De Scheepsbouw meesters Nijdam en hun familie

Ruim 130 jaar tovenaars met hout, vuur en dissel

De auteur Hessel Bosma schrijft in zijn voorwoord:
Hoe kom je tot het schrijven van een boek over de scheepstimmerlieden Nijdam en hun hellingen/werven? Bij mij begon het op een bijeenkomst van platbodems in Sneek gehouden in 2004. Hier hoorde ik uitspraken van sprekers over scheepswerven in Sneek, waar ik die van de Nijdams miste. De Nijdams bezaten een scheepswerf te Sneek van 1852 tot 1882, maar hieraan was nimmer aandacht besteed. In eerste instantie was het niet mijn bedoeling om onderzoek te doen naar de scheepswerven van de Nijdams, maar eenmaal begonnen kwam van het één het ander. In boeken en vakbladen kwam ik al snel verschillen tegen met wat ik in de archieven had ontdekt en ook was het geschrevene niet altijd onderbouwd.

Bovendien werd ik altijd zeer geboeid door de vertellingen van mijn grootvader Auke Thomas Nijdam (1872-1963), die een man was van het water en die in zijn jonge jaren als bemanningslid had gevaren op de palingaken van de Fa. Visser van Heeg op Londen. Op latere leeftijd had hij als stuurman op verschillende schepen in de binnenwateren gevaren en een eigen skûtsje gehad. Met enige trots vertelde hij dan wel dat de Nijdams vroeger scheepshellingen bezaten in IJlst en Sneek. Ook dit was een reden om een zoektocht te beginnen in de archieven naar gegevens over die werven en hun eigenaren.

De tijdbalk van de werven Nijdam tussen 1811 en 1943
De tijdbalk van de werven Nijdam tussen 1811 en 1943

De inhoud

Van de burgerlijke stand zijn er registers vanaf 1811 en vanaf omstreeks 1850 zijn er bevolkings-registers en woningregisters.Van enkele gemeenten zijn nog volkstellingregisters van vóór 1811 en belastingkohieren van veel gezinnen, ook van vóór 1811. Daarnaast brachten de doop-, trouw- en begrafenisboeken van kerken en de lidmatenregistratie van de Doopsgezinde kerken soms uitkomst. Ook notariële archieven en oude notulenboeken en niet te vergeten de nazaten van de betrokken families leverden soms een interessante bijdrage aan mijn verhaal. Soms doe ik een stapje zijwaarts in de families, hun familierelaties en hun omgeving om meer zicht te krijgen op hun leefwereld.
Op mijn zoektocht kwam ik, tot mijn vreugde, vaak mensen tegen met liefde voor oude schepen en de bouw ervan. Ik hoop met dit boek een stukje verleden vastgelegd te hebben van de Nijdam werven en de betrokken families, hetgeen voor geïnteresseerden nu en in de toekomst van betekenis kan zijn.

De hoofdstukken

 1. Woord vooraf
 2. De Nijdams van de "Nije Daem"
 3. Van boerderij naar schipperij
 4. Tovenaars met hout, vuur en dissel
 5. Het begin in IJlst
 6. Bolsward
 7. Sneek
 8. Cornelis Luitzens en zijn kinderen
 9. Een zwervend bestaan, Van Ewijcksluis en Broekerhaven
 10. Wartena en Woudsend
 11. Lemmer en Sloten
 12. Hardzeilwedstrijden
 13. Nawoord
 14. Bijlagen

Het boek

Auteur Hessel Bosma, 109 pagina's
ISBN 978-954-449-421-6 
Uitgave Nijdamstra Stichting, 2009
STENO Publishing House, design and prepress 
Printed in Bulgaria by KORS Ltd. 

Het boek is nog leverbaar en kan hier worden besteld: https://nijdamstra.myonline.store/!

 

Terug naar vorige pagina