Regionale Friese Reünie in Heeg

Elk jaar in de zomer staat de Regionale Friese Reünie weer bol van gezelligheid en spanning. Als draait om de schepen waarmee de wedstrijd wordt gevaren en het admiraalzeilen wordt beoefend. Daarnaast is het steeds weer een feest van herkenning.
In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht 'Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'.

Friese Regionale Reünie 2016 (Foto Jikkie Cats Grou)
Friese Regionale Reünie 2016 (Foto Jikkie Cats Grou)

Lentemededelingen April 2019

De lente is weer in volle gang.

Er is volop bedrijvigheid om onze schepen uit de winterstalling te halen en weer vaarklaar te maken. De eerste schepen liggen te water en worden tussen de afwisselende zonnestralen en sneeuwbuien opgetuigd. April doet nog steeds wat ie wilt. Je ziet glunderende eigenaren de laatste hand leggen aan het glanzende lakwerk van hun nieuw verworven Friese Jacht. Kortom, het is weer heerlijk om met onze schepen bezig te zijn!

Dit jaar bestaat de boeier Friso 125 jaar. In 1954 is de Friso door de boeiercommissie als Statenjacht aan de provincie Friesland overgedragen. Dit jaar is de Friso dan ook 65 jaar in functie. Op 25 mei worden er festiviteiten georganiseerd ter ere van deze jubilea te Grou. Op zondag 26 mei zijn er de traditionele zeilwedstrijden van KZV Oostergoo waarbij ook de Friso zich in het deelnemersveld waagt. Kijkt u voor informatie op www.ssrp.nl

KZV Oostergoo heeft nadere wedstrijdbepalingen vastgesteld. Deze wedstrijdbepalingen worden in het kader van de Friese competitie ook toegepast bij de Regionale Friese Reünie en bij Rond en Plat in Drachten. U vindt deze bepalingen elders in deze Lentemededelingen.

In de evenementenkalender vindt u de activiteiten voor dit jaar. Graag vestig ik de aandacht op Escale à Sète, Féte des Traditions Maritimes met Pasen 2020. Het is een uitgelezen kans om eens op de Middellandse Zee te zeilen met je mooie jacht. Les Pays-Bas, invités d’honneur d’escale à Sète 2020, zo zeggen de Fransen dat. www.escaleasete.com

Voorlopig programma Regionale Friese Reünie 2019

Donderdag 1 augustus
15.00                          Verzamelen voor aanlooptocht
18.30                          Borrel & Buffet
20.00                          Lezing

Vrijdag 2 augustus
10.00 - 10.30             Palaver aanlooptocht
10.30 - 16.30             Aanlooptocht met spelelement naar It Sylhûs in Heeg
16.30 - 18.00             Registratie van de deelnemers, It Sylhûs
17.30 - 20.15             Informele BBQ, It Sylhûs
21.00 - 21.30             Openingspalaver, Sylhûs
21.30 - 22.00             2e registratie van de deelnemers
20.00 - 22.00             Jeugdprogramma

Zaterdag 3 augustus
09.30 - 10.00             Palaver eskadercommandanten voor admiraalzeilen, It Sylhûs
10.00 - 12.30             Ludieke Match
12.30 - 13.30             Lunch en klein palaver per eskader bij eerste eiland voor Heeg
13.30 - 14.00             Vlootschouw door de admiraal bij eiland voor Heeg
14.00 - 16.00             Admiraalzeilen Heegermeer
16.30 - 18.30             Pavoiseren en Bikkelbankborrel in dorpskom Heeg
19.00 - 22.00             Diner met muzikale omlijsting
22.00 - 23.00             Fakkeltocht voor de jeugd door Heeg, muziek in It Sylhûs

Zondag 4 augustus
10.00                          1e zeilwedstrijd op het Heegermeer
Daarna                       Lunch op/bij het eerste eiland voor Heeg
12.30                          2e zeilwedstrijd op het Heegermeer
Daarna                       3e zeilwedstrijd op het Heegermeer
16.30 - 17.15             Prijsuitreiking en afsluiting in het It Sylhûs

Eind mei / begin juni 2019 ontvangt u de uitnodiging en het definitieve programma.

We hebben een vernieuwde website! Benieuwd? Kijk op www.friesereunie.nl.

pdf Lentemededelingen April 2019

De Regionale Friese Reünie in Heeg in 2018
De Regionale Friese Reünie in Heeg in 2018

 

Westelijke Winterbijeenkomst 2019 van de liefhebbers van houten Ronde en Platbodemjachten

Op 3 februari 2019 vond de derde Westelijke Winterbijeenkomst van liefhebbers van houten rond en plat plaats op de Historische Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” van Alexander de Vos in Warmond. Vanaf 15.00 uur verzamelden zich zo’n 45 gasten op de werf die door Alexander werden ontvangen met koffie en thee met de bekende overheerlijke stroopwafels van het ijzer van Annet Wickel.
Het verslag van deze Westelijke Winterbijeenkomst 2019.
 


 

Relatie tussen de Regionale Friese Reünie en de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

In het Jubileumboekje "De Regionale Friese Reünie 1968-1997 - 25 jaar", uitgegeven ter ere van het 25-jarig bestaan in 1997, schrijft voorzitter Rienk Smit van het Comité: 

Hoewel de SSRP niet direct betrokken was bij de totstandkoming van de Friese Reünie, voerde het Comité over de opzet van de reünie wel uitvoerig overleg met de Stichting. Bovendien werd aan het eerste Comité een bestuurslid van de Stichting, H.G. van Slooten, eigenaar van de Aurelia, toegevoegd. Latere Comités kenden deze binding niet meer, hoewel meerdere Comitéleden zich verdienstelijk hebben gemaakt in de SSRP/VSRP. Het was beslist niet de bedoeling zich af te scheiden, maar om aanvullend op de landelijke activiteiten een specifiek Friese activiteit te organiseren. In de jaren dat de SSRP haar Lustrumreünie in Friesland vierde zou geen regionale reünie worden georganiseerd. Dit gebeurt tot op heden nog niet, vandaar dat de Regionale Reünie haar vijfde lustrum pas na dertig jaar viert.

Uit de interne regels, maar ook uit de toelatingscriteria, wordt duidelijk welke relatie er bestaat tussen de Regionale Reünie en de SSRP. De organisatie wordt strikt gescheiden gehouden. De nadrukkelijke verklaringen van onafhankelijkheid hebben wellicht te maken met de oorsprong van de 'kleine' Reünie: het gevoel dat bij de landelijke reünie de grote schepen de kleine overheersen. Bovendien moet bedacht worden dat de Friese Reünie aanmerkelijk informeler is dan de landelijk georganiseerde bijeenkomsten van Ronde en Platbodemjachten. Door onafhankelijkheid dacht men dit informele karakter beter te kunnen bewaren. Het onderscheid tussen de Stichting (en haar deelnemers aan de door haar georganiseerde reünies) en de Regionale Friese Reünie werd in vroeger tijden wel gekarakteriseerd als de witte en de zwarte pettenclub.

Dat de Stichting veel waardering heeft voor de activiteiten in Heeg mag blijken uit de in 1972 door de Stichting aangeboden 'Stamboekprijs', bedoeld als prijs voor het admiraalzeilen, en de in 1990 aan het Comité uitgereikte 'Van Waningprijs'. Dat neemt niet weg dat er wel eens een poging is ondernomen om de Friese activiteiten bij de landelijke organisatie onder te brengen. Het Comité kiest ervoor zelfstandig te blijven.

Waarom trotseren al dertig jaar lang meer dan zestig, meest open jachten weer en wind, soms ook tropische hitte, om in Heeg bijeen te komen?

Waarom plannen hele gezinnen hun vakantie zo, dat ze op het eerste weekend van augustus in Friesland kunnen zijn? Op deze vragen zal nooit een concreet antwoord komen. Het is een onberedeneerbare liefde voor het klassieke Friese ronde en platbodemjacht en de behoefte deze liefde te delen met gelijkgestemden. Dit bindt de deelnemers en maakt de Regionale Friese Reünie tot wat het was en nog steeds is: een informele bijeenkomst met een aantal traditionele programmapunten: een mengsel van kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen, elkaar bekijken en bekeken worden. Dit alles doorweven met competitieve elementen.
Ter gelegenheid van de 25e Regionale Friese Reünie in Heeg wordt dit lustrumboekje uitgebracht. Het gevoel en de sfeer, die tijdens de reünie heersen, zijn moeilijk in woorden te vatten. Hopelijk lukt het bij het lezen en toto's kijken in dit boekje om iets van dat gevoel en die sfeer op te roepen. Bovendien is het ook voor later van belang om onze bijeenkomsten in een historisch perspectief te plaatsen. Bij het lezen van De Sneker Hardzeildag van H. Halbertsma (conservator Fries Scheepvaart Museum, 1965), is het goed te weten, dat jachten van toen ook nu nog in volle glorie de Friese wateren bevaren.

Ik wens u veel herkenning en leesplezier toe.

Rienk Smit, voorzitter Comité Regionale Friese Reünie, mei 1998

pdf De Regionale Friese Reünie 1968-1997

pdf Overzicht van schepen die hebben meegedaan aan de Regionale Friese Reünie van 1968 tm 1997

SSRP Monografie nummer 24: De Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen te Heeg 1968 – 1979

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft:
Dit verslag is gewijd aan de geschiedenis van de Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen gedurende de eerste 12 jaren van haar bestaan, in welk tijdvak schrijver dezes de functie van secretaris vervulde. Het is de bedoeling te boek te stellen wat de initiatiefnemers bewoog, hoe het eerste evenement tot stand kwam en om een overzicht te geven van de wederwaardigheden van de eerste 10 reünies die van 1968 tot en met 1979 plaatsvonden. 
Aan het begin van dit verhaal is het evenwel niet ondienstig om zeer in het kort de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in herinnering te roepen. Immers, het ontstaan van de Regionale Reünie is niet los te denken van de activiteiten van deze Stichting, waarin de grote belangstelling, die na de Tweede Wereldoorlog voor het traditionele Nederlandse zeilschip bleek te bestaan, een bedding vond. 
Na de oprichting van de SSRP in 1955, organiseert zij jaarlijks een Reünie "ergens" in Nederland. Het aantal Friese ronde jachten dat zich in plaatsen als Hoorn, Gorinchem, Den Helder, Veere, Hellevoetsluis of Medemblik vertoonde was echter zeer gering, wat veroorzaakt werd door de aard van het voor deze schepen ongeschikte vaarwater alsook de moeilijke bereikbaarheid hiervan. Ook zal daarbij een rol hebben gespeeld, dat de accommodatie in havenplaatsen als bovengenoemd niet tegemoet kon komen aan hetgeen de bemanning van de kleinere (open) schepen voor zichzelf meende nodig te hebben. 

In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht' Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'. Zij waren het er spoedig over eens dat het jammer was dat buiten de lustrumjaren van de Stichting Stamboek eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiële gelegenheid hebben om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten. Daar kwam nog bij, dat het Sneekweek-Comité had besloten met ingang van 1967 op de zgn. stille dinsdag geen wedstrijden meer voor boeiers, jachten en tjotters uit te schrijven, zodat ook deze jaarlijkse mogelijkheid om elkaar te ontmoeten was weggevallen. De heren kwamen tot de conclusie, dat zij iets zouden moeten doen om in de gevoelde leemte te voorzien, temeer omdat zij er van overtuigd waren, dat verschillende eigenaren van de betreffende schepen er wel voor te vinden zouden zijn om met een grotere frequentie dan eenmaal in de 5 jaar aan een samenkomst deel te nemen. Een locatie was niet moeilijk te vinden. De heer Piersma stelde voor het bestuur van de N.J.H.C. toestemming te vragen om in 1968 het terrein van de jeugdherberg 'it Beaken' te mogen gebruiken als plaats van samenkomst. 

pdf SSRP Monografieën 24: De Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen te Heeg 1968-1979

Film ‘Passie en Traditie’ (2014)

In 2014 is er gedurende het eerste weekend van augustus in Heeg een professionele film gemaakt over de Friese Reünie. Deze film duurt 20 minuten en heeft als titel gekregen 'Passie en Traditie’. Het Comité kan u de film van harte aanbevelen!

 


 

Jaarlijks wordt de Reünie georganiseerd in Heeg met als uitgangspunt de combinatie met die van de SSRP in haar lustrumjaren


Voor meer informatie moet u even kijken op www.friesereunie.nl.

Terug naar vorige pagina