1965: Nieuw klassereglement voor ronde- en platbodemjachten

Waterkampioen juli 1965 nr 1153 - Schepen naar type ingedeeld in zes klassen

Men zal wellicht het verdwijnen van de vertrouwde zeiltekens OA, OB en OC betreuren. De oude indeling was echter gebaseerd op de wedstrijdmaat WM, die geheel is vervallen. Waar de gehele indeling is gebaseerd op scheepstype, was een daarmee overeenstemmende klasse-aanduiding in het zeil geheel logisch. Ook al blijft het juist, dat bijvoorbeeld in de klasse der visserschepen sterk uiteenlopende typen zijn ondergebracht, die echter toch alle gemeen hebben, dat met de betreffende naam (Lemsteraak, botter, hoogaars) oorspronkelijk steeds vissersvaartuigen werden aangeduid.
Maar in 1965 is dan eindelijk de vernieuwing van het klassereglement voor ronde en platbodemjachten een feit geworden.

SSRP om advies gevraagd

In 1959 ontving de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten het verzoek van het Verbond een advies over een onderdeel van het bestaande reglement uit te brengen. Na veel studie werd besloten het gehele reglement te herzien en in februari 1963 werd daaromtrent een advies uitgebracht. De daarna ingestelde Technische Commissie voor Ronde- en Platbodemjachten van het Verbond heeft dit advies grondig bestudeerd en zich er ten slotte in grote lijnen mee verenigd. In de vergadering van 24 juni ten slotte heeft het bestuur van het Verbond het nieuwe reglement aanvaard.

Dit nieuwe reglement is gebaseerd op de volgende principes

  1. indeling van de schepen primair naar type, secundair naar grootte;
  2. één zelfde soort regeling en meting voor jachten mèt en jachten zonder kajuit, met toepassing van een ka-j uitcorrectie;
  3. verbetering van de meting en van de tijdvergoedingsfactor, door daarbij met name te betrekken zowel de breedte van de schepen als het totale zeiloppervlak, berekend op een vereenvoudigde wijze.

Klasse-indeling

De schepen worden naar type ingedeeld in zes klassen, onderverdeeld naar grootte, ieder met een eigen zeilteken, waarbij de eerste letter de klasse en de tweede letter de grootte aanduidt.
Uitdrukkelijk is bepaald, dat in de verschillende klassen uitsluitend schepen worden toegelaten, die in vorm niet belangrijk afwijken van de door deze benamingen oorspronkelijk aangeduide typen van Nederlandse vaartuigen, terwijl de tuigage dezelfde moet zijn als die welke van oudsher bij het betreffende type gebruikelijk was.
Vanzelfsprekend zijn zijzwaarden, behalve bij de Staverse jollen, voorgeschreven, terwijl de som van de tilling van het vlak plus de hoogte van een eventueel aanwezige kielbalk, niet meer mag bedragen dan 2 procent van de lengte op de waterlijn. De afmetingen en de kleur van de zeiltekens en zeilnummers zijn nader aangegeven.

Overgangsbepalingen

Gedurende het seizoen 1965 zullen de wedstrijden nog onder het bestaande reglement worden gevaren. Met ingang van het seizoen 1966 wordt het nieuwe reglement van kracht. Alle reeds gemeten schepen dienen te worden hermeten. Hiervoor wordt een verlaagd tarief berekend, terwijl gepoogd wordt deze hermeting zoveel mogelijk te doen plaatsvinden bij evenementen waar veel ronde en platbodemjachten bijeen zijn. De mogelijkheid bestaat dat vóór het reglement in 1966 van kracht wordt, aan de hand van bij de hermeting verkregen gegevens nog kleine wijzigingen in het reglement zullen worden aangebracht, speciaal ten aanzien van de verschillende coëfficiënten en de correctiewaarden, die betrekking hebben op de berekening van het zeiloppervlak. 

Lees het hele verhaal in de Waterkampioen van juli 1965 nummer 1153

pdf Waterkampioen juli 1965 nr1153 - Nieuw Klassereglement voor Ronde en Platbodemjachten.pdf


 

Zeilnummers, een verzameling van onduidelijkheden door Gerard ten Cate

Sinds 1916 kunnen Ronde en Platbodemjachten een zeilnummer hebben dat we nu nog herkennen. Daarvoor werden losse gelegenheidsnummers gebruikt. Zeilnummers zijn onlosmakelijk gekoppeld aan meetbrieven en wedstrijdreglementen. Gerard ten Cate heeft in april 2015 een uitgebreid verhaal gepubliceerd, waarin hij probeert duidelijkheid te brengen in de ontstaansgeschiedenis van de gevoerde zeilnummers vanaf begin 1900. Maar er blijven nog vragen over!

Zeilnummers, een verzameling van onduidelijkheden door Gerard ten Cate

Registratietekens

De klassenvoorschriften voor Ronde- en Platbodemjachten zijn vastgesteld door het Watersportverbond. Een onderdeel van dit reglement is dat de schepen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten. Bij het verkrijgen van een Meetbrief wordt een Zeilteken met uniek Zeilnummer toegekend.
Door de jaren heen zijn er diverse series Zeiltekens uitgegeven.

Terug naar vorige pagina