Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar

Weemoed in Elburg

in september 1999 kwam vanuit het bestuur van de Elburger botterstichting het verzoek aan de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een jubileumboek. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Natuurlijk wilden we assisteren, temeer omdat de samenwerking tussen de beide besruren al vele jaren goed functioneert. Dat blijkt onder andere uit de gezamenlijke organisatie van de botterdagen en de zogenaamde visserijavonden. De interesse voor het monumentale erfgoed en het (visserij)verleden vormt daarbij een verbindende schakel.

In klein comité werden kort daarna de eerste plannen voor de opzet van het jubileumboek gemaakt. Onder auspicien van een begeleidingscommissie, bestaande uit Huub Endeveld, Dries Huizenga, Willem van Norel en Siem Stuiver, begonnen enkele mensen met het verzamelen van archief- en fotomateriaal.
Dat viel niet mee, omdat al vrij snel bleek dat veel materiaal her en der werd bewaard. Bovendien was van de eerste jaren nauwelijks iets op papier vastgelegd. Maar na veel inspanning en speurwerk kwam er uiteindelijk voldoende materiaal boven water: krantenknipsels, notulenboekjes, logboeken, brieven, akten enz. Herinneringen van direct betrokkenen vulden in veel gevallen leemtes. Beeldmateriaal was er meer dan voldoende. Uit het grote aanbod van foro's moest de redactie een keuze maken. Een belangrijk criterium daarbij was de kwaliteit van het beeldmateriaal.
Ook bij het schrijven van de teksten moesten beperkingen worden aangebracht. De omvang van dit jubileumboek laat niet toe dat er uitgebreid en gedetailleerd stil gestaan kan worden bij alles wat er in de afgelopen 25 jaar is gebeurd. De samenstellers hebben gestreefd een beeld te schetsen van het wel en wee van de botterstichting. Het beeldmateriaal is hoofdzakelijk bedoeld om de inhoud van het boek dichter bij de lezer te brengen. Het bijzondere van dit jubileumboek is dat het een gezamenlijke uitgave is geworden van de Stichting tot behoud van Elburger botters en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.
De samenstellers hop en dat met dit boek de belangstelling voor het visserijverleden en de varende monumenten nog meer versterkt mag worden. Immers, een haven zonder botters, bonzen, pluten en punters zou de geschiedenis van Elburg onrecht aandoen ...

Realisatie van het boek

Het boek is een uitgave van de Stichting tot behoud van Elburger botters en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop

Redactie: Carla Kühne en Willem van Norel

Terug naar vorige pagina