De vlaggen van de Stichting, Vrienden en Jeugd

In 2008 startte in de Spiegel der Zeilvaart in Tuighpraet, de rubiek ‘Palaveren’. Eén van de stellingen die passeerde was: moet de vlagetiquette worden nageleefd? Geruststellend was de uitslag (SdZ 2008 nr.6). Niet naleven zou ten koste gaan van het uiterlijk van onze vloot. Een waardig vlagvertoon, stijl en allure, dat spreekt wel vanzelf. Artikel 3 van onze Statuten doelt natuurlijk op de geschiedschrijving van scheepstypen en hellingbazen, maar geprikkeld door de uitslag van de enquête een mooi moment om de hier afgebeelde vlaggen eens te beschrijven.

SSRP sinds 1955

SSRP Jongerenafdeling sinds 1966

VSRP sinds 1988


 

SSRP Jubileumvlag 2005

SSRP vlag 2015

SSRP Jubileumvlag 2015


 

Alle 'actieve' Stamboek-schepen voeren vanaf 2015 onze SSRP-wimpel met gepaste trots aan de mast!

De oorsprong

Ter inleiding een minuscuul flintertje van het ontstaan van het Stamboek; In de zomer van 1951 verwierf C.J.W. van Waning de boeier Maartje. Zijn historisch speurwerk zou de grondslag worden voor de Stamboekgedachte. In 1952 richtte het Friesch Scheepvaart Museum de Commissie Stamboek Friesche platbodems op, waarin Van Waning zitting kreeg. Samen met de secretaris van K.Z.V. Oostergoo, de heer H.G. van Slooten, wist hij te realiseren dat K.Z.V. Oostergoo een reünie voor Friese ronde schepen organiseerde te Grouw in 1953. Veertig jachten uit het gehele land gaven acte de présence. Om de tocht vanuit Holland te vereenvoudigen stelde het Rotterdamsch Rijnvaart Bedrijf N.V. een sleepboot beschikbaar. Deze vierdaagse sleep onder de vlag van het RRB was de nautische aanloop naar het 1e reünie.

De historie

Hiervoor gaan we terug naar toen de grootste haven ter wereld: Rotterdam. Na een indrukwekkende marineloopbaan ging Van Waning met leeftijdsontslag in 1950. Aansluitend had hij namens de regering zitting in de Centrale Rijnvaart Commissie. In 1951 ontstond het Rotterdamsch Rijnvaart Bedrijf N.V. (RRB) uit een samenvoeging van de voormalige rederij C.W.H. van Dam & Co en een groot aantal binnenvaartschepen die door het Nederlandse beheerinstituut retour gehaald waren uit Duitsland. Van Waning was van begin 1953 tot aan 1965 President-directeur van het RRB, een onderdeel van Scheepvaart Mij. Van Nievelt Goudriaan & Co. Het RRB had tot het najaar 1953 als schoorsteenband en vlag, drie gelijke banden in de kleuren Oranje-Wit-Oranje.

De ontwikkeling

Na de 3e reünie te Enkhuizen gaf de Commissie het roer over en werd in het najaar van 1955 de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten voltrokken. Op voordracht van één der oprichtende verenigingen de K.R.& Z.V. ‘De Maas’ trad in het bestuur mr. A. Blussé van Oud-Alblas. Onder zijn auspiciën ontstond het Stichtingsembleem in 1957. Begin 60er jaren volgde de Stichtingvlag. Voor het dundoek werd teruggegaan naar het konvooi in 1953, het Oranje-Wit-Oranje van het RRB. Onze oprichter en stimulator had als Kapitein ter Zee maar liefs twee Koninginnen gediend. Ook had hij geijverd voor een Koninklijke Beschermvrouwe, dus Koningsgezindheid zat hem onmiskenbaar in het bloed. Vexillologisch is de ratio van de Stichtingsvlag 2:3. De hoogte wordt voor de helft ingenomen door een witte baan, terwijl elke oranje baan een kwart van de hoogte inneemt. In het midden van de witte baan staat het embleem in groen.

De tweede vlag binnen onze gelederen ontstond op het 3e lustrum van de Jongerenafdeling. De kleuren en banen gelijk aan de Stichting, doch met haar embleem ‘het achterschip’, dat symbool staat voor het streven het roer over te nemen ten einde het jacht te behouden. Dit doel is inmiddels vele families gelukt. De inwijding vond plaats a/b van de zeeschouw Octavus gedurende het Lentefeest Dunne Bierkade te ’s Gravenhage in 1981. De 2e Octavus, een schokker van 17 meter nam deel aan de William & Mary tocht naar Torquay en werd het jaar erop winnaar van de wedstrijd vanuit Great Yarmouth naar Sail’90. Op beide tochten bestond de bemanning voor een groot deel uit Stamboek jongeren en had de vlag veelvuldig bijgestaan. De vlag was versleten, maar ook aan de Jongerenafdeling kwam een einde.

Bij de oprichting van de Vereniging VSRP werd vastgehouden aan de huisstijl van de Stichting met als toevoeging de letters VSRP.

De toekomst

De afgelopen twintig jaren worden onze vlaggen ceremonieel gehesen en gestreken op de zomerreünie. Met de rug naar de vlag wappert de Stichtingsvlag dan rechts. De genoemde drie vlaggen hebben echter nimmer gelijktijdig bestaan. In 2004 herrees de toekomst en ontstond de Jeugdafdeling van de VSRP. Daar alleen levend verleden ook toekomst heeft, roept in mij op of het geen noodzaak is het gebruik van de tweede vlag in ere te herstellen? Want dan hebben we Three of a Kind, met in het midden op de ereplaats de Stamboekvlag.

 

Inwijding van de vlag der Jongerenafdeling SSRP

vlnr. G. Vos, D.A. Steenstra, C.J.W. van Waning en F. Kleintjes

foto ir. A.P de Vos te Leiden.

Hoogtij

Bij de tewaterlating van 'De Groene Draeck' deed de Stichting de roerversiering cadeau. Kort daarop werd de Stichtingsplaquette Nr. 1 aangeboden aan toen nog H.K.H. Prinses Beatrix. Verheugend was dat de Prinses het Beschermvrouwe-schap van de Stichting daarbij heeft aanvaard.

Vervolgens gaan we door naar het jubileumjaar 2005. In het kader van haar 25 jarig regeringsjubileum bracht H.M. de Koningin een bezoek aan de provincie Fryslân. Ter afsluiting van deze feestelijke dag vroeg de gemeente Boarnsterhim onze 50 jarige Stichting Stamboek een waterspektakel te verzorgen. Het admiraalzeilen tijdens ons Lustrum te Grou is een kroon op de festiviteiten gebleken. Oude tijden herleefden; ruim 200 jachten brachten binnen anderhalf uur het saluut aan onze beschermvrouwe H.M. de Koningin. Het admiraalschip was haar persoonlijke Lemsterjacht met in top onze Stichtingsvlag fier boven de Koninklijke Standaard. Dát was uniek en getuigt van groot respect.

December 2008, Derck A. Steenstra

Bronnen:

Fries Scheepvaart museum te Sneek, foto sleep vanuit Holland, Zutphen 1953
‘De onverwachte gevolgen van een ondoordacht idee’, C.J.W. van Waning 1977
‘Een idee verwezenlijkt’, mr. dr. T. Huitema 1980
Prof. dr. J.L. Blussé van Oud-Alblas te Amsterdam
Biografisch Woordenboek van Nederland, Van Waning, door Ph.M. Bosscher 4e druk 1994
ir. J.C. Goudriaan te Rotterdam, NIGOCO archief
Van Nievelt Goudriaan & Co Scheepvaart Mij., door F. Haalmeijer 1990
De heer P.E.J. Kroos te Schiedam, oud werknemer Van Nievelt Goudriaan
K.N.Z. & R.V. ‘Vlaggen’ Jaarboekje 1909. ( 1 e jaar van de Koninklijke Standaard)
K.N.Z. & R.V. artikel vlagvoering, door Vice Admiraal F. Bauduin, uitgave 1922
Directie Kabinet en Protocol te ‘s Gravenhage
Dienst Koninklijk Huis
Jhr. drs. G.J. Sandberg van Oudshoorn, hoofd protocol provincie Fryslân
De Zeilsport, ‘gebruik van vlaggen’ door H.C.A. van Kampen.
The Royal Yacht Britannia Trust, Edinburgh UK.

Terug naar vorige pagina