Klassenorganisatie Houten Rond & Plat (in oprichting)

De groeiende belangstelling voor Oud-Nederlandse scheepstypen leidde in 1955 tot de oprichting van de Stichting Ronde en Platbodemjachten. Deze stichting richt zich vooral op het beschrijven en behouden van de Oud-Nederlandse schepen. Al spoedig bleek dat er meer en meer interesse te zijn in het wedstrijdzeilen met deze jachten.

Doel

Met instemming van de bestaande klassenorganisatie (de Rond en Platbodem Klassenorganisatie), is vanuit de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de Regionale Friesche Reünie en KZV Oostergoo, het initiatief ontwikkeld om voor een deel van de huidige vloot van deze klassenorganisatie, een eigen klassenorgaan op te richten. Dit met name om de kleinere houten ronde en platbodemschepen meer te betrekken bij zowel het wedstrijdvaren als het recreatief varen in groepsverband. Dit initiatief moet leiden tot een eigen klassenorganisatie die zich beter in verbinding kan stellen met de eigenaren en zeilers in de boeiers, Friese jachten, tjotters, boatsjes, wyldsjitters en schouwen.

De naam van de nieuwe klassenorganisatie wordt “Klassenorganisatie Houten Rond & Plat”

De nieuwe klasse zal met een eigen wedstrijd- en toertochtkalender, eigen klassevoorschriften, en eigen bestuursplan proberen de huidige vloot te gaan bedienen. Jaarvergaderingen en tussentijdse bijeenkomsten kunnen er voor zorgen dat de inbreng van deze eigenaren en zeilers tot zijn recht kan komen zonder dat andere belangen daarmee worden geschaad. Het ligt in de bedoeling deze zomer de potentiële leden van deze “Houten Rond & Plat” organisatie te benaderen om hen te polsen over dit initiatief en in het komende najaar een oprichtingsvergadering te houden.

Uiteraard gebeurt een en ander onder de paraplu van het Watersportverbond, dat van dit initiatief op de hoogte is gebracht.

De initiatiefnemers: Pieter Duyvis, Pieter Halbertsma, Jeroen van der Wind en Peter Tolsma.

Wedstrijdregels voor de Friese Competitie

Om aan alle onvrede van de afgelopen jaren onder de wedstrijdzeilers van de Friese Competitie tegemoet te komen, is er een uitvoerig overleg geweest tussen de besturen van het Stamboek (SSRP), de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo en de Regionale Friese Reünie.

Daar uit is overeenstemming voortgekomen omtrent de te hanteren deelnameregels aan de wedstrijden van de Friese Competitie. Voor alle partijen was van belang dat er zoveel mogelijk op eerlijke wijze competitief gestreden zou kunnen worden. Het naleven de Criteria van de SSRP, en de Verbondsbepalingen zoals onder andere vastgelegd in de Klassevoorschriften wordt daarbij van groot belang geacht. Derhalve geldt voor de komende wedstrijden:

  1. Dat alle schepen die mee willen doen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek, hetgeen betekent dat het schip actief ingeschreven moet zijn in dit Stamboek.
  2. Dat alle schepen dienen te beschikken over een, voor de datum van de wedstrijd, geldige meetbrief zoals die afgegeven door het Watersportverbond KNWV.
  3. Dat schepen die een, voor de datum van de wedstrijd, geldige meetbrief niet kunnen tonen, dan wel niet als actief donateur in het Stamboek ingeschreven zijn, zullen worden bestraft met een verhoging van 20%  van de hoogste TVF waarde van de in die klasse varende deelnemer.

Met andere woorden:

  • Indien de schipper van een schip geen geldige meetbrief kan overleggen en dat schip bovendien niet is ingeschreven in het Stamboek van de SSRP, is het schip van deelname aan de wedstrijden uitgesloten.
  • Indien de schipper van een deelnemend jacht geen geldige meetbrief kan overleggen, is deelname aan de wedstrijden desondanks mogelijk indien de eigenaar van het schip actief is ingeschreven in het Stamboek van de SSRP; dat is een vereiste van het Koninklijk Watersportverbond. Concreet betekent dit dat de eigenaar van het schip donateur moet zijn van de SSRP om actief ingeschreven te zijn. De gezeilde tijd tijdens de wedstrijden wordt alsdan (bij niet geldige of geen meetbrief) berekend op basis van de hoogste TVF in die klasse, te vermeerderen met 20%;
  • Schippers van deelnemende jachten dienen te beschikken over een geldige meetbrief voor de klasse waarin gevaren wordt. Deelnemers verklaren bij inschrijving dat het deelnemende schip ten tijde van de wedstrijden voldoet aan de voorschriften zoals vermeld in deze geldende meetbrief alsmede aan de criteria van het Stamboek;
  • Voor wat betreft de schepen die bij de wedstrijden te Oudega (Sm) door de Cie DragtendeVeenhoop worden georganiseerd, en die niet kunnen voldoen aan bovenstaand voorschriften kan de wedstrijdleiding een of meer aparte wedstrijdklassen toevoegen.
  • Tijdens en voorafgaand aan de wedstrijden zal door de Criteriumcommissie en de wedstrijdleiding van de organiserende organisatie nadrukkelijk gecontroleerd worden op bovenstaand geheel!
Terug naar vorige pagina