Pag. 284-302 - Monografie 17 - De scheepswerf Lantinga te IJlst

Er is in de loop der jaren heel wat geschreven over onze prachtige Ronde en platbodemjachten en hun bouwers. Daarbij komt ook af en toe de naam van de scheepswerf Lantinga uit IJlst aan de orde. Tot nu toe is er niet zoveel bekend over deze werf. Alleen mr Th. Huitema geeft in zijn bekende boek 'Ronde en Platbodemjachten' enige informatie over de werf en haar eigenaren. In watersportbladen als De Waterkampioen en De Golfslag is wel eens iets gepubliceerd. Omdat de geschiedenis van de stad IJlst mij van jongsaf bezig houdt en boeit en omdat ik op Uilenburg vlakbij de werf, geboren en getogen ben, heb ik de geschiedenis ervan bestudeerd en wil ik in dit artikel graag iets vertellen over de werf en over de Lantinga's die bijna 110 jaar schepen in IJlst hebben gebouwd. Graag spreek ik mijn dank uit tegenover allen die mij hebben geholpen bij het verzamelen van de gegevens, waarop dit artikel is gebaseerd.

DE LANTINGA'S

In de doop- en trouwboeken in het Rijksarchief Friesland te Leeuwarden komen wij de naam Lantinga voor het eerst tegen in het jaar 1791. De boeken verschaffen ons de volgende gegevens:

Wolvega 1791: 'Den 18e November is met attestatie van Oudemarkt tot ons gekomen Lolke Lantinga, Schoolmeester en Kerkdienaar te Wolvega, met attestatie naar IJlst vertrokken 28-2-1809'. Op 16 augustus 1807 trouwt hij te Wolvega na 3 proclamaties met Jantjen Ottes Colée.

In IJlst was eind 1808 een vacature voor een schoolmeester, koster en organist. De Stads- en Dorpskroniek van dr Wumkes geeft aan dat het jaar daarvoor op 1 februari 1808 werd aanbesteed het afbreken der oude school te IJlst en het bouwen van een nieuwe.

Kennelijk wilde men dat de nieuwe meester een goed schoolgebouw tot zijn beschikking kreeg. Er werd, om in de vacature te voorzien, een advertentie in de Leeuwarder Courant geplaatst en Lolke Lantinga was één van de sollicitanten. Hij werd benoemd, volgens een beroepbrief van 23-1-1809.

pdf SSRP Monografie 17 - De scheepswerf Lantinga te IJlst

Terug naar vorige pagina