Aanpassingen SSRP criteria november 2004

Er zijn in de Criteria op een 3-tal punten wijzigingen aanvullingen cq aangebracht: n.l. a. aanpassing van de definitie van de categorieën A t/m D, b. aanpassing aanvullende criteria Lemsteraken en c. de zetboorden.

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in November 2004 aangepast?

A. Aanpassing definitie categorieën A t/m D

De voorwaarden voor opname als monumentaal jacht in categorie A of B zijn aangepast om aansluiting te zoeken bij de criteria voor opneming in categorie A 1 en A2 van het Nationaal Register van Varende Monumenten om zodoende meer eenheid in deze te creeren. Tevens hebben wij een belangrijk verschilpunt tussen categorie A en B willen wegnemen.
Stelde de omschrijving van categorie A voorheen de eis dat een jacht 'ouder dan vijftig jaar' diende te zijn, in categorie B werd gesproken over 'gebouwd voor 1940'. Dit is nu gelijkgetrokken en voor beide categorieën wordt nu vereist dat deze jachten zijn gebouwd voor 1950. Omdat de SSRP steeds het einde der zeiltijd als uitgangspunt heeft gehanteerd is daar ook nu weer aansluiting bij gezocht met dien verstande dat in dit opzicht een verruiming heeft plaatsgevonden en 1950 i.p.v. 1940 als peildatum wordt aangehouden.

Aanpassing van de omschrijving van categorie A bracht met zich mee dat ook de omschrijving van categorie C overeenkomstig diende te worden aangepast. De omschrijving van categorie D tenslotte is aangevuld
met een verwijzing naar de inmiddels van toepassing zijnde aanvullende criteria voor Tjalken en Skûtsjes.

B. Aanpassing aanvullende criteria Lemsteraken

In 1992 zijn de aanvullende criteria voor Lemsteraken ingevoerd. In de hieropvolgende jaren is echter gebleken dat deze aanvullende criteria vooral van toepassing zijn voor de grote Lemsteraken maar dat deze voor de kleinere aken op een aantal punten discontinuiteiten te zien geven. Om deze weg te nemen hebben aanpassin-gen in de aanvullende criteria plaatsgevonden in de bepalingen t.a.v. de overhang voor, de hoogte van de verschansing en het vrijboord, de hoogte van de opbouw en de dakronding.

C. Zetboorden

Zoals eerder reeds is aangekondigd heeft de criteriumcommissie nadere regels vastgesteld voor de maximale hoogte van vaste zetboorden op Lemsteraken in vissermanuitvoering. Daarbij is aansluiting gezocht bij de formulering van de aanvullende criteria voor Visserman Jacht-aken van de Klassen Organisatie R&P.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2004 november

Terug naar vorige pagina