Aanpassingen SSRP Criteria februari 2008

Bij de inschrijving en herinschrijving van jachten in het stamboek worden deze ingedeeld in een bepaalde categorie. Het bestuur en de criteriumcommissie hebben zich het afgelopen jaar een aantal malen moeten buigen over de tekst en uitleg van deze categorie-indeling. Reden om deze voor u nog eens toe te lichten.

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in Februari 2008 aangepast?

Categorie A en B

De zogeheten monumentale jachten worden ingedeeld in de categorieën A en B. Schepen die voor 1950 zijn gebouwd als plezierjacht en in hun oorspronkelijke vorm en bouwwijze zijn behouden of gerestaureerd worden opgenomen in categorie A. De schepen die zijn gebouwd als bedrijfsvaartuig en nadien zijn verbouwd tot plezierjacht kunnen in aanmer¬king komen voor indeling in categorie B als:

  • de romp is gebouwd voor 1950
  • de verbouw tot jacht op verantwoorde wijze heeft plaats gevonden zodat het jacht (tezijnertijd) voldoet aan de criteria voor opneming in het Register Varende Monumenten. De verbouw tot jacht hoeft dus niet voor 1950 te hebben plaatsgevonden. Van belang is dat deze verbouw op verantwoorde wijze is geschied. Het voldoen aan de NRVM criteria is daarbij een minimum vereiste. De SSRP toetst bij deze beoordeling tevens aan de (aanvullende) criteria van het stamboek. Met als mogelijke consequentie dat een jacht bij deze toetsing niet in de categorie B van het stamboek wordt ingedeeld ook al wordt wel voldaan aan de NRVM criteria.

Categorie C

In deze categorie worden de jachten ingedeeld die zijn gebouwd na 1950 maar waarbij wel de oorspronkelijke vormen en bouwwijzen van categorie A zijn toegepast, oftewel de replica’s. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan tjotters of de houten van der Meulen schouwen.

Categorie D en D+

De overige rond en platbodemjachten die voldoen aan de criteria voor inschrijving worden in deze categorie ingedeeld. Door het bestuur kan tevens dispensatie worden verleend aan jachten die niet (geheel) voldoen aan de criteria maar die het bestuur niettemin toch in het stamboek wil inschrijven. Grofweg kan hierbij worden gedacht aan de volgende drie situaties:

  • Inschrijving van een bepaalde groep jachten die eigenlijk niet voldoen aan de criteria maar waarvan bij bestuursbe sluit is besloten om dispensatie te verlenen. Een voorbeeld is een groep Blokschouwen waarvan de kielbalk niet geheel voldoet aan de criteria.
  • Herinschrijving van een jacht dat niet voldoet aan de crite ria maar waarvan de inschrijving conform het beleid niet kan worden geweigerd omdat het jacht al in het stamboek stond ingeschreven, bv. kajuitopbouw te hoog.
  • Inschrijving van een jacht dat niet voldoet aan de criteria maar waarvan de afwijking zo gering wordt geacht dat deze inschrijving niet in de weg moet staan, bv. de hoogte van de verschansing bij sommige vissermanaken. Deze jachten worden dan met een aanhangsel op het certificaat ingeschreven in de categorie D+.

Categorie X

Deze categorie-indeling heeft betrekking op jachten die in het Stamboek zijn opgenomen maar waarvan de huidige eigenaar geen donateur van onze Stichting is.

Aanpassing criteria

Verder is de criteriumcommissie gestart met de aanpassing van de aanvullende criteria voor schokkers en hoogaarzen. In de huidige tekst van deze criteria wordt voor een groot gedeelte verwezen naar de aanvullende criteria voor lemsteraken. Bij de aanpassing worden deze verwijzingen vervangen en waar nodig aangepast voor de schokkers en hoogaarzen. Omdat er toch duidelijke verschilpunten tussen beide typen jachten aanwezig zijn is verder besloten om een splitsing te maken en aparte aanvullende criteria voor schokkers en voor hoogaarzen op te stellen.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2008 februari

Terug naar ovorige pagina