Ronde en Platbodemjachten

Standaardwerk van Mr. Dr. T. Huitema

In 2000 is de laatste, zevende druk van het standaardwerk van de SSRP, waarin de ronde en platbodemjachten en hun 'afstamming' uitvoerig worden beschreven, van de persen gerold. Daarna is binnen de Stichting Ronde en Platbodemjachten de discussie ontstaan hoe verder publicaties over de Ronde en Platbodemjachten te verzorgen. Op deze website leest u daarover natuurlijk alles.

Uit het voorwoord 1ste uitgave in 1962

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze jachten. Hoe deze Stichting ontstond vindt U in het laatste hoofdstuk van dit boek beschreven.
Onder de middelen, welke de Stichtingsakte vermeldt ter bereiking van het gestelde doel, wordt als eerste genoemd het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarin:

  • alle gegevens, welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie, de bouw, de bouwers en het zeilen met ronde en platbodemjachten;
  • zo volledig mogelijke gegevens van ronde en platbodemjachten en in het bijzonder van die, welke door hun bouw, sierlijkheid, dan wel uit historisch oogpunt als monument kunnen worden beschouwd.

Dit is welbeschouwd een enorme taak en de verschijning van dit boek betekent niet, dat het Stichtingsbestuur dit Stamboek als voltooid beschouwt en daarom tot publicatie overgaat.

Het besluit om een boek te doen verschijnen speciaal gewijd aan het ronde en platbodemjacht is vooral genomen om tegemoet te komen aan de vele vragen over dit onderwerp, welke - geenszins alleen door de gelukkige eigenaars van deze schepen - bij voortduring worden gesteld. De scheepsvormen en tuigage van de oud-vaderlandse schepen passen bij ons waterland en zij blijven kennelijk het oog boeien van de velen die tot de overtuiging kwamen, dat Nederland haar schoonste zijde toont aan de waterkant. Haar schoonste zijde en tevens haar eigen karakter. Niets is immers meer wars aan het karakter van de bewoners der Lage Landen dan gelijk- en gelijkvormigheid en waar kwam deze eigengereidheid meer tot uiting dan in de grote verscheidenheid van scheepsvormen, die dit volk op het water bracht?
Moge dit boek aan diegenen, die zich voor dit onderwerp gaan interesseren enige leiding geven bij hun onderzoek in deze interessante materie, waarvan de levende bronnen helaas steeds zeldzamer worden. Dit boek is echter primair bedoeld als een vraagbaak, niet in de laatste plaats voor het thans opgroeiende geslacht van zeilers, voor wie de zeiltijd in binnenvaart en visserij al goeddeels historie is. Bij deze jongeren vooral moge dit boek belangstelling en liefde wekken voor het ronde en platbodemjacht, opdat zij deze vaderlandse schepen in ere houden.

Het is een goed gebruik aan het slot van een voorwoord allen te danken, die op enigerlei wijze medewerkten aan de totstandkoming van een boek. Ik noemde reeds de tekenaars bij name en zou dit ook gaarne doen met alle overige medewerkers, doch dit is helaas praktisch onuitvoerbaar. De velen, die in gesproken woord en per brief of in de vorm van voorstudies hun bouwstenen aandroegen, is de Stichting evenzeer dank verschuldigd als aan de schrijvers, die onder eigen naam bepaalde hoofdstukken voor hun rekening namen.
Zo moge dan dit boek ertoe bijdragen, de belangstelling te wekken, de kennis te verrijken en het hart te winnen van jong en oud voor het stoere schip der Lage Landen.

C.J.W. van Waning
Voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
3 maart 1962

De auteur

Mr. Dr. T. Huitema was secretaris-penningmeester bij de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 1955. Op 29 juni 2001 overleed Mr. Dr. T Huitema (87), Erebestuurslid van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Mr. Dr. T Huitema heeft in zijn leven veel betekend voor de Ronde en Platbodemwereld in Nederland en de vastlegging van de geschiedenis daarvan. Dat heeft naast dit boek onder andere geresulteerd in veel publicaties die op zijn naam staan, of waaraan zijn naam is verbonden. Als u zijn naam in het zoekvenster bovenaan invult, vindt u de vele resultaten op deze website.

Uitgever P.N. van Kampen & Zoon BV, onder auspiciën van de Stichting Ronde en Platbodemjachten

Hardcover, gebonden, 1962-2000, 320 pagina's, afmetingen 22x271x197 mm
ISBN 90-6410-275-9

Terug naar vorige pagina