De criteria in 1994

In het Jaarverslag van 1994 wordt vermeld dat de al ingeschreven schepen worden ingedeeld in de categoriën A tm D. Nieuw aangemelde schepen worden op advies van de Criterium Commissie ingedeeld in één van deze categoriën.

 

Spiegel der Zeilvaart 1994 mei nummer 4 - Stamboek en Criteria

Tijdens de laatste winterreünie van de SSRP en VSRP in het Teylermuseum in Haarlem, kwam het bestuur van de SSRP met interessant nieuws o.m. betreffende de Criteria tot opname in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten. In Tuighpraet kunt u al regelmatig lezen over de oproepen die worden gedaan betreffende schepen die "zoek" zijn. In de loop der jaren zijn er zo'n 1600 plaquettes uitgegeven, dat wil zeggen dat er van deze schepen technische gegevens beschikbaar zijn. Alleen, van slechts 900 schepen kent de SSRP de eigenaar omdat dit aantal donateur is van de Stichting. Een van de taken van het bestuur is het zoeken naar de overige eigenaars. Teneinde het Stamboek zijn waarde te laten behouden als register van authentieke ronde en platbodemjachten zowel naar vorm als naar bouwwijze, dient het beleid tot opname in het Stamboek duidelijk en doorzichtig te zijn.
Een eerste aanzet tot meer duidelijkheid was het vaststellen van de nieuwe criteria voor Lemsteraken, hoogaarsen en schokkers. De gedurende 1993 verkregen ervaring met deze nieuwe Criteria, waarin een aantal in de praktijk geconstateerde onduidelijkheden werd opgeheven en waarmee een als ongewenst ervaren ontwikkeling kon worden bijgestuurd, zijn positief.
De werkgroep schouwen legt op dit moment de laatste hand aan de aanvullende Criteria voor de Schouwen. Het Bestuur rekent er op dat in ieder geval de aanvullende Criteria voor de zeeschouwen eind april voor belangstellenden beschikbaar zullen zijn.
Het is de bedoeling dat na gereed komen van aanvullende Criteria voor Schouwen en Criteria voor Staverse jollen en tjalken zullen worden onderzocht. Tevens zal worden bekeken of er nog voor andere typen Ronde en Platbodemjachten aanvullingen op de Criteria gewenst zijn.
Het gevolg van deze aanvullende Criteria en de betere handhaving hiervan is dat de Criterium Commissie meer werk zal hebben bij het beoordelen van de schepen. Ook zal er meer dan tot dusver door inspectie van de schepen zelf worden gecontroleerd of de schepen voldoen aan de Criteria. Het zal duidelijk zijn dat de aanwezigheid van tekeningen, die dan later een essentieel onderdeel van het archief kunnen worden, de werkzaamheden van de Criterium Commissie zullen vereenvoudigen en versnellen.
Het is niet realistisch te veronderstellen dat Criteria nadat alle noodzakelijke aanvullingen zijn aangebracht, voor een lange reeks van jaren ongewijzigd tot ieders tevredenheid bruikbaar zullen zijn. Wel menen wij dat het gewenst is gedurende meerdere jaren ervaring op te doen met de Criteria zodat een ieder kan weten waaraan in het Stamboek ingeschreven Ronde en Platbodemjachten voldoen.

pdf SdZ 1994 mei nr04 - Stamboek en Criteria

Terug naar vorige pagina