Biografisch Woordenboek Waterschrijvers

De missie van Nieuw Land is in de ruimste zin actief en attractief informeren van een breed scala van doelgroepen over het cultureel erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten, passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land, ontwikkeling en inrichting van een maatschappij. Ze ontwikkelen een veelheid van activiteiten op diverse terreinen:  Museum, Archief, Studiecentrum en Educatie, met alle schakeringen daartussen. 

Waterschrijvers

Met hart en ziel schreven enige honderden Nederlanders over hun land van water, dijken en dammen, sluizen en stuwen, bruggen, tunnels en noemt u maar op. Kortom: over Nederland als waterland. Wie waren deze Nederlanders die, bewust of onbewust, zoveel informatie voor het nageslacht hebben vastgelegd? Inderdaad: "vastgelegd", want velen van hen waren geen SCHRIJVERS. Ingenieurs zijn geen schrijvers, ze rapporteren aan opdrachtgevers of vakgenoten; journalisten zijn geen schrijvers, ze brengen verslag uit aan hun lezers; leraren ... enzovoort. Sommigen hebben schrijverstalent, anderen hebben er de grootste moeite mee maar hebben op hun eigen manier wetenswaardige feiten verwoord en hebben al schrijvende ook iets van zichzelf in hun werk gelegd. Hoe het ook zij, het gaat hier om alle auteurs van Nederlandse literatuur op het gebied van Nederland als waterland en we noemen hen daarom kortweg: waterschrijvers.

Biografisch Woordenboek van Waterschrijvers - WIE schreef WAT over Nederland als waterland? door J.D. van der Tuin

Dit Biografisch Woordenboek van Waterschrijvers is ontleend aan WATERSCHRIJVERS, WIE schreef WAT over Nederland als waterland? door J.D. van der Tuin. De schrijver en medewerkers van Nieuw Land dragen zorg voor periodieke aanvullingen van deze reeks.

Zie: Biografisch Woordenboek van Waterschrijvers

Verantwoording

Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, gehouden op 11 september 1992 bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, heeft de auteur voorgesteld meer aandacht te schenken aan de biografie als wezenlijk deel van de geschiedschrijving en aan beknopte levensbeschrijvingen van (inmiddels overleden) auteurs uit de Nederlandse waterwereld. In dat verband zou het ook nuttig zijn te komen tot een overzicht van auteurs over wie eerder dergelijke beschrijvingen zijn gepubliceerd, een zogenoemde biobibliografie.
Eén der aanwezigen, ir. D. Vreugdenhil, gaf gevolg aan de oproep en samen hebben wij sindsdien gegevens uitgewisseld. Helaas overleed hij op 6 juni 1997 en had het spreekwoord "twee weten meer dan één" in deze geen praktische betekenis meer. Daarom is tijdens de bijeenkomst van de Vereniging op 24 mei 2000 te Doetinchem een tweede verzoek tot medewerking gedaan. Enkele aanwezigen bleken bereid een lijst van 'moeilijke gevallen' aan een nader onderzoek te onderwerpen. Van hen noem ik ir. J. van Duivendijk te Nijmegen, drs. A.L. Hempenius te Bedurn en wijlen ir. J.J. Pilon, die zich wat dit betreft buitengewoon verdienstelijk hebben getoond.
Dit soort onderzoek bleek bijzonder tijdrovend. Telkens weer kwamen, soms geheel onverwachts, interessante feiten aan het licht. Hierdoor aangemoedigd, bleef het moeilijk een punt achter de zaak te zetten. Anderzijds groeide een onbehaaglijk gevoel, ingegeven door de gedachte dat het vele werk wel eens ongepubliceerd zou kunnen blijven liggen. Mede daarom werd in januari 2001 een eerste voorlopige druk als werkdocument uitgebracht, een jaar later gevolgd door een tweede (verbeterde en zeer vermeerderde) en in 2003 een derde druk.
De geschiedenis gaat voort. Niet alleen door het overlijden van mensen, maar ook door het alsnog beschikbaar komen van informatie uit voorbije tijden, nam het aantal levensschetsen gestaag toe. Daardoor kreeg het werk een zodanige omvang dat verschijning in gedrukte vorm niet langer economisch verantwoord was. Sinds 2008 is daarom het biografisch gedeelte afzoekbaar op de website van Nieuw Land te Lelystad.

J.D. van der Tuin

Het museum

Nieuw Land wil bezoekers actief verleiden om met andere ogen naar Flevoland te kijken. Het museum van Nieuw Land vertelt het verhaal van het grootste inpolderingsproject aller tijden, het Zuiderzeeproject. Drie presentaties zijn speciaal voor kinderen gemaakt, met heel veel dingen die je zelf kunt doen en onderzoeken. In de vaste tentoonstellingen kom je meer te weten over de prehistorie in Flevoland, de strijd tegen het water en het verleden én de toekomst van het IJsselmeergebied. Je maakt een reis door de tijd aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen die in dit gebied leefden... of geleefd zouden kunnen hebben!

Zie: Het Museum

Het Archief

Het archief van Nieuw Land bewaart en beheert het grootste deel van de Flevolandse collecties. Uniek zijn de archieven - particulier en van overheden - die de basis vormen van onze kennis over het Zuiderzeeproject: tienduizenden foto's, documenten, kaarten, tekeningen en objecten die bij de inpoldering van het gebied in de oude zeebodem werden teruggevonden.

Zie: Het Archief

Terug naar vorige pagina