Inhoudsopgaven van de Waterkampioen vanaf het eerste nummer in 1927

Vanaf het eerste jaar werd een inhoudsopgave van de complete jaargang gepubliceerd.
In de eerste nummers staat: In dit register is, op praktische gronden, niet geheel dezelfde rubriceering gevolgd als in den tekst. Ook is, indien uit den titel van een artikel het onderwerp niet duidelijk is op te maken, vaak dit laatste genoemd in plaats van den titel. In vele gevallen zijn, behalve de bladzijdecijfers, die de eigenlijke artikelen over een onderwerp aangeven, ook genoemd de bladzijden, die korte mededeelingen enz. over hetzelfde onderwerp bevatten. Voor het vinden van sommige artikelen kan het van nut zijn, onder verschillende hoofden te zoeken; sommige artikelen zijn ook onder verschillende hoofden opgenomen. Van alfabetiseering is - behalve in de laatste rubriek - afgezien, daar deze in de praktijk weinig nut heeft.