De criteria in 1992

In het Jaarverslag wordt vermeld dat de Criteria ingrijpend zijn bijgewerkt en definitief zijn. De speciale werkgroep is ontbonden en de leden worden bedankt voor hun inzet. De Criteria zullen worden gebundeld in een zogenaamd Oranje boekje.

Criterium Commissie in het Jaarverslag over 1992

Bij het overleg met de werkgroep 'criteria' over de door haar voorgelegde voorstellen voor gewijzigde criteria was ook de Criterium Commissie steeds betrokken.
Bij de definitieve beslissing over de inhoud van de nieuwe criteria werd dankbaar gebruik gemaakt van opmerkingen door de Criterium Commissie en de heren Huitema en Van Beylen. Bij het beoordelen van de vorm van het onderwaterschip van nieuw te bouwen schepen is het advies van een scheepsbouwkundige van groot belang. Prof. Ir. j. Geritsma te Delft is gevraagd en bereid gevonden een benoeming als adviseur van de Criterium Commissie te aanvaarden.

Werkgroep 'herziening criteria'
De werkgroep heeft, in een gezamenlijke vergadering met het bestuur over het voorstel kennis genomen van alle opmerkingen van zowel bestuur als Criterium Commissie. Hierna is in juni de definitieve versie van het voorstel aan het bestuur voorgelegd. in de afsluitende bijeenkomst van de voltallige werkgroep met het bestuur, op 17 juni in Muiden, werd het voorstel in ontvangst genomen. De voorzitter van de Stichting benadrukte de algemene waardering voor het belangrijke werk en bedankte de voorzitter en de leden van de werkgroep voor hun bijdragen. waarna de werkgroep werd ontbonden.

De nieuwe uitgave van het "oranje boekje" wordt nu gedrukt en zal medio januari op aanvraag beschikbaar zijn tegen een kleine vergoeding. (f 5,—, incl. porto.)

pdf Criteria voor Inschrijving in het Stamboek - december 1992 (Het Oranje Boekje)

Terug naar vorige pagina