De Waterkampioen

Waterkampioen 1927 januari nr1 - Aan alle Vrienden en Vriendinnen van de Watersport

„DE WATERKAMPIOEN" staat hier voor u. Misschien is zijn naam niet geheel vrij van zelfoverschatting, maar hij hoopt zich dien waardig te maken. Het is trouwens zijn „familienaam"; vader „Kampioen" en broertje „Motorkampioen" waren hem voor. „De Waterkampioen" zal u op de hoogte houden van de watersport in al haar vormen.
Hij zal u lectuur geven over wedstrijden en toerisme ; hij zal u inlichten over belangrijke gebeurtenissen op het gebied der zeil-, roei- en motorbootsport in en buiten onze grenzen; hij zal u aangename verpoozing verschaffen in den vorm van reisverhalen ; hij zal in het bizonder de belangen dienen van de thans zoo opbloeiende „klein-watersport"; hij zal u, door woord en beeld, leeren het schoone, dat gij op uw tochten aantreft, te waardeeren ; hij zal u, als orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A. N. IV. B., Toeristenbond voor Nederland, en van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen, vertellen wat er gedaan wordt om de watersport in goede banen te leiden ; hij zal trachten spelenderwijs en zonder dorre geleerdheid uw kennis uit te breiden op het gebied van navigatie, uitwijkbepalingen bij wedstrijden en tochten, onderhoud en behandeling van uw schip en uw motor.
Hij zal nog veel meer doen, maar hij wil daarover voorloopig zwijgen. Wait and see !

Bij de verschijning van een nieuw blad zegt de redactie steeds, dat het „in een behoefte voorziet". Ook wij zeggen dat, en met meer recht van spreken dan vele andere redacties. De Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. miste een afzonderlijk orgaan, en het blad waarin de K.V.N.W.V. gastvrijheid genoten, hield na den jaargang 1926 op te verschijnen, tenminste in den ouden vorm. En daar het een onbestreden feit is, dat een tijdschrift den hechtsten band vormt tusschen de leden van een organisatie, zoowel als tusschen de beoefenaars van eenzelfde sport, is ook de reden van ons bestaan, de behoefte waarin ons blad voorziet, hiermede verklaard.
Laat nu echter ook ieder watersport-liefhebber medewerken om ons blad hecht en sterk te maken. Wordt allen abonné ! De uiterst lage abonnementsprijs maakt dat voor een ieder gemakkelijk. Zijt echter met uw eigen abonnement niet tevreden, werft steeds nieuwe abonné's! En vooral ook dit : Wordt medewerker! Zendt reisverhalen, technische artikelen, foto's, ingezonden stukken, korte mededeelingen, vragen, enz., enz. Overstelpt de redactie met poststukken! En vergeet ook onze advertentie-rubriek niet.
Moge deze opwekking in goede aarde vallen. En moge ons blad, met aller hulp in stand gehouden en steeds versterkt, blijken berekend te zijn voor zijn taak : een schakel te vormen tusschen alle beoefenaars van onze mooie sport. Ziedaar onze wenschen, en wij voegen er een „Gelukkig 1927" bij.

De redactie
 


 

Historische beelden uit de Waterkampioen vanaf 1927

In de uitgaven van de Waterkampioen zijner heel veel mooie en bijzondere beelden geplaatst van Ronde en Platbodemjachten en de omgeving waarin ze werden gebouwd, onderhouden, afgemeerd maar ook tijdens het varen. De foto's werden vaak met een duidelijk onderschrift gebruikt als 'bladvulling', soms in meerdere nummers. Ze hadden dan geen relatie met de artikelen waarbij ze werden geplaatst. Tussen deze foto's zitten hele fraaie beelden. Wij presenteren ze in de vorm van fotoalbums met het bijschrift.
 


 

Inhoudsopgaven van de Waterkampioen vanaf het eerste nummer in 1927

Vanaf het eerste jaar werd een inhoudsopgave van de complete jaargang gepubliceerd.
In de eerste nummers staat: In dit register is, op praktische gronden, niet geheel dezelfde rubriceering gevolgd als in den tekst. Ook is, indien uit den titel van een artikel het onderwerp niet duidelijk is op te maken, vaak dit laatste genoemd in plaats van den titel. In vele gevallen zijn, behalve de bladzijcijfers, die de eigenlijke artikelen over een onderwerp aangeven, ook genoemd de bladzijden, die korte mededeelingen enz. over hetzelfde onderwerp bevatten. Voor het vinden van sommige artikelen kan het van nut zijn, onder verschillende hoofden te zoeken; sommige artikelen zijn ook onder verschillende hoofden opgenomen. Van alfabetiseering is - behalve in de laatste rubriek - afgezien, daar deze in de praktijk weinig nut heeft.
De indeling is later een aantal keren aangepast. In de eerste jaren was onderwerp Ronde en Platbodemjachten een aparte rubriek.  U kunt  de Inhoudsopgaven (in PDF-formaat) doorzoeken m.b.v. het zoekvenster in uw PDF-viewer of de toetsencombinatie <CTRL-F). 

Terug naar vorige pagina