W.H. de Vos-prijs 1960

Het eerste lustrum werd gevierd met een bijzonder geslaagde zomerreünie in Grouw op 9 en 10 juli van dit jaar. Een gezamenlijke maaltijd in Hotel "Oostergoo" met een ongekend groot aantal deelnemers besloot de dag. Tijdens deze maaltijd werd de W.H. de Vos-prijs voor de derde maal door de voorzitter uitgereikt, thans aan de heer H.B. Halbertsma te Grouw. 

Daarbij overwegende dat de heer Halbertsma:

  • sinds 1904 trouw is gebleven aan zijn in 1874 door E.H.v.d. Zee te Joure gebouwde boeier "Constanter" en dit schip steeds heeft omringd met alle toewijding en zorg die dit monument van Friese ambachtskunst verdient;
  • in verschillende functies actief heeft meegewerkt aan het hoog houden van de mot het ronde jacht sterk verbonden tradities van de Friese zeilsport;
  • zowel bij wedstrijden als toertochten het zeilen met zijn boeier als een ware kunst beoefent, en daarbij steeds zijn grote kennis en ervaring aan de vrienden van het ronde- en platbodemjacht ten goede wil laten komen."
Terug naar vorige pagina