Aanpassingen SSRP Criteria februari 2009

Op basis van het rapport van de zogeheten '4e werkgroep' is door het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten besloten tot een herziening van de criteria. Deze herziene Criteria zijn in februari 2009 geïntroduceerd. Naast het opstellen van de Aanvullende Criteria voor grote Lemsteraken, waarin een aantal uitzonderingsbepalingen is opgenomen om de veiligheid aan boord en de hanteerbaarheid van deze schepen te verbeteren c.q. mogelijk te maken, deed zich nu ook de mogelijkheid voor om de Algemene Criteria en de andere Aanvullende Criteria bij te stellen en een aantal onduidelijkheden die er in die bepalingen zat weg te werken. Zo zijn, omdat er toch duidelijke verschilpunten tussen beide typen jachten aanwezig zijn, de Aanvullende Criteria voor Schokkers en Hoogaarzen gescheiden en waar nodig aangepast.

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in Februari 2009 aangepast?

De belangrijkste veranderingen in de Algemene Criteria zijn met name te vinden in de vaststelling van een duidelijker en uitgebreidere inschrijvingsprocedure met het doel om enerzijds meer eenvormige gegevens te verkrijgen en vast te leggen van de schepen die ingeschreven willen worden, en anderzijds om de werkzaamheden die een dergelijke in-schrijvingsvraag van het secretariaat met zich brengt, zoveel mogelijk te beperken c.q. te vergemakkelijken. Zo worden er voortaan bij elke inschrijving zowel een ontwerpplan, c.q. bouwtekeningen en een tuigplan gevraagd. Bij nieuwbouw wordt van de werf en de tuiger c.q. zeilmaker een verklaring gevraagd dat het geleverde overeenkomt met deze ontwerp- en tuigplannen. Daarnaast wordt er van de eigenaar verlangd dat hij de criteria doorneemt en verklaart dat zijn schip, voor zover hem bekend, voldoet aan deze criteria. Samen met een aantal aan te leveren kleurenfoto's vormen al deze bescheiden voortaan steeds de grondslag voor de beoordeling voor inschrijving. Het bestuur van het Stamboek kan van deze procedure ten dele of geheel afwijken om haar moverende redenen, bijvoorbeeld in geval het een oud schip betreft waarvan geen ontwerptekeningen bestaan.

Een andere wijziging betreft de verduidelijking van de begrippen 'traditioneel' en 'gebruikelijk' die een aantal malen worden gehanteerd in de criteria. Duidelijk is dat daarbij het beeld van de overgang van zeilvaart naar motortijdperk nagestreefd wordt en dat de uitzonderingen die vroeger natuurlijk ook bestaan hebben, niet een excuus kunnen zijn om nu een nieuw schip naar die ene uitzondering te bouwen, in te richten of aan te passen. Er wordt naar gestreefd dat oude schepen zoveel als mogelijk hun oorspronkelijke vorm en toerusting blijven behouden, terwijl tegelijkertijd de nieuwe schepen dienen te voldoen aan het algemene beeld zoals dat bestond tijdens de genoemde overgang van zeil- naar motorvaart.

Zeilen

 • Rolkluivers
  Het bestuur heeft een twee-tal verzoeken ontvangen om de regels m.b.t. het voeren van een rolkluiver te versoepelen c.q. aan te passen. Het bestuur is echter van mening, in navol¬ging van het advies van de Criteriumcommissie, dat dit niet goed kan zonder dat de traditionele aanblik van de schepen wordt verstoord. Na uitvoerige bespreking van de voor- en nadelen, zoals de veiligheid en de hanteerbaarheid van de kluiverboom (de kluffokstok) in havens, sluizen, e.d. is beslo¬ten de geldende regeling in de Criteria te handhaven.
  De bestaande praktijk, dat donateurs dispensatie kunnen krijgen op grond van persoonlijke omstandigheden, blijft overigens gehandhaafd.
   
 • Reguleerlijnen in achterlijk
  Het is de Criteriumcommissie gebleken dat een aantal zeil¬makers in Nederland thans de zeilen van ronde en platbodem-jachten toerusten met zogeheten achterlijkreguleerlijnen. Deze reguleerlijnen zijn echter volgens de Algemene Criteria van de SSRP (atikel. 6.2) niet toegestaan. Van oudsher zijn dit soort van zeiltrim-mogelijkheden nooit aanwezig geweest op deze schepen en zij worden daarom beschouwd als niet traditionele 'openingen in of aan het zeil voor het trimmen van de zeilen'. Wij wijzen u erop dat het wel toepassen van de genoemde reguleerlijnen als gevolg kan hebben dat uw jacht niet aan de wedstrijden mag deelnemen, kan worden gediskwalificeerd en mogelijk zelfs uitgeschreven uit, of niet ingeschreven kan worden in het Stamboek.
  Een uitzondering is gemaakt voor de schepen uit de V/VA klasse, m.n. de Lemsteraken > 11 m. op de waterlijn, welke wordt opgenomen in de aanvullende criteria voor deze schepen en verwoord in de komende versie van die aanvullende criteria.

Toelichting

Naar aanleiding van de taakverschuiving die er heeft plaatsgevonden (o.a. bij de afgifte van meet­brieven voor jachten) tussen het Watersportver­bond KNWV en de Klasseorganisaties, is er een uitvoerig overleg geweest van de SSR&P met de V/VA klasseorganisatie en de Klasseorganisatie Ronde en Platbodemjachten.. Het belangrijkste punt dat in dit overleg aan de orde is gekomen is de diversiteit die er op schepen qua uitrusting en materialen is ontstaan en de daaruit voortvloei­ende oneerlijkheid in wedstrijden. Beide klasse-organisaties hebben aangedrongen op volledige inschrijving van alle wedstrijdjachten in het Stamboek en controle op de naleving van de Stamboekcriteria daarbij, ter verbetering van deze ongelijkheid.

pdf Spiegel der Zeilvaart juni-juli 2009 nummer 5 - Wijzigingen in Criteria SSRP

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2009 februari

Terug naar vorige pagina