Waterkampioen 1957 januari nr982 - Ir. J. Loeff Erelid der K.V.N.W.V.

Bij zijn aftreden als Directeur van het Centraal Bureau voor Watersport heeft, op voorstel van het bestuur, de Algemene Jaarlijkse Vergadering der K.V.N.W.V. de heer Ir. J. Loeff met grote instemming - beter gezegd met daverende toejuiching - benoemd tot erelid van het Verbond. Terecht, want het Verbond heeft vele redenen tot dankbaarheid jegens de heer Loeff, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Verbond en bovendien voor de Nederlandse watersport in het algemeen.

Op 1 februari 1926 werd de heer Loeff, die afgestudeerd was als scheepsbouwkundig ingenieur, meter van het Verbond met de neventitel van raadgevend ingenieur. Tevens nam hij de administratie over. In 1935 volgde hij Baron van Heemstra op als Directeur van het Centraal Bureau voor Watersport. Dank zij de reeds door hem verkregen ervaring, zijn belangstelling voor het onderwerp en zijn grote toewijding werd hij de centrale figuur in ons Verbond, de man, die alle inlichtingen kon verstrekken, die van alle technische, zowel als verenigingszaken op de hoogte was, die ieder detail beheerste, mede omdat hij als secretaris alle vergaderingen der verschillende commissies van het Verbond meemaakte. Hij bereidde al deze vergaderingen voor en hij voerde de genomen besluiten uit. Hij was in het belang van het Verbond gestreng in de naleving der reglementen en streed voor het handhaven der goede gewoonten in ons wedstrijdwezen. Groot was zijn invloed op de ontwikkeling van plannen voor nieuwe scheepstypen.
Bijzondere liefde toonde hij voor het belangrijke onderwerp landschapsbescherming. Hij was lid van verschillende commissies op dat gebied en hij werd - en hij wordt nog steeds - daar hoog gewaardeerd om zijn deskundig oordeel. Zijn op overtuigende wijze uitgesproken mening is van grote invloed geweest voor het behoud van water, van schoonheid, van mogelijkheid tot varen. Ieder watertoerist en ieder die het bijzondere karakter van ons landschap liefheeft heeft reden hem dankbaar te zijn voor zijn krachtig pleidooi.

Beroemd boek van H. C. A. van Kampen, „De Zeilsport"

Het beroemde boek van H. C. A. van Kampen, „De Zeilsport", werd voor kort door Loeff geheel herzien en bijgewerkt tot deze tijd. Zijn gedegen kennis komt hierdoor aan ieder ten goede die belangstelling voor het onderwerp koestert. Zijn boek „Alle zeilen bij" brengt de schoonheid van de zeilsport, van jachten en water in beeld en getuigt van de kritische keuze en fijne smaak van de auteur.

De Waterkampioen

Toen „de Waterkampioen" in 1927 werd opgericht werd de heer Loeff aan het blad verbonden als redacteur motorbootsport. In die functie werkte hij mede aan 805 afleveringen. Na het overlijden van de hoofdredacteur Van Kampen nam hij in 1945 de leiding over. Sindsdien verzorgde hij 176 afleveringen. Kan iemand de hoeveelheid arbeid en tijd schatten die belichaamd is in bijna duizend nummers van ons Orgaan? Loeff was onze voorlichter en leidsman op papier, die dank zij een volmaakte beheersing der stof en goede pen de lezer interessante onderwerpen bood, raad gaf en genot verstrekte. Hij toonde ons het werk van vele ontwerpers en gaf zijn mening over de tekeningen op leerrijke wijze. De inhoud van ons blad was afwisselend en onze kennis werd up to date gehouden.

K.V.N.W.V.

Jarenlang heeft de heer Loeff het Nederlandse en het Belgische zeilverbond vertegenwoordigd in de International Yacht Racing Union. Thans is hij - naast Kroonprins Olaf van Noorwegen - ondervoorzitter der grote internationale zeilorganisatie en vertegenwoordigt in zijn plaats de heer Hugo van Kuyck zijn land en het onze. In die kring is Loeff een gezien deskundige met invloed op de gang van zaken.
Ontelbaar groot is het aantal zeilwedstrijden waarvan hij de organisatie opbouwde en verzorgde tot in de uiterste details, liefst niet te veel bijgestaan door anderen. Hoogtepunten van de laatste tijd waren de Goldcupwedstrijden in de Drakenklasse op de Zuiderzee in 1955 en de Europese kampioenschappen in de Finn-klasse op de Loosdrechtsche plassen in het afgelopen seizoen. Weliswaar waren de „Koninklijke" en de Kon. Watersportver. „Loosdrecht" de verenigingen onder wier vlag de organisatie plaatsvond, de heer Loeff echter was de centrale figuur aan wie in de eerste plaats het welslagen was te danken, een succes voor die twee verenigingen, maar eveneens voor de gehele Nederlandse zeilsport. Hierbij moet worden herinnerd aan zijn belangrijk aandeel in de voorbereiding voor de Olympische Spelen, zich uitstrekkende over de laatste drie seizoenen. Met grote deskundigheid, geduld, opoffering van veel tijd en de vaste wil de groep van gegadigden tot een hoog peil op te voeren is hij te werk gegaan, ondanks veel teleurstellingen op de weg.
Loeff is tevens actief zeiler, op de hoogte van toer- en wedstrijdzeilen. Laat ieder beseffen dat zijn mooi scheepje menig weekeinde werkeloos in de haven lag, omdat zijn eigenaar elders de watersport diende en aan eigen genot niet wilde denken.
Zeiler zowel als motorbootvaarder heeft reden Loeff voor een voorbeeldige vervulling van zijn werk gedurende ruim dertig jaren dankbaar te zijn. Hij verplichtte het Verbond en de watersport in het algemeen aan zich.

Zijn benoeming tot ere-lid was volkomen gerechtvaardigd. Met deze benoeming wensen de K.V.N.W.V. haar dank tot uitdrukking te brengen.

Voorzitter K.V.N.W.V. Ernst Crone

Terug naar vorige pagina