Berichten over Werven en Schepen in de Leeuwarder Courant van 1752 tot 1905

Sicco van Albada vond ze in de kranten in het Fries Scheepvaart Museum en maakte er aantekeningen van

Sicco van Albada is eigenaar van de houten Staverse jol 'De Lytse Bear' en de auteur van het boek "De Helling onder Heeg"
Hij schrijft ons: Ik zag met een half oog Eeltsjebaes in jullie laatste bericht. Misschien heb je dan ook nog wat aan mijn aantekeningen. Ik heb ze gemaakt in het Scheepvaartmuseum in de kamer van Sytse ten Hoeve en betreffen berichten in de Leeuwarder Courant van 1752 tot 1905, die ik ben tegengekomen over werven en over schepen. Ik ben om de een of andere reden toen opgehouden, waarschijnlijk omdat alles op het Internet verscheen. De laatste map over schepen begint in 1800.

Berichten over werven

1752
niets gevonden

1753
niets gevonden

1754

03-08-1754 Op Maandag den 19 Augusty 1754 zal des middags te een uur praecys, by de eerste zitdag en strijkgeld worden verkogt, ten huize van Frans Johannes in de Prins te Mackum: een huisinge, schuire, scheepstimmer, kant en sleedhelling, genaamd Altena, gelegen aan de grote Mackumer Zijlroede, belast met 4 Caroliguldens 18 stuivers jaarlukze grond-pagt

1755

06-12-1755 Uit der hand, voor de tyd van vyf ofte meer Jaren, te Huir, een grote en Neringryke TIMMERWERF, met de WOONHUISINGE cum annexis, staande aan de Zuidkant van de Stadt Franeker, aan de Gragts-wal, en waarinne de hanteringe met goed succes van werk, een lengte van Jaren is gedreven, en voor tegenwoordig by Andrys Meines Wed. wordt gedaan en gedreven. Wie daar aan gadinge maakt kome by gedagte Weduwe, die in alle binlykheid genegen is te handelen, en dezelve te Verhuiren.
[vrijwel dezelfde tekst op 07-08-1756]

1756

07-08-1756 Uit der handt te huir, voor de tyd van vyf ofte meerder jaren, een groote en neeringryke scheepstim-merwerf, met de woonhuisinge cum annexis, voorzien met een groote timmerhuis, en een magnifique kanthellinge, staande en gelegen aan de Zuidkant van de stad Franeker, aan de Gragtswal, en waar inne de hanteringe met goed succes van werk, een lengte van jaren is gedreven, en voor tegenwoordig by de weduwe van Andrys Mei-nes, in leven mr.scheepstimmerman, nog wordt geëxerceert, en gedreven; wie daar aan gadinge heeft, kome bij gedagte weduwe die genegen is met een ieder in alle binlijkheid te contracteren en dezelve te verhuiren.

1757

16-07-1757 [verkoping van] een nieuw schuiteschip cum annexis, lang 58 voet, wyt 12 en een vierde voet, en hol vier voet op zyn welling, 20 duim scheergang, &c en in alles zodanig als tegenswoordig nieuw getimmert voor de werf van Durk en Leuwk Ypis meesteren scheepstimmerlieden op Sevenhuysen buiten Franeker is leggende

28-12-1757 Dr.J.van Loon tot Sneek en de secretaris P.Wiarda tot Ylst praesenteren [etc] te verkopen: no 1[...] no 2: een huizinge en grote scheepstimmerwerf lang 88 voeten, wyd 37 voeten, door Abe Cornelis weduwe gebruikt; no 3 [etc]

1758

25-02-1758 Dr.Jacobus van Loon tot Sneek en de secretaris Pybo Wiarda tot Ylst praesenteren [etc] te verkopen zekere heerlyke en voor eenige jaren nieuw gebouwde en zeer fraai getimmerde huisinge, twee houtstekken, waaronder een met een beschoten dak, daar in een grote nieuw getimmerde kamer, slaap- en schryfkamer, cum annexis, alles tot de hout en andere negotie zeer bekwaam, staande binnen Ylst op Poppingabuiren, door de koopman Cornelis AEbes Backer bewoont, dog op den 12 May 1758 vry van huiringe te aanvaarden [idem nog op 30-09-1758]

13-05-1758 Men praesenteert uit de hand te verkopen, of te verhuren, een neeringryke schuitmakery of helling te Arum, alwaar de hanteering lange jaren is gedaan. Iemand genegen zynde, kome by de huisvrouw van Jan Harmens aldaar.

22-07-1758 Te Birdaard by Jarig Pieters, schuitmaker aldaar, is uit de hand te koop een bootschip, met zeil en treil, kluiffok en alles wat daar toe behoort, wel afgeschildert; lang 17 en een half voet: wie daar aan gadinge heeft kan zig adresseeren by Jarig Pieters voornoemt.

23-08-1758 De Ed.Mog Heeren Raden ter Admiraliteit in Friesland, gedenken [etc] te besteden, voor zoverre het arbeidsloon betreft, het maken van 2 cameelen ten dienste van ‘s Lands oorlogschepen Lang 130 voet, hol 11 voet, wyd op zyn dek 9 voet, en in de midden in zyn vlak wyd 14 voet, de ende na scheepsbeloop 24 voet Bestekken [kunnen] worden gezien by ‘s Lands scheepstimmerbaas Anne Sytzes [te Harlingen]

11-11-1758 De Ontvanger J.de Boer te Woudsend praesenteert [etc] te verkopen: No 1. Een heerlyke en welgereguleerde scheeps timmerwerf met de huisinge, timmerschuur en hieminge, gelegen onder Woudsend, May 1759 vry van huiringe. NB Die koper blyft van de timmerwerf zal de timmergereedschappen op tauxatie moeten ontvangen.

16-12-1758 Men praesenteert uit de hand te verkopen: zekere heerlyke timmerwerf, leggende aan de zuidkant van de groote Sylroede tot Makkum, met twee sleed-hellingen, en timmerschuur, en een woonhuis met twee kamers en een keuken, voorzien met veel werk; waarvan bruiker is geweest Wybe Lieuwes Gronia, in leven meester timmerbaas aldaar. Wie hier aan gadinge heeft, kan zig vervoegen by voorsz. weduwe, wonende op bovengenoemde helling.

1759

07-04-1759 Zo ymand genegen is om een schuitmakery te huuren, twee kamers en 't schuithuis, staande by de Rottevalster Lits, door Hette Jurjens bewoont, gelieve zig te vervoegen by Pope Roels wonende in de Zuiderdragten.

30-05-1759 Men praesenteert uitter hand te verkopen of voor jaaren te verhuuren: eene deftige huisinge en scheepstimmerhuis cum annexis, staande op ‘t mids van de Heerenwal by ‘t Heerenveen, wie genegen is om te kopen of te huuren die kome by Grietje Johannes Wed. Geel Jans, wonende in ‘t zelve huis, wil in billykheid accordeeren.

18-08-1759 Men praesenteert [te verkopen op Vyfhuyzen, buiten ‘t Oost van Franeker]: een groote party wagenschot, eyken en greenen blaaden, twe eyken balken, kromhout en verdere houtwaaren; nagelaten door wylen Auke Reyns in leven meester scheepstimmerman aldaar.

05-12-1759 Johannes Piebes Zeillema scheeps-timmerman te Grouw, praesenteert zyn dienst om tegens aanstaande May een koffe-schip te kunnen op zetten van 100 lasten groot. Zoo iemand genegen is, hem een dito zoort te bestellen, kan komen zyn werk te bezien, hebbende thans een dito zoort in ‘t timmerhuis staan dat besteld is; en zoo een scheeps-timmerknegt bequaam en genegen is, by voorsz. baas te arbeiden kan zig vervoegen hoe eer hoe liever en werk bekomen. [Op 12-12-1759 Johannes Piebes Ziollema etc]

1760

23-01-1760 [verkoping te Makkum van] zeker deftig wel bezeyld smak-schip cum annexis, de Twee Gesusters genaamd, lang over steven 75 voet, wyd op zyn berg-houten 18 voet, hol op ‘t zelve 6 voet, zynde in den jare 1744 nieuw uitgehaald, dog in deeze winter voorzien met een nieuwe huyd van 1 en een tweede duims planken; voorts zoo en in dier voegen ‘t laatst by wylen schipper Jan Mewis tot Makkkum is bevaren en aldaar is leggende, in de Zylroede, by de helling van Pieter Jurriens, alwaar het dagelyks kan worden bezien.

02-02-1760 Dr. Willem van Sloterdyk, te Makkum, praesenteert publicq by stryk-geld te verkopen: Ten 1sten. Een deftige en welgelegene kant en sleed-helling, waar by een genoegzame ruimte om een nieuw groot schip te maken, (de losse goederen by de helling behorende zullen op tauxatie van onpartydige moeten worden overgenomen) waar by een timmer-huis, ook een deftig woonhuis, bestaande in een gang, een groote welbetimmerde kamer, en een zomer-woninge; voorts met bak, en put zo het behoort, over het geheel bezwaart met 10 stuiv. 8 penn. floreen-schattinge; alles staande en gelegen aan de Groote-Zyl-Roede te Makkum zo en in dier voegen het door wylen Ype Feckes met veel succes is gebruikt. Ten 2den. Een speel-jagt met het geen er toe en aan behoort. Ten 3den. Een hooy-praam. Wie hier aan gadinge maakt [etc]

27-02-1760 [verkoping te Makkum van] No 1 zeekere twee heerlyke grote neeringryke smeer-hellingen en timmer-schuur, sampt huizinge en ruim bleekveld cum annexis, staande en gelegen op de Zylroede-wal onder den dorpe Mackum, by Wybe Lieuwes wed. als eygenaarze bewoond, zynde vry om aaanstonds aangevaard te worden. No II. Een nieuw schillers snik, staande in voorsz. timmer-schuure No III. Een ordinaris hooy-praam, leggende voor de wal van dien.

26-03-1760 [verkoping van] zekere heerlyke huizinge, hovinge en schuitmakerye cum omnibus annexis, staande en gelegen onder den dorpe Arum by de Molen, by de eygenaar Jan Harmens cum uxore gebruikt tot May 1760, bezwaard met 9 car.guld. 16 st. jaarlykze grondpagt aan de Kerk aldaar en 7 stuiv. in de algemene aanbreng ter Schaatinge, aldaar schietende.

19-04-1760 Word geadverteerd, dat Jurjen Pieters scheeps-timmerbaas te Makkum, zig aanbied tot bestedinge van een schip tot 80 last ofte kleinder, terstond op te zetten. Ymand genegen zynde addresere zig by den zelven te Makkum.

12-07-1760 [verkoping van] een huizinge, scheeps-timmerhuis en helling, met daar by alle de schuitmakerye-gereedschappen enz. staande en gelegen in de Knype; (alwaar lange jaaren de scheeps-timmerye is geëxcerceert) laatst by wylen Sikke Jacobs bewoont en gebruikt geweest

19-07-1760 [verkoping bij boelgoed van] een party krom-hout van allerleye zoorten, Zwolsche palen, Noordsche stulpen, een party gezaagde balk-houten van verscheidene dikte, gezaagde planken van Rynsche klossen, een party wagenschot, pyp hout, van verscheidene dikten, voorts een party schrooten en stukken van planken, en een party dek-planken; en zulks ter plaatze op de helling van Ype Fekkes in leven scheeps-timmerman tot Makkum.

20-09-1760 [verkoping te Harlingen van] zekere 3 percheelen vastigheden by de koopman Hendrik Jansen Jongma binnen Harlingen met der dood ontruimd en nagelaten; zynde by malkanderen zeer geschikt om de houtnegotie te dryven, gelyk zulks aldaar reeds veele jaaren met goed succes is gedaan. 1ste percheel zynde een woninge en paardestal. 2de. een koopmans huizinge, houtschuur groote hovinge en plaats. 3de een deftige helling, hellinghok, een groote houtschuur mitsgaders een timmerwerf cum annexis, [d.d. 15-10-1760 is op de laatste geboden 1111Ggl 14st] aan malkanderen gelegen aan de zuidkant van de Zuiderhaven, ten oosten van ‘s Admiraliteits Werf te Harlingen.

29-10-1760 Grietje Johannes weduwe Giel Jans, gedenkt publicq by strykgeld te verkopen: een deftige huizinge en schuure met koestallinge, benevens een groote ruimte zeer bequaam voor een scheeps-timmerwerf, die daar toe ook lange jaaren is gebruikt, staande en gelegen op de Heerenwal by het Heerenveen; wie genegen is om te kopen, die kome op Saturdag den 8 November 1760 des nademiddags om een uur praecys in Nyehasker-schans, ten huize van de weduwe van Hendrik Taeles op de eerste zitdag.

20-12-1760 [verkoping van] een huizinge en schuitmakery cum annexis staande en gelegen op Vyf-huizen buiten Franeker, by Thys Hendriks als huurder werdende gebruikt voor 46 Car.guld. in ‘t jaar.

1761

06-06-1761 Hendrik Isaaks scheeps timmerman woonagtig tot Dokkum, adverteert by dezen, dat een ygelyk die ietwes te praetenderen heeft van Minne Jans Visser en Tjamke Hendriks egteluiden mede aldaar wegens schulden, staande haar egte gemaakt; zig kan adresseeren ten huize van Hendrik Isaaks voornt: voor den 20 juny 1761. die in zyne qlt. als geauthoriseerde curator over Tjamke Hendriks genegen is de helfte der schulden te voldoen.

06-06-1761 Men praesenteert uit de hand te verhuuren, een deftige schuitmakers helling met derzelver gereedschappen, te Warrega; wie gading maakt, adresseere zig by Izak Sybes aldaar.

18-11-1761 [verkoping van] een deftige huizinge en schuitmakery cum annexis staande en gelegen op Zeven-huizen buiten Franeker, aan de Leeuwarder Trekvaart by Doede Thomas als huurder werdende gebruikt voor 44 Gl. in ‘t jaar, op Petri 1762 vry te aanvaarden, zullende de gereedschappen by de koper op tauxatie moeten werden overgenomen. Wie daar aan gadinge maakt [etc]

1762

07-04-1762 Simke Elings te Oenkerk praesenteert uit der hand te verkopen of op tauxatie over te doen, hunne scheepmakery met alles wat daar toe behoort; die daar toe genegen is,adresseere zig by bovengemelde, welke in alle billykheid wil handelen.

18-12-1762 [verkoping te Workum van] zekere huizinge, timmerschuur en sleedhelling, staande ten oosten van voorsz. stad Workum, agter Algra-buuren

1763

20-04-1763 [verkoping bij strijkgeld van] een deftige huizinge en scheeps-timmerwerf aan de Gragtswal buiten Franeker, by Pieter Anis meester scheepstimmerman als huurder gebruikt, op den 20 Maart 1764 vry te aanvaarden [op 25-05-1763 geboden 535ggls]

07-05-1763 Alle de geenen welke mogen sustineeren erfgenaam ab intestato te zyn, van eenen Jelle Everts Albaarda, onlangs tot Ylst overleden; gelieven zig voor den 1 Juny te adresseren ter secretary van voorsz. stadt, alzo na dien tydt over de nalatenschap zal worden gedisponeert, zo des bevonden zal worden te behoren.

28-05-1763 [verkoping te Sneek van] een heerlyk en welbezeild schuiteschip cum annexis [69¾ x 14¾v, in 1759 nieuw uitgehaald, door Jan Cleises uit Hommerts in leven bevaren, aldaar te zien] ende tot Ackrum door Sybren en Symen Claases getimmert.

16-11-1763 [verkoping te Lemmer van] een weldoortimmert schuite-schip cum annexis, met zeil en treil, dreg en touw, zeer bequaam tot graanvaaren, invoegen in de Lemmer aan de werf van Lubbert Jans is leggende, zynde door Ipe Hendriks laatst bevaren [53 x 11 ¼ x hol 5v onder de watering en 3½v op de welling]

1764

02-05-1764 Iemand willende als scheepstimmer-knegt werken op een werf, daar thans een galjoot- coffe- en smakschip worden gemaakt, vervoege zig by Tjeerd Reins, scheeps timmerbaas te Workum, geneegen aan een goed werker goede loon te geven.

04-08-1764 [verkoping te Leeuwarden van 4/32 portien in het koffeschip de Jonge Baucke en Saapke, 95 x 23¼ over het berghout x 11 5/12vt] nieuw van de helling van Johannes Jurjens, mr.scheepstimmerman te Grouw in den jaare 1764 uitgehaalt [gevoerd door schipper Sybe Jacobs]

1765

22-06-1765 Auke Sjoerds te Ylst praesenteert uit de hand te verkopen: allerhande zoorten van eiken hout [etc]

10-08-1765 [verkoping te Franeker van houtwaren] ten huize van Dirk en Lieuwe Yppes beide kooplieden in de Houttuin op Zeeven-huizen, even buiten Franeker

26-10-1765 Durk en Leuwke Ypis, mren. scheeps-timmerlieden op Zevenhuizen buiten het oost van Franeker in de Houtthuynen [verkopen publiekelyk navolgende houtwaren]: 50 à 60 eyken klossen van 13 tot 20 voet, 50 à 60 blokken wagenschot van 8 tot 14 voet, vier ladingen cromhout, sitters, knies, dekbalken en steven stukken en watermolens assen, een groote party Rigaas klaphout, een zware yperen stam tot paneelhout, een zwaare willigens boom bekwaam tot molens vangen. Welke goederen aldaar genummert op de werf leggende [etc]

30-11-1765 Iemant genegen zynde een schip met ronde luiken te verkopen, lang 40 à 50 voet, oud 5 à 6 jaar, kan zig adresseeren aan Hendrik Roelofs, scheepstimmerknegt op de Orange Wal te Dokkum

1766

15-03-1766 De koopluyden Durk en Leuwke Ypis, praesenteren in ‘t openbaar by strykgeld te verkopen: 80 eyken klossen van 20 tot 13 voet, 100 blokken wagenschot, van 14 tot 8 voet, 2 ladingen cromhout, knies en sitters, een party watermolen-assen en steven stukken, 2000 Rigaas klaphout, alles glas en nieuw hout. Wie daar aan gadinge maakt, kome op den 27 Maart 1766 op Zeevenhuizen buiten het Oost van Franeker.

07-06-1766 [Opnieuw een houtverkoping bij Durk en Leuwke Ypis]

25-10-1766 [verkoping van] een huizinge, groot scheeps-timmerhuis, hellinge, hieminge en bleek daartoe en aanbehorende, staande en gelegen onder den dorpe Grouw, by Johannes Piebes Zjollema mr.scheepstimmerman cum uxore wordende bewoont en gebruikt, met nog een huizinge in gemelden dorpe, by Piebe Jans cum soc. wordende bewoont.
[in de krant van 08-11-1766 wordt dubbel geadverteerd voor de werf, bij de tweede met de toevoeging ‘bloemtuin’ en ‘by W.P.Zjollema in leven mr.scheepstimmerman zynde bewoont’.]
[In de krant van 15-11-1766 met de toevoeging ‘waar op geboden is 1450 goudguldens’ en op het huis van Piebe Jans 290 goudguldens]

05-11-1766 [verkoping te Sneek van] de helft van een schoone huizinge, timmerhuis en helling cum annexis, staande en gelegen buiten de Hoogeindster Poort aan de Stads Gragt te Sneek.

1767

10-01-1767 Men praesenteert publyk by strykgeld aan de meestbiedende te verkopen: twee nieuwe schuiten, de eene staande in het timmerhuis nog, de andere leggende voor de wal van de scheepstimmerbaas Pieter Aukes te Wartena, de eene lang 55 voet, wyd 11 en een tweede voet, hol op de welling 3 en een vierde voet, de tweede lang 50 voet, wyd 10 en een tweede voet, hol op de welling 4 en een agtste voet. Die daar gading aan heeft, kome [etc]

31-01-1767 [verkoping te Dokkum van] koffe-schip [Juffer Jantje, schipper Abe Greelds van der Werf, 90 x 22½ x 10½vt, in 1760 nieuw van de werf afgelevert, liggend in Stavoren]

07-02-1767 [verkoping van] I Een deftig tichelwerk, met oven, lootsen, twee huizingen, steen en klei plakken cum annexis staande ten oosten van de stad Harlingen, aan de zuidkant van de Franeker Trekvaaart, onder de dorpe Midlum, met de goederen en gereedschappen daarby zynde [op 14-02-1767 bod van 6755 ggls]
II: een brave en welbeklante timmer helling, bestaande in twee dwars-hellingen, smeer-helling, kant-helling en timmerhuis, mitsgaders twee woonhuizen met een hovinge cum annexis, gelegen aan de noordkant van de dezelve Trekvaart even buiten Harlingen, beide percheelen door wylen Philippus Hanekruik zelve gebruikt. [op 14-02-1767 bod van 1425 ggls 7st]

14-02-1767 Bote Abes te Wartena gedenkt by de minstaannemende te besteden het maaken van een nieuw huis met twee kamers, daar beneffens nog een scheepstimmerhuis met zyn materialen en alles. Wie hier aan gadinge maakt, kome [etc]

14-02-1767 [verkoping te Grouw van] een heerlyk en welbezeild schuiteschip [67 x 15 x 4½vt op de welling, schipper Jurjen Gerrits] en dezelve in ‘t najaar 1764 met alle zyne toebehooren nieuw heeft uitgehaalt, leggende teegenswoordig aan de werf van Johannes Piebes Zjollema te Grouw, alwaar dezelve ook is gemaakt.

14-02-1767 Uit de hand te huur of te koop: een vermaarde en wel ter neeringstaande schuitmakery, bestaande in een hegte en sterke huizinge cum annexis, groote hovinge, scheeps-timmerhuis en ruime helling, staande en gelegen te Bergum aan de Dam, waarinne de scheepstimmerie zedert een lengte van jaaren, en laatst by wyl. Abe Nauta, tot deszelfs dood met veel succes is gedreven. Wie hieraan gadinge heeft, vervoege zig by de Wed. van Abe Nauta of den Ontv. S.Rinsonides, beide te Bergum aan de Dam.

21-03-1767 [verkoping van] een groote timmerschuur en werff tot ‘t bouwen van groote scheepen geschikt, staande en gelegen te Woudsend aan de Ee, by Taebe Piebes gebruikt

28-03-1767 Daar wordt gepraesenteert by boelgoed te verkopen: een groot quantiteit hout, bestaande in cromhout, gezaagt balkhout, klosplanken, wagenschot, enz., vier huur-pramen, allerley gereedschap tot een timmerhelling behoorende. Wie gading hier aan heeft kome [etc] ten huize van de wed. van wylen Abe Nauta in leven schipstimmerman aan Bergumerdam.

09-05-1767 [Boelgoed bij de Houtmolen de Bock even buiten Dokkum van planken, juffers, stenen etc en] wydere materialen van een afgebroken nieuw scheepstimmerhuis en pakhuis.

16-05-1767 [verkoping van hout bij de] koopluyden Durk en Leuwke Ypes op Zevenhuijzen buiten Franeker

06-06-1767 [verkoping te Woudsend van]
No I: een huizinge, timmerwerf, groote hieminge en een jagthuis te Woudsend an de Ee, door Douwe Yges in gebruikt.
No II: een nieuw en byna voltooid koffe-schips-hol; lang 86 voet, wyd 22 voet, hol 10 en een tweede voet.
No III: een twee en dartigste portie in het koffeschip de Juffrouw Maria genaamt [90 x 23 x 11 ½ vt]
No IV: een jagt, met zeil en treil en verder toebehoren
No V: de geregte helft van een hout-praam, met alles wat daar toe en aan beoort.

18-07-1767 Wopke Douwes en Tjeerd Rinkes te Woudsend maaken bekend, dat zy als curatoren over de boedel van Douwe Yges in leven meester schuitmaker aldaar, op Woensdag den 5 Augusty 1767, des morgens te negen uur ten huize van Johannes Doedes in ‘t Wapen van Wymbritseradeel te woudsend, zullen doen rekeninge en oplossinge van dezelve boedel, aan die geene welke daar by mogen zyn geinteresseert, en als dan gelieven te compareeren.

01-08-1767 [verkoping van hout bij] Durk en Leuwke Ypes op Zevenhuizen buiten Franeker

19-12-1767 Uit der hand te huur: eene vermaarde en wel ter neeringstaande schuitmakery, timmerhuis, helling, hegte en sterke huizinge cum annexis, hieminge en hovinge, staande en gelegen in Bergum aan de Dam, waar inne de scheepstimmery zedert een lengte van jaaren, en laatst door wylen Abe Nauta tot deszelfs doodt met veel succes is gedreeven. Wie gading hier aan heeft, vervoege zig by de Wed. van Abe Nauta te Bergum aan de Dam.

1768

16-01-1768 [verkoping van een] schuitmakerye en woninge op Schilkampen buiten Leeuwarden; en drie 64ste parten in ‘t driemastgaljoot de Eendragt, zullende de kopers van de schuitmakerye ‘t Gereedschap op St.Petri 1768 op tauxatie moeten ontvangen en betalen.[bod 850ggls 7 stuivers op 30-01-1768]

23-01-1768 Daar wort bekend gemaakt dat te Franeker op Vyfhuizen by Hein Sybes te koop zyn: twee nieuwe schuite-hollen, de eene leit voor de wal, lang over steeven 54 voet, wyd over zyn welling 11 voet en 3 duim, hol op zyn welling drie voet en 8 duim, en is gereguleert met gangen; en de andere lang over steeven 55 voet, wyd over zyn welling 11 voet en 6 duim, hol op zyn welling 3 voet en 9 duim, en is gereguleert met platte luiken en een buikdenning.

23-01-1768 Men praesenteert uit de hand te verkopen, een huis en schuitmakershelling tot Wartena, beneffens de gereedschappen, en een nieuw schuitehol, lang 50 voet, in ‘t zelve timmerhuis staande, welke met een week à twee klaar zal zyn. Wie gading maakt vervoege zig by de Wed. Pieter Aukes tot Wartena of by Joris L.de Haan houtkoper buiten Leeuwarden op ‘t Vliet. Wordende een ieder, die aan gemelde Wed. iets schuldig is of mogte te goede hebben, verzogt daarvan ten eersten opgaave te doen.

06-02-1768 Daar wort gepraesenteert publyk by strykgeld te verkoopen:
I een huizinge, scheepstimmerhuis, hieminge, hellinge, sampt gereedschappen daar toe en aan behoorende, staande en geleegen in de dorpe Wartena, by Lipk Baukes Wed. wylen Pyter Aukes, in leeven mr.scheepstimmerman, wordende bewoond en gebruikt, kunnende ‘t zelve op den 12 May 1768 worden aangevaart.
II Een nieuwe schuite by dezelve helling leggende, lang 48 voet 2 duim, wyd 10 voet 3 duim, hol 3 voet 1 duim.
Wie hier aan gadinge heeft [etc]
[omdat de verkoping op 22-02-1768 vanwege] ‘t misweder [geen doorgang heeft gehad, wordt hij verplaatst naar 07-03-1768]
[op 12-03-1768 bod op de helling zonder gereedschap 357 ggls, op de schuite 363cgls]

11-05-1768 [verkoping van hout op] de werf van de koopluiden Durk en Leuwke Ypis op Zevenhuizen buiten ‘t Oost van Franeker [en van] een turfschuite, oud 5 à 6 jaar [50 x 11 x 4vt]

28-05-1768 De Wed. van Marten Douwes, praesenteert uit der hand te verkopen: een nieuwe tialk of schuite, oud 5 jaar en dezelve by Marten Douwes is bevaaren [66 x 14 x 4vt 4dm] alles nieuw uitgehaalt, by Abe Jacobs Timmerman gemaakt tot Bergum aan de Dam leggende daar te koop.

08-06-1768 [verkoping te Franeker van] een nieuw schuiteschip geheel afgetimmerd en gereed te bevaren [52 x 11 x 3 ¼ vt] leggende aan de werf van Durk en Leuwke Ypes op Zeven-huizen buiten ‘t Oost van Franeker.

24-09-1768 [verkoping te Dokkum van] een hegte turfschuite [56 x 12, schipper Freerk Dirks Drost uit Groningen] en tans aan de werf van G.Lolkes en Broeders te Dokkum is leggende’

19-10-1768 Verkopinge van een extra party gereedschappen tot de scheepsbouw nodig, betaande in een groote houtstoof met zyn keetel, een smeerhelling met de blokken en jyns, dommekragten en schroeven met de ketting en bouten, drie praamen, een vlot en twee schouwen, drie stelmullen tot schepen, een party kettings en ander yzerwerk in zoorten, alsmede een moye party krom-hout, vuren-planken, en ander timmer-hout, ook eenige zeilen, anker en ankertouw. Wie hier gadinge aan heeft, kome [etc] tot Harlingen op de werf van Schelte Haselaar aan de Zuider-Haven aldaar.

02-11-1768 [verkoping te Leeuwarden van een] schuiteschip [64 x 12 ½ x 4 ¾ op de welling] leggende op Kleyenburg onder voorsz. stadt omtrent de Helling van Hylke Wessels [etc]

02-11-1768 [verkoping van hout op] de werf van de koopluyden Durk en Leuwke Ypes op Sevenhuisen buiten ‘t oost van Franeker

12-11-1768 [verkoping te Wirdum van] een koffeschip [op 25-11-1768 met de toevoeging: zeer dienstig voor turfvoerders] met zeil en fok [etc, schipper en eigenaar Gerben Wouters] zynde in December 1767 nieuw uitgehaalt, en te Grouw by Pier Johannes Sjollema gebouwd.

1769

21-01-1769 [verkoping te Akkrum van een] schuiteschip [55 x 11 ¾ x 3 ½, laatst bevaren door Ryckel Ynses uit Heerenveen, in de zomer van 1767 nieuw uitgehaald] op de werf van Sybren en Symen Claases mr.scheepstimmerlieden tot Ackrum

04-03-1769 [verkoping te Workum van] hooi-schuite [68 x 15 x 4 ¾ vt] en thans legt voor de Werf van Claas Bernardus te Workum voornoemt.

08-04-1769 Pieter Feddes, scheeps-timmerman te Dockum, praesenteert uit der hand te verkopen, een nieuw turfschuite-hol, met platte luiken, lang 51, wyd 11, en hol op het berkhout 3 en een vierde voet. Wie hier aan gadinge heeft [etc]

22-04-1769 Men praesenteert uit der hand te verkopen: een boere schipke. Wie hier aan gading heeft, kome te Franequer op ‘t Vliet by Durk Pieters meester schuitmaker aldaar

29-04-1769 [verkoping te Workum van een] tjalk-schip, in den jaare 1767 nieuw uitgehaalt tot Grouw van Pier Jetzes timmerwerf [71vt lang, wijd en hol naar rato, schipper Here Klases Holts]

03-05-1769 [verkoping van hout op] de werf van de koopluiden Durk en Leuwke Ypes op Zevenhuizen even buiten ‘t oost van Franeker

03-05-1769 Men praesenteert te verhuuren om aanstonds te aanvaarden een schuitmakery met al zyn gereedschappen, staande te Franeker op ‘t Vliet, nader onderrigting by de Wed. van Durk Wygers als eigenaarse.

24-06-1769 [verkoping te Leeuwarden van een] schuiteschip daar in een buik dinning bevoegd tot graanen, als turff te voeren, met platte luiken [in 1763 uitgehaald, 53 x 11 x 3vt, bevaren door Wils Folkerts] leggende als nog aan de scheepswerff van Jelle ........ op Olde Galileën onder voorsz. stad

24-06-1769 Schips-timmerknegten die haar werk verstaande, en genegen zynde om aan ‘t nieuwe oorlogschip te Harlingen te werken, kunnen zig ten spoedigsten vervoegen by Minne E.Bakker te Ylst
[Op 03-05-1769: De Heeren Gecommitteerde Raaden Ter Admiraliteit in Friesland gedenken in het begin van de aanstaande maand Juny publyk aan de minstaanneemende te besteden het bouwen van een oorlog-schips-hol, van 24 stukken kanon, voor zoo veel het arbeids-loon aangaat: waar van de praecise dag nader zal worden bekend gemakt, als meede waar en wanneer de tekening en het bestek zal weezen te zien]

02-08-1769 [verkoping van een] koffeschip [het Hof van Friesland, 86 x 22 ½ x 10vt op de uitwatering, schipper Wybe Wouters te Woudsend] in den jare 1764 door Tjeerd Reins meester scheeps-timmerman tot Workum gemaakt

23-09-1769 Men praesenteert te verhuren om aanstonds te aanvaarden: een schuitmakery op ‘t Vliet buiten Franeker. Wie hier aan gading heeft kome by de wed. van Durk Wygers aldaar.

04-10-1769 [verkoping te Bolsward van] zekere deftige huizinge en wel beklante scheeps-timmerhelling cum annexis onder gemelde stad aan de Leeuwarder Vaart by de verkoper Rintje Romkes als eigenaar bewoont, om op den 12 May 1770 aan te vaarden

16-12-1769 [verkoping te Workum van een] smak-schip [86 x 18 ½ x 7 ¾ vt, de Jonge Reinier, nu bevaren door Klaas Hendriks] 1756 van Wigle Pieters werf [zie Stavoren] nieuw uitgehaald

1770

13-01-1770 [verkoping te Grouw van] een schuite [69 x 15 1/3 x 6 2/3 vt] leggende aan de helling van P.J.Zjollema, mr.scheepstimmerman te Grouw

03-02-1770 Men praesenteert te verhuren om aanstonds te aanvaarden: een schuitmakery op ‘t Vliet buiten Franeker; wie hier aan gading heeft kome by de wed. van Durk Wygers aldaar.

03-02-1770 Luitjen Pieters schuitmaker tot Warrega, praesenteert uit der hand te verkopen: een nieuwe schuite-hol, lang over steven 55 voet, 11 en een tweeden voet wyd, en met luiken, waring en buikdenning, staande tegenwoordig in ‘t timmerhuis om van de liefhebbers kunnen worden gezien.

07-02-1770 Scheeps-timmerknegten genegen zyn te werken, aan een nieuw oorlogschip te Harlingen, kan zig ten eersten adresseeren by Minne E.Bakker te Ylst, of by Albert Doedes te Harlingen.

10-02-1770 [verkoping te Leeuwarden van] zeekere huizinge en scheeps-timmerhelling cum annexis, staande op het uiteinde van ‘t Vliet op Kleyenburg onder Leeuwarden, by de verkoper Hylke Wisses als eigenaar bewoond

19-05-1770 [verkoping te Leeuwarden van een] smalschip [60 x 14 x 4½vt op het berghout, schipper wijlen Oege Jacobs] in den jaare 1767 op de Helling van Dirk Joukes te Grouw nieuw uitgehaald

09-06-1770 Leeuwarden den 7 Juny. Van Wartena twee uuren van hier gelegen, heeft men, dat het aldaar voorleden Maandag nademiddags zulk een ontzaggelyk weer geweest is, als by menschen geheugen niet gebeurd is, als van wind, regen, waterhoozen, enz., waar door drie schuitmakeryen plotzelyk nedergeworpen zyn, in een van dezelve was een nieuwe schuit, welke daar door geheel aan stukken geraakt is [etc]

16-06-1770 [verkoping te Leeuwarden van] een royale en hegte huizinge, tuintje, schuitmakerrye en hellinge cum annexis, staande en gelegen op Zuid Vliet onder voorsz. stad omtrent Poppe Brugge over de Houtmolen, waar in eenige jaaren de scheepstimmerie door Ype Abes als eigenaar met goed succes is gedreven, zynde deze huize en hellinge bezwaard met 3 goud-gls jaarlykse eeuwige rente en 3 goud gld grondpagt

14-07-1770 [Boelgoed te Leeuwarden] op de helling van Ype Abes op’t Vliet buiten Leeuwarden: een Hamburger eyken balk, een groot party eyken boomen, kromhout, planken, posten, schroden, bollepraam, schouw, praamke, timmermans gereedschap, oud yzer enz.

21-07-1770 [verkoping van een] koffeschip de Profeet Elysa] zoo als het tegenwoordig in de Stads Gragt aan de Timmerhelling van de Oud Burgemeester Intema tot Stavoren is leggende

20-10-1770 [verkoping te Leeuwarden van] een huizinge en scheepstimmer-helling cum annexis, staande op Kleyenburg onder voorsz. stad

27-10-1770 By dezen werdt bekend gemaakt, dat de schuitmakerie van wylen Jan Idses in leven meester scheepstimmerman aan ‘t Collonels Diept onder Harkema Opeinde in ‘t toekomende zal worden verkogt, met de scheepstimmer-gereedschappen van dien, ende alle verdere aldaar zynde vaste, en losse goederen, als mede ook een nieuwe schuite met een vaste plegt, en platte luiken, lang circa 55 voeten, wyd 12 voeten, en hol op de welling vier voeten min een quartier. Zullende de dag van de verkoping nader werden bekent gemaakt; zo er egter iemant inmiddels gading aan gelieft te maken, of van ‘t een, of ‘t ander dien te neffens onderrigting begeert te hebben, die gelieve zig te adresseeren by de weduwe, en de helling van wylen Jan Idses bovengemeld, of by Dr.Luinstra te Augustynsga, als geauthoriseerde curator over voorsz. boedel.

17-11-1770 [te koop] een hek-schuite-schip [62 x 13 ¾ x 4 ¼ bij de wed. Kornelis Jans op het Vliet buiten Leeuwarden] in de maand February nieuw uitgehaald 1770 van de werf van Pier Jetses tot Grouw.

15-12-1770 Op de timmerhelling van Tjebbe Alles en Comp. tot Harlingen, staat gereed om in ‘t water gebragt te worden: een nieuw gemaakt schuite-schips-hol, lang 54 en een tweede voet, wyd circa 12, hol 4 voet. Wie genegen is het zelve op zeer aannemelyke conditien uit der hand te kopen, kan zig vervoegen aan de timmerhelling voornoemd.

15-12-1770 [verkoping bij strijkgeld van] I. een hegte huizinge en wel gelegene schuitmakerye, en helling cum annexis, staande en gelegen by de zogenaamde Rohel onder Harkema Opeinde bezwaart met twee Car.Gulds. prondpagt, op St.Petri 1771 aan te vaarden II. Een huizinge aldaar, by Jacob Idses cum uxore bewoont. III. Een deftige en wel getimmerde nieuwe schuite, met een vaste plegt, en platte luiken, lang circa 55 voeten, wyd 12 voeten, en hol op de welling 4 voeten min een quartier, leggende meede aldaar.
[op 12-01-1771 wordt geschreven op I. 450ggls, op II. 83ggls, op III. 465ggls]

22-12-1770 [bij strijkgeld te koop twee bevaren schuiten, 61 en 55 voet] beide op de Goeredyk, by of voor de Helling van Claas Cornelis leggende.

1771

05-01-1771 [verkoping te Heerenveen van een] welbezeild schuiteschip [66 x 13 ½ x 4 ¼ op de welling] nader onderrigt by Jan Jeips scheepstimmerman aldaar

11-05-1771 [verkoping te Makkum] op de beide Hellingen van wylen Pytter Jurjens Wed., [van] een nieuwe schillers snik, een bootje, een groot party Zwols hout en kromhouten in zoorten, sampt gezaagde eeken Hamburger greenen en vuuren planken, van diverse langtens, en een menigte andere houtwaren [en] een nieuw schillers jagt [48 x 13 x 3 ½] zo verre afgetimmert, sampt twee schoone bolle-praamen, leggende aan de helling van wylen Pytter Jurjens wed. voorsz.

08-06-1771 [verkoping te Sneek van] een deftig koffeschip [nieuw uitgehaald in 1767, schipper Gerben Ates] buiten ‘t Oost voor de werf van Douwe Douwes leggende.

15-07-1771 Ymand genegen zynde uit de hand te kopen een zeer gerieffelyke groote en dubbelde scheeps-timmerhelling, met een fraay woonhuis te Woudsend, voormaals door Douwe Yges gebruikt en bewoont, adresseere zig by D.Tieboel, secretaris te Workum.

19-06-1771 Alzo Dr.J.Luimstra als geauthoriseerde curator over de boedel van Zytske Hendriks wed. wylen Jan Edses, in leven mr.scheeps-timmerman onder Harkema Opeinde voor haar zelven, ende als testamentaire erfgenaam ad vitam van op gedagte haar man [op 22-07-1771 etc] rekeninge gedenkt te doen van zyn ontvang, en uitgaaf wegens voorsz. boedel; Zo werden verzogt alle die geene, dewelke iets hebben te praetendeeren van, of schuldig zyn aan gemelde boedel, om ‘t zelve op de dag van afrekening in te brengen.

22-06-1771 Dezelve [nl. de weduwe van Ruurt Foekes Saagmans tot Workum] praesenteert te verhuuren een huis en groote schuur en timmerhelling, waarop Jetje Sybolts lange jaaren heeft getimmert.

10-07-1771 [verkoping te Harlingen van] een welbezeilde hek schuite met ronde luiken [70 x 14 ¼ x 4 ¼] in den jaare 1766 van de stapel van de koopman Johannes Jurjens te Grouw nieuw uitgehaald [varend in de beurt van Zuidlaren op Amsterdam, schipper Geert Hendriks de Boer]

28-08-1771 Daar word gepraesenteerd uit der hand te verkopen: een schuiteschip, oud vyf jaar, leggende by ‘t Wienser-Tiggelwerk; kunnende circa 170 korven aard-appelen laden; iemand genegen zynde te kopen, adresseere zig by Ruurd Melles mr.schuitmaker aan bovengen. Tiggelwerk.

25-09-1771 [verkoping te Heerenveen van] een heerlyke scheepstimmerwerf met de daar by zynde wooningen; een nieuwe huizinge, sampt een stukje land, alle staande en geleegen eeven buiten Terbanster -Schans, by Jippe Willems Sjollema gebruikt: waar op geboden is, als de scheepstimmerwerf en de woningen 1500ggls. De nieuwe huizinge 800ggls en ‘t land 300 ggls.

19-10-1771 [finale verkoping te Woudsend van] een deftige groote dubbelde schips-timmerhelling aldaar, ten Zuiden van de Ee gelegen, voorzien van een fraay woonhuis, groote timmerschuur, twee zeer ruime ledige plakken gronds &c., laatst door Douwe Yges als schipstimmerman bewoond en gebruikt, zynde terstond na de palmslag te aanvaarden.

19-10-1771 [verkoping bij strijkgeld te Makkum van] twee groote schoone en neeringryke kant en sleedhellingen, met derzelver timmerschuuren, ruime hiemingen sampt woonhuizen, staande en gelegen aan de Groote en Kleyne Zylroeden tot Makkum, wordende thans by Uilke Pieters en Jurjen Pieters Wed. bewoond en gebruikt, tot St.Petri en May 1772. Zullende de kopers de gereedschappen en losse goederen op tauxatie moeten ontvangen boven de koopschatten.

26-10-1771 [verkoping van] een koffeschip, by wylen Auke Hendriks bevaren geweest [60 x 13 x 4vt op het berghout] in den jaare 1767 van de werf van Doeke Jans te Dockum nieuw uitgehaald.

09-11-1771 De verkopinge van de twee sleehellingen op den 18 November bepaald zal geen voortgang hebben.

30-11-1771 [verkoping bij strijkgeld te Oostermeer van] een deftige huizinge, bestaande in twee kamers, timmerhuis, helling cum annexis, waar inne zedert een lengte van jaaren de schuitmakerye met goed succes is geëxerceert, staande en gelegen te Oostermeer aan de Wal, thans by Minkes Nannes als eigenaar wordende gebruikt, en op St.Petri 1772 door de kopers aan te vaarden, breder in de billetten gemeld en de conditien onder des te zien by de clercq G.Wilhelmy te Bergum.[op 14-12-1771 bod van 500ggls en 7st]

14-12-1771 [verkoping te Leeuwarden van parten in] koffeschip de Jonge Anne [schipper Jan Ernst Steege uit Leeuwarden, 96¾ x 23½ x 11¼] Ao 1762 van de werf van Hessel Tjamkes Wed. tot Ylst nieuw uitgehaald
[van parten in] koffeschip Juffrouw Catharina Paulina [schipper Joh.Jans Bakker uit Stavoren, 96 x 23½ x 11½] Ao 1762 van de werf van Willem Heeres te Dokkum nieuw uitgerhaald [en van parten in] koffe-schip Juffrouw Elisabeth [schipper Doris Kruger uit Makkum, 99 x 23 x 11¼] Ao 1762 van de werf van P.Sjollema te Grouw nieuw uitgehaald

25-12-1771 Uit der hand te koop: een schuite-hol, lang 69 voet in den Jaare 1755 nieuw uitgehaald, te bevragen by Jelle Ruurds, scheepstimmerbaas te Sneek

1772

15-01-1772 [verkoping op Eenzumer zijl van] schuite [69 x 15, schipper Roelof Annes] zynde by dezelve tot Grouw by Monsr. Johannes Jurjens in den Jaare 1767 nieuw uitgehaald

01-02-1772 [verkoping te Dokkum van] smakschip de Vrouw Ettje [80 x ruim 20 x 9 ¼ op de uitwatering] leggende tegenwoordig voor de werf van de boekhouder Hendrik Isaaks in het Groot-diep te Dockum

08-02-1772 Te Franeker op 5Huizen by de Wed. van Hein Sybes zyn twee schuiten te koop, de eene is lang 56, wyd 11 en drie vierde, hol op zyn welling 3 en drie vierde voeten, en de andere is lang 50, wyd 10 en een tweede, en hol op zyn welling 3 en een vierde voeten, zynde beide met luyken en buitelings en beide nieuw.

22-02-1772 Een stuk of 4 scheeps-timmerknegts genegen zynde te werken tot Stavoren, mits haar het werk verstaande, kunnen komen en spreken met Wigle Pieters van der Werf, alwaar zy werk kunnen bekomen.

14-03-1772 [verkoping van parten in] koffeschip de Juffrouw Elisabeth, op de werf van Willem Piebus Zjollema scheepstimmerman tot Grouw in den Jaare 1766 gemaakt en met al zyn toebehooren nieuw uitgehaald [99 x 23 x 11 ¼]

14-03-1772 [verkoping te Sneek van een] schuite of zogenaamde Feenwoudsterpraam cum annexis [38 x 9] leggende voor de helling van Tomas Wabes te Sneek

04-04-1772 [te Dokkum verkoping van hout op] de werff van Doeke Jans Weduwe

11-04-1772 Bote Abes, scheepstimmerbaas te Wartena praesenteert uit de hand te verkopen: twee schuiten [60 en 65 voet]

22-04-1772 [verkoping te Sneek van] een nieuw welbezeild coffe-schip cum annexis, in’t voorjaar 1772 nieuw uitgehaald door wylen Sytje Poppes [etc] leggende buiten de Oosterpoort by de werf van Douwe Douwes te Sneek

25-04-1772 [verkoping by strykgeld te Makkum van] een schone huizinge, kleinhuis, timmerschuur, kant en twee sleed-hellingen, staande en gelegen aan de groote Zylroede op Altona onder Idsingahuizen digt aan Mackum, zedert lange jaaren by Johannis Durks als meester scheeps-timmerman met goed succes gebruikt, zynde vry om na de palmslag aanvaard te worden.

02-05-1772 Uit de hand te koop: een kof-schip [47 x 10 voet, Amsteldamsche maat] met platte luyken, zynde 12 jaar oud, leggende voor de helling van Klaas Durks te Arum; ymand gading hier aan hebbende, vervoege zig by gedagte Klaas Durks, die in alle billykheid zal handelen.

09-05-1772 Ymand genegen zynde voor schipstimmer knegt te werken in het oud en nieuwwerk, kan komen by Uilke Pieters schipstimmerbaas te Makkum, kan terstond werk krygen.

30-05-1772 Daar wordt gepraesenteerd uit de hand te verkopen, alderhande zoorten van schuite- en koffe-schips zweerden, enz. Iemand hier aan gadinge makende, kan zig adresseeren by Ype Bokkes meester timmerman te Grouw, die in alle billykheid geern wil handelen.

13-06-1772 [verkoping te Stavoren van een] koffeschip cum annexis, in den jaare 1767 op de werf van Wigle Pieters nieuw uitgehaald [90 x 22 x 10vt, de Vier Gebroeders, schipper Jacob Pieters van der Warft]

11-07-1772 Uit de hand te koop: een halfsletene schuite [etc] by Johannes Jurjens meester scheeps-timmerman te Grouw die in alle billykheid wil handelen.

15-07-1772 Ymand genegen zynde te kopen, of te huuren: een groot timmerhuis lang 124 voeten, wyd 34 voeten, hol 24 voeten, met een wal voor uit lopende in het groot Diep zeer lang en breed, staande binnen Dockum, adresseere zig aan de Vroedsman J.D.Siersma woonagtig aldaar, deze huizinge en wal zeer bequaam tot velerhande fabryken.

01-08-1772 [verkoping te Franeker van een] turfschuite [etc] leggende voor de helling van Sybe Heins op Vyfhuizen in de Leeuwarder Trekvaart.

10-10-1772 Uit de hand te koop een extra welbezeilde hek-schuite of lichter schip met ronde luiken en vaste mast [70 x 16 x 5 op de welling, schipper Arjen Arjens uit Colhorn, in 1765 nieuw uitgehaald] leggende aan de werf van Sake Ages van der Werf te Sneek, die in alle billykheid wil handelen.

17-10-1772 [verkoping te Franeker van een] schuitschip [etc] leggende thans in de Leeuwarder Vaart voor de helling van Durk en Lieuwke Ypis

25-11-1772 [verkoping van hout op] de werf van de koopluiden Durk en Leuwke Ypis op Zevenhuizen buiten’t Oost van Franeker.

02-12-1772 [verkoping bij strijkgeld te Lemmer van] een huizinge voorzien met twee kamers, bak, put, bleek en hovinge, sampt schuure daar naast staande, waar in lange jaaren met veel succes de bootiemakery is geoeffent, staande en gelegen op de zogenaamde Langestreek in de Lemmer, tegenwoordig by Sybren Abes cum soc. als eigenaar bewoont en gebruikt, May 1773 vry van huurjaaren.

1773

09-01-1773 [verkoping bij strijkgeld te Franeker van]: zeekere heerlyke dwars-huizinge, en welgereguleerde schuitmakerye, timmerhuis en helling cum annexis, staande en gelegen aan de Leeuwarder Trekvaart op Koningsbuuren onder Midlum, onlangs door wylen Hubert Outgers meester scheeps-timmerman met er dood ontruimd, op den 12 May 1773 vry te aanvaarden, dog zal de koper aanstonds na de finale palmslag gebruik kunnen maken van’t timmerhuis, hellinge en annexe grond, mids het ongemaakte werk sampt daar toe behorende materiaalen op tauxatie over te nemen, en’t aangenomen werk volgens’t bestek af te timmeren; breder by biljetten.

20-02-1773 Ype Bockes schuite sloper te Grouw [biedt te koop aan het opstaand goed van een schuiteschip]

27-03-1773 Zoo er een scheepstimmerknegt of 3 genegen zyn te werken tot Makkum op Altena gelieve zig te adresseeren by Lieuwe Jentjes op Altena.

24-04-1773 [te koop uit de hand] welbezeild spiegel jagt [etc staande] van heden af tot over 8 dagen op de helling van Johannes Gosses op’t uiteinde van Schilkampen, al waar het door de gegadigden kan worden gezien.

01-05-1773 [verkoping te Terbandsterschans van] een zeer gereguleerde scheepstimmerwerf, daarby staande nieuwe huizinge, en aangelegen stuk land, alles staande en gelegen even buiten Terbandster-schans by’t Heerenveen, kunnende direct worden aangeveert.

05-05-1773 Monsjeur Pier Jetzes van der Werf praesenteert uit de hand te verkopen: een tjalkschip [63 x 13v 7d] laatst by Zieds Beens met er dood ontruimt, leggende aan voorsz. werf te Grouw.

29-05-1773 [verkoping van parten in coffe-schip Ate Zeilmaker, schipper Gerben Aukes van Grouw [etc] in het jaar 1762 op de helling van Joh.Jurjens scheepstimmerbaas tot Grouw nieuw uitgehaald [95 x 23 x 11 1/3v, thans 5500 gulden by het boek]

26-06-1773 Men praesenteert uit de hand te verkopen: een nieuw turfschip [44 x 10 x 2 ¾ vt op het berghout] Te bevragen by Pieter Feddes scheeps-timmerman te Dokkum

26-06-1773 [verkoping te Augustinusga van] een extra welgelegene scheepstimmerwerf met de daar by staande goede huizinge en hieminge cum annexis, staande en gelegen aan’t Collonels Diept onder Harkema Opeinde, de Rohel genaamt, thans by Johannes Pytters, en voormaals by Jan Edses bewoont en gebruikt.

30-06-1773 [verkoping te Leeuwarden van] een welbezeild coffe-schip [45 x na gissinge circa 10 voet] in den jaare 1770 van de werf van Lieuwe Jaspers scheepstimmerbaas te Wartena nieuw uitgehaald [bevaren door Louw Stevens van Oosterlittens]

03-07-1773 [verkoping te Workum van] een welbezeild schuiteschip, leggende in de vaart by de timmerhelling van Tjeerd Reins binnen gemelde stad

21-08-1773 [verkoping bij strijkgeld te Grouw van] zeekere heerlyke huizinge, sampt groot scheeps-timmerhuis, hellinge en royale hieminge daar by en aan behorende, staande en gelegen in den dorpe Grouw

28-08-1773 [verkoping te Leeuwarden van] een welbezeild coffeschip met zeil en treilcum annexis, anno 1771 van de werf van Bote Abes te Wartena nieuw uitgehaald

16-10-1773 [verkoping te Joure van] een welbezeild tjalkschip [66 x 14 x 4 ½ op de welling] by de helling van Geert Gerrits op de Joure is leggende

01-12-1773 [Verkoping te Leeuwarden van] een nieuwe schuite, in den jaare 1772 van Thomas Freerks scheepstimmerman te Wartena, door Jelle Sybes cum uxoris uitgehaald, zeer curieus betimmerd

1774

01-01-1774 [verkoping te Akkrum van] zeker welbezeild koffeschip met platte luiken [etc] zoo rit en veert, leggende tot Ackrum aan de werf van Marten Willems.

08-01-1774 [verkoping te Sneek van] deftig schuiteschip [68 ½ x 14 ¾ x 4 ¾ op de welling] in den jaare 1764 van de Helling van Wopke Douwes [i.e. te Woudsend] nieuw uitgehaald

12-01-1774 [verkoping te Workum van] een scheeps-timmer-helling, met schuur en woonhuis, zynde de timmerschuur lang 49 en wyd 24 en een 2de voeten; en op de werf twee sleed-hellingen, staande en gelegen in de Bagynestraat te Workum, wordende nog by Meindert Syboots bewoondt en gebruikt, op St.Petry aanstkomstig vry te aanvaarden, moetende de koper de gereedschappen op tauxatie over te nemen.

23-03-1774 [verkoping te Franeker van] een potschip zoo goed als nieuw [39v 3d x 9] leggende thans in de Leeuwarder Vaart voor de Helling van Sybe Heins mr.schuitmaker op Vyfhuizen onder de Jurisdictie van Franeker.

13-04-1774 [verkoping te Lemmer van] een welbezeild schuiteschip [56 x 11 ½ x 3 ¾ ] zoo goed als nieuw, in de jaare 1768 nieuw uitgehaald van de werf van Bote Abes

07-05-1774 [verkoping te Stavoren van] een deftige en zedert veele jaaren welbeklante scheeps-timmer-werf, met deszelfs groote timmer-schuur, woonhuis en kant-helling, staande by de Noorder-sluis te Stavoren, door de Wed. wylen de Vroedsman Greuld Meinema bewoond. Waar van de schryvinge zal zyn den 28 May 1774 de Klok 11 uur, ten huize van Jacob Jans Castelein in de Witte Arend te Stavoren.
Op dien zelfden dag ‘sMorgens 9 uur, zal aan gemelde timmerwerf by boelgoed worden verkogt een party timmer-hout in zoorten.

18-05-1774 [verkoping te Sneek van] een welbezeild koffeschip [78 x 20 x 8 ½, de Jonge Hendrik Esveld] thans te Stavoren aan de Werf van G.Intema leggende.

15-06-1774 Men zal op Saturdag den 25 Juny 1774 de Klok 11 Uuur Voormiddag, ten huize van Jacob Jans in de Witte Arend te Stavoren by ‘t uitgaan der brandende Keerse verkopen: Een deftige scheepstimmer-werf, met deszelfs woonhuis en kant-helling, even buiten Stavoren, als mede een huizinge binnen gemelde Stad. Wie gadinge heeft kome op voorsz. tyd en plaats.

29-06-1774 [te koop] een byna nieuwe koffe [50 x 11] leggende buiten de Oosterpoort voor de werf van Douwe Intes te Sneek.

08-10-1774 Tot Harlingen zal publicq aan de meestbiedende worden te koop gepraesenteert: Een ruime scheepstimmer-werf met een timmerboet op dezelve, sampt twee woonkamers en een weefwinkel daar annex, staande en gelegen aan de westzyde, van de Zuiderhaven aldaar, bekwaam tot woninge en bouwing van groote scheepen, kunnende terstond na de koop aangevaard worden. Wie gadinge heeft kome [etc]

12-10-1774 Uit de hand te koop: een welbetimmert welzeilend overdekt jagt, lang 25 en wyd 9 voeten, voor in met een haardsteed, en wydere commoditeiten, ook zeer geschikt om tot negotie of vervoering van waaren te gebruiken, leggende by de helling van Sjoerd Feddes meester scheeps-timmerman te Dockum by wien het zelve te bevragen is.

02-11-1774 Wie genegen is om uit de hand te kopen of te huuren: een groote timmerwerf, met een timmerschuur, en huizinge, als meede een kant-helling met deszelfs gereedschappen, staande en gelegen even buiten Stavoren aan de Noorder-sluis, kan zig adresseeren by Anske Greelds en F.de Jongh procureur fiscaal in voorsz. stad die in alle billykheid willen handelen.

17-12-1774 Een bootmakersknegt zyn werk redelyk verstaande, genegen zynde te werken voor een bekwame prys, kan zig ten spoedigsten adresseeren by Pier Durks te Woudsend.

21-12-1774 [verkoping te Buitenpost van] Io: een huizinge en scheepstimmerhelling gelegen aan het Collonels Diep de Rohel genaamt, direct te aanvaarden IIdo: een huizinge aldaar, naast voorsz. helling.

1775

03-01-1775 Een koffe of potschip [op 14-01-1775 staat alleen nog maar: Een schip uit de hand te koop, etc] uit de hand te koop [46 x 9 ½ x 3vt op het berghout] en verders hol na behooren, met ronde luiken en roef, een kleine cajuit, en verders voorzien met zeil en fok zo ‘t behoort, leggende in’t Zaayland by de Bargebrugge te Leeuwarden, door Sys Hommes in den Jaare 1773 op den 2 Juny nieuw uitgehaald [op 07-01-1775 met de toevoeging: by Wytze Willems Hoekstra te Ylst] wie gadinge maakt vervoege zig by Willem Hoekstra te Ylst.

07-01-1775 [verkoping te Sneek van] een welbezeild coffeschip, met ronde luiken [50 voet, wijd en hol na rato, ongeveer 7 jaar oud] zeer geschikt tot een binnenlandse ligter, ofte ook tot een potschip, met zeil en treil en wydere annexen, de koper kan ook by hetzelve bekomen het halve octroy van Sneek op Appingedam en vice versa, kunnende het schip dagelyks worden gezien aan de Helling van Thomas Wabes te Sneek.

14-01-1775 [verkoping te Wartena van] een huizinge, scheepstimmerhuis, hellinge cum annexis, benevens de gereedschapppen daar by en aan behorende, staande en gelegen op Misbuuren onder den dorpe Wartena, tegenswoordig by Lieuwe Jaspers cum uxore wordende bewoont en gebruikt, als meede een nieuwe bolle-praam, en een zeil-praam met zeil en treil enz, daar by en aan behorende.

14-01-1775 Te Workum by de timmerbaas Rinse Siebolts Vlas by de Nannebrug aldaar legd een snik te koop uit de hand, oud 9 jaar [47 x 14vt] zal in alle billykheid handelen.

28-01-1775 Te Franeker op 5 Huizen by Sybe Heins zyn twee nieuwe schuiten te koop, de eene [54 x 11 ¼ x 3 ½vt op de wellin zynde met platte luiken en een buikdelling, en de andere [50 x 10 ½ x 3 1/4vt] is ook gereguleert met luiken en buikdelling.

04-02-1775 Zo er scheeps-timmermans-knegten genegen zynde te Harlingen te werken aan ‘s Lands Oorlog Schip, kan zig vervoegen by Albert Doedes op de Brouwers Gragt aldaar.

25-02-1775 Uit der hand te huur een wel gelegene scheepstimmerwerf, bestaande in een huis, timmerhuis en helling met al zyn gereedschappen, onder ‘t behoor van Wartena, Misbuuren genaamt, die genegen is te huuren kan zig adresseeren aan de koopman Pieter Gerrits Popma of Tjerk Hanses van der Meer, beide te Warga, kan terstond op May 1775 worden aangevaard.

25-02-1775 [verkoping van] een koffeschip [103 x 24 x 12vt] tegenswoordig leggende aan den Timmerwerf van Mr. Jan Teunis te Stavoren.

11-03-1775 [verkoping te Leeuwarden van] Imo een deftig en welbezeild beurtschip [schipper Anne Martinus, 63 x 14 ¼ x 4 ¾ op het berghout, met roef en ronde luiken] in den jaare 1767 op de Helling van Johannes Gosses op Schilkampen nieuw uitgehaald; IIdo een huizinge op de Noordkant van het Vliet by de Orange-werf direct te aanvaarden.

18-03-1775 [verkoping te Stavoren van] een deftig en welbezeild coffe-schip [42 x 12 x 4 ½], in den jaare 1773 op de werf van de Wed. Greild Meinema te Stavoren gemaakt

25-03-1775 Een schuitmakers-knegt genegen zynde te werken in klein en oud werk, kan aanstonds werk bekomen by Thomas Alberts te Oudeboorn.

27-05-1775 Uit de hand te koop: Een welbetimmerd jagt, lang 23, wyd 8 voeten, 3 zeilen, 6 fokken, zynde een groote baas van zeilen hebbende 7 a 8 vleugels gewonnen, in’t jaar 1763 door Gerben Walles gemaakt, die genegen is te kopen adresseere zig by Ynte Gerrits Kingma te Woudsend, wil in alle billykheid handelen.

10-06-1775 Twee opgetimmerde snikken, of zogenaamde reuile buit scheepen, zyn by Klaas Durks mr.scheeps timmerman te Arum uit de hand te koop.

17-06-1775 [verkoping te Amsterdam van het] koffeschip Vrouw Agneta, schipper Focke Gerrits in 1764 op de Werf van P.J.van der Werf te Grouw gemaakt.

21-06-1775 Twee a drie scheeps-timmerknegten geneegen zyn om te werken, by Doede Sakes van der Werf te Sneek, kunnen aanstonds werk bekomen.

24-06-1775 Drie à vier scheeps-timmerknegts genegen zynde te werken by Lieuwe Jentjes op Altena by Makkum kunnen aanstonds werk bekomen.

12-08-1775 Daar word vermist een oud roey- of veerschip, dat laatst of nog bevaaren wort van Anders Engberts Veltman, laatst wonende tot Sparjebut, die het zelve weet aan te wyzen, gelieve daar van kennis te geven aan Thomas Alberts Boontje te Oudeboorn.

02-09-1775 Dr.Jacobus van Loon te Sneek als geauthoriseerde curator over den geabandonneerden boedel van Cornelis Aebes Bakker in leven koopman te Ylst [zal op 11 September rekeninge bewys en reliqua van zyn administratie ontvang en uitgave doen voor de Commissaris van het Gerecht in Ylst]

23-09-1775 [te koop te Dokkum] een lading Memels hout, bestaande in balken van diverse lengte en dikte [etc] leggende in de Stads Gragt [bij] Hendrik Isaacks geweeze meester scheepstimmerman aldaar.

04-10-1775 Zoo er enige scheeps-timmerknegten genegen zyn te werken, die kunnen zig ten eersten adresseeren by Geert Gerrits op de Jouwer, het zy in groot of klein werk.

21-10-1775 Wie genegen is een ruilbuit-schip uit er hand te kopen, adresseere zig by Frans Fransen scheeps-timmerman te Dockum op de Streek, die in alle billykheid wil handelen.

28-10-1775 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verhuuren, een zeer beklante schuitmakerije gelegen aan den Dam tot Bergum, tegenwoordig gebruikt by de Mr.Schuitmaker Willem Piers den 12 May 1776 vry van huiringe en alsdan te aanvaarden; wie gadinge heeft, vervoege zig aan de Secretarie van Tietjerksteradeel te Bergum.

18-11-1775 [Verkoping te Harlingen van] een dubbeld erf, zynde een huizinge en timmerhuis met een dwars of kanthellinge op de walling staande aan de Noordkant van de Zuiderhaven binnen Harlingen, by wylen ‘s Lands Baas Anne Sytses voormaals bewoont en gebruikt, May 1776 te aanvaarden

1776

02-03-1776 [Boelgoed van] een groot quantiteit schuitmakers gereedschappen op de Helling by Bergumerdam; thans by Willem Piers in gebruik.

03-04-1776 Uit de hand te koop: een magnifyk en commood open binnen jagt [20 x 5v 7d op het berghout van binnen, hol na rato] leggende aan de Helling van Wybe Bauckes meester schuitemaker op het Vliet buiten Leeuwarden.

17-04-1776 [verkoping te Gorredijk van] een wel bevaaren schuiteschip [50 x 11 x 3 ½, schipper Ocke Andries uit Hommerts] voor 2 jaar nieuw getimmert op de Helling van Jelle Ruurds te Sneek

17-04-1776 Die iets te praetendeeren heeft, of schuldig is aan den geabandonneerden boedel van wylen Taeke Piebes in leven scheeps-timmerman te Stavoren, gelieve daar van opgave te doen voor den 12 May dezes Jares aan de Curator Bonorum de Commis D.Taan aldaar.

27-04-1776 [verkoping te Heerenveen van] I. de vanouds vermaarde scheepstimmerwerf staande by ‘t Heerenveen op de Heerenwal by Pieter Jans Ligt als eigenaar bewoont

04-05-1776 [Verkoping te Sneek van] zekere deftige en extra commote helling en scheepstimmerwerf met een nieuwe huizinge en extra groot timmerhuis, staande en gelegen te Woudsend, wordende tegenswoordig by Jan Willems meester schuitmaker als eigenaar bewoont en gebruikt [etc] zynde vry van eeuwige renthe en grondpagt, voorts met actien, lasten, profytten, servituten en gerechtigheden als van ouds.
[eenmalige advertentie]

18-05-1776 [verkoping te Leeuwarden van] een jagt met zeil en treil leggende op’t Vliet op de helling by Foppe Johannes schuitemaker.

25-05-1776 [Uit de hand te koop] een nieuw pot schip [55 x 8 ½] nader onderrigt by Klaas Durks scheepstim-merbaas te Arum.

15-06-1776 Durk Heeres bootiemaker te Grouw praesenteert te verkopen: een jagt [28 x 8] met roer en sweerden, iemand genegen zynde om te kopen adresseere zig by bovengenoemde.

22-06-1776 Uit de hand te koop: een halfsleeten schuite-schip met al zyn annexen [56 voet, laatst bevaren door Gerrit Heeres uit Ureterp. Wie hier gadinge aan maakt, adresseere zig by Thomas Alberts Boontje scheepstim-merman tot Oudeboorn, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

31-07-1776 Men zal op Woensdag den 7 Augusty 1776 ‘s Morgens 9 uur praecys, op de werf van de Burgemeester G.Yntema te Stavoren by boelgoed verkopen: een lading kromhout in zoorten;

17-08-1776 Uit de hand te koop: een jagt met zeil en fok, een boom, haak, daarby een mast en loden wigt op de mast, zo het behoort, alles wel in order [29 x 9v 4d over het berghout x 4v 4d] Wie daar aan gading maakt, kan komen by de scheepstimmerman baas Sjerp Sybrens te Ylst, zeer gevoegt voor een booterkoper of keeskoper.

28-09-1776 Uit de hand te koop by Claas Durks mr.scheepstimmerman te Arum: een potschip met zeil en treil, sampt roef en ronde luiken, lang 26, wyd 7 en een 2de voet, zynde 6 jaar oud.

12-10-1776 [verkoping te Sneek van] Een extraordinair nieuw welbetimmerd Koffe-schip met zeil en treil, ankers, touwen en verdere annexen, voor de Wal van Doede Sakes van der Werf, leggende buiten’t Hoogend te Sneek, door Abel Rooseboom, schipper van Sneek op Appingedam besteld en voor dezelve zoude’t minste defect geheel afgemaakt, dog by gebrek van Geld by dezelve niet ontvangen, lang 50, wyd 11 en een 2de en ho 3 en een 4de voeten. Iemand intusschen ‘t zelve uit er hand willende kopen, adresseere zig by Doede Sakes van der Werf scheepstimmerman te Sneek

19-10-1776 [verkoping te Leeuwarden van] VI. de geregte helft van de woonhuizinge, ‘t scheepstimmerhuis en de hellinge op Schilkampen buiten gemelde stad, verhuurt aan Harmen Johannes cum uxore, die de eigenaren zyn der wederhelft, voor ... ‘s jaars [op mei 1777 vrij van huringe][op 23-11-1776 wordt een bod vermeld van 350ggls]

29-10-1776 Uit de hand te koop: een hek-coffe [58 x 14v 8d x 6v op de uitwatering, bevaren door Berend Heerschop uit Nijkerk] leggende te Sneek buiten’t Hoogend by Sake Ages van der Werf.

27-11-1776 [verkoping te Harlingen van] zeekere deftige dubbelde huizinge [in de Vyverstraat] door de koopman Sieberen Gaukes Hinxt cum uxore en de scheepstimmerman Klaas Anjes cum uxore als huurders gebruikt.

14-12-1776 Ymand genegen zynde uit de hand te kopen: Een scheeps wel ter neeringstaande timmerhelling, huis, wooning, timmer-schuur, land helling en kant-helling met zyn toebehoren, zoo als het is te zien tegenwoordig by Gerrit Jenteman in gebruik, kan zig vervoegen tot Stavoren aan de Helling, by de Weduwe Anske Greelds.

1777

18-01-1777 [verkoping te Heerenveen van] I. Een nieuw schuiteschip hol [67v 4d x 14 x 4 ½ op de welling] met zyn yzerwerk, thans leggende voor de werf van Willem Martens meester scheepstimmerman buiten de Terbandsterschans. II. Een nieuw koffe-schips hol met ronde luiken en roef [35v 5d x 9v 10d x 3v op de welling] leggende voor de werf van Pieter Jans Ligt op Heerenwal. III. Een bevaren praam zonder opstaande goederen [67 x 14, hol na rato] met gang en sweerden, leggende mede voor de werf van Pieter Jans Ligt.

18-01-1777 [uit de hand te koop] een hek-coffe [58 x 14v 8d over het berghout x 6v op de uitwatering, zoals bevaren door Barent Heerschap uit Nijkerk] leggende aan de werf van Doede van der Werf te Sneek. Wie gading aan heeft koome by Sake Ages van der Werf te Sneek.

22-03-1777 [verkoping te Leeuwarden van] IIItio een deftig playzier jagt 20 x 5v 8d] voorzien met banken, kasjes; en twee stel zeilen; leggende by de helling van Wybe Baukes op ‘t Vliet [een paar dagen later ook nog een zeilpraam van 17 voet]

22-03-1777 [te koop 1/32 portie in kofschip de Jonge Obbe Obbes, 98 x 23 x 11 2/3vt , in 1761 nieuw uitgehaald, schipper Sipke Sipkes Sevensma] boekhouder Age Hylkes Tromp

19-04-1777 Pier Johannes Zjollema meester scheepstimmerman te Grouw praesenteert uit er hand te verkopen: Allerhande zoorten van landrollen, bestaande in diverse zoorten, van 23 tot 33 duim dik [etc]

21-06-1777 [verkoping] op de helling van Wytze Wytses mr.scheeps-timmerman op Misbuuren onder Wartena: een meenigte sloophout van een schuite

12-07-1777 By Klaas Durks, mr.scheepstimmerman te Arum is uit de hand te koop: een nieuw kofschipshol [47 x 9 ¾] zoo als het zelve thans voor zyn helling in het water is leggende.

18-10-1777 [uit de hand te koop] een schuite [59 x 10 ½ x 3 ¼ op de welling, met zeil en treil] Wie genegen is te kopen, kan zig adresseeren by Gosse Johannes scheepstimmerbaas op het Vliet te Leeuwarden.

18-10-1777 Zoo er scheepstimmer-knegten genegen zyn te werken, aan ‘t Nieuw Oorlogschip, dat thans gemaakt zal worden, kan werk krygen voor en jaar vast, vervoege zig by Albert Doedes op de Brouwers Gragt te Harlingen.

25-10-1777 Die genegen is voor schuitmakersknegt te werken te Woudsend by Tiete Ages, kan aanstonds werk bekomen, de dag huur is 15 stuivers.

15-11-1777 [uit de hand te koop] een ruile-buit-schip, zeer geschikt om granen, aardappels of andere waren met te vervoeren, voorzien van nieuwe fok en zeil, en wat er verder toe en aanbehoort; Wie gading maakt kan zig vervoegen by de Wed. van Ulke Nannes scheepstimmerman buiten Dockum by de drie Pypen.

13-12-1777 Te Workum te huur by de Wed. van Reerd Foekes Saagmans, een groote timmer-schuur, huis en en sleedhelling, op May 1778 aan te vaarden.

1778

14-02-1778 [verkoping te Dokkum van] een braaf ruilebuit-schip [etc] als by de Werf van de wed. van Jacob Nannes even buiten Dockum is leggende.

08-07-1778 [verkoping te Workum van] een welbezeild schuiteschip [64 x 13 ¼ x 6v1d] leggende dezelve schuite thans in de groote Dolte by de helling van Tjeerd Reins.

11-07-1778 Uit de hand te koop: een welgelegen scheepstimmer-werf met een kant-helling, en een sleep-helling, met een groote timmer-schuur, een woonhuis, loots, reidschuur, ofdak, en een pikhuis. Wie daar toe genegen is kome by Wigle Pieters van der Werf tot Stavoren, door wien dezelve word gebruikt en bewoond, en genegen is in billykheid te handelen.

18-07-1778 [verkoping van een] coffeschip [42 x 10 x 2 ½] leggende aan de scheepstimmerhelling by Bergumerdam.

05-09-1778 [verkoping te Sneek van] een welbezeild hek-schuite-schip [67 x 14 ½ x 4 ¾ op de welling, schipper Gerrit Symens uit Zutphen] leggende by de Werf van Doede van der Werf buiten het Hoogend te Sneek.

24-10-1778 Scheeps-timmerknegten geneegen zynde te werken, en haar werk verstaande. den Daghuur is tot St.Pieter 15 stuivers, en die nog niet op den daghuur werken kunnen na rato verdienen, en kunnende dan verder over toekomende zomer accordeeren, die adresseere zig by W.A.Visser te Wouds-Ent.

04-11-1778 [verkoping in de Terbandsterschans van] een welbezeilde schuite [55 x 11 ½, bevaren door Tietze Gerrits] leggende thans aan de Werf van Willem Martens buiten’t Heerenveen.

14-11-1778 Men zal op Zaturdagen den 5 December by den inschryvinge, den 12 dito by verhoginge en den 19 dito by de Finale Palmslag, t’elkens te 11 Uur in de Witte Arend te Stavoren, publyk praesenteeren te verkopen: Een deftige scheeps-timmer-werf, staande en gelegen even binnen de sluis te Stavoren, met zyn woonhuizinge, capitaale timmerschuur, kant helling en verdere annexen, zoo als by Wigle Pieters van der Werf als eigenaar word gebruikt, May 1779 te aanvaarden, zynde de conditien te zien ter Secretarie te Stavoren.

21-11-1778 Vyf-en-twintig scheeps-timmer-knegten, hun handwerk verstaande, en geneegen om zich voor een jaar vast te verhuuren op de Timmerwerf te Harlingen (gedreeven wordende op den naam van Pieter Tetrode en Comp) kunnen aldaar ten eersten aan’t werk koomen, en voor een volle daghuur van den 5 Maart tot den 1sten November verdienen 24 stuivers, en van den 1sten November tot den 5den Maart 16 stuivers ‘s daags.

1779

23-01-1779 Eenige bekwame scheeps-timmerknegten, genegen zynde te werken by Klaas Doedes meester scheepstimmerbaas te Harlingen, kunnen aanstonds werk bekomen.

23-01-1779 [uit de hand te koop] tjalkschip [52 x 11 x 3 ½ op de welling, 3 jaar oud] Wie daar aan gading heeft kome by Thomas Alberts te Oudeboorn, die in alle billykheid wil accordeeren.

23-01-1779 Eenige scheepstimmerknegten, voor ordentelyke daghuur genegen zynde te werken, kunnen aanstonds werk bekomen, by Ysak Hendriks, scheepstimmerbaas te Dockum.

03-03-1779 Een zeilmakersknegt die zyn werk verstaat of ten deele en genegen is om te werken kan terstond werk bekomen by Age Hylkes Tromp te Woudsend, zal goed beloond worden.

13-03-1779 Uit de hand te koop: een coffe-schip [48 x 12 ½] leggende aan de werf van Doede van der Werf tot Sneek

13-03-1779 Daar word gepraesenteert uit de hand te verkopen: een nieuwe schuite-hol [62 ½ x 13 ¾ x 4 ½] leggende op Schilkampen even buiten Leeuwarden, alwaar nader onderrigt te bekomen is by Johannes Gosses scheepstimmerman.

22-05-1779 Uit de hand te koop, een schuitje, lang ongeveer 45, wijd 10 en een half, en hol op de uitwatering 5 voeten, zynde in het vyfde jaaar oud, voorzien met platte luiken: is thans volmaakt wel opnieuw gerepareerd. Nader bericht by A.Byl, scheepstimmerman te Dokkum.

03-07-1779 Uit de hand te koop, een praam, lang 46 voeten, (zynde een jaar oud) zeer geschikt tot kleyvoeren, voor de tichel- en panwerken; een dito lang 43 voeten en een boltie lang 29 voeten, adres by Tys Hendriks scheepstimmerbaas op de Koningsbuuren by Harlingen.

28-07-1779 [verkoping te Leeuwarden van] een hegt en sterk veerschipshol met een mast [31½ x 9½ x 4½vt, nieuw in 1776] leggende aan de Helling van Gosse Johannes op’t Vliet

21-08-1779 Sybe Heins te Franeker op Vyf-Huizen, praesenteert zyn wel ter neeringstaande timmer-helling en een braaf woonhuis en timmer-huis, dat lang is 69 en een tweede voeten, wyd en hoog na rato, uit de hand te verkopen, wie genegen is dezelve te kopen, kan zig by de bovengenoemde vervoegen, die in alle billykheid wil handelen.

18-09-1779 [verkoping te Grouw van] zeekere heerlyke schuite [57 x 11 ¾ etc], extra wel betimmerd, laatst door Abraham Gerrits bevaren, zynde by dezelve by Pier Johannes Sjollema in den jaare 1769 nieuw uitgehaald en nu met er dood ontruimd, leggende tegenswoordig te Grouw

06-10-1779 Uit de hand te koop: een hegt en sterk jagt [20vt etc] nader onderrigting by Ernst Lourens, mr.kuiper op de Noordkant van het Vliet by de Oranje werf buiten Leeuwarden.

03-11-1779 [verkoping bij decreet en approbatie van’t Ed. Geregte der Stad Harlingen van] een braave huizinge en timmerhelling cum annexis, staande omtrent de Bildpoort binnen dezelve stad; waar op geboden is 575ggls.

13-11-1779 Daar zal gepraesenteerd worden publyk te verkopen: een royaal en groot scheeps-timmerhuis en helling te Dockum, by A.K.Byl gebruikt, waar van den dag der verkopinge nader zal worden bekent gemaakt.

24-11-1779 De Fiscal U.Colerus, zal op Vrydag den 10 December 1779 by de eerste zitdag, en den 17 dito by de provisioneele palmslag, telkens te 4 uur na noen, ten huize van Gatze Pivé castelein in de Posthoorn binnen Dockum by strykgeld praesenteeren te verkopen: zekere heerlyke en wel ter neering gelegen scheepstimmerwerf, bestaande in een fraaye huizinge, groot timmerhuis, pakhuis mitsgaders een groote wal, invoegen thans by de koopman A.K.Byl word bewoond en gebruikt, staande op het oosteinde aan het groot Diept binnen Dockum, op den 12 May 1780 vry van huuringe, alles breder by biljetten gespecificeert.

1780

01-01-1780 Klaas Cornelis op de Gorredyk, praesenteert uit de hand te verkopen: een nieuwe schuite-hol [60 x 10 ¾ x 4 op de welling]; ymand daar gading aan hebbende, kan komen by bovengenoemde op de Gorredyk, alwaar de schuite voor de wal leit, voorzien met luiken en warengs, zeer bekwaam om op Holland te varen.

08-01-1780 [verkoping te Ezumazijl onder Anjum van] een schilschuite [56 x 13 x 5 ½, te bevragen bij] de scheepstimmerbaas op Ezumazijl.

12-01-1780 [verkoping te Leeuwarden van parten in]
coffeschip de Jonge Yda, 101¾ x 23 1/3 x 11 1/3, Ao 1766 bij Bote Abes te Wartena nieuw uitgehaald
coffeschip Pieter Catz, 83 ½ x 20 ¼ x 9 5/6, Ao 1772 bij P.J.van der Werf te Grouw nieuw uitgehaald
coffeschip de Goede Trouw, 100 lasten, Ao 1773 bij Bote Abes te Wartena uitgehaald
smakschip de Vrouw Maria, tussen 60 en 70 lasten, Ao 1773 by Jan Symons te Grouw uitgehaald
smakschip de Jonge Klaas Tempel, 78 ½ x 20 x 9, Ao 1774 bij Jan Symons te Grouw uitgehaald
coffeschip de Vigilantie, 91 x 23 x 11 1/4, Ao 1775 by Bote Abes te Wartena uitgehaald
coffeschip Vrouw Juliana, 98 x 23 1/3 x 11 ½, Ao 1776 bij Bote Abes te Wartena uitgehaald
coffeschip de Freulin Anna, 98 ¾ x 23 1/3 x 11 5/6, Ao 1777 bij Bote Abes te Wartena uitgehaald
smakschip de Jonge Henrica, ruim 60 lasten, Ao 1777 bij Johannes Gosses op Schilkampen uitgehaald
coffeschip Anna Maria, 99 ½ x 23 1/3 x 11 5/6, Ao 1778 bij Bote Abes te Wartena uitgehaald
coffeschip de Ryk en Jouwer, 107 x 25 1/3 x 13, Ao 1778 bij Jan Theunis te Stavoren uitgehaald
coffeschip de Petrus, 93 x 23 x 11 ¼, Ao 1779 bij Bote Abes te Wartena uitgehaald

09-02-1780 [verkoping te Stavoren van 15 bonden enigszins geschadigde hennip] kunnende dagelyks in de timmerschuur naast de Br.Yntema worden gezien.

26-02-1780 De secretaris B.F.Swalue, zal op Zaturdagen den 11 Maart 1780 by de schryvinge, den 18de dito de verhoginge en den 25 dito by de palmslag t’elkens de klok 11 uur voor ‘t Vergulden Hoofd te Stavoren publyk praesenteeren te verkopen: Een deftige en zeer wel geleegene scheepstimmerwerf met woon-huizinge, groote timmerschuur, lootsen en verdere gebouwen, voorzien met een kant- en sleedhelling, voorts de timmer gereedschapppen, schouwen en verdere goederen daar by zynde, gelegen aan de zuidkant van de Noordersluis te Stavoren, zoo als laatst by Wigle P.v.d.Werf is gebruikt geweest; May 1780 vry te aanvaarden.

04-03-1780 Uit de hand te koop of te huur 3 opboeyde praamen, lang 37 voeten, leggende tot Ackrum by Fokke Pyters, die in alle billykheid wil handelen.

19-04-1780 Op Donderdag den 27 April 1780 boelgoed te Stavoren op de Timmerwerf van wylen Wigle Pieters van der Werf, van een party afval van nieuw gebouwde schepen &c., als mede een jagt met zyn toebehoren [25 ½ x 7v 4d] en eindelyk het geborgen goed van het schip by Bauke Annes gevoerd geweest [verdere details]

20-05-1780 [verkoping te Dokkum van] een welbezeild koffe-schipke [48 x 13 x 5 ½] zoo als laatst door Jurk Geever als schipper van Dockum op Enkhuizen is bevaaren, en thans in de Haven van Dockum is leggende. Iemande genegen zynde het zelve uit der hand te kopen, adresseere zig by Anne Coops Byl aldaar.

17-06-1780 Een zeilemakersknegt, genegen zynde om te werken by Hylke Ages Tromp tot Woudsend, kan direct werk bekomen.

01-07-1780 Uit de hand te koop: een extra wel betimmerd en snel zeilend koffeschip [53 x 12 ½ x 3v 8d op zijn berghout] in den jaare 1776 by Doede van der Werf te Sneek nieuw uitgehaaldt, en door wylen Anske Sjoerds Bruinsma van Workum is bevaaren [etc]

02-09-1780 Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen, praesenteert zyn wel ter neeringstaande timmer-helling, een braaf woonhuis en timmerhuis dat lang is 69 en een tweede voeten, wyd en hoog na rato uit er hand te verkopen; wie genegen is dezelve te kopen, kan zig by bovengenoemde vervoegen die in alle billykheid wil handelen.

02-09-1780 Uit de hand te koop: een potschip, lang over de steeven 38 voet, wyd en hol na advenant, oud 6 jaaren; die daar aan gading heeft, kome by de timmerman Sjoed Johannes te Wartena

09-09-1780 [De Secretarien Wiarda en Adema verkopen te Woudsend] een zeer welgelegene en ruime scheepstimmerwerf, met de huizinge en wydere annexen, staande en gelegen te Woudsend, laatst door Foeke Jacobs bewoond, May 1781 vry te aanvaarden [op 11-10-1780 bod van ‘maar 1290g.gls’]

04-11-1780 [publieke verkoping bij strijkeld van] een goede en deftige huizinge, timmerhuisinge en scheeps-timmer-helling, met deszelfs gereedschappen en verdere annexen, zo als het in den jaare 1779 nieuw gebout zynde, staande en gelegen te Ylst, by de weduwe van de scheepstimmerman Age Sipkes als eigenaarse bewoond
[op 02-12-1780 is er een bod van ‘800g.gls. 14strs’]

08-11-1780 [verkoping te Leeuwarden van] een geheel nieuw koffe- of suitelschipshol [40 x 9 x 3 ½ op de uitwatering] leggende by de Helling van Gosse Johannes by Poppebrug

25-11-1780 [verkoping van] Eenig leggend eikenhout, bestaande in stammen, kromhout en spaaken, leggende op de werf van Lieuke Jepes scheepstimmerman op 7 Huizen buiten het oost der stede Franeker

16-12-1780 [verkoping te Workum van] een schips-timmerwerf, met een woninge van twee kamers; zynde op de werf een timmerschuur en twee sleedhellingen, hebbende de eene een riem van 70, en de andere van 50 voeten, zullende alle de losse goederen, als vysels, kettingen &c. by de helling gebruikt, in de koop versmelten, en is deeze helling gunstig gelegen aan de groote Dolte niet ver van de sluis te Workum.

23-12-1780 [verkoping te Joure van] een deftige schuite of tjalkschip [laatst bevaren door wijlen Tjeerd Jeens uit Joure, 66 x 14v 4d x 4 ½] aldaar aan de helling van Melle Wybrens is leggende

1781

06-01-1781 Eenige scheeps-timmer-knegten genegen zynde te werken aan ‘sLands Oorlog schip thans op stapel staande om nieuw gebouwd te worden, kunnen haar vervoegen by Albert Doedes te Harlingen, kunnen anstonds werk bekomen.

21-03-1781 De wed. van Wytze Pieters [verkoopt uit de hand] een extra mooy nieuw koffeschip, nieuw uitgehaald in den jaare 1781 [37 a 38 x 9 x 3voet op de waring] met ronde luiken, gereed leggende aan de werf van Luitjen W.v.d.Werf meester scheepstimmerman op Olde Galileen te Leeuwarden.

25-08-1781 Dewyl ‘sLands scheepstimmerbaas, Jan Zweeres en de aannemer van de thans op stapel staande oorlogscheepen, Albert Doedes te Harlingen, zig vrugteloos hebben geinformeerd naar de ujitstrooijers van zeeker hen beschuldigend gerugt, daar in bestaande, dat zy namelyk het Land niet trouw zouden dienen, door die zy onbekwaam en verrot hout, inzonderheid aan de kiel van het onderhanden zynde oorlogschip van 60 stukken kanon hadden aangebragt en hunnen eer en goede naam daar door zeer wordt bezwalkt; zoo belooven zy mits deezen eene praemie van twintig gouden dukaaten, te verbeuren voor de armen, wanneer zoodanige persoon of persoonen zig openbaaren en hen daar van overtuigen; dog zoo zulkss niet geschiedt, verzoeken zy als dan het publyk de voorsz. beschuldiging te houden voor eerroovende lastertaal en de inventeur daar van, zoo die hun bekend zyn of vervolgens bekend mogen worden; voor kwaadaardige lasteraars en verspreiders van leugens, naar dien nu nog kiel en stevens en het verder gereed gemaakt hout nauwkeurig kan worden bezigtigd en geëxamineerd, het geene daar na by de voltimmering, niet zo exact kan geschieden. Zeg het voort.

05-09-1781 [verkoping te Harlingen van] een buitengemeen hecht en sterk gebouwd tweedeks hoeker-scghips-hol [132 x 32vt binnen de huip x hol 14vt in’t ruim en 6½vt tusendeks] voor de werf in Zuiderhaven leggende, door de gegadigden bezigtigd, en nadere informatien omtrent de conditien, bekomen worden by Pieter Tetrode en Comp. ter gemelder steede.

22-09-1781 Eenige scheeps-timmermans-knegten genegen zynde te werken, kunnen aanstonds werk bekomen by Klaas Doedes te Harlingen.

27-10-1781 [verkoping te Leeuwarden van] een hegt en voor drie jaaren nieuw uitgehaald jagt met zeil en verdere toebehooren, lang 19 en wyd 5 en drie vierde voeten, leggende aan de helling van Wybe Baukes schuitmaker op ‘t Vliet.

17-11-1781[verkoping te Workum van] een aal- of bunschipshol [66 x 19 a 20 x 8 a 9 voete] zynde zeer geschikt om tot een droog schip gemaakt te worden, in den jaare 1766 te Dockum nieuw uitgehaald
[Er is geen sprake meer van de rest van de goederen van 06-10-1781]

24-11-1781 [verkoping te Franeker van] zeeker welbezeild koffeschip met zeil en treil en verdere toebehoore, met ronde luiken, zeer bequaam om aardappelen te vaaren [40 x 9vt] zoo als tegenswoordig voor de helling van Doede Tomas tot Franeker

29-12-1781 [verkoping te Leeuwarden van] een extra ordinair sterk en welbezeild jagt, lang over steven 21 voet, hol en wyd naar advenant, met 2 stel zeilen, 2 kloeten, 1 haak, en stokdweil, waar in een tafeltie, een tent over het geheele jagt, die er in een ogenblik opgeset en afgenomen kan worden, een zierlyke nieuwe groote vlag en wimpel enz. Kan alle dagen worden bezien by Gosse Johannes meester scheeps timmerman by de Pope brug op ‘t Vliet

1782

05-01-1782 Scheeps-timmerknegts genegen zynde te werken, op de nieuwe Werf tot Harlingen daar ‘t groot nieuw oorlogschip wordt getimmerd kunnen direct werk bekomen, en haar aandienen by Minne Ebes Bakker aan de gem. Werf belooft een prompte dagloon.

12-01-1782 Uit der hand te huur, een huizinge en scheeps-timmerhuis of helling, om voort, of op May 1782 te aanvaarden, geleegen op het West Vliet by Franeker. Nader onderrigt by de Vroedsman G.Laeting ter gemelde stad.

19-01-1782 [verkoping bij strijkgeld van] een hegte en welbezeilde suittel-schip [26 ½ x 8v2d over de berghouten x 2 ½ op het berghout] en verders wat daar by is, 1 zeil, 2 fokken, 3 kloeten, 1 haak, 1 draaytreeft, 1 dregge, 1 treklynne, 2 stok dweylen, 1 puts, 2 yzeren spitten, leggende aan de helling van Marten Wouters van der Werf even buiten Leeuwarden op de Oude Galilëen.

30-01-1782 Daar wort gepraesenteert uit de hand te verkopen: een deftige welbezeilde beurt-koffe vaarende van Sneek op Amsterdam, door Sybren Warners bevaaren en met de dood ontruimt [58 x 14 ½ x 6 op de uitwatering] oud 10 jaaren tot Ylst by Symon Hessels gemaakt [te bevragen bij de weduwe]

30-01-1782 [verkoping te Workum van] een coffeschip [93 x 23 x 10¾] 1768 te Terhorne nieuw uitgehaald

02-02-1782 [verkoping te Franeker van] een brave en welgelegene huizinge en tuin cum annexis, op de westkant van’t Vliet buiten Franeker, door Durk Gerbens meester schuitmaker cum uxore als eygenaars gebruikt, op den 12 May 1782 vry te aanvaarden.

09-02-1782 [verkoping bij strijkgeld te Leeuwarden van] een welbezeild tjalkschip, de Jonge Herman genaamd [70 x 14v8d x 5 op de welling] in’t jaar 1773 nieuw uitgehaald by Jan Symons te Grouw

02-03-1782 D.Tieboel Secretaris, zal op Vrydag den 15 Maart 1782, s’Morgens praecys om elf uur, op’t Raadhuis te Workum, by het uitgaan van de brandende keerse, en den 22 Dito aldaar, ‘sMorgens om elf uur, by het ligten des zegels uit den wasse, en alzoo by Decreet van het Ed.Gerechte van Workum verkopen: I. de helft van één woonhuis, scheepstimmerhelling, kanthelling, timmerschuur en verdere gereedschappen daar by behorende, staande en gelegen aan de grote Dolte by de sluis

16-03-1782 [verkoping te Workum van] welbezeild koffeschip, de Vrouw Aletta [schipper Jarig Tjebbes te Workum, 100 x 23 ½ x 1? ¾] in 1772 door Pier Jetses te Grouw gemaakt, in 1779 met een greenen spyker huid en een nieuw want [etc]

23-03-1782 Men praesenteert uit de hand te Verkopen: Een extra Welbezeild Smak-schip, laatst gevoerd door schipper Symen Sybes, in’t jaar 1769 nieuw uitgehaald op de Werf van Johannes Hylkes Tromp tot Sloten, lang over steven 86, wyd 19 en een tweede, hol 8voeten, leggende tot Woudsend.

23-03-1782 [verkoping bij strijkgeld van] een schuite met platte luiken [47 x 9 ¼ ] zeer wel onderhouden, laatst by Giolt Sytses van Berlikum bevaren, leggende aan de werf van Doede Thomas mr.schuitmaker by de Dongjumer Vaart te Franeker.

24-04-1782 [verkoping te Stavoren van] volgende portien-scheeps, door de oud burgemeester G.Yntema nagelaten als: [vijf maal een 32ste in het coffeschip de Vrouw Magdalena Sloterdyk, 99 x 23 10/12 x 11 10/12, in 1781 afgetimmerd, een 32ste in het coffeschip de Nieuwe Gortmolen, 96 x 23 x 11¼, in 1780 nieuw uitgehaald, een 32ste in het coffeschip by Carel Fredriks de Boer bevaren]

27-04-1782 Een of twee scheeps-timmer-knegten, genegen zynde te werken by Douwe Douwes meester scheeps-timmerman te Sneek, kunnen aanstonds werk bekomen.

04-05-1782 Daar wordt bekend gemaakt dat aan de werf van Jelle P.Crolis tot Ylst is leggende een nieuwe praam, met digte platte luiken en een beschoten veronder om daar in te wonen, van binnen beweigerd, zeer bekwaam om aardappels of andere goederen te laden [39 x 9, 1781 gebouwd] door M.Pieters van Menaldum gevoerd. Wie genegen is om te kopen, kan komen by de timmerbaas J.P.Crolis tot Ylst, die in billykheid wil handelen, en het geld op intres daar aan wil houden, mits 50 Guld. op hand te betaalen.

11-05-1782 [verkoping te Makkum van] zeeker deftig en welbezeild geoctroijeerd veerschip varende van Mackum op Zeeland, bezonder op’t Eyland Walcheren, en aldaar op de Steeden Middelburg, Ter Veer en Vlissingen en verdere Hollandsche Steeden na Amsterdam gepasseert te zyn [68 ½ x 14 ½ x 6 2/3, schipper Jurjen Claases, in 1767 uitgehaald] by Uilke Pieters scheeps-helling aldaar legd

01-06-1782 [boelgoed te Franeker van] een groot party zwaar kromhout, leggende op de Helling van Leuwke Ypes mr.scheepstimmerman op Zevenhuizen aldaar.

05-06-1782 Op Donderdag den 6 Juny 1782 zal ten huize van Johannes Gosses scheepstimmerman op Schilkampen buiten Leeuwarden by boelgoed worden verkogt, meubilen huisgeraden, scheepstimmermans gereedschappen, een party eiken hout, en nieuw vlak tot een schuite van 60 voet, een schuitie, twee praamen en wat verder te voorschyn zal worden gebragt.
Ymand iets schuldig zynde aan, of te praetenderen hebbende van de geabandonneerde boedel van Joh.Gosses of de gerepudieerde nalatenschap van desezelfs huisvrouw Hiltie Harmens, gelieve betaaling of opgave te doen aan de advocaat R.C.Blom te Leeuwarden als geauthoriseerde curator.
De Helling met het woonhuis te huur of uit de hand te koop adres by gemelde advocaat Blom.

15-06-1782 Ymand eenige praetentie hebbende op de boedel van wylen de oud burgemeester Gerrit K.Intema te Stavoren, gelieve daar van opgave te doen voor den 1ste July, aan Simon van Sloterdyk te Mackum, zullende na die tyd, geen betaling worden gedaan.

15-06-1782 Uit de hand te koop: een nieuw vlak tot een schuite van 60 voet, leggende tot Leeuwarden op de Schilkampen;Wie daar gading aan maakt, adresseere zig by Thomas Alberts tot Oldeboorn of by Ype Bokkes te Grouw.

15-06-1782 Jan Symons scheepstimmerman te Grouw praesenteert uit de hand te verkopen: een graan-koffe-hol, lang 52, wyd 13 en een 2de voet, hol 4, laatst bevaren door Focke Jans woonagtig in de Schans.

06-07-1782 [verkoping te Akkrum van] een welbezeild schuiteschip [49 x 10 ½ etc] zoo as het te Ackrum aan de Helling de Tempel legd

27-07-1782 Uit de hand te koop een extra welbezeild tjalkschip, met zeil en treil, ankers en touwem, laatst door schipper Cornelis Claassen gevoerd [68 x 15 x 5vt] Wie daar aan gading maakt kome by Pieter Leeukes meester scheepstimmerbaas in de Lemmer alwaar de tjalk voor zyn werf is leggende.

27-07-1782 Zoo iemant genegen is om een schuite of een roey-schip of een praam uit de hand te kopen of te huuren, zynde de schuite lang 49 voet, wyd 10 en een 2de, laatst bevaren door Jelle Eises van Oudeboorn, adresseere zig by Thomas A.Boontje te Oldeboorn. Zeg het voort.

27-07-1782 [verkoping te Harlingen van] een hegt en welbetimmerd pot- of ruyle buit-schip etc] thans te Harlingen even buiten de Franeker Pyp voor de helling van Tjebbe Alles is leggende

31-07-1782 [verkoping te Leeuwarden van] een uitmuntend en welbezeild smal-schip [60 x 14 ¼ x 4 ¾ op het berghout] in den jaare 1764 by P.J.van der Werf te Grouw nieuw uitgehaald; en laatst by Tjebbe Bartles in leven beurtschipper van Leeuwarden op Amsterdam en vice versa bevaren en met’r dood ontruimd [etc]

03-08-1782 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verkopen, een welbezeild koffe-schip ,oud 6 jaaren, lang 40, wyd 9 en een tweede, hol 3 en drie vierde voeten, met luiken, zeil en treil, zoo als het by de eigenaar Pieter Jans Ley is bevaaren geweest, leggende thans op de Helling van de Scheeps Timmerbaas te Feenwoude

24-08-1782 [verkoping te Dokkum] op de scheepstimmerwerf van de koopman A.Byl te Dockum by boelgoed: twee duizend beste vuuren planken van drie vierde tot 1 en 1 tweede duims in zoorten, by percelen.

28-08-1782 [verkoping te Stavoren] op de Timmerwerf aan de Noordersluis by boelgoed [van diverse goederen alle geborgen uit ‘sLands Fregat van Oorlog de Eendragt in het Vlie verongelukt]

28-09-1782 Een zaag-molenaars-knegt, de vereischte bekwaamheden hebbende om goed te kunnen zagen, genegen zynde om voor middel knegt te dienen voor een goed week geld,’t zy aanstonds of op May 1783 gelieve zig te adresseeren by W.A.Visser te Wouds-Endt.

12-10-1782 Te koop by Bote Abes schuitmaker te Wartena, twee-en-twintig schaar beste dong.

26-10-1782 Wie genegen mogte zyn uit de hand te huuren, om op aanstaande May 1783 of eerder te aanvaarden: een deftige en welgereguleerde groote scheeps-timmer-werf, met deszelfs ruime hieminge, en royale huizinge, bestaande in diverse vertrekken, staande en gelegen te Grouw, by wylen Pier Johannis Sjollema cum uxore met ér dood ontruimt; adressere zig aan voorsz: sterfhuis te Grouw.

04-11-1782 [verkoping te Ureterp van] een hegte nieuw gebouwde wel ter neering staande huizinge en scheeps-timmer-helling, sampt schuithuis, met alle annexen, thans door de scheepstimmerman Rinse Roels wordende bewoont en gebruikt, staande en gelegen tot Ureterp aan de Vaart, waar by de gereedschappen op tauxatie kunnen worden ontvangen.

04-11-1782 Jantje Prange Wed. Jonas Coertzen Smit, praesenteert uit ter hand te verkopen: Een scheepstimmermans winkel met al zyn gereedschappen op ‘t Oostvlieland, waar in de affaires voor lange met veel succes is gedaan. Ymand gadinge zynde vervoege zig by bovengemelde op genoemde Eiland; Intusschen nader onderrigt by Wendeltie Prange Dienstmaagd by de Juffer Idzinga in de Bagynestraat binnen Leeuwarden.

14-12-1782 [verkoping bij strijkgeld van] een praam of coffe schip met luiken warings,zampt zeil en treil en verdere toebehoren [44 x 9] invoegen by Lammert Warners is bevaaren, en thans op de helling van Evert Jelles te Bergum aan de Dam legt.

1783

25-01-1783 Scheeps-timmer knegts genegen zynde te werken, by Age Hylkes Tromp en Zoon tot Woudsend, kunnen haar by dezelve vervoege, de daghuur zomerloon 32 stuivers ‘s daags, in te gaan den 23 February.

19-03-1783 Wieger Annes Visser verklaart aan’t Publyk, dat de advertentie in de Leeuwarder Courant van den 15 Maart, over de oprigting, (eener zogenaamde) Assurantie Societeit te Woudsend, zyn Naam in uitgedrukt vindende, als een der Ouderlui; dat dit door den opgever verkeert gebezigt is, en dat ik in die Societeit geen Directie, nog ook geen Deel daarin denke te neemen; en dies ymand om Berigt, by my daar niet over gelieft te vervoegen.

17-05-1783 [verkoping te Ylst van] een veer-schips hol [38 x 11¾vt] met een vast dek en nieuwe zweerden, leggende voor de wal van de scheepstimmerman Wybe Gerbens Bootsma zyn timmerwerf te Ylst, welke aldaar kunnende worden bezigtigt.

17-05-1783 [verkpping te Leeuwarden van] een hegt en sterk hek-schip met zeil en treil en ander toebehooren, volgens inventaris [54 a 55 x 14 a 14 1/2] leggende aan de helling van Gosse Johannes op’t Vliet

31-05-1783 [verkoping te Leeuwarden van] een jagt met zeil en treil cum annexis, by wylen Evert Kinderman gebruikt, leggende aan de Helling van Gosse Johannes op’t Vliet te Leeuwarden.

21-06-1783 Men praesenteert uit de hand te verhuuren: [huizinge op de Streek buiten Dokkum waarin lange jaaren de negotie in lakenen, zoetewaren &c met veel succes is gedreeeven, door de Wed. Tjeerd Ruurds met de dood ontruimd. Wie daar aan gading maakt] adresseere zig by Sybren Sybes scheepstimmerbaas op de Streek te Dokkum.

25-06-1783 Men praesenteert ui de hand te koop: een sutel kofke, lang 30 voet, wyd na avenant, leggende aan de helling van J.Luitie Aitses op Oude Galilëen buiten Leeuwarden, die nader onderrigt zal geven.

04-10-1783 Uit ‘er hand te koop: een sterk en snelzeilend jagt, met 2 stel zeilen, waar van ‘t een by na nieuw is [23½vt, wyd en hol na advenant] Ymand gading zynde kome by Watze Jans meester scheepstimmerman tot Grouw, die in billykheid wil handelen.

04-10-1783 De koopman A.Byl tot Dockum adverteerd dat by hem zyn te bekomen: extra schoone greenen Hamburger balken, geschikt tot stalhouten, heel mooye molen roeden en kleine smaks-masten, al meede houten tot moolen-assen.

04-10-1783 [verkoping te Akkrum van een 32ste portie in het] cof schip, genaamd De Catharina en Resina, schipper Harmen Wigles van Grouw, in deze zomer 1783 nieuw uitgehaald van de werf van Ysack Hendriks tot Dockum [92¾ x 23¼ over de berghouten x 11 2/3 op de uitwatering]

25-10-1783 Vier a 6 scheeps-timmer-knegten, genegen zyn te Makkum by Lieuwe Jentjes te werken, kunnen aanstonds werk bekomen.

06-12-1783 [verkoping op 17 December 1783 te Woudsend] op de hieminge van de koopman Wyger Annes Visser by boelgoed: een extra grote ladinge Hamburger cromhout, waar onder extra zwaare knies.

20-12-1783 Uit de hand te koop: een welbeklante scheepstimmerhelling, met de daarby behorende huizinge, hovinge en timmerhuis cum annexis, in welk laatste scheepen van 47 voet lengte kunnen worden gebouwd, zeer geschikt en vermakelyk gelegen aan de publycque Vaart even buiten de buren van Arum, wordende door den eigenaar Wouter Claasses cum uxore bewoond en gebruikt, St.Petry of May 1784 aan te vaarden. Wie hier aan gadinge heeft, vervoege zig ten spoedigste by bovengemelde eigenaar, die in alle billykheid wil handelen.

20-12-1783 Een schuiteschip te koop [63 x 14v 8d x 4v 8d] in ‘t jaar 1780 nieuw uitgehaald by Jan Symons te Grouw, door Arjen Sybes bevaren, leid tegenwoordig te Ylst en aldaar te bevragen.

1784

10-01-1784 Men praesenteert uit de hand te koop een schuite of coffe-schip [50 x 13 x 3 ¾ vt] in het jaar 1778 nieuw uitgehaald, leggende by Gosse Johannes meester scheeps-timmerman op het Vliet te Leeuwarden.

17-01-1784 Een a 2 schuitmakers-knegts haar werk geheel of ten dele verstaande, genegen zynde te werken by Oeble Frank meester schuitmaker te Leeuwarden op de nieuwe aangeleide Helling, kan terstond werk bekomen.
[op 24-01-1784 met de toevoeging: op oude Galeien]

07-02-1784 Drie a vier scheeps-timmer-knegten die haar werk geheel of ten deele verstaan, geneegen zyn te werken, by Marten Wouters van der Werf schips-timmerbaas tot Leeuwarden op de Oude Gallëen, die kan aanstaande St.Pieter werk bekomen.

07-02-1784 Twee a drie scheeps-timmerknegten geneegen zynde by Durk Piers bootmaker te Woudsend te werken in oud en nieuw werk, kan zig by dezelve vervoegen voor den 22 February beloofd goed dagloon.

14-02-1784 Men praesenteert uit de hand te verkopen: een half sleeten veerschip met zeil &c. Wie hier aan gadinge maakt, kome by Willem Martens van de Tempel scheeps timmerbaas buiten Terbandster Schans by’t Heerenveen, die in alle billykheid wil handelen.

07-04-1784 [verkoping te Leeuwarden van] ten tweeden: een scheeps-timmer-werf, met deszelfs huizinge en helling cum annexis staande en gelegen op de Zuidkant van het Vliet buiten Leeuwarden, thans by Wybe Baukes cum soc. bewoond tot den 12 November 1784, zullende de gereedschappen tot de scheeps-bouwing door de koopers op tauxatie moeten worden overgenomen.

15-05-1784 [verkoping van] en party extra mooy klaphout [etc] in den dorpe Ackrum by de scheepstimmerwerf de Tempel

22-05-1784 [verkoping op de Nieuwe Zyl onder Oosthem van] een welbezeild jag, lang 22 a 23 voet, wyd en hol na rato, met 1 groot zeil, 3 fokken, 2 masten, en vorders wat tot zo een jagt behoort, nagelaten door wylen Klaas Bernardus scheeps-timmer-baas tot Workum.

02-06-1784 [verkoping te Stavoren van] 150 overlangers uit het schip de Koning van Pruissen genaamt. en een [..] eken planken en berkhout stukken uit een schip van 2 jaar oud, leggende op de Helling van H.Jans Visser aldaar.

02-06-1784 Iemand geneegen zynde om een groote welgelegene scheeps-timmerwerf met zyn toebehooren, staande even buiten de blauwe Poort te Bolsward, op zeer voordeelige condities te huuren, vervoege zig met den eersten by de koopman P.Hesseling aldaar.

05-06-1784 [verkoping te Hindelopen by boelgoed] ten sterfhuize van Wybrand Roelofs: eenig klein kromhout, wagenschot, bootjemakershout en gereedschappen.

26-06-1784 Een schip te koop, lang 40 voet, wyd 9 en een vierde voet, hol na advenant, oud 10 jaar, leggende te Workum by de Helling van Tjeerd Joppes.

28-08-1784 Uit de hand te koop, een goede hegte sterke en welbeseilt schuite-schip [61 x 14 x 4 ½vt op zijn welling] met 2 zeilen, 3 fokken, 1 topzeil, 1 groote fok agter de mast, 2 ankers, 2 touwen, haaken boomen en wat er meer toe vereischt wordt, nader onderrigting by de meede Vroedschap en mr. scheeps timmerman P.A.v.d.Werf te Ylst, waar dezelve voor deszelfs timmerwerf is gereedt leggende, en kunnen direct worden aangevaardt.

11-09-1784 [verkoping te Dokkum van] een brave woonhuizinge, voorzien met en spatieuse hovinge, daar in een zeer plaisierige tuin-huis, als mede de groote scheeps-timmerwerf, staande by de drie Pypen binnen Dockum, met al zyn ap- en depen-dentien, zoo als thans door Syds Johannes wort gebruikt, op den 12 May 1785 vry van huringe, edog de huizinge en hovinge by de finaale palmslag.

25-09-1784 Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen, praesenteerd zyn wel ter neering staande timmer-helling, woonhuis en timmerhuis dat lang is 69 en een tweede voet, wyd en hoog na rato uit der hand te verkopen; wie genegen is te kopen kan zich by de bovengenoemde vervoegen die in alle billykheid wil handelen.

01-12-1784 [verkoping te Bolsward van] een heerlyke zeer plaisante huizinge, timmerhuis, tuin en helling, zynde een scheepmakery te Arum by de Pelmolen aan de Franeker Trekvaart, de huizinge voorzien met een schoone kamer, keuken en zomerhuis, een zolder, en een regenwatersbak, en het timmerhuis groot 48 voeten lang, en 14 voeten breed, op Petri 1785 vry te aanvaarden, zynde aldaar lange jaaren met veel succes de scheepmakery geoefent.

15-12-1784 [verkoping te Harlingen van] Imo Een fraaye huizinge, ruim timmerhuis en welgeleegen timmerhelling, staande alles by en aan malkanderen aan de Stads vesten tusschen de Bildpoort en het Lands Zyltje binnen Harlingen, by Bartel Jans mr.scheepstimmerman in huur en gebruik, waar op gebooden is 550 g.gls.

1785

08-01-1785 [verkoping te Heerenveen van] een deftig en wel bevaren schuite schips hol, zynde lang over steevens 67 voet, wydt 14 en drie vierde voet, en hol 5 voeten, laast by Barent Wybrens van Schoonhoven gevoert, leggende thans voor de helling van Lammert Johannis meester schuitmaker aan de Heerenwal by ‘sHeerenveen, breder by billetten gespecificeert, en zal door de koper op tauxatie kunnen worden overgenomen de mast en de zeilen cum annexis.

15-01-1785 [verkoping van] een potkofke, lang 50, wyd 12 en hol op het berkhout 4 voeten, in’t jaar 1763 nieuw uitgehaald, met de ankers, touwen, zeylen, boomen en haaken, zoo en in diervoegen als het laatstleden zoomer is bevaren, en daar by gebruikt; tegenwoordig leggende aan de helling van Alle Theunis in de Stadsgragt te Bolsward.

22-01-1785 [verkoping te Makkum van] een zeekere schoone timmer-helling en schuur, staande en gelegen te Altena onder Idsegahusum, voor weinig jaren nieuw opgebouwd, lang hondert en twaalf wyd, agt en dertig onder de balken, hol negen en twintig voeten, daar by nog twee sleedhellingen, de een tot hooyschuiten, de andere tot koffen van honderd en dertig last (gelyk er reeds twee zyn opgeweest) en met een brave huizinge, bestaande in rooijaale kamer voorzien met twee regenbakken en een put en verder commoditeiten, dezelve thans by Lieuwe Jentjes cum uxore te Makkum als eigenaar met goed succes altoos bewoond en gebruikt, op den 1sten Augusty 1785 als dan vry kunnende aanvaard worden, zynde bezwaard met 4 gulden en 18 stuivers jaarlykse grondpagt.

05-02-1785 Te huur om aanstonds of op May 1785 aan te vaarden: een huizinge, hovinge, timmerhuis en helling, staande en gelegen even buiten Arum, zynde een sleephelling, en het scheeps timmerhuis, lang 48 en breed 18 voet: ymand daar toe genegen zynde, vervoege zig ten spoedigsten aan de scheeps timmerman, Wouter Klaasses aldaar, of aan de koopman Joh. Oebles van der Werf te Harlingen. NB. De gereedschappen zullen door de huurder op tauxatie moeten ontvangen worden.

16-04-1785 [verkoping op Camstrabuuren buiten Leeuwarden van] I. een welgetimmerde huizinge, schuitmakery en helling, staande en gelegen op Oude Galileen aan de Ee buiten Leeuwarden, tegenwoordig by de mr.scheeps-timmerman Marten Wouters cum uxore bewoond, agt weeken na den finaalen palmslag vry te aanvaarden. II. een nieuw op de voornoemde helling staande tjalk- of hekschips hol, lang over steven 68 voet, wyd 15 voet 9 duim, en hol op zyn berkhout of welling 5 voet, zullende door de kopers op degemelde helling mogen worden afgetimmerd.[op 11-05-1785 bod op I. van] de geringe somma van 660ggls.[o.a. op 06-07-1785 met de aanvulling bij het hekschipshol] met het hout daar toebehorende zoo verre op de Helling reeds bevonden word, staande en gelegen op de voorsz. Helling aan de Ee op Oude Galileen, zullende de koopers van het gemelde tjalk of hekschipshol de vryheid hebben, om hetzelve op de Helling te voltooijen tot het zelve kan afloopen.[op 16-07-1785 op het schip een bod van 705ggls]

23-04-1785 Die een afgelegt digt veer-schip zeer bekwaam om er mede te suitelen wil kopen, kome te Menaldum by den timmerbaas Gerben Pytters die in alle billykheid wil handelen.

25-06-1785 Yment genegen zynde een vis aak met een bun te kopen: lang over steven 26 en een tweede voet, wyd 7 en een vierde voet hol op zyn booven bood 3 en een tweede voet, oud 7 jaar met zeil en treil leggende by de Rode hel aan de Helling van de Erven van Pieter Nannes.

25-06-1785 [verkoping te Ureterp van] een deftige huizinge, agterhuis helling of schuitmakerye, met de hovinge cum annexis, staande en gelegen tot Ureterp aan de Vaart, wordende door Folkert Alberts bewoond en gebruikt; waarby de gereedschappen op tauxatie kunnen worden overgenomen.

13-07-1785 Alle de genen die iets schuldig is, of te praetenderen heeft aan, of op de gebandonneerden boedel van Marten Wouters mr.scheepstimmerman en Gatske Pytters echtel. gewoond hebbende op Oude Galileen buiten Leeuwarden, gelieven daar van ten spoedigsten opgave en betaling te doen aan den notaris A.Wassenbergh binnen Leeuwarden als geauthoriseerde curator over gedagte boedel.

23-07-1785 Wie genegen is een jagt uit de hand te koopen: lang over de steevens 22 voet en 2 duim wyd over het berkhout 7 voet 4 duim, een dek met glaasen, banken, met matrassen, mast en wimpel zeer dienstig voor een heer om met een paard te jagen, die kan komen by Hans Eeltjes meester scheepstimmerman op Vyf huizen te Franeker, of by de heer D.Fontein te Salvert, die in billykheid wil handelen.

30-07-1785 Men praetendeerd uit de hand te verkoopen een kofschip, lang 46, wyd 12 en hol drie en een tweede voeten, voorzien van een nieuw zeil, ankers en touwen, gevoerd door schipper Hylke Hendriks, leggende thans te Sneek by de Helling van Jelle Ruerds.

24-08-1785 [verkoping te Akkrum van] een deftig wel betimmerd cof-schip, lang 42, wyd 11 en een vierde en hol 3 en een vierde voet; met zeil en treil, anker, dregge, bomen, haken, zo put en vaart en in den jaare 1782 nieuw uitgehaald, laast by Roel Annis van Ackrum bevaren, leggende thans aan de Werf van Symon Klases im Ackrum.

03-09-1785 [verkoping] ten huise van de Wed. van Albert Thomas tot Oldeboorn by boelgoed [van] alle deszelfs schuitmakersgereedschappen bestaande uit een party schroeven, domme kragten, swaare touwen, en kettingen, als mede een schoone quantiteit deftige eyken planken van diverse dikte en lengte, verders een party dito ligt en zwaar regt en kromhout, verders twee bollepraamen zynde de eene een oude en de andere wat beter als halfsleeten en verders wat ten dage des boelgoeds nader te voorschyn zal worden gebragt.

10-09-1785 [verkoping te Dokkum van] een welbezeilde bun zee snikke, staande op de timmerwerf van de boekhouder Ysack Hendriks binne Dockum Wyders een zee-praam, met zeil, fok, dreg en touw cum annexis.

15-10-1785 [verkoping te Akkrum van] een deftige praam, met mast, gangen, roer, zweerden, zeil en treil zoo rit en vaart, lang 37, wydt 9 voet en hol na proportie, in den jaare 1780 nieuw uitgehaald, en laast by Freerk Freerks van Sybrandebuuren bevaren, leggende thans aan de Helling van Symon Clases in den dorpe Ackrum.

19-11-1785 Een knegt het rog en weidmalen goed verstaande, en op May 1786 geneegen zynde te malen op de Rogmolen van W.A.Visser te Woudsend; gelieve zig in tyds aan te praesenteeren.

30-11-1785 [verkoping te Sneek van] een nieuwe moderne betimmerde en zeer plaizierige huizinge en erf cum annexis staande en geleegen op de Gragtswal, buiten’t Hoogend te Sneek, wordende by de Wed van Sake Ages van der Werf als huurderse bewoond, belast met 2 Car.guldens 12 strs Eeuwige Rente, den 12 May 1786 vry van huur.

03-12-1785 [verkoping te Oldeboorn van] een deftige schuitmakery, staande en gelegen in het dorp Oldeboorn, voorzien van een timmerhuis, sampt sleeshelling; verders zodanig als een deftige schuitmakery behoort, laast door wylen Albert Thomas gebruikt, zynde deze schuitmakery voorzien van een heerlyke huizinge, waar in een kamer, keuken, voorhuis, twee kelders, een regenwatersbak, met een bleek, wordende thans door de Wed. van Albert Thomas als eygenaar gebruikt, zynde vry van grondpagt, op den 12 May 1786 te aanvaarden, zullende deeze schuitmakery en huizinge by perceelen beschreven worden; dog by de Finale Palmslag by elkanderen worden opgeroepen; kunnende de Koper de gereedschappen by tauxatie overnemen.

24-12-1785 [verkoping by strykgeld te Makkum van] zeekere schone wel geleegen en groote scheepshellinge, met de daar aanbehorende timmerschuur, 2 sleephellingen, woon huizinge, met een groot bleek velt cum omnibus annexis, zeer plaizierig aan de zuidkant van de groote Zylroede te Makkum, by Harmen Idzes scheeps-timmerbaas, ruim 20 jaaren gebruikt, voor een jaarlykse huur van 70 Carol.guldens tot den 12 May 1786, belast met 3 stuivers Floreen schattinge te Exmorra op No.

1786

04-02-1786 [verkoping te Sneek van] een nieuw gebouwde huizinge, timmer huis en helling, met de grond by ‘t zelve behorende, gelegen op een zeer voegzame plaatze aan het Phar onder den Dorpe Heeg; by Sybren Hemkes als eigenaar bewoond, aanstonds na de Finale Palmslag te aanvaarden: belast met 14 strs Floreen, en zeven gld. tien strs. grondpagt.

08-04-1786 [te koop in Harlingen] 3[?] pramen waar onder 2 zeer geschikt tot ligten van zwaar hout, met een bak, [..]spit, penter en een windery daar by, oud 3 a 4 jaar; 1 dito 4 last praam in het jaar 1781 geheel vertimmerd, leggende in de Zout sloot by de helling van Bartel Jans te Harlingen; ymand genegen zynde uit de hand te kopen, kan zig vervoege aldaar.

15-04-1786 Twee a drie scheeps timmerknegten, die genegen zyn te werken by Wiebe Baukes, scheepstimmerbaas op het Vliet te Leeuwarden, kunnen aanstonds werk bekomen.

10-05-1786 Een a twe scheepstimmermans-knegten liefst ervaren, in kleine werk, die genegen zyn in de Lemmer te werken, kunnen zig addresseeren en op het spoedigst over komen by Tjalling Jans in de Lemmer, mits haar werk goed verstaande, de dagloon is 25 stuivers per dag.

17-05-1786 [verkoping by strykgeld te Harlingen van] een fraaije en welbetimmerde huizinge cum annexis, staande aan de zuidkant tusschen de Havensbrug en Havenspoort binnen Harlingen, en wort door Wytze Hendriks scheepstimmerman en andere als huurders bewoond.

20-05-1786 Ymand genegen zynde uit de hand te koopen een praam, lang over steeven 52 voet, wyd aan de buiten kant 11 voet en 3 duim, hol op’t bort 3 en een tweede voet; verder met zyn toebehooren; nader berigt by de Mr.Schuitmaker Wybe Baukes op’t Vliet te Leeuwarden.

01-07-1786 Twe of drie scheeps timmer-knegten die genegen zyn om te werken, en het werk wel verstaan of ten dele, kunnen zig addresseeren by Evert Jelles te Bergumerdam.

22-07-1786 [verkoping te Woudsend van]
I. een twee en dartigste portie in’t coffe schip de Jonge Jan Visser, zullende door schipper Jan Jans gevoerd worden, onder directie van Wyger Annes Visser, in dit jaar nieuw uitgehaald
III. een twee en dartigste portie in’t coffeschip, staande gevoerd te worden door Douwe Intes, onder directie van Age Tromp, mede in dit jaar uitgehaald.

22-07-1786 Uit de hand te koop: een schuite, lang 56 wyd 12 en hol 4 voeten, leggende by de Timmerwerf (de Tempel genaamd) tot Akrum, is bevaaren door Wybe Sytses van Uitwellingerga.

19-08-1786 [verkoping te Heerenveen van] zekere huizinge, schuithuis sampt scheepstimmer werf, met deszelfs steede en grond cum anexis, staande en gelegen in de Bovenknype aan de Noordkant van de Heeren Compagnons Vaart, wordende thans door de Wed. van Jacob Sickes bewoond, dog kunnende direct by’t geeven der Finaalen Palmslag worden aangevaard; zynde belast met 4 Car.Guld. ‘s Jaarlykse grondpagt. NB. Zullende de schuitmakers gereedschappen by de koop op tauxatie moeten werden ontvangen.

06-09-1786 [verkoping te Heerenveen van] zekere heerlyke en van ouds beklante scheeps-timmerwerf, met huizinge, timmerhuis en grond cum annexis, invoegen laast door Jan Jeips Jonker is gebruikt, staande op de Heerenwal by’s Heerenveen. [wordt geadverteerd tot en met 25-10-1786]

13-09-1786 Ymand genegen zynde uit der hand te kopen: een nieuwe vis aak, lang 22, en wyd 6 een tweede voeten, met zeil en treil, en een nieuwe bolle praam lang 32, en wyd 9 voeten, beide hol na advenant, adressere zig by Zacharias Taedes te Molquerum.

07-10-1786 [verkoping te Sneek van] een ver uitmuntend hegt, fraay betimmerd en extra snel zeilend coffe-schip, lang 56, wyd 15 voeten en hol naar advenant; voorzien met een groot zeil en een fok, een groote middel cluif-fok, een kleine middel dito, een storm cluif fok, een groote cluif fok linnen, een dito topzeil, twee zwaare ankers, een extra zwaare looden gewigt op de mast, een zwaar anker touw lang 70 vaam nooit gebruikt, een dito lang 70 vaam waar van twee darde nooit, een darde weinig gebruikt, voorts met zyn rondhout, touyw en yzerwerk, sampt verdere scheepstoebehooren, alles in den jaare 1785 nieuw uitgehaald, en op de timmerwerf van Symen Hessels te Ylst gemaakt, thans leggende in de Kolk voor de Stads Herberg te Sneek.
[per 01-11-1786: lang 58 [etc] waar op geboden is de zeer geringe somma van 2400 car.guldens 15 stuivers; het welk bij uithaling wel 5000 car.guldens gekost heeft]

21-10-1786 De Secretaris H.M.Scrinerius zal op Donderdag den 26 October 1786 Nademiddags te één Uur, ten huize van Claas Johannes te Ylst by de Finaale Palmslag praesenteeren te verkoopen: Imo. Een goede huizinge, timmerhuizinge cum annexis, staande te Ylst, wordende by de Old Burgemeester Symen Hessels Overwyk cum sorore gebruikt. Waar op geboden is 1181 g.gls 21 strs.

28-10-1786 Te Workum by timmerbaas Jacob Sybolts, woont by de sluis, is te koop: een nieuwe schuyt, staat in het timmerhuis gereed aldaar, om in’t water te gaan, lang over zyn steven 60 voet, wyd op zyn welgen 13 een tweede voet, en hol op zyn welgen 4 een vierde voet. Wie daar aan gadinge maakt kan koome om te besien, van onderen en van booven. Zeg’t voort.

28-10-1786 [te koop] een welbezeild coffe schips hol, zynde geweigerd, beter als halfsleeten [48 x 13 ½ x 4 op zyn berkhout] voorzien met mast en cluiffokstok, sampt zwaarden cum annexis, laatst by Aane de Boer als schipper bevaren en thans leggende buiten ‘t Hoogend voor de helling van Doede Sakes van der Werf te Sneek.

18-11-1786 Verkoopinge by strykgeld van een huizinge en helling, staande en geleegen te Feenwouden, waarin lange jaaren de scheeps bouwery met goed succes is gedreeven [op 22-11 bij Roel Tjallings herbergier te Veenwouden] Zynde hier op by de 1ste zitdag geboden 700g.gls. 21 strs.

13-12-1786 [verkoping te Sneek van] een deftig en welbezeild coff schip, lang 48 voet, wijd 12 voet, en hol 3 een tweede voet op zyn berkhout, in den jaare 1781 nieuw uitgehaald, en extra wel onderhouden, by Jan Hendriks van de Rottevalle als beurtschipper gevoerd, thans leggende buiten Sneek, by de Helling van Greelt Sybrens.

1787

13-01-1787 Een á twee scheepstimmer knegten, haar het oudwerk wel verstaande, en genegen zynde om by Thomas Alberts te werken, kunnen vast werk bekomen aanstonds of op St.Petry aanstaande, voor een goede dagloon tot Oldeboorn.

24-02-1787 [verkoping te Bergum aan de Dam van] Een hegte en wel betimmerde schuiteschip [50 x 13 x 3 ¾ op berghout etc] thans by Bergumerdam is leggende, alwaar nader onderrigt te bekomen is by de scheepstimmerman Evert Jelles

14-03-1787 [verkoping te Ureterp van] zeekere deftige huizinge en schuithuis, (waar in eenige jaaren met goed succes de schuitmakerye is gepleegd) met de vrye plaatze van dien, en al wat aan dezelve aard, band, spyker en nagelvast is, met hovinge, bomen en plantagie cum annexis, staande en gelegen te Ureterp aan de zuidkant van de Vaart; zullende de schuitmakers gereedschappen daar by zynde, by de kopers op tauxatie moeten worden ontvangen by de palmslag.
[Op 07-07-1787 met de toevoegingen: schuithuis en helling, en: gelegen tot Ureterp aan de Vaart, laatst door Jacob Alberts bewoond en gebruikt]

28-03-1787 [verkoping te Sneek van] zekere welbezeild coffe schip cum omnibus annexis, lang over steven 40, wyd 9 en drie vierde voeten, hol na proportie, nieuw in den jaare 1785 op de Werf van Thomas Wabes meester scheepstimmerman te Sneek uitgehaald, en laatst door Jacob Lubberts ten gedagten steede bevaren geweest.

14-04-1787 [verkoping te Leeuwarden van] eene voor drie jaaren nieuw gebouwde huizinge en schuitmakery cum annexis, staande en gelegen aan de Dockumer Ee op Olde Galleen onder gemelde stad, by Oeble Frank cum uxore als eigenaars bewoond, breder by billetten.

12-05-1787 Een koffe-schip uit de hand te koop, lang 48 voet, wyd 12 voet en 3 duim, hol op het berkhout 3 en drie vierde voet, met staande en lopende want, ankers en touwen, en verdere annexen, te bevragen by Durk Piers te Woudsend.

12-05-1787 [verkoping te Sloten van] een ruime, welgelegen timmer-helling en huizinge, met alle derzelver annexen, aan de oostzyde van het bolwerk te Slooten, in voegen by de wed. van Arjen Ennes als eigenaarsche word gebruikt.

09-06-1787 Wie genegen is een vis-aak te kopen, van 21 voet lang, wyd en hol na rato, met zeil, treil en tent, zeer gepast tot een zein-visser of schakel-visser, die kan komen by de schuitmaker Abe Gerbens tot Britswert; by dezelve schuitmaker is nog ook te koop een schip met een vis-aak daar agter, zeer geschikt tot een plaisier-visser, het schip is lang 17 voet, wyd en hol na advenant, hy wil ze beide garen verkopen.

09-06-1787 [verkoping te Akkrum van] de geregte helft van het veer en schip, cum annexis, vaarende van Ackrum op Leeuwarden et vice versa; met de helft van een nieuw veerschip, werdende getimmerd op de Helling de Tempel, in den dorpe Ackrum, en tot dit veer besteld.

11-07-1787 Ale die geene welke iets verschuldigd zyn aan, of eisch hebben op de boedels van wylen Klaas Bernardus ofte van Bernardus Klaazes, beide te Workum overleden, die voldoen of vorderen zulks by Bauke Hayes te Workum, of Zietse Piebes de Jongh te Woudsend, of by Haye Jans Visser te Stavoren, voor den 26 van deeze maand July.

25-07-1787 Uit de hand te koop een kof-schip, lang 42 een tweede voet, hol en wyd na advenant, met zeil en treil, en al het geene er verder aanbehoord, te bevragen by Sieds Johannes schuitmaker te Birdaard.

28-07-1787 Daar word gepraesenteert publyk by strykgeld an de meestbiedende te verkopen: een schuite-schip [ruim 45 x 10 ¼vt] laast by Ynte Entes als schipper bevaaren [etc] leggende aan de Helling van Monsr .P.J.Zjollema, mr.scheepstimmerman te Grouw.

11-08-1787 [verkoping te Franeker van] een schoon turf-schuite-schip, lang over steeven 45 en wyd 9 en een vierde voeten, met zeilen en één fok en verdere toebehooren, zoo als het zelve laast by schipper Sybren Klaases van Parraga is gevoerd, en thans voor de werf van de schuitmaker Dirk Ypes oder Franequer is leggende, door wien dit schip nu onlangs geheel is vertimmerd, en dagelyks bezien kan worden.

15-09-1787 Een Feenwoudster praam, zynde voor 4 jaar nieuw uitgehaald, uit de hand te koop, nadere onderrigting by de Mr.schuitmaker Oebele Frank; op Oude Galileen buiten Leeuwarden.

26-09-1787 Men praesenteert by strykgeld te verkopen: Een hegt sterk en welbezeild schuite-schip, lang over steven 57 voet, wyd 13 en een vierde voet, hol op de welling 4 en een vierde voet, met mast, zeil en treil, de mast en zeil en touw-werk is twee jaar oud, de fok 4 jaar oud, een anker en een touw, twee kluyfokken, laast bevaren door Barre Ideses van de Oude-Haske, de eerste zitdag zal wezen op Maandag den 1 October op de Jouwer, leggende aan de Helling van Geert Gerrits.

29-09-1787 Wie genegen is om te kopen: Een schuite-hol lang 65 voeten, wyd en hol naar advenant met roer en sweerde, braad-spit enz. laast gevoerd by Feye Feijes van de Gordyk, kan kome by Monsr. M.Ysselmuiden, mr.scheeps-timmerman in den dorpe Grouw, alwaar dezelve is leggende, die inalle billykheid wil handelen.

15-12-1787 Daar word gepraesenteert uit de hand te verkopen: een zeker coffe-schip, met roef en ronde luiken, een nieuw besaan, loopend wand en fok, mast en gewigt, en verders haaken en bomen, lang over steven 40 voet, wyd 9 en een tweede voet, hol na advenant; wie hier aan gading heeft, gelieve zig te adresseeren by de scheepstimmerbaas Jan Alberts tot Bergum aan de Dam.

1788

12-01-1788 [verkoping te Ylst van] een goede hegte en welbezeilde hek-schuite-schip, lang over stevens 64 voet, wydt 14 voet, en hol op de welling 4 en een tweede voeten, met platte luiken, met zeil en treil, ankers en touwen, staandt en lopendt wandt,een zeil met benet, beter als half sleeten, een fok zoo goed als nieuw, drie kluyf-fokken beter als halfsleeten, een zeilkleedt nieuw, een huyk om de fok nieuw, verders haaken, boomen, koks gereedschappen, en wat er meer toe en aanbehoorende is, leggende voor de Wal van de Mr.scheeps-timmerman Jelle Pieters Crolis te Ylst.

02-02-1788 [verkoping te Leeuwarden van] I Een huizinge staande op Schildkampen [etc] II Een fraaie huizinge cum annexis, staande mede aldaar, by Jan Pieters Miedema mr.scheepstimmerman, als huurder bewoond. III Een huizinge mede aldaar, zynde beklemd in’t volgende 4de perceel, by Marten Martens cum uxore bewoond. IV Een groote, hegte, zeer beklante scheeps-timmer-helling cum annexis, mede aldaar door Jan Pieters Miedema scheeps-timmer-baas als huurder gebruikt, zynde lang circa 100 en wyd 34 voeten, en beneffens’t 2de en 3de perceel, den 12 May 1789 vry van huuringe.
[Op 20-02-1788 bod op II 213 ggls, op III 60 ggls 21 strs, op IV 405 ggls]

13-02-1788 Uit de hand te koop: een goede hegte en sterke koffe-scheeps-hol, lang over steevens 46 een tweede voeten, wyd 10 een vierde voet en hol op zyn uitwatering 4 een tweede voeten, met platte luiken, met zeil en treil, met alles wat er by behoort en gereed om aanstonds te kunnen worden gebruikt. Wie hier aan gading heeft, kome by de Mr.scheeps-timmerman Jelle Pieters Crolis te Ylst.

16-02-1788 Te Workum by Jacob Sybolts by de sluis scheeps-timmerbaas, is een nieuwe schuit te koop, staat in het timmerhuis gereed om in het water te gaan, lang 60 voet, wyd 13 voet, hol op zyn wellen 4 en een vierde voet, om een civiele prys. Zeg het voort.

08-03-1788 Ymand genegen zynde uit de hand te koopen: een graan koffe, lang 58 voet wyd 13 en een vierde voet, voorts met zeil en treil ankers en touwen, en verders daar toe en aan behoorende is, door wylen Wouter Sybrens Jorritsma bevaaren van Ylst, vervoege zig by de vroedsman P.A.van der Werf tot Ylst die in alle billykheid wil handelen.

22-03-1788 Uit de hand te koop een schuite, lang over stevens 56 voet, wyd 12 voet 3 duim, 4 min een kwartier hol op de welling, met zeyl en treil, ankers en touwen, haken en boomen, zoo laast is bevaren by Tjerk Clazen, en thans is leggende by de Rodehel, aan de Werf, voor de Erven van Pieter Nannes, in leven scheepstimmerbaas aldaar.

29-03-1788 [verkoping te Sneek van] zeker welbezeild schuite schip, lang 60 wyd 12 een tweede voeten, en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, en by Douwe Hanses bevaren, thans leggende by de Helling van Graalt Sybrens te Sneek.

05-04-1788 By Pytter Feddes, scheeps-timmerbaas by de Anjummer Pyp aan’t Ooster Bolwerk te Dockum, is te bekomen: een nieuwe turf-schuite met platte luiken, lang 43, wyd 10, hol 3 min een agte voet op ‘t berkhout, bovengemelde wil in alle billykheid handelen. Zeg’t voort.

09-04-1788 Uit de hand te koop: een extra welbetimmerd coffe-schip, met ronde luiken en roef, voorts met zeil en treil, ankers en touwen, alles 5 jaar oud, zodanig als door Jan Douwes van Harlingen als eigenaar bevaren, lang 46 voet, wyd 11 voet, hol op het berkhout 3 een tweede voet, leggende aan de werf, van Doede van der Werf, mr. scheepstimmerman tot Sneek buiten’t hoogend, die in alle billykheid wil handelen.

12-04-1788 Alzoo Claas Piers Sjollema mr.scheepstimmerman te Grouw, heeft overgenomen de yzerkramerswinkel, by wylen Ype Gerryts nagelaten, en dezelve in’t groot denkt door te zetten, zoo verzoekt een ieders gunst en belooft een prompte behandelinge.

12-04-1788 By toeval uit de hand te koop: een extra best zeer gereguleerd nieuwe hek-schuite-scheepshol, met platte luiken, lang 63 voet, wyd 14 een tweede voet, en hol op zyn welling 4 een tweede voeten, met nieuwe zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want, haken en bomen, en wyders in alles zoodanig, het welk tot een best schip benodigt is, en gereed leggende voor de Wal van de Mr.scheepstimmerman Jelle Pieters Crolis te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

12-04-1788 Een oude meid, ruim 50 jaaren oud, van de Gereformeerde religie, kan leesen, schryven en ook wat reekene en wat kooke, praesenteert haar dienst voor huis-bewaarster tegens May aanstaande, en is thans ook huis-bewaarster op de buiten Plaats van de Hoog Wel Geboren Heere Grietman Eisinga op de Jouwre, genaamt Aeltie Pieters, en te bevragen by Budde Pieters scheeps-timmer-baas op de Orange Helling tot Leeuwarden op’t Vliet.

12-04-1788 Wie genegen is om uit de hand te koopen, een nagel nieuwe praam met platte luiken, gemaakt tot aardappelvaren, dog over al toe geschikt, is lang 39 voet en wyd 9 en een vierde, kome by Hartman Johannes scheeps-timmer-baas tot Terhorne, die in alle billykheid wil handelen.

19-04-1788 [verkoping te Dokkum van] een coffe-schip met platte luiken, lang over steven 42, wyd 9 en een vierde en hol 4 voeten, met zeil en treil, anker en touwen, en wydere annexen, leggende in de Stads Gragt van Dockum, by de Helling van Sjoerd Feddes.

23-04-1788 Uit de hand te koop: een welbevaren coffe-schip, lang 64, wyd 12 2 3de voeten en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, sampt verdere annexen, leggende thans in het Zoomer-Rak, by de Helling van Graalt Sybrens, te Sneek. Wie er gadinge aan heeft addresseere zig by de Procureur Faber in gemelde Stad.

26-04-1788 Jan Kaarels, scheeps-timmer-baas tot Arum, praesenteert uit de hand te verkoopen; 3 pramen waar onder zyn, 2 in’t Jaar 1787 nieuw gemaakt, en één staat nog in de timmerschuur; de langte 6 à 37 en wyd 8 à 9 voeten, die in alle billykheid wil handelen.

10-05-1788 Pytter Tyssen, scheeps-timmerbaas te Harlingen, in qlt. als curator over de boedel van Jan Wolferts cum uxore ten gem. Stede [zal op 21-05-1788 rekening, bewijs en reliqua overleggen]

24-05-1788 [verkoping te Oosterlittens van] zeekere deftige huizinge, schuitmakerye en hovinge cum annexis, staande en gelegen aan de Vaartswal in de Buuren tot Oosterlittens by Doekle Abes mr.schuitmaker aldaar als eygenaar wordende bewoond en gebruikt, is vry van huuringe om aanstonds na de Finale Palmslag aan te vaarden, alles breeder volgens billetten daar af zynde.

28-06-1788 Men praesenteert by de Brandende Kaarse, op Saturdag den 5 July 1788,’smorgens om 10 uur, te Bolsward, in de Rechtkamer van Wonderadeel, en vervolgens by het ligten des Zeegels uit den Wasse en alzoo by Decreet van’t Edele Gerechte van Wonseradeel te verkopen: een helling en scheepsmakery te Arum aan de Vaart gelegen, op May 1789 vry te aanvaarden, tot dien tydt verhuurd aan Jan Kaarels voor veertig Car.Gls ’s Jaars boven zeven stuivers floreen, daar op leggende.

05-07-1788 Men praesenteert uit de hand te verkoopen: een uitmuntend (halfsleeten) veer schip, met zeil en treil, en het geen er verder aan behoort; lang 24 voet, wyd en hol na advenant; te bevragen by Lubbert Jans Pasveer, scheeps-timmer-baas op’t Heerenveen.

05-07-1788 Men praesenteerd uit de hand te verkopen: een vis-aak, lang 21 en een tweede voet, met zeil en treil, in het jaar 1787 nieuw uitgehaald; wie daar aan gading maakt, kan komen by Cornelis Rymers scheeps-timmer-baas buiten het Hoogend te Sneek. [N.B.cf Ylst]

05-07-1788 Uit de hand te koop: een cof schip, lang 45 voet, 10 en een tweede wyd, hol op zyn berghout 3 voet, zeer bekwaam tot een pot-schip, is leggende by de Rodehel aan de Werf van de Erven van Pieter Nannes.

12-07-1788 Uit de hand te koop: een welbezeilde graan-kof, lang 60, wyd 13, en hol op zyn berghout 1 en een vierde voeten, met zeil en treil, ankers en touwen, alles zoo het behoord, laast bevaren door Taeke Huites van Ylst; wie genegen is om dezelve te kopen adresseere zig by Tjeerd Symons van der Meulen scheeps-timmerbaas tot Ylst.

26-07-1788 Doctor T.Canter Visscher, praesenteerd publicq by strykgeld aan de meestbiedende te verkopen: Imo Zekere deftige kant en sleedhelling cum omnibus adnexis, benevens een timmerschuur, sampt een schoone en royale huizinge, voor weinige jaaren nieuw betimmerde dezelve met veele commoditeiten voorzien, staande en gelegen aan de kleine Zylroede te Makkum, zynde bezwaard met vyf st. en vier penn. schattinge, schietende ten voorn. vlekke. IIdo. een zekere kant en sleedhelling, sampt hout en vuur, hok en leedige plek gronds, gelegen aan de groote Zylroede te Makkum, dezelve bezwaard met twee gulden vyftien stuivers grondpagt. IIItio. Een zekere huizinge cum annexis, staande en gelegen naastleger ‘t eerste percheel, werdende door twee huisgezinnen voor een jaarlyksche huur van 38 car. guldens, bewoond zynde vry van floreen en grondpagt, kunnende op May 1789 vry werden aangevaard, edog de twee vorige percheel terstond na de Finale Palmslag. Wie hier aan gadinge maakt, kome op Maandagen den 11 Augusty 1788 by de Schryvinge, den 18 dito by de Verhoginge, den 25ste dito by de Provisioneele Palmslag; telekns de Klok één uur, ten huize Cornelis Harings Bontkoe, Castelein in’t Schippershuis te Makkum, en koopen op alsdan voor de leezene conditien, die in tusschen by voorn. Actuarios ten voorschreven vlekke te vinden zyn. Alles breeder by billetten. NB. De gereedschappen by de Helling behoorende, zullen de Koopers op Tauxatie moeten overnemen, en by gereede gelde te betalen. Zeg’t voort.

06-09-1788 [verkoping te Harlingen van o.a.] een twee en dertigste part, in een coff-schip, genaamd de Freule Petronella van Camminga, anno 1776 nieuw uitgehaald, waar af boekhouder is M.Ysselmuiden koopman te Grouw en schipper, Johannes Smit.

06-09-1788 Wie genegen is een braave schuit-maakerye uit der hand gelieft te koopen, kan zig vervoegen by Sybe Heins te Franequer op 5 Huizen, die in alle billykheid wil handelen.

08-10-1788 [verkoping te Workum van] een deftig en groot schuite-schip, lang 55, wyd 11 en drie vierde, en hol op de welling 3 en een tweede voet, te Ackrum door S.en J.Klases nieuw gemaakt, met zeilen, ankers, touwen en andere goederen, zoo en in dier voegen als by Schelte Jans van Workum in der tydt is gevoerd, en aldaar thans leggende.

20-12-1788 Een schuite uit de hand te koop; met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopende want, in de jaare 1780 uitgehaald, lang 60 voeten, wyd 12 een tweede voet, dog zeil en fok, ankers en touwen, ook het lopende want alle nog best, leggende thans aan de Helling van Jan by de Bergumerdam, die in alle billykheid wil handelen.

20-12-1788 Men praesenteerd uit de hand te verkopen: een nieuw schuite-hol, lang 54 voet, wyd 12 voet, hol 3 en 3 vierde voet, leggende in’t water, als meede een koffe, lang 48, wyd 10 voet, staande op stapel in de schuur, nog ook 3 nieuwe bolle praamen, die hier gading aan maakt, kome by Thomas Alberts Boontje te Oudeboorn. Zeg het voort.

24-12-1788 Uit de hand te koop: een coffe-schip, lang 80, wyd 20, en hol 9 en 3 vierde voeten, splinter nieuw van de Werf van Bote Abes in Wartena leggende, met nieuwe zeilen, touwen en verder annexen, en voltooid en gereed, om direct zee te kiezen. Wie gading maakt, spreeke met Folkert Lolkes te Wartena, onderrigting by A.B.Wartena, Fonger en Jacob de Haan te Leeuwarden.

1789

14-01-1789 [verkoping te Heerenveen van] een welbezeilde hek-schuite, [69 x 14¾ x 4¾vt] in den jaare 1765 nieuw uitgehaald, en in den jaare 1780 met een nieuwe eeken huid onder de wellings, voorzien met zeil, ankers, touwen, staand en lopend wand, cum annexis, met een boot en riemen, 1785 nieuw uitgehaald, by Jacob Geerts in de Knype bevaren, leggende by de Werf van Simon Klaases te Ackrum.

17-01-1789 Al wie genegen is uit de hand te koopen één nieuwe schuite-hol lang 63 voet, wyd 14 en diep op zyn berghout 4 en 3 4de voeten, staande in het Timmerhuis op Seven Huizen gereed by Durk Ypes mr.timmerman onder Franeker die in alle billykheid wil handelen.

31-01-1789 [verkoping te Makkum van] een schoon en welbezeild schip cum annexis [54 x 11½vt] en zulks met zeil en treil, anker, dregge en touwerk, kleed over het zeil en luiken, en wat er meer by behoord, zoo als het laatst by schipper Hendrik Ales Bakker te Mackum als eigenaar is bevaren, en aldaar dagelyks voor de Werf van Sierk Johannis in de groote Zylroede kan worden bezien.

07-02-1789 [verkoping te Leeuwarden van] een deftige huizinge, scheeps-timmer-huis en helling cum annexis, staande en gelegen op Schilkampen onder Leeuwarden, by Harmen Johannes cum uxore als mede eigenaars gebruikt. [op 25-02-1789 bod 281ggls]

07-02-1789 Wie genegen is uit de hand te koopen: een welbezeilde schuite, lang over steven 50 voet, wyd en hol na rato, in den Jaare 1787 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, en wat daar by gevonden word, adresseere zig by Joeke Thomas schuitmaker te Wartena, of by de Wed. Linse Johannis tot Oudega.

21-02-1789 Gooitzen Idzes op Terhenne, praesenteert uit der hand te verkopen: zyn welbeklante schuitemakery en helling, voor twee jaren nieuw gebouwd. Die hier gading aan maakt, vervoege zig by Bovengedagte, welke in alle billykheid wil handelen.

28-02-1789 Een halfsleeten schuite uit er hand te koop, lang over steevens 55 voet, wyd 11 een tweede voet, hol op zyn welling 3 en drie vierde voet, met zyn staand en lopend want, is leggende by de Roode Hel aan de Helling van de Erven van Pieter Nannes.

28-02-1789 De scheeps-timmerbaas Wybe G.Bootsma te Ylst, praesenteert uit de hand te koopen: een halfsleeten suitel óf ruilebuit schips-hol, lang over steevens 39 een tweede voet, wyd over het berkhout 9 en vierde voet, hol na rato en advenant, leggende te Ylst voor bovengenoemde Helling, die in alle billykheid wil handelen.

07-03-1789 [verkoping te Bergumerdam van] een nog hegt en sterk schuite-schip, lang over stevens 60, wyd 12 en een tweede voeten, en hol na rato, met zeilen en touwen, ankers, mast, kloeten, zweerden en verdere toebehoren, invoegen by Sytse Minnes bevaren, en thans by Bergumerdam aan de Helling van Jan Alberts legt.

14-03-1789 Men praesenteert uit de hand te verhuuren: een huis, helling en beklante scheepsmakery, staande en gelegen tot Arum aan de Vaart by de Pelmolen aldaar, thans tot May 1789 bewoond door den scheeps-timmerman Jan Karles, op May 1789 te aanvaarden. Iemans daar aan gading hebbende, kome te Wommels by den Secretaris van der Kolk.

21-03-1789 [verkoping te Grouw van] een schuite-schip [69 ½ x 14 ¾ x 5vt etc] zoo als het tegenswoordig is leggende, aan de Helling van Monsr. M.C.Ysselmuiden te Grouw, by wien het inventaris van’t geene daar aan is behoorende, ook kan worden gezien

25-04-1789 [verkoping te Workum van] een deftig welbebouwt en doortimmerd koffe-schip (de Magdalena Sloterdyk genaamt) lang over steeven 99, wyd 23 en 10 twaalfde, en hol op zyn uitwateringe 11 en 10 twaalfde voeten, in’t najaar 1781 nieuw op de Timmerhelling by Gerrit Yntema te Stavoren gemaakt, en by wylen Meine Ypes Faber van Workum als schipper gevoert

09-05-1789 Uit de hand te koop: een nieuw koffe-hol lang 40 voeten, wyd 9 en 3 4de voet en hol na advenant, met roef en luiken, kan zig adresseere by Gosse Johannes, scheeps-timmerman op’t Vliet tot Leeuwarden.

27-06-1789 [verkoping te Grouw van] I. een deftige huizinge, scheeps-timmer-huis, helling en ruime hieminge cum annexis, staande en gelegen in de In-Buuren van den Dorpe Grouw, wordende by Watze Jans, mr.scheepstimmerman als eigenaar bewoond en gebruikt, waar de scheepstimmerie een reeks van jaaren door dezelve met succes is geëxerceerd

27-06-1789 Uit de hand te koop, een schuitje met platte luiken, lang 48 voet, hol en wyd na proportie, oud 7 jaar, met al zyn annexen, tans is leggende by de Roode Hel, aan de Helling van de Erven van Pieter Nannes

25-07-1789 Uit de hand te koop: een kofke, lang over steven 48, wyd over zyn berkhout 12, hol op’t binhout 3 en drie vierde voeten, in’t jaar 1786 nieuw uitgehaald, alles nieuw; met ankers, touw en lopende want, haaken en bomen, laatst door Jacob Jelles is bevaren, welk is met de dood ontruimd, is met ronde luiken en weyger, leggende aan de Helling van Alle Teunis scheeps-timmerbaas tot Bolsward buiten de Sanster-poort, welke in alle billykheid wil handelen.

01-08-1789 Men praesenteerd by strykgeld te verkoopen: een extra schoon betimmert coffy-schip, lang over steven 80, wyd over’t berkhout 20, en hol op de uitwatering 9 en 2 3de voeten, nieuw van de Byl aan de Werf van Boote Abes te Wartena leggende, met zeilen, touwen en verders annexen alles nieuw en gereed om zee te kiezen.
[Op 19-08-1789 met de toevoeging: Zynde de conditien te vernemen by de cooplieden A.B.Wartena en Fonger en Jacob de Haan op het Vliet buiten Leeuwarden. Waar op geboden s de geringe summa van f 11800 Caroly guldens.]

05-08-1789 [verkoping te Harlingen van] I. Een uitmuntende huizinge staande omtrent de Zuiderpoort [etc] II. en nieuw gebouwde kamer daar naast, agter het huis van den scheeps-timmerbaas Tjeerd Clases.

22-08-1789 Uit de hand te koop: een koffy-schip, lang over steven 28 voet, wyt 8 en 3 4de en hol na rato, voorsien van twee fokken en verder gereedschappen, leggende te Franeker by Jacob Klaases, meester schuitmaaker op’t Vliet aldaar.

29-08-1789 De weduwe van Jacob Nannes op de Helling, buiten de Drie Pypen aan de Gragt te Dockum, praesenteert uit de hand te verkopen: een nieuw kof-schip, lang 42 voet, wyd 9 voet en 4 duim, hol op zyn uitwatering 3 voet en 9 duim, de klampen en leggers voor en agter 3 en een tweede duim dik, en breed naar behoren; Wie hier aan gading maakt kome by bovengemelde, die in alle billykheid wil handelen.

29-08-1789 [te koop een bakkerij, staande bij de lange Brug in de Lemmer] nader onderrigting by de scheeps-timmerbaas Pyter Lieuwkes in de Lemmer.

12-09-1789 Imand genegen zynde een schuit-makery uit de hand te koopen of te huuren, het timmerhuis lang 70 voet, met een braaf woonhuis daar by zynde, om Ste Pieter of May 1790, of eerder te aanvaarden en wel ter neering staande kan zig vervoegen hoe eerder hoe liever by Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen, die in alle billykheid wil handelen, en met goed succes 40 jaaren aldaar heeft gewoond.

19-09-1789 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verkopen: een koffe-schip, wyd 10 en lang 45 voeten, met zeil, treil, en het geen er aan behorende is. Wie hier aan gading heeft, kome by Albert Jans, scheeps timmerman te Veenwouden.

03-10-1789 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verkoopen: een schuite, lang 64, wyd 13 en 3 4de voeten, en hol na advenant, laatst bevaren door Hendrik Oebles woonagtig te Eeernewoude. Wie hier aan gading heeft, koome by Boote Abes te Wartena, waar de schuite is leggende.

07-11-1789 Uit de hand te koop: een scheepstimmerwerf, een grote hieming, een huis met 2 kamers, een grote hoving. Wie gading maakt kome by de Wed. Evert Jelles op Bergumerdam.

07-11-1789 [verkoping te Harlingen van] IV Een ledig plek gronds, lopende geheel agter de 3 vorige percheelen, by denzelven eigenaar den coopman J.J.van der Ley, voormaals tot eenen scheepstimmerwerf gebruikt [de eerste drie percelen liggen in de Molenstraat aan de zuidkant van de Zuiderhaven

12-12-1789 [Verkoping te Heerenveen] ten voordeele der crediteuren van Willem Martens van der Tempel, scheepstimmerman in Terbandsterschans, een menigte uitmuntend best zo gezaagd als ongezaagd, behoud als onbehoud scheeps-timmermans hout, in diverse zoorten, waar onder twee paar groote nieuwe zweerden; een opgezette kyl en stevens van 70 voets schuite, sampt verscheidene bereden krommers en overlangers tot dezelve, benevens eenige meubilen en huisgeraden, kunnende daags te voren worden bezigtigd.

1790

02-01-1790 Wie genegen is uit de hand te koopen: een schuite lang 62 voet, wyd en hol na advenant, laast bevaren by Hendrik Oebles, thans leggende aan de werf van Bote Abes te Wartena, die in alle billykheid wil handelen.

09-01-1790 Van stonde aan te huur, teffens by de meerderjarige eigenaaren uit er hand te koop: een, twee, ja, drie scheeps timmerwerven, met een groot plak grond tot houtleggen, benevens twee by de werven staande huizen, aan het groot Diept en Stadswal ten Zuid Oosten van Dockum. Wie gading maakt kome by de Wed. en meerderjarige kinderen van de koopman Ysack Hendriks van der Werf in voorschreven stad, en zie met dezelve op de een of andere wyze te contracteeren, en zoo er een provisioneel of vaste koop voor de meerderjaarigen aandeelen getroffen kan werden, zal ‘er Decreet tot Verkopinge voor den minderjaarige porcien verzogt kunnen worden.

09-01-1790 Uit de hand te koop een nieuw schuitehol, lang over steeven 68 voet, wyd over de welling 15 voet, hol op de welling 5 voet, en wel betimmerd, leggende aan de Helling van Alle Theunis, scheeps-timmer-baas tot Bolsward, buiten de Sansterpoort aan de Gragtswal, die in alle billykheid wil handelen.

20-01-1790 [verkoping te Franeker door C.Scheltema van] een deftig dwarshuis, voorzien van vier welbetimmerde kamers en twee scheeps timmer huizen, met haar werven, zeer fray en welgeleegen, op Seevenhuizen buiten het Oost van Franeker, by Durk Ypes als eigenaar bewoond en gebruikt, de timmerhuizen direct en de huizinge op May 1790 te aanvaarden. [Bod per 17-02-1790 700ggls 7st] Een groot plak grond, tot berginge van hout mede aldaar. Een nieuw schuitehol, met luyken, lang 63 voet, wyd 14 en hol 4 drie vierde voet, een nieuwe snik, lang 26 voet, in de bodem, kunnende 140 korven aardappelen voeren. Een kleine dito, lang 18 voet, kunnende 80 korven laaden. Een kleine bolle-praam 18 voet, in de bodem, een kleine boere-scheepje 16 voet. Nog 3 groote praamen, twee bylbrieven op schepen, groot als reste van meerdere vier hondert Car.Gls tegens vier per Cent renten, op daagen te betaalen waar af de conditien van verkopinge by bovengemelde Actuarius te vernemen.

30-01-1790 [verkoping te Wartena van] Een schuite lang 64 voet, wyd en hol na rato, met zeil en treil en verder annexen, in voegen hy thans aan de Helling van Bote Abes in gemelde dorpe is leggende, by wien de conditien zyn te vernemen.

03-02-1790 [verkoping te Makkum van] I. een heerlyke welgereguleerde huizinge en knegtswooning, als mede de groote en voor weinig jaaren nieuwgebouwde scheeps timmerschuur met twee groote sleedhellingen cum omnibus annexis, staande en gelegen op Altena onder den dorpe Idsegahuizen aan de groote Zylroede, thans by Lieuwe Jentjes als eigenaar bewoond en gebruikt. II. een extra welgemaakt nieuw scheepshol, lang 113, wyd 26 1 3de, hol 15 1 4de voeten, leggende voor bovengenoemde werf te water. III. Een extra best nieuw jagt, lang 28 voeten, met twee stel nieuwe zeilen. Alles breeder by de billetten gespecificeerd.

06-02-1790 Men praesenteert te verhuuren een helling en huis en timmerschuur, benevens flak van een schip, lang 85 voeten en de verdere gereedschappen op tauxatie over te nemen, staande en gelegen in de Lemmer, laast in leven by Pieter Lieuwkes gebruikt. Wie daar aan gading maakt, adresseere zig ten Comptoire der Convoyen in de Lemmer.

13-02-1790 Wie genegen is een nieuwe schuitehol te koopen, lang 58 voet, wyd en hol na advenant, als mede bolle-praamen van diverse grote; ook een takelagie van een grote schuite, zo ankers als touwen, enz., geheel of by’t stuk. Wie gading maakt kome tot Oldeboorn by Thomas Albert Boontje. Zeg het voort.

13-02-1790 Uit de hand te koop een nieuw schuite-hol [62½ x 13¾ x 4¼vt] met nog een nieuw hol lang 42 voet, hol en wyd na proporie, aan de werf by de Erven van Pieter Nannes by de Rodehel.

13-02-1790 Uit de hand te koop een bolle-schip, lang 21 voet, wyd en hol na advenant, met zeil en treil, oud anderhalf jaar, te bevragen by Willem Wytzes Hoekstra, scheeps timmerbaas tot Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

24-02-1790 Durk Ypes meester scheeps timmerman tot Franeker op Zevenhuizen, verzoekt alle zyne crediteuren, op Maandag den 1 Maart 1790 te compareren, in de Herberg de Roskam binnen Franeker om als dan deszelfs boedels zaaken te schikken, des Namiddags te één uur.

27-02-1790 Men praesenteert uit de hand te verkoopen; een wel bezeild coffe-schip, lang over steeven 60 voet, wyd 13 voet, en hol op het berkhout 4 en 1 4de voet, met zeil en treil, ankers en touwen, Wie daar aan gading maakt, vervoege zig by de Timmerbaas T.S.v.d.Meulen te Ylst.

27-02-1790 Een schuitmakers knegt, die het klein-werk wel verstaat, genegen zynde te werken, kan zig op het spoedigste vervoege by Ate Taekes, meester schuitmaker tot Berlicum.

27-02-1790 De wed. van Jacob Nannes, op de Helling, buiten de Drie Pypen by Dockum, praesenteert uit de hand te verkopen: een kof-schip, lang 44, wyd 9 en een tweede voet, hol op de uitwatering 4 voet, de klampen 3, de leggers 4, en de boeisels 2 duim dik, met platte luiken; wiens gading het is kome by bovengenoemde, die in alle billykheid wil handelen.

06-03-1790 [verkoping te Lemmer van] een scheeps-vlak, lang 84 voeten, beneevens eenige planken tot op boyen van het zelve als mede een van 2 schouwen, en een scheeps-timmermans-vlot, boomen en cromhout, staande en liggende in het timmerhuis en timmerwerf, laast by Pyter Lieuwkes in de Lemmer, met de dood ontruimd, en kunnende de conditien ten Comptoire der Convoyen aldaar worden gezien. Zeg het voort.

06-03-1790 Men praesenteert uit de hand te verkoopen: een half sleeten praam, met platte luiken, sampt mast en wigt, mitsgaders een nieuw schuitehol, lang over steeven 48 een tweede voet, wyd op zyn berkhout 11 voet, hol na advenant, als mede de helling of timmerwerf, met twee woonhuizen, alles gelegen by de Rode Hel onder Harkema Opeinde, en nader onderrigt by de scheepstimmerman Frederik Jacobs aldaar.

10-03-1790 [verkoping te Bergumerdam van] een voor twee jaren nieuw getimmerd jagt, lang 21 voeten, wyd en hol na rato, met zeil, fok en mast, kloeten en verder toebehooren, met nog twee nieuwe bolle praamen, ieder van 40 voet lang, waar van een met een vooronder. Een een dito halfsleeten met een vooronder voorzien, alle thans leggende by Bergumerdam aan de Helling van Evert Jelles Wed., tot Petry 1790 gebruikt.

20-03-1790 Durk Ypes, scheeps timmerman op Seevenhuizen buiten het oost van Franeker, praesenteert zyne groote huizinge, scheeps timmerwerven, meede geschikt tot een Moolenmaakery, uit de hand te verkoopen of te verhuuren, wil in alle billykheid accordeeren.

20-03-1790 [verkoping te Lemmer] ten sterfhuize van wylen Pieter Leukes: allerhande scheepstimmerwerfs-gereedschappen, als 19 groote vyzels, eenige dommekragten, groote en kleine keetens, blokken, takels, groote slypsteen, 3 tonnen pek enz; als meede diverse zoorten van houtwaren.

27-03-1790 Uit de hand te koop: een suittel kof, lang 35 voet, wyd 8 een tweede voet, hol na advenand, nieuw uitgehaald, in’t jaar 1781, bevaaren door Wybe Johannes, te bevragen Gosse Johannes scheeps timmerbaas op het Vliet tot Leeuwarden.

24-04-1790 Men presenteert uit de hand te verkoopen: een schuite schip, lang over steven 3 á 54 voet, wyd en hol naar advenant, oud in ‘t 10de jaar, met zeil en treil,en verdere toebehooren cum annexis, leggende aan de Helling van Albert Jans, scheeps timmerman in Feenwouden, die in alle billykheid wil handelen.

01-05-1790 [verkoping te Bolsward van] een deftige huizinge en scheeps-timmer-helling cum annexis, staande en gelegen even buiten de St.Janspoort te Bolsward, laatst by Bouke Gerryts cum uxore als eigenaars bewoond en gebruikt, kunnende direct na den Finalen Palmslag worden aangevaard.

05-05-1790 [verkoping te Terbandsterschans van] een welbezeild schuite-schip [64 x 14vt] in den jaare 1788 nieuw uitgehaald, en gemaakt op de Werf van Willem Martens van de Tempel

08-05-1790 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verkopen: een tjalkschip [58 ½ x 12 ½ 2d x 4vt etc] leggende voor de Werf van Jelle Crolus en te bevragen by de koopman Albert Lammerts Hoff tot Leeuwarden

22-05-1790 Wie genegen is om uit ‘er hand te koopen: een welbezeild coffe-schip [45 x 9 1/2vt], voort met zeilen treil, haken en boomen, en verdere annexen, kan zig vervoegen by de scheeps-timmerbaas Johannes Martens tot Ackrum, die in alle billykheid wil acoordeeren.

29-05-1790 Frederik Jacobs, mr.scheeps-timmerbaas tot Birdaard, praesenteert uit de hand te verkopen: een nieuw schuite-hol, lang over steven 58 voet, met een valse plegt, 4 voet hol, cirka wyd 12 een vierde voet, en 2 bollepraamen met vooronders.

29-05-1790 Uit de hand te koop: een nieuwe schuite hol, lang 54 voet, wyd 11 en een tweede voet, hol 3 en een tweede voet op de welling. Een nieuwe bollepraam; Wie daar aan gading heeft kome by Jan Pytters op Schilkampen even buiten Leeuwarden.

16-06-1790 [verkoping te Ylst van] een goedt en welbezield schuite-schip [59 x 12 ½ x 3 3/4vt] met zeil, fok, kluyffok &c, beter als half sleeten [etc] laast bevaren by de schipper Oeble Rinks, en zodanig het thans is leggende voor de Wal, van de Mr.Scheeps-Timmerman Jelle Pieters Crolis te Ylst.

26-06-1790 Beerend Klases op de Gordyk, praesenteert uit de hand te verkoopen: een nieuw schuite-hol, lang over de steevens 67 voet, wyd over de welling 14 twee derde voet, hol op de wellling 4 een tweede voet; die daar gadinge aan heeft, kome by Bovengemelde, die in alle billykheid wil handelen.

30-06-1790 [verkoping te Bolsward van] I. Een brave en zeer welgelegene huizinge [etc] gelegen buiten de Blauw Poort der Stad Bolsward II. Een houtzaagmolen, staande buiten dezelve Stadspoort [etc] III. Een royale grote scheepstimmerwerf, met een daar aan staande huizinge bestaande uit een ruime en een kleine kamer; bak en tuin, bezwaard met vier huur jaren tegen 51 - 10 in’t jaar. IV. Een vierde in een doorgaande huizinge ook buiten de Blauw poort [etc]

07-07-1790 [verkoping te Grouw] ten sterfhuize van wylen de Heer Johannes Jurjens, in leven voornaam coopman te Grouw, by boelgoed in gereede gelde te verkopen: een kostelyke inboel, bestaande in 6 fraye bedden, met hun toebehoren, 1 cierlyk dekbed, mooye Japonse en andere deekens, 3 cabinetten, pulpitum, porcelein kast, tinkast, slagwerk, moye spiegels, porceleinen, delfs en ander steengoed, coper, tin- en yzerwerk, mitsgaders een verdekte wagen, 1 beugel-chais, 2 Poolse sleeden, bollepraam, gladmangel, paardetuigen, voorts allerhande boere-gereedschappen, en’t geene verders ten dagen der verkopinge meer ten voorschyn zal worden gebragt.

10-07-1790 [verkoping te Sneek van] zeker welbezeild schuite-schip [etc] leggende thans buiten de Oosterpoort van Sneek, na by de Wed. van Greelt Sybrens

14-08-1790 Te koop een schuite-hol, lang over steeven 58 voet, wyd 12, hol na rato, laast bevaren door Evert Pyters van de Leek, leggende aan de Timmerwerf by Frederik Jacobs tot Birdaard, die in alle billykheid wil handelen.

04-09-1790 [verkoping te Woudsend van] 17 pondematen best fenland, aan de oostkant van de Ye te Woudsend, by de Koopman Wieger Annes Visser in huur

08-09-1790 [verkoping te Grouw van] I. een heerlyke huizinge cum omnibus annexis, staande en gelegen in den dorpe Grouw, bestaande in diverse vertrekken, groote en kleine kamers, buithuis, voorzien met koe- en paarde stallingen, een ruime hieminge, bleekveld en verdere gerieflykheeden; invoegen de zelve by wylen Johannes Jurjens, in leeven koopman te Grouw, met er dood is ontruimd, op den 12.May 1791 vry te aanvaarden. III. een deftige huizinge met deszelfs groote scheeps-timmer-schuur, ruime hieminge, meede in opgemelden dorpe, waar in de scheeps-bouwerye een lange reeks van jaaren door wylen Johannes Jurjens, met veel succes is geëxerceerd, kunnende dit perceel by de Finaale Palmslag direct worden aangevaard.

11-09-1790 Uit de hand praesenteert men te verkoopen: een groote en wel ter neering scheeps-timmerwerf, met een deftige huizinge en schuur, waar in een groot scheeps hol 1 hondert voet ten binnen de deuren kan staan, met een grote sleedhelling, jennen, gereedschappen, en alles wat daar toe behoort, met een stuk land groot twee pondemate, alles zeer geschikt geleegen aan de groote Oosterzee-Dolte binnen Workum, lange jaaren by Klaas Bernardus in leeven gebruikt, te bevragen by Johannes en Seerp Muncherus aldaar, die in alle billykheid willen accordeeren, met een menigte cromhout daar by leggende.

11-09-1790 Uit de hand te koop: een plaisier jagt, lang 27 voet, wyd en hol na advenand, met zeil en treil, haaken en boomen, een looden wigt, op de mast, en verders zodanig als het by de scheeps-timmer baazen Wytze en Willem Hoekstra tot Ylst, is te vinden, die in alle billykheid wil handelen.

30-10-1790 Uit de hand te koop eenige goederen voor liefhebberen van visschen en jagen voor eerst een vis-aak 4 jaar oud zynde, proper en wel onderhouden, noch bykans zoo goed als nieuw zynde, en zeer wel zeilende gemaakt na de commoditeit van een jagt, alwaar een fraye tuigagie op is, voor eerst een nieuwe mast en zweerden, welke voorleeden jaar is opgekoomen, nieuwe kloeten, haak, stokdweil, alles net en proper. Ten tweeden een groote nieuwe vis boodde met 4 zware eiken staanders, met de opwinder, alles zoo als het behoort. Ten derde een nieuwe sein met stokken, en nieuwe lynnen, alles wat ‘er toebehoort, noch enig goed meer, alles te bevragen by de meester schuitmaker Oeble Frank in’t Vuilnis land buiten de Wirdumerpoort tot Leeuwarden, die nader onderrigt zal geeven van deeze zaaken, en verders wat door bovengemelde O.Frank zal opgegeeven worden.

20-11-1790 [verkoping te Leeuwarden van] VII. een hegte groote schuite, ruim 3 jaar oud met zyn toebehooren, zodanig by Pytter Hendriks te Eernewoude is bevaaren, en te Wartena aan de Werf van Boote Abes is leggende.

27-11-1790 [verkoping te Gorredijk van] I. een kostelyke welbetimmerde huizinge, bestaande in twee royale kamers, gang en keuken, voorzien met een regenwatersbak, en daar naast een apparte woninge: voorts een schuitmakers-helling, een groot hegt schuithuis, met daar nevens twee kamers zeer geschikt tot knegts-woningen, alles met plaatze, hovinge, bomen en plantagie cum annexis, staande en gelegen aan de vlekke Gorredyk, laast by Klaas Cornelis Wed. als eigenaarse bewoond en gebruikt, waar in er by lange jaaren met goed succes een schuit makery is geëxerceert.

27-11-1790 W.G.Bootsman te Ylst praesenteerd uit de hand te verkoopen een halfsleeten schips hol, geschikt tot een aard appel suitelaar.

04-12-1790 [verkoping te Workum van] Een 4de aandeel aan een welbeklante kant- en sleed-helling, sampt groote en nieuwe schips-kra[..] en van een daar by zynde huizinge en schuur, staande aan het Zylspad en groote Dolte.

04-12-1790 Ymand genegen zynde uit de hand te huuren: een huis en scheeps-timmerwerf, staande in den dorpe Grouw, alwaar de scheeps-bouwerye jaren met veel succes door wylen Johannes Jurjens is geëxerceert, kan zig adresseeren by F.T.Bakker, woonende over de Cancelarye te Leeuwarden.

11-12-1790 [verkoping te Makkum van] zekere heerlyke en wel gelegen timmer en kant-helling, mitsgaders een extra groote timmerschuur, waar in verscheidene groote coffen van over de 100 voeten lang zyn geboud geworden, sampt een capitale en voor weinige jaaren nieuw betimmerde huizinge en stede cum omnibus annexis, staande en gelegen aan de kleine Zylroede te Makkum, by Uilke Pieters als eigenaar thans wordende bewoond, op 1mo May 1791 te aanvaarden, vry van floreen en grondpagt.

25-12-1790 Uit de hand te koop drie nieuwe tjalk-schepen, een van 60 voet, een van 66 voet en een van 70 voet lang, te bevragen by de Timmerwerf de Tempel genaamt tot Ackrum.

1791

08-01-1791 Uit de hand te koop: een nieuw scheepshol [62 ½ x 13 ¾ x 4 1/2vt] nieuw van de byl tans leggende by de Rodehel; en nog een halfsleeten met ronde luiken, zeer bekwaam tot een potschip op vorengemelde plaats, by de Erven van Pieter Nannes.

08-01-1791 [verkoping te Gorredijk van] II. zeker wel afgetimmerd nieuw schuitehol [67 x 14½ x 4½vt] reede van de Byl afgekomen, en leggende by de helling van Beerend Klases op de Gorredyk.

15-01-1791 [verkoping te Sneek van] een welbezeild coffe schip [56 x 15vt etc, in 1750 nieuw uitgehaald] zynde laast bevaren door Ynse van den Dam als beurtschipper van Sneek op Amsterdam et vice versa, leggende thans by de Timmerwerf van Doede Sakes van der Werf even buiten Sneek.
[Op 26-02-1791 bod 3017cgl]

15-01-1791 [verkoping te Ylst van] een hegt schuite-schip [59 x 12 ½ x 3 ¾ etc, bevaren door Oeble Rinks] zodanig het thans is leggende voor de Wallinge van de mr.scheeps timmerman Douwe Pieters te Ylst.

22-01-1791 Aate Harmens scheeps-timmerbaas tot Grouw, praesenteert uit de hand te verkoopen: een hegt en sterk hol van een jacht, lang 29 en 1 2de, wyd en hol naar advenant.

22-01-1791 [Jan Jans uit Rottevalle biedt te koop aan een] schuite [53 x 11 x 3 ½vt etc] leggende op het Wartenaster Wyd, aan de Helling.

29-01-1791 Men praesenteert uit de handt te verkoopen: een coffe met platte luiken, agter voorzien met een goede woning, lang over steven 44 voet, wyd 9 en een tweede voet, hol na rato, in’t jaar 1784 nieuw uitgehaald; wie gading maakt, kan komen by de Vroedsman Pytter Alles van der Werf te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

29-01-1791 [verkoping van] een hegt schuiteschip [53 ½ x 11 ¾ x 3 ¾ ] laatst by Johannes Rienks als schipper bevaaren, in den jaare 1786 by Greule Sybrens scheeps timmerman te Sneek nieuw uitgehaald.

29-01-1791 Uit de hand te koop: een nieuw schuite-hol, lang over steven 50 voet, hol op de welling 3 1 2de voet en wyd over de welling 11 voet, met platte luiken; Nog een schuite-hol lang over steven 70 voet, wyd over de welling 15 voet 5 duim, hol op de welling 5 voet, aan de dekbalken toegemaakt, staand in’t Timmerhuis van de Timmerbaas Alle Theunis tot Bolswart, die in alle billykheid wil handelen.

12-02-1791 [verkoping te Stavoren van] een deftig welbezeild coffe-schip [84½ x 22 x 9¾vt, de Goede Verwachting, schipper Yge Sybrands van Warns] thans leggende by de Werff van H.Visser tot Stavoren.

16-02-1791 [Verkoping te Bolsward van] een schoon welbetimmerd coffe-schip [40 x 9¾] houtvoeten [in 1785 nieuw uitgehaald etc, laatst bevaren door Meynert Doekes] en thans te Bolsward in de Stads Gragt, by Alle Theunis Helling legd

19-02-1791 Een schuite schip te koop, lang over steven 58 voet, is bevaren laast door Evert Pytters van de Leek, leggende by Fredrik Jacobs tot Birdaard, die in alle billykheid wil handelen.

26-02-1791 By Symen Claazes tot Ackrum, is uit de hand te koop: een halfsleeten schuite-hol, lang 50 voet, wyd 13 voet, die voor een geringe prys te koop is.

02-03-1791 [verkoping te Bolsward van] een schoone coffe-schip cum omnibus annexis, lang 40, en wyd circa voeten, en hol naar adventant, zoodanig als het ridt en vaart, laast by schipper Ynse Jans van Workum gevoerd, en thans by Alle Theunis scheeps-helling in de Gragt te Bolsward legt, en aldaar bezigtigd kans worden.

09-03-1791 [verkoping te Workum] op de Helling van J.en S.Muncherus, publicq by boelgoed: een groote quantiteit schips-timmerhout, als knies, bogtstukken, leggers, veele geschikt voor grootere als coffe-schepen, ook vysels en ander kort hout.

02-04-1791 Te huur op May 1791; een groote scheeeps timmerwerf en sleedhelling, lange jaaren door Tjeerd Reins te Workum gedreeven, ymands gading makende vervoege zig by Sybolt Alberts Hinxt aldaar.

09-04-1791 Een scheeps timmer-knegt, die het klein werk wel verstaat, en genegen is te werken. kan aanstonds werk bekoomen, kan zig adresseeren in de Herberg Benthem by de Vismarkt te Leeuwarden, by wien nader onderrigt te bekoomen is.

16-04-1791 [Secretaris Suiderbaan zal] aan de door Ysack Hendriks van der Werff Erven verkogte scheeps-timmerwerven te Dockum by boelgoed verkoopen: ongeveer 150 nummers hout, bestaande in eeken balken en Hamburger krommen, eeken planken, paalen, strooken, schaalen, en wat dies meer te voorschyn zal worden gebragt.

23-04-1791 [verkoping in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden van] een byna nieuwe praam van 25 voeten lang, 6 1 2de voeten wyd, en hol naar advenant: als mede een zoortgelyke oude praam beide leggende op de Hellinge van Wybe Baukes op genoemde Vliet.

23-04-1791 Die geneegen is om een schuite te koopen, lang 50 voet, wyd en hol na advenant, met zeil en wat ‘er weer aanbehoord, kan komen by Tjalling Cornelis te Oldeboorn.

28-05-1791 [verkoping van gedeeltelijke portien scheeps in het schip de Vrouw Gerawina Maria, schipper Jacob Tjeerds] onder directie van de koopman Wyger Annes Visser te Woudsend.

08-06-1791 Uit der Handt te koop, een hegte sterke bollepraam, van 46 voet lang, 11 een tweede voet wydt, een dito kleine praam van 33 voet lang, 8 een vierde wyd, te bevraagen by de schuitmakers Ofke Taekes in Comp. op de Koningsbuurt buiten Harlingen.

11-06-1791 Uit de hand te koop: een coffe-schip, lang 42 en wyd 10 voeten, met ronde luiken en een roef, zeer geschikt tot een potschip of graan-coffe; te bevragen by Albert Jans, schuitmaker te Veenwouden.

11-06-1791 [verkoping van een twee en dertigste portie scheeps in’t schip de Freule Petronella van Camminga, schipper Johannes Harmens Smit] onder directie van de heer Michiel Yzelmuiden te Grouw.

23-07-1791[verkoping te Lemmer van] zekere capitale huizinge, sampt groote timmerschuur, kanthelling en spatieuze werf alles staande en gelegen in de Lemmer, en by Fedde Clases mr.scheeps-timmerman als eigenaar bewoond en gebruikt terstond na de Finale Palmslag in vrydom te aanvaarden.
[Op 13-08-1791 met de toevoeging:] zullende voort na de verkopinge der vastigheden de gereedschappen, en een leggend scheepsvlak verkogt worden.
[Op 20-08-1791 met de toevoeging:] II. een in de schuur staande coffe scheeps vlak. III. Vier schouwen cum annexis.

10-08-1791 [verkoping te Workum van] een deftige heckschuite lang over stevens 69, wyd 15 voeten 8 duim, en hol 5 voeten in den jaare 1779 nieuw uitgehaald te Ackrum, by de scheepstimmerbaas Marten Willems, zeer bequaam omme op Hamburg en Londen daar meede te vaaren en dat met zeilen ankers en touwen en scheepsgoederen daae by zynde, volgens inventaris; leggende agter de huizinge van de eygenaar Antie Claeses aldaar.

13-08-1791 Uit de hand te koop: een kof-scheepje, met ronde luiken, lang 30, wyd 9 en hol 2 3 4de voeten, alles in den jaare 1787 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, te bevragen by Ate Harmens, mr.scheeps-timmerman te Grouw.

13-08-1791 De koopman A.Byl, is voornemens met eenige weeken zyn bewoonde huizinge, erve, timmerwerf en houtstek te Dockum, by strykgeld te laten verkopen: dog zoo iemand intussen genegen is, dit goed uit er hand te kopen, adresseere zig aan genoemde koopman A.Byl, die in alle billykheid wil handelen.

24-09-1791 Uit de hand te koop: een praam lang 43, wyd 9 1 2de, met luiken heel geschikt om met aard-appelen te vaaren; nog een boere praam met een schip, die daar gading aan heeft, kome by de schuitmaker Douwe Gerbrands op Olde Galileen even buiten Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

24-09-1791 [De curatoren] over de gerepudieerde boedel van Pietter Leeuwkens cum uxore, voor de commissaris van’t Ed. Geregte van Lemsterland [etc] doen rekeninge, bewys en reliqua van hun gehad hebbende administratie [etc]

28-09-1791 [verkoping te Dokkum op 06-10-1791 van] een huizinge, scheepstimmerwerf, houtstek en erve, veertien dagen na het geven der Finale Palmslag te aanvaarden; wordende door de coopman A.Byl als eigenaar bewoont.

26-11-1791 Twee a drie scheeps-timmerknegten genegen zynde te werken by J.P.Crolis tot Ylst, werden verzogt ten spoedigsten zig te adresseeren by bovengemelde.

03-12-1791[verkoping te Leeuwarden van] een extra welbezeild driemast galjoot schip (genaamd Vryheid en Yver) by Jan Aukes Noordraven als schipper bevaren [108 x 23 1 2de x 13 1 4de op de uitwatering] in den jaare 1783 nieuw uitgehaald, by Bote Abes te Wartena, en in den jaare 1789 voorzien met een twee duims eeken huid [etc]

1792

14-01-1792 [verkoping te Sneek van] zeekere schuite-schip [48 x 12vt, etc. laatst bevaren door Jan Jansen Butter] en thans is leggende in de Stads Gragt, aan de Werf van Graelt Sybrens scheeps timmerbaas te Sneek.

04-02-1792 Te koop een nieuw schuite-schip [55 x 12 ½ x 4vt] met een lange plegt, leggende voor de Timmerwerf tot Birdaard, by Fredrik Jacobs, die in alle billykheid wil handelen. Zeg’t voort.

08-02-1792 Uit de hand te koop: een extra welbezeild en betimmerd smak-schip, genaamd de Lynbaan, [76 x 17 ½ x 7vt op de uitwatering, ongeveer 48 roggelasten] in’t Jaar 1785 nieuw in zee gegaan, en gemaakt door Sjoerd Jouwerts Stapert in de Lemmer [met zeil en treil etc] en te zien is in de Zylroede in de Lemmer, gelyk ook laatst door den schipper Haantje Oenes van Surhuisterveen is bevaren.
Ymans hier gading aan makende, adresseere zig in persoon of andersints uitterlyk voor den eersten Maart 1792, ten Huize van gemelde Sjoerd J.Stapert in de Lemmer.

11-02-1792 Uit de hand te koop: een welbezeild schuite-schip, met zeil en treil, lang over steven 55 voeten, 50 voeten wyd [sic!], en hol na rato, leggende in de Rottevalle, by Jurgens Hettes schuitmaker aldaar, die nader onderrigt zal geven.

25-02-1792 Twee schuitmakersknegten, die haar werk geheel of ten deele verstaan, kunnen aanstonds werk bekomen by Oeble Frank, mr.schuitmaker even buiten Leeuwarden.

21-04-1792 [verkoping te Leeuwarden van] een extra groote scheeps timmerwerf en helling, met deszelfs voor en agterhuizinge, sampt tuin en verdere grond cum omnibus annexis, staande en gelegen op de Suidkant van het Vliet te Leeuwarden, alles invoegen by de mr.scheeps timmerman Wybe Baukes, als eigenaar wordt gebruikt.

28-04-1792 Uit de hand te koop: een nieuw tjalk schip, lang ruim 66 voet, wyd 14 voet 5 duim. tot Ackrum by de Werf de Tempel genaamd.

05-05-1792 Sipke Pieters op Altena, praesenteert uit de hand te verkopen: een schuite scheeps hol, lang 70 1 2de, wyd 15 1 2de, hol 4 2 4de voeten, het hol staat nog in de timmerschuur en kan binnen 4 weken te water gaan.

05-05-1792 Uit de hand te koop een coffe-schip, lang over steven 44, wyd 10 voeten, hol na ad venant, met zeil en treil, en verdere toebehoren, oud 5 jaar, te bevragen by Albert Jans, timmerbaas te Veenwouden; en ‘er is op geboden 425 gulden.

12-05-1792 Een halfsleeten schuite uit de hand te koop, lang 55 voet, wyd 11 en een tweede voet, hol op zyn welling 3 en een tweede voet, leggend by de Rodehel aan de Helling van J.M.Boete.

26-05-1792 Uit de hand te koop: een deftige welbezeilde schuite, met zeil en treil, ankers en touwen, lang 55, wyd 13 en een tweede, en hol 4 voeten, by Jan Jansen van de Rottevalle gevoerd, in den jaare 1785 nieuw uitgehaald en thans in de Stads Gragt te Sneek by de Helling van Greelt Sybrens, by wie nadere onderrigtinge te bekomen is.

23-06-1792 Uit de hand te koop of te huur, een schoone timmerwerf te Mackum na by de sluis, met twee uitmuntende sleedhellingen, in het jaar 1791 eerst nieuw gemaakt, met een huisje daar nog by. Wie gading daar aan maakt, kome by Sytze Douwes te Mackum, die civiel wil accordeeren. Zeg het voort.

30-06-1792 Uit de hand te koop: een schuiteschip, met mast en wigt, en verdere annexen; zynde lang 55, wyd 12 en hol op zyn welling 4 voeten, en is by Rinse Harmens bevaren; leggende aan de Helling van M.Ysselmuiden te Grouw, en is te bevragen by Ate Ypes Faber aldaar.

11-08-1792 Te koop een halfsleeten schuite hol, lang over steeven 60 voet, wyd 12 1 2de voet, hol na rato, leggende aan de scheepstimmerwerf by Fredrik Jacobs tot Birdaard, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

25-08-1792 Uit de hand te koop: een nieuw schuite hol, lang over steeven 55 voet, wyd 12 en hol op de welling 3 1 2de voet, leggende by Sybren Pytters mr.schuitmaker by het buitenste Verlaat onder Dragten.

29-09-1792 Tjalling Cornelis, gewezen schuitmaker tot Oldeboorn, zyn boedel hebbende geabandonneerd, zoo worden deszelfs crediteuren verzogt te compareeren op Woensdag den 3 October 1792 ‘smorgens elf uur, ten huize van Sipke Sipkes Wed. tot Oldeboorn, voor commissaris uit den Ed.Geregte van Utingeradeel, om een curator te kiezen over gemelde boedel.

17-10-1792 Gabriel en Harmanus Witteveen in de Lemmer, als geautoriseerde curatoren over de geabandon-neerde boedel van wylen Fedde Clases, in leven scheeps timmerman aldaar, voorneemens zynde te doen Rekeninge, Bewys en Reliqua van hunne Administratie, zo worden de daar by belang hebbende verzogt te compareeren op Dingsdag den 23 October 1792, ‘smorgens om 10 uuur praecys, op de Grietenye Regtkamer.

20-10-1792 [verkoping te Bolsward van] een capitale en snel zeilende boeyer, lang 24 voeten, wyd 9 voet, hol naar advenant, nieuw uitgehaald in het jaar 1790, zulks met zeil en treil, haaken en kloeten, leggende thans aan de Werf van de scheeps timmerbaas Gerryt Posthumus te Bolsward.

27-10-1792 Wie iets te praetendeeren heeft of schuldig is aan de geabandonneerde boedel van Tjalling Cornelis, schuitmaker te Oldeboorn, cum uxore, gelieve daar van opgave en betalinge te doen, aan Bern.Spoelstra aldaar, als geauthoriseerde curator over voorsz. boedel.

03-11-1792 Uit de hand te koop: een deftig en welbezeild graan schuite-schip, lang over stevens 60, wyd 14 en hol op de welling 4 voet en 3 duim, met zeil en treil, ankers en touwen en kleeden, zoo als hy laatst is bevaren door Lieuwe Pyters, in het jaar 1791 nieuw uitgehaald te Sneek, en aan de Werf van Douwe Douwes leggende.

10-11-1792 [verkoping te Harlingen van] IV. een elfde portie in een kylligter, leggende te Harlingen, onder directie van den scheeps timmerbaas Tjeerd Cl. Backer

17-11-1792 Uit de hand te koop: een half sleeten schuite-schip en een dito koffe-schip, lang 36 voet met ronde luiken en wyde waarings, heel geschikt om aard appels of potten en pannen te vaaren, en legt thans aan de scheeps timmerwerf van Douwe Gerbrands op Olde Galleen te Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

17-11-1792 Men praesenteert by Stryk- en Verhooggeld op Afbreuk Fiscaal te verkoopen: een Endhelling, Schuithuis enz., zo als het zelve by Tjalling Kornelis te Oldeboorn is gebruikt en zulks den 21 November 1792 ‘smorgens 10 uur, ten huize van Abe Lieuwes, herbergier te Oldeboorn.

28-11-1792 [verkoping te Ylst van] een goed en wel bestaanbaar geoctrojeerd veerschip cum annexis, varende vice versa van Ylst, Maandags na de Jouwer, Woensdags na Balk, Donderdags na Workum, Vrydags na Bolswardt, en zulks zo als het by de schipper Moses Ruurds word bevaren.

15-12-1792 Een groote scheeps-timmer-werf te huur by S.A.Hingst te Workum, terstond te aanvaarden.

22-12-1792 Wie genegen is uit der hand te koopen of te huuren: een braave en wel ter neering staande timmer helling met een brave wooning, het timmerhuis is lang 70 voeten, en wyd en hol na rato; wie gadinge maakt, kan zig vervoegen by Sybe Heins tot Franeker op 5 Huisen, die in alle billykheid wil handelen.

22-12-1792 [verkoping te Makkum van] een schoone timmer werf met twee sleedhellingen, in’t jaar 1791 nieuw gemaakt, mitsgaders met een huisje, sampt een extra groote ruimte daar by zynde, geleegen op het best en naby den sluis te Makkum, kunnende dezelve direct na den Finaalen Palmslag worden aangevaard, zynde bezwaard met 5 strs. en 4 penn. Floreen schatting, schietende op No. 46 te Makkum, gelyk meede à 2 15 jaarlykse grondpagt aan G.Roukema cum uxore.

1793

05-01-1793 Men praesenteerd uit er hand te verkoopen: een koffe met een roef en ronde luiken, lang ongeveer 40 voet, wyd 11 voet 3 duim, thans leggende op Schilkampen aan de Werf van Jan Pytters, is te bevragen by Jan Teyes tot Dragten.

12-01-1793 [verkoping te Dokkum van] een groote scheeps-timmerwerf, waar by een brave plaisierige woning met 4 vertrekken en 1 keuken, nog apart een klein huisje met een comptoir, een voor weinige jaren nieuw getimmerd houtstek, en een groote lange wal tot houtberging, die aan de 200 voeten breete heeft by’t groot Diept langs, alles in een beslooten erf na by de half Maans Dwinger te Dockum gelegen, zeer gepast tot veele Fabriquen als deze of geene iets zoekt buiten scheepstimmeren te ondernemen, invoegen ‘t een en ander door de koopman Anne Koops Byl als eigenaar werd gebruikt, en May 1793 door dezelve aan de koper vry laat ontruimt te worden.

20-02-1793 Dingsdag den 26 February 1793, ‘s voormiddags 11 uur te Oldeboorn, zal door de curator voor Commissaris van het Ed. Gerechte van Uittingeradeel, reekening worden gedaan, wegens de administratie van de geabandonneerde boedel van Tjalling Kornelis cum uxore, gewezen schuitmaker te Oldeboorn, belang hebbende worden verzogt te compareeren.

23-02-1793 Sybren Pytters, praesenteerdt uit de hand te verkoopen; een praam met zeil en treil en al zyn toebehooren, lang 39 1 2de voet, wyd na advenant, oud 2 jaar, leggende buiten het Vallaat te Dragten.

23-03-1793 Een scheeps timmerknegt, die zyn werk geheel of ten dele verstaat, kan aanstonds werk bekoomen by Fredrik Jacobs, tot Birdaard. Zeg het voort.

25-05-1793 Ymand genegen zynde een open halfsleeten vaartuig uit de hand te koopen, lang 26 voet, wyd 8 1 4de voet, en hol 3 1 2de voet met zeil en treil, kan koomen by de Vroedsman Pytter Alles van der Werf te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

15-06-1793 [verkoping te Workum van] zeeker welgemaakt en welbezeild smakschip [nieuw uitgehaald in Workum in 1772, 87 x 20 x 9vt] en aldaar thans leggende aan de Wal van Binse Durks.
[22-06-1793: aan de Werf van Binse Durks]

06-07-1793 [verkoping op 22 Juli 1793 te Sloten van] het vlak van een nieuw opgezette smakschip, lang over steeven 82 voet, met het geen daar aan is getimmerd, staande op de Helling van de overleeden vroedsman en timmerbaas R.J.Tromp, en den 29 dito des voormiddags ten elf uuren by de Finale Palmslag, terwyl een goede quantiteit onderscheide zoorten van timmerhout op gemelde Helling leggende, des namiddags in percheelen zal worden geveild, den koper word de vryheid gegund bovengemeld schip op deeze Helling staande af te timmeren. Alles op conditien dan voor te leezen.

06-07-1793 Men praesenteerd uit de hand te verkoopen: een nieuw kofke met ronde luiken is gereguleerd tot een pot of suitelschip, lang over steeven 36 voet, wyd 9 voet, hol op’t berkhout 2 voet en 8 duim, is te bekomen by Jan Folkerts, scheepstimmerbaas op de Rohel.

13-07-1793 Er wordt gepraesenteerd uit de hand te verkoopen; een visaak, lang over steeven 19 voet, wyd 5 1 2de voet, en hol na advenant, nader berigt op de Orangie Werf op het Vliet te Leeuwarden.

24-07-1793 [verkoping te Sneek van] een deftig nieuw en welbezeild coffe schip, lang 52, wyd 12 en drie vierde voeten, met zeil en treil ankers, touwen, haken en bomen, sampt verdere annexen, in het laatst van 1792 alles nieuw uitgehaald, op de Werf van Doede van der Werf te Sneek.

05-10-1793 Men praesenteerdt aan de meestbiedende publicq by strykgeld te verkoopen: een extra welbezeild coffe schip (genaamd de Jonge Louis Feyens, gevoerd by Arend A.Smit als schipper, zynde lang over steeven 104, wyd over het berkhout 23 en een tweede, en hol op de uitwateringe 13 voeten, in den jaare 1784 nieuw uitgehaald, aan de Werf van M.Ysselmuiden te Grouw, laatst zwaar vertimmerd, uit Engeland gekoomen, en praesent te Amsterdam leggende.

26-10-1793 Uit de hand te koop een halfsleeten visaak, lang over steven 19 voet, en hol na advenant, te bevra-gen by Syds Johannes mr.schuitmaker te Warga, die nader onderrigt zal geeven.

02-11-1793 [verkoping te Heerenveen van] een deftige en wel ter neering staande scheepstimmerwerf en helling, met deszelfs deftige welbetimmerde huizinge en steede cum annexis, staande en geleegen aan de Heerenwal by’sHeerenveen, laatst by Lammert Johannes gebruikt, direct te aanvaarden; zynde belast met 9 Car.Gls. grondpagt ‘s Jaarlyks, na de eerste instellinge aan de Heeren Compagnions te voldoen.
[Op 23-11-1793 met de toevoeging:] waarop slegts geboden is 950 G gls. Zeg het voort.

16-11-1793 [Secretaris Suiderbaan zal] aan de scheeps timmerwerven van de koopman Engbert Lieuwes te Dockum verkoopen: groot 20 schroeven, eenige dommekragten, keetens, windollen, en meer scheepstimmer gereedschappen.

23-11-1793 Een a twee scheeps-timmerknegten geneegen zynde te werken by Dirk Piers te Woudsend kunnen aanstonds werk bekoomen.

30-11-1793 Uit de hand te koop een Meppelder praam, met twee snikken, waar onder een is met luiken en roef, heel geschikt om alles met te suitelen, leggende by Douwe Gerbrands, mr.scheepstimmerbaas op Oude Galileen even buiten Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

14-12-1793 Uit de hand te koop één coffe schip met ronde luiken lang 50 voet, wyd 11 1 4de voet, met zeil en treil te bevragen by Jan Folkerts in de Roode Hel.

14-12-1793 Men praesenteert uit de hand te verhuuren: een welgeleegen schuitmakery, bestaande in Helling, schoon ruim schuithuis en wooning, met 2 kaamers, staande en gelegen op’t Oostend van de Vlekke Gordyk, ymand hier aan gading hebbende, koome by Tjebbe Jans op gedagte Vlekke.

21-12-1793 Pytter Feddes, scheepstimmerbaas te Dockum, praesenteert uit de hand te verkoopen; een nieuwe schuite, lang 44 voet, wyd 9 3 4de voet, holop de uitwatering 4 voet, en met platte luiken voorzien, nog 3 nieuwe bolle praamen te koop.

28-12-1793 Uit de hand te koop een halfsleeten coffeschip met ronde luiken, lang 48 voet, wyd 12 1 2de voet en hol na rato, voorts met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopende wand, en wat er meer toe en aanbehoorende is, te bevraagen by de scheeps timmerbaas Willem Wytzes Hoekstra te Ylst, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

1794

11-01-1794 Te koop, een kofke, lang over steeven 30 voet, hol en wyd na rato, met ronde luiken, en et zeil en fok, haken en bomen, by Johannes Eyses te Birdaard, by de Helling.

19-02-1794 Men praesenteerd publicq by strykgeld aan de meestbiedende te verkoopen: een deftige en wel bezeild schuite schip, lang over steeven 70, wyd 15 één tweede, en hol op zyn uitwatering 7 voeten, met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend wandt, haaken en boomen, zodanig als by schipper Jan Eelkes is bevaaren, en thans in de Nieuwe Vaart aan de nieuwe Brug tot Echten is leggende, in den jaare 1790 nieuw uitgehaald, gemaakt op de Werf van H.en A.van der Tempel te Ackrum.
[op 01-02-1794 een bod van 3800cgl]
[op 05-03-1793 een bod van 2689cgl 19st]

08-03-1794 [verkoping te Heerenveen van] een deftige en van ouds beklante scheeps timmerwerf, met huizinge, timmerhuis, sampt steede en grond cum omnibus annexis, staande en geleegen op de Heerenwal aan den Vlecke Heerenveen, wordende door Johannes Johannes cum uxore als eigenaars bewoond en gebruikt, op den 12 May 1794 vry te aanvaarden, bezwaard met 4 guldens Compagnons Pagt.

15-03-1794 Murk Gerkes van de Gaasmeer, heeft een planke gevonden, al de geene die een verlooren heeft, die kan bewys toone, leggende op de Werf van Wytze Willems Hoekstra tot Ylst.

15-03-1794 Twee schuitmakers knegts, haar werk geheel of ten deele verstaande, kunnen aanstonds werk bekomen by Oeble Frank mr.schuitmaker onder Leeuwarden, by de Schrans.

29-03-1794 Pytter Feddes, scheeps timmerbaas te Dockum, praesenteert uit de hand te verkopen; een nieuwe schuite, lang 44 voet, wyd 9 3 4de voet, hol op de uitwatering 4 voet, en met platte luiken voorzien.

12-04-1794 Men praesenteerd publicq by strykgeld te verkopen; een extra welbezeild net coffe scheepje, lang over steven 62½de voet, wyd over de berkhouten 16 voet, en hol na evenredigheid, in het jaar 1787 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere scheepstoebehoren, laatst door Klaas Jan Plantinga in de beurt van Workum op Amsterdam bevaaren, thans aan de Werf van de scheeps timmerbaas Binse Dirks te Workum leggende, en van een ieder te zien.

12-04-1794 Uit de hand te koop een praam lang 46 voet, wyd 10 voet en 10 duim, hol na proportie, met zeil en treil, en verders al zyn toebehooren, te bevraagen by Johannes Symons, scheepstimmerbaas tot Ackrum, laatst bevaaren door Douwe Jalds.

19-04-1794 Een nieuw scheeps hol uit de hand te koop by de Rodehel, aan de Werf van J.M.Boete, lang 53, wyd 13, hol op zyn welling 4 voeten.

19-04-1794 [publieke verkoping te Amsterdam van] een extra welbezeild koffe-schip cum annexis (genaamd de Jonge Melis Walles) in den Jaare 1792 nieuw uitgehaald, by Jelle Croles te Ylst, en bevaaren geweest door Jan Baukes als schipper, zynde lang over steeven 90, wyd 22, en hol 10 één tweede voeten, leggende te Amsterdam

03-05-1794 [verkoping te Dokkum van] drie scheeps timmerwerven, met de daarby staande huizinge cum annexis, aan de Stads Wal binnen Dockum, by de scheeps timmerman Minne Egberts met ‘er dood ontruimd, kunnende direct by de Finale Palmslag worden aangevaard.

07-05-1794 [verkoping te Sneek van] II. Een welgereguleerde scheepstimmerwerf, met de huizinge daar op staande, geleegen te Heeg aan het Far, wordende de Huizinge by Halbe Tjibles gebruikt tot May 1795, en zynde de scheepstimmerwerf laatst door wylen Sybren Hemkes gebruikt geweest;

24-05-1794 By toeval te koop; een nieuw praamshol, lang 36 voet, wyd 9 1 3de voet, en hol 3 voeten, nader onderrigt by de secretaris Scrinerius, of de coopman Sjoerd Aukes de Boer.

12-07-1794 Twee schuitmakers knegten, die haar werk wel verstaan, voornaamlyk in het klein werk, geneegen zynde te werken, kunnen aanstonds werk bekomen by Ate Taekes, mr.scheeps timmerman te Berlikum.

19-07-1794 Een à twee scheeps timmerknegten, haar werk geheel of gedeeltelyk verstaande, kunnende aanstonds werk bekoomen, gelieve haar hoe eerder hoe liever te adresseeren by de Majoor de Haas, op het Vliet buiten Leeuwarden.

26-07-1794 Men praesenteert uit de hand te verkopen, een schuite schip, geschikt tot graan of turf vervoeren, in den jaare 1789 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, ankers en touwen, haaken, boomen, leggende by Jan Folkerts, scheeps timmerman by de Rodehel, die nader onderrigting zal geven.

20-10-1794 By toeval te koop: een nieuw kofke, met zeil en treil, met ronde luiken en een roef, geschikt tot allerlei negotie, lang 31 1 2de voet, wyd 9 en hol op het berghout 3 1 4de voet; by Sjoerd Aukes de Boer te Ylst.

27-10-1794 By toeval uit de hand te koop een nieuw koffe schip, lang ongeveer 43 voet, wyd en hol na advenant, met wyde warings en ronde luiken en een roef, zulks met zeil en treil, zoo als direct kan bevaaren worden, heel geschikt om buiten en binnen te vaaren, tot alderleye koopmanschap, voorts te bevragen by Douwe Gerbrands, op Olde Galileen te Leeuwarden, waar ook nog een halfsleeten snikke te koop is.

11-10-1794 Uit de hand te koop: een schuite schip, door schipper Teye Teyes bevaren [liggend te Gorredyk boven de sluis], in de jaare 1787 by Michiel Ysselmuiden tot Grouw nieuw uitgehaald [66 x 14 ½ x 4v 5d etc]

22-10-1794 Op heden Woensdag den 22 October 1794, ‘s namiddags om 1 uur boelgoed op en by de Werf van Yme de Groot te Harlingen, van een party 4, 5 á 6 duims eeken posten, dekbalken, knies en oplangers een groote party 3 duims greenen dekplanken, eeken en greenen ribben, voorts sloophout &c, afkomstig van het oorlogsschip Westergoo.

01-11-1794 [veiling] by en aan de scheeps timmerwerf van de Burgemr. Siersma binnen Dokkum [van] een extra goede party hout waaren van Dantzig aangebragt, bestaande in greenen balken en deelen, van diverse lengte en dikte.

06-12-1794 Een schuitmakers knegt die zyn werk in het klein wel verstaat, en genegen is teegen een goed dagloon te werken, kan van stonden aan werk bekomen, by de mr.schuitmaker A.Bylsma te Belkum.

13-12-1794 [verkoping te Leeuwarden van] een nieuwe koffe, met zeil en treil, haaken en boomen, wyde waringen, ronde luiken en een roef, 42 voet lang, wyd en hol na advenant.
Een kofke met zeil en treil, platte luiken en een roef, lang 25 voet, wyd en hol na advenant Beide leggende by de scheeps timmerwerf van Douwe Gerbrands, mr.schuitmaker op Olde Galileen, alwaar dagelyks kunnen worden gezien.

1795

02-01-1795 Uit de hand te koop een schuite met ronde luiken, lang over steeven 55 voet, wyd 12 een tweede voet en hol na advenant, in den jaare 1789 nieuw uitgehaald, te bevragen by Jan Symons, scheeps timmerman tot Grouw, alwaar de schuit is leggende.

03-01-1795 [verkoping te Leeuwarden van] een nieuwe koffe, met zeil en treil, haaken en boomen, wyde waringen, ronde luiken en een roef, lang 42 voet, wyd en hol na advenant [Bod 520cgl] Een kofke met zeil en treil, platte luiken en een roef, lang 25 voet, wyd en hol na advenant [bod 135cgl] Beide leggende by de scheeps-timmerwerf van Douwe Gerbrands, mr.schuitmaker op Olde Galieën, alwaar dagelyks kan worden gezien.

10-01-1795 Wie genegen is een nieuw koffe hol te kopen, die lang is 44 a 45 voet, wyd en hol na rato, bekwaam om zaad te vervoeren, leggen klaar in water voor de werf van Thomas Alberts te Oldeboorn; als meede een schuite lang 58 a 59 voet, wyd 12 een tweede voet, hol 4 voet, staande op stapel, kunnende in het voorjaar klaar; wie gadinge maakt kome by bovengemelde Thomas Alberts te Oldeboorn.

21-03-1795 Een nieuwe schuitehol, uit de hand te koop, lang 60 voet, wyd ruim 13 voet, hol op zyn welling ruim 4 voet, aan de Werf van J.M.Boete by de Rodehel.

11-04-1795 [verkoping te Stavoren van] Een deftig en welbezeild schuite-schip cum annexis, lang over steevens 44, wyd 9 1 2de, en hol op zyn uitwatering 4 1 4de voeten, gemaakt op de timmerwerf van Auke Sjoerds te Ylst, en in de maand December 1790 nieuw uitgehaald en kan te Stavoren dagelyks worden bezien.

15-04-1795 [verkoping te Heeg van] Een deftige en wel gereguleerde scheeps timmerwerf, met de huizinge daar op staande, geleegen aan het Far onder den dorpe Heeg, laatst by wylen Sybren Hemkes gebruikt geweest, May 1795 vry van huur.

15-04-1795 Daar word gepraesenteerd uit de hand te verkopen of te verhuuren: een scheepstimmerhelling, staande en geleegen op de Oude Galeyen onder Leeuwarden, om aanstonds te aanvaarden; en kan daar van berigt krygen by Sierk Yppes aldaar.

18-04-1795 Iemand geneegen zynde een scheeps-timmerwerf en daar by staande huizinge, geleegen in het dorp Oldeboorn, uit de hand te kopen adresseeren zig aan de Wed. van Piebe Jans, of aan B.Spoelstra in voorschr. dorp. NB. Men zoude tot genoegen van de koper, twee derde der koopschat ‘er onder willen houden, en de gereedschappen by tauxatie over doen.

23-05-1795 Verkoping by gereed geld van een aardappel cofke, lang 28 voet, wyd 8 voet, en hol na advenant met zeil en treil, leggende voor de helling van Eyert Lous op 7 Huizen onder Franeker. Wie gading maakt kome den 4 Juny 1795, ‘snamiddags te één uur in de Stads herberg buiten het Oost van Franeker.

27-05-1795 [boelgoed] by de werf van Yeme de Groot te Harlingen [van] een party eeken sloophout, 4 a 5 duims eeken posten, planken, enz afkomstig van het oorlogschip Westergoo.

30-05-1795 Uit de hand te koop een deftig welbezeild coffe-schip, lang 40 voet, wyd 10 voet, met zeil en treil, kleeden en verder annexen, leggende te Heeg by de helling van Jan Tjebles, alwaar de gegadigden zig kunnen vervoegen.

30-05-1795 [verkoping] ten huize van de Wed. van Piebe Jans, in leeven mr.schuitmaker tot Oldeboorn, op ordinaire Boelarticulen van het District van Uittingeradeel [van] een nieuwe flak van een schip, staande in het schuithuis lang ongeveer 48 voet, een schoone bolle praam, een schuitmakers schouw, een schoone party eiken paalen en planken van diverse zwaarte en lengte zo Zwols als andere, als meede een party dito kromhout, wyders een groote quantiteit schuitmakersgereedschappen, en al wat ten dage des verkoops meerder te voorschyn zal worden gebragt.

19-08-1795 [verkoping bij boelgoed] ten sterfhuize van wylen Rinke Sybolts Vlaecys tot Workum [van] meubilen, inboeden en huisgeraden, een party scheeps timmer- en cromhout, scheeps timmermans gereedschappen, en 14 a 15 praamen, waar onder eenige extra groote en veele nog meest nieuw, voorts alles het geene ter voorsz. daage meer te voorschyn zal worden gebragt.

19-09-1795 Uit de hand te koop een nieuw kofke, lang 39 voet, wyd en hol na advenant, zeer geschikt tot turf en aardappels te vaaren; dezelve te bevragen by de scheeps timmerbaas Wytze W.Hoekstra te Ylst.

26-09-1795 De crediteuren van wylen Gosse Johannes, in leeven mr.scheepstimmerbaas op het Vliet te Leeuwarden, worden verzogt op Dingsdag den 6 October 1795, ‘s morgens om 10 uur ten huize van Sybren Jans, in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden te compareeren om Curaters Bonorum te kiezen.

03-10-1795 Uit de hand te koop een schuitte, lang over stevens 50 voet, wyd 11 voet, hol op zyn welling 3 1 4de voet met platte luiken, zeil en treil, oud 7 jaren, laatst bevaren by de Wed. Sybren Symons, thans leggende by de Rodehel aan de Helling van J.M. Boete.

10-10-1795 [verkoping] publicq by strykgeld [van] een hechte royale en wel gereguleerde huizinge, schuitmakery en helling cum annexis staande en geleegen op Olde Galileen onder gemelde stad, by de mr.scheeps timmerman Sierk Ypes cum uxore als eigenaars wordende gebruikt, en waar in een reeks van jaren die affaires zyn gedreeven, op den 12 November 1795 te aanvaarden.

10-10-1795 [verkoping] op ‘sLands werf binnen Harlingen [van] sloophout en spaanders.

17-10-1795 [te Leeuwarden verkoping bij strijkgeld van] een heerlyke, royale en wel gereguleerde huizinge, schuitmakery en helling cum annexis, staande en gelegen op’t Vliet by de Popbrug onder gemelde stad, by de mr.scheeps timmerman Gosse Johannes met ‘er dood ontruimd, en waar in een reeks van jaren die affaires zyn gedreven, by de finale palmslag te aanvaarden.
[op 24-10-1795 toegevoegd] als mede twee bolle-praamen, leggende by de gedagte helling.
[op 31-10-1795 is er een bod van 1212ggls 21 strs op huis en schuitmakerij en van 59cgl op de ene bollepraam en 31cgl op de tweede. Verder met de toevoeging] Ook zal op dezelfde tyd en plaats, by strykgeld, meede finaal worden verkogt: een schuite hol, staande in bovengemelde helling.

24-10-1795 [verkoping] op en by de werf van Yme de Groot te Harlingen van een party planken, oplangers &c. afkomstig van een der oorlogschepen.

28-10-1795 [verkoping] van sloophout, op de Lands werf te Harlingen

07-11-1795 Uit de hand te koop twee halfsleetene snikken, waar onder een met roef en luiken, zeer geschikt tot aardappel negotie of enige andere suitelary, en zulks met zeil en treil, kan zig adresseeren by A.T.Bylsma mr.schuitmaker tot Berlicum.

01-11-1795 [verkoping te Lemmer van] de geregte helfte in een huis, schuur en kante helling, meede op het Tuwland in de Lemmer, by Rein Peisser cum uxore et soc. bewoond.

1796

23-01-1796 Een schuitmakers-knegt zyn werk geheel of ten deele verstaande, genegen is te werken en liefst vrygezel, kan aanstonds werk bekomen by Zeyds Johannes, mr.schuitmaker tot Warga.

06-02-1796 [verkoping] op ‘s Lands Werf te Harlingen [van] een party eeken spaanders, en een partytje oud yzer.

06-02-1796 Een nieuw schuitehol te koop, zynde lang over steeven 58 voet, wyd twaalf en een half voet, hol na rato, met platte luiken op favorabele conditien; wie gadinge maakt kome by Jan Symens, mr.scheepstimmerman te Grouw. Zeg het voort.

13-02-1796 [verkoping te Leeuwarden van II. Een hegt en wel bezeild coffe-schip cum annexis, lang over stevens 34, wyd 9, en hol 4 voeten, met alles wat ‘er toebehoord, leggende op Olde Gallieen, by den schuitmaker Douwe Gerbrands, alwaar bezien kan worden.
[op 17-02-1796 met de toevoeging] III Een hegte en sterke brouwerspraam cum annexis, leggende meede aldaar, by denzelven D.Gerbrands.

05-03-1796 [verkoping te Leeuwarden van] I. Een hegt en wel bezeild cof-schip [54 x 11½ x 3½vt etc] II. Een halfsleeten aardappel sniks-hol, lang ongeveer 38 voeten, wyd en hol na advenant, zo als het zelve thans op de helling van de mr.scheeps timmerman Douwe Gerbrands op Olde Galileen onder gemelde stad kan worden gezien.

09-04-1796 Al wie genegen is uit de hand te kopen: een deftig schuit-schip met platte luiken, zeil en treil, zo rit en vaart, lang over steven 45, wyd 10 en hol na rato, zynde in de zomer 1789 nieuw van de helling van Thomas Alberts mr.scheepstimmerman tot Oldeboorn uitgehaald, adresseere zig by gemelde Thomas Alberts, alwaar gemelde schuiteschip klaar aan de helling leidt.

11-06-1796 Uit de hand te koop, een groote aard-appel-snik, met zyn toebehoren - als mede drie scheepjes, waar onder een jagtje; by de mr.schuitmaker A.T.Bylsma te Berlikum, die in alle billykheid wil handelen.

09-07-1796 [verkoping van] een coffe-schip met zeil en treil en verdere annexen, laatst by Albert Hattums te Feenwouden bevaaren, leggende thans by de helling van Albert Jans, mr.scheeps timmerman te Feenwouden.

13-07-1796 [verkoping te Harlingen] op ‘s Lands Werf aldaar [van] eenig oud hout en spaanders, leggende op voorsz. werf.

06-08-1796 Uit de hand te koop, een halfsleeten schuite, lang over steevens 51 voet, wyd 11 voet , hol op zyn welling 3½ voet, met zeil en treil, haaken en boomen, zo als laatst is bevaaren by Roel Geerts, en tans is leggende by de Rodehel, aan de helling van J.M.Boete.

08-10-1796 De Armvoogden van Berlicum praesenteren uit de hand te verkopen: een schuite lang 52 voet, wyd en hol na advenant, voorzien van luiken, bomen, planken, zeil en fokken, leggende thans by de helling aldaar.

03-12-1796 [verkoping te Leeuwarden van] V. Een huizinge, schuitmakery en helling op het Zuidvliet, by Geert Sydzes gebruikt.

03-12-1796 Wie geneegen is uit er hand te koopen een nieuwe coffe, lang 40 en wyd 9 voeten, als mede een hecht halvsleetene brouwers waterpraam, adresseere zig by Douwe Gerbrands mr. scheeps timmerman op Oldegalileen onder Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

10-12-1796 Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen, praesenteert zyn wel ter neering staande timmerhelling en woonhuis uit er hand te verkopen, of te verhuuren, het Timmerhuis is lang 70 voet, wyd en hoog na rato. Die gadinge maakt vervoege zig by de bovengemelde, die in alle billykheid wil handelen.

17-12-1796 Wie geneegen is een best party eeken kist hout van 1½ duim en 1¼ duims te kopen, gelieve zig te adresseeren by Evert Louws mr.schuitmaker even buiten Franeker, als meede nog een best party drooge yperen paneelen van 30 a 32 duim breed, zeer geschikt voor wagenmakers, dezelve belooft een civiele behandeling.

24-12-1796 [verkoping te Harlingen] III. Twee zesde gedeeltens in de Noorder helling te Harlingen, by Hartman Sybrens cum soc. gebruikt.

1797

07-01-1797 [verkoping te Harlingen van] een welbezeilde bunsnik, gevoerd door schipper Folkert Jansen Visser, lang over steven 50 voet, wyd en hol na rato, met alle goederen daar by zynde, zo als dezelve thans is zittende op de Noorderhelling binnen deze stad.

18-01-1797 [verkoping te Harlingen] op ‘s Lands Werf [van] een groote party sloophout, van ‘s Lands Schip van Oorlog Harlingen

28-01-1797 By Tjeerd Jappes te Workum, is te bekomen één nieuwe vertimmerde tjalk, lang 43 voet, wyd 9 1 2de voet en hol na rato, voor een civille prys, staande in de timmerschuur aldaar.

28-01-1797 Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen praesenteerd zyn wel ter neering staande schuitmakery en helling met het woonhuis daarby: zynde het timmerhuis lang 70 voet, wyd en hoog na rato uit de hand te verkoopen of te verhuuren; wie gading maakt vervoege zig hoe eerder hoe liever by de bovengemelde, die in alle billykheid wil handelen,

18-02-1797 Twee scheepstimmerknegten haar werk geheel of ten deele verstaand, kunnen aanstonds werk bekomen by Jelle Ybes scheepstimmerbaas te Bolsward, dog liefst vrygezels.

25-02-1797 Uit de hand te koop, een scheepshol, lang over steven 79, wyd 20 en hol op de uitwatering 9½ voeten, kunnende ‘t in de Maand April klaar leveren. Adres aan L.Feyens te Leeuwarden of Bote Abes te Wartena, alwaar ‘t schip op stapel is staande.

04-03-1797 Uit de hand te koop een suitelschip met roef en ronde luiken lang 38, wyd 8 voeten 10 duim, liggende aan de helling van Jelle Ypes te Bolsward.

04-03-1797 Een á twee scheeps-timmer-knegten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen aanstonds werk bekomen by Oeds Siedses, mr. scheepstimm. op Schilkampen even buiten Leeuwarden.

06-05-1797 Uit de hand te koop een royale huizinge en scheeps-timmerwerf, lang 177 voeten en wyd 33 voeten, staande binnen Dockum, zynde de huizinge voorzien met veele commoditeiten, beneffens een tuin en zomerhuis, hebbende een vermakelyk uitgezigt over de Stads Wal, te bevragen by H.Rypma tot Dockum en Doeke Sierksma, ten huize van W.Ruitinga tot Harlingen.

24-05-1797 Men praesenteerd uit de hand te verkopen: eem huizinge en extra wel gereguleerde scheepstimmer-werf cum annexis, staande en gelegen onder Aalsum aan de Stads Gragt van Dockum en aan de Ee, waar in die affaire zedert lange jaaren met goed succes is gedreven, by de eigenaars Nane en Sybren Jacobs bewoond en gebruikt, kunnende direct by de kooper worden aangevaard, die de gereedschappen als dan op tauxatie zal moeten overneemen; wie hier aan gading maakt, adresseere zig aan Nanne en Sybren Jacobs bovengedagt, die in alle billykheid willen handelen.

27-05-1797 Uit de hand te koop een schuite, lang over stevens 56 voet, wyd 12 voet, hol op zyn berkhout 3¾ voet, leggende by de werf van Johannes Meines Boete by de Rodehel.

27-05-1797 Uit de hand te koop een tjalk-schip, lang ongeveer 61 voet, wyd 14 voet en hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, zo als laatst by Cornelis Wytzes is bevaaren, leggende tot Workum aan de helling van Tjeerd Jappes aldaar.

10-06-1797 Uit de hand te koop een kof, lang over steeven 44, wyd 9½ voeten, hol na rato, zynde nieuw uithaald, met platte Luiken; Ymand hier gading aan makende, die kan zig vervoegen by Claas Sybrens of Albert Jans te Veenwouden, alwaar het Schip is leggende.

10-06-1797 Uit de hand te koop een welbezeild coffe-schip, lang 50 voet, wyd 14 voet en hol na rato voorts met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend wandt, en wat ‘er verder toe en aanbehorende is, te bevragen by Willem W.Hoekstra scheeps timmerbaas tot Ylst, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

14-06-1797 [verkoping te Harlingen] op ‘s Lands Werf [van] een party eiken en greenen brandhout en spaanders.

17-06-1797 Douwe Gerbrands mr.scheeps-timmerman op Oldegalileen onder Leeuwarden, adverteerd dat hy by zyn helling heeft laaten maaken een nieuwe kanthelling, en verzoekt ieders gunst, zo in het kanten van scheepen als anderzints, beloovende een promte en civiele behandeling. Nog by dezelve uit de hand te koop een nieuwe snik.

24-06-1797 Uit de hand te koop: een kof [44 x 9½vt] zynde nieuw uitgehaald, met platte luiken; ymand hier gading aan makende, die kan zig vervoegen by Claas Sybrens of Albert Jans te Veenwouden, alwaar het schip is leggende.

22-07-1797 By Tjeerd Jappes te Workum is te bekomen: een half nieuw gemaakte tjalk, lang 43 voet, wyd 9½ voet, en hol na advenant, voor een civiele prys.

05-08-1797 [verkoping te Gorredijk van] een kostelyke en welbetimmerde huizinge, bestaande in twee kamers, keuken en regenwaters bak, daar naast een apparte woninge, voorts een schuitmakers helling met een groot en hegt schuithuis, en daar te nevens twee kamers, zeer geschikt tot knegts woningen, met standers en plaatsen, en alles wat aan het voorsz. aard, band, spyker en nagelvast is, met derzelver erve cum anexis, staande en gelegen op den vlecque Gorredyk, by de verkooper Beerend Klaases cum soc. wordende bewoond en gebruikt, direct by de Finale Palmslag aan te vaarden

12-08-1797 Uit de hand te koop; een extra snelzeilend jagt, lang over steeven 24 voet (beeter dan halfsleeten) voorzien met een fraay geschildert manskops roer en nieuwe zwaarden, hier by twee steld zeilen, mast, giek, touwen, blokken, voorzien met metale schyven en yzere nagels, fleugel en tuigje, gieter, zomer tent, en wat meer tot zo een jagt behoord; wie hier gading aan heeft, adresseere zig aan W.G.Bootsma, scheeps timmerbaas te Ylst.

19-08-1797 [verkoping te Dokkum van] een heerlyke huizinge en scheeps-timmerwerf, staande aan de Stads Wal te Dockum, by Maryke Winia Wed. J.D.Siersma als eigenaarse bewoond, by de Finale Palmslag vry te aanvaarden.
[Op 13-09-1797 een bod van 907ggls 21st]

23-08-1797 Men praesenteerd publicq aan de meestbiedende by stryk- en verhooggeld te verkopen: een nieuw koffe-schip met ronde luiken, zeer geschikt tot aard-appel vaaren en andere negotie, lang 30, wyd 9 voet, hol na advenant, zynde in July 1797 nieuw uitgehaald, leggende tans tot Ackrum aan de Werf van Johannes Symons, alwaar het zelve van de gegadigden kan worden bezigtigd.

09-09-1797 Twee á drie scheeps-timmer-knegten, genegen zynde te werken by Johannes Symons tot Ackrum, kunnen aanstonds of Jouwster Markt werk bekoomen.

07-10-1797 [verkoping te Noordwolde van] I. een huizinge en hovinge sampt helling en timmerschuur te Noordwolde, by Jan Johannes scheeps-timmerman aldaar wordende bewoond en gebruikt, op Petry en May 1799 vry van huur.

21-10-1797 Uit de hand te koop; een extra wel gemaakt snelzeilend tjalk-schip, lang over steeven 68 voet, wyd 15½ voet, hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staandt en lopend wand, laast bevaren door wylen Hoyte Durks van Langweer; wie gading maakt, kan zig adresseeren by de scheeps timmerbaas Symon Geerts op de Joure, alwaar de tjalk is leggende in de Kolk.

1798

03-01-1798 Een zeilmakers knegt geneegen zynde te werken, by Hylke A.Tromp te Woudsend, kan direct werk bekoomen. Zoo ook een of twee scheeps-timmer-knegts.

17-01-1798 [verkoping te Makkum van inboedel etc] wyders een groote party helling-gereedschappen, bestaande in vyssels, domme-kragten, touwen en blokken, kettingen, aardwynen, haaken en het geen daar verder toebehoord. Een party zwaar en ligt hout, benevens een snelzeilende boeyer of jagt, met zeil en treil enz., en hetgeen verders te voorschyn zal worden gebragt.
[op 17-03-1798 boeyer (of zogenaamd kopjacht)

17-01-1798 Oeds Sytzes, mr.schuitmaker op Schildkampen onder Leeuwarden, praesenteerd uit de hand te verkopen; een hegt schuite-schip, lang 50 voet, wyd en hol na advenant, oud 9 jaaren en wel met zeil en treil, als meede een plaat, staande yzeren draaitreeft; iemand hier aan gading makende, vervoege zig by bovengemelde die in alle billykheid wil handelen.

21-02-1798 [verkoping te Dokkum van] een heerlyke en wel ter neering staande scheeps-timmerhelling of schuur, lang 60 en breed 20 voet, met de daar by staande dubbelde woonhuizinge, loots, twee sleeps-hellingen. appelhof en bleek cum annexis, gelegen aan de Stads Gragt te Dockum, vry van lasten, op den 12 May 1798 vry van huuringe, door de verkopers Aane en Sybren Jacobs wordende bewoond en gebruikt.
[op 10-03-1798 met de toevoeging] Waarop geboden is de geringe somma van 800 Goud gls en 14 str.

24-02-1798 Een of twee scheeps-timmer-knegten, het kleinwerk geheel of ten deele verstaande, en genegen zyn te werken voor een goed dagloon, kunnen direct of St.Pyter werk bekomen by Douwe Gerbrands, scheeps timmerman op olde Galileen even buiten Leeuwarden.

03-03-1798 Men praesenteerdt uit de hand te verkoopen; een groote scheeps-timmer-schuur, lang 80 voet, hoog op styllen 24 voet, wyd 32 voet, gedekt met roode Enkhuizer pannen, die dezelve gelieft uit de hand te koopen om af te breeken, kan nader onderrigt bekomen by Jacob Kuiper coopman te Makkum.

21-03-1798 [verkoping te Leeuwarden van]
I. een kaamer met twee bedsteeden, spyskamer en loots, en regenwatersbak, by Hylke Sjerks bewoond, tot May 1799.
II. Een kaamer met twee bedsteeden, spyskamer en loots, en het vrye gebruik van de bak, by Ype Wissel in gebruik, tot May 1799.
III. Een steenen timmerhuis met een groote hieminge, een helling, kanthelling en secreet, bezwaard met 15strs. floreen, May 1798 vry.
IV. Een huizinge en loots, vry gebruik van de bak, May 1798 vry, naast ‘t vorige percheel.
V. Een zo goed als nieuw huis met twee kaamers en bleek, en vry gebruik van de bak, by Johs.van Noot in gebruik.
VI. Een plak thuin.
Bovenstaande percheelen staande en gelegen by elkanderen op de Oude Galileen te Leeuwarden, ook zeer geschikt voor veele fabricquen.
[op 18-04-1798 met de toevoeging] Zynde op het 1, 2, 3, 4 en 5 percheel geboden 800 Car.Gls.
[op 6 is geboden 230cgl 14str]

07-04-1798 Wie geneegen is een klein zuitel-schip te kopen, met zeil en treil, lang over steven 21 voeten, wyd en hol na rato, kan zig vervoegen by de scheeps timmerbaas Abe Gerbens tot Britswerd, die in alle billykheid wil handelen.

21-04-1798 [Dr.J.L.Suiderbaan zal by strykgeld verhuuren] een heerlyke en wel ter neering staande scheeps-timmer-helling of schuur, lang 60 en breed 20 voet, met de daar by staande dubbelde woonhuizinge cum annexis, gelegen aan de Stads Gragt te Dockum, en zulks voor de tyd van drie Jaar, ingaande met den 12 May 1798, door Aanne Jacobs wordende bewoond en gebruikt.

05-05-1798 Wie geneegen is uit der hand te koopen; I. Een nieuw suitel cofke, lang 28 voet, wyd en hol naar advenant, waar mede allerhande negotie kan worden gedaan. II. Een aardappel snikke, zoo goed als nieuw, met luiken. III. Een halfsleeten schuitje, lang 44 voeten, wyd en hol na rato, geschikt om turf als anders te laaden: adresseere zig by Douwe Gerbrands, mr.scheeps timmerman op Olde Galileen onder Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

02-06-1798 By C.P.Sjollema te Grouw, zyn uit de hand te koop; extra mooye en lange Hamburger eiken balken, recommandeert zig in een ieders gunst.

16-06-1798 Het heeft den Heere van Leeven en Dood behaagd, onzen geliefden Vader de Burger Wytze Willems Hoekstra, in den Ouderdom van 60 Jaaren, 6 Weeken en 3 Dagen, het Tydelyke met het Eeuwige te doen verwisselen, en alzo wy het van onzen pligt geägt hebben, om op deeze gebruikelyke weg kennis te geeven aan Vrienden en Bekenden, en verzoeke van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blyven.
Ylst den 12 Juny 1798. Willem W.Hoekstra. Uit aller naam.

16-06-1798 Een smids-knegt, de vereischte bekwaamheden bezittende, om groot Coffe-scheeps en binnelands scheeps yzerwerken goed te kunnen maken, en van goed gedrag zynde en geneegen is voor een goede weekloon als meesters knegt te werken, in de Smedery van W.A.Visser te Woudsend, kan zig by hem adresseeren.

23-06-1798 Drie a 4 scheepstimmer-knegts, zig het handwerk geheel of ten deele verstaande, kunnen direct werk bekomen by Jan Symons, mr.scheeps-timmerbaas te Grouw.

28-07-1798 Alzo op den 12 Juny 1798 overleeden is Wytze Willems Hoekstra, in leeven scheeps-timmerbaas tot Ylst, zo verzoeken de nagelaatene kinderen aan alle de geene die eenige praetensie heeft, of schuldig is aan de Boedel van haar Vader, hunne aangaave en betaalinge te doen aan het Sterfhuis voornoemd, en wel uiterlyk voor den 15 Augustus 1798.

15-09-1798 Twee á drie scheeps-timmer-knegten, die geneegen zyn te werken, kunnen aanstonds werk bekomen by Jan Symons, mr.scheeps-timmerbaas te Grouw.

20-10-1798 Heden morgen om vier uuren, trof my de zwaarste slag mynes leevens, door dien het Gode behaagde, mynen teedergeliefden Echtgenoot Hylke Ages Tromp, door een langduurigen allersmertlykst slymgraveel, uit myne en myner vier Kinderen liefde Armen te ontrukken, en zo ik hoop in een beeter Leeven over te brengen, in de Ouderdom van byna van byna 53¼ Jaaren, na eene genoeglyke echtvereeniging van byna 16 Jaaren.
Daar de Overleedene niet alleen voor my en myne vier kleine Kinderen, maar ook voor zyne Bloedverwanten en veele anderen tot een uitneemend nut geweest is, betreurt een ieder die Hem in zyn beminnenswaardig karacter gekent heeft, met my dit Zielgrievend verlies: Gode zwygende, geeve ik by deeze aan des Overleedens en myne Vrienden en Bekenden hier van kennis, met verzoek om van Condoleantie Brieven verschoond te blyven.
Woudsend den 15 October 1798 Akke Jelles. Wed. Hylke A.Tromp.

20-10-1798 Wie genegen is uit de hand te koopen: I. Een nieuwe vis-aak. II. Een halfsleeten suitel-coffe, geschikt tot allerleye negotie. En III. Drie snikken meede halfsleeten, adresseere zig by Douwe Gerbrands, mr. scheeps timmerman op Olde Galileen onder Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

20-10-1798 Johannes Douwes, mr.schuitmaker tot Oostermeer, praesenteerd uit de hand te verkoopen: een nieuw schuite-schip, lang over steeven 48 voet, wyd 10½ voet, hol 3 voet 3 duim, wie gading maakt, vervoege zig aldaar.

20-10-1798 [verkoping te Franeker van] Een deftige huizinge en scheeps-timmerwerf cum annexis, staande op vyf Huizen buiten het Oost van Franeker, by de Burger Sybe Heins als Eigenaar bewoond, op den 12 May 1799 vry te aanvaarden, met of zonder tauxatie ter keuze van de koper

10-11-1798 Een scheepstimmermans-knegt, liefst tussen de dertig en veertig jaar oud zynde, zyn werk wel verstaande, die daar van als meede van zyn gedrag voldoende attestatie kan bezorgen, geneegen zynde op favorabele conditien als meester-knegt op een Werf te dienen, adresseere zich by E.van Hoek op het Vliet te Leeuwarden.

14-11-1798 [verkoping te Harlingen van sloophout, ijzerwerk en goederen afkomstig van het cofschip Tettje Witteveen, schipper Brugt Pytters de Jong] leggende een gedeelte deezer goederen op de Timmerwerf van Yme de Groot, op de Zuiderhaven

29-12-1798 Uit de hand te koop een schuite, lang over steeven 54, wyd 11½ voet, hol op zyn welling 3½ voet, leggende thans op de Roodehel, is laatst bevaaren door Jan Jacobs, iemand gading maakt kan zig vervoegen by Gosse Volkerts schuitmaker op de Rodehel, of by Jan Jacobs te Surhuisterveen.

1799

05-01-1799 Twee a drie scheeps timmerknegten, haar werk geheel of ten deele verstaande kunnen van stonden af of St.Pieter voor een goede dagloon werk bekoomen by de mr.scheeps timmerman Hayke Pieters in de Dragten.

12-01-1799 [verkoping te Gorredijk van] een kostelyk en zeer hegt schuite-schip, thans zittende op de Helling van de scheeps timmerman Theunis Lyckles op de Gorredyk [ruim 50vt, cum omnibus annexis]

09-02-1799 Uit de hand te koop een schuite [54 x 11½ x 3½, laatst bevaren door Ouwe Jacobs uit Surhuister-veen] wie gading maakt koome by Geert Siedses, mr.scheeps timmerman op’t Vliet tot Leeuwarden.
[op 09-03-1799 met de toevoeging] op het Vliet by de Poppebrug even buiten Leeuwarden.

13-03-1799 [verkoping te Rauwerd van] een huizinge en scheeps-hellinge, (zeer gelegen) staande in den dorpe Irnsum, by Ype Pieters als meede eigenaar in gebruik. Zeg het voort.

20-03-1799 [verkoping te Harlingen van] I. een capitaale en moderne betimmerde huizinge cum annexis, staande op de Zuiderhaven en hoek van de Jan Ruurdsstraat binnen Harlingen, by den scheeps-timmerbaas Harm Mulder cum uxore als huurders bewooond. II. Een ruim pakhuis of timmerschuur, naast het voorige percheel, en by dezelve H.Mulder in huur.

30-03-1799 Uit de hand te koop een schuite, lang over steeven 48 voet, wyd en hol na rato, oud 8 jaar, met zeil en treil cum annexis, leggende in de Dragten; ymands gading zynde vervoege zig by Hayke Pytters, scheeps timmerman aldaar, die in alle billykheid wil handelen.

30-03-1799 Wie geneegen is een nieuw veerschip te kopen, lang 37 voet, wyd en hol na rato, staande op stapel tot Oldeboorn, by Thomas Alberts. Zeg het voort.

20-04-1799 [Door Dr.E.Cats publieke verkoping te Leeuwarden van] de afbreuk van de schuitmakery, staande op Olde Galileën, aan de Dockumer Ee, tegen over de steenen Pelmolen, buiten voorschreven stad.

20-04-1799 [verkoping te Wartena van] een nieuw schuite-hol [66 x 13¼ x 5½ op de uitwatering] leggende aan de timmerwerf van Bote Abes te Wartena.

08-06-1799 Uit de hand te koop een coffe-schip met ronde luiken, met mast en wigt, zeil en treil [48 x 11vt] leggende by de Rodehel, en is te bevragen by Gosse Folkerts aldaar. [Idem een schuite, 41 x 11¼ x 3½v, laatst bevaren door Jan Durks]

29-06-1799 Uit de hand te koop een coffe-schip [44 x 10½, etc, oud 9 jaar] te bevragen by de mr.schuitmaker Albert Jans te Veenwouden.

03-08-1799 Heeden morgen, tusschen 3 en 4 uren, overleed Tjebbe Alles, scheeps-timmerbaas even buiten Harlingen, oud geworden 71 jaren en ruim 4 maanden; waarvan by dezen behoorlyke kennis wordt gegeven, aan Vrienden en goede Bekenden, door den Ondergenoemden Erfgenaam Simon Hendriks de Groot. Harlingen den 29 July 1799.

24-08-1799 Drie schuitmaakers knegten die haar werk geheel of ten deele verstaan, kunnen terstond werk bekoomen by Oeble Frank, mr.schuitmaker by de Schrans even buiten Leeuwarden.

21-09-1799 Een scheepstimmermans-knegt geneegen zynde te werken, mits zyn werk wel verstaande, kan terstond werk bekomen by Pytter Johannes mr.scheeps-timmerman te Oldeboorn.

26-10-1799 Twee á drie scheeps-timmer-knegten, die haar werk wel verstaan, en geneegen zyn te werken, kunnen aanstonds werk bekomen by Age Jacobs, scheeps-timmerbaas te Woudsend.

27-11-1799 [verkoping te Wommels van] IV. een huis, timmerhuis, helling en tuin, zynde een schuitmakery te Arum, te huur 40 gulden doende, May 1801 vry van huur, staande en geleegen by de Pelmolen en Franeker Vaart aldaar.

30-11-1799 Uit de hand te koop een Hek en over 8 Jaaren nieuw uitgehaald veer ofte kof-schip, met greenen mast en giek, met roef en ronde luiken, gerieflyk voor een ieder te bevaaren, te bevraagen by Ate Harmens, scheeps-timmerman te Grouw, alwaar het schip is leggende.

30-11-1799 [verkoping te Franeker van] III. een huizinge cum annexis [op de Schilbanken] by Jacob Teunis scheepstimmerman cum uxore wordende bewoond. Waar op geboden is 226 ggls 21 strs.

14-12-1799 Uit de hand te koop een schuite-schip [50 x 11 x 3½vt, 6 jaar oud, cum annexis, laatst bevaren door Wessel Jans Uil] leggende by de Rodehel by Gosse Folkerts aldaar.

18-12-1799 Uit de hand te koop; een welbezeild tjalk-schip [70 x 16 x 7½vt] met de lading, bestaande in 5 Vuur Groninger lange zwarte turf, verders met zeil en treil [etc] te bevragen by Pieter Sybrands mr.scheeps timmerbaas op het Vliet tot Leeuwarden, alwaar het thans is leggende.

1800

04-01-1800 Uit de hand te koop; een snelzeilend tjalk-schip [etc, 68v 4d x 15vt, schipper Uilke Wopkes van Warga] hetzelve legt aan de Werf van Tjeerd Jappes tot Workum.

11-01-1800 Al wie genegen is uit de hand te kopen een schuite, lang over steeven 49 voet, wyd en hol na rato, met zeil en treil, haken en boomen, zynde 1 jaar oud, kan komen by Geert Sydses, mr.schuitmaker op het Viet te Leeuwarden.

18-01-1800 [verkoping te Heerenveen van] een welbeklante scheeps-timmerwerf, met de huizinge, steede en grond cum annexis, staande en geleegen in de Boven Knype aan de Noordkant van de Compagnons Vaart, invoegen thans door Jacob Cornelis wordende gebruikt, toch op den 12 May 1800 vry te aanvaarden.

18-01-1800 Dewyl Jan Coenis hout- en turfschipper, voormaals woonagtig op Zurhuisterveen, is komen te overlyden, zo worden alle den geenen die iets schuldig zyn in die boedel verzogt om betaling te doen aan Johannes Meines Boete, als Curator over de onmondige kinderen, voor den eersten Maart 1800, en die iets te praetendeeren hebben uit bovengemelde boedel, worden verzogt om hunne rekeningen in te brengen voor bovengemelde tyd, by Johannes Meines Boete woonagtig by de Rodehel onder Harkema Opeinde, en houde anders het schuldige als voor betaald, en het te goede zynde niet betaald te houden.

01-02-1800 [verkoping te Franeker van] een welbeklante scheeps-timmerwerf met de huizinge, steede en tuin cum annexis, staande en gelegen op het eind van het Oostvliet aan de Franeker Vaart te Franeker, door wylen Jacob Clazes als eigenaar zedert veele jaaren met goed succes gebruikt en gedreeven, direct na den Finalen Palmslag te aanvaarden.

08-02-1800 Een schuitmakers-knegt, zyn werk wel verstaande en geneegen zynde te werken, kan van stonden aan werk bekomen by Pieter Johannes, mr.schuitmaker tot Oldeboorn.

22-02-1800 [verkoping te Bolsward van] I. zekere extra welgereguleerde groote timmer-schuur, zynde ruim 100 voeten lang, en ruim 40 voeten hoog, met de daar by zynde groote sleephelling en timmermans wooninge, staande te Terhorne, zynde 8 dagen na de Finale Palmslag te aanvaarden.
II. zekere huizinge aldaar, bestaande in twee kamers naast het vorige percheel, by Hendrik Sjoerds cum soc. , voor 20 glden jaarlykschen huur, dog den 12 May aanstaande in vrydom te aanvaarden.

01-03-1800 [verkoping te Joure van]een welbezeild coffe-schip, lang 96, wyd 22, en hol 11 voeten, de Jonge Evert genaamd, gevoerd by schipper Sjoerd Douwes van de Joure, in den jaare 1786 van de Werf van Geert Gerryts en Zoon op de Joure nieuw uitgehaald, leggende thans tot Stavoren.

15-03-1800 Sybe Heins te Franeker op 5 Huizen, praesenteerdt zyn wel ter neering staande scheepstimmer helling uit der hand te verkoopen of te verhuuren, met het woonhuis en timmerhuis, dat lang is 70 voet, wyd en hoog na rato; wie hier aan gading maakt, vervoege zig by de bovengemelde, die in alle billykheid wil handelen, en wel beraden is te verhuuren of te verkopen.

15-03-1800 Uit de hand te koop: een Noordwouder praam, lang 62 voet, wyd 12 voet en hol na advenant, met zeil en treil, haken en boomen, 2 dreggen en verdere toebehooren, te bevragen by Rienk Hendriks, aan de Sloperswerf te Ackrum.

09-04-1800 [verkoping te Joure van] een extra welbetimmerd coffe-schip, de Jonge Geert genaamd, gevoerd geweest by wylen Daniel Hasselaar, lang over steeven 92, wyd 22½, en hol 11 1 8ste voet, in de jaare 1793 nieuw uitgehaald, van de Werf van Geert Gerryts en Zoon op de Joure, leggende in de Lemmer [etc]

09-04-1800 [verkoping te Joure van] een welbetimmert cof-schip, lang 48 en wyd 11 voeten, hol na proportie, met zeil en treil, zo rit en vaart, zo als by Rommert Geerts van de Lemmer is bevaaren, in den Jaare 1798 nieuw uitgehaald, van de Werf van Greelt Sybrens, mr.scheeps timmerman tot Sneek, leggende op de Joure [etc]

12-04-1800 [verkoping te Leeuwarden van] een schuite schip [60 x 12¼vt] en hol naar advenant, met derzelver annexen, laatst door Auke Postma bevaaren, leggende by de schuitmakery van Oeble Frank, alwaar het zelve kan worden bezien, direct tegen contante betaaling te aanvaarden .

21-05-1800 [verkoping te Woudsend van] een nieuwgebouwd coffeschip, in den jare 1799 door Jetze Pranger op de Werf van Melle Wybrens op de Joure nieuw uitgehaald [81 x 20 x 9½vt] met al zyn rondhout, zeilen, ankers en touwen, koks en kajuitsgoed, alles nieuw [etc]

24-05-1800 Uit de hand te koop: een sterke hardzeilende zeilpraam, met een stel zeilen van best doek, lang 20 voet en 8 duim, wyd 6 voet en 8 duim, nader onderrigt by Marten Wybes, in de graavery van Marten Fockes, by de Hooy Dam onder Oudega, of by Johannes Sytzes, mr.schuitmaker tot Wartena.

11-06-1800 Op heden den 11 Juny 1800, ‘s nademiddags half twee uur, ten sterfhuize van Hans Eeltjes, in leeven scheeps timmerman op Vyf Huizen onder Franeker, verkoping by boelgoed van huisgeraaden, als cabinet, laadtafel, klok, twee bedden, en het geen er meer te voorschyn zal worden gebragt; als meede scheeps-timmermans gereedschappen, ganse bootje, ganse roer, een dongpraam met een [de rest van de pagina is afgesneden]

21-06-1800 [verkoping te Franeker van] I. een huizinge en schuitmakery, benevens de opstal van een klein timmerhuis en werf, staande op de zogenaamde Weeze Fenne, zynde de opstal van het klein timmerhuis en werf bezwaard met 5 Car.Gls en 3 strs grondpagt, aan het Claar Campster Weeshuis te Franeker, alles geleegen op Vyf Huizen aan de Trekvaart onder Franeker, door Hans Eeltjes mr.scheeps-timmerman met ‘er dood ontruimd, direct na de Finale Palmslag vry te aanvaarden.

21-06-1800 Twee scheeps-timmerknegten en een smids-knegt, de eerstgemelden haar werk wel verstaande, en de laatste ten deele, kunnen van stonden aan werk bekomen by Age Jacobs te Woudsend.

28-06-1800 Een zeilmakers-knegt, geneegen zynde voor een reeks van weeken te werken voor eene goede beloninge, adresseere zich ten spoedigsten by de koopman Wieger As.Visser te Woudsend.

05-07-1800 Uit de hand te koop; een halfsleeten schuitje, lang 44, wyd 10¾ voeten, en hol naar advenant, met zeil en treil; als meede twee nieuwe boere booten en een jagt, thans leggende by Douwe Gerbrands, mr.scheeps timmerman op Olde Galileen onder Leeuwarden, alwaar dagelyks kunnen worden gezien, die in alle billykheid wil handelen.
Een à twee scheeps-timmerknegten, genegen zynde by bovengemelde te werken, kunnen aanstonds werk bekomen.

12-07-1800 [verkoping te Dokkum van] een scheeps- en timmerhelling, met de daar by staande dubbelde woonhuizinge cum annexis, staande en geleegen op de Streek onder Aalsum, vry van lasten, en op den 12 May 1800 vry van huuringe, thans door Sake Jans cum uxore, als huurders bewoond en gebruikt.

12-07-1800 Alzoo eenen Christiaan Yzing, woonagtig in het Holsteinsche, deszelfs schip alhier heeft gelaten, zynde door den scheeps timmerman Douwe Gerbens, reeds in de maand April 1799 uit de grond opgehaald en gerepareerd, blyvende hy Christiaan Yzing in gebreeke, deszelfs gemelde schip van hem Douwe Gerbens af te haalen; zoo word gemelde Christiaan Yzing, door den Raad der Gemeente van Leeuwarden, by deezen gewaarschouwd, om deszelfs schip voornoemd, van de scheeps-timmerman Douwe Gerbens alhier af te haalen, en daaromtrent zoodanige orders te stellen, dat hy, Douwe Gerbens, van het toezicht van dit schip werde ontslagen naar behooren, en niet langer tot overlast alhier verblyft, alles binnen vier weeken na dato deezes, zullende by nalatigheid in deezen verder omtrent dit schip worden gedisponeerd naar behooren.
Actum Leeuwarden den 4 July 1800 Ter ordonnantie van gem. Raad, J.Valk, Secretaris

16-07-1800 [verkoping te Bergumerdam van] een nog hegt en sterk coffe-schip, lang 41 voeten, wyd en hol na rato, met mast en wigt, zeilagie en touwerk en verder annexen, zoo als by Abraham Abrahams is bevaaren, en thans legt aan de Helling van de Mr.scheeps timmerman Jan Alberts by Bergumerdam.

16-08-1800 Een scheeps-timmermans-knegt, het werk redelyk verstaande, en geneegen zynde te werken tot Bergumerdam, gelieve zig op het spoedigste te adresseeren by Jan Alberts, mr.schuitmaker aan de oostkant van de Pyp aldaar.

23-08-1800 Alzo Jan Jans mr.scheepstimmerman te Eernewoude, zich onlangs van daar heeft begeeven, zonder orde op zyne zaaken te hebben gesteld: Zoo is’t dat dezelve Jan Jans namens de Raad der Gemeente van Tietjerksteradeel, wordt aangemaand, om voor den 10 September eerstkomende, aldaar terug te keeren, en order op zyne zaken te stellen, zullende by gebreke dies over deszelfs boedel worden gedisponeert zo na rechten behoort.

30-08-1800 Een pot-schip, lang 40 voet, wyd en hol na rato, met zeil en treil en alles wat er aanbehoord, uit er hand te koop; nader te bevragen by Sjoerd Feddes te Dockum.

20-09-1800 Twee of drie scheeps timmerknegten, die haar werk wel verstaan, kunnen direct werk bekomen voor een goede loon, by Age Jacobs scheeps-timmerbaas tot Woudsend.

24-09-1800 Uit de hand te koop; een welbetimmerde Helling, staande en geleegen te Workum, zynde met 2 balk-hellingen voorzien; dit ymands gading zynde, die vervoege zig by Tjeerd Jappes aldaar, die in alle billykheid wil handelen.

13-12-1800 Uit de hand te koop; een schuite-schip, lang 59 voeten, wyd 12½ voet, hol 3½ voet op zyn welling, in het jaar 1788 nieuw uitgehaald by Doede Zakes van der Werff tot Sneek, en bevaren door Arjen Sybes, leggende thans tot Ylst.

1801

03-01-1801 Alzo Anne Ulbes, scheeps-timmerbaas te Workum, zyn boedel heeft gerepudieerd, en aan deszelfs Crediteuren afgestaan: Zo is’t, dat de Raad der Gemeente van Workum by dezen oproept alle de Crediteuren van gemelde Boedel, tegen Dingsdag den 13 January eerstkomstig, ‘s voordemiddags 10 uur op den Raadhuize aldaar, tot verkiezing van een Curator Bonorum over gedagte Boedel.

14-01-1801 Iemand van een goed eerlyk gedrag zynde, en de bekwaamheden hebbende, om groote scheeps- of cof-scheeps yzerwerken, prompt te kunnen maaken, en als meesters-knegt te konnen ageeren, en daar toe geneegen is om zig te besteeden, en om als dan op den 12 May eerstkomende in dienst te begeeven, komende ten spoedigste by de Coopman Wr. As. Visser te Woudsend, om te zien te accordeeren.
Een middel knegt van het zelfde ambagt, staande onder den meesters knegt, geneegen zynde te werken, kan aanstonds zoo hy vry is, werk bekomen by gemelde Wr. As. Visser te Woudsend, deeze ongehuwd.
Twee scheeps-timmerknegten, de vereischte bekwaamheden hebbende, zo die vry zyn, kunnen zig meede adresseeren by voornoemde Wr. As. Visser, en kunnen aanstonds werk bekomen.

17-01-1801 Uit de hand te koop; een coffe-schip, lang 44 voeten, wyd 10¾ voet, hol na advenant, met zeil en fokken, zo als het zelve laatst is bevaaren by Alle Anskes, te bevragen by Gosse en Jaitze Meinderts te Heeg.

17-01-1801 Uit de hand te koop: een schuite-schip, lang over steeven 46 voet, wyd 10 voet, en hol na advenant; met zeil en treil, staande en lopend touwerk, leggende by de rode hel, en is te bevragen by Gosse Folkerts aldaar.

17-01-1801 Wie geneegen is om uit de hand te koopen; een schuite of zogenaamd een kofke, lang 44 voet, wyd 10 voet, met 1 zeil en 2 fokken, zoals het rit en vaart, zynde in den jaar 1799 alles nieuw uitgehaald, thans leggende te Franeker, wie gading maakt kome by Wobbe Roels aldaar, die in alle billykheid wil handelen.

31-01-1801 Zes of meerder scheeps timmermans-knegts, hun werk geheel of ten deele verstaande en werk begeerende, kunnende voor een goed dagloon werk bekoomen in de Lemmer by J.F.Witteveen.

07-02-1801 Uit de hand te koop; een schuite-hol, lang over steeven 48 voet, wyd 11 voet, hol na rato, kan in het voorjaar, gemaakt staande in de schuur by Ate Harmens, mr.scheeps timmerman te Grouw te bekomen zyn.

18-02-1801 De Secretaris G.R.Voormeulen, zal op morgen Donderdag den 19 February 1801 ‘s morgens ten 9 uur praecys, ten huize van Albert Jans scheeps timmerman by de Bergumer dam onder Bergum, by boelgoed en gereeden Gelde praesenteeren te verkoopen: Een half gemaakt schuite-schip, lang over steeven 66 voet, wyd 14 voet, en hol 6 voet op uitwatering; een dito lang 50 voet, wyd 10¾. en hol 4¾; voorts hout en scheeps-timmermans gereedschappen, meubilen en huisgeraaden, en verders het geene het welk als dan te voorschyn zal werden gebragt.

21-02-1801 Uit de hand te koop; een halfsleeten schuite-schip, lang over steeven 59 voet, hol en wyd na rato, leggende by de scheeps timmerbaas tot Birdaard, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

14-03-1801 Uit de hand te koop: een hegt getimmerd vaartuig, lang 44 voet, hol en wyd na rato, leggende aan de Bergumerdam; als mede een nieuw praamtje, lang 18 voet, hol en wyd na rato; en een halfsleeten dito, nader te bevragen by Jan Alberts, aldaar.

04-04-1801 Alzo Albert Jans scheeps-timmerman en Tryntje Melis, echtelieden te Bergum, hunnen boedel hebben geäbandonneert; zoo worden deszelfs crediteuren namens de Raad der Gemeente van Tietjerksteradeel, verzogt om [op 08-04-1801 bijeen te komen in Bergum om Curators bonorum over de boedel te benoemen].

18-04-1801 Men zal op Donderdag den 23 April 1801, ‘s morgens te 9 uur, ten huize van S.Bander Wed. by de Bergumerdam, by boelgoed praesenteeren te verkoopen; een half gemaakt schuite-schip, lang over steeven 66, wyd 14 voeten en hol 6 voet op uitwatering; een dito lang 50 voet, wyd 10¾ en hol 4¾; voorts hout en eenig scheeps-timmermans-gereedschap, alles op de werff van Albert Jans aldaar.

30-05-1801 Twee à drie schuitmakers-knegten, geneegen zynde te werken, kunnen aanstonds werk bekoomen voor 22 strs. daags, by Oeble Frank, mr.schuitmaker even buiten de Wirdumer Poort te Leeuwarden.

03-06-1801 Te Bolsward zyn uit de hand te koop; 8 puik piks Stettynsche masten, ter lengte van 70 tot groot 80 voeten diameeter, van 20 tot 25 duim, te bevragen by Gerryt Postma, op de groote Scheeps Helling buiten de Sansterpoort, en zyn aldaar ook te bezien.

13-06-1801 Bastiaan Foppes, als geauthoriseerde Curator Bonorum over de geabandonneerde boedel van Anne Ulbes mr.scheepstimmerbaas tot Workum, gedenkt rekenschap te doen, voor de crediteuren van zyn administratie, op Woensdag den 17 Juny 1801, by Tjidse Hendriks in de groote Stal tot Workum; zo worden alle belanghebbenden verzogt op tyd en plaats te compareeren.

13-06-1801 Cornelis de Koe en Gosse Meinerts, in qlt. als Curatores over de nagelatene boedel van wylen de heer Prince, in leeven Roomsch pastoor te Heeg, voor Commissaris uit de Raad der Gemeente van Wymbrit-zeradeel, reekening, bewys en reliqua doen van die boedel; een yder van die boedel iets hebbende te praeten-deeren, wordt verzogt op tyd en plaats te compareeren, om na bevinding zyn competensie te ontvangen.

18-07-1801 Den gelegitimeerden Procureur Johs.Stroband zal op Maandagen den 27 July, 3 en 10 Aubustus 1801, telkens ‘s avonds 5 uur, ten huize van de Castelein Jan Poetsman, in het Dockumer Veerhuis alhier praesenteeren te verkopen, by stryk- en verhooggelden: De van ouds bekende Orange Timmerwerf, met de daarop staande timmerschuur.[Op 01-08-1801 bod 380cgl]

25-07-1801 Uit de hand te koop; een schuite-schip [56vt, 8 jaar oud, laatst bevaren door Cornelis Abels] en thans leggende by de Rode Hel, by de Helling van Gosse Folkerts.

08-08-1801 Die iets competeert van of schuldig is aan de geäbandonneerdenen boedel van Jan Jans, schuit-maker, gewoond hebbende te Eernewoude, wordt verzogt daarvan aangaave of betalinge te doen aan de notaris G.Wilhelmy te Bergum, als curator bonorum over dien boedel, uiterlyk voor den 1 September 1801.

08-08-1801 Uit de hand te koop voor een civiele prys; een halv gesleeten coffe-schip, lang 50 voet, hol en wyd na rato, met nog een klein vaartuig, beide leggende aan de Bergumerdam, nader onderrigt by Jan Alberts aldaar.

19-08-1801 Uit de hand te koop; een hegt pot schip met ronde luiken en roef, lang 40 voet, wyd 9¾ voet, hol na rato, zo als het laatst is bevaaren, leggende te Dockum; te bevragen by de timmermans baas Sjoerd Feddes of by de koopman W.Binema te Dockum.

22-08-1801 Claas P. Sjollema te Grouw praesenteerdt uit de hand te verkopen; een hegt welbezeild jagt, lang over steeven 21 voet, met een manskops roer, zeil en fokken &c., die in alle billykheid wil handelen.

26-08-1801 [verkoping te Bergumerdam van] zeekere royale huizinge en schuitmakery cum annexis, staande en geleegen by de Bergummerdam onder Bergum, voorheen by Albert Jans cum uxore zynde bewoond geweest, en by de Finale Palmslag vry te aanvaarden. [Op 29-08-1801 bod 921 ggls 21 strs]

05-09-1801 [verkoping te Oldeboorn van] een koffeschip met platte luiken [40vt, laatst bevaren door Gosse Teyes] thans leggende aan de Werf van Tomas Alberts in gemelde dorpe.

12-09-1801 [verkoping te Bolsward van een] schoon en welvertimmerd pot schip [32 x 8½vt, laatst bevaren door Tjepke Taekes] thans aan de Helling van Gerrit Posthumus te Bolsward is leggende.

12-09-1801 Uit de hand te koop; een suitel kofke, geschikt voor allerhande negotie, met ronde luiken, zo goed als nieuw; wie daar aan gadinge heeft, adresseere zig by Douwe Gerbrands, mr.scheeps timmerman op Olde Galilëen, die in alle billykheid wil handelen.

12-09-1801[verkoping te Eernewoude van] ten eersten: een hieminge of polle land, met de Lone tot aan de kleine Draai, geleegen te Eernewoude, by Jan Jans tot een scheeps timmerwerf gebruikt, en daar toe zeer geschikt, met het geene van de helling en het schuithuis daar op staat. Ten tweeden: een kamer, met de daarby behorende grond meede aldaar naast’t vorige, by Jan Jans als eigenaar bewoond, by de Finale Palmslag vry te aanvaarden. [Op 10-10-1801 een bod te zamen van 26 Ggls]

12-09-1801 [verkoping te Leeuwarden van] I een zeer fraay modern betimmerde huizinge, bestaande in drie beneeden en een behangene boven kamer, een keuken, ruime kelder, en een zeer groote sterke timmerschuur, voorts een fraaye bloemtuin, bleekveld, tuin en verdere commoditeiten, zeer aangenaam geleegen aan de Trekvaart op Olde Galilëen onder Leeuwarden, by de coopman Gerryt Bokma thans bewoond, den 12 May 1802 vry te aanvaarden. [Op 03-10-1801 een bod van 1301cgl 5strs] II. Een hegte en sterke huizinge, groote timmerschuur, schuitmakery, helling, tuin en bleekveld, staande naast voorige percheel, Petry 1802 vry aan te vaarden, by G.Bokma meede in gebruik, beide percheelen vry van floreen en grondpagt. [Op 03-10-1801 een bod van 700cgl 10strs]

10-10-1801 Wie geneegen is te koopen; een coffe-schip met platte luiken [47 vt, nieuw in 1801, bevaren door Bote en Thomas Hobbes] kome by Thomas Alberts tot Oldeboorn waar het vaartuig aan de werff ligt en bezien kan worden.

24-10-1801 Uit de hand te koop; een welbezeild koffe schip, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en boomen, zo het is bevaaren door schipper Sybren Klases, woonagtig tot Eernsum, en leggende thans tot Ackrum by de Werf van Johannes Martens Tempel [45 x 10v 2d met zweerden, 11 jaar oud] kunnende des Saturdags voordemiddags bescheid ontvangen te Leeuwarden in het Roodhuisumer Kwartier op de Waese.

24-10-1801 P.C.Blok, mast- en blokmaker,maakt door dezen bekend; dat hy thans woonagtig is op ‘t Vliet te Leeuwarden, in de voortyds genaamde Oranje Werff, recommandeert zig in yders gunst, et belofte van een prompte en civiele behandeling, in het afleeveren van zyn werk, als van scheeps mastentuig groot en klein, en wat verders tot een vaartuig behoort [etc]

14-11-1801 Uit de hand te huur; een welbeklante scheeps-timmerhelling, voorzien van een ruim woonhuis en timmerschuur, waarin lange jaaren die affaires met goed succes in is geëxerceert, te bevragen by A.T.Bylsma, mr.scheeps timmerman te Berlicum, die in alle billykheid wil handelen.

14-11-1801 Uit de hand te koop; een nieuw tjalkschip, tot aan het dek toe gemaakt, staande in de schuur by Tjeerd Jappes te Workum, zynde lang 48, wyd 12, en hol 5¼ voeten, voorzien met 2 balk weigerings en een lange plegt; wie gadinge maakt kome by bovengemelde Tjeerd Jappes aldaar.

28-11-1801 [verkoping te Dokkum van] een sterk en hegt jagt-schip,lang 48, wyd 14 voet, hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, haaken en boomen cum annexis, thans leggende in de Ee op de Streek onder Aalsum, voor de schuitmakerye van Sake Jans.

05-12-1801 Al wie geneegen is een florissante scheeps-timmerhelling, met of zonder gereedschappen te huuren, geleegen te Woudsend, vervoege zig by Akke Jelles Wed. Hylke Ages Tromp te Woudsend; de brieven franco.

1802

02-01-1802 Men praesenteerdt uit de hand te verkoopen; en welbezeild en sterk betimmerd schip, lang 29, wyd 9 voet, hol naar advenant, met zeil en treil en zeer geschikt tot aardappelen te vaaren, leid in den Dorpe Heeg, aan de Werff van Klaas Paules, alwaar een ieder het voor een civiele prys en met gereed geld kan kopen.

09-01-1802 [verkoping te Workum van] een deftig welbezeild tjalk- of schuite-schip [60 x 13 x 4¼vt] in 1789 nieuw uitgehaald by Jacob Sybolts mr.timmerman aldaar, en by Gerben Tietes als schipper gevoerdt, met zeil en treil, ankers en trouwen, leggende op het Zuideinde van gemelde stad, in het hellinggat van gemelde scheepstimmerbaas.

16-01-1802 Uit de hand te koop; een koffe [29 x 9vt] met ronde luiken en een roef, met zeil en treil, leggende op Schilkampen, by de Werff van Jan Pyters, en te bevragen by Jan Feyes in de Dragten.

23-01-1802 Een zaag-molenaars-knegt, die het zaagen van allerley eeken, greenen en vuuren hout wel verstaat, en van een goed gedrag zynde, geneegen zynde als knegt te dienen op de Houtzaagmoolen van Wr.As.Visser te Woudsend, op den 12 May 1802, gelieve ten spoedigsten by gemelde Wr.As.Visser te Woudsend te komen.

27-02-1802 Albert Jans, scheepstimmerbaas te Veenwouden, praesenteerdt uit de hand te verkoopen; een op stapel staande nieuw schuite schip [54 x 12¾ x 4vt] met platte luiken, een vast dak en een eeken wegering.

20-03-1802 [verkoping te Workum van] een nieuw coffe-schip [85 x 22 x 11vt op de uitwatering] groot salvo calculo 84 lasten, onlangs nieuw op de Werff van Jan Symons te Grouw uitgehaald [cum omnibus annexis]

20-03-1802 Uit de hand te koop; een goed en welbezeild coffe schip, lang 44 voet, wyd en hol na advenant [etc] zoodaanig het zelve is leggende by de mr.scheepstimmerman Alle Broers te Ylst.

27-03-1802 Uit de hand te koop; een hegte snik, met vaste roef en halve luiken, te bevragen by Aate Bylsma, mr.schuitmaker te Belkum, die in alle billykheid wil handelen.

03-04-1802 Uit de hand te koop; een opgeboeide praam en een aak,alle met zyn toebehooren, en een boot van 18 voet, te bevragen by Daniel Johannes te Langweer.

10-04-1802 [verkoping te Harlingen van] XVI. De geregte en zesde part in de Noorder Hellinge, aan het Noorderhoofd binnen Harlingen, waarvan meede eigenaar en boekhouder is den mr.scheeps-timmerbaas Jan Yemes de Groot.

24-04-1802 Uit de hand te koop; een koffe schip van 40 voet lang, 9 voet en 2 duim wyd, voorzien van twee stel zeilen, en verder al het geen ‘er aan behoord, te bevragen by Daniel Johannes te Langweer.

24-04-1802 [verkoping te Workum van] een extra wel gebouwd en bezeild schuiteschip [nieuw in 1797, 53½ x 13 x 5vt, laatst bevaren door Alle Synes] zig vervoegen by Tjeerd Jappes mr.scheepstimmerman in evengemelde stad [etc]

01-05-1802 Uit de hand te koop; een overdekt trekjagt, gedienstig voor een heerschap by een buitenplaatst te gebruiken; als meede een kofke met ronde luiken, om allerhande koopmanschap te vaaren; iemand hier aan gading makende, kan zig adresseeren by Douwe Gerbrands, scheeps timmerbaas op de Oude Galilëen by Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

12-05-1802 [verkoping te Franeker van] twee schoone graan-praamen, van binnen bekleed, agter en voor met plegten, ieder met twee boomen, lang over steeven 40 voet, wyd en hol naar advenant, leggende op het Oost Vliet onder Franeker aan de Helling van Andrys Elles, scheeps timmerman aldaar.

22-05-1802 Uit de hand te koop; een kof schip, voorzien met ronde luiken en een roef, zeil en treil, masten en blokken, zeer geschikt om na de Eilanden en om in de Binnenzee te vaaren, zynde lang 36 voet, wyd 10 voeten en hol na advenant, nader onderrigt by Oeble Frank, mr.schuitmaaker even buiten Leeuwarden, en by Jan Zylst, op de Nieuwestad binnen gemelde stad.

22-05-1802 Uit de hand te koop; een nieuw scheepshol, lang over steevens 62 voet, wyd 13½ voet en hol op de welling 4¼ voet, en is te bekomen by Jan Folkerts, scheeps timmerbaas op de Roodehel.

22-05-1802 [verkoping te Stavoren van] een nieuw coffe-schip, thans genaamd de Vreede, leggende te Stavoren aan de Werff van de scheeps bouwlieden R. en A.Eyses [98 x 25 x 13vt op de uitwatering]

29-05-1802 [verkoping te Akkrum van] een geheel nieuw schuite-schip [53 x 11¼ x 3½vt cum annexis] zo en in dier voegen als thans alles nieuw voor de Werff van Johannes Zymons tot Ackrum is leggende; alwaar nader onderrigt by den schipper Romke Harmens is te bekomen.

29-05-1802 [verkoping te Franeker van] een huis en scheeps-helling te Arum, by Hendrik Jans thans in gebruik.

05-06-1802 Vier à zes schuitmakers knegten, geneegen zynde te werken, mits haar werk verstaande, kunnen 22 stuivers tot dagloon verdienen, en ieder uur over werkende 3 stuivers meer, kunnende aanstonds werk bekomen by Oeble Frank, mr.scheeps timmerbaas tot Leeuwarden; dezelve heeft 2 á 3000 kromhouten, geschikt tot snikken, schuiten en praamen, verzoekt een ieders gunst.

12-06-1802 Uit de hand te koop; een vaartuig [46vt, etc. laatst bevaren door Pytter Hendriks] leggende op de Rode Hel by Gosse Volkerts aldaar.

23-06-1802 By gereed geld uit de hand te koop; een schuite, lang 44 voet, hol en wyd na rato, by J.F.Hoekstra te Dockum, alwaar het zelve is leggende voor de Werff, zynde 12 jaaren oud, met zeil en fok [etc]

26-06-1802 Te huur om direct te aanvaarden; een scheeps-timmerwerf, met timmerschuure, woonhuizinge &c., twee ruime wallen en hiemeryen, gelegen aan de groote Zylroede te Mackum, gelyk dezelve wylen Sipke Feykes met de dood is ontruimd, en thans by desselfs Wed. in gebruik; te bevragen by de Wed. Sipke Feykes tot Mackum.

26-06-1802 Uit de hand te koop; een schuite hol met roer, nieuwe zweerden, mast, plaat &c., [46 x 10 x 3vt] leggende by Hubert Ates te Grouw, alwaar hetzelve is te bekoomen.

10-07-1802 Uit er hand te koop; een kley kof, lang over steeven 40, wyd 9¼ voet, en hol na rato, te bevragen by Roelof Douwes, mr.scheeps timmerbaas te Workum.

24-07-1802 [verkoping te Workum van] zeker deftig en welbezeild koffe-schip [66 x 18 x 7vt, by Leendert Durks de Beer als eigenaar in de beurt van Workum op Amsterdam bevaren, met derzelver zeilen [etc] thans by de Werff van de scheepstimmerbaas Binse Durks te Workum in’t water leggende.

24-07-1802 [verkoping te Akkrum van] een welbezeild smak-schip (de Concordia genaamt) [78 x 18 x 8] in de jaare 1795 nieuw uitgehaald, aan de Timmerwerf van Bote Abes te Wartena, en gevoerd door schipper Hessel Watzes [etc]

31-07-1802 Uit de hand te koop voor en civiele prys; een coffe-schip [28 x 7 ½vt] leggende op de Streek by Dockum, en aldaar te bevragen by de schuitmaker Sake Jans.

15-09-1802 Heden morgen om 8 uur, behaagde het God, myn tedergeliefde Man Frederik Witteveen, aan de gevolgen van een ongemak in de mond der Maag, in den ouderdom van 56 jaaren en 6 maanden, na eene genoeglyke Echtverbintenis van ruim 35 Jaaren, door een zagten Dood van my en myne Kinders weg te neemen; - ik betreure in hem eenen dierbaaren Man en myne Kinders een getrouwe en besten Vader, dan daar wy op zekere gronden vertrouwen, dat hy in de Zalige Heerlyke ruste is ingegaan, getaamt het ons dat wy Gode zwygen en zyne Daden met Aanbidding en Dankzegging onderwerpen; geeven wy hier van door de nu gewoone weg kennis aan Vriende en Bekenden, met verzoek om van Condoleantie Brieven te worden verschoond.
Lemmer den 6 September 1802. Johanna F.Soersma, Wed. F.Witteveen

18-09-1802 Daar word gepraesenteerdt uit de hand te verkopen; een snik, agter met een roef, en verders met luiken; wie gading maakt, kan komen by Oede Zytses, mr.schuitmaker op Schilkampen buiten Leeuwarden, of by Jacobus Fockea Ynia, veenbaas tot Ryperkerk, die in alle billykheid willen handelen.

18-09-1802 Wie geneegen is een nieuw schuite hol te kopen [49 x 11vt] adresseere zig by Thomas Alberts te Oudeboorn. Zeg het voort.

30-10-1802 [Per Mei 1803 te huur] zeekere welbeklante scheeps-timmerwerf, met derzelver huizinge en timmerhuis cum omnibus annexis, waaarin lange jaaren met veel succes tot op heden een schuitmakery word gedreeven, zodanig thans nog door Jacob Lykles word gebruikt, staande en geleegen in de Boven Knype; kunnen de gegadigden zig nader adresseeren aan Cornelis Jans, houtkoper in de Boven Knype, en de Notaris P.Bootsman op het Heerenveen, welke ook in cas van verkoop, in alle biilykheid willen handelen.

13-11-1802 Iemand geneegen zynde een wel geleegen timmerhelling uit de hand willende kopen of te huuren, met het woonhuis en timmerhuis daar by, zynde het timmerhuis lang 70 voet, wyd en hoog na rato, die kan zig vervoegen by Sybe Heins, te Franeker op 5 Huizen, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.
[op 22-01-1803 met de toevoeging: op 5Huizen] waar in hy zelvers al groot 56 Jaar gewoond heeft en nog woont; die gading maakt, kome hoe eer hoe liever, want hy wil in alle billykheid handelen.

20-11-1802 Daar wordt gepraesenteerdt uit de hand te verkopen; een wel geschikte en groote kanthelling met al de nodige gereedschappen, benevens een huizinge en een groote nieuwe timmerschuur, staande op een wel geschikte plaats, by de Zyl te Workum; wie hier aan gading maakt, vervoege zig by de Wed. van Jacob Sybolts, woonagtig aldaar.

20-11-1802 Uit er hand te koop; een suitel-schip, met zeil en treil, haaken en boomen, zoo als bevaaren is, leggende by de Poppe Brugge, by Geert Sieses schuitmaker op het Vliet te Leeuwarden.

27-11-1802 Uit de hand te koop of te huur; een scheeps-timmerwerf, met zyn timmerschuur, woonhuis, twee langshellingen, ruime wal, en hiemingen, en verdere commoditeiten en gereedschappen, zo dezelve door Sipke Feykes met de dood is ontruimd, gelegen te Makkum aan de groote Zylroede, en aldaar te bevragen by de Wed. Sipke Feykes, of by Ids H. Faber, schipper van Mackum op Leeuwarden.

18-12-1802 [verkoping te Dokkum van] een hegt, sterk, en welbezeild coffe schip, met zeil en treil [etc, 50 x 12½vt] leggende aan de Helling van Sake Jans, scheeps timmerbaas op de Streek onder Aalsum [op 08-01-1803 bod van 405cgl 5strs]

1803

01-01-1803 Uit de hand te koop: een snelzeilend kaagschip [69 ½ x 18 ½ x 8vt op de uitwatering, etc, nieuw in 1790] wie gadinge hier aan maakt, kome by Willem Hoekstra, scheeps timmerbaas tot Ylst, alwaar het schip is leggende, die in alle billykheid wil handelen

01-01-1803 [verkoping te Workum van] een extra wel ter neering staande kanthelling en timmerwerf, met een groote schuuringe, en daar by staande dubbelde woonhuizinge, en een aangebouwde kamer cum annexis, zeer geschikt voor schippers, welke aan gemelde Werf of Kanthelling timmeren, om in te woonen, met de daar by zynde gereedschappen; staande en gelegen digt by de sluis aan de Zeedyk te Workum, zoo en in dier voegen, als het door wylen Jacob Zybolts in leeven mr.scheepstimmerbaas is bewoont en gebruikt geweest; kan vier weeken na de Finalen Palmslag, vry door den koper worden aangevaard; belast met jaarlyksche Grondpagt van twintig Car.Guldens aan de Stad Workum.

08-01-1803 Uit de hand te koop; een schuite-schip, met platte luiken [46 x 10 etc., laatst bevaren door Pytter Hendriks], leggende op de Rodehel by Gosse Folkerts. [idem, schuite met mast, 54 x 11½ x 3½vt, laatst bevaren by Symen Tysses en een vaartuig met ronde luiken, met mast en staag, 48vt, geschikt tot potschip]

12-01-1803 [verkoping te Dokkum van] een welbezeild tjalkschip [etc] zoo het thans is leggende voor de Timmerwerf van de Coopman Jan Hoekstra, binnen voorschreven Stad.

15-01-1803 [verkoping te Joure van] een deftig en wel betimmerd tjalk-schip met een hek, zodanig als by Sipke Hendriks is bevaaren [71 x 17 min een duim x 8vt] in den jaare 1798 nieuw uitgehaald, van de Werf van Geert Gerryts en Zoon op de Joure [cum omnibus annexis]

15-01-1803 [verkoping te Workum op 27 Januari door secretaris Stoffels] op de Scheepstimmerwerff van wylen Jacob Sybolts aan de Zeedyk aldaar [van] een nieuwe koffe-scheeps boot, lang 18 voet, beneffens een groote parthy eiken planken, wagenschot en kloshout van diversche lengten en dikten, zwaards posten, kromhout en Zwolsche bomen, groote blokken met metaalen schyven en busschen, jeynen, taaljes en ander touwerk, dienstig tot een sleedhelling, dommekragten en ander scheepstimmer-gereedschap, beneffens een groote parthy riet.

22-01-1803 Uit de hand te koop; twee nieuwe scheepen, op de Werf de Tempel tot Ackrum, de eene lang 67½ voet, wyd 14 voet en 8 duim, de tweede lang 48 voet, wyd 11 voet, zy staan klaar om in het water te lopen.

29-01-1803 Jan Alberts, schuitmaker tot Bergum, praesenteerdt uit de hand te verkoopen; een halfsleeten koffe-schip, lang 48 voet, hol en wyd na rato, met ronde luiken, met nog een halfsleeten koffe-schip, met platte luiken, lang 42 voet.

12-02-1803 Wie geneegen is uit der hand te koopen; een sterk en welbezeild tjalkschip, met platte luiken, zeer geschikt om met alles te vaaren [63 x 14 x 4½ op de boekdelling, etc] te bevragen by Saake Jans, mr.schuitma-ker op de Streek by Dockum

26-02-1803 Uit de hand te koop; een nieuw scheepshol [50 x 11 x 3vt] te bevragen by Jan Folkerts, scheepstim-merbaas op de Rodehel.

09-04-1803 Uit de hand te koop; een superber brouwers-praam, voor 3 à 4 jaren nieuw gemaakt, onderrigt daar van by Oeble Frank, mr.scheeps timmerman even buiten de Wirdumer Poort te Leeuwarden.

16-04-1803 Uit de hand te koop; een schuite-schip [53 x 11½ x 3½vt, zoals het bevaren is, met zeil en treil] leggende by Gosse Folkerts by de Rodehel.

16-04-1803 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een extra ordinaris welbezeild tjalk-schip, zynde een hekschip, met ronde luiken en een strykende mast, en van agteren een groote balk port, en een welbetimmerde kajuit, lang over steeven 70 voet, en hol en wyd navenant, leggende thans by de Timmerwerff van Tjeerd Reins tot Workum; en te bevragen by de Coopman Ruurd Johannes Hinlopen tot Workum.

07-05-1803 Dr.W.Meurs, secretaris van Wymbritseradeel, zal [op 18-05-1803, om 9 uur] ten huize van de Wed. van Cornelis voor de Wind, in de Jutryp, publicq by boelgoed praesenteeren te verkoopen; een schoone party scheeps en huis timmermans gereedschappen, waar onder drie beste dommekragten, en een sleep helling met het geen daar toe behoord; voorts een jagt en 5 praamen, waar onder een schoone hout praam, alles met zeil en treil, vier molen zeilen, een party eikenhout, groot 20 voer reid, en wat meer te voorschyn zal worden gebragt.

14-05-1803 Uit de hand te koop; een welbezeild dubbeld veerschip, lang 42 voet, wyd 12½ voet, en hol na rato, met zeil en treil, anker en touw, zo als hetzelve is leggende by Willem Hoekstra, scheeps timmerbaas tot Ylst.

21-05-1803 By Eeltje Teedses, scheeps timmerbaas te Ylst, is te bekomen een bolle schip, lang over stevens 26 voet, hol en wyd na advenant, met zeil en treil, alles beter als halfsleeten, en ‘t schip is zeer dienstig tot een zuitelschip.

04-06-1803 Alzo Wybe Gerbens Bootsma, mr.scheeps timmerman tot Ylst, op Donderdag den 19 May l.l. van hier is vertrokken, zonder order op zyne zaken te stellen; Zoo is Het: dat Drost en Geregte van Ylst, voorn. Wybe Gerbens Bootsma oproepen, om voor den 20 Juny eerstkomende alhier te rug te komen, om order op zyne zaken te stellen, zullende by gebreeke dies, gehandeld worden, zo als na regten verstaan zal worden te behooren.

11-06-1803 De Lynbaan te Grouw, lange jaaren met veel succes gedreeven door de Hr. Ate Y.Faber, is door de ondergtekende gekogt, welke zig recommandeert in een yders gunst, onder belofte van een civiele bediening. Claas P.Sjollema

15-06-1803 By Saake Jans, scheeps timmerbaas onder Aalsum by Dockum, is uit de hand te koop; een halfsleeten tjalkschip [65 x 12½vt cum annexis] leggende by deszelfs Helling. Zeg’t voort.

25-06-1803 Uit de hand te koop voor een matige prys; een half sleeten schuite schip [45 x 10vt] te bevragen by Johannes Tjallings te Grouw.

25-06-1803 Uit de hand te koop; een nieuwe hekstjalk-schip, [72 x 16 x 7¼vt] met 1 balkpoort, zeer geschikt voor een Hamburgervaarder; wie gading maakt, kome by Teunis Lykles, mr.schuitemaker op de vlekke Gorredijk.

02-07-1803 Iemand geneegen zynde een jagt te kopen, lang 20 voet, hol en wyd na rato, 1 busaan, 3 fokken, adresseere zig by Symon Jans tot Grouw.

16-07-1803 Uit de hand te koop; twee aardappel schepen, met zeil en treil, lang 28 voeten; een halfsleeten snik, twee jagten met zeil en treil, een waterpraam; is te koop by Oeble Frank, mr.scheepstimmerbaas buiten de Wirdumer Poort tot Leeuwarden.

16-07-1803 Door dien Wybe Gerbens Bootsma, en Baukjen Jans, egtelieden woonagtig te Ylst, hunne boedels hebben geabandonneert: Zo is’t; dat Drost en Ggeregte van Ylst, door dezen oproepen alle de crediteuren van de voorschreven boedels, op Maandag den 1 Augustus 1803, ‘s morgens te 10 uur, op den raadhuize te Ylst, ten einde als dan voor Commissaris uit hun midden, te benoemen Curatores Bonorum over die boedels.
Actum Ylst den 4 July 1803 Ter ordonnantie van Drost en Gerechte, H.M.Scrinerius, secretaris.

06-08-1803 Uit er hand te koop; een halfsleeten kofke, lang 40 voet, hol en wyd na rato, met zeil en treil, leggende tot Bergum aan de Dam, te bevragen by Jan Alberts, schuitmaker aldaar.

13-08-1803 C.P.Sjollema, G.Reitsma en G.van Asperen, verzoeken aan alle crediteuren en debiteuren van wylen de heer Ate Ypes Faber, in leeven zeilmaker en touwslager te Grouw, daar van opgave te doen uiterlyk voor den 1 November 1803, aan C.P.Sjollema, scheeps timmerbaas en touwslager aldaar.

13-08-1803 De secretaris H.M.Scrinerius te Ylst. Dr. P.Noyon en Pr. B.Faber te Sneek [bieden ter publieke verkoop aan] een goede huizinge, ter zyden een groote timmer huizinge, en voor een timmer hellinge &c., wel geschikt tot groote scheepen te bouwen, staande aan de Publicque Vaart te Ylst, kunnende by de Finale Palmslag worden aangevaard.

31-08-1803 Alle perzoonen, welke geneegen mogten zyn en de vereischte bekwaamheid bezitten, om als scheeps timmerman te dienen, op ‘s Lands Werff te Harlingen, kunnen zig adresseeren aan ‘s Lands Comptoir van Equipagie aldaar.

21-09-1803 Uit de hand te koop; een extra snel zeilend jagt, lang over steeven 20 voet, met zeil en fok, te bevragen by de schuitmaker op het Vliet te Franeker.

08-10-1803 Ymand geneegen zynde uit der hand te koopen; een huizinge en scheeps timmerwerf met de gereedschappen en verdere annexen, op tauxatie, kome by de Wed. van Jochum Tjeerds by de Bergumer Dam; dezelve praesenteerdt uit der hand te verkoopen een veerschip, zoo als het zelve tot heeden heeft gevaaren van de Bergumer Nystad op Leeuwarden.

08-10-1803 [verkoping te Heerenveen van een huizinge en grofsmederij op de Heerenwal] naast de scheepstimmerwerf van Eeltje Eeltjes in Comp.

12-11-1803 Heden morgen trof my en myne kinderen een allergevoeligste slag, alzoo ik de treurige en onver-wagte tyding ontving, van het overlyden van mynen waarden echtgenoot en myner kinderen Pieter Tetrode, die gisteren van hier naar Leeuwarden gereisd, aldaar des avonds ongeveer te 7 uuren in het water is gevallen, daar uit gered, toen ook nog praesent van geest bevonden, dog kort daarna aan de gevolgen van dat ongeluk is over-leden, in de ouderdom van ruim 53, en na eene egtverbintenis van 33 jaaren; volgens gebruik geeve ik hier van door deezen aan onze vrienden en bekenden het behoorlyk berigt.
Harlingen den 9 November 1803 Aurelia Gratama Wed. Pieter Tetrode
NB. De affaires worden als voor deezen gecontinueerd.

19-11-1803 De secretaris B.M.Schik, zal publicq by strykgeld praesenteeren te verkoopen: een huizinge cum annexis, sampt scheeps timmerhelling, met hoovinge en daarop staande vuur kamertje, staande en geleegen te Feenwouden, by Albert Jans in huur, den 12 May 1804 vry te aanvaarden.

30-11-1803 [publieke verkoping te Grouw]: Een deftige moderne net betimmerde huizinge, bestaande in 2 royaale kamers, tusschen beiden voorhuis en gang, keuken &c., voorzien van veele commoditeiten, welke tot eene deftige huizinge behooren, met de daar by behoorende groote scheeps timmerschuur en werff, extra ruim plak grond, bleekveld en hovinge, waar in lange jaaren de scheeps timmery met veel succes is gedreeven, is vry van lasten, en op den 12 May vry te aanvaarden, staande en geleegen op het allerbest aan het Water te Grouw.
[Op 04-01-1804 bod van 1860cgl 15strs]

03-12-1803 [publieke verkoping te Bergum van] zeekere huizinge en welgeleegene schuitmakery, bestaande in twee kamers, schuithuis en helling, sampt grond met boomen en plantagie, daar by behoorende, alles staande en geleegen te Bergum aan de Dam, door de Wed. Jochem Tjeerds tot heeden toe bewoond en gebruikt, kunnende direct worden aangevaard, vry van grondpagt; breeder by billetten gemeld.

31-12-1803 [verkoping te Heerenveen van] een welbezeild schuiteschip [69 x 15v 10d, met zeil en treil etc, laatst bevaren door Pieter Pieters, schipper op de Heerenwal] leggende in de Vaart aan de Heerenwal bij’t Heerenveen, by de Helling van de Wed. H.H.Hiddinga.

1804

07-01-1804 Uit de hand te koop een nieuw hek schuite hol, lang 60 voet, wyd 14 voet, hol na advenant, te bevragen by Sible Hoekstra, scheepmaker tot Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

07-01-1804 Een schuitmakersknegt, zyn werk verstaande, en genegen zynde in de aanstaande maand Maart te werken, kan zig vervoegen by de Mr.schuitmaker Oeds Sysens, op Schildkampen by Leeuwarden.

14-01-1804 Men praesenteert publiek by strykgeld aan den meestbiedenden te verkoopen: eene huizinge en welbeklante schuitmakery, staande en gelegen aan de Donjummer Vaart even buiten Franeker, (wordende dit handwerk aldaar by continuatie aan den gang gehouden) laatst by wylen Doede Thomas als eigenaar bewoond en gebruikt geweest, zes weeken na den Finaalen Palmslag vry te aanvaaarden, vry van grondpagt. [etc] N.B. Van de verkooping van het schuitmakers hout en de praamen, zal nadere advertentie gedaan worden.
[Op 04-02-1804 met de aanvulling: vry van grondpagt] dog bezwaard met zes guldens Eeuwige Renthe aan L.Vrouwe Noord Leen. Waar op geboden is 1451 Car.Gls. 15 Strs.

18-01-1804 [uit de hand te koop] een welbezeild schuite schip [62 x 14½ x 4¼vt, cum annexis] zo het thans is leggende tot Birdaard, laast bevaaren door Claas Ages; nader onderrigt te bekomen by Fredrik Creeft, mr.schuitmaker tot Birdaard, en Klaas Ages, in het Harlinger Veerhuis te Dockum.

21-01-1804 Uit de hand te koop; een schuite [55 x 11 2/3vt etc,] laatst bevaaren door Auke Vink; nadere informatie by Sake Jans, schuitmaker op de Streek te Dockum.

21-01-1804 [verkoping te Makkum van] XIV. een 32ste gedeelte in het in den jaar 1802 nieuw op de Helling van Bote Abes gebouwde cofschip [97 x 23½ x 12¼vt, bevaren door de Zoon van Haring Romkes als schipper, leggende te Workum]

21-01-1804 [verkoping te Workum] op den scheeps timmerwerf van Tjeerd Reins te Workum by boelgoed; een parthy gezaagd eeken balkhout, kromhout, zitters en knies, dakbalkstukken, wagenschot en planken, als mede 22 vysels, dommekragten, vysel en zetkettingen, 1 praam en schouw, een extra wel zeilend jagt, lang 21 voet, met dubbel stel zeilen, en voorts een menigte gereedschappen, zo als op een groote scheeps timmerwerf word gebruikt.

28-01-1804 Het behaagde den Schepper van Alles, wiens doen Wysheid is, heden na den middag, om één uur, uit myne Armen weg te neemen, myne beminde Huisvrouw Hiske Dirks Steedehouder, in den bloeiënden Ouderdom van byna 30 Jaaren, na dat zy met my, nu ruim 8 Jaren, in eene zeer genoeglyke Egtverbintenis geleefd hadt.
Hoe onverwagt deeze Slag my treffe, en hoe zwaar en drukkend haar gemis my valle, wensche ik egter my vol eerbied, aan den wil des Allerhoogsten te onderwerpen, in het gerust vertrouwen, dat die Haar in zyne Eeuwige Zalige Heerlykheid zal opgenomen hebben.
Myne Familie, goede Vrienden en Bekenden, gelieven zig met deeze thans gebuikelyke gewoonte van Bekend-maakinge te vergenoegen.
Yrnsum, den 21 January 1804 Folkert van Loon

28-01-1804 Uit de hand te koop; een oude schuite, met zeil en treil, mast en wigt, lang 48 voet, hol en wyd na rato, leggende tot Bergum aan de Dam, by Jan Alberts schuitmaker.

04-02-1804 Wie geneegen is uit de hand te koopen; een tjalk [72 x 16½ x 7¼] groot half afgemaakt, adresseere zig by Haring Tjibles, scheepstimmerbaas te Heeg.

25-02-1804 [Op 12 Maart 1804] zal op de scheeps timmerwerf van wylen Doede Thomas, buiten Franeker, by boelgoed worden verkogt; een party scheeps timmerhout, praamen, werk, peko’s vaten, en hetgeen verder tot eene schuitmakery behoort. Die geenen welke aan de boedel van gemelde Thomas Doedes iets schuldig zyn, worden als nog verzogt daar van betaaling te doen, uitterlyk met ultimo Maart aanstaande.

25-02-1804 Een scheeps timmermansknegt, zyn werk geheel of ten deele verstaande, kan op den 5 Maart 1804 werk bekomen by Oeds Sysses, op Schildkampen onder Leeuwarden.

25-02-1804 Uit de hand te koop of te huur; een scheeps timmerhelling, op den 12 May 1804 vry te aanvaarden; wordende by Albert Jans te Feenwouden gebruikt; iemand gading makende, adresseere zig by Wybren Johannes, veenbaas te Feenwouden, die in alle billykheid wil accordeeren.

07-04-1804 Uit de hand te koop; een schuiteschipshol, met platte luiken, [53v] leggende by Pieter Alles van der Werff, die in alle billykheid wil handelen.

11-04-1804 [verkoping teWorkum van] een wel bezeild bun-schip, in den jaare 1788 nieuw uitgehaald, de Jonge Cornelis genaamd, lang 63½ voet, wyd 16 voet en hol op zyn uitwatering 7¼ Duim, voorzien met een koperen bun, met zeil en treil, staande en lopende wand, ankers, touwen, boomen, kloeten, en verder gereedschappen [by Huite Symons als schipper bevaren] en te Workum by de Werff van Tjeerd Jappes is leggende.

14-04-1804 Uit de hand te koop; een welbezeild kof schip, [58 x 14¼v, etc] en is leggende by de Werf van Symon Jappis te Workum.

21-04-1804 Uit de hand te koop; een nieuwe tjalk, lang 71, wyd 15¼ en hol op zyn welling 5 voeten, de scheergangen 20 duim breed; wie hier aan gadinge maakt, vervoege zig by Paulus Klases, of desselfs zoon Klaas Paulus, scheeps timmerbaasen op de Buitenste Helling te Heeg, die in alle billykheid willen handelen.

05-05-1804 Uit de hand te koop; twee zeil-jagten, met zeil en treil, alles zo als het behoort; nog twee suitelschepen, kunnende laden 80 korven aardappels, leggende aan de Werf van Oebele Frank, buiten Leeuwarden; die in alle billykheid wil handelen.

09-05-1804 [verkoping by strykgeld van] I. een fraay zo goed als nieuw plaisier jagt, met zeil en treil cum annexis, groot ruim 20 voeten, hol en breed naar advenant II. een dito als vooren. [etc] welke jagten intusschen te zien zyn by de schuitmaker Oeble Frank, [agter de huizinge van castelein G.Arjens, in de Olde Claandery buiten de Wirdumer Poort]

12-05-1804 Uit de hand te koop een mooy visschers scheepje, met zeil en treil en 2 nieuwe schakels met een nieuwe ruljert, te bevragen by de schuitmaker Douwe Gerbrands, op Olde Galileen even buiten Leeuwarden.

12-05-1804 [verkoping te Heerenveen van] een schuiteschip [66 x 14½ x 4½vt] in den jaare 1800 van de Helling van Pieter Klases op de Gordyk nieuw uitgehaald, bevaaren door Jan Dirks [nu liggend bij Oude Haskerbrug in de Nieuwe Vaart]

19-05-1804 Men praesenteedt publicq te verkopen: een goede huizinge, ten zijden een groot timmerhuizinge, voor den timmerhelling, zeer geschikt om allerley zoort van schepen te bouwen, staande aan de publicque Vaart te Ylst, aanstonds by de Finale Palmslag te kunnen aanvaarden. [op 09-06-1804 geboden de geringe prys van 975cgl]

19-05-1804 Uit de hand te koop; een halfsleeten dubbeld veerschip, lang 48 voet, wyd 12½ en hol op het berghout 4 voeten, met zeil en treil, ankers en touwen, zodanig als een compleet schip behoort, en geschikt om met aardappels of op de eilanden te vaaren; te bevragen by Willem Hoekstra, scheepstimmerbaas tot Ylst, alwaar het is leggende aan de Werf.

26-05-1804 Thomas Thomas, mr.scheepstimmerman te Oldeboorn, praesenteert uit der hand te verkopen; een nieuw coffe-schips-hol, met platte luiken, lang ongeveer 45 voet, wyd en hol na rato, te bevragen by Thomas Thomas voorschreven.

26-05-1804 Uit de hand te koop; een extra hard seilend jagt, van 25 voeten lang en 10 voeten wyd, met groote busaan zeilen, leggende by Daniel Johannes, scheepstimmerman tot Langweer.

30-05-1804 Uit de hand te koop; een nieuwe tjalk [71 x 15¾ x 5vt] de scheergangen 20 duim breed [by] Paulus Klases of desselfs zoon Klaas Paulus, scheeps timmerbaasen op de Buitenste Helling te Heeg, die in alle billykheid willen handelen.

02-06-1804 Er worden vermist twee zwaare kanthelling kettings, ieder lang 28 voeten of daar omtrent, dog de eene met kooten van 9 duim lang of daar omtrent, en de andere met kooten van 4 duim of daar omtrent, ieder op het eene end met een groote ring; wie dezelve gevonden of gekogt mogt hebben, kome by Douwe Gerbrands, mr. scheeps timmerman op de Olde Galileën onder Leeuwarden, die dezelve voor een behoorlyke prys weder wil inkopen, of zo iemand weet te zeggen waar dezelve zyn, zal voor zyn moeite eerlyk beloond worden, zo zulks ook geblyke.

09-06-1804 [dezelfde tekst als 02-06-1804, met de toevoeging] N.B. een à twee scheeps timmerknegten, hun werk verstaande, en geneegen zynde voor een behoorlyke daghuur te werken, adresseeren zig by bovengemelde, kunnen aanstonds werk bekomen.

04-07-1804 Heden morgen, werd ik in diepe rouw gedompeld door het haastig afsterven van myn waardigen echtgenoot Jan Freerks Hoekstra, eene opwelling van waterzucht, die zich voor eenigen tyd in zyn gestel openbaarde, doch de laatste dagen weder eene gewenschte herstelling deed hoopen, maakte onverwagt een einde aan zyn werkzaam leeven, in den ouderdom van 66 jaaren en 10 maanden, en na een genoeglyken egt van ruim 44 jaaren. Zyne laatste oogenblikken waren schielyk beslissend, maar zagt, en, gelyk wy als Christenen vertrouwen, voor hem het begin van een geruster en Zalig Leeven. Dit is myne en myner Kinderen troost, onder het andersins smertelyk verlies. Afweezige naastbestaanden en vrienden, gelieven dit berigt als eene voldoende bekendmaaking aan te neemen.
Dockum den 1 July 1804. Rinske Bennes. Wed J.Hoekstra

11-07-1804 Uit hoofde van de uitgestrekte affaires, die wylen myn man Jan Freerks Hoekstra, tot het laatst van zyn leeven by de hand heeft gehad, ben ik in de verpligting, openlyk te verzoeken, dat allen, die iets te praeten-deeren hebben van, of schuldig is, aan dezen boedel daarvan ten mynen huize, uiterlyk binnen 14 dagen aan-gave doen.
Dockum den 12 July 1804. Rinske Bennes. Wed. J.Hoekstra

21-07-1804 Uit de hand te koop, een schuite schip, wat minder dan halfsleeten, met een mast plaat staande yser, [48vt] zeer geschikt om met turf te vaaren, leggende tot Oosterlittens, te bevragen by de schipper Wytze Jans aldaar, of by Evert Louws, scheeps timmerbaas tot Franeker, die in alle billykheid willen handelen.

21-07-1804 Uit de hand te koop; een kofke, [48 x 11vt] van binnen geweigerd [cum annexis, wat beter dan halfsleten] leggende te Ylst, onderrigt by Willem Hoekstra, scheeps timmerbaas tot Ylst.

21-07-1804 Uit de hand te koop een cof-schip [33 x 10vt] met ronde luiken, en een braadspit [cum annexis], zeer bekwaam om op de eilanden te vaaren, van dit jaar nieuw uitgehaald, wie gading maakt kome by S.A.Hingst tot Workum. Zeg’t voort.

25-07-1804 De affaires van wylen Jan Freerks Hoekstra, in leven scheeps timmerman en mastmaker te Dockum, zullen door den ondergetekenden, op naam van zyne moeder gecontinueerd worden, die zich als zodanig in ieders gunst aanbeveelt, en van zynen kant eene prompte en civiele behandeling belooft, zullende ook binnen kort een sleep helling op de werf in gereedheid gebragt worden, om zeeschepen en andere, op het drooge te calfateren. Oege Hoekstr, per order myn Moeder.

25-07-1804 [verkoping te Heerenveen van] een extra welbezeild schuiteschip [48 x 11¼ x 3¼vt] in den jaare 1798 nieuw by de werff van Johannes Symons te Ackrum uitgehaald [cum annexis, laatst by schipper Auke Eesges van Leiden gevoerd] leggende thans aan de Heerenwal by de Kalkovens op het Heerenveen.

28-07-1804 Uit de hand te koop; een schuite schip [47 x 11vt] met roer en sweerden, mast, zeil, fok en touwen, thans voorzien van een nieuwe eiken boekdenning en verdere reparatie; te bevragen by de mr.schuitmaker Hubert Ates te Grouw, alwaar de schuite is leggende.

11-08-1804 Uit de hand te koop; een beter als halfsleeten coffe-scheeps-hol, met platte luiken [29 x 9vt], een nieuw coffe-scheeps-hol [32 x 9vt], een jagt scheeps-hol [19vt] te bekomen by de mr.scheepstimmerman Alle Broers te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

11-08-1804 Uit de hand te koop; een nieuw scheeps-hol [48 x 13½vt] geschikt tot aardappel en appel vaaren, te bevraagen by Sible Hoekstra, scheepmaker tot Ylst. Dezelve praesenteerd mede uit de hand te verkoopen; 100 blok best wagenschot, van allerlei zoort.

18-08-1804 Uit de hand te koop; een wel bezeild koffe schip [cum annexis, 40 x 9vt, 7 jaar oud, laatst bevaren door Sytse Wytzes te Heeg] leggende te koop by de Helling van Paulus Clases te Heeg.

01-09-1804 Uit de hand te koop; een coffe-schip [50 x 11¾vt, cum annexis] te bevragen by Willem Hoekstra, scheeps timmerbaas te Ylst, alwaar het schip aan de Werff is leggende.

29-09-1804 Wie geneegen is om een parthy extra mooy cromhout, in zoorten, uit der hand te kopen, kan zig adresseeren by Ype Leukes, scheeps timmerman op Zeven Huizen onder Franeker.

06-10-1804 Iemand geneegen zynde een wel ter neering staande schuitmakery uit der hand te kopen of te huuren, met of zonder gereedschap, staande op Vyf Huizen naby Franeker, kan hem vervoegen by Sybe Heins te Franeker, die in alle billykheid wil handelen. Zeg het voort.

06-10-1804 [boelgoed te Dokkum van] een party Noordsche greenen en vuuren zaagbalken, deelen en colders; als meede een groote party extra mooye juffers, in onderscheidene lengten [bij] de Helling van de coopman Wytze Freerks te Dockum, alwaar het hout genummerd is leggende.

13-10-1804 Uit de hand te koop; een halfsleeten veerschip [40vt] met zeil en treil, leggende aan de Helling van Tjalling Jans in de Lemmer; nader te bevragen by Johannes Annes aldaar.

27-10-1804 Uit er hand te koop; een halfsletene snik, met zeil, kleden en kloeten, en ook zonder hetzelve zo de kooper het verkiest; te bevragen by Geerd Siedses, scheepstimmerbaas op het Vliet te Leeuwarden.

03-11-1804 Uit de hand te koop; een nieuw schuite hol [72 x 16 x 7¼vt] met een hek en een groote balkpoort, bykans klaar, leggende by de werff van de scheeps timmerbaas Theunis Lyckles op de Gorredyk.

21-11-1804 Uit de hand te koop; een aardappel snik, in den jaare 1795 nieuw uitgehaald [40 x 9 x 3vt] staande thans op de Timmerhelling van Bartele Jans te Harlingen, by wien nadere onderrigting te bekomen is.

1805

16-01-1805 Een scheeps timmerknegt, zyn werk redelyk verstaande, het zy getrouwd of ongetrouwd, en geneegen zynde te werken, kan direct werk bekomen by Jan Alberts, mr.schuitmaker te Bergummerdam, belooft een goede daghuur.

23-01-1805 Uit de hand te koop; een hegt en welbetimmerd coffescheepje, met hegte zeil, fok en kluif fok, roef en ronde luiken, hol en wyd na rato, lang 37 voet, oud 5 jaar, leggende tot Bergum; te bevragen by de schuitmaker Jan Alberts aldaar.

23-01-1805 [verkoping te Lemmer van] een welgetimmerde huizinge, bestaande in twee kamers, loots, bak, 2 timmerhuizen en een ledige plaats, waar in een lengte van jaaren de bootjemakery met goed succes is geëxerceerd, nu laatst door Harmen Jans Post, met ‘er dood ontruimt, staende en gelegen aan de Zijlroede op het Westeinde van de Lemmer, mede zeer geschikt tot timmery van binnen vaartuigen, op den 12 May 1805, vry van huringe, de timmerhuizen en ledige plaats, direct by de Palmslag te aanvaarden. NB. De kopers desverkiezende, kunnen de halve koopschat, tegen behoorlyke intrest behouden.

26-01-1805 By Haring Tjibles, mr.scheeps timmerbaas te Heeg, is thans te koop een tjalkschip [62 x 16½ x 7¾vt] half klaar, en zeer geschikt om ‘er binnen en buiten meede te varen.

30-01-1805 Een middelknegt of onderknegt, werk begeerende op May 1805, op een houtzaagmolen, vervoege zig by A.Sjoerds de Boer te Ylst.

02-02-1805 Uit de hand te koop; twee prompte nette betimmerde nieuwe tjalken, de eene lang 70 voet, wyd 15¼ voet, hol op zyn welling 5 voet, alle lang hout; de andere is lang 66 voet, wyd 14 voet en 8 duim, Harlinger wydte, en hol na rato; wie gadinge maakt, adresseere zig by Paulus Clases of by desselfs zoon Claas Paulus, scheeps timmerbaasen te Heeg, die in alle billykheid willen handelen.

02-02-1805 Iemand van een goed gedrag, liefst niet bezwaard met veel kinderen, het scheeps timmeren en scheeps bouw goed verstaande, geneegen is voor meesters knegt te ageeren op St.Petry 1805, adresseere zig in persoon by G.J.Kalverboer, of door brieven franco, te Workum.

23-02-1805 Men praesenteerdt uit de hand te verkoopen; een schuite schip [45 x ca 10vy] met tuigagie ‘er op, te bevragen bij Jelle Jeens mr.schuitmaker in de Rottevalle, alwaar het schip is leggende.

02-03-1805 Aan de Werff van G.Posthumus te Bolsward , leit een hol van een capitaale snik te koop, dienstig tot allerhande negotie.

02-03-1805 Uit de hand te koop; een nieuwe tjalk [46 x 11vt] te bevragen by de scheepsmaker Sible Hoekstra tot Ylst.

16-03-1805 Uit de hand te koop een coffescheepje lang circa 40 voet, wyd en hol naar advenant, met een zeil en fokken, verders alles zodanig het te bezien is by de scheeps timmerwerf van Age van der Werff te Sneek.

23-03-1805 By de schuitmaker Theunis Lyckles op de Gorredyk, zyn te bekomen twee nieuwe schuite hollen, een van 72 voet lang en groot 16 voet, wyd en hol op zyn uitwatering 7¼ voet, met hek, een groote balk poort, zwaar en sterk belemmerd, en een schuite van 68 voet lang en 14 voet en 8 duim wyd, en 4½ voet hol op zyn welling.

30-03-1805 Uit de hand te koop; een halfsleten coffe, [47 x 10vt] met staande en lopende want; te bevragen by Jouke Siebots, scheepstimmerbaas te Ylst, alwaar hetzelve is leggende.

03-04-1805 [verkoping te Harlingen van] I de gerechte helft in het trek veerschip cum omnibus annexis, varende van Franeker op Harlingen vice ac versa, zo als by Albert Jonkman is bevaren geweest, zynde het schip in het jaar 1804 op de Werf van Andries Elles nieuw getimmerd [etc]

27-04-1805 [verkoping te Dokkum van] een aanzienlyke party eeken hout [etc] kromhout en bogtstukken [etc] by de Werff van de koopman Wytze Freerks, aan het groot Diep te Dockum, alwaar het hout is leggende.

11-05-1805 Uit de hand te koop; een nieuwe aardappel snik [32vt] thans leggende te Harlingen, te bevragen by de scheeps timerman Age Saakes Wijma op de Schritsen, die in alle billykheid wil handelen.

18-05-1805 Uit de hand te koop, een koffe-schip [48 x 11½vt] met zeil en treil, en zodanig hy laatst is bevaaren, oud vyf jaren, in alles kant en in orde; te bevragen by Gosse en Jaitse Meinerts, mrs.scheepstimmerlieden te Heeg, die in alle billykheid willen handelen.

31-08-1805 [verkoping te Woudsend van] V. 9 pondematen kostelyk greidland, [op ‘t westeinde van Ypecolsga] by Wyger Annes Visser in gebruik, tot Petry 1806.

16-10-1805 Uit de hand te koop; een koffe hol, lang 40 en wyd 9 ¼ voet, zo goed als halfsleeten; te bevragen by G. en Jaise Meinerts, mrs. scheeps timmerlieden te Heeg.

26-10-1805 [De wed. Sake de Jong verkoopt een] schuiteschip [60 x 12v 8d x 4vt, nieuw in 1799, zeer geschikt om met granen te varen] is leggende voor de werf van A.van der Werf te Sneek, by wien ook noch een nieuwe coffe van 60 lasten te koop op stapel staat.

26-10-1805 Wie genegen is om uit de hand te kopen; een party extra mooy kromhout, in zoorten, geschikt tot groote en alle andere vaartuigen, kan zig adresseeren by Ype Leeukes, scheeps-timmerman op 7 Huizen buiten Franeker.

02-11-1805 Uit de hand te koop; een halfsleeten suitel schip, lang 31 voet, wyd over het berkhout 8¾ voeten, en hol na rato, met mast en wigt, een roef met ronde luiken, leggende voor de Wal van de mr.scheeps-timmerman, Alle P.van der Werf te Ylst.

09-11-1805 Alzo Jetske Jelles wed. van Anne Wygers Visser te Woudsend, voor zich zelve, en mede als moeder en wettige voogdesse over haar minderjarige kinderen, by haren gen. man in echte verwekt, haar boedel heeft geäbandonneerd, en gerepudieerd aan en ten voordele van hare crediteuren, zoo is het: dat Drost en Gerechte van Wymbritzeradeel by dezen oproepen, alle de crediteuren van voorn. boedel, om te compareren op Dingsdag den 12 November 1805, ‘s middags om twaalf uur, op de Rechtkamer van Wymbritzeradeel te Sneek, ten einde over gen. boedel Curatores Bonorum te verkiezen. [was zeilmaker]

16-11-1805 [verkoping te Joure van] een byna nieuw en extra welzeilend coffe schip, genaamd de Jonge Johannes, [88 x 22 x 11¼vt] zynde in den jare 1800 op de Werff van G.Gerryts en Zoon, op de Joure nieuw uitgehaald [schipper Anthoon Klases de Jong, cum annexis]

21-12-1805 [verkoping te Dokkum van] een welbezeild tjalkschip, by de eigenaar Jouke Jans, als schipper gevoerd, thans leggende voor de Helling van de scheepstimmerbaas Sybren Sybes, op de Streek onder Aalsum [66 x 14? x 4?vt cum annexis]

1806

22-02-1806 [verkoping te Leeuwarden van] II. Een hegt, sterk schuiteschip [42vt met annexen] thans leggende aan de schuitmakerye van Oebele Frank, buiten de Wirdumerpoort.

22-02-1806 [verkoping te Veenwouden van] een huizinge en scheepstimmerhelling cum annexis, staande en gelegen te Feenwouden, by Alle Douwes wordende bewoond, den 12 May 1806 vry te aanvaarden.

08-03-1806 Uit de hand te koop, een tjalk schip [58 x 12¾ x 3¾vt met annexen dat] laatst door Jan Bonnes als eigenaar is bevaaren; nader onderrigt by Wiemer Fellinga , by de Brol te Leeuwarden, en by de scheepstimmer-man Hayke Pieters te Dragten, alwaar dezelve is te bezigtigen.

29-03-1806 [verkoping te Joure van] een extra schoon nieuw coffeschip, de Vrouw Geeltje genaamd, in den jaare 1805 nieuw uitgehaald aan de timmerwerf van Melle Wybrens en Zoonen op de Joure, [92 x 21½ x 10½vt met annexen, liggend te Workum, informaties bij koopman Evert A.Everts te Workum]

19-04-1806 [verkoping te Drachten van] een schuiteschip [cum omnibus annexis, 54 x 11v 9d] liggende bij de timmerwerf in de Noorder Dragten

30-04-1806 [uit de hand te koop] een nieuw schuite schips hol [50 x 11¼vt] het veronder bykans geheel beschooten, leggende aan de werf van Rienk Hendriks te Akkrum; iemand hier aan gading heeft, die vervoege zig hoe eerder hoe liever by Rienk Hendriks voornoemd.

31-05-1806 [verkoping te Woudsend van] 11? pondematen uitmuntend schoon grasland, [ten oosten aan de algemeene doorvaart de Ee] hebbende de houtzaagmollen van Wieger Ans.Visser ten Noorden, en by de leerloijery gelegen [etc]

09-07-1806 Uit de hand te koop; een beter als halfsleeten visch aaks hol [22vt met annexen] leggende voor de wal van de mr.scheepstimmerman Alle Broers te Ylst.

09-07-1806 Uit de hand te koop; een schuitehol [48 x 11 x 3¼vt] leggende aan de werff van Johannes Symons te Ackrum.

02-08-1806 Uit de hand te koop; een koffe-schip [46 x 11vt, oud 9 jaaren, met annexen] te bevragen by G.en Jaise Meinerts, scheeps timmerlieden te Heeg.

16-08-1806 Uit de hand te koop; een aardappel-snik, die voor weinig tyds nieuw uitgehaald is, met platte luiken, mast, zeilen en verder’t geen ‘er toebehoort, om te kunnen worden bevaren, hy laadt ongeveer 140 korven; te bevragen by Age S.Wyma op de Schritsen te Harlingen; die in alle billykheid wil handelen.

23-08-1806 Uit de hand te koop; een aardappel-snik, bykans zoo goed als nieuw, met platte luiken en een plegt, kunnende laden groot 300 korven aardappels; te bevragen by Douwe Gerbens, mr.scheepstimmerman op Olde Galileën even buiten Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

03-09-1806 [verkoping te Heeg van] een tjalk-schuit [56 x 12vt] met zeil en treil, ankers en touwen, koksgereedschappen, en alles zoo als laatst door Gerrit Jans Bakker is bevaren, thans leggende by de scheepstimmerwerf van Gosse Meinderts te Heeg; direct te aanvaarden.

04-10-1806 [verkoping te Sneek van] een welbezeild tjalkschip [63 x 13½ x 4¼vt] met zeil en treil, ankers en touwen, koksgereedschappen enz; [etc] thans leggende te Woudsend by de scheeps timmerwerf van Durk Piers, en laatst by de eigenaar Sikke Gerryts bevaren.

01-11-1806 [verkoping te Grouw van] I. een huizinge, scheeps-timmerwerff, met de helling, en derzelver gereedschappen, by Symon Jans cum uxore bewoond en gebruikt, op den 12 May vry te aanvaarden. II. een huizinge naast het vorig percheel, met een ruime bleekveld, put en regenwatersbak &c., by Sipke Karstes wed. in gebruik, tot den 12 May 1807, en als dan vry te aanvaarden. [Op 15-11-1806 staat bij I. de toevoeging: als meede een jagt met zeil en treil, groot 20 voeten]

15-11-1806 Uit de hand te koop; een halfsleeten turfschuitte, lang 45 voet, en nog een suitel jagt met luiken; te bevragen by Douwe Gerbrands, scheeps timmerbaas op Olde Galilëen te Leeuwarden, die in alle billykheid wil handelen.

03-12-1806 Uit de hand te koop twee houtzaagmolens [etc] legt alle afgebroken te Ylst, adres by Sjoerd Aukes de Boer te Ylst; de brieven franco, by de bovengemelde is nog te koop; een nieuwe smak, staande op stapel, [75 x 19 x 9vt].

20-12-1806 Uit de hand te koop; een wel en hegt betimmerd praam-schip [nieuw in 1805, met luiken en waarings, schipper Alle Jans, 40 x 9½vt, etc] zo als thans is leggende aan de scheeps timmerwerf van Rienk Hendriks Boxum, te Ackrum.

20-12-1806 Men gedenkt by (open water) publicq of uit de hand te verkopen; een halfsleeten turfschuite, bevaaren door Jan Douwes woonagtig te Langezwagen [43½vt etc] ten huize van Douwe Gerbrands, scheeps timmerbaas op de Olde Galilëen buiten Leeuwarden.

1807

17-01-1807 Een mastmaakers knegt, zyn werk geheel of ten deele verstaande, werk begeerende tegen den 5 Maart eerstkomende, kan zig vervoegen, by de Weduwe Jan Freerks Hoekstra tot Dockum.

24-01-1807 Uit de hand te koop; een thans onder handen zynde nieuw schuite schips hol, [54 x 12¾ x 4vt] staat nog zonder plegten, zo wel gereed om met binnen als over te varen; te bevragen by Hubert Ates, mr.schuitmaker te Grouw.

24-01-1807 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een schuite-scheeps-hol [63 x 14vt, schipper Fokke Johannes Pruimboom] leggende op de Heerenwal by de werf de Morgenstond; iemand daar aan gading makende, adresseere by de scheepstimermans baas Pieter Barteles aldaar.

07-02-1807 Een nieuwe tjalk te koop; lang 68 voet, wyd 14 voet en 8 duim, en hol op de welling 5 voet, by Paulus Clases en Claas Paulus te Heeg.

07-02-1807 Uit de hand te koop; een schuiteschip 50 x 11vt, met annexen, 2 jaar oud] te bevragen by Jan Alberts, mr.schuitmaker op Bergumerdam, die in alle billykheid wil handelen.

14-02-1807 Uit de hand te koop; een nieuw jagt [48 x 13vt 4d] geschikt tot appel en aardappel varen; als meede een jagt lang 22 voet, wyd en hol na rato, met roef en luiken; zeil en fok, en wat er aan behoord. zynde halfsleeten; te bevragen by Sible Hoekstra, scheeps timmerbaas tot Ylst. die in alle billykheid wil handelen.

28-02-1807 Twee scheeps timmerknegten, hun werk redelyk goed verstaande, kunnen aanstonds werk bekomen by Jan Engberts, mr. scheeps timmerbaas op Ezumazyl onder Anjum.

25-03-1807 Uit de hand te koop; een nieuwe schuite schips hol [38 x 9¼voeten] te bevragen by de wed. Anne Pieters van der Werff te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

04-04-1807 Men praeenteerdt uit de hand te verkoopen; een nieuw hek schip met ronde luiken [73 x 16? x 7¼vt] leggende te Grouw aan de Werf van Wytse Sipkes en Johs.Tjallings met zyn rondhout klaar, en by dezelve te bevragen. [Op 20-05-1807 aangeboden in een publieke verkoping met daarbij: zeer geschikt om buitenduins te varen]

18-04-1807 [verkoping te Veenwouden van] een schuiteschip, met zeil en treil, leggende aan de Helling van Albert Jans aldaar [45vt] nader te bevragen bij Jacob de Haan te Leeuwarden, en te Veenwouden bij Folkert Martinus.

09-05-1807 Bij toeval te koop; een nieuw schuitescheepshol [66 x 14½ x 6v 4d] extra kantig en groot in zyn ruim, met lange plegten en wyde warings, geschikt tot een buitenvaarder, by Durk Piers, scheepstimmerbaas te Woudsend.

13-05-1807 Uit de hand te koop; een nieuw schuite hol, [52 x 11¾vt] te bevragen bij Thomas Thomas tot Oldeboorn.

27-05-1807 Uit de hand te koop; een potschip [35vt] laatst door Dirk Sjoerds bevaren: als mede een snik [39vt] met luiken, zeil en touwerk, leggende beide op Schilkampen onder Leeuwarden by Oeds Sysses.

30-05-1807 Wie geneegen is om een extra mooy party kromhout in zoorten uit der hand te kopen, kan zig adressseren by Ype Leeukes, scheeps timmerbaas op 7 Huizen buiten Franeker.NB. By dezelfde is ook uit der hand te koop een nieuwe koffe, lang 46 voet, met de geheele opstaande boei.

06-06-1807 Uit de hand te koop; en welbezeild cofscheepje [54 x 12½vt, met annexen] leggende aan de Werf van Willem Hoekstra, scheepemaker te Ylst.

06-06-1807 Te koop: een snel zeilend jagt, lang over steeven 20 à 21 voet Vriesche schuitmaakersmaat, wyd en hol na proportie, met een opstaande tent, voorzien van 2 bezaans zeilen en drie fokken, voorts haaken, boomen en verdere toebehoren; te bevragen by Geert Siedses, mr.schuitemaaker op het Zuidvliet by de Poppebrug even buiten Leeuwarden.

25-07-1807 Wie geneegen is uit de hand te kopen; een halfsleeten Blokzylder jagt met zyn toebehoren, lang 45 voet, nog een schuite met zyn toebehoren, lang 56 voet; adresseere zig by Douwe Gerbrands, scheeps timmer-baas op de olde Galileën even buiten Leeuwarden; dezelfde heeft ook meer anderen in verschot.

01-08-1807 Heden nademiddag om twee uur, trof ons den gevoeligen slag, van onzen waardige en zordragende moeder Janke Feytses Bakker, wed. Age Hylkes Tromp, door Gods Albestuur uit onze armen weg te rukken, na eene kortstondige slymberoerte, in den hogen Ouderdom van 88 Jaar en 3 Weken, hopende dat den Drieëenigen God, haare onsterfelyke Ziele tot Hem in den Hemel zal hebben opgenomen, welke os aller wensch en bede is.
Nalatende uit haaren Bloede zes Kinderen, veertig Kinds-Kinderen, en een-en-vyftig Kinds Kinds-Kinderen; dienende deeze door den thans gebruikelyken weg tot bekendmakinge aan Vrienden en Bekenden.
Woudsend den 28 July 1807 Lisk Ages Tromp. Mede uit naam van verdere Broeders en Zusters.

15-08-1807 Uit de hand te koop; een halfsleten kofke schip, met platte luiken, lang 34 voet, wyd en hol na advenant, met zeil en treil, en wat er meer by behoorende is, leggende voor de wal van derzelver eigenaar, Alle Broers, scheepstimmerman te Ylst; die in alle billykheid wil handelen.

22-08-1807 Uit de hand te koop; een suitelschip met ronde luiken en verdere toebehoren, en een jagt met zeil e treil; te bevragen by Oeds Sytzes, op Schilkampen onder Leeuwarden.

22-08-1807 Wie genegen is om uit der hand te kopen; een party extra mooy kromhout in zoorten, kan zig adresseeren by Ype Leeukes, scheeps timmerman op 7 Huizen buiten Franeker.

12-09-1807 Een ongetrouwd scheeps-timmermans-knegt, die hem het klein scheeps werk wel verstaat en geneegen is om te werken, kan aanstonds werk bekomen of op den 24 September 1807 voor een goed dagloon, by de wed. van Focke Pieters te Ackrum.

26-09-1807 Die iets te praetendeeren heeft, van of schuldig is aan den boedel van Evert Louws, in leeven scheepstimmerman op Zevenhuizen onder Franeker, worden verzogt daar van ten spoedigsten opgave of beta-ling te doen, aan Anne Lourens op Zevenhuizen vermeld, en wel uiterlyk voor den 1 November naastkomstig. Voorts praesenteerd Anne Lourens uit er hand te verkopen; een schoone dwars huizinge, voorzien van vier beneden kamers, alle met haardsteed, bedsteed en kasten, een boven kamer en groote zolder, voorts aan de regtzijde een scheepstimmerwerf en woning, en aan de linkerzyde een groote timmerschuur, en eindelyk nog een plek grond, ten westen tot berging van hout gedestineerd, groot circa 20 roeden, alles door wylen Evert Louws nagelaten; alsmeede een op stapel staand kof-scheepje, lang 44 voeten, ongeveer voor een derde afgebouwd, zynde tot onder het berghout beschoeit; en eindelyk een halfsleeten jagtje, by de werf leggende. Wie gading heeft vervoege zig by den eigenaar Anne Lourens die in alle billykheid wil handelen.

10-10-1807 Uit de hand te koop; een turfschuite [44vt met annexen] bevaren door Hendrik Fokkes van Veenwouden, leggende by Oeds Sysses op Schilkampen onder Leeuwarden.

24-10-1807 Uit de hand te koop; een kofke van 28 voet, het welke voorzien is met een best zeil, mast en touwerk; als mede een hegte praam, lang 50 voet; te bevragen by de scheeps-timmerbaasen Symon Watzes en Hendrik Hendriks & Comp. te Grouw.

12-12-1807 [verkoping te Joure van] een hegt en welbezeild tjalkschip [72 x 17 x 7¼vt] in den jaare 1801 nieuw van de Werf van Geert Gerrits en Zoon op de Joure uitgehaald [cum omnibus annexis] in dier voegen als laatst uit ‘s Lands Dienst van de Waal is gekomen, en by de Helling van Symon Geerts, mr.scheepstimmerman op de Joure is leggende; intusschen uit de hand te koop by de eigenaar Gerben Aukes in Oudehaske, en by genoemde scheepstimmerbaas, en den actuaris op de Joure.

12-12-1807 Iemand genegen zynde om uit de hand te koopen; een ruime huizinge, bestaande in zes vertrekken, daar te boven nog een groot plak gronds, zeer gescchikt tot een pakhuis of ander fabriek, staande en gelegen op Olde Galileën onder Leeuwarden, tegen over de steenen Pelmolen even buiten de Hoekster Poort aan het water; wie hier aan gadinge maken, vervoege zich by Douwe Gerbrands, scheeps timmerbaas terzelver stede.

12-12-1807 Uit de hand te koop; een bolle-praam, met zeil en treil en verdere toebehoren, groot 3 last, liggende by de Helling van Sjoerd Feddes te Dockum, by wien nadere onderricht te bekomen is.

1808

13-01-1808 [verkoping te Makkum van] een schuiteschip [62 x 14 x 6vt] met eene daarby zynde byna nieuwe schulpe snik [bevaren ter schulpvissen by Melle Clases] en hetzelve legt aan de Werf van de Wed. J.H.Kingma te Mackum, met de goederen daarby zynde volgens inventaris.

23-01-1808 Uit de hand te koop; een onder handen nieuw schuiteschips hol, [54 x 12¾ x 4vt] zedert verleden voorjaar gestaan; zeer geschikt om met eigen negotie over te varen als ook anderzins; te bevragen by Hubert Ates, mr.schuitmaker te Grouw.

06-02-1808 By de scheeps timmerbaas Theunis Lykles zyn te bekomen; een groot tjalk schip [70 x 16 x 7vt op de uitwatering] extra zwaar betimmerd en sterk, met een hek, leggende klaar voor de Werf; een dito schuite [68 x 14v 8d x 4½vt op de welling] extra sterk en schoon betimmerd.

20-02-1808 [verkoping te Leeuwarden van] een schuitje, lang 40 voeten, wyd en hol naar advenant, met zeil, treil en verdere annexen, thans leggende voor de scheepstimmerwerf van Geert Siedzes, op het Vliet by Leeuwarden.

27-02-1808 Men praesenteert uit de hand te verkopen; een scheeps-timmerwerf, met daar by alle zyn annexen, en deszelfs wooninge, veele jaren met succes is gedreven, staande en leggende tot Makkum aan de groote Zylroede, laatst gebruikt by wylen Claas Oenes met de dood ontruimd; wie hier aan gading maakt, adresseere zig by de Wed. Claas Oenes, of by de koopman Sieds Klaarenberg te Makkum.

05-03-1808 [verkoping in Lemmer van] Een extra sterk gebouwde en welzeilend tjalkschip, [67½ x 14¼vt] door Rienk Wisses nieuw uitgehaald, op de Werf van Melle Wybrens op de Joure, in Ao. 1801 met zeil en treil, ankers, touwen en alle andere toebehoren, tans leggende in de Lemmer, zynde een notitie der goederen te zien by Melle Wybrens op de Joure, en by R.Sleeswijk in de Lemmer, by welke laatste van alles nader aanwyzing is te bekomen, en de conditien die ook by opgemelde Actuarius [Notaris A.J.Vening te Heerenveen] ten zynen huize te Balk te vernemen zyn.

12-03-1808 Oege Hoekstra mr.scheepstimmerbaas te Dockum, praesenteerdt uit er hand te verkopen; een hek-schip [73vt] met zeil en treil, haken en kloeten &c, nader volgens inventaris; laatst bevaren door Fokke Daniels, thans leggende in het groot Diep van bovengemelde stad.

30-03-1808 [verkoping te Lemmer van] een extra welbezeild coffeschip, genaamd de Vier Vrienden, in den jaare 1792 aan de Werf van C.P.Sjollema te Grouw nieuw uitgehaald, laatst gevoerd door Captein Tjeerd Feikes de Boer [86 x 21½ x 10¾vt, cum omnibus annexis]

09-04-1808 Uit de hand te koop; een nieuw kofke, lang vier-en-veertig voet, wyd en hol na advenant; te bevragen by Ysack Abrahams, mr.schuitmaker op Bergumerdam.

09-04-1808 Dr.T.Mesdag te Burgwerd [verkoopt op 28 April 1808 te Workum] eene voortreffelyke huizinge, staande even buiten Workum, Letter W.F.No.4, bestaande uit diverse beneden en boven vertrekken, hebbende over het geheele huis een beschoten dak, zeer vermakelyk aan het water, en ruim uitzicht hebbende over de Rydweg naar Bolsward, met het daarby naast staande huis of schuur, voorheen tot een scheeps timmerwerf gebruikt, voorzien van put en bak &c., den 12 May 1808 vry te aanvaarden.

27-04-1808 [verkoping te Ylst van] eene voor weinige jaaren nieuw gebouwde huizinge en erf, op een zeer aangename stand aan het noordeinde der stad Ylst, voor deezen bewoond door den eigenaaren de vroedsman Tjeerd Symens van der Meulen cum uxore, en nu laatstelyk door deszelfs Wed. Wytske Eeltjes met den dood ontruimd, lopende voor van de algemeene Vaart tot agter aan de algemeene Rydweg, en kan dadelyk na de Finale Palmslag worden aanvaard, de huizing bestaat voor in twee ruime en zeer net geverfde en betimmerde vertrekken, agter een zomer woning, keuken, kelder en washok, in de gang een provisie kamertje; voorts een regenwaters bak binnen huis, voor het huis en bleek en agter hetzelve een tuin en erf, vry van grondpagt.

30-04-1808 Uit de hand te koop; een nieuw en sterk betimmerde praam, lang 33½ voet, wyd en hol na advenant, als meede twee boereboten, beide halfsleeten, een van 16 en een van 12 voet, by Herre Durks, scheeps timmerbaas te Grouw.

07-05-1808 Heden morgen 5 uuren, overleed alhier aan de gevolgen eener hevigen borstpleuris, na eene ziekte van 20 dagen; myn waarde man Willem W.Hoekstra, in leven scheepstimmerman en lid van het Gemeente bestuur alhier, oud drie-en-veertig jaren, één maand en vyf dagen, met wien ik circa drie-en-twintig jaren in eene genoeglyke egt geleefd hebbe; ik betreur in hem het gemis eens braven en veel verzorgenden mans, en myne agt kinderen eenen besten vader, hoe zwaar my deze slag treft, bezeft elk ligtelyk; verzoeke dus van rouwbeklags brieven verschoond te blyven.
Ylst den 5 May 1808. Jetske Murks Wed.W.Hoekstra

14-05-1808 Daar Age Sakes Wyma, mr.scheeps-timmerman te Harlingen, met er woon na Berlicum is vertrokken, en aldaar eene nieuwe scheeps-helling heeft aangelegt, zoo verzoekt hy een ieder zyn gunst in’t maken van schepen en pramen, en het repareeren van dien, dezelve verkoopt in zoorten vuuren planken, oude eiken planken, ook goed oud afbraak; belooft een civiele en prompte behandeling.

14-05-1808 Een scheepstimmerknegt, zyn werk wel verstaande, getrouwt of ongetrouwt, genegen zynde zig te verhuuren en te werken, vqan nu af aan tot St.Petry 1809, vervoege zig hoe eerder hoe liever by Jelle Jeens, scheeps timmerbaas in de Rottevalle, en kan aldaar van stonden aan werk bekomen.

14-05-1808 Twee scheeps timmerknegten, dog liefst ongetrouwd, hun werk redelyk wel verstaande, dog de eene kennis van klein werk hebbende van jagten en boten, kunnen terstond werk bekomen by D.Boontje, mr.scheeps timmerbaas te Eernewoude.

18-06-1808 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een uitmuntend zeer geschikte scheepstimmerhelling, met twee wel geapproprieerde woonhuizen, aangename tuin en twee bleekvelden, staande en gelegen even buiten de Franeker Pyp aan de Trekvaart onder de jurisdictie der stad Harlingen, voorzien van een houten schuur, lang 66 voeten en wyd 23 voeten binnewerk, bezyden dien een kleine schuur 18 voet vierkant; voorts een endhelling, lang 85 voet, een kanthelling lang 80 voet, wyd 26 voet, en twee dwarshellingen, alles met zyn toebehoren; als mede een elfde portie in de keiligter en een tichel praam, en zodanig by wylen Symon Hendrik de Groot te Harlingen, in leven als eigenaar is gebruikt, terstond te aanvaarden. Iemand hier aan gading ma-kende, kan zich vervoegen by de Wed. van gedagte S.H.de Groot. Verders allen; die iets te praetendeeren heb-ben van of schuldig zyn aan den, by wylen Symon H.de Groot te Harlingen nagelatene boedel, gelieve daar van voor of op den laatsten Juny 1808, op en aangave te doen aan deszelfs nagelatene Wed.

29-06-1808 Een ieder die iets te praetendeeren heeft of verschuldigd is, aan de nagelaten boedel van wylen Symon Hendriks de Groot, in leven mr.scheeps timmerbaas te Harlingen, worden verzogt om daar van ten spoedigsten en wel uiterlyk voor- of op den 31 July aanstaande, opgave of betalinge te doen aan deszelfs Wed. Tobia de Lon aldaar.

02-07-1808 [verkoping te Dokkum van] een welbezeild schuiteschip [56vt met annexen] leggende thans aan de Helling by Sake Jans onder Aalzum [etc] NB. Iemandt genegen zynde hetzelve uit de hand te kopen, gelieve zig te vervoegen by Sake Jans bovengedagt.

09-07-1808 Uit de hand te koop; een praam met gangen, beter als halfsleten, lang 37 voet, wyd en hol na advenant, als mede een halfsleten aak, lang 21 voet, te bevragen by den scheepstimmerbaas Eeltje T.Holtrop te Ylst.

27-08-1808 Uit de hand te koop; een halfsleeten snikke, met roef en luiken, die 225 korven aard-appelen kan bergen, leggende aan de Helling by Oeble Frank, by het Aschland tot Leeuwarden.

27-08-1808 Age Sakes Weyma, scheeps timmerbaas te Berlicum, adverteerdt; dat by hem te koop is een aardappel snik, voorzien met roef en luiken, een buzaan zeil, en verders het geen by een bevaaren snik behoort, lang over steven 37½ voet, wyd en hol na advenant.

03-09-1808 Een schuite-schip [50 x 11 x 3¼vt] met zeil en treil en verdere annexen, laatst door Age Hilles cum uxore bevaren, leggende thans voor de scheeps timmerwerf van Symon Watzes en Hendrik Hendriks te Grouw.

01-10-1808 Uit de hand te koop; een zuitel-schip cum annexis, met ronde luiken, [34vt] op heden veel vertimmerd; zeer geschikt om met aardappels of andere goederen te vaaren; te bevragen by de scheepstimmerman Tjamke Taekes te Ylst, alwaar genoemde schip is leggende.

19-10-1808 Uit de hand te koop; een welbezeild snik schuit, met platte luiken, voorzien van een agteronder, zeil, fok en boomen, het een en ander nog zo goed en niet minder als halfsleten, zynde in alles uitneemend geschikt voor aardappel suitelary; die daar toe gading maakt, vervoege zich hoe eerder hoe liever by de ondergeteekende, welke daaromtrent nader inlichting zal geven.
Pieter Syberens, mr.schuitmaker op het Zuidvliet te Leeuwarden.

22-10-1808 Uit de hand te koop; een welbezeild koffe-schipke met ronde luiken [31 x 8vt, met annexen] te bevragen by Ynse Melles, scheeps timmerbaas op de Joure, die nader onderrigt zal geven.

19-11-1808 Alzoo Simke Willems, mr.schuitmaker op vyf Huizen onder Franeker, zyn boedel heeft geabandon-neerd en ten voordele zyner crediteuren afgestaan; zoo is het dat Schepenen van Franeker, de crediteuren van Simke Willems voornoemd oproepen, om op Maandag den 21 November 1808 ‘s morgens elf uur, op den Raadhuize binnen Franeker te compareeren, ter stemming van één of meer boedelredders.

23-11-1808 [verkoping te Joure van] een koffeschip met zeil en treil [32 x 9¾ x 2½vt] met ronde luiken, leggende aan de timmerwerf van Melle Wybrens en Zoon, op de Joure.

03-12-1808 [verkoping op 22-12-1808, later uitgesteld naar 29-12-1808, want Isaac Telting kreeg op 20-12-1808 een zoon, te Franeker door secretaris Isaäc Telting van] I. een huizing en schuitmakery, benevens de opstal van een klein timmerhuis en werf daar by, als mede een ledige erve, geschikt tot berging van hout, staande op Vyfhuizen onder Franeker, No. 1 en 2, by Simke Willems bewoond, belast met f 5 - 3 - : grondpagt, de schuitmakery, timmerhuis en werf direct, en de huizing den 12 February 1809 te aanvaarden.

31-12-1808 Uit de hand te koop; de volgende twee schepen, als een schuite-schip [58 x 12vt met annexen] en een schuite-hol [56vt] beide te bevragen by Gosse Folkerts, mr.scheepstimmerman by de Rohel onder Harkema Opeinde.

1809

13-01-1809 Uit de hand te koop; een halfsleten schuite-hol [60 x 13¾vt] by Eeltje Eeltjes, scheepstimmerbaas op de Heerenwal by het Heerenveen, leggende op de Heerenwal by de timmerwerf van Eeltje Eeltjes.

17-02-1809 Uit de hand te koop; een schuite schip [48 x 12vt, met annexen] oud 7 jaar, zeer geschikt om met negotie te varen, of zo de koper zulks verkiest, buiten het opstaande goed, kan het losse hol ook te koop krygen, de zeilen oud 2 jaar; wordt bevaren by de schipper Cornelis van Eck, by wien zulks is te bevragen, of by de scheepstimmerbaas Hubert Ates te Grouw.

28-02-1809 [verkoping te Drachten van] een schuite-schip [met annexen, 54vt, laatst door Johannes Pieters bevaren] thans by de Werf van de schuitmaker Haike Pieters in de Noorderdragten leggende, by wien de conditien intusschen zyn te vernemen.

10-03-1809 Uit de hand te koop; een nieuw op stapel staande schuite-schip, lang 64 voet, wyd 14, en hol op het berghoutvoet; nader onderrigt te bekomen by Hessel Botes, scheeps-timmerbaas tot Wartena

24-03-1809 By Johannes Siemons, scheepstimmerbaas te Workum, is uit de hand te koop; een nieuw van de byl gekomen en ter een ieders bezigtiging in deszelfs schuure staande tjalk-schips-hol, lang over steven 52, wyd 11¾ , en hol op zyn welling 3½ voeten.

07-04-1809 [verkoping te Sloten van] een deftig en extra welbetimmerd schuite-schip of zogenaamde houtpraam, met platte luiken, [50 x 12vt] met staande en lopende wand, zeil en treil, haken en bomen, één zwaare dregge, en dregge-touw, een best watervat, water- en teerputsen, teerkwasten, enz., en wat verders tot zodanig een vaartuig is behorende, zynde in den jaare 1805 nieuw uitgehaald; alles in dier voegen als hetzelve by Jacob Heins van Sloten als schipper is bevaren, en thans aan de Werff van Sipke Jacobs mr.scheepstimmer-man te Sloten is leggende, alwaar het van gegadigden kan worden bezigtigd; zynde onder anderen zeer geschikt om met turf en zwaar hout te varen, als anderzins, en kan direct by de Finale Palmslag worden aangevaard.

07-04-1809 Men praesenteerdt uit ér hand te verkopen; een halfsleten snikschip, kunnende 120 korven aard-appelen laden en daar toe zeer geschikt, met zeil, fok, kloeten en verdere aanbehoren; wie hier aan gading maakt, kan zig vervoegen by de schuitmaker Abe Gerbens te Britswerd, alwaar hetzelve is leggende.

14-04-1809 De secretaris J.T.Wielandt zal eerstdaags (tyd en plaats nader te adverteeren) publiek by strykgeld verkopen: een uitmuntende huizinge en scheeps-timmerwerf cum annexis, in den dorpe Oldeboorn, by T.A.Boontje als eigenaar in gebruik.

21-04-1809 Uit de hand te koop; een schuite-schip, [5 x 11½ x 3½vt] met zeil en treil, staande en lopende want, zoo als het laatst bevaren is door Auke Bouwes, leggende aan de Werf van Pytter Sybrens op het Vliet te Leeuwarden; de conditien te vernemen by de Wed.L.Buisman, wonende over gemelde werff.

21-04-1809 De secretaris J.T.Wielandt [verkoopt op 24-04-1809 te Oldeboorn] Vooreerst: eene ruime en wel betimmerde huizinge, voorzien van een regenbak en een secreet, met daarby zynde bleekveld en verdere annexen, staande en gelegen onder’t dorp Oldeboorn, thans by Thomas Alberts Boontje en vrouw als eigenaars in gebruik bezwaard met drie guldens jaarlijkse grondpacht.
Ten tweeden: een plak gronds, gelegen ten westen van het vorige percheel, lang ongeveer 156 voeten; beide percheelen den 12 van Bloeimaand 1809 vry te aanvaarden; en zyn dezelve door hare ligging aan de rivier de Boorn, zeer geschikt voor eene scheepstimmerye, welke alhier ook zeer veele jaren, dor voormelde eigenaars met goed succes is uitgeoeffend, en nog heden geëxerceerd wordt; de conditien zyn by den actuaris te vernemen.

28-04-1809 Aage Sakes Wijma, mr.schuitmaker tot Berlicum, adverteerdt, dat bij hem te koop is; een aardappel-snik, van groot 200 korven aardappels; als mede een praam van groot anderhalf schar, die in alle billykheid wil handelen.

05-05-1809 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een praamschip, in den jaare 1807 nieuw uitgehaald [36 x 9vt] met platte luiken [met annexen] leggende aan de scheeps timmerwerf van Johannes Symens te Ackrum.

19-05-1809 Uit de hand te koop; een extra parthy mooy kromhout in zoorten, zeer geschikt tot groote en kleine schuiten en andere vaartuigen, by Ype Leeukes op Zeevenhuizen buiten Franeker.

19-05-1908 Men praesenteerdt publicq by strykgeld aan de meestbiedende te verkopen: een hegt en welbezeild kof-schip [met annexen, laatst bevaren door Yds Doedes, 40½ x 9½vt] leggende aan de Helling van A.J.Groenhof, scheeps timmerbaas even buiten de Oosterpoort der stad Sneek, direct na de Finale Palmslag te aanvaarden.

26-05-1809 Uit de hand te koop een schuite hol [56 x 12¾vt] vervoege zig by F.Jacobs te Birdaard, die in alle billykheid wil handelen.

26-05-1809 Een scheeps timmerknegt, zyn werk geheel of ten deele verstaande, kan van stonden aan werk bekomen by de scheeps timmerbaas F.Jacobs te Birdaard.

30-05-1809 Alle die geene dewelke iets te praetendeeren hebben ofte verschuldigd zyn in die nagelatene boedel van Pytter Alles van der Werff, in leven mr.scheeps timmerman te Ylst, worden verzogt hunne belangens in te dienen en betalinge te doen, aan Alle Pytters van der Werff, thans coopman te Sneek, uiterlyk voor den eersten July 1809; als zullende op de zulke praetensien die naderhand mogte worden ingeleverd, geen reguard worden geslagen.
A.P.v.d.Werf, uit aller naam.

30-05-1809 Men praetendeerd uit de hand te verkoopen; een scheeps-timmerwerf, met alle zyne annexen, schuur en huizinge, staande en gelegen aan de zuidkant van de Groote Zylroede tot Mackum; te bevragen by de koopman Sieds E.Klarenberg aldaar.

16-06-1809 W.T.van der Ley, secretaris en boelgoedsontvanger te Ylst [verkoopt] op de scheeps-timmerwerf van de wed. wylen W.Hoekstra te Ylst [bij boelgoed op 23 Juni 1809] een uitmuntende parthy scheeps-timmerhout, bestaande in eiken krommers, balken van 70 en 57 voet lengte, wagenschot enz., alles van diverse lengte en zwaarte; voorts een parthy sterk scheeps-timmermans gereedschap, vooral bestaande in 16 vysels met desselfs toebehoren, 2 dommekragten, takels, blokken, enz. en eindelyk een rest allerlei zoort van oud hout, een hegt en sterk suitelschip, met roef en platte luiken, lang omstreeks 30 voeten, wyd en hol na rato, met zeil en treil en al het verdere toebehoren, en wat meer ten dage des boelgoeds zal worden gepraesenteerd.
NB. By gemelde Weduwe, is uit de hand te koop of te huur, om direct aanvaard te kunnen worden; hare van ouds beroemde en door haar wylen man met het best succes gedreven timmer-werf, met de daarby staande voortreffelyke huizinge, en daarby behorende grond, ongeveer een pondemate groot; waar omtrent gemelde Wed. in alle billykheid wil handelen.

23-06-1809 Uit de hand te koop; een aardappel snik, groot 200 korven, voorzien met roef en luiken en heerlyke zeillagie; ymand gading zynde, vervoege zig by Jan Pieters tot menaam, of by A.S.Wyma, schuitmaker tot Berlicum.

04-07-1809 [verkoping te Leeuwarden van] een welbezeild schuite schip, de drie Gebroeders genaamd, lang tusschen de schutten 42 voet, wyd 8 7 12de voet, hol 4½ voet Rhynlandse maat, voerende 14 lasten [met aanexen, laatst bevaren door Gauke Sikkes te Oudeboorn] en thans is leggende aan de timmerwerf van Jan Pytters op Schildkampen by Leeuwarden.

07-07-1809 Klaas Piers Sjollema en Gabe van Asperen [zijn curatores bonorum over de gerepudieerde en geabandonneerde boedels van wylen Obbo Ruardi en zijn huisvrouw Aaltje Pieters]

14-07-1809 Alzoo de natuurlyke erfgenamen van wylen Lieuwe Jentjes, in leven scheeps timmerbaas te Mackum, de ervenis van gemelde Lieuwe Jentjes hebben gerepudieerd; Zoo is het: dat Baljuw en het Gerechte van het 9de District in Vriesland, de crediteuren dier boedel convoceeren [op 25 Juli 1809 in Herberg de Zon te Mackum om over die boedel te beschikken].

21-07-1809 Men praetendeerdt by strykgeld te verkopen; een halfsleeten schuiteschip [54 x 11½vt etc] een aard-appel snikke, en een groote bolle praam, beide halfsleeten, leggende dezelve aan de scheeps werf by Douwe Gerbrands op de Olde Galilëen by Leeuwarden.

11-08-1809 Uit de hand te koop; een kofscheepje, lang tusschen de beschotten 16 voeten, wyd 5 2de voeten, hol 2 8ste voeten, met zeil en treil, haken en boom, van dit jaar zo goed als nieuw vertimmerd, zeer geschikt tot een suitelschip of aardappel schip, te bevragen by Roelof Douwes te Workum, alwaar het schip is leggende.

18-08-1809 [verkoping te Leeuwarden van] een snelzeilend overdekt jagt [25 voet Rhynlandse maat] waar in een roef, voorzien van vuurstede, matrassen, en meerdere geryflykheden; verders met twee paar zeilen, haken, bomen, landvasten, jaagstok, puds, stokdweilen &c., [te zien] aan de Werf van den scheepstimmerman Douwe Gerbrands, op Oldegalileen onder Leeuwarden.

29-08-1809 De advocaten S.Gerlsma, A.van Velsen en de procureur fiscaal H.Kuypers [verkopen op 16 September 1809] I. een deftige en welgelegene scheepstimmerwerf, bestaande in sleed- en kant helling. schuur tot berging van ried, steenen pikkookers huisje, mitsgaders capitale huizing en tuin cum annexis, even buiten Stavoren aan de Gragt, belast met 14strs. ordin. Floreen, op No.55 te Stavoren
II. Een scheeps-timmerschuur, lang 152, wyd 40, en hoog onder zyn stylen 24 voeten buiten de grond, staande op het eerste percheel Wyk A.No.43
III [etc / XI]

22-09-1809 [verkoping te Sneek van] een voor groot twee jaaren geheel nieuw uitgehaald tjalk-schip, de Jonge Willem genaamd [60 x 12¼vt, met annexen, schipper Jan Willems Kuiper] thans leggende aan de Helling van Cornelis Hotzes even buiten de Oosterpoort van de stad Sneek.

20-10-1809 [verkoping te Heeg] ten huize van Sytze Hylkes, op de Helling van Paulus Klazes te Heeg [van] een welbezeild coffe-schip , zeer geschikt om met aard-appels of groenten te vaaren, laatst door Sytze Hylkes bevaaren; leggende thans in de beste order aan de Helling van Paulus Klazes te Heeg.

24-11-1809 Alle die geene welke iets te ptaetendeeren hebben, of verschuldigd mogten zyn, aan de boedels van wylen de koopman Wieger Annes Visser en Wytske Michiels Tromp, in leven echtelieden woonagtig te Woudsend, worden by dezen verzogt, daarvan aangave en betaling te doen, uiterlyk voor den 1ste van Louwmaand 1810, aan de Testementaire Executeuren J.Ruardi en C.Gerlsma te Sloten; zullende na dien tyd geen praetensien meer aangenomen worden.

08-12-1809 By Paulus Klaases en Klaas Paulus, scheepstimmerbaasen te Heeg, is te koop; een nieuwe schuite, lang 69, wyd 15¼, en hol op zyn welling circa 5 voeten, alles uit een lengte.

22-12-1809 [verkoping te Gorredijk van] een schuite schip [62 x 13¼ x 3¾vt met annexen, door Tjipke Gerbens bevaren] liggende thans op de Gordyk, by de Helling van Pieter Klases.

22-12-1809 [Secretaris W.T.van der Ley verkoopt te Ylst op 4 Januari 1810] een zeer goede welbetimmerde huizinge cum annexis, staande en gelegen op Uilenburg te Ylst, gequoteerd met No. 251, zynde door deszelfs gelegenheid aan de algemeene Vaart, niet alleen zeer plaisierig maar ook tot veele affaires zeer geschikt, alles in dier voegen het zelve is nagelaten door wylen Pieter Alles van der Werff, in leven mr.scheeps timmerman alhier, den 12 van Bloeimaand 1810 vry te aanvaarden.

1810

12-01-1810 Uit de hand te koop; een schuite-schip [58vt, met annexen] thans leggende aan de Werff by Gosse Folkerts, mr.scheepstimmerman by de Rohel onder Harkema Opeinde.

12-01-1810 Uit de hand te koop; een halfsleten tjalkje [41½ x 10½vt] van voren met een lange plegt, met zyn opstande tuig en zeilen, koksgereedschap; als mede een nieuw jagt scheeps hol [48 x 12½vt] te bevragen by de scheeps timmerbaas Sible W.Hoekstra te Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

09-02-1810 [Notaris G.W.Posthuma te Dokkum verkoopt op 16-02-1810] een huizinge en erve cum annexis, staande en geleegen in Wyk D. binnen Dockum, en aldaar gequoteerd met No. 76, met het daarop staande masthuis, gequoteerd met No. 78, en timmerschuur met No. 79, benevens de daarop zynde twee sleephellingen, zo in diervoegen als by de Wed. J.F.Hoekstra als eigenaarsche wordt bewoond en gebruikt, zynde het masthuis, timmerhuis en sleephellinge by de Finale Palmslag, dog de woonhuizinge den 12 van Bloeimaand 1810 vry te aanvaarden, belast met zes Goud Guldens jaarlyksche grondpagt aan de erven van wylen de old secretaris L.Suiderbaan, negen Car.Gls. aan de stad Dockum, en 9 Car.Gls. aan de crediteuren van de Dockumer Trekweg, als mede met Huis Floreen na uitwyzinge der Registers.
[op 03-08-1810 wordt de verkoping bij strijkgeld aangekondigd voor 16 Augustus 1810 en is het woonhuis te aanvaarden per 12 Mei 1811]
[op 24-08-1810 een bod van 3500 Car.gls]

09-02-1810 G.Kalverboer, praeseneerdt billyk uit de hand te verkopen; zyn extra kant- en timmerhelling, met deszelfs grote timmerschuur cum annexis, staande en gelegen by de sluis op het best der stad Workum; bovenstaande vraagt intusschen een meesters knegt, van goed gedrag, die zich de scheepsbouw en timmeren
grondig verstaat; adres in persoon, of brieven franco.

09-02-1810 [verkoping van] een welbetimmerd kof-scheepje [met annexen] leggende aan de werf van het lang land van Tjeerd Tjallings op de Heerenwal, waar schip en goederen dagelyks kunnen worden bezigtigd.

02-03-1810 Alzo Fokjen Jurjens, wed. Jan Alberts, woonagtig te Bergum aan de Dam, niet alleen hare boedel, maar ook als moeder en wettige voogdesse over hare drie minderjarige kinderen by haar voorsz. wylen man in egte verwekt, met de meerderjarige kinderen van wylen Jan Alberts voorn., haar gedagte mans boedel op den 14 van Sprokkelmaand 1810 heeft geäbandonneerd; zo worden derzelver crediteuren door Baljuw en Gerechte van het vyfde District in Vriesland geconvoceerd [om op 21 Maart 1810 curatores bonorum te benoemen]

23-03-1810 [verkoping te Sloten van] een tjalkschip [71 x 16½ x 7vt] afgetimmerd tot aan de legwarings toe, digt gemaakt tot 3 voet van het vlak, liggende voor de Helling van den scheeps timmerbaas Enne Arjens te Sloten.

30-03-1810 By den scheepstimmerbaas Johannes Symens Schatsman te Workum, is uit de hand te koop; een in zyn timmerschuur staand tjalk-schips-hol, met een vaste plegt, lang 56, wyd 12¾, en hol op de welling 4 voeten.

03-04-1810 [verkoping te Bergum door secretaris P.Braunsius op 24 April 1810 van] een huizinge, voorzien met verscheidene vertrekken, als mede met agterhuis, en een groote ruime timmerschuur; voorts hovinge en tuin, alles staande en gelegen aan de Dam te Bergum, zodanig door wylen Jan Alberts tot een scheepstimmerwerf is gebruikt, zynde No. 234; by de Finale Palmslag vry te aanvaarden.

06-04-1810 [verkoping te Woudsend van] een welbezeild schuite-schip, in den jare 1799 door de scheepstim-merbaas Durk Piers te Woudsend uitgehaald, en nu voor deszelfs wal aldaar leggende, met alle deszelfs annexis, [door Hendrik Gerrits van Hindelopen bevaren]

04-05-1810 Uit de hand te koop; een klein Blokzylder jagt, oud 4 jaar [met annexen], leggende te Heeg voor de scheeps timmerman Paulus Klazes, alwaar nader onderrigt te bekomen is.

15-05-1810 Uit de hand te koop; een snelzeilend coffe-schip [38 x 9½vt] met zeil en treil of het hol met de mast, agter met een roef en platte luiken, heel geschikt om met aard-appelen te vaaren of tot een potvaarder, te bevragen by de scheeps timmerbaas Symon Geerts op de Joure, die in alle billykheid wil handelen, of by de beurtman schipper Joost Atzes, varende van de Joure op Harlingen.

18-05-1810 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een deftige timmerwerf en huizinge, staande op het eind van de Bagynestraat by de Diepe Dolte te Workum, gequoteerd Wyk Letter B. No. 15, by Roelof Douwes vele jaaren met succes gedreven en met er dood ontruimd, direct vry te aanvaarden, nader onderrigting te bekomen by de wed. Roelof Douwes te Workum.

25-05-1810 Uit de hand te koop, het in den jaare 1805 aan te timmerwerf van Melle Wiebrens en Zoonen te Joure nieuw uitgehaald; een extra welbetimmerd coffe-schip, de Vrouw Geeltje genaamd [92 x 21½ x 10vt, met annexen; inlichtingen bij schipper Jan Ernestis aan boord te Stavoren of bij koopman Arend Everts op de Joure]

01-06-1810 Uit de hand te koop; een nieuw scheepshol [52 x 11¾vt] met een lange plegt en wyde warings, nog een schip oud 6 jaar [47½ x 10vt] leggende aan de Werf by den scheeps timmerbaas Fredrik Jacobs Brouwer te Birdaard.

26-06-1810 Uit de hand te koop, een extra snel zeilend jagt [24vt] met een, twee of drie stel zeilen, ter keuze van den koper, alles hegt en sterk, en te bevragen by Symon Geerts, mr.scheepstimmerbaas op de Joure.

26-06-1810 Uit de hans te koop een smedery, staande en gelegen op de Joure naby de Werf van Symon Geerts, voorheen door Jacob Popkes de Jong bewoond geweest [inlichtingen bij diens weduwe]

29-06-1810 [de curatoren over de gerepudieerde boedels van] wylen Sjouke Sipkes en Lieuwe Jentjes, in even woonende te Makkum [doen op 9 July a.s. rekening en bewijs]

20-07-1810 Allen welke iets te pretenderen hebben, of verschuldigd zyn aan de geäbandonneerde boedels van wylen Ale Willems, in leven scheepstimmerman te Warns, en deszelfs nagelaten Wed. Mary Hommes, gelieve daar van op- en aangave te doen aan Jan Abes of Sybe Lam, als curators over gemelde boedels, voor den 15 van Oogstmaand 1810, na welke tyd geene presentien meer zullen worden aangenomen.

04-09-1810 Twee schuitmakers knegts, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen van stonden aan werk bekomen by Durk Thomas Boontje te Eernewoude, of by Thomas Durks Boontje te Oldeboorn, nader onderricht by bovengemelden; de Brieven franco.

02-10-1810 [Procureur H.J.Smith verkoopt bij strijkgeld te Harlingen op 10, 17 en 24 October 1810] I. een voortreffelyke en welgebouwde huizinge, timmerschuur en erve cum annexis, staande en gelegen aan de Noordkant op de Zuiderhaven binnen Harlingen Wyk F. No. 4, by de scheeps timmerman Boele P.de Wit cum uxore als huurders in gebruik, voor 120 gulden in het jaar, tot den 12 May 1811, en als dan vry van huuringe, belast met 4 Caroli guldens jaarlykschen Gronpagt en behoorlyke St.Jacobi schattinge aan deze stad.

23-10-1810 Leeuwarden den 19 van Wynm. 1810. Overleed, na een verval van kragten, en een bezetiing in de keel, myn waarde man Gerryt B.Bokma, in leven houtkoper en mr.timmerman, in den ouderdom van 61 jaar, 8 maanden en 4 dagen, na een echtverbintenis van ruim 32 jaar; dienende dit tot bekendmaking van vrienden en bekenden.
Tryntje Jans, wed. van G.B.Bokma. Mede uit naam van myn schoonzoon en dogter M.A.Bokma.

16-11-1810 Age Sakes Winia, mr.scheeps timmerbaas tot Berlicum, adverteerdt; dat by hem te koop zyn twee welbevarene aard-appel snikken, beide ladende ieder 200 korven aardappels, voorzien van zeilen, kloeten en planken, leggende aan de Helling aldaar.

07-12-1810 [Secretaris S.Stoffels verkoopt finaal op 4 Januari 1811] een huis, schuure en timmerwerf, met twee sleedhellingen, staande op het eind der Bagynestraat aan de diepe Dolte te Workum; gequoteerd Wyk Litt. B. No. 14, St.Petry en den 12 van Bloeimaand 1811 vry te aanvaarden.

07-12-1810 By Paulus Klases en Klaas Paulus, scheeps timmerbazen te Heeg, zyn te koop; drie nieuwe schuiten, als een lang 72, wyd 16 voeten en hol na rato, (met een poort; een dito lang 69½, wyd 15¼ en de holte na advenant; een dito lang 51½, wyd 12 voeten, en hol na proportie.

11-12-1810 [Notaris A.Stinstra te Franeker verkoopt op 27 December 1810 bij de Finale Palmslag] een huizinge, hovinge, scheeps-timmerwerf en timmerhuis cum annexis, alles gelegen aan de Grachtswal ten Zuiden van Franeker, gequoteert No. 11 en 12, by den scheeps timmerbaas Mozes Ruurds als eigenaar bewoond, en den 12 May 1811 vry te aanvaarden.

1811

04-01-1811 [secretaris S.Stoffels zal op 11-01-1811] aan de Timmerwerf van wylen Roelof Douwes te Workum, by boelgoed verkopen; elf groote turf- en hooypramen, als mede een menigte timmerhout en riet, van diverse zoorten.

11-01-1811 Uit de hand te koop; een schuite-schip [58 x 12¼vt] zo als dezelve wordt bevaren by Lieuwe Jans, en is leggende by D.T.Boontje te Eernewoude, by wien van bovengemelde schuite nader onderrigt kan verkregen worden.

25-01-1811 Uit de hand te koop; een hek-tjalkschip [58½ x 13vt 8d x 5vt] met alle deszelfs zeilen en treil en verdere scheepsbehoeften, geschikt tot binnen-en buitenvaart; wie hier aan gading maken, vervoege zich by Wietze Sipkes en Johannes Tjallings, scheeps timmerbazen te Grouw, alwaar het schip is leggende, en die in alle billykheid willen handelen.

01-02-1811 Door verandering van beroep, word gepraesenteerd uiter hand te verhuuren, voor de tyd van 3 jaar, in te gaan by open water en te expireeren op Mei 1814. Zekere huizinge, voorzien van schoone kamers en keuken, sampt scheeps timmerschuur, geheel geschikt tot het maken van hooy tjalken, groote en kleine sleedhelling, staande en geleegen buiten de Zandster Poort te Bolsward, zodanig en in dier voegen als door den eigenaar Hinne Wybrens word bewoond, de huurder moet de gereedschappen op tauxatie overneemen; als mede uiter hand te koop, drie pramen van differente lengte, aldaar aan de Helling leggende, en een nieuwe bykans afgemaakte, staande in de schuur, ter lengte van 43 à 44 voeten; diens gading het zynde vervoege zig by den eigenaar op de Helling wonende, alwaar de conditien zyn te verneemen.
[Op 08-03-1811 met de toevoeging] de konditien intusschen te verneemen by de Keizerlyke Notaris S.Westerbaan te Bolsward.

15-02-1811 Uit de hand te koop; een boterkof, met zyn toebehooren, [48 x 14 x 4vt] leggende op de timmerwerf by Wybe Gerbens te Oldeboorn, en in het jaar 1787 nieuw gemaakt; nader onderricht by Jelle Hendriks Langhout aldaar.

19-02-1811 De advocaat Nicolaas Scheltema te Franeker, praesenteerdt publiek by stryk en verhooggeld te verkopen: I. Een deftige wel betimmerde huizinge cum annexis, op Sevenhuisen onder Franeker, met een groote plek grond er onverby, waar op nog een klein huis, met put, bak en verdere commoditeiten, by de schips timmerbaas Jelle Syses wordende bewoond. II. De groote timmerschuur, met twe kamers daarby, naast en aan het eerste percheel, en zulks by afbraak. III. [etc]

22-03-1811 [verkoping te Sneek van] een hegt en wel bezeild schuite schip met annexen, 49 x ruim 11, schipper Dooitze Lieuwkes] thans liggende aan de Werf van Cornelis Hotzes, scheepstimmerbaas even buiten de Ooster Poort van de Stad, kunnende direct worden aangevaard.

22-03-1811 [verkoping te Dokkum van] een welbezeild koffeschip [54 x 14vt, met annexen, laatst door Jan Abes bevaren] en thans leggende aan de Helling van Saake Jans, scheepstimmerbaas op de Streek onder Aalzum by Dokkum.

29-03-1811 Uit de hand te koop; een jagt scheeps hol [48 x 13½ x 4½vt]; nog uit de hand te koop op afbraak, een oud boere gelegenheid aan het water, om gemakkelyk vervoerd te worden; te bevragen by de scheepstimmerman Sible W.Hoekstra tot Ylst, die in alle billykheid wil handelen.

10-05-1811 Men praesenteerdt uit de hand te verkopen; een wel gelegen schip- of jagthuis, lang 66 voeten en breed 18 voeten; en daar en boven een aangenaam zomerhuis, zynde op het Zuidvliet over de Olymolen van de heer Looxma, naast de schuitmaker Gosse Syses, alwaar de sleutel te bekomen is.

24-05-1811 Uit de hand te koop; een kofke, met een roef er op, zynde de roef lang en wyd 9 voet; te bevragen by Jelmer Jelles, schuitmaker te Eernzum.

07-06-1811 [verkoping te Sneek van] een schuite-schip, met zeil en treil cum annexis, lang 44 voeten, leggende by de Helling van de Wed. Douwe Douwes te Sneek.

23-07-1811 [Uit de hand te koop] een tjalkschip, lang over steven 52 voet, wyd over zyn welling 12 voet, en hol na behooren, met zeilen, touwen en hetgeen daar by behoort, leggende aan de werf by Tjeerd Tjallings, in de Terbandsterschans by het Heerenveen.

26-07-1811 Uit de hand te koop: een kof-scheepje, lang 40 voet, wyd en hol na rato, met zeil en treil, en verdere toebehooren; nader onderrigt by Pieter Sybrens op het Bujten-Verlaat te Dragten.

[geen kranten tot 23 September 1811. Dan begint het Dagblad van Departement Vriesland]

25-09-1811[verkoping door notaris Telting te Franeker van] een snikscheepje cum annexis, leggende voor de Werf van Andries Ellis op Vyfhuizen onder Franeker, by de palmslag vry te aanvaarden.

22-11-1811 Uit de hand te koop: by Sikke Anthones, timmerbaas te Makkum, een vol beslag zeilen van een snikschip. Een zeil en bezaan nieuw, en fokke en byzeilen halfsleten; benevens twee ankers en twee touwen, want en staande en lopend goed. Twee zwaarden zoo goed als nieuw. Twee pompen dito.

09-12-1811 [verkoping te Leeuwarden door oud procureur Douwe Bekius van]
I. een snikschip cum annexis, lang ongeveer 40 voeten, hol en wyd na rato, met roef, luiken, zeil en treil, haken en boomen etc, zodanig als hetzelve by Feize Aukes bevaren is geweest
II. Een suitel-jagt, met luiken en mast, zonder tuigagie [etc]
Intusschen te zien by D.Gerbrands, mr.scheepstimmerman op de Oldegalileën onder Leeuwarden.

13-12-1811[S.F.Reiding, secretaris van Smallingerland verkoopt] Een wel ter neering staande scheeps-timmerwerf en schuur, met huizinge, hovinge, bomen en plantagie cum annexis, ten Quohier der Verponding gequoteerd No. 61, staande en gelegen in de Rottevalle onder Smallinger-Opeinde, by de eigenaar Jelle Jeens bewoond [te verkopen in twee percelen]

1812

03-02-1812 Uit de hand te koop: een schuite schip [48 x 14vt 3d x 4½vt] leggend bij het schuithuis van Tjeerd Tjallings in de Schans [onder Heerenveen]. Te bevragen bij Tjeerd Tjallings, mr.schuitmaker aldaar of bij den eigenaar Wiebren Gabes Schut te Langweer.

1813 Blad van Aankondigingen, bekendmakingen en onderscheiden berigten van Leeuwarden, eindigend 19-11-1813.

05-04-1813 [Verkoping bij rechterlijk gezag van] het gearresteerde tjalkschip, thans vast liggende in de gracht, by Dokkum, onder Aalzum, aan de werf van Sake Jans, mr.scheepstimmerman aldaar, genaamd Le Jeune Reinou à Leeuwarde [65 x 14¼ vt, met zeil en treil, ankers en touwen] ten einde daar door te bekomen zoodanige 2450 car. guldens als Sake Jans, mr.scheepstimmerman voornoemd [van Klaas Pieters van der Sluis, schipper, wonende in zijn schip bij Leeuwarden, competeren]

09-04-1813 [Notaris Stinstra te Franeker verkoopt publiek op 22 April 1813] een huizinge en scheepstimmer-werf, gelegen aan de Dongjummervaart, onder en nabij Franeker, gequoteerd U.B. no. 2, behoorende tot de vacerende nalatenschap van Age Sakes Wijma en Aaltje Dirks de Boer, in leven echtelieden te Franeker. [De verkoop geschiedt ten verzoeke van Isade Telting, notaris te Franeker, als curator over de nalatenschap]

16-04-1813 [Mr. D. Fockema, notaris te Leeuwarden, verkoopt op 27 April 1813 provisioneel en op 11 Mei 1813 finaal] een huizinge, timmerschuur en helling, met eene daar achter staande wooning, op het Zuid-Vliet, te Leeuwarden, gequoteerd L. no 133, 134 en 135; by Pieter Sybrens en vrouw bewoond en gebruikt.

30-04-1813 [Uit de hand te koop] een veerschip of hol, met of zonder zyn tuig, naar verkiezing oud negen jaren, lang 37 voeten, wijd 11¼ voeten; by Gosse Meinders, te Heeg, te bevragen.

11-06-1813 [Notaris G.R. Voormeulen verkoopt bij strijkgeld te Rinsumageest] een hecht en sterk plaisierjagt [24 vt, met toebehoren] liggende op Schildkampen, by Leeuwarden, en aldaar te bevragen by den scheepstimmerman Jan Pieters, benevens een bollepraam, zoo goed als nieuw.

09-07-1813 [Notaris J.C. Kutsch veilt provisioneel] eene huizinge en scheepstimmerwerf, by de Schrans onder Leeuwarden, letter L, no. 269, door Oebele Frank bewoond wordende; by de finale toewyzing vry te aanvaarden. [Op 30-07-1813 provisioneel geboden f 228-15-0]

17-09-1813 [Notaris Simon Stoffels te Workum verkoopt provisioneel op 8 October 1813] eene deftige huizinge, voorzien met twee kamers, en eene apart gebouwde kamer, ten dienste van de schippers, benevens eene extra groote en voor weinige jaren nieuwgebouwde timmerschuur, groot genoeg om kof-schepen en andere vaartuigen te maken, met eene ruime timmerwerf en kant-helling, waar de grootste kof-schepen gekant kunnen worden, met de kettingen, spillen, lynen en verdere timmermansgereedschappen; voorts twee bleekvelden, bak, put en verdere geryfelykheden; de huizinge gequoteerd wyk G no 64, belast met eene jaarlykse grondpacht van f 20 - 0 - 0, welke in cas van afbraak vervallen; is by de weduwe Gerbe Kalverboer wordende bewoond; kunnende de helling en schippers-kamer direct en de huizinge den 12 Mei 1814 vry worden aanvaard; hebbende de zeesluis, de weduwe Jan Gergens Kingma, Theunis Hobma en den dyk tot naastlegers. Deeze vastigheden behooren en zullen verkocht worden ten verzoeke van Tietje Munckerus, weduwe van Gerbe Kalverboer, wonende te Workum, voor zich voor de eene helft, en als moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen, met name Jan en Geeske Kalverboer, by haren gedachten man in echte verwekt, voor de andere helfte, en in presentie van Sierk Sjoerds Hobma, koopman aldaar, als toeziende voogd.

08-10-1813 By Sake Jans van der Werf, scheepstimmerbaas op de Streek onder Aalzum, uit de hand te koop: een nieuw tjalkschip, de Jonge Reinou genaamd [65 x 14¼ vt, met zeil, treil, ankers en touwen, staand en lopend wand]

22-10-1813 [Notaris Bavius verkoopt bij strijkgeld] een schuiteschip cum annexis, laatst by wylen Jelle Jochums bevaren; thans leggende aan de scheepshelling, te Wartena.

1814

24-01-1814 [notaris Stoffels te Workum verkoopt] een extra welbetimmerd en bezeild tjalkschip, in den jaar 1810 te Workum, op de Werf van de heeren Evert Arend Everts en Comp. Gebouwd, de Jonge Willem genaamd, zynde lang 70, wyd 15½ voeten en hol na rato; by Pieter van der Horst, als eigenaar bevaren geweest, liggende aan gedachte werf [met annexen]

11-02-1814 Uit de hand te koop: een hecht, welbezeild schuiteschip, met hek, roef, kapelruim en platte luiken, lang over stevens 64 voeten, wyd 12 voet 8 duim, hol 4 ¼ voet, met zeil en treil, ankers, touw en verdere scheeps-toebehooren; laatst bij E.J.v.d.Vliet bevaren; liggende te Grouw, op het Oostend, aan de werf, by de scheeps-timmerbazen Johannes en Wytze, en aldaar te zien.

25-02-1814 [Ten overstaan van Simon Stoffels, notaris wordt te Workum finaal verkocht] eene deftige huizinge, te Workum, voorzien van twee kamers, en eene apart gebouwde kamer, ten dienste van de schippers, benevens eene groote en voor weinige jaren nieuwgebouwde timmerschuur, groot genoeg om koffe-schepen en andere vaartuigen te maken, met een ruime timmerwerf en kant-helling, waar de grootste koffen gekant kunnen worden, en zeker de beste, die in Vriesland te vinden is, met de kettingen, spillen, jynen en verdere gereedschappen; zynde de huizinge gequoteerd letter G, no.64, belast met eene jaarlykse van twintig guldens (welke in cas van afbraak vervallen is), in de Verponding aangeslagen op f 15 – 5 - 0. Kunnende de schuur, kant-helling en schippers-kamer direct, en de huizinge den 12den Mei 1814 vry worden aanvaard; hebbende de Zeesluis, de weduwe Jan G.Kingma, en den Dyk tot naastlegers.
Deze vastigheden behooren en zullen verkocht worden op verzoek van Tietje Munckerus, weduwe van Girbe Kalverboer, in Workum, voor zich, en als moeder en voogdesse over hare minderjarige kinderen Jan en Geeske, bij haar gedagte man in egte verwekt.
De verkoop zal geschieden op het zeer geringe bod van 759 guldens, by de provisionele toewyzing gedaan den 8sten October 1813, hebbende over weinige jaren deze werf f 8000 – 0 – 0 gekost, en zyn deze vastigheden, om de ongunstige tydsomstandigheden – het destyds stilstaan dezer affaires, en daaruit voortkomende geringe bod, tot dezen meer gunstige tyd opgehouden, om finaal te verkoopen; zullende deze verkoop geschieden in presentie van S.S.Hobma, koopman, te Workum, als toeziende voogd.

04-04-1814 [Ten overstaan van notaris Rolsma te Bolsward zal worden verkocht] zekere schoone huizinge, timmerschuur en helling, staande en gelegen aan de Stads Gracht, te Bolsward, buiten de Zandsterpoort; zynde hier vele jaren de scheepstimmery gedreven; dadelyk na de palmslag te aanvaarden.
Geschiedende deze verkoop voor de ene helft ten verzoeke van Minne Wybrens de Boer, scheepstimmerknecht te Veenwouden, en de wederhelft ten verzoeke van Albert Nieuwenhuis, koopman, te Bolsward, in qualiteit als voogd over Alle en Mary Jelles van der Werf, beide minderjarige nagelaten kinderen van wylen Jelle Tabes van der Werf en Lysbeth Westerbaan, thans hertrouwd met Hinne Wybrens de Boer, en zulks in byzyn van den toezienden voogd. [Op 01-07-1814 bod van f 605 - : - :]

06-04-1814 Uit de hand te koop: een tjalkschip, lang over stevens 71½, wyd op zyn welling 17, en hol op zyn uitwatering 7½ voet, in het jaar 1813 nieuw uitgehaald, van de werf van Siemon Geerts, op de Joure, met zeil en treil, ankers en touwen, alles nieuw, en zoodanig, als door Hans Heintjes van der Werf, van Nyehaske, is bevaren, en met den dood ontruimd; zeer geschikt om, zoo wel op de buitenvaart, als binnenlandsch gebruikt te worden; te bevragen bij Siemon Geerts bovengemeld, alwaar het schip dagelyks kan worden bezigtigd.

18-04-1814 Men praesenteert uit de hand te verkoopen of te verhuren: eene extra florissante scheeps-timmerwerf en kanthelling, met huis en erve, waar in vele jaren die affaire met veel succes is gedreven, laatst als eigenaar bewood door Jelle S.Nydam, en met den dood ontruimd, staande en gelegen op den Grachtswal, by Franeker, kunnende hetzelve direct worden aanvaard.
Iemand hier aan gading maakt, vervoege zig by den koopman Wigle Nydam en Wybe Durks Rypkema, kastelein op de Oude Schouw, onder Ackrum, als voogden van minderjarige kinders.

03-06-1814 Men praesenteert publiek by strykgeld, aan den meestbiedenden, te verkoopen: zekere welgelegen scheeps-timmerwerf, bestaande in een sleep- en kant-helling, mitsgaders eene kapitale huizinge en tuin cum annexis, staande en gelegen aan de Gracht, even buiten de stad Stavoren, direct by den finalen palmslag vry te aanvaarden.
Wie hier aan gadinge maakt, kome [op 11 Juny in herberg de Witte Arend te Stavoren. Conditien te Zien by] den koopman Lodewyk Feijens, te Leeuwarden, en den notaris Albarda, te Stavoren.
NB. De huizinge cum annexis, zal, eerst afzonderlyk by afbraak worden geveild, doch by den finalen palmslag, weder by den scheeps-timmerwerf worden opgeroepen.
[Op 20-06-1841 bod op de scheepstimmerwerf van f 310 - 0 - 0, en op de huizinge van f 306 - 0 - 0]

10-06-1814 Uit de hand te koop: een kleine scheeps-helling, met al deszelfs gereedschappen. Die gadinge maakt, vervoege zich hoe eerder hoe liever, bij Bartel Sjoerds, te Dokkum.

06-07-1814 Uit de hand te koop: een kofscheepje, lang 34 ½ voet, wyd 10 ½ voet, hol op zyn dek 4 voet, alles buitenwerk; is te zien by den timmerbaas Van der Werf, te Sneek.

05-09-1814 [Verkoping te Leeuwarden van] het gearresteerde tjalk-schip van Cornelis Jans de Vries [64 x 15v 4d x 6v 7d] Op dit schip is door Claas P.Sjollema geboden f 102 - 0 - 0, behalve de kosten.

07-09-1814 Uit de hand te koop: een tjalk met een hek, zoo goed als halfsleten, lang 59 voet, wyd en hol naar rato: zoo dezelve thans is liggende by de werf van Ynse Mellis Westra, op de Joure.

16-12-1814 Uit de hand te koop: een koffeschip, lang 75 voet, wijd 19 voet, hol 9 voet, te bevragen en leggende in Sneek, bij Age van der Werff.

1815

27-01-1815 [Notaris Posthuma te Dokkum verkoopt] I. een snelzeilend tjalkschip, de Jonge Reinou genaamd, [65 x 14½ met alle annexen, laatst bevaren door Marten Andries Brouwer] II. [...] Iemand intusschen gemelde schepen uit der hand verkiezende te koopen, adresseere zich omtrent het eerste bij Sake Ages van der Werff, scheepstimmerbaas, bij Dockum.

27-01-1815 Uit de hand te koop: een kofscheepje, [48 x 11 vt] te bevragen bij H. van der Tempel, te Akkrum.

17-02-1815 Uit de hand te koop: een nieuw tjalkschip [66 x 14½ x 4? vt op het berghout en op de uitwatering 6½ vt] alsmede een nieuw hekschip [60 x 14 x 4½ vt op het berghout en op de uitwatering 6 vt] te bevragen bij de koopman L. Feyens, op het Vliet, te Leeuwarden, of bij Hessel Botes van der Kolk, te Wartena, alwaar de schepen zijn liggende, en die in billykheid willen handelen.

17-02-1815 [Notaris Steenbeek te Heeg zal] ten verzoeke van Beeuwe Wiegers Visser, te Woudsend [publiek verkopen: 1. een tarwe-, rog- en pelmolen te Woudsend. 2. twee woonhuizen ten Zuiden van de molen. 3. een zeilmakerij aan de Ee. 4. een huizinge te Woudsend, gequoteerd no 125, in huur bij Jentje Jurjens tot Mei 1816. 5. een huizinge aan de Straat te Woudsend, gequoteerd no 126, in gebruik bij Romke Harings tot Mei 1817] 6. eene groote scheepstimmerschuur met de grond daarby behoorende, zeer geschikt voor koffen, smakken en andere groote schepen te timmeren. 7. een welbetimmerd jagt, met zeil en treil, zoo en in dier voegen het door den verkooper is bevaren. [finale palmslag 13 Maart 1815] Alle degene welke iets te pretenderen hebben of schuldig zijn aan Beeuwe Wiegers Visser [wordt verzocht opgave te doen voor of op 13 maart bij W. Steenbeek]

03-03-1815 Een scheepstimmerknecht, zyn werk geheel of gedeeltelyk verstaande, genegen zynde te werken, kan van stonden aan werk bekomen by Sikke Hendriks, op Oosterlittens.

10-03-1815 [Notaris Steenbeek te Heeg zal op Dinsdag 14 Maart 1815 te Woudsend verkopen:] de gereed-schappen tot een groote scheepstimmerwerf behoorende, bestaande in: yzerwerk, vyzels, dommekrachten, plankhout, en hetgeen er meer tot een florissante scheepstimmerwerf is behoorende, zoo en in dier voegen het door Beeuw en Wieger Wiegers Visser, mr. scheepstimmerlieden, te Woudsend is gebruikt.

07-04-1815 [notaris Posthumusz te Beetsterzwaag verkoopt] een hecht en welbezeild schuiteschip, de Jonge Jan genaamt, [50 x 11 x 3? vt, met alle annexen, laatst by Sytze J. Veenstra bevaren] zodanig te Gordyk by de werf van T.L. van der Werf in het water ligt en gezien kan worden.

26-05-1815 Een of twee schuitmakers knechten, hun werk verstaande, kunnen direct werk bekomen, bij Harm Hendriks Vink, by Dokkum.

10-07-1815 [notaris Posthuma te Dokkum verkoopt] een veerschip met ronde luiken, geschikt tot een overvaar-der naar de eilanden [36vt met annexen] liggende in het Groot Diep, te Dockum, aan de werf van Sake Jans van der Werf.

18-08-1815 Uit de hand te koop een nieuwe schuite [50 x 11vt] en een nieuwe praam en platte boere praam [32vt] te bevragen bij Durk Everts, schuitmakersbaas op Schilkampen, onder Leeuwarden.

25-08-1815 Uit de hand te koop: een tjalkschip, genaamd de Drie Gezusters, [62 x 14vt met annexen, laatst bevaren door schipper Gerrit Barends te Hoorn] te bevragen bij Siemon Geerts op de Joure, alwaar de tjalk is leggende.

1816

05-01-1816 Uit de hand te koop: een welbezeild schuiteschip, leggende aan de werf van Ynse M. Westra op de Joure [56 x 12 over de welling x 3¼ vt op de welling]

19-01-1816 [notaris Kutsch te Leeuwarden verkoopt] eene net betimmerde huizinge en groote en zeer beklante timmerhelling en timmerschuur, en daarby nog eene woning, staande op Schilkampen by Leeuwarden, door wylen Jan Pieters Miedema, in leven mr.scheepstimmerman bewoond en gebruikt geweest, gequoteerd letter M no. 220 en no. 22, den 12den Mei 1816 vry te aanvaarden. [Op 09-02-1816 bod 1350 – 15 – 0]

08-03-1816 [Boelgoed. Notaris Kutsch te Leeuwarden zal] ten sterfhuize van Jan Pieters Miedema, in leven scheepstimmerman op Schilkampen [verkopen]: meubelen en huisgeraden, koper, tin, enz., waaronder een kabinet, porceleinkast, klokken, stoelen, tafels; voorts houtwaren by de helling leggende, en hetgeen meer ten voorschyn zal worden gebragt. [en verder] een turfschuitje, ongeveer 50 voeten lang, twee pramen en een praam, byna afgewerkt, leggende by de helling.

25-03-1816 Men presenteert uit de hand te verkoopen: een kanthelling en sleedhelling. Iemand hieraan gading hebbende, kan zich vervoegen bij Rinse Durks van der Werf, te Workum.

12-04-1816 Uit de hand te koop: een nieuw hol van een Blokzijlder jagt, geheel afgetimmerd [48 x 13½ vt]; een halfsleeten schuite, met zijn toebehooren [45vt] verder drie aardappel snikken en 3 à 4 bootjes; te bevragen bij D. Gerbrands Dykstra, scheepstimmerbaas te Leeuwarden.

19-06-1816 [Publiek bij strijkgeld te koop] een kofscheepshol [75 x 19 x 9vt] leggende thans aan de scheepstimmerwerf van A.D. van der Werff, even buiten het Hoogend, te Sneek.

26-07-1816 Isaac Telting [notaris te Franeker verkoopt] 3. een huizing, timmer-schuur en dwars-helling cum annexis, zeer geschikt gelegen aan de Dongjumer vaart, Wijk Uitbuurt, No. 2, onder Franeker, alwaar de schuitmakery veele jaren met succes is gedreven, ook tot veelerhand ander bedryf zeer bruikbaar, thans by Evert Oebeles Frank in gebruik, den 12den November 1816, voor de kooper te aanvaarden.

16-08-1816 Uit de hand te koop: een hegt, sterk en zwaar doortimmerd tjalkschip [ongeveer 40 roggelasten] met zeil en treil en verder toebehooren; te bevragen bij Oege Hoekstra, scheepstimmerbaas te Dockum.

04-10-1816 [verkoping te Sneek van] een kofschip [40 x 9 vt, met alle annexen] liggende aan de helling van Age van der Werff, te Sneek, zynde nu kort geleden aanmerkelyk vertimmerd [etc]

13-12-1816 De ondergeteekende presenteert uit de hand te koop: een schuite-schip, met zeil en treil, ankers en touw, lang 58 voeten, wyd en hol na advenant. Claas P. Sjollema te Grouw.

24-12-1816 Uit de hand te koop: een tjalkschip [70 x 15¼vt, met alle annexen, in 1807 nieuw uitgehaald] te bevragen by de scheepstimmerbaas Siemon Geerts op de Joure.

1817

14-01-1817 Uit de hand te koop: een welbetimmerd nieuw tjalkschip [66 x 14 ? x 4½ vt op de welling] nader onderrigt by de scheepstimmerman Tjeerd Tjallings van der Werf, in de Terbanster schans by het Heerenveen.

28-01-1817 Uit de hand te koop, een uitmuntende kanthelling, met groote schuur, 2 à 3 woningen, staande aan de sluis te Workum, te bevragen bij den eigenaar Pier D. Alta aldaar.

28-02-1817 Uit de hand te koop een extra welbeklante scheepstimmerwerf met huizinge cum annexis, te Workum op aannemelyke voorwaarden, te bevragen by Evert Arend Everts aldaar.

28-02-1817 Uit de hand te koop een roef snikschip, te bevragen bij Andries Elles, mr.timmerbaas te Franeker.

21-03-1817 Uit de hand te koop een schuitescheepje [42vt] leggende by de timmerwerf van Ofke Fekkes, naby Harlingen; te bevragen by Ruurd Hilbrands.

04-04-1817 [verkoping door deurwaarder J.A. Nijsloot te Dokkum van] een kofscheepje [35 vt, met alle annexen] te zien bij S.J. van der Werf, scheepstimmerbaas te Dockum [etc] ten laste van J.A. Vlastra, schipper te Schiermonnik-oog.

18-04-1817 [A.W. Schreinhout, deurwaarder verkoopt te Leeuwarden] eene voor weinige jaren nieuw uitgehaald kof schips hol, met de daarby behorende goederen [48 x 10½ vt, bevaren geweest door schipper Cornelis Hendriks de Vries] thans liggende aan de werf van Geert Siedzes, op het Vliet alhier [etc]

13-05-1817 [notaris W. van Eyck te Joure verkoopt] zeker hekschip, thans leggende op de Joure, aan de timmerwerf van Ynze Melles Westra aldaar [75 x 15½ vt, voorzien van twee masten etc]

06-06-1817 Wie iets te pretenderen of verschuldigd zijn aan de boedel en nalatenschap van Gerrit Oedzes Eizinga, in leven scheepstimmerbaas te Oldeboorn, en deszelfs weduwe (nog in leven zynde) worden door dezen verzocht om te compareren op Zaterdag den 7den Junij 1817, des namiddags ten één uur, ten huize van gemelden weduwe te Oldeboorn, ten einde alsdan hunne pretenties ten laste van gemelde boedel op te geven, en betaling te doen, voorts door de crediteuren zoodanige besluiten te nemen, als zij ten hunnen opzigte en de boedel zullen goedvinden, zullende de crediteuren, welke niet compareren, gehouden worden in het besluit der comparanten genoegen te nemen.

06-06-1817 [notaris Posthuma te Dokkum verkoopt] een schuite schip [40 vt, met alle annexen, door Gosse Lieuwes als eigenaar bevaren] leggende bij de scheepstimmerwerf van Geert Rijks van Mekeren te Dockum.

04-07-1817 [Notaris Mooi te Nieuwehaske verkoopt] op afbraak een schuithuis of timmerschuur, tusschen de 60 en 70 voeten lang, staande te Oldeboorn, gequoteerd met no. 130, zijnde zeer hegt en sterk, toebehoorende aan de weduwe en kinderen van Gerrit Oedses Eisinga aldaar. NB. De kooper zal kan, des verkiezende, waarschijnlijk met de eigenaars der grond kunnen overeenkomen, om hetzelve staan te laten.

04-07-1817 [Notaris Mooi te Nieuwehaske zal op 13 Juli 1817, om 9 uur] ten huize van de weduwe Gerrit Oedses Eisinga, te Oldeboorn [verkopen] een schuite schip [50vt] 2 pramen, 1 endhelling met zijn sleep en blokken, lang ruim 80 voeten, dito kleinder, 1 zwaar hellingtouw, zoo goed als nieuw, voorts eenige takels, kettings, brandijzers en schragen, 1 groote teerbak en maten, 1 slijpsteen met stelling, 5 groote vijsels, 4 dommekragten, 40 bekapte woudbomen, 25 beste kromhouten, 25 dito iets kleinder, verder 35 à 36 2½ duims eiken planken, en verder hout van verschillende soort, 5 groote zwaarden en een roer als mede allerlei scheepstimmermans-gereedschap, en verder het geene daar meerder zal worden geveild.

18-07-1817 Uit de hand te koop: een tjalkschip [70 x 15½ vt] met een gedeelte van deszelfs tuig, leggende op de Heerenwal bij het Heerenveen, aan de werf de Morgenstond, en te bevragen aan deszelfs bewoonder.

22-08-1817 [notaris Voormeulen te Rinsumageest verkoopt te Birdaard] 1. eene huizinge cum annexis, door Pieter Johannes bewoond, gekwoteerd met no. 8 en scheepstimmerwerf met schuur en twee sleep-hellingen, staande en gelegen te Birdaard 2. eene huizinge cum annexis aldaar, gekwoteerd met no. 9, met de grond daar voor en achter, zoodanig is afgeperkt, bij de wed. Fredrik Jacobs van der Werff bewoond.

19-09-1817 De ondergeteekenden, liquidateurs van de boedels van wijlen Gerrit Oedses Eisinga, in leven scheepstimmerbaas te Oldeboorn, en Aukje Tjeerds van der Wal, deszelfs weduwe aldaar woonachtig, verzoeken alle de geenen, die iets te pretenderen hebben van of verschuldigd zijn aan gedachte boedels, om daarvan, vóór den 3 October eerstkomende, bij vrachtvrije brieven, aangifte te doen aan één van de ondergeteekenden. Oldeboorn, den .. Septemer 1817. Fokke Barteles Dekker. Jan Wiebes Lojinga.

26-09-1817 [notaris Voormeulen zal] aan de werf en ten huize van de weduwe Fredrik Jacobs van der Werf, te Birdaard [verkopen] drie zware hellingtouwen, twee groote hellingblokken met de schijven, nagels en ijzeren beslag, twee beste takels, drie groote en twee kleine vysels, vijf dommekragten, waaronder drie zoo goed als nieuw, zeven brandyzers, vier sleephaken, waaronder 6 en 8 voeten, vijf beste hellingkettings, en verder scheepstimmergereedschappen, een partij hout, gezaagd en ongezaagd eiken hout; voorts een bed met toebehoren, een pulpetum twee tafels, een groote koperen handketel, en verdere meubelen en huisgeraden.

26-09-1817 [notaris Schotanus te Workum zal verkopen] een kapitale scheepstimmerwerf met derzelver woonhuis, voorzien van twee kamers, waar van een behangen, met een loots, de werf voorzien van een groote en kapitale sleed, geschikt tot het hellingen van schepen tot 70 à 80 voeten, een dito, geschikt voor kleinder, voorts met een groote en kapitale stoof en ketel en verdere gereedschappen zoo als tot het bouwen van groote schepen tot eene complete timmerwerf behoorende zijn; met ruime steede en grond cum annexis, alles staande en gelegen bezuiden de Markt der stede Workum, waarvan de huizinge gekwoteerd Wijk B no. 90 [waarvan de condities bij de notaris en] bij de heer E.A. Everts aldaar te vernemen zijn

28-11-1817 [notaris Posthumusz te Beetsterzwaag verkoopt te Drachten] eene huizinge en scheepstimmerwerf, met hoving, boomen en plantagie, cum annexis, staande en gelegen aan het buitenste Verlaat onder Zuiderdrag-ten, en aldaar gekwoteerd met no. ..., wordende bij Popk Sijbrens Roorda als mede eigenaar bewoond en gebruikt.

26-12-1817 Uit de hand te koop een welbevaren schuiteschip [65 x 14½ vt, met annexen, laatst bevaren bij Auke Sjoerds van Meer. Te bevragen bij de schipper of bij] Claas P. Sjollema, beide [te Grouw]

1818

02-01-1818 De Liquidateurs van den boedel van Aukje Tjeerds van der Wal, weduwe van den scheepstimmer-baas Gerrit Oedses Eisinga te Oldeboorn [...]

09-01-1818 Een à twee scheepstimmerknechten, liefst vrijgezellen, kunnen direct werk krijgen tegen het hoogste dagloon bij Boxum, scheepstimmerbaas te Ackrum. Ook in LC 23-1-1818, 30-1-1818

17-02-1818 Nieuw tjalkschip te koop bij de werf van T.L.van der Werf te Gorredijk

20-02-1818 Eén à twee scheepstimmer-knechten, die hun werk goed of gedeeltelijk verstaan, kunnen direct aan goedbetaald werk komen bij Sikke Hendriks te Oosterlittens, waarvoor in mei een kamer ledig is. Dezelfde advertentie in 27-2-1818, 6-3-1818, 13-3-1818.

27-02-1818 Een scheepstimmer-schuur te koop, lang 112 voet, wijd 36 voet en hoog onder zijn vierkant 27 voet. Gemaakt van best Greenen hout. Vragen naar Age Jacobs te Woudsent. Dezelfde advertentie in LC 6-3-1818

13-03-1818 Een à twee scheepstimmerknechten kunnen werk krijgen bij weduwe Haike Pieters van der Werf in Drachten /LC

13-03-1818 Te koop: Een scheepstimmerwerf met twee end-hellings en het daarbij horende huis, even buiten Sneek. Informaties bij Age van der Werf, scheepstimmerbaas te Sneek Dezelfde advertentie in LC 20-3-1818, 27-3-1818, 3-4-1818

10-04-1818 Praamschuit te koop bij de werf van Douwe Barts in Harlingen /LC

29-05-1818 Scheepstimmerhout, gereedschap etc. te koop bij de scheepstimmerwerf van wijlen Hendrik Barts van der Werf op de Zoutsloot te Harlingen /LC

16-06-1818 Te koop: Een Tjalkschip met alle toebehoren laatst bevaren door Jan Hendriks Joosten, van de werf van Siemen Geerts, op de Joure, waar het schip ligt. Advertentie nog 5 maal geplaatst

19-06-1818 Scheepstimmermansknecht kan werk krijgen bij Tjeerd Tjallings van der Werf scheepstimmerman bij het schuithuis te Heerenveen /LC

10-07-1818 Te koop: een schuiteschip. Scheepstimmerbazen Simon Watzes en Hendrik Hendriks te Grouw, waar het schip ligt. Ook in 17-7-1818, 24-7-1818

14-07-1818 Aan de werf van Siemon Geerts, op de Joure, is te koop, een schuiteschip met toebehoren. Ook in 17-7-1818

14-08-1818 Notaris Wijma verkoopt timmerwerf etc. gelegen aan de Zoutsloot in Harlingen, bewoond door wijlen H.Barts van der Werf. Een timmerwerf met schuren aan het Noorderhoofd te Harlingen, genaamd de ‘Noorderhelling’. /LC

?-8?-1818 Kofscheepje te koop bij Willem Lieuwes, de timmerwerf te Bergumerdam (was hij schipper of werfbaas?) /LC

18-09-1818 Deurwaarder Nijsloot zal op 1 october, om 2 uur in de Posthoorn verkopen: De geregte helft van een veerschip, varende van Franeker op Sneek, gearresteerd ten verzoeke van Sipke Jans Faber, en ten laste van wijlen Albert Vlietstra, in leven schipper te Franeker. Ook in 25-9-1818

21-09-1818 te koop een half nieuw op stapel staand schip op de werf van Jan Willems Brouwer te Hindeloopen /LC

16-10-1818 Te koop: een hekschuit, met mast en staag. Bij scheepstimmerbaas Claas P.Sjollema uit Grouw. Ook in 23-10-1818, 30-10-1818

30-10-1818 Scheepstimmerman Paulus Klases Hagedoorn zal in aanwezigheid van notaris Steenbeek verkopen: etc. /LC

04-12-1818 Te koop: een schuite-schip met toebehoren bij Scheepstimmerbaas Cornelis Hotzes van der Werff, buiten de Oosterpoort te Sneek, waar het schip ligt.Ook in 11-12-1818, 18-12-1818

15-11-1818 Deurwaarder J.A.Nijsloot verkoopt schuiteschip liggende aan de werf van Harmen Vink scheeps-timmerbaas te Dokkum /LC

15-12-1818 te koop turfschuitehol leggende aan de helling van Ofke F.Poelstra scheepstimmerbaas op de Koningsbuur onder Midlum /LC

18-12-1818 notaris Steenbeek verkoopt scheeptimmerhelling etc. aan het Var. Eigenaar Paulus Klaases Hagedoorn. /LC

1819

29-01-1819 Te koop schuiteschip. Vragen bij Age Jacobs te Woudsend. /LC

02-02-1819 Notaris J.J.Wiersma zal op 6 februari bij J.R.van Kooten, koffieschenker te Sneek, verkopen: - Een huis met scheepstimmerwerf, schuur, bleek en tuin, buiten het Hoogend te Sneek. Bewoond en gebruikt door Hendrik Zweering. Ook in 5-2-1819, 16-2-1819, 19-2-1819

26-02-1819 Notaris W.B.Kool van Heerens verkoopt tjalkschip gemaakt aan de werf van Teckle Hylkes. Verkoping is in Heerenveen. /LC

05-03-1819 Te koop: een schuiteschip met toebehoren. Bevaren door Arjen Willems Scheepstra te Jorwerd

12-03-1819 Notaris Kool van Heerens verkoopt tjalkschip gemaakt aan de werf van Teckle Hylkes in de Lemmer /LC

23-04-1819 tjalkschip te koop leggende aan de werf van H.Vinck bij Dockum /LC

30-04-1819 Te koop: een hekschuite Schipshol. Bij Ynse M.Westra op de Joure, waar het schip aan de werf ligt. Ook in 7-5-1819

30-04-1819 scheepstimmerman gevraagd op de scheepstimmerwerf te Workum. Vragen bij J.Hoekema bij wie de werf ook uit de hand kan worden gekocht. /LC

04-05-1819 Een half veerschip varende van Sneek op Franeker te koop bij Klaas Ringerus te Sneek. Ook in 7-5-1819

15-06-1819 Notaris H.Cannegieter van Grouw zal op 16 juni 1819 op de scheepstimmerwerf van Wytze Sipkes en Johannes Tjallings Wyma, scheepstimmerbazen te Grouw verkopen: 200 stuks mooie Oosterse kromhouten

18-06-1819 Een of twee scheepstimmerlieden, vast werk begeerende, vervoegen zig hoe eer hoe liever, bij Jelle Jeens de Boer, mr.schuitmaker te Vriesch-Stroobos.

02-07-1819 snikschip te koop bij de scheepstimmerbaas te Berlikum /LC

09-07-1819 Notaris Cannegieter verkoopt op 21 juli bij wijlen timmerbaas Ysak Tjerks Boorsma te Warga een boot met zeil en treil /LC

09-07-1819 te koop een bevaren aardappelsnik aan de werf van Siebren Siebes op de streek buiten de Hanspoort bij Dockum /LC

20-07-1819 Notaris G.W.Posthuma van Dockum verkoopt tjalkschip leggende aan de werf van Harmen Vink bij Dockum /LC

23-07-1819 te koop tjalkschip leggende op de Vliet bij de Poppenbrug te Leeuwarden bij de werf van Geert Siedses en te bevragen bij scheepstimmerbaas Geert S.van der Werf aldaar. /LC

27-07-1819 Te koop: een veerschipshol varende van Akkrum op Sneek en Heerenveen, nader te bevragen bij de Scheepstimmerbaas Johannes Symons te Akkrum. Ook in 30-7-1819, 6-8-1819

13-08-1819 Te koop: een veerschip, leggende aan de werf van Wytse en Johannes Tjallings te Grouw. Ook in 20-8-1819

08-10-1819 Hedenmorgen overleed mijn geliefde man Jan Thomas Zwanenburg, in leven scheepstimmerbaas op 58-jarige leeftijd. Harlingen 5 october 1819 Aukje S. de Vries

12-11-1819 Notaris H.Cannegieter te Grouw zal op 22 november bij Jan Oeges Bakker, kastelein te Grouw, en op 6 december bij Jacob Arends de Jong, kastelein in het Wapen van Idaarderadeel, te verkopen: een scheepstimmerwerf en helling met twee woningen etc.Aan de Westkant van het dorp Grouw, bij Symon Watzes Timmersma en Hendrik H.Pasma scheepstimmerbazen te Grouw, als huurders in gebruik. Ook in 19-11-1819, 26-11-1819, 3-12-1819

12-11-1819 te huur voor de tijd van zeven jaar: een scheepstimmerwerf voorzien van drie endhellingen en twee timmerhuizen etc. gelegen op de Olde Galileën aan de Dockumer Ee bij Leeuwarden. Door D.Gerbrands als eigenaars in gebruik. /LC

30-11-1819 Notaris Steenbeek van Heeg verkoopt een scheepstimmerhelling met huizen aan het Var te Heeg bij Haring Tjibles van der Zee in gebruik , ook losse goederen die bij de helling horen, een gedeeltelijk afgemaakt tjalkschip, een jagt /LC

17-12-1819 Te koop: een tjalkschip. Bij Scheepstimmerman Claas P.Sjollema te Grouw. Ook in 24-12-1819

1820

21-01-1820 [..] de werf van scheepstimmerbaas C.P.Sjollema te Grouw /LC

25-02-1820 Te koop: een schuite-hol, lang 56 voeten. Johannes S.van der Werf, scheepstimmerman te Akkrum. idem 3-3-1820, 10-3-1820 /LC

10-03-1820 Notaris G.W.Posthuma van Dockum verkoopt op 20 maart een huis met timmerschuur en twee sleephellingen gelegen bij de Drie Pijpen /LC

28-04-1820 Te huur: De vanouds bekende Scheeps-timmerwerf op de Rohel aan het Collonelsdiep. Bij eigenaar Jouke Altes van der Veer, op de Rohel. idem 5-5-1820 /LC

12-05-1820 te koop een schuitehol liggende aan de werf bij de wed. Haike Pieters van der Werf te Dragten /LC

26-05-1820 Notaris G.W.Posthuma te Dockum verkoopt een huis met timmerschuur en twee scheephellingen en een gebouw ‘de Ossekop’genaamd staand op de stadsgrond te Dockum, toebehorende aan Sake Jans van der Werf /LC

02-06-1820 Sinds 20 mei vermist een eengangsboot. Beloning bij scheepstimmerbaas Age van der Werf te Heeg of bij de eigenaar D.B.Demmer te Ypecolsga /LC

09-06-1820 Notaris J.M.de With te Buitenpost verkoopt op de scheepstimmerwerf van wijlen Gosse Folkerts weduwe op de Rohel aan het Collonelsdiep onder Harkema-Opeinde: scheepstimmerhout. etc.

21-07-1820 Executorale verkoop bij de Regtbank ter eersten Instantie te Leeuwarden van: een scheepstimmer-huis behorende aan Sake Jans van der Werf, scheepstimmerbaas te Dockum /LC

15-09-1820 Notaris H.Cannegieter zal op 27 september en 11 october bij Jacob Arends de Jong te Grouw verkopen: - een grote scheepstimmerwerf en helling met twee huizen en schiphuis. Bij Symon W.Timmersma en Hendrik H.Postma als huurders in gebruik. idem 22-9-1820, 29-9-1820, 6-10-1820. /LC

14-11-1820 verkoop van een ruime plek gronds gebruikt geweest tot ene scheepstimmerwerf en een timmer-schuur op het Turfland in de Lemmer. Bij dhr. Jan[?] Sjoerds Stapert in gebruik geweest /LC

24-11-1820 Notaris J.Romein, te Buitenpost zal op 7 december bij kastelein H.J.van der Veen te Augustinusga verkopen: - een scheepshelling, met grond op de Rohel /LC

01-12-1820 [..] de werf van Wytze en Johannes Tjallings, scheepstimmerlieden te Grouw /LC

05-12-1820 Executoriale verkoop van een scheepstimmerhuis gelegen aan de Stadswal te Dockum. Bij Sake Jans v.d.Werf in gebruik /LC

1821

23-02-1821 Notaris N.Meijer van Bolsward verkoopt een huis met schuur en erf, een scheepstimmerwerf met twee sleedhellingen, een dubbel jagthok, bij Sikke Antonides Hellingwerf in gebruik, aan de oostzijde van de Zijlroede in Makkum /LC

23-03-1821 Notaris Adrianus van Slooten van Dokkum verkoopt een huis, scheepstimmerhuis en ene woning ‘de Ossekop’genaamd, bij Sake Jans van der Werf bewoond geweest. Eigendom van S.B.Stienstra /LC

03-04-1821 Notaris E.Schotanus van Workum verkoopt een ruim huis, twee sleephellingen, een timmerwerf voor grote schepen, gelegen ten Zuiden van de Markt ZuidOostzijde van de Wijmerts binnen Workum /LC

13-04-1821 te koop een halfsleten Potkoffe met toebehoren. Aan de werf van Inse Melles Westra (te Joure) /LC

01-05-1821 te koop een schuitehol staande in het schuitehuis bij Pieter Haykes van der Werf te Drachten /LC

27-07-1821 De notaris H.Cannegieter van Grouw zal op 13 augustus bij Jacob Arends de Jong, in het Wapen van Idaarderadeel, aldaar verkopen: - een scheepstimmerwerf en helling, met huis en timmerschuur te Grouw. Bij Hubert Ates en vrouw als eigenaars wordende bewoond. /LC

25-09-1821 tjalkschip te koop liggend aan de werf van Ynse Melles Westra en comp. te Joure /LC

02-10-1821 notaris Jongbloed te Langweer verkoopt - een huis met tuin en een scheepstimmerwerf en kanthelling met bijbehorend erf, gelegen aan de Langestreek in de Lemmer - een huis, tuin en timmerscheepswerf met kanthelling, gelegen op het zg. turfland in de Lemmer (laatst gebruikt door F.C.Witteveen) /LC

02-10-1821 notaris J.Jongbloed van Langweer verkoopt op de scheepstimmerwerf van wijlen de heer F.C.Witteveen in de Lemmer een partij scheepstimmerhout, hellinggereedschappen etc. /LC

14-12-1821 te koop een beste nieuwe waterpraam bij Sijbren Sjoerds van der Werf, schuitmaker buiten de Wirdumerpoort te Leeuwarden /LC

21-12-1820 Notaris H.Cannegieter te Grouw zal op 2 januari en 16 daaraanvolgende bij Jan Oeges, kastelein in het koffyhuis aldaar, verkoopen: - een grote scheepstimmerwerf en helling met twee huizen, timmerschuur, hiem en schiphuis. Gelegen aan het vaarwater te Grouw. Bij Symon W.Timmersma en Hendrik H.Pasma wordende gebruikt. idem: 28-12-1821, 1-1-1822, 11-1-1822 /LC

28-12-1821 te koop tjalkschip leggende aan de helling van Roelof Durks Noorderwerf te Woudsend /LC

1822

08-01-1822 te koop een hekschuitehol aan de werf van Inse Melles Westra te Joure /LC

25-01-1822 Door teleurstelling van den geldschieter uit de hand te koop: een schuitehol bij de wed. H.P.van der Werff te Dragten /LC

25-01-1822 te koop een kofschip en een tjalkschip bij Tjeerd Tjallings van der Werf onder de Terbandster-schans bij Heerenveen /LC

08-02-1822 te koop een nieuw scheepshol en een welbevaren oud scheepshol. Te bevragen bij Pieter Bartels Kats, scheepstimmerman op Heerenwal, bij het Heerenveen /LC

08-03-1822 Te huur: een scheepstimmerwerf, een schuur en twee woningen. Bij G.van Asperen te Grouw /LC

08-03-1822 Te koop: een schuiteschipshol. Liggend te Grouw, aan de helling van Zymen Watses /LC

17-05-1822 te koop twee bollepramen liggende aan de helling van Sybren van der Werf, bij het Aschland. Bij Bouke D.Campstra op de Breedeplaats te Leeuwarden /LC

21-06-1822 te koop een hol van een tjalkschip te bevragen aan de scheepstimmerwerf van Tjeerd Schotsma bij de sluis te Workum /LC

05-07-1822 te koop een hekschuit liggende bij de wed. Haike Pieters van der Werf te Dragten /LC

16-07-1822 te koop een nieuw hek-schuite-scheepshol bij Inse Mellis Westra te Joure /LC

02-08-1822 [..] aan de werf van Johannes van der Schaaf, scheepstimmerman te Bolsward /LC

18-10-1822 Notarissen E.Fockema en A.van Sloten te Dokkum verkopen een scheepstimmerwerf met aanbehoren /LC

1823

17-01-1823 Notaris Wijma te Harlingen verkoopt een scheepshelling met bijbehorende woningen en schuur te Harlingen aan de trekvaart. Bij Rommert van der Zee gebruikt /LC

21-02-1823 Notaris Wijma te Harlingen verkoopt een scheepstimmerhelling met dwarshelling, twee woningen en schuur, gelegen te Harlingen. Bij Rommert en Meindert van der Zee als mede eigenaars in gebruik en bewoond /LC

28-02-1823 te huur een geriefelijken scheeps-timmerwerf met een florisant huis en een afzonderlijk huis (voor een knecht) Op het Vallaat in de Zuiderdragten en eigen aan Sipke Eizes Dijkstra, grof smid te Dragten /LC

21-03-1823 Isaäc Telting, notaris te Franeker zal op 3 en 10 april in herberg de Valk, aldaar verkopen - een huis, scheepstimerwerf, grote timmerschuur en erve, op Vijfhuizen, onder Franeker door wijlen Andries Elles van der Zee bewoond. Eigenaar: Teckle Aukes Hoekema, Franeker /LC

08-04-1823 Executoriale verkoop van een huis te Hantumhuizen. Ter requisitie van dhr. Jan Klaasesz. te Ternaard, als cessie hebbende van Durk Foekes Ozinga, scheepstimmerman te Dockum. Procureur dhr.Sjoerd Bouwes Stienstra /LC

11-04-1823 Notaris Jacob Hanekuyk te Harlingen verkoopt een huis en scheepswerf aan de Zoutsloot te Harlingen, bewoond door Simon Martens van der Mey /LC

18-04-1823 Notaris Isaäc Telting verkoopt bij het huis van wijlen Andries Elles van der Zee op Vijfhuizen onder Franeker huisgeraden, scheepstimmermansgereedschappen, planken, scheepsmaterialen, pramen en scheepjes /LC

13-06-1823 te koop een vissersaak liggende bij de schuitmakerij op Schilkampen bij Leeuwarden /LC

04-07-1823 Allen die iets verschuldigd zijn aan de nagelaten boedel van wijlen Andries Elles van der Zee, in leven scheepstimmerman op Vijfhuizen onder Franeker, wordt verzocht daarvan aanbetaling te doen voor eind juli bij het kantoor van notaris Isaäc Telting te Franeker /LC

08-08-1823 te koop een hekschuit laatst bevaren door schipper Siebe A.Jongbloed liggende aan de werf van Inse Melles Westra te Joure /LC

05-09-1823 te koop een kofscheepje eigen aan Douwe Woudhuizen en liggende bij de wed.H.P.van der Werf te Drachten /LC

19-09-1823 Uit de hand te koop een tjalk, te bevragen bij Age Jacobs te Woudsend /LC

16-12-1823 [..] Te koop een tjalkschip [...] liggende aan de werf bij Johannes en Wietze Sipkes te Grouw /LC

1824

13-01-1824 Te koop: een nieuw schip. Bij J.J.Bilsma, op de Rohel

16-01-1824 te koop een schuite. Liggende aan de helling van Pieter Jans op Schilkampen bij Leeuwarden

20-02-1824 te koop een nieuw opgebouwde praam Bij Inse Melles Westra te Joure

24-02-1824 Heden overleed mijn waarde neef Joeke Thomas van der Werf in leven scheepstimmerman te Wartena bijna 74 jaar oud. P.E.van der Zee, Wartena, 15 februari, 1824

05-03-1824 te koop en tjalkschip bij Tjeerd Tjallings van der Werf te Terbandsterschans bij het Heerenveen

19-03-1824 te koop een tjalk bij Age Jacobs te Woudsend

19-03-1824[...] bij de scheepstimmerwerf van Douwe Gerbrands Dykstra op de Olde Galileën bij Leeuwarden verkopen: [...]

02-04-1824 De notaris H.Cannegieter te Grouw verkoopt - een huis, timmerschuur en hiem in Wartena waarin jaren scheepsbouw is bedreven. Laatst bewoond door wijlen de eigenaar Joeke Thomas van der Werf - een grote opene praam

14-05-1824 te koop een best snikschip, 2 jaar oud, bij Cornelis H.van der werf schuitmaker buiten de Oosterpoort te Sneek

21-05-1824 De heer R.J.Kingma wil uit de hand verkoopen: - een in 1823 nieuw aangelegde scheepstimmerwerf met twee sleden. Voorts een huis en twee schuren.

21-05-1824 [..]verkopen [..] liggende bij de werf de Morgenstond, aan de Heerenwal bij het Heerenveen

05-11-1824 Notaris Tadema te Akkrum zal verkopen: - een scheepstimmerwerf, timmerhuis, op afbraak en aanhoorige grond. Thans bij eigenaar Hend. Martens v.d.Tempel in gebruik

05-11-1824 Notaris Tadema verkoopt op de scheepswerf van Hend.Martens van der Tempel scheepstimmer-gereedschappen als: een helling, een hellingtouw, takels en blokken

12-11-1824 Secretaris A.L.Potma te Workum verkoopt een welgelegen werf met twee grote sleden woonhuis, schuur en kamer, op het sluispad aldaar. Bij eigenaar R.J.Kingma gedreven

23-11-1824 executoriale verkoop van onroerende goederen bestaande uit twee huizen en een stuk bouwland te Leeuwarden ter requisitie van Theunis Lykles van der Werf schuitemaker te Gorredijk en ten laste van Jan Jans Postma schipper en Jantje Lieuwes Wagenaar te Leeuwarden

10-12-1824 Heden namiddag ontsliep mijn hartelijk geliefde man Hendrik Martens van der Tempel, in leven scheepstimmerman alhier, bijna 81 jaar oud. Trijntje J.Schoonhoven Akkrum, 2-12-1824

21-12-1824 Secretaris Potma zal met notaris Albarda verkopen: een werf te Workum met twee grote sleden en een woonhuis. Bij R.J.Kingma, eigenaar

1825

14-01-1825 te koop een schuitehol bij scheepstimmerbaas Johannes S.van der Werf te Ackrum

03-02-1825 Te koop: een tjalkschip. Bij Jan Jacobs, timmerbaas, te Rohel.

25-02-1825 Executoriale verkoop: van vier-vijfde aandelen in een scheepstimmerhelling, met twee woonhuizen, dwarshellingen en timmerschuur. Ter requisitie van Doekle van Hettinga, zilversmid te Harlingen. Ten laste van Rommert Jans van der Zee en Meindert Jans van der Zee, van beroep scheepstimmerlieden te Harlingen. Procureur C.P.A.van der Aa, te Leeuwarden

11-03-1825 te huur: een scheepstimmerwerf op het turfland in de Lemmer, thans bij Fedde Hylkes Spaan als huurder in gebruik. Informatie bij de heer C.Sleeswijk in de Lemmer

15-03-1825 Uit de hand te koop - een tjalkschip, - een hek-tjalkschip, - een grote praam. Bij Theunis Lykles van der Werf aan de werf te Gorredijk

29-03-1825 Ondergetekende is eigenaar geworden van de scheepstimmerwerf, laatst gebruikt geweest door Theunis L.van der Werf te Gorredijk en bied te koop of te huur zijn huis en timmerschuur waarin een bokmakerij gedreven werd te Tjalbird. J.Prins

15-04-1825 te koop een boot met zeil en treil. Bij G.S.van der Werf schuitmaker bij de Poppebrug, op het Vliet bij Leeuwarden

15-04-1825 uit de hand te huur: een scheepstimmerwerf gelegen te Dockum, met een timmerschuur en twee sleephellingen. Bij weduwe van Oege Hoekstra te Dockum

29-04-1825 uit de hand te huur: een scheepstimmerwerf. de wed.O.Hoekstra, Dokkum.

17-06-1825 een kofke te koop bij J.S.van der Schaaf te Bolsward

17-06-1825 Notaris Cannegieter te Grouw verkoopt een huis, schuur, scheepswerf en helling gelegen aan het Wartenasterwijd. Bij de erven wijlen Johannes Siedzes Bijlsma

01-07-1825 [..] te Joure verkopen een nieuw scheepshol op de werf aldaar bij Aldert Sierds Westra [..]

12-07-1825 Zes à acht scheepstimmerknechten kunnen direct werk krijgen bij J.D.Alta te Harlingen

16-09-1825 Een ieder die iets te pretenderen heeft of verschuldigd is aan de boedels van wijlen Johannes Siedses Bijlsma, scheepstimmerbaas, en Tietje Thijses, in leven echtelieden te Wartena, worden verzocht daar opgave van te doen voor 10 october bij notaris Cannegieter te Grouw

20-09-1825 vijf à zes scheepstimmerknechten kunnen direct werk krijgen bij H.W.Molenaar, scheepstimmer-baas in de Lemmer

30-09-1825 [....] aan de scheepstimmerwerf van de weduwe Auke Jacobs te Makkum [..]

14-10-1825 Notaris Cannegieter verkoopt bij wijlen Johannes Siedses Bylsma voorheen scheepstimmerbaas op Misburen onder Wartena enige scheepstimmergereedschappen

20-12-1825 Tewaterlating te Harlingen van het hoekerschip ‘Harlingen’ door scheepsbouwer Johannes Alta gemaakt

1826

03-02-1826 In de Lemmer te huur een scheepstimmerwerf met schuur kanthelling en woning. Bij C.Sleeswijk, zeilmaker aldaar

17-01-1826 een scheepstimmerknecht kan werk bekomen op de scheepswerf van de wed. Haike Pieters van der Werf, de Dragten

03-02-1826 te koop: een tjalkschip, bij Jan Jacobs, timmerbaas, te Rohel

10-02-1826 Tien à 12 scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen bij H.O.Molenaar aan de Lemmer

03-03-1826 te koop: een mast, een gaffel en een giek etc. bij W.J.Brouwer, hellingbaas te Workum

02-05-1826 Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen direct werk krijgen bij de scheepstimmerbaas R.D.Noorderwerf, te Woudsend

12-05-1826 Te koop: een waterschip Bij A.H.Tromp te Woudsend

02-06-1826 Notaris Van der Ley zal verkopen: een huis met stede en erf, timmerschuur en helling aan de vaart op Uilenburg in huur bij Jelle Crolus jr.

18-08-1826 Op 24 juli en 16 februari zijn te Lemmer overleden Tjalling Jans Bootsman, scheepstimmerman, en zijn vrouw Antje Lammerts. Hun boedels en nalatenschappen worden geërfd door de naaste bloedverwanten welke niet allen bekend zijn.

13-10-1826 Heden stierf mijn geliefde man, Johannes Simons van der Werf, in leven scheepstimmerman alhier, 62 jaar oud. Klaaske U.van der Meulen. Akkrum, 9 oktober 1826

05-12-1826 Secretaris Greydanus te Lemmer en Griffier W.van Eyk te Balk zullen met Notaris Ruardi van Sloten op 16 en 23 december in het logement ‘de Wildeman’verkopen: -een huis, timmerschuur en helling staande aan het eind van de schans in de Lemmer. In gebruik geweest bij Tjalling Jans Bootsman

05-12-1826 Die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de boedel van Tjalling Jans Bootsman in leven scheepstimmerman te Lemmer, wordt verzocht daarvan opgave te doen voor 1 januari, aan secr. Greydanus te Lemmer

08-12-1826 Griffier W.van Eyck te Balk zal ten verzoeke van secretaris J.Greydanus te Lemmer op 27 dec. aan de scheepswerf van wijlen Tjalling Jans Bootsman te Lemmer verkopen: - scheepstimmermans-gereedschappen - enige houtgoederen etc.

08-12-1826 De deurwaarder Schreinhout zal op 11 en 18 dec. bij kastelein Zoutman op het Vliet verkopen: - een kofscheepje ‘de Goede Hoop’ liggende aan de timmerwerf op het Vliet alhier

22-12-1826 te koop: In de timmerschuur van Jan Engberts Botma, scheepstimmerbaas te Esumerzijl onder Anjum

26-12-1826 Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen zich vervoegen bij T.A.Visser te Workum

29-12-1826 Te huur: een scheepstimmerwerf op de Olde Galileën te Leeuwarden. Bij de wed. Johannes Douwes Dijkstra bij de Hoeksterpoort te Leeuwarden

1827

09-03-1827 Men zal op 12 en 19 maart in het Logement de Prins te Makkum verkopen: - een scheepstimmer-werf, woning en werf aan de grote zijlroede te Makkum

09-03-1827 Een helling en huis te Sneek, te koop of te huur. Bij A.Groenhof buiten de Oosterpoort aldaar

06-04-1827 Notaris H.Cannegieter te Grouw zal op 12 april bij Jacob Arends de Jong, kastelein in het Wapen van Idaarderadeel en op 26 april bij Jan Oeges bakker, in het koffiehuis aldaar, verkopen: - een huis, erf, hiem, schuur en scheepstimmerhelling, buiten de Buren te Grouw. Bij Hubert Ates Westerhuis in huur

10-04-1827 Notaris G.T. de Jongh te Gorredijk zal op 14 april bij Kornelis Klazes de Jong in het Fortuin te Langezwaag, verkopen: - een jagt met nieuwe zeilen, - een punter, - 2 melkscheepjes, - enige bokken. Alles aan de werf van O.J.van der Werf te Gorredijk

13-04-1827 Een of twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij Jelle Crelis, Jr. te IJlst

17-04-1827 Drie à vier scheepstimmerknechten gevraagd bij Jan Yedes Bergsma, scheepstimmerbaas te Makkum

04-05-1827 Te koop: een visaak, liggende aan de Poppebrug, bij Leeuwarden. Nader onderrigt bij scheepstimmerbaas Geert van der Werf, op het Vliet aldaar

18-05-1827 gevraagd: tien à twaalf scheepstimmerknechts. Bij Joh.D.Alta, te Harlingen

15-06-1827 Te koop: een kofscheepje. Bij scheepstimmerbaas Sieds Geerts van der Werf, op het Vliet bij Leeuwarden

10-08-1827 Joure, 8 augustus. Sinds het begin van 1825 zijn op de scheepstimmerwerven van Sijmen Geerts en Zoon alhier gebouwd, 8 kofschepen en 3 tjalken. Het laatst gebouwde kofschip ‘Minerva’ liep gisteren van stapel

21-08-1827 Notaris E.Fockema te Dockum zal verkopen - een huis met twee sleephellingen aan de Stadswal, door Sake Jans van der Werf e.a. bewoond.

04-09-1827 Iedereen die iets te vorderen heeft van de boedel van Theunis Lykles van der Werf in leven schuitmaker te Gorredijk, wordt verzocht daarvan op gave te doen aan Notaris G.T.de Jong

04-12-1827 Notaris G.T.de Jongh te Gorredijk zal op 13 dec. bij wijlen Theunis Lykles van der Werf in leven scheepstimmerman te Gorredijk verkopen: een aanzienlijke inboedel, als ....etc

1828

18-01-1828 Te koop: een kofschip Bij Ype Lieuwkes Schuitemaker te Zevenhuizen bij Franeker

25-01-1828 Een scheepstimmermans-knecht kan werk bekomen bij Huite R.Hoekstra te Akkrum

26-02-1828 Notaris L.J.Huber te Sneek zal op 6 en 20 maart [...] verkopen: [-....] - een dito schip (i.e.kofschip) liggende bij de schuitmakerij buiten de Oosterpoort te Sneek

29-08-1828 Te huur: een huis en schuitmakerij te Terhorne. Te bevragen bij wed.Atze Fokkes van der Werf, aldaar.

04-03-1828 Een scheepstimmerknecht kan werk bekomen bij Hoyte R.Hoekstra te Akkrum

11-03-1828 Wie iets te vorderen heeft of schuldig is aan de nalatenschap van wijlen Ype Leeuwkes Schuitmaker, in leven scheepstimmerman op Zevenhuizen onder Franeker, (aldaar pas overleden) wordt verzocht om daar opgave en betaling te doen, aan Griffier J.Stinstra

14-03-1828 Notaris G.T.de Jongh te Gorredijk zal op 26 maart en 24 april [...] verkopen: een scheeps-timmerwerf, met schuitmakershuis, c.a. te Gorredijk. Gebruikt door Theunis Lykles van der Werf

18-03-1828 Drie à vier scheepstimmerknechten en een of twee huistimmerknechten kunnen werk bekomen bij Jan Ydes Bergsma, scheepstimmerbaas te Makkum

25-03-1828 Een huisvader, met goede getuigschriften biedt zij diensten aan op een kantoor. Men adressere zich bij G.Posthumus, scheepstimmerman te Bolsward

28-03-1828 Notaris G.T.de Jongh te Gorredijk zal op 2 april [...] verkopen: - 20 halfsleten bokken en pramen, - een dito kofke, - twee dito schouwen, - een jagt met zeil en treil, - een bijna afgetimmerde bok, - een half afgetimmerd hol tot een tjalkschip, - gereedschappen, gebruikt op de scheepstimmerwerf van T.L.van der Werf, te Gorredijk

04-04-1828 Notaris A.Stinstra te Franeker zal op 17 april in het Heeren Logement te Franeker verkopen:
- een woonhuis en scheepstimmerwerf helling, grond en erve enz. te Franeker, laatst door Ype Lieuwkes Schuitmaker bewoond
- een huis, timmerhuis c.a. daarnaast, door Pieter en Paulus Y. Schuitmaker bewoond
- een huis, bleekveld en erf bij Lieuwke Y.Schuitmaker bewoond
- een scheepstimmerwerf, met grond en erf daarnaast, bij dezelfde in gebruik

09-05-1828 twee à drie scheepstimmerknechten gevraagd bij scheepstimmerbaas H.S.Schotsman te Workum

20-05-1828 Statuten der Vriesche Stoomboot-Mij. te Leeuwarden

30-05-1828 Sloten, 27 mei 1828 Ynske Douwes van Randen, vrouw van Harmen Lippes van der Veer, scheepstimmerman alhier, is gisteravond verlost van 3 meisjes. Allen maken het wel.

03-06-1828 Sloten, 31 mei 1828 De kraamvrouw Ynske Douwes van Randen die 26 mei bevallen was van 3 meisjes, is heden overleden

08-07-1828 Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen direct werk krijgen bij J.R.Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen onder Franeker

15-07-1828 Verslag over Vriesland. Kort verslag over de scheepsbouw in Vriesland

01-08-1828 Verkoop op regterlijk gezag: van een schuiteschip, liggende in de stadsgracht te Leeuwarden Ter requisitie van Regnerus Minses de Vries, scheepstimmerman te Wartena. Ten laste van Luitje Inses de Vos, schipper te Leeuwarden

01-08-1828 Notaris Waubert de Puiseau te Lemmer zal eerstdaags verkopen: een scheepstimmerwerf, kanthelling, grond en erf en koopmanshuis, te Lemmer

15-08-1828 Te koop: een overdekte Berkas. Liggende aan de werf, te Ezumazijl. Bij scheepstimmerman J.E.Botma aldaar

09-09-1828 Verkoop van een scheepstimmerwerf. Notaris S.P.van Goinga te Heerenveeen zal op 20 september bij kastelein Piter Elzinga te Terband en op 4 oktober bij Pieter Johannes Fonk, in de Zon te Heerenveeen verkopen: een scheepstimmerwerf c.a. door Tjeerd Tjallings van der Werf bewoond

16-09-1828 De verkoop van de scheepstimmerwerf c.a. te Terband, door notaris Goenga te Heerenveen zal worden uitgesteld

07-11-1828 Verkoop van een scheepstimmerwerf etc. Notaris S.P.van Goinga te Heerenveen zal op verzoek van Klaas Hiddinga, procureur aldaar, verkopen: - een scheepstimmerwerf, timmerhuis, baas- en knechtswoningen. Door mede-eigenaar Tjeerd Tjallings van der Werf gebruikt, staande te Terband

21-11-1828 Uit de hand te koop: een hekschuiteschip. Te bevragen bij scheepsbouwmeester Claas P.Sjollema en kapt.Durk G.Bleeker, beide te Grouw

25-11-1828 Te koop: een waterschip. Bij R.Stuiwenberg, te Sneek, waar het aan de werf ligt en bij A.H.Mulder te Woudsend

28-11-1828 Notaris S.P.van Goinga te Heerenveen zal op 4 december bij wijlen Tjeerd Tjalling van der Werf in leven scheepstimmerman te Terband verkopen: een half voltooid scheepshol, tot tjalkschip ingericht, op de werf bij bovengenoemde, - scheepstimmermans-gereedschappen, - meubelen, huisgeraden, winkelgoederen etc.

1829

13-01-1829 Te koop: een hek-tjalkschip. Door schipper L.J.Drost bevaren. Aan de Nieuwebrug te Heerenveen aan de werf van Fokke Jan Prins

16-01-1829 Te koop: een schuitescheepshol. Te bevragen bij Willem Jans Brouwer scheepstimmerbaas te Workum

23-01-1829 F.J.Prins, scheeps en timmerbaas aan de Nieuwe brug te H’veen vraagt per 5 maart twee scheepstimmerknechts

23-01-1829 Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen bij J.G.Palsma te Heeg

23-01-1829 Twee à drie schuitmakersknechten kunnen werk bekomen bij Pieter Ypes Schuitmaker

06-02-1829 Te koop: een hekschuitehol. In het timmerhuis bij T.Boontje te Oldeboorn

06-02-1829 Te koop: een schuitescheepshol. Bij eigenaar Willem Jans Brouwer, scheepstimmerbaas te Workum

03-03-1829 Vier scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen bij J.R.Boomsma, op Zevenhuizen, bij Franeker

20-03-1829 Notaris Wabert van Puiseau, residerende in de Lemmer, zal op 15 en 29 april [...] in de Wildeman aldaar verkopen: een scheepstimmerwerf, met koopmanshuis, schuur, kanthelling etc. Op 4 mei zal er aan gemelde helling houtwaren verkocht worden.

24-03-1829 Te koop: een vaartuig of schuitje liggende aan de scheepswerf te Noordwolde, bij Jan Johannes Buwalda. Eigenaar: A.L.Bovenkamp

24-03-1829 Te koop: een huis, erf, scheepstimmerwerf c.a. knechtswoningen, helling, etc. Aan de Alg.Vaart bij de Terbandsterschans bij Heerenveen. Door wijlen Tjeerd Tjallings van der Werf bewoond. Nadere informatie bij Elias Hiddinga en Zoon, kooplieden aldaar

27-03-1829 Een of twee scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen bij P.A.Boekhout te Dockum

31-03-1829 Notaris N.Meyer te Bolsward zal op 9 april verkopen: - een schuiteschip ‘de Vrouwe Franske’ Laatst door Sjoerd Douwe Drost bevaren. Bij de scheepstimmerwerf van G.Posthuma te Bolsward

10-04-1829 Notaris J.Albarda Hz. te Leeuwarden zal op 18 en 25 april bij kastelein Melles Roorda te Garijp, verkopen: een scheepstimmerwerf, met woonhuis en sleephelling, door Haye Jacobs Schouwstra bewoond

10-04-1829 Te koop: een jagt Bij Bouke G.Bakker, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden

24-04-1829 Notaris J.Albarda te Leeuwarden zal op 2 mei bij H.M.Roorda kastelein te Garijp, verkopen: een scheepstimmerwerf met huis, sleephelling, enz. te Eernewoude

29-05-1829 Notaris M.de Vries te Augustinusga zal op 6 juli bij Jan Oeges Hoekstra, scheepstimmerbaas op de Rohel, verkopen: - een halfsleten schuiteschip, - een dito bollepraam. De schepen liggen op de scheepstimmer-werf

17-07-1829 Te koop een nieuw schuitescheepshol. Te bevragen bij Willem Jans Brouwer, scheepstimmerbaas te Workum

21-08-1829 Te koop: een snelzeilend jagt. Te bevragen bij eigenaar A.H.Tromp te Woudsend

28-08-1829 Te koop: een boot bij eigenaar F.Tinga, te Baard

30-10-1829 Notaris Waubert de Puiseau te Lemmer zal op 21 november en 5 december bij logementhouder Hendrikus Le Heux in de Wildeman te Lemmer, verkopen: - een scheepstimmerwerf, koopmanshuis, schuur, kanthelling enz. op het Turfland in de Lemmer.

1830

15-01-1830 Uit de hand te koop; een hecht schuiteschip, lang 17 ellen, wijd 3 ellen 9 palmen, hol naar rato; zeer geschikt voor turfvaart aan Fabrijken, liggende thans geladen bij de Sluis te Heerenveen, door Jouke Ages bevaren. Gegadigden vervoege zich bij A.H.Tromp, koopman te Woudsend.

15-01-1830 Uit de hand te koop; een nieuw schuiteschip, lang 15 ellen 9 palmen, wijd 3 ellen, 5 palmen en 5 duimen, hol naar rato; te bevragen bij den scheepstimmerbaas J.N.Bakker.

22-01-1830 Drie à vier scheepstimmerknechten, werk begeerende, kunnen zich hoe eerder hoe liever adresseren aan Jacob Boomsma, te Zevenhuizen onder Franeker.

05-02-1830 Uit de hand te koop; bij de Weduwe Haijke Pijters v.d.Werf, te Dragten; een schuiteschip met deszelfs aanhorigheden, lang over steven dertien ellen negen palmen en twee duimen, wijd drie ellen en twee palmen, en hol naar advenant, laatst door Aukjen Jans van der Wal bevaren; thans liggende te Nesterzijl.

19-02-1830 Een schuitenmakersknecht, het klein werk goed verstaande, liefst ongehuwd, kan terstond werk bekomen bij Klaas Henstra, mr.schuitenmaker te Langweer.

26-02-1830 Heden middag, circa 2 ure, overleed, na eene korte ongesteldheid en bijkomend verval van krachten, onze waarde moeder en behuwdmoeder, Klaaske Uiltjes van der Meulen, weduwe van Johs.S.v.d.Werff, in leven schuitmaker alhier, in den ouderdom van 72 jaren en ruim 9 maanden. Zij daalt ten grave met den roem van een zorgdragende en teederminnende Moeder, wier aandenken bij hare naastbestaanden steeds in zegening zal blijven.
Akkrum, den 23 Februarij 1830. H.R.Hoekstra, F.J.v.d.Werff, R.Zetstra, J.J.v.d.Werff.

05-03-1830 Bij den scheepstimmerbaas A.A.Tromp, te Woudsend, in Friesland, wordt gebouwd, en kan met acht weken van stapel loopen, een groot tjalkschip, lang over stevens 21 el 33 duim, wijd 5 el 23 duim, hol op zijn uitwatering 2 el 30 duim; zeer geschikt om voor de buitenvaart te dienen; hij biedt dit schip ter verkoop an. Brieven franco.

09-03-1830 Drie of vier scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen direkt werk bekomen bij Pieter IJpes Schuitmaker, op het Oostvliet, te Franeker.

11-05-1830 Uit de hand te koop: een halfsleeten jagt, lang vijf ellen, wijd en hol naar rato, met zeilen en touwen, liggende op Snakkerburen bij den scheepstimmerbaas Jacob Klaases van der Woude.

14-05-1830 LEES HIER. Uit de hand te koop: Een nieuw jagtscheepshol, lang over steven 11 el, en wijd over zijn berghout 3 el 4 palm. Alsmede een nieuwe overdekte praam, lang over steven 11 el 4 palm, en wijd over zijn berghout 3 el. Beide te bevragen bij Willem Jansz. Brouwer, scheepstimmerbaas te Workum. Brieven franco.

04-06-1830 Uit de hand te koop; een lijnbaan, geschikt tot het maken van allerlei soort van touwwerk, hetwelk eene reeks van jaren met veel succes daarin is bedreven, staande bij den dorpe Grouw, en is aldaar te bevragen bij Claas P.Sjollema.

25-06-1830 Twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen direkt werk bekomen bij Pieter IJpes Schuitmaker, op het Oostvliet te Franeker.

06-07-1830 [Uit: Verslag over den Staat en het Beheer van de provincie Vriesland, uitgebragt door den Heere Gouverneur in de Vergadering der Provinciale Staten, Leeuwarden] [...] De scheepstimmerwerven geven voortdurend aan vele handen werk; de constructien hebben zich, in het voorleden jaar, hoofdzakelijk, tot binnenschepen bepaald; te Harlingen is slechts een beurtschip, bestemd voor het Amsterdamsche veer, opgezet, en in dit jaar te water gekomen.

20-07-1830 Uit de hand te koop: Eene groote scheepstimmerwerf, bestaande uit het opstaande bintwerk van eene schuur, lang 30 ellen, wijd 10 ellen, hoog 7½ ellen; twee kalfaathellingen, woonhuis en ruime erve; alsmede onderscheidene scheepstimmermans gereedschappen, als: ghijns, takels, kettingen, 22 groote vijzels, enz. Zeer voordeelig gelegen aan het Vaarwater de Eé te Woudsend, zowel voor de buiten als binnen scheepsbouw, zoo dat een bekwaam timmerman een goed bestaan kan hebben; de conditien van verkoop zijn zeer aannemelijk; gegadigden adresseren zich bij A.H.& J.S.Tromp, kooplieden aldaar.

24-08-1830 Uit de hand te koop: een tjalk, lang 18 ellen 7 palmen en 5 duim, wijd 4 ellen 1 palm en 4 duim, met twee zeilen, zes fokken, en verders eenen goeden inventaris, thans aan de Werf liggende van, en nader informatie te bekomen bij Meindert G.Palsma, te Heeg.

08-10-1830 [verkoping te Grouw door not. G.A.Avenhorn van Nauta te Rauwerd van] eene lijnbaan, met derzelver teerloods, staande bij den dorpe Grouw, gekwoteerd met No.109, bij den Heer C.P.Sjollema, als eigenaar gebruikt, waarin een reeks van jaren de touwslagerij met succes is gedreven; voort na den palmslag te aanvaarden.

26-10-1830 Uit de hand te koop, wegens hooge jaren van den eigenaar: eene scheepstimmerwerf, met de daarbij behoorende woonhuizinge en gebouwen, zeer geschikt gelegen aan de Franeker Trekvaart, op Koningsbuurt onder Midlum, nabij Harlingen, alwaar dit bedrijf sedert lang met goed gevolg gedreven is, en waartoe de gegadigden zich kunnen aanmelden bij den eigenaar en bewoner Ofke Fekke Poelstra.

24-12-1830 Bij besloten briefjes te huur, voor den tijd van vijf jaren: De van ouds bekende en florisante dwarshelling, met deszelfs ruimen grond, timmerschuur en huizing, alles in gebruik bij de eigenaarsche, de Wed. van Sieds G.van der Werf, op het Vliet te Leeuwarden, alwaar ook de conditien ter lezing liggen en de briefjes franco moeten ingezonden worden, vóór den 20 Januarij 1831.
Bij dezelve is ook uitg de hand te koop: eene nieuwe, uit de pen gemaakte aardappel-snik, lang 12 ellen en wijd en hol naar rato.

1831

07-01-1831 te koop: een hektjalk liggende aan de werf van Fokke Jan Prins op de Nieuwebrug bij het Heerenveen

11-01-1831 te huur: een florisante dwarshelling met grond, timmerschuur c.a. Bij de wed.G.van der Werf, op het Vliet bij Leeuwarden

14-01-1831 te koop: een hekschip, liggende te Grouw aan de werf van Wietze en Johannes Tjallings. Te bevragen bij eigenaar J.J.Zeilstra aldaar

14-01-1831 Te koop: een tjalkschip. Laatst bevaren door Abraham Martens de Vries en liggende te Akkrum. Te bevragen bij eigenaar Huite Roels Hoekstra, scheepstimmerman aldaar.

21-01-1831 Een scheepstimmermansknecht kan werk bekomen bij S.S.Bootmaker, op de streek, bij Dockum

22-01-1831 Wie iets verschuldigd is aan wijlen Sieds Geerts van der Werf in leven scheepstimmerman op het Vliet bij Leeuwarden wordt verzocht betaling of opgave te doen bij J.Albarda Hz. aldaar

25-02-1831 Te koop: een tjalkschip, bevaren door de wed.Tjeerd Vink. Nader te bevragen bij mede-eigenaar J.R.Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen onder Franeker

15-03-1831 Te koop: een schuite. Te bevragen bij B.P.Cats, scheepstimmerbaas op de Heerenwal, bij het Heerenveen

18-03-1831 er wordt gevraagd een scheepstimmerknecht. Bij de wed. Sipke Eises Dijkstra te Dragten

22-03-1831 Te koop: een tjalkschip, thans liggende aan de werf te Akkrum. Te bevragen bij Huite R.Hoekstra

22-04-1831 te koop een tjalkschip. Te bevragen bij P.W.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer

28-06-1831 Notaris G.S.Zijlstra te Heeg zal op 7 juni op de werf van scheepstimmerman Jouke Gosses Palsma verkopen: een partij stamhout

28-06-1831 Een scheepstimmerknecht kan dadelijk werk bekomen bij J.Roorda te Drachten

12-07-1831 Verslag over Vriesland; Kort verslag over scheepsbouw en scheepvaart

16-09-1831 Heden overleed mijn echtgenoot Gerrit G.Posthuma, 79 jaar oud, in leven scheepstimmerbaas en koopman te Bolsward. L.H.Monsma, Bolsward, 14 september 1831

02-12-1831 Notaris Wijma te Harlingen zal op 14 en 21 december [..] verkopen een schuiteschip ‘de Jonge Jacob’ liggende bij de Helling aan het Noorderhoofd te Harlingen

23-12-1831 Notaris J.Albarda te Leeuwarden zal op 27 december [..] verkopen - een overdekt snikschip ‘de jonge Sijne’ liggende bij de scheepstimmerwerf Bauke Durks Bakker

1832

17-01-1832 Te koop een schuitescheepshol, bevaren geweest door G.J.Ploeg Te bevragen bij Pieter Ypes Schuitemaker op het Vliet te Franeker

10-02-1832 te koop: een tjalkschip met zeil en treil. Te bevragen bij de timmerbaas A.R.Hoekstra te Akkrum

02-03-1832 Notaris J.D.Wierdsma te Leeuwarden zal op 12 en 26 maart bij J.van Lingen verkopen: -een huis met timmerschuur en grond, voorheen als scheepstimmerwerf gebruikt geweest, staande op de Olde Galileën te Leeuwarden. Gedeeltelijk door de eigenaarster de wed. Dijkstra bewoond. Twee kamers zijn verhuurd aan Eibert de Waard en Jan Wisses

13-03-1832 Te koop: een schuitescheepshol. Te bevragen bij H.A.Westerhuis scheepstimmerman te Wartena

16-03-1832 Notaris C.Semler te Grouw zal verkopen - een hekschuiteschip ‘de Jonge Bauke’ liggende aan de werf van Wijtze en Johs. Tjallings te Grouw. Door Keimpe Jans van Keimpema gebruikt geweest

23-03-1832 Notaris A.Stinstra te Franeker zal op 7 april verkopen: een huis, timmerschuur en scheepshelling op Koningsbuurt te Midlum. Door wijlen Ofke Fekkes Poelstra bewoond en gebruikt geweest

23-03-1832 Te huur: een scheepshelling, met drie slepen, timmerschuur enz. Gelegen te Ezumazijl onder Anjum. Te bevragen bij mede-eigenaar E.Botma te Anjum

30-03-1832 Te huur: een scheepstimmerwerf met drie sleephellings en timmerschuur en een of twee woonhuizen. Staande te Ezumazijl onder Anjum. Door wijlen Jan Engberts Botma bewoond geweest. Te bevragen bij Ype Engberts Botma

06-04-1832 te koop: een tjalkschip. Laatst bevaren door S.J.de Vries. Bij F.J.Prins, scheepstimmerman op de Nieuwe Brug bij Heerenveen

13-04-1832 Te koop een schuitescheepshol, een halfsleten dito. Laatst bevaren door J.J.van Sloten. Bij Lieuwke Ypes Schuitmaker op Vijfhuizen onder Franeker

20-04-1832 Te koop: een kofscheepje ‘de Vriendschap’ toebehorende aan de wed. van Olfert U. Faber. Te bevragen bij Sijds J.Bijlsma, scheepstimmerman te Berlikum

24-04-1832 Te huur een woonhuis en scheepstimmerwerf aan de Harlingertrekvaart, op Koningsbuurt onder Midlum, bij wijlen Ofke Fekkes Poelstra bewoond.

11-05-1832 Te huur: een scheepstimmerwerf en huis, op Schilkampen bij Leeuwarden. Te bevragen bij de eigenaar, op de Turfmarkt aldaar

18-05-1832 Executoriale verkoop van: - een huis met scheepstimmerwerf schuur en grond te Rohel onder Harkema Opeinde. Bij Gerben Wibes Hazenberg en Lykle Oeges Hoekstra in gebruik. Ter requisitie van Cornelis Sjoerds Raven grof en hoefsmid te Surhuisterveen. Ten laste van Jan Oeges Hoekstra, scheepstimmerman te Rohel onder Drogeham. Procureur Attema

22-05-1832 De ondergetekende scheepstimmerbaas maakt bekend dat hij van de Schilkampen naar Ezumazijl onder Anjum is gegaan. Pieter Jans Miedema, Ezumazijl 22 mei 1832

25-05-1832 te koop: een overdekte praam. Te bevragen bij Claas P.Sjollema en zoon te Grouw

06-07-1832 Te koop: het gehele veer en schip, varende van Grouw op Leeuwarden en Sneek. Te bevragen bij Claas P.Sjollema te Grouw

03-08-1832 Notaris de Vries te Augustinusga zal verkopen een overdektre praam. Op 11 augustus bij Gerben Wiebes Hazenberg op de Rohel onder Harkema Opeinde

28-08-1832 Een scheepstimmermansknecht kan direct werk bekomen bij B.P.Cats scheepstimmerman te Nijehaske

21-09-1832 Notaris C.Semler te Grouw zal verkopen - een bollepraam, - een jagt met zeil en treil, liggende aan de helling van Ruurd Heeres van der Werf te Grouw

16-10-1832 te koop: een tjalkschip bij J.R.Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen, bij Franeker

26-10-1832 Te koop: een koopmanshuis en een beste scheepstimmerwerf. Bij Willem Jans Brouwer te Workum

28-12-1832 Notaris C.Semler te Grouw zal op 7 januari [..] verkopen: - het veerschip varende van Grouw op Leeuwarden en Sneek, in 1826 nieuw uitgehaald aan de werf van C.P.Sjollema en zoon te Grouw.

1833

04-01-1833 [verkoping te Grouw door notaris Semler van] 1. het veerschip, varende van Grouw op Leeuwarden en Sneek et vice versa, in den jare 1826 nieuw uitgehaald op de Werf van C.P.Sjollema en Zoon, te Grouw, lang over steeven 10 el 5 palm, wijd en hol naar rato; en zulks met zeil en treil, en verdere tuigaadje, alsmede met geheel het Octrooi van vermeld veer; alles zoodanig als het thans eigen is aan, en bevaren wordt door Haije S.Maurits en Wigle de Visser.
2. Een welbezeild schuiteschip, lang over steven 15 el 6 palm, wijd en hol nar advenant, gemeten op 12 last; en zulks met zeil en treil, ankers en touwen, staand en loopend want, bijkans zoo goed als nieuw, alsmede haken en boomen enz.; alles volgens inventaris; thans liggende aan de Werf van bovengenoemde scheepsbouwmeesters C.P.Sjollema en Zoon, te Grouw.

18-01-1833 Uit de hand te koop: een nieuwe tjalk, lang 18 el 680 streep, wijd 4 el 60 streep, en hol naar advenant. Te bevragen bij T.Boontje, te Gorredijk.

08-02-1833 Uit de hand te koop: een nieuwe tjalk, lang 13 el 6 palm 3 duim, wijd 3 el 1 palm 2 ½ duim, en hol naar advenant. Adres bij J.R.Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker.

22-02-1833 Uit de hand te koop: eene aardappelsnik, voor 2 à 3 jaren geheel vertimmerd, thans bijkans zoo goed als nieuw, bevattende de grootte van ongeveer honderd mudde aardappels. Dezelve ligt aan de Werf van C.P.Sjollema en Zoon, en is te bevragen bij de kastelein T.G.Visser, mede te Grouw.

01-03-1833 [Notaris Romein te Buitenpost zal] ten huize van Jan Oeges Hoektra, op de Roohel onder Harkema Opeinde, ten verzoeke van Gerben Wiebes Hazenberg en Lijkele Oeges Hoekstra, scheepstimmerlieden aldaar, tegen contante betaling, bij strijkgeld verkoopen: een nieuw best en sterk betimmerd, scheepshol, zijnde eene tjalk, lang over steven 17 Nederl. el, wijd 3 el 78 duim, en hol naar advenant; staande op de Werf van gemelde scheepstimmerlieden te Roohel voornoemd. Iemand in middelen tijde dit hol uit de hand verkiezende te koopen, vervoege zich bij de eigenaren.

26-04-1833 Uit de hand te koop: eene welbezeilde schuite, [circa 16 el, met annexen] te bevragen bij Claas P.Sjollema te Grouw. [03-05-1833: de schuite is verkocht, de verderop in de krant staande advertientie, moet beschouwd worden niet geplaatst te zijn]

17-05-1833 Uit de hand te koop: eene visch-aak, lang over steven groot zes el, hol en wijd naar advenant, met twee masten, twee zeilen, twee fokken, een kluiffok en verder toebehooren; met daarnevens negen à tien baarsnetten enz. Wie gading maakt, kan zich tot nader informatie vervoegen bij den scheepstimmerman Douwe Douwes van der Werf, buiten de Oosterpoort te Sneek.

23-08-1833 Vier scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen vor een geruimen tijd, dadelijk werk bekomen bij H.O.Brouwer te Makkum; bij wien men zich in persoon gelieve te vervoegen.

20-12-1833 [verkoping te Woudsend door mr.Bauke Haga procureur te Sneek met notaris Zijlstra uit Heeg van] een geheel nieuw smakschip, lang 20 el en 20 duim, wijd 4 el 32 duim, hol 1 el 84 duim, groot 107 ton, staande op de timmerwerf aan de oostkant van de Ee te Woudsend; - drie weken na de toewijzing te aanvaarden. Gemeld schip kan inmiddels ook, van opgenoemden Mr.Bauke Haga, uit de hand worden gekocht.

1834

07-01-1834 provisionele verkoop door C.W.Semler, notaris te Grouw: scheepstimmerwerf, schuurtje, woonkamer, erf, langshelling, aan het vaarwater te Irnsum in gebruik bij wed.Jelmer J.Postma

24-01-1834 Finale verkoop van geheel nieuw smakschip staande op de werf te Woudsend aan de Oostkant van de Ee, waarop geboden de geringe som van f 2034

24-01-1835 M.S.Dijkstra biedt te huur aan zijn scheepstimmerwerf op het buitenste verlaat te Drachten

24-01-1834 Publieke verkoop van het hektjalkschip de Jonge Evert, in 1822 nieuw uitgehaald aan de werf van de heer S.Geerts te Joure

31-01-1834 Oproep aan degenen die iets te vorderen hebben uit of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Ate Klazes Sjolleman, scheepsbouwmeester te Grouw

07-02-1834 overdekt tjalkschip te koop te bevragen bij J.J.Crolis scheepstimmerbaas te IJlst

28-02-1834 publieke verkoop notaris C.W.Semler, Grouw: scheepstimmerschuur, ruim 7½ el hoog onder de balken, erf, hieming, langshelling wijlen Ate Clazes.Sjollema

04-03-1834 T.W.Kamp scheepstimmerbaas in de Noorderdrachten

11-03-1834 hektjalk te koop bij P.J.Miedema, scheepstimmerbaas, Ezumazijl

18-04-1834 Uit de hand te koop snikschip etc. bij Syds Johs. Bijlsma, scheepsbaas te Berlikum

09-05-1834 Twee scheepstimmerknechten gevraagd door Pieter Ypes, schuitmaker op het Vliet, Franeker

13-06-1834 Gevraagd: 2 scheepstimmerknechten bij J.R.Boomsma, Zevenhuizen bij Franeker

26-08-1834 Publieke verkoop van een schuiteschip liggend aan de werf van W.C.Nijdam, Bolsward

09-09-1834 De scheepstimmeraffaires van wijlen Johannes Dirks Alta worden overgenomen door zijn zoons Dirk Johannes Alta en Lieuwe Johannes Alta - Harlingen

24-10-1834 notaris Semler verkoopt schuiteschipshol (met maten erbij) staande op werf te Irnsum

25-11-1834 notaris Ledeboer, Bolsward verkoopt scheepstimmerwerf, huizinge, helling, schuur, buiten de Zandsterpoort. Huurder Wytze Cornelis Nijdam

19-12-1834 Notaris C.W.Semler, Grouw, verkoopt scheepstimmerwerf met schuurtje, woonkamer, erf, langshelling aan vaarwater te Irnsum

1835

16-01-1835 [Notaris C.W.Semler te Grouw zal op Irnsumerijl verkopen]
1. Een huizinge, gekwot. no.46, met ruim erf en bleek cum annexis, aan de Straat te Irnsum, door de Wed. J.J.Postma bewoond; waarop geboden is de som van f 251.
2. Eene uitmuntend gelegene scheepstimerwef, met schuurtje, woonkamer, ruim erf, eene langshelling en verdere annexen, staande en gelegen naast het vorige perceel, aan het Vaarwater te Irnsum, bij dezelve als eigenaarsche in gebruik, waarop geboden is f 250.

06-02-1835 Uit de hand te koop: een nieuwe hektjalk, lang 18 el 9 duim, wijd 4 el 6 duim, hol 1½ el 12 duim. Te bevragen bij G.S. van der Werf, scheepstimmerbaas te Leeuwarden op het Vliet.

20-03-1835 Bekendmaking. Uit de hand, bij besloten briefjes, wordt te huur aangeboden, voor den tijd van vijf jaren, in te gaan met den 12 Mei 1835,: eene royale huizinge, scheesptimmerwerf, groote timmerschuur, sleedhellingen en verdere annexen, staande en gelegen op het Zuideind van de Stads Gracht te Sloten; waar in en op een lange reeks van jaren, de scheepstimmerij met veel succes is gedreven. De gegadigden worden verzocht, hunne briefjes vrachtvrij in te leveren voor of op den zesden April eerstkoemende, ten kantore van den notaris J.Ruardi te Sloten, bij wien nadere inlichting deswegens kan worden bekomen

01-05-1835 [Notaris Wijma te Harlingen zal verkopen op 6 Mei 1835] 2 Eene huizinge en timmerschuur met een groot plek grond, waar op vroeger met veel succes een scheepstimmerwerf is geweest [Sectie A, no 95 en 96]

08-05-1835 Een tjalkschipshol: Uit de hand te koop, lang 17 el, wijd 3 el 72 duim, hol nar advenant, in den jare 1827 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester Claas P.Sjollema, te Grouw, aan wiens werf hetzelve ook is leggende.

02-06-1835 Uit de hand te koop: een kofschip, gemeten op `8 ton, met platte luiken en roef, zeil en treil, in een besten staat, zoo als het thans is liggende aan de scheepstimmerwerf van Claas P.Sjollema, te Grouw, bij wien het is te bekomen.

10-07-1835 Acht of tien scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen van heden af aan werk bekomen bij H.M.de Vries, scheepstimmerbaas te Lemmer.

04-09-1835 Drie à vier scheepstimmerknechten, werk begeerende, kunnen voor een half jaar vast werk bekomen bij Jelle J.Croles, te IJlst.

25-09-1835 [verkoping bij strijkgeld te Leeuwarden door notaris Albarda van] 2. Eene huizinge met groot erf, het Klooster genaamd, tot eene scheepstimmerwerf gebruikt wordende, met de op dat erf staande nieuw ge-bouwde timmerschuur, alles staande en gelegen op de olde Galileen, bij en onder het behoor van Leeuwarden, en aldaar gekwoteerd letter N, no 90, 91 en 92, bij het Kadaster Sectie F, no. 39, 40 en 41, gedeeltelijk bij den eigenaar B.L.de Vries in gebruik, en gedeeltelijk bij anderen in huur.

22-12-1835 [notaris F.IJ.de Boer te Makkum verkoopt bij strijkgeld] 5.Eene huizinge en pakhuis, staande en gelegen aan de Groote Zijlroede aldaar, sectie A, nos 1165 en 1165a, wordende de huizinge door Hans Oepkes Bakker, als huurder bewoond, en het pakhuis door den Heer Brouwer tot het uitoefenen van scheepstimmer-werk gebruikt.

22-12-1835 Lees Hier. Er wordt vermist een klein praamje met smalle berkhouten, en achter op den stuurbalk met uitgehouwen letters geteekend: Kosak. Die daarvan opgave doet of hetzelve teregt brengt bij D.J.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward, zal voor zijne moeite wel beloond worden.

1836

22-01-1836 scheepstimmerbaas Bauke Durks Bakker, Zuidvliet Leeuwarden

09-02-1836 notaris G.S.Zijlstra verkoopt heeren-huizinge + huizinge + smederij + koopmans-huizinge + 2 huizen + timmerwerf met twee hellingen + greidland. nalatenschap wijlen Janke Ages Tromp, huisvrouw van wijlen Age Jacobs Tromp

12-02-1836 Notaris Meijer te Bolsward veilt: huizinge en scheepstimmerwerf met schuur + plek gronds “de Streek” onder Aalsum aan de Ee bij Sijbren Sijbes Bootmaker in gebruik

19-02-1836 geveild: huizing en scheepstimmerwerf, met schuur etc. + gronds gelegen op de Streek onder Aelsum, aan de Ee, laatst bij Sijbren Sijbes Bootmaker

23-02-1836 te koop: een helling, 2 kamers en timmerhuis buiten de Oosterpoort te Sneek, bij A.Groenhof

15-03-1836 gevraagd 10 à 12 scheepstimmerlieden bij wed. Zeverijn te Joure

25-03-1836 notarissen Isaäc Telting en Mr.A.Stinstra verkopen Eene huizing, timmerschuur en helling onder Franeker op Vijfhuizen, thans bij Auke Homminga in gebruik

08-04-1836 twee of drie scheepstimmerknechten werk te bekomen bij J.R.Boomsma op Zevenhuizen bij Franeker

15-04-1836 de werf van Bauke Bakker op het Zuidvliet, Leeuwarden. advertentie ook op 25-3.

15-04-1836 notarissen Isaac Telting en mr.A.Stinstra te Franeker verkoopen: een huizing, timmerschuur en helling alles op Vijfhuizen bij Auke Homminga in gebruik [zie 25-03-1836]

22-04-1836 overleden: Cornelis L.Nijdam, scheepstimmerman 62 jaren, IJlst

20-05-1836 scheepstimmerknecht bij Tjeerd Roorda op Buitenste Verlaat bij Dragten

10-06-1836 scheepstimmerknecht bij Lijkle L.van der Veer te Gorredijk

01-07-1836 kofscheepje te koop scheepstimmerwerf Wijtze Cornelis Nijdam te Bolsward

19-07-1836 Tjalkschip te koop liggende aan de werf D.T.Albertsma te Oldeboorn

26-08-1836 te koop een hektjalkschip de Jonge Jan en Klaas liggende bij de scheepstimmerwerf Isaak Abrahams van der Werf te Bergumerdam

23-9-1836 vier scheepstimmerknechten bij T.A.Visser te Workum

23-12-1836 gevraagd een à twee scheepstimmerknechten bij Willem L.v.der Schaaf, Franeker

30-12-1836 gevraagd scheepstimmerknecht bij Tjeerd Roorda, buitenste verlaat bij Dragten

1837

10-01-1837 drie of vier scheepstimmerknechten werk bij J.R.Boomsma op Zevenhuizen

20-01-1837 Een à twee scheepstimmerknechten werk bij Willem L.van der Schaaf scheepstimmerbaas te Franeker

31-03-1837 een nieuw schip geschikt tot graanvaren L 13 el 7 palm, wijd 3 el 3 palm 1 duim hol 1 el 3 palm 8 duim bij P.W.Boorsma scheepstimmerbaas te Oostermeer. Advertentie ook op 24-3.

19-05-1837 te koop kofscheepje bij scheepstimmerbaas Joh.C.Sjollema te Grouw

06-06-1837 te koop: een tjalkschip, scheepstimmerwerf op Zevenhuizen bij Franeker bij J.R.Boomsma

11-08-1837: te koop: een halfsleten boot met 2 stel zeilen etc. bij O.J.Bijlsma, scheepstimmerbaas te Wartena

24-11-1837 te koop: tjalkschip liggen bij schuitmakerij J.R. Boomsma onder Franeker

1838

20-02-1838 te koop of te huur scheepstimmerwerf met woonhuis te Kootstertille

27-02-1838 Een à twee scheepstimmerknechten gevraagd bij Scheepstimmerbaas R.D.Noorderwerf te Woudsend

06-04-1838 te koop: de geregte helft van het schip en veer varende van Sneek naar Franeker en terug etc. t.b.b Hoble Wouda te Sneek

04-05-1838 gevraagd scheepstimmerknecht bij A.S.van Balen scheepstimmerbaas te Eirnsum. Advertentie ook op 27-4.

24-07-1838 gevraagd: vier à zes scheepstimmerknechten bij D.en L.Alta te Harlingen

07-08-1838 twee à drie scheepstimmerknechten kunnen 25 sept. vast werk bekomen bij Jelle J.Croles te IJlst.

19-10-1838 te koop nieuw hektjalkschip bij scheepstimmerwerf van Heer H.O.Brouwer te Makkum

20-11-1838 beurtschip geveild op de helling van D.en L.Alta

04-12-1838 beurtschip geveild bij werf D.en S.Alta gerepareerd worden.

11-12-1838 de secretaris A.L.Potma te Workum zal van notaris J.C.Mann te Workum verkoopen: de huizing en scheepstimmerwerf gelegen bij de Nonnebrug, bij Johannes S.Schotsman met de dood ontruimd. Advertentie ook op 30-11

21-12-1838 zes scheepstimmerknechten werk bekomen bij J.H.Alkema en G.A.Bakker te Makkum

21-12-1838 Mr.W.J.Hemsing en O.Ruardi notarissen te Balk en Sloten verkopen een zeer beklante scheepstimmerwerf met huizinge en erf te Sloten

1839

25-01-1839 Notaris A.W.Nauta te IJlst zal op 5 en 19 Februari 1839 op autorisatie der Arrondissementsrecht-bank te Sneek publiek verkopen: een huizing, voorzien van verscheidene vertrekken en zolders, met tuin aan
het Vaarwater op het best en aangenaamst der stad IJlst, wijk A no. 252 en de daarnaast staande nieuw gebouwde scheepstimmerschuur, wijk A no 251, beide in eigendom bij Weduwe en Erven Cornelis Luitsens Nijdam. Aanvaarding 12-5-1840

29-01-1839 Tien scheepstimmerknechts, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D.&L. Alta te Harlingen.

01-02-1839 te koop: een kofschip, groot 18 ton [...] te bevragen bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas op Zevenhuizen [Franeker]

05-02-1839 Uit de hand te koop, op gemakkelijke termijnen van betaling: eene scheepstimmerwerf, met huis en erve, gereedschappen, 3 bootjes, een praampje enz. Te bevragen bij den eigenaar K.Y.Bijl, te Dokkum

12-02-1839 Uit de hand te koop: een welbetimmerd tjalkscheepshol [..] thans ligt bij de scheepstimmerwerf van J.H.Alkema en G.Bakker te Makkum[..]

19-04-1839 Boelgoed op 6 maanden crediet. De Notaris F.Y.de Boer te Makkum, zal op Maandag den 22 April 1839 aan de scheepstimmerwerf van den Heer H.O.Brouwer aan de Groote Zijlroede te Makkum in het openbaar bij boelgoed op 6 maanden crediet presenteren te verkoopen: [....]

26-04-1839 Uit de hand te koop, op zeer aannemelijke Voorwaarden: eene scheepstimmerwerf en huizing, met de daartoe behoorende gereedschapppen, staande en gelegen bij de Nonnebrug te Workum, onder voorwaarde om die werf te exerceren; te bevragen bij den Secretaris A.L.Potma, te Workum

14-06-1839 Harlingen den 12 Junij. Heden is alhier met goed succes van stapel geloopen, het op de werf van de heeren D.en L.Alta nieuw gebouwde kofschip “Bordeaux”, groot circa 90 last [..] terwijl op dezelfde plaats terstond de kiel is gelegd voor een kofschip van 100 last [..]

25-06-1839 Er wordt uit de hand ter verkoop aangeboden: Een nieuw kajuitschip met roef en ronde luiken [...] liggende aan de werf bij Jelle J.Croles, scheepstimmerbaas te IJlst

05-07-1839 De ondergeteekende zich thans als scheepstimmerbaas geplaatst hebbende op de nieuw aangelegde Werf even buiten deze stad aan de Trekvaart, op het erf van den Heer S.Boon, verzoekt vriendelijk om de gunst tot het herstellen van oude, en het maken van nieuwe vaartuigen, bijzonder van die, welke tot de binnenvaart behoren. Belooft eene goede en civiele behandeling. Harlingen, 19 Junij 1839, Haike P.van der Werf

10-09-1839 Zes tot acht Scheepstimmerknechten die bekwaam zijn en van goed gedrag, kunnen met October tegen een goed dagloon vast werk bekomen, aan de Nieuwe Kofscheepstimmerwerf te Woudsend

18-10-1839 [..] heden van de werf “Welgelegen”alhier [..]van stapel geloopen het door de scheepsbouwmeesters D &L.Alta in de loop van dit jaar vervaardige kofschip, ter grootte van circa 150 roggelasten, genaamd “Gouverneur Baron van Zuylen van Nijevelt”[..]

22-11-1839 uit de hand te koop: een groote Huizinge “het Klooster” genaamd, met eene groote scheepstimmer-werf, met eene op die werf staande voor weinige jaren nieuwgebouwde timmerschuur, staand en gelegen op de Olde Galileën, aan de Dockumer Ee, bij Leeuwarden. Te bevrageen bij H.Tulp, leerlooijer op de Olde Galileën aldaar.

29-11-1839 te koop tjalkschip[..] liggende aan de werf van F.J.Prins aan de Nieuwebrug

20-12-1839 Vier schuitemakersknechten hun werk goed verstaande, kunnen direct of St.Petri werk bekomen bij A.Koenes, schuitemaker te Rohel onder Augustinusga. Brieven franco.

1840

25-2-1840 vast werk voor 6 of 8 scheepstimmerknechten aan de nieuwe kofscheepswerf te Woudsend

28-02-1840 Notarissen J.C. Kutsch en J. Albarda (Leeuwarden) verkopen huizinge met timmerschuur (scheepstimmerwerf) en grond, verhuurd aan Wytze Plantinga

17-03-1840 Uit de hand te koop Tjalk, 39 ton, met zeil en treil A.J. Koenes, scheepstimmerbaas op de Rohel

07-04-1840 notaris I.Telting, Franeker verkoopt: huizing, scheepstimmerwerf helling en arbeiderswoning a.d.Leeuwarder Trekvaart onder Franeker eig.J.R.Boomsma

17-04-1840 Affaire van scheepsbouw wijlen J.T. Zwanenburg (Balkland te Harlingen) wordt voortgezet door S.& T. Zwanenburg

17-04-1840 B&W Harlingen verhuren het Balkland met gebouw geschikt voor scheepswerf

24-04-1840 Uit de hand te koop tjalkschip 79 ton met zeil en treil en verdere inventaris scheepstimmerwerf Meindert Gosses Palsma, Heeg

24-04-1840 Uit de hand te koop: schuitje, lang 13½ Ned.el Lykle L.van der Veer, schuitemaker Gorredijk

08-05-1840 Uit de hand te koop: schuitemakerij, scheepstimmerwerf, huizing Zevenhuizen, J.R.Boomsma

15-05-1840 Uit de hand te koop: overdekt snikschip 8 ton H.Vink, scheepstimmerman Dockum

05-06-1840 bevelen zich aan tot maken en repareren van binnenschepen: D.J.van der Zee en J.H.van der Zee Zevenhuizen onder Franeker

23-07-1840 Friesche Scheepsbouw.
Onder andere voortbrengselen van onzen herlevende scheepsbouw, welke in latere jaren, over het geheel, ten aanzien van de gedaantegeving voor eene meerdere bevalligheid, en vooral voor eene betere bezeildheid zoo ingemeen veel veranderd is, vertoont zich thans te Grouw een uitstekend voorbeeld, hetwelk de aandacht van heeren reeders, zeekapiteins en bouwmeesters wezenlijk waardig is.
Het kofschip Groot Lankum, gevoerd zullende worden door kapitein De Weerdt, gebouwd voor de heeren Barend Visser en Zoon, door Sjollema, ligt thans aldaar te water.
Dir schip is van eene moderne vlakgestrookte Zuid-Hollandsche gedaante, boven water over alle kanten in eene sierlijke gelijkmatige buiging, volgens de leiding der teekenkunst gebouwd.
En wat nu het voornaamste van 't geheel is, beneden water bezit het eene zuivere verschelving van den vlakken bodem, welke de grootste snelheid, en loefkracht bij den wind op, en een ligt bestuur over alle boegen eigenaardig medebrengt.
Meing koopvaardijschip wordt, bij gemis van deze gedaante, den lager wal genaderd en op 't strand geworpen, terwijl dit schip in staat is er af te zeilen.
Dit watergebouw verstrekt den jeugdigen bouwmeester tot eer: mogt de verdienste den kunstijver beloonen!
Maar helaas te dikwijls wordt voor een lompe hoekige dwarsdrijver met een wanschapene piek, dezelde som betaald, als voor een schip dat aan de vereischten en zijn bestemming volkomen beantwoordt. - Veel nering is voor goed werk de natuurlijke belooning, maar ook die, wordt dezen bouwmeester betwist, door een binnensluis, welke sinds eene halve eeuw nutteloos te eng is, om groote koffen en galjoten, welke meest gevraagd worden, voor als nog te Grouw te kunnen bouwen.

15-09-1840 Uit de hand te koop tjalkschip groot 40 ton R.D.Noordenbos, scheepstimmerbaas te Woudsend

15-09-1840 Op den 9 dezer is van stapel gelopen van de werf van Jelle R.Crolis te IJlst het schoonerkofschip genaamd Mentor, groot 140 lasten [...] en onmiddelijk de kiel gelegd van een schoonerkof van 120 lasten [...]

09-10-1840 Notaris C.Wiersma, Huizum, verkoopt: opstal eener huizinge met scheepshelling en verdere annexen nabij de Schrans, Leeuwarden, gekwoteerd L no 269, kadastraal bekend sectie G no 809, voor eene uitgestrektheid van 9 roede, verhuurd tot 12 Mei 1841 aan J.A. de Vries, voor f 160 jaars.

27-10-1840 Notaris J.S.Bokma, Akkrum, verkoopt: scheepstimmerwerf en schuur, 2 woonhuizen en achterhuis, stede, bleekveld, boomgaard en helling en erve /LC

06-11-1840 Joure. Van stapel geloopen van de werf De Vigilantie: schoonerkofschip Arjen Brouwer, groot ca. 140 roggelasten en gebouwd door de scheepsbouwmeesters S.Geerts en Zoon voor rekening der rederij onder directie van den heer A.Brouwer om bevaren te worden door kapt. A.J. de Boer

01-12-1840 notaris J.S.Bokma, Akkrum, verkoopt: scheepstimmerwerf, smederij en huizinge de werf in gebruik bij de gebr.Boxum, de smederij bij J.Sobberg en de huizen bij H. en W.Boxum

08-12-1840 Notaris Waubert de Puiseau [te Lemmer zal] in het openbaar, veilen en verkoopen: eene bijzonder geschikt gelegene en uitmuntend ingerigte scheepstimmerwerf, met huizinge, schuur, hok, bleekveld en erve, voorzien van twee hellingen en drie sleden, alles naast elkander staande aan het einde van de Schans in de Lemmer, W.4, B.3, nos 420 en 421, sectie A, nos. 401, 402 en 405, achter uitkomende aan de Rien. Zullende de scheepstimmerwerf c.a, waarvan de losse goederen door den kooper op tauxatie moeten worden overgenomen, kunnen aanvaard worden op den 1 Januarij en de woonhuizinge en bleek op den 12 Mei 1841.

11-12-1840 3 of 4 scheepstimmerknechten gevraagd S.G. Palsma mr.scheepstimmerman te Heeg

1841

22-01-1841 Uit de hand te huur scheepstimmerwerf, twee hellings, huizinge, enz eig: Hendrik Vink, Dokkum

16-02-1841 Tjalk te koop, 59 ton, Sikke G.Palsma, Heeg

26-02-1841 Notaris F.Witteveen, Metslawier, verkoopt scheepstimmerwerf met 3 sleephellings en ruime timmerschuur cum annexis te Ezumazijl. Geboden f 300.=

26-02-1841 2 à 3 scheepstimmerknechten gevraagd bij Lieuwe Wiltjes Werksma, scheepstimmerbaas Akkrum

11-05-1841 Harlingen, van stapel gelopen het Schooner kofschip, de Bouwmeesters D.&L.Alta

04-06-1841 Uit de hand te koop een nieuw schuitehol [met maten] bij M.H.van der Werf, scheepstimmerbaas te Kootstertille

08-06-1841 Uit de hand te koop een nieuw tjalkscheepje [met maten] bij de scheepstimmerman D.T.Albertsma te Oldeboorn

15-06-1841 een schuitje te koop [met maten] liggende aan de werf bij den Ondergeteekende te Dragten, T.W.Kamp

23-07-1841 Te koop een nieuwe hektjalk. Te bevragen bij de scheepstimmerbaas H.O.Brouwer [te Makkum]

03-09-1841 Verkoop van een kofscheepje, ter bezichtiging bij de werf van D.T.Albertsma te Oldeboorn

1842

21-01-1842 uit de hand te koop een scheepshol [maten etc] liggende aan de werf bij Johannes en Wietze te Grouw

04-02-1842 een scheepshol groot 70 ton liggende aan de scheepswerf bij Wietze en Johannes Tjallings te Grouw

18-02-1842 uit de hand te koop een nieuw tjalkschip [etc] bij de scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Grouw

22-02-1842 te koop een nieuw hektjalkschip [etc] op de nieuwe werf de Hoop te Woudsend

22-02-1842 uit de hand te koop twee nieuwe sloepen [etc.] bij den boot-, jol-, en sloepmaker Intje D.Wijbrands, te Hindeloopen

22-02-1842 Twee scheepstimmerknechten kunnen direct werk bekomen bij W.J.Reyenga te Lemmer

22-03-1842 een welbevaren kofschip te koop [etc] liggende thans te Harlingen aan de werf bij de heer Alta

25-03-1842 uit de hand te koop een overdekte snik [etc] bij M.G.Palsma te Heeg

22-04-1842 uit de hand te koop een hektjalkje [etc] bij de scheepstimmerbaas H.P.van der Werff te Harlingen

13-05-1842 executoriale verkoop van een tjalkschip [etc] ten verzoeke van Haayke Pieters van der Werf, scheepstimmerbaas te Harlingen

29-07-1842 uit de hand te koop een schuiteschip [etc] bij Arjen van Balen, scheepstimmerman te Eernsum

29-07-1842 verkoping van een kofscheepje [etc] bij de werf van wed. H.Vink bij Dokkum

05-08-1842 Uit de hand te koop een overdekt schuiteschip [etc] bij de werf van R.en M. van der Zee buiten Harlingen

12-08-1842 Uit de hand te koop een tjalkschuitje [etc.] bij M.G.Palsma te Heeg

19-08-1842 uit de hand te koop een nieuw hektjalkje [etc] bij den scheepstimmerbaas Haike P.van der Werf te Harlingen

06-09-1842 uitde hand te koop een welbetimmerd [etc] hektjalkschip [etc] liggende aan de werf van H.Vink op de Streek bij Dokkum

30-09-1842 4 scheepstimmerknechten bij voorkeur ongehuwd, kunnen terstond werk bekomen bij T.A.Visser te Workum

11-10-1842 uit de hand te koop een tjalkschip met mast, staag, zeil en fok [etc] bij de scheepstimmerman D.T.Albertsma te Oldeboorn

09-12-1842 notaris M.de Vries, Augustinusga, zal verkopen een huizing, tuin en erf, benevens een scheepstimmerwerf en een afzonderlijk gebouw voor knechtswoningen, gelegen op de Rohel onder Augustinusga, bij A.J.Koenes als mede-eigenaar in gebruik

1843

03-01-1843 uit de hand te koop: een hecht en sterk hek-tjalkschip [etc.] liggend aan de werf van F.J.Prins, scheepstimmerman aan de Nieuwe brug, te Heerenveen

13-01-1843 notaris Waubert de Puiseau, Lemmer, verkoopt 2. een veerschipshol, liggend aan de werf van J.Reyenga, aan de Rien in Lemmer

17-01-1843 uit de hand te koop een praamschip groot 78 ton liggende aan de werf bij de wed. R.B.Spoelstra, te Nijehaske bij Heerenveen

20-01-1843 uit de hand te koop of te huur: een huis en scheepshelling te Drachten, bewoond door J.P.Roorda

31-01-1843 uit de hand te koop: een nieuw overdekt praamschip [maten] aan de werf van H.G.Dam, scheepstimmerman te Luinjebert, bij Heerenveen

10-02-1843 uit de hand te koop: een nieuw gebouwd binnen-tjalkje [maten] bij A.J.Koenes, scheepstimmerbaas op de Rohel, onder Augustinusga

24-02-1843 verkoping van een scheepstimmerwerf en huis. Notarissen van Voust en Binnerts verkopen: 1. zekere scheepstimmerwerf, met 2 hellingen en 2 slepen, de Morgenstond genaamd, met timmerschuur, 2 spaanhokken, touwhok, stede en grond, gelegen aan de Heerensloot onder Nijehaske bij Heerenveen, door de mede-eigenaar Bartele P.Cats gedreven

07-03-1843 Notaris A.R.van Voorst, Gorredijk, verkoopt a. zekere huizinge en scheepstimmerwerf te Tjallebird, no. 32, kad.sectie C nos. 65a en 2412 groot 6 roede 46 el, zodanig als het door Albert J.Prins wordt bewoond en gebruikt

10-03-1843 uit de hand te huur: een florisante scheepstimmerwerf met nieuw timmerhuis, helling, sleep en verdere gereedschappen, benevens daarbij behorende huizinge, voorzien van 2 kamers met grote tuin en een huizinge met 2 knechtswoningen, alles aangenaam gelegen aan het algemene Vaarwater beneden het buitenste Verlaat te Drachten, bij Tjeerd Pieters Roorda in gebruik, doch op 12 mei te aanvaarden. Gegadigden dienen zich te vervoegen bij de eigenaar K.J.van er Veen te Drachten

10-03-1843 uit de hand te koop een tjalkschip, groot 28 ton,[ etc] bij M.G.Palsma te Heeg

17-03-1843 een fraai en sterk nieuwgebouwd schuitje [maten] bij W.en J.Tjallings, scheepstimmerbazen te Grouw

24-03-1843 verkoping van een overdekte hektjalk [etc ] liggende op de Streek bij Dokkum aan de werf van H.Vink

28-03-1843 Uit de hand te koop een sterk nieuwgebouwd tjalkscheepje [maten] bij J.I.Bakker, scheepstimmerbaas te Sloten

14-04-1843 notaris G.Bakker, Leeuwarden, verkoopt 3. de geregte helft in een huizinge, met 2 knechtswoningen en scheepstimmerwerf op de Roohel, kad.sectie G no. 26, groot 22 roede 30 el

05-05-1843 notaris A.W.Nauta, IJlst verkoopt een hecht en welbevaren praamschip[ maten ] liggende bij de werf van de scheepstimmerman S.K.Nijdam te IJlst

02-06-1843 te huur aangeboden om dadelijk te aanvaarden een aan de Trekweg bij Harlingen welgelegene en zeer geschikte scheepstimmerwerf, met een nieuwgebouwde huizinge c.a. en schuur. Informaties bij de erven S.Boon

07-07-1843 notaris J.D.van der Plaats, Leeuwarden verkoopt een welonderhouden [etc] snikschip [etc] bij de scheepstimmerwerf aan de Potmarge, bij het Aschland

18-07-1843 verkoping van een kofscheepje [maten] liggende in de Trekvaart bij Harlingen bij de eerste helling

11-08-1843 notaris Meyer, Bolsward, verkoopt 8 onoverdekte pramen bij de scheepstimmerwerf van D.J.de Boer te Bolsward

18-08-1843 uit de hand te koop een welonderhouden hektjalk [maten etc] bij de scheepstimmerbaas Jelle J.Croles te IJlst

08-09-1843 een tjalkschip [maten etc.] bij J.K.de Jong, scheepstimmerman te Gorredijk

08-09-1843 uit de hand te koop een overdekt en gewegerd praamschip [maten etc] aan de werf van M.G.Palsma te Heeg

13-10-1843 verkoping van een overdekt bunschip, genaamd de Hoop, op de scheepstimmerwerf van H.O.Brouwer te Makkum [notaris Oosterhoff, Makkum]

20-10-1843 uit de hand te kop een nieuw sterk en fraai vaartuig [maten etc] bij de scheepstimmerbaas Johs.C.Sjollema te Grouw

22-12-1843 uit de hand te koop een hecht tjalkschip [maten etc] aan de werf van Meindert G.Palsma te Heeg

1844

12-01-1844 verkoping van een geheel nieuw overdekt snikschip [maten] te Roohel aan de werf van Lijckele Oebeles Hoekstra

26-01-1844 uit de hand te koop een fraaie best gemaakte tjalk [maten] bij Wietze en Johs.Tjallings, scheepstimmerbazen te Grouw

07-05-1844 uit de hand te koop een hecht en welonderhouden veerschip [etc] bij de scheepstimmerman D.T.Albertsma te Oldeboorn

17-5-1844 uit de hand te koop een bevaren scheepje [etc] bij B.Bakker,, scheepstimmerman op het Zuidvliet te Leeuwarden

07-06-1844 Heden overleed alhier [..] Teerdze Eeltjes Holtrop, in de ouderdom van ruim 50 jaren. [..] De zaken zullen op dezelfde voet door mijn oudste zoon worden voortgezet. IJlst, den 5 Juni

07-06-1844 uit de hand te koop een tjalkschip [etc] liggend aan de werf van H.S.Schotsman te Workum

14-06-1844 uit de hand te koop een welonderhouden potscheepje groot 12 ton [etc] bij Alkema en Bakker scheepstimmerlieden te Makkum

30-07-1844 verkoping van een overdekt vaartuig [etc] liggende in de Stadsgracht nabij de Scheepstimmerwerf van Dirk Jans de Boer, te Bolsward

02-08-1844 een hektjalkschip [maten] te Heeg, liggende tussen de Hellingen

23-08-1844 een nieuwe overdekte hektjalk [maten] bij ondergetekende, scheepstimmerbaas T.W.Kamp te Dragten

24-09-1844 verkoping van een hektjalkschip [etc] bij de werf van G.S.van der Werf op het Vliet te Leeuwarden

01-10-1844 verkoping bij de eerste Helling op het Vliet te Leeuwarden van de gehele afbraak van een hektjalkschip, bestaande in [etc]

22-11-1844 Verkoping van een overdekt schuiteschip [etc] ter requisitie van Marten Thomas Boontje, scheepstimmerbaas te Oldeboorn

29-11-1844 Bij Ysaak A.van der Werf op Bergumerdam drie schepen te koop

29-11-1844 uit de hand te koop: eene uitmuntende en zeer wel-ingerigte scheepstimmerwerf, met kant- en sleedhelling, benevens ene grote schuur, staande en gelegen aan de Zeesluis der Stad Workum, benevens een woonhuis en grofsmederij, aldaar, alsmede vier pramen, van acht tot vier ton, een boot met tuig en een nieuwe visch-aak, lang 7 el 400 streep. De voorwaarden zijn te vernemen ten kantore van de notaris J.C.Mann, te Workum

27-12-1844 een welgebouwd op stapel staand nieuw tjalkschip te koop [maten] bij H.O.Brouwer te Makkum

1845

11-02-1845 twee beste scheepstimmerknechten hun werk wel verstaande en bekwaam om als meesterknecht te ageren, kunnen werk bekomen bij A.K.Veldstra, scheepstimmerbaas te Stavoren

14-02-1845 te koop een nieuw schip [maten] bij P.W.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer

21-02-1845 te koop een nieuw scheeps-hol [maten] bij de scheepstimmerbaas B.H.van der Kolk te Wartena

04-04-1845 uit de hand te koop een nieuw en geheel afgetimmerd schuiteschip, groot 26 ton; te bevragen bij Arjen van Balen, Eernsum

22-04-1845 Bij geslotene briefjes uit de hand te huur, voor den tijd van 5 aaneenvolgende jaren, ingaande 12-5-1845: eene huizinge, timmerschuur, scheepswerf, grond, en grote tuin, staande en gelegen te Noordwolde, aan de algemene scheepvaart, zoo als thans in huur wordt bewoond en gebruikt door Johannes Jans Bewolde c.s. De briefjes moeten vóór of op den 30-4-1845 franco bij L.A.Bovenkamp, veenbaas te Noordwolde. zijn ingeleverd

30-05-1845 uit de hand te koop een nieuwe hektjalk[maten]; een nieuw schuitje [maten] bij Lijkle L.van der Veer te Gorredijk

04-07-1845 uit de hand te koop een hecht vertimmerd halfsleten beurtschip, groot 21 ton, bij J.D.van der Werf, scheepstimmerbaas te Veenwoudsterwal

15-07-1845 vier of zes scheepstimmerknechten kunnen bij voortduring werk bekomen aan de werf de Hoop te Woudsend.

29-07-1845 uit de hand te koop een nieuw schuitehol [maten] bij de scheepstimmerwerf van M.H.van der Werf te Kootstertille

09-09-1845 drie scheepstimmerknechten kunnen gedurende de winter werk bekomen bij A.H.Veldstra, mr.scheepstimmerbaas te Stavoren

12-09-1845 te koop een nieuw en sterk gemaakt schuiteschip [etc.] bij Arjen van Balen, scheepstimmerman te Eernsum

31-10-1845 Drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij H.R.Huisman, te Harlingen

1846

09-01-1846 Uit de hand te koop: Enen nieuwe hektjalk, lang 17 el 4 palm 8 duim 6 streep, wijd 4 el 3 duim 3 streep hol 1 el 7 palm 6 duim 9 streep Een roefschuitje, lang 13 el 584 streep wijd 3 el 160 streep hol 1 el 203 streep, te Gorredijk, bij Lijkle L.v.d.Veer

20-02-1846 Verkoping van ene Scheepstimmerwerf te Veenwoudsterwal enz. De notaris A.Alma, te Bergum zal presenteren te verkopen: Ene Huizing en Erf, met Scheepstimmerschuur, Helling en Werf te Veenwoudsterwal, in eigendom behoorende aan de Erven van Douwe Jacobus van de Werf en Agneta Cornelis Folkersma, in tijden Echtelieden te Veenwoudsterwal

24-02-1846 Uit de hand te koop een overdekte praamschuit [..] thans liggende bij de Scheepstimmerwerf te Heeg

27-02-1846 De deurwaarder J.A.Nijsloot zal verkopen; een tjalkschip [..], een schuiteschip [..], liggende voor den Schuitmaker Bakker, op het Vliet bij Leeuwarden

10-03-1846 Uit de hand te koop: een best hol Draaioverboord, ene gedekte Tjalk, genaamd de twee Gebroeders [..] liggende aan de werf van A.H.Veldstra, Mr. Scheepstimmer- en Smidsbaas te Stavoren

17-03-1846 Te koop een snikschip, 11 el 840 streep lang alles nieuw, te bevragen bij E.G.Vlink te Sneek

10-04-1846 Uit de hand te koop: Een welbezeild en wel-onderhouden Turf-Tjalk, groot volgens meting 28 ton - te bevragen bij den Scheepstimmerbaas Johs. C.Sjollema te Grouw

22-05-1846 Te koop: een welonderhouden hol, groot 44 ton 9 (Leidsendammer wijdte) Te bevragen bij scheepstimmerbaas Eliza R.Boxum, te Akkrum

29-05-1846 Uit de hand te koop [....] bij Lyckle L.v.d.Veer, te Gorredijk

05-06-1846 Uit de hand te koop, een hecht en sterk kofscheepje groot 7½ ton, met zeil en treil; als mede een nog best schuiteschip, groot 27 ton. Te bevragen bij Arjen van Balen, Scheepstimmerbaas, te Irnsum.

26-06-1846 Voor enen geringen prijs uit de hand te koop: Een overdekt snikscheepje, met roef zeeer geschikt tot woning. Te bevragen bij B.v.d.Werf, scheepstimmerbaas te Birdaard.

10-07-1846 Twee of drie scheepstimmerknechrten, die hun werk goed verstaan, kunnen dadelijk werk bekomen bij de Wed. R.B.Spoelstra, te Nijehaske bij Heerenveen.

21-07-1846 Van stapel gelopen van de werf Welgelegen het schoner kofschip Harmonie, groot circa 125 rogge lasten, gebouwd door de Heren D. en L.Alta, voor rekening eener Rederij te dezer Stede, onder Bestuur v.d. Heren Barend Visser en Zoon.

31-07-1846 De notaris A.R.van Voorst, te Gorredijk zal presenteren te verkopen: 1- Een beste, overdekte praam, de Jonge Baltus genaamd, in 1839 nieuw gebouwd; groot volgens meetbrief 30 ton of 11 lasten, met mast, roer, zwaarden, touwwerk, enz. 2- een dito schuitje, groot 21 ton, met mast roer, zwaarden, touwwerk enz. 3- Een overdekte en gewegerde praam, de Goede Gunst genaamd, groot 9 ton met roer. In alles zodanig dezelve ter bezigtiging liggen aan de Scheepstimmerwerf van Lyckle L.van der Veer, te Gorredijk.

11-08-1846 Ter overneming aangeboden ene zeer beklante Scheepstimmermans-affaire, met grote en kleine schuur, twee sleephellingen met toebehoren en alle tot het vak behorende Gereedschappen, uitgeoefend wordende aan de Noordzijde der Grote Zijlroede te Makkum door H.O.Brouwer. N.B.Als deelgenoot doet zich tot deze affaire reeds iemand op.

02-10-1846 De notaris H.B.Klaasesz., te Ternaard zal verkopen: Het zich in hechten staat bevindende Hol of Casco, van het in den jare 1840 op de werf der Heren D. en L.Alta, te Harlingen, nieuw gebouwde kofschip Cornelia [etc]

04-12-1846 Mr.C.Wiersma, Leeuwarden zal verkopen: 1- Ene Huizinge en Scheepstimmerschuur met ruim Erf, gelegen aan de Olde Galileën, bij de Wed. Douwe Gerbrands Dijkstra c.s. in gebruik.

15-12-1846 Een meester-smidsknecht, het scheepswerk goed verstaande, zo wel Roef- als Smak of kleine scheepjes, van goede getuigschriften voorzien, kan met den 12 mei 1847 of waarschijnlijk eerder werk bekomen bij A.H.Veldstra, mr.scheepstimmerman en smidsbaas te Stavoren.

1847

05-01-1847 ter verhuring aangeboden de huizing no 52 en de zo wel beklante en uithoofde van de menigvuldige scheepvaart op en de zo zo talrijke schepen en schuitjes welke in het dorp en omtrek worden aangehouden, zo gadingrijke Schuitmakerij, met helling, Timmerschuur en verder aanbehoren aan de vaart te Berlikum

08-01-1847 Uit de hand te koop= drie nieuwe schuitjes - als - twee bij H.P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas op het Buiten Verlaat bij Dragten en één bij T.W.Kamp, scheepstimmerbaas te Dragten

15-01-1847 Te koop een nieuw schip, lang over steven 15 el, Leijdsendammer wijdte, hol na rato. Te bevragen bij G.S.van der Werf, Mr.Scheepstimmerman op het Vliet bij Leeuwarden

15-01-1847 Uit de hand te koop, eene nieuwe overdekte praam, met roef en luiken, alsmede een jagt of veerschip, groot 19 ton. Te bevragen bij Arjen S.van Balen, scheepstimmerman te Irnsum

29-01-1847 een nieuw schuitje te koop, lang 12 el 25 duim, wijd 2 el 86 duim, hol naar rato, bij den scheepstimmerman B.D.Bakker, op het Vliet te Leeuwarden

05-02-1847 Een nieuw schuitje te koop, bij J.G.Aukes, scheepstimmerman te Woudsend; lang 12 el 6 palm 6 duim, wijd buitenwerk 3 el 1 palm 7 duim, hol 1 el 2 palm 7 duim, met vaste Plegt, Roef, en platte luiken; alsmede een beurtschipshol, metende 57 ton; voor een civielen prijs

12-02-1847 Uit de hand te koop: een nieuw schuitehol, lang over steven 14 el 7 palm en 68 streep, wijd en hol naar rato; alsmede een welbevaren schuitehol, groot volgens meetbrief 83 ton. Beide te bevragen bij den scheepstimmerbaas Johs.C.Sjollema, Grouw

19-02-1847 14 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen van stonde af voortdurend werk bekomen bij A.H.Veldstra, Mr. scheepstimmerman en Grofsmid te Stavoren.

26-02-1847 publieke verkoop van hektjalkschip, te bezichtigen aan de werf van Fokke Prins, scheepstimmer-man aan de Nieuwe Brug onder Nijehaske

26-02-1847 Not.Ledeboer zal te Makkum[..] aan de scheepstimmerwerf van de heer Brouwer aan de Groote Zijlroede te Makkum, bij boelgoed verkopen: - een uitmuntende scheepstimmerwerf - 2 à 3 pramen, 2 schouwen benevens scheeps- en huistimmergereedschappen

02-03-1847 Mr.G.Schot, Franeker, zal [..] in het openbaar doen verkoopen: 2 turftjalken, liggende aan de helling op Zevenhuizen onder Franeker [..]

16-30-1847 Uit de hand te koop: een welonderhouden en gedeeltelijk nieuw vertimmerd hektjalkschip, groot 48 ton, met deszelfs Zeil, Treil en verdere Inverntaris; liggende aan de werf van Fokke Jan Prins te Nijehaske en aldaar te bevragen

26-03-1847 Mr.A.van Slooten, Not. te Dokkum, zal publiek verkoopen: eene huizinge, scheepstimmerwerf met 2 sleephellingen, en eene timmerschuur, met tuin en bleek cum annexis. Staand en gelegen te Dokkum. Eigendom van en bewoond door Wed. Paulus Arjens Boekhout

09-04-1847 Notaris E.T.Kuiper, Bolsward, zal [...] presenteren te verkopen 1- een uitmuntend gaaf scheepshol met mast roer en zwaarden, groot en gemeten op 25 ton, 2- eene dubbele boot, met zeil, fok en verder toebehoren, groot 3 ton, 3- eene nieuwe visschersboot. Alles liggende aan de scheesptimmerwerf van Alkema en Bakker, Makkum

20-04-1847 Notaris Jorritsma Sneek zal verkoopen: eene huizinge, erf, scheepshelling, scheepstimmerwerf, grond, timmerschuur, c.a. staande aan het Zomerrak te Sneek, bij P.Veltman als eigenaar tot scheepstimmer-werf gebezigd.

23-04-1847 Uit de hand te koop: een der mooiste en snelzeilend gewegerd kof- of veerschip, groot 11 el lang, 2 el 5 palm en 2 duim wijd, 1 el 2 palm en 2 duim hol, gemeten op 22 ton. Te bevragen bij de Heeren Y.de Jager Sneek, E.Holtrop IJlst en J.W.Brouwer Bolsward

07-05-1847 Uit de hand te huur: een ruime huizing en scheepstimmerwerf, te Dokkum, gebruikt en gedreven door de Wed. en Zoon van wijlen P.A.Boekhout. Te koop: Ook 3 bootjes en 2 nieuwe halfvrachts pramen

04-06-1847 Uit de hand te koop: eene overdekte praam, met zeil en treil, groot 11 ton. Te bevragen bij den Eigenaar M.G.Palsma, Scheepstimmerman te Heeg

15-06-1847 Uit de hand te koop: een welvertimmerd kofschip, met kajuit, roef en ronde luiken, gemeten op 52 ton, met mast, stag en want, zeil, fok; geschikt om nog in de beurt te varen. Liggende aan de werf bij Jelle Croles, IJlts, en aldaar te bevragen

16-07-1847 te koop: een op stapel staande tjalk, lang 17 el 5 palm, wijd 3 el 7 palm, en hol naar rato; benevens eene praam, groot volgens meetbrief 18 ton. Te bevragen bij Tjeerd A.Visser, te Workum

31-08-1847 4 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen terstond werk bekomen bij A.H.Veldstra, Mr. Scheepstimmerman en Grofsmid te Stavoren.

17-09-1847 Uit de hand te koop: een oud scheepshol, groot 60 ton, liggende aan de Heerenwal bij H’veen , aan de werf van B.P.Cats

24-09-1847 Mr.G.Schot, notaris Franeker, zal presenteren te verkopen: eene huizinge en scheepstimmerwerf, staande en gelegen aan de Dongjumer Vaart, bij Franeker, bij W.L.van der Schaaf in eigen gebruik

24-09-1847 6 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen aan de werf de Hoop, bij J.G.Aukes, te Woudsend

12-10-1847 Uit de hand te koop: eene beste Visch-aak, groot 5 ton met zeil, mast en verder toebehooren; in 1844 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij D.de Boer, Scheepstimmerbaas te Bolsward

22-10-1847 Uit de hand te koop: een veerscheepje met toebehoren, 9 Ton, in goeden staat; bij den Scheepstimmerbaas R.Stuvenberg, Sneek, waar hetzelve te bezigtiging ligt.

26-10-1847 Deurwaarder J.Daamen zal ten huize van Pieter Ypes Schuitmaker, Franeker, verkoopen: o.a. scheepstimmermans-gereedschappen

12-11-1847 Mr.G.Schot, Not.Franeker, gaat verkopen: huizing, scheepstimmerwerf, hellingen, 2 timmerschuren, alles zeer geschikt aan de harlinger trekvaart op het Vliet te Franeker [19-11-1847/26-11-1847/ 3-12-1847/ 10-12-1847]

26-11-1847 Not.P.Boltjes, Grouw, gaat, ten huize v.d. kastelein S.van Stralen, Grouw, veilen: 1- scheepstim-merwerf met annexen, Grouw, thans in gebruik bij J.C.Sjollema. 2- schiphuis en grond naast vorige perceel. [03-12-1847/ 10-12-1847/ 14-12-1847/ 17-12-1847]

17-12-1847 Mr.G.Schot, Not.Franeker, zal aan de helling op Zevenhuizen onder Franeker, bij boelgoed verkopen: een partij Scheeps Afbraak, waaronder eiken Dameggers, dito Beschoeijingsplanken en brandhout

21-12-1847 Uit de hand te koop: een scheepshol. Zeer geschikt voor een houtvaarder op N’wegen of tot hooivervoeren. Genoemde tjalk in 1834 nieuw uitgehaald; bevaren door Anders Reinders, schipper van Haulerwijk. Informatien: eigenaar A.H.Veldstra, Mr.Scheepstimmerman en Grofsm. Stavoren

1848

07-01-1848 Een Scheepshol, groot 65 ton: liggende te kuinre Te bevragen bij den eigenaar K.J.van der Veen, aldaar, en bij de Scheepsbouwmeesters S.Geerts en Zoon, te Joure /LC

18-01-1848 De ondergetekende vraagt: 20 Scheepstimmerknechten hun werk goed verstaande om met open water werk te bekomen; alsmede een Mastmakersmeesterknecht, welbekwaam in zijn werk, kan met den 12 mei 1848 werk bekomen, en een Smidsmeesterknecht; alle bij A.H.Veldstra, Mr.Timmerman en Grofsmid te Stavoren

21-01-1848 De notaris Ledeboer zal veilen Een kortelings geheel nieuw gebouwd overdekt veerschip, de Hoop, lang 6 el 90 duim, wijd 2 el 17 duim, hol 1 el 2 duim, groot 15 ton; zittende op de werf van Alkema en Bakker, Makkum

18-02-1848 Ten tweedenmale gedagvaard: de erfgenamen en alle verder, zo bekende als onbekende of afwezige, belanghebbenden bij de nalatenschappen van Theunis Lykeles van der Werf in leven Scheepstimmerman en van wijlen Antje Jans Drenth, in der Tijd Echtelieden te Gorredijk

25-02-1848 Uit de hand te koop: een nieuw schuitje, lang over steven 14 el, wijd 3 el 28 duim, hol 1 el 30
duim te bevragen bij H.P.van der Werf, Scheepstimmerbaas op het Buitenverlaat bij Dragten

25-02-1848 Een Meestermastmakersknecht, zijn werk goed verstaande, kan op Mei e.k. en 15 Scheepstimmer-knechten, hun werk verstaande, terstond werk bekomen bij den ondergetekende; A.H.Veldstra Mr. Scheepstimmerman en Grofsmid te Stavoren

03-03-1848 De Notaris A.W.Nauta te Ylst zal verkopen: Ene Huizing, met ene daarnaast staande Scheeps-timmerschuur en Helling c.a. staande aan de Publieke Vaart op het best van de stad Ylst; bij Sybe Kornelis Nijdam en vrouw als eigenaars bewoond

07-03-1848 De notaris W.van Riesen te Rinsumageest zal verkopen: Ene Scheepstimmerwerf met schuur en twee sleephellingen, met erf en verder aanbehoren aan de Dockumer Ee te Birdaard; bij Bocke Sijtzes van der Werf en anderen als mede-eigenaren in gebruik

07-03-1848 Uit de hand te koop: Een Roefschuitje, lang 13 el 5 palm 84 streep wijd 3 el 10 palm en 60 streep, hol 1 el 2 palm en 3 streep, te Gorredijk bij Lykle L.van der Veer

17-03-1848 Een nieuw schuitje te koop, lang twaalf el en 30 duim, wijd 2 el 90 duim, hol na rato. Bij B.D.Bakker, scheepstimmerman op het Zuidvliet te Leeuwarden

31-03-1848 Heden avond ten 11 ure overleed, na ene ongesteldheid van acht dagen, onze waarde Vader en Grootvader Eeltje Teerdzes Holtrop, in leven scheepstimmerman alhier, in den gezegenden ouderdom van 79 jaren en 3 maanden. Ylst, den 26 maart 1848 Trijntje E.Holtrop Wed. A.K.de Vries

30-06-1848 Zes scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen terstond werk bekomen bij A.H.Veldstra, Scheeps Bouwmeester en Grofsmid te Stavoren

08-04-1848 De notaris G.Posthuma, te Dockum zal verkopen 1 praam groot 6 ton, 2 kleine pramen, 1 nieuw scheepje, 2 grote sleden; voorts scheepstimmergereedschappen

12-05-1848 B.v.d.Werf te Birdaard vraagt, liefst dadelijk, een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande

12-05-1848 Mr.A.van Sloten, notaris te Dokkum zal verkopen: Twee sleephellingen met toebehoren, 4 vijzels 5 dommekrachten en verdere scheepstimmermansgereedschappen

23-05-1848 Er wordt in huur aangeboden: ene, aan de Leeuwarder Trekvaart bij Harlingen, zeer geschikte Scheepstimmerwerf, met Woonhuis, Timmerschuur en verdere annexen. Te bevragen bij S.Boon, Houthandelaar aldaar

27-06-1848 Eerstdaags zal in het openbaar worden verkocht: Ene hechte en netbetimmerde Huizing, met ene daarnaast staande Scheepstimmerschuur en scheepshelling c.a. staande en gelegen aan de publieke Vaart op het best van de stad IJlst, door Eeltje Teerdses Holtrop in leven scheepstimmerman, met den dood ontruimd

21-07-1848 De notaris A.W.Nauta zal ten sterfhuizen van Eeltje Teerdzes Holtrop in leven Scheepstimmerbaas te IJlst o.a. bij boelgoed verkopen: Een boot met zeil en treil, 5 boerenpramen en een melkbootje

04-08-1848 Uit de hand te koop: Ene zich in den besten staat bevindende en 4 jaren oud zijnde Snikschuit, genaamde de Twee Gebroeders, met verderen inventaris groot 5 ton. Te bevragen bij den Scheepstimmerman R.Stuivenberg, te Sneek

18-08-1848 Heden overleed na ene kortstondige ziekte van zeven dagen, onze geliefde Vader en behuwdvader Yzaäk Abrahams van der Werf, in leven scheepstimmerman te Bergumerdam, in den ouderdom van ruim 79 jaren. Bergum 15 aug. 1848 namens mijne Broeders en Zusters, A.Y.van der Werf

25-08-1848 Te Harlingen wordt in huur aangeboden: Ene aan de Leeuwarder Trekvaart welgelegene en beklante Scheepstimmerwerf, met nieuwe Huizinge, schuur en verdere annexen. Kunnende alle de aanwezige en benodigde Gereedschappen daarbij worden overgenomen en des verkiezende van stonden aan te betrekken. Nader onderrigt hiervan bij S.Boon aldaar

29-08-1848 Een nieuw scheepshol te koop, lang 14 el 800 streep, wijd 3 el 478 streep, hol op de uitwatering 1 el 406 streep; bij den scheepstimmerbaas Eliza Boxum te Akkrum

08-09-1848 Ene scheepstimmerschuur, voor 4 jaren geheel nieuw en zeer sterk gebouwd, lang 14½ el, wijd 6½ el, hoog naar rato,is bij afbraak uit de hand te koop, om te aanvaarden den 12 nov. 1848, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerman te IJlst

08-09-1848 Een kofscheepje, gewegerd en overdekt, groot 12 ton, met Tuigagie enz. ligt uit de hand te koop bij O.L.Lantinga, scheepstimmerman te IJlst.

08-09-1848 De ondergetekende vraagt 8 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande; dezelve kunnen op den 28 sept. e.k. voor den gehelen winter werk bekomen. Men gelieve zich vóór dien tijd in persoon of met franco brieven aan te melden bij A.H.Veldstra, Mr.Scheepsbouwmeester en Grofsmid te Stavoren

06-10-1848 De notaris A.Haagsma te Sneek zal publiek verkopen: 1- Enen hechte huizinge, 2- Eene scheepstimmerwerf, met Hellings en ruime Timmerschuur c.a. aan het algemeen Vaarwater te Woudsend door den eigenaar Sijne Lieuwes Bootsma gebruikt

10-10-1848 De notaris Waubert de Puiseau, in de Lemmer zal verkopen: Het hol of casco van een Tjalkschip, thans staande op de kanthelling der scheepmakerij van C.P.Bakker, in de Lemmer, vroeger bevaren geweest door schipper Lucas van der Heide.[maten]

13-10-1848 De notaris A.Alma te Bergum zal [..] presenteren te verkopen: 1- Eene Huizing en Erf, met Scheepstimmerwerf Hellingen Schuur enz. staande te Bergum, bij den Dam bij Yzaäk Abrahams van der Werf als eigenaar in gebruik geweest

27-10-1848 Uit de hand te koop: twee nieuwe schuiteschepen, ter lengte van 14 en 13 el liggende bij de scheepswerf Bergumerdam aldaar te bevragen

17-11-1848 Boelgoed van Scheepstimmergereedschap De notaris A.Alma te Bergum zal op de scheepswerf te Bergummerdam verkopen: Scheepstimmergereedschap: 4 vijzels, 4 dommekrachten, 4 hellinghaken, 4 hellingtouwen, 2 kettingen, 2 slijpstenen etc. Voorst kromhout, rondhout en ander scheepstimmerhout.

08-12-1848 De notaris C.H.Beekhuis, te Buitenpost, zal verkopen: Ene scheepstimmerwerf, met woonhuizing en verdere gebouwen en Gronden, staand en gelegen te Roôhel, in Grietenij Achtkarspelen

1849

19-01-1849 Verkoping van een tjalkschip [..] liggende te Oldeboorn aan de werf van M.T.Boontje

26-01-1849 Verkoping van een [..] Schuite schip groot 31 ton [..] liggende aan de werf van Bergsma te Makkum

26-01-1849 Uit de hand te koop: twee halfversleten overdekte vaartuigen het eene groot 28, en het andere 15 ton Te bevragen bij Abraham I.v/der Werf, scheepstimmerman te Bergumerdam

23-02-1849 Twee ongehuwde scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij T.S.v.d.Werf te Birdaard

23-02-1849 Een scheepstimmerknecht zijn werk grondig verstaande kan den 5 maart e.k. vast werk bekomen bij D.v.d.Slot op Schilkampen bij Leeuwarden

08-03-1849 Na bekomene regterlike magtiging zal eerstdaags publiek worden verkocht: Eene florissante en ruime scheepstimmerwerf bestaande uit knappe huizinge, groot en hecht schuithuis, zes knechtswoningen en verdere annexen, staande zeer geschikt en gelegen te Gorredijk, aan een veel bevaren wordend water

17-04-1849 Verkoop van een tjalk [...] liggende aan de werf van Lieuwe W.Werksma te Akkrum

11-05-1849 Uit de hand te huur of te koop: a- Eene florissante scheepstimmerwerf, met 2 hellingen, ruim schuithuis, huizinge en erf staande en gelegen te Gorredijk; b- te koop Eene nieuwe hek-tjalkschuit [maten]. Nadere inlichtingen van een en ander te bekomen bij v/der Sluis &Postuma te Gorredijk; welke tevens vragen een scheepstimmerknecht, goed van gedrag, om dadelijk of later in dienst te treden.

11-05-1849 Uit de hand te koop: een wel onderhouden jagtschip, [maten] Bevragen bij Alkema en Bakker te Makkum

29-05-1849 Verkoping van een [..] Schip gemeten op 23 ton [...] liggende aan de werf bij Tjible v.d.Kamp te
Dragten

01-06-1849 Vier scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, werk begerende, kunnen van stonden aan werk bekomen bij Jelle J.Croles, Scheepstimmerbaas te Ylst

15-06-1849 Te koop om dadelijk te aanvaarden: Een praamschip, groot 42 ton [..] ter bezigteging ligt aan de Heerenwal, bij de werf v/d wed.R.Spoelstra

10-08-1849 Uit de hand te koop: een Hek-tjalkschip, groot 49 ton [...] liggende bij M.T.Boontje, scheepstimmerbaas te Oldeboorn

23-11-1849 Een overdekt snikschip groot 8 ton met zeil en treil, mast, haken en boomen. Te zien en te bevragen bij den scheepstimmerbaas M.G.Palsma te Heeg

1850

01-01-1850 gevraagd 4 scheepstimmerknechten bij A.H.Veldstra, Mr.scheepstimmerman en Grofsmid te Stavoren

11-01-1850 te koop bij ondergetekende in aanbouw: een scheepshol, lang 20 el (70 voet), een dito, lang 17 el (60 voet), Een dito lang 14 el (48 voet), Een dito, lang 11? el (40 voet), allen hol en wijd naar rato. Mede in huur of te koop een scheepstimmerwerf, met huizinge en schuur; alsmede gevraagd een scheepstimmermans-meesterknecht om dadelijk of later in dienst te treden. Gegadigden kunnen zich vervoegen bij de Heeren v.d.Sluis en Posthuma, te Gorredijk

22-01-1850 te koop een kofschip, 16 ton, voor 5 jaren nieuw uitgehaald, te bezichtigen bij Siebe Nijdam, scheepstimmerman te Ylst

25-01-1850 te koop een welonderhouden tjalkschip zittend op de werf van M.T.Boontje te Oldeboorn

01-02-1850 te koop welonderhouden praam liggende bij de werf van Alkema en Bakker te Makkum

26-03-1850 Scheepstimmerknechten, 6 man kunnen terstond werk bekomen bij C.P.Bakker, te Lemmer

05-04-1850 uit de hand te koop een veerschip met deszelfs toebehoren, liggende voor de wal bij E.Holtrop v.d.Zee, scheepstimmerbaas te Ylst

05-04-1850 te koop een overdekte boot genaamde de Leeuw, lang 5 el 2 palm met verdere toe- en aanbehoren, liggende aan de werf van Bauke D.Bakker, op het Vliet te Leeuwarden.

03-05-1850 Uit de hand te koop eene ruime scheepstimmerwerf, met twee sleephellingen, een huizinge, eene knechtswoning met timmerschuur, een hok en een schiphuis. Te bevragen bij S.G.Palsma te Heeg.

10-05-1850 Twee ongehuwde scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij K.P.Schuitmaker, scheepstimmerman te Menaldum

14-05-1850 Ondergetekende vraagt scheepsttimmerknechten voor een geruime tijd in het nieuw werk, tegen f 1.20 loon per dag. A.H.Veldstra, mr.scheepstimmerman en grofsmid te Stavoren

31-05-1850 Van stapel gelopen van de werf Welgelegen brikschip Mercurius, 140 ton, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, bij de bouwmeesters de heeren D.en L.Alta

25-06-1850 Uit de hand te koop een kofschip 11 el 840 streep (40vt) lang bij Sybe K.Nijdam, scheepstimmerman te Ylst

26-07-1850 Notaris J.Albarda te Leeuwarden verkoopt: eene huizinge, timmerschuur en welgelegene en sedert jaren zeer beklante scheepstimmerwerf c.a. bij de Poppebrug, op het Slot van het Vliet te Leeuwarden; in huur bij de mede-eigenaar Uilke Geerts van der Werf

20-09-1850 Van stapel gelopen kofschip de Stad Stavoren, 143 ton, van de werf van scheepsbouwmeester A.H.Veldstra. ‘Met het diepe verval van Frieslands oudste stad geraakten ook hare 4 scheepstimmerwerven, 4 smederijen, 3 lijnbanen, 3 zeilmakerijen, mast- en blokmakerijen [in verval] en wel dermate dat in den jare 1808 de laatstgebouwde kof van de nog enige overgeblevene werf van den heer Visser van stapel liep; zodat die bedrijvigheden en vroegere bronnen van welvaart sedert geheel hadden opgehouden te bestaan; doch nu sinds een zevental jaren mogen de ingezetenen zich weder verheugen met het bestaan van eene alleszins doelmatig aangelegde scheepstimmerwerf, een smederij en een lijnbaan.’

22-11-1850 Uit de hand te koop een halfsleten tjalkje, groot 33 ton, te bevragen bij F.J.v.d.Meulen, zaakwaar-nemer te Roohel

06-12-1850 Vier scheepstimmerknechten gevraagd voor zes maanden bij Jelle J.Croles, te Ylst

1851

17-01-1851 te koop een hektjalk 88 ton in gebruik geweest bij J.P.de Jong, waarop geboden f 2597,99

17-01-1851 een nieuwe tjalk te koop: [maten] staande in de schuur bij Ies Woudstra te Ezumazijl onder Anjum

24-01-1851 twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of met maart werk bekomen bij Jetze de Jong, aan de Potmarge te Leeuwarden

31-01-1851 twee scheepstimmerknechten kunnen terstond of met 5 maart vast werk bekomen bij B.v.d.Werf, te Birdaard

31-01-1851 vier of vijf scheepstimmerknechten kunnen direkt vast werk bekomen bij J.G.Aukes te Woudsend

14-02-1851 te koop een in 1845 nieuw gebouwd hektjalkschip, 67 ton, te bevragen bij de firma S.Geerts en zoon, scheepsbouwmeesters in Joure.

07-03-1851 Jelle Crolis, scheepsbouwmeester te Ylst, begaf zich, benevens eener zijne kinderen, een volwassen jongeling, zaterdagmorgen j.l. met eene zeilboot naar Bakhuizen, om familiezaken. Des namiddags ongeveer drie uren namen zij de terugweg naar huis, welke zij echter niet hebben mogen volbrengen, want, nadat zij omstreeks vijf ure s’avonds de Galamadammen gepasseert en vervolgens op het Heeger Meer gekomen waren, is de boot aldaar omgeslagen en zijn beide deze personen verongelukt. Een doorkundig en zeer bekwame man in zijn vak zijnde, ontbrak het hem nimmer aan werk, zodat menig huisgezin te Ylst aan hem het brood verdiende; dit, en dat hij een talrijk kroost nalaat, van hetwelk hij, als weduwnaar, de enige verzorger was, maakt dit droeve ongeluk des te treffender.

07-03-1851 te koop een tjalkschip, groot 71 ton, liggende aan de werf van den scheepstimmerman M.G.Palsma te Heeg

14-03-1851 te koop een nieuw schuiteschip, lang 12 el 14 duim, hol en wijd naar rato bij H.vd Kolk, te Wartena

14-03-1851 LET WEL. In den avond van 1 maart 1851, zijn op het Heeger Meer door het omslaan van de boot verdronken de persoon Jelle Crolis en deszelfs zoon Walle, zijn deze laatste reeds gevonden. Al degene welke nu nog de vermiste eerstgenoemde persoon vindt of aanwijzing kan doen ter ontdekking, wordt verzocht dadelijk aangifte te doen bij den heer Burgemeester der stad Ylst. Op meergemelde vinding of ontdekking wordt eene premie gesteld van vijfentwintig gulden

28-03-1851 te koop een hechte schip, 24 ton, bij P.W.Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer

26-05-1851 te koop een halfsleten kofscheepje, 21 ton, bij M.G.Palsma te Heeg

04-07-1851 te koop een bevaren tjalkschip, liggend op de Heerenwal bij het Heerenveen, aan de werf van de Erven R.Spoelstra

25-07-1851 te koop een in 1848 op de werf van de scheepsbouwmeesters Simon Geerts en Zoon nieuw uitgehaald hektjalkschip, thans gelegen aan de werf van bovengenoemde bouwmeesters

05-08-1851 Notaris G.S.Zijlstra te Heeg verkoopt eene aldaar aan het Groote Vaarwater zeer geschikt gelegen scheepstimmerwerf, met daarbij behoorende woningen enz. om te worden aanvaard 12 mei, waarop geboden f 1361,75

26-08-1851 Op voordelige voorwaarden te huur of te koop aangeboden een beklante scheepstimmerwerf, met woonhuizinge, erve en loots,. benevens twee uitmuntende sleephellingen, gelegen te Woudsend, waarbij kunnen overgenomen worden de complete gereedschappen als ghijns, takels enz. Te bevragen bij de eigenaar A.H.Tromp

19-09-1851 Notaris J.S.Bokma te Akkrum verkoopt: een zeer welgelegene scheepstimmerwerf, met groote en welgebouwde schuur, helling en sleep, waarop gedurende meer dan 25 jaren een scheepstimmerij is uitgeoefend. Staande en gelegen aan het algemeen en diepe vaarwater de Polsloot, in den dorpe Akkrum, bij Rienk H.Boxum in gebruik. De groote gereedschappen bij deze werf behorende kunnen door den koper worden overgenomen. waarop geboden f 3460

17-10-1851 te koop een nieuw schip lang 14 el en 768 streep (52 voet), wijd 3 el 408 streep (12 voet) hol 1 el 420 streep (5 voet) te bevragen bij den scheepstimmerman D.B.Bakker op het Zuidvliet bij Leeuwarden

07-11-1851 notaris P.Boltjes te Grouw verkoopt een ruime scheepstimmerschuur met uitgestrekte werf; aan het vaarwater de Grouw, te Grouw. Thans bij J.C.Sjollema in gebruik, waarop geboden f 885,- [LC 28 nov. 1851: waarop geboden f 675,-]

28-11-1851 te koop een welonderhouden hektjalk bij de scheepsbouwmeester J.J.Croles te Ylst

05-12-1851 te koop een welonderhouden tjalkschip, 28 ton, bij H.Schotsman, scheepstimmerbaas te Workum

1852

02-01-1852 te koop een welonderhouden tjalkschip, 28 ton, te bevragen bij H.Schotsman, scheepstimmerbaas te Workum

20-01-1852 Verkoping van een tjalkschip liggend aan de werf van de scheepstimmerman M.G.Palsma

27-01-1852 Harlingen, den 23 jan. Heden is op de scheepstimmerwerf van de Heren D.en L.Alta, alhier, de kiel gelegd voor een kopervast schonerschip genaamd Willem

27-01-1852 uitgebreid bericht over de Ansjovis-visserij op de Zuiderzee

03-02-1852 Van Joure d.d. 30 Jan. wordt gemeld: Heden is van de werf van de Scheepsbouwmeesters Siemen Geerts en Zoon, met het beste gevolg van stapel gelopen, de kopervaste schoener Louise Albertine, groot p.m. 150 roggelasten, onder directie ener rederij van R.S.Geerts

17-02-1852 te koop een groot veerschip, met volle tuigagie, lang 14 el 496 streep (44 voet) [etc] aan de werf van den scheepsbouwmeester O.L.Lantinga te Ylst

20-02-1852 te koop een in 1845 nieuw gemaakt overdekt snikschip met roef, groot 10 ton, liggend aan de helling van D.D.van der Veen, te Franeker

20-02-1852 Gevraagd tien à twaalf scheepstimmerlieden kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D.en L.Alta, scheepsbouwmeesters te Harlingen

20-02-1852 notaris J.S.Bokma te Akkrum zal verkopen: Eene Grote timmerschuur lang 24 ned. el, staande aan de Palsloot te Akkrum

24-02-1852 notaris Brandsma verkoopt een nieuw scheepshol, groot 26 last, [maten] staand in den timmerschuur te Ezumazijl; eigen aan Woudstra, scheepstimmerbaas aldaar.

27-02-1852 Harlingen, 24 febr. Heden is op de werf Welgelegen, van de Scheespbouwmeesters D.en L.Alta, de kiel gelegd voor een barkschip, ter grootte van ongeveer 250 lasten, genaamd Lt.Adm.Stellingwerf, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Zeilmaker en Comp. alhier

19-03-1852 notaris G.Posthuma te Dockum zal verkopen: ene scheepstimmerwerf met schuur en aanbehoren benevens een woonhuis daarnaast, staande en gelegen te Birdaard. Bij de eigenaren T. en K.S.van der Werff in gebruik

02-04-1852 te koop een overdekt kofke 7 ton, thans liggend bij de scheepstimmerwerf van Jan Ydes Bergsma te Makkum

16-04-1852 Bekendmaking. De ondergetekende thans Scheepsbouwmeester alhier, is voornemens zich met e.k. Mei te vestigen te Woudsend, op de grote Scheepstimmerwerf en Helling, genaamd de Hoop, verzoekt door deze vriendelijk gunst en recmmandatie van Heeren Scheepsreders en Schippers, zowel in het bouwen van nieuwe vaartuigen als van vertimmeringen enz. Grouw, Johs.C.Sjollema

30-04-1852 notaris J.S.Bokma te Akkrum verkoopt op de scheepstimmerwerf aan de Palsloot te Akkrum: scheepstimmermans-goederen

15-05-1852 te koop een hecht Hektjalks-hol 67 ton bij S.W.Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw

28-05-1852 Lemmer de 19 mei. Heden is van de werf de Herstelling, van den scheepsbouwmeester C.P.Bakker alhier, met goed gevolg te water gelaten het schoner schip Bertha Victoria, groot 140 tonnen, gebouwd voor rekening eener rederij onder directie van de heren J.S.Tromp en Zoon te Woudsend

16-07-1852 te koop een overdekt jagtschip liggende aan de werf van de scheepsbouwmeester van der Werf te Dokkum

23-07-1852 De schuldeisers in het faillissement van J.G.Aukes, vroeger scheepstimmerman te Woudsend, worden verwittigd dat de door den Ed.Achtb,Heer Rechter-0 Commissaris opgemaakten staat van rangschikking der Schuldvorderingen met de justificatoire bescheiden, ter griffie der Arron-Regtbasnk te Sneek is nedergelegd. De Curator Mr. B.S.Stienstra

14-09-1852 te koop een overdekte tjalk liggend aan de werf van L.W.Werksma, te Akkrum

01-10-1852 te koop een veerschip groot 22 ton, met wijde warings, ronde luiken enz. lang 11 el 650 streep (41
voet 3 duim) wijd 3 el 480 streep (12 voet) hol naar rato, 9 jaren oud, bij O.L.Lantinga, scheeps- en Bouwmeester te Ylst

01-10-1852 te koop een halfsleten tjalkje 33 ton liggende te Roôhel bij Augustinusga; te bevragen bij F.J.v.d.Meulen aldaar

02-11-1852 Mr de Carpentier te Koudum zal verkopen ene scheepshelling met 2 belendende woningen staande nabij Balk onder Harich

30-11-1852 Gisteren is van de werf Welgelegen, door de scheepsbouwmeesters D.en L.Alta, met goed gevolg te water gelaten, het kopervast schoonerschip Willem, groot 191 tonnen.

10-12-1852 te koop of te huur een huis met groten tuin gelegen te Veenwoudsterwal. Informatien bij den eigenaar D.T.v.d.Slot, Mr.scheepstimmerbaas bij het Vliet bij Leeuwarden

17-12-1852 De Ondergetekende maakt door deze bekend, dat hij zich als Scheepstimmerman verplaatst heeft van Ylst naar Sneek, buiten het Oost aan de Houkesloot en beveelt zich in ieders gunst. Uit hoofde hiervan is er bij afbraak te koop: eene beste Helling met Sleep en spil, en ene voor 4 jaren nieuw gebouwde Timmerschuur, staande en gelegen te Ylst en inmiddels te vernemen bij den Ondergetekende te Sneek. Sybe K.Nydam.

17-12-1852 De notarissen G.Postma en J.de Wal te Dockum zullen presenteren te verkopen: ene scheepstimmerwerf c.a. aan den Stadswal te Dockum; N.Ronner in huur

24-12-1852 te koop ene hechte huizing en bakkerij te Workum. Te bevragen bij den Heer T.A.Visser, scheepstimmerman aldaar

24-12-1852 te koop een half veer van Sneek op Franeker v.v. te bevragen bij J.de Ruiter te Sneek

1853

07-01-1853 Twee scheepstimmerknechten gevraagd bij Jetze de Jong bij de Potmarge te Leeuwarden

14-01-1853 Twee scheepstimmerknechten gevraagd bij B.D.Bakker, scheepstimmerbaas op het Vliet te Leeuwarden

21-01-1853 Verkooping van eene Scheepstimmerwerf te Dockum. De Notaris G.Posthuma te Dockum [verkoopt] eene Scheepstimmerwerf met 3 sleephellingen, ruime schuur, huizinge, voorzien van eene kamer, keukentje en zolder, benevens eene knechtswoning, alles in een besten staat, staande en gelegen in Dockum, aan het Groot Diep, en alzoo geschikt om groote schepen te kanten; Toebehoorende aan J.S.v.d.Werff en te aanvaarden den 12 mei 1853

28-01-1853 Zes à acht scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen van stonden aan werk bekomen bij J.J.Croles, Scheepsbouwmeester te Ylst

04-02-1853 gevraagd twee à drie scheepstimmerknechten bij den scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Woudsend

04-02-1853 Een zompschip te koop, overdekt en gewegerd, met lange voorplegt, Roef en Bollestal, 23 ton groot, alles nog zeer hecht en sterk, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst

18-02-1853 Schippers die genegen zijn een Nieuw Schip uit te halen, biedt zich eene bijzonder gunstige gelegenheid aan, van een bijna gereed staand schip, op de werf aan de Engelenvaart bij Heerenveen [maten, geen naam]

22-02-1853 te koop: een nieuw tjalkscheepje [maten] bij J.I.Bakker, scheepstimmerbaas te Sloten

01-03-1853 te koop een zeer wel onderhouden veerschip, 16 ton, zittend op de werf bij D.T.Albertsma te Oldeboorn

11-03-1853 te koop een uitmuntend hektjalk-schip met completen inventaris, te bevragen bij de scheepsbouwmeester T.A.Visser te Workum

11-03-1853 Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen op 12 mei e.k. vast werk bekomen bij Cornelis D.van der Werf te Dockum

25-03-1853 Twee à drie scheepstimmerknechten gevraagd bij scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Woudsend

08-04-1853 Scheepstimmerknechten gevraagd bij A.H.Veldstra, scheepsbouwmeester te Stavoren

20-05-1853 Te koop: een in aanbouw zijnde Schuit, groot min of meer 35 ton, lang 15 el 392 streep (52 voet), wijd 3 el 700 streep (12? voet) en hol naar rato. Hetzelve kan met vijf weken gereed zijn. te Lemmer bij C.P.Bakker

24-06-1853 Zeilvereeniging te Sneek. In de maand Julij e.k., op nader te bepalen dag, zal te Sneek worden verloot: Een bij den Scheepstimmerman J.Croles te Ylst, in aanbouw zijnde Zeilboot, lang 5 el circa 98 duim, met zeil en stagfok en verder toebehoren, alles nieuw en van de beste kwaliteit, onder verpligting van den winnaar om deze boot bij de eerstkomende hardzeilerij te doen mededingen. De inteekenings-prijs van elk nommer is f 3.

08-07-1853 Twee à drie Scheepstimmerknechten voor eenen aanzienlijken tijd bij A.H.Veldstra, scheepsbouwmeester en grofsmid te Stavoren

29-07-1853 te koop een overdekt snikschip, 12 ton. Te bevragen bij D.van der Veen, Scheepstimmerbaas aan de Grachtswal te Franeker

28-10-1853 Eene Scheepstimmerwerf te huur, op den mooisten stand van Friesland, aan het var te Heeg; bewoond door de Wed.S.Palsma en te bevragen bij E.G.Vlink te Sneek

11-11-1853 Eenige scheepstimmerknechten gevraagd bij de Scheepsbouwmeesters S.Geerts en Zoon te Joure

25-11-1853 Verkoping - notaris Brandsma - van een nieuw tjalk-scheepshol, groot 26 roggelasten, liggende aan de scheepstimmerwerf te Ezumazijl onder Anjum

25-11-1853 Drie of vier scheepstimmerknechten gevraagd. Adres in persoon of franco bij den Boekhandelaar T.S.Feenstra te Sneek

09-12-1853 te koop een overdekte hektjalk [maten] te Drachten liggende aan de werf bij T.W.Kamp

30-12-1853 Een welbevaren schuitje, 24 ton, bij de scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Woudsend

30-12-1853 Drie à vier scheepstimmerknechten gevraagd bij scheepsbouwmeester Johs. C.Sjollema te Woudsend

30-12-1853 Twee scheepstimmerknechten kunnen maart e.k. werk bekomen bij Jetze de Jong, scheepstimmerman aan de Potmarge bij Leeuwarden

1854

17-01-1854 verkoping van een hek-tjalkschip, 58 ton, liggend aan de werf van B.R.Spoelstra te Nijehaske

20-01-1854 Zes scheepstimmerknechten kunne primo april e.k. voor geruime tijd vast werk bekomen, benevens een smids-meesterknecht die het scheepswerk verstaat en bij voorkeur ook paarden kunnende beslaan. Een bekwaam mastmaker, ene mastenmakerij wensend op te richten, zoude waarschijnlijk te Stavoren alwaar geene bestaat, een goede stand kieze. A.H.Veldstra, scheepsbouwmeester en grofsmid

20-01-1845 Acht scheepstimmerknechten gevraagd bij D.en L.Alta te Harlingen

03-03-1854 Verkoping van een hek-tjalkschip, 70 ton, liggende bij de werf van L.W.Werksma te Akkrum

07-03-1854 te koop: een wel onderhouden tjalkschip, 35 ton, bij W.J.Leijenaar, scheepstimmerbaas op de Koningsbuurt, bij Harlingen

10-03-1854 Ondergetekende maakt bekend dat hij bij zijne affaire zal uitoefenen ene mast-, blok- en pompmakerij. Stavoren, A.H.Veldstra, scheepsbouwmeester en grofsmid

17-03-1854 [Notaris Albarda te Leeuwarden verkoopt]:
- eene huizinge en scheepstimmerwerf c.a. op Schilkampen onder Leeuwarden gekwoteerd Letter M nos 208 en 207, sectie F nos 368 en 367, in huur bij Sipke Jiskes Drijver;
- eene scheepstimmerwerf en groote timmerschuur c.a. daarnaast gekwot. Letter M no. 222, sectie F no. 384, groot ruim 12 roede, in huur bij Jaring van der Meulen.

24-03-1854 In Joure van stapel gelopen van de werf van de Scheepsbouwmeesters S.Geerts en Zoon het schooner brikschip Sliedrecht voor rekening van de heeren Gebroeders Goedkoop te Amsterdam

24-03-1854 14 à 16 scheepstimmerknechten kunnen voor geruime tijd werk bekomen tegen een goed loon bij J.Crolis, scheepsbouwmeester te Ylst

31-03-1854 te koop: ene scheepstimmerwerf met ruime schuur en grond met 3 sleephellings, 2 huizen, alles staande en gelegen op eigen grond. Te bevragen bij de eigenaar R.T.Woudstra te Ezumazijl onder Anjum

28-04-1854 Notaris Brandsma verkoopt te Ezumazijl ene zeer gelegene Scheepstimmerwerf voorzien van drie scheepshellingen benevens ruim timmerschuur met erve c.a. te Ezumazijl Eigen aan K.S.Woudstra aldaar

02-05-1854 tewater gelaten van de werf van de scheepsbouwmeesters S.Geerts en Zoon te Joure de nieuw gebouwde schooner galjoot Albert van Panhuys, groot 70 lasten.

19-05-1854 10 huis- of scheepstimmerknechten goed met bijl en dissel kunnen omgaan, kunnen direct werk bekomen tegen 12 cents per uur bij Albert L.Kool, thans bij de nieuw te bouwen bruggen te Kimswerd

23-05-1854 Wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan Marten Thomas Boontje, scheepstimmerman te Oldeboorn, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen voor of oop de 1e junij 1854, ten kantore van Notaris W.A.Evertsz te Oldeboorn

26-05-1845 te koop hecht tjalkschip met schilboot, groot 29 ton, met inventaris tot schilvissen, zeil en treil, liggende aan de scheepstimmerwerf van H.van der Zee aan de trekweg bij Harlingen

30-05-1854 Twee scheepstimmerknechten gevraagd voor een jaar bij A.H.Veldstra, Scheepsbouwmeester, Grofsmid en Mastmaker te Stavoren.

02-06-1854 Een scheepsttimmerknecht gevraagd bij K.van der Werff te Birdaard

09-06-1854 Verkoping van een hektjalkschip in 1837 nieuw gebouwd op de werf van F.J.Prins te Nijehaske.

13-06-1854 te koop een bijna nieuwe vis-aak [..] alsmede een snikschip, 8 ton. Te bevragen bij scheepsbouwmeester H.S.Schotsman te Workum

16-06-1854 zes scheepstimmerknechten kunne voor geruime tijd werk bekomen bij J.H.van der Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker

23-06-1854 Sipke W.Zwat scheepstimmerbaas te Grouw [regelt de nalatenschap van wijlen Antje Thomas Riemersma, winkelierse in Grouw]

22-08-1854 te koop ene onlangs opgerichte scheepstimmerhelling, met daarbij nieuw afgebouwd huisje, zeer geschikt en voordelig ter uitoefening der scheepstimmeraffaire, gelegen aan de Echtenerbrug. Te bevragen bij Sipke Geerts Koopman te Joure

26-09-1854 te koop een Binnenaal-aak met zeil en treil en koperen karrings, geheel vertimmerd en grotendeels vernieuwd. te bevragen bij Nanne Ronner, scheepstimmerman te Dockum

10-11-1854 te koop een overdekt praamschip, 15 ton, liggende aan de scheepsttimmerwerf te Heeg bij M.G.Palsma

28-11-1854 notaris Jorritsma te Sneek zal publiek verkopen: ? gedeelte of de helft van een Snikschip en veer c.a. varende van Sneek op Franeker en v.v. [etc] in gebruik bij Poppe Reijenga

29-12-1854 Op de werf van B.Spoelstra bij Heerenveen te koop een hektjalk [maten]

29-12-1854 te koop een welonderhouden hektjalkschip, 57 ton, liggend aan de werf bij S.Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw

29-12-1854 De notarissen Klaasesz en Brandsma zullen verkopen: Ene bij uitstek gunstig gelegene Scheepstimmerwerf, voorzien van ruime en sterke schuur, drie Sleephellingen, ruim erf benevens twee hechte huizingen, met erve c.a. alles staande en gelegen te Ezumazijl, nabij Oostmahorn onder Anjum, in eigen gebruik bij K.S.Woudstra, scheepsbouwmeester aldaar

1856

11-01-1856 Verkoping van een hek-tjalk [..] liggende a/d werf van L.W.Werksma te Akkrum

25-01-1856 Nieuw schip te koop, lang 13 el, bij P.W.Boorsma scheepstimmerman te Oostermeer

01-02-1856 Twee scheepstimmerknechten gevraagd bij Jetze de Jong, scheepstimmerman bij de Potmarge

01-02-1856 uit de hand te koop tjalkje, 26 ton, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst

01-02-1856 Ondergeteekenden vragen zoo spoedig mogelijk een bekwamen Scheepstimmerknecht, om als Baas te kunnen ageren. Tevens maken zij bekend dat door hun eene scheepstimmerwerf zal worden opgerigt, op een aan de Grote Vaart te Deinum gelegen terrein A.A.Nieuwland, S.A.Nieuwland

04-03-1856 Zes scheepstimmermans-knechten kunnen dadelijk geplaatst worden bij D.en L.Alta te Harlingen

14-03-1856 Twee scheeps-timmerknechten kunnen dadelijkvast werk bekomen bij Jan de Jong op de Olde Galileën bij Leeuwarden

11-04-1856 executoriale verkoop van een kofschip [..]ten verzoeke van de firma M.en R.van der Zee, scheepstimmerbazen onder Harlingen

11-04-1856 gevraagd twee à drie scheepstimmerknechten, voor een jaar vast werk, op de Nieuwe Werf te Deinum, tegen goed loon en vrije woningen. A.A.Nieuwland, S.A.Nieuwland

18-04-1856 Heden overleed in den ouderdom van ruim drie en zestig jaren Hette Simons Geerts, Scheeps-Bouwmeester alhier, onder de firma van S.Geerts en Zoon. Joure, den 15 April 1856. J.S.Geerts uit aller naam

06-05-1856 te koop een onoverdekte boot, inhoudende 5 ton bij scheepsttimmerman Nijdam [Sneek]

13-05-1856 Boelgoed. Notaris Nauta, Ylst, verkoopt ten huize van Anne J.Croles 1. meubelen en huisgeraden 2. Scheepstimmerwerk, bestaande in Gereedschappen, 2 pramen, 1 schouw, 1 nieuwe sleephelling,eene partij eiken planken, kromhout, verders kettingen, eene partij juffers, een spriettuig, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.

13-06-1856 Te koop een wel onderhouden Blokzijlder-Jagt met Roef en ronde Luiken [maten] bij J.J.Croles, scheepsbouwmeester te IJlst

20-06-1856 te koop eene halfsleten Snik, groot 10 Ton, bij E.H.van der Zee, scheepsbouwmeester te Ylst

20-06-1856 Uit de hand te koop een welonderhouden praamschuitshol, groot 54 ton bij Sipke Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw

29-07-1856 uit te hand te koop eene plaizier-boot lang 5 el en 2 palm [..] bij IJntje D.Wijbrands, scheepstimmerman te Hindeloopen

12-08-1856 Door sterfgeval uit de hand te koop: Eene soliede scheepstimmerwerf. Te bevragen bij S.Geerts en Zoon te Joure

15-08-1856 Drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij C.D.van der Werff te Dockum

22-08-1856 Boelgoed te Britswerd Notaris Van Assen, Jorwerd, verkoopt timmermansgereedschap benevens eene boot met zeil bij weduwe Johannes Jelles Sijbrandi te Britswerd

05-09-1856 te koop een overdekte schuit, liggende aan de werf van de heeren Van der Sluis en Posthuma te Gorredijk

26-09-1856 Notaris Binnerts verkoopt ten huize van de weduwe F.J.Prins, aan de Welle onder Nijehaske, “onderscheidene soorten van scheepstimmerhout, bestaande in: 3 duims, 2 ½ duims en 2 duims Eiken Planken, eenige vuuren Planken, Eiken Schrooten en Kromhout, Bokvvartuigen, 1 nieuwe snelzeilend Boot met Zeil en 2 Fokken, 1 Kraanbok, Punter, Vischwant, waaronder Aalfuiken, Bleinetten, enz., groote Ladder, Evenaar met Schaal en Gewigt, Mast met Gewigt, 3 Kruiwagens, 2 IJssleden, Pokhouten Schijven, 1 Draaibank, Ganzeroer, Schietgeweeer en eenige Meubelen en huisgeraden”

17-10-1856 Harlingen 15 october: in Friesland is thans voor het eerst een ijzeren vaartuig gebouwd, en wel aan de fabriek van de heer en Harmens en Penning alhier. [...] Naar men verneemt is het bestemd tot vrachtschip op Leeuwarden en Sneek.

07-11-1856 nieuw gebouwd schuit-schip, lang 13 el 320 streep [45 voet], wijd 3 el 330 streep [11 ¼ voet], hol 3 el 258 streep [4 ¼ voet]

14-11-1856 Notaris Munnik, Joure, verkoopt: scheepstimmerwerf met schuur, met daarbij staand net woonhuis en smederij, staande en gelegen aan de Kruissteeg bij de Kolk te Joure, alwaar tegenwoordig de scheepstimmer-affaire nog gedreven wordt door de Firma Sijmon Geerts en Zoon. Gereeedschappen en werktuigen zoo mede het aanwezige hout, kan op taxatie worden overgenomen. [Finale verkoop op 8-12: geboden woonhuis f 1300, timmerschuur en werf f 1250 smederij f 1235]

12-12-1856 Tien scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D.en L.Alta, Harlingen [idem 30-01-1857]

19-12-1856 Notaris A.van der Plaats verkoopt provisioneel 1- een scheepstimmerwerf en groote timmerschuur c.a., staande en gelegen op Schilkampen bij- en onder Leeuwarden, gekwoteerd letter M no 222, Kadaster sectie F no 670 ter grootte van 11 roede 40 el; laatst in gebruik bij wln. Jarig P.v.d.Meulen; 2- eene huizinge; 3- eene huizinge

1857

02-01-1857 Verkoping -notaris A.van der Plaats te Leeuwarden van: Eene SCHEEPSTIMMERWERF en groote TIMMERSCHUUR c.a. staande en gelegen op Schilkampen nabij en onder Leeuwarden, gequoteerd letter M. no 222 kadaster sectie F., no 670, ter grootte van 11 roede 40 el; laatst in eigen gebruik bij wln. Jarig P. vd Meulen; geb f 1111.-

09-01-1857 Verkoping van Hek-tjalkschip, 77 ton, aan de werf van B.K.Spoelstra te Nijehaske met inventaris

09-01-1857 Uit de hand TE HUUR bij geslotene Briefjes voor 5 jaren: eene zeer ter nering staande scheeptimmerwerf MET NETTE woonhuizing, GROOTE scheepstimmerschuur en ruim Erf, staand en gelegen te Sloten aan de Algemene Vaart en Rijdweg, waarop sedert jaren gemeld bedrijf met goed gevolg is uitgeoefend. De briefjes moeten franco ingeleverd worden vóór 1 feb. bij P.E.VAN SLUIS te Sloten

16-01-1857 Een scheepstimmerknecht kan dadelijk of met Maart e.k. vast werk bekomen bij S.B.van Manen te Berlikum

30-01-1857 Te Huur: Een SCHEEPSTIMMERWERF, met twee HELLINGEN, groote TIMMERSCHUUR en nette Huizinge op Schilkampen bij Leeuwarden; tersond te aanvaarden. Te bevragen bij B.D.BAKKER, op het Vliet aldaar [idem 13-03-1857]

30-01-1857 Tien scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D & L.Alta te Harlingen

06-02-1857 uit de hand te koop een tjalkschip, groot 21 ton. Te bevragen op de Nieuwe Scheepswerf te Deinum

06-02-1857 Twee overdekte praamschepen, best onderhouden te koop bij O.L.Lantinga, Scheepsbouwmeester te Ylst. Ook gevraagd twee scheepstimmerknechten.

06-02-1857 uit de hand te koop een nieuwgebouwd en sterk tjalkschip [maten] bij J.Boorsma, Mr. scheepstimmerman te Sneek

27-02-1857 Twee SCHEEPSTIMMERKNECHTEN kunnen dadelijk werk bekomen bij SIEMEN G. vd. WERF, Scheepstimmerman te Cromwal onder Britswerd

06-03-1857 Uit de hand te koop een overdekt kofscheepje met inventaris, groot 9 ton, bij Dirk de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

13-03-1857 Uit de hand te koop: Eene overdekte PRAAM, met besten Inventaris, volgens meetbrief 9 ton, bij SCHEEPSTIMMERMAN D.T.ALBERTSMA te Oldeboorn

13-03-1857 te huur een SCHEEPSTIMMERWERF met 2 HELLINGEN, groote TIMMERSCHUUR en met nette HUIZINGE op Schilkampen bij Leeuwarden. Te bevragen bij B.D.Bakker op het Vliet te Leeuwarden

27-03-1857 Te huur of uit de hand te koop: Eene florissante SCHEEPSTIMMERWERF te Joure, waar meer dan eene eeuw het vak met goed succes werd uitgeoefend, en vele grote schepen, zoo als Koffen, Schoeners en Tjalken zijn gebouwd; benevens een nette BURGER-HUIZINGE. Bij koop kan hoogstwaarschijnlijk het grootste gedeelte der koopsom onder die panden worden gehouden. Te bevragen bij den Heer H.F.de JONG, Koopman te Joure. Brieven franco.

01-05-1857 uit de hand te koop een tjalk in aanbouw te Heeg, lang pls ms 73 of 15,00 el, wijd pls.ms. 16 ¾ of 4.70 el, hol pls. ms. 7 of 2.10 el. Nadere informatien en conditien bij Ter Horst te Sneek en bij Oppedijk te Ylst

15-05-1857 De ondergetekende brengt ter openbare kennis dat hij zich als SCHEEPSBOUWMEESTER heeft verplaatst naar Joure, op de Groote of Buitenwerf van de gunstig bekende Firma SIJMON GEERTS en Zoon. Hij neemt de vrijheid zich ten zeerste aan te bevelen, bijzonder aan degenen die hem en de ontbondene firma SIJMON GEERTS en ZOON met hun vertrouwen tot nog toe hebben vereerd; zullende hij, door eene prompte behandeling, zich bij voortduring dat vertrouwen trachten waardig te maken. Joure 12 mei. Eeltje Holtrop van der Zee

15-05-1857 te koop twee pramen bij Henstra, scheepstimmerbaas te Langweer

19-05-1857 Vijf scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij T.W.Kamp te Dragten en W.T. Kamp te Leeuwarden

22-05-1857 te koop aangeboden een snelzeilende boot en een aak bij Eeltje van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw

19-06-1857 uit de hand te koop: een overdekt veerschip en een zes-tons praam, beide in beste staat bij S.A.Nieuwland te Deinum

23-06-1857 Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Sneek van 17 juny 1857 is Douwe Douwes van der Werf, scheepstimmerman wonende te Sneek, wegens zwakheid van verstandelijke vermogens, op eigen verzoek, gesteld onder curatele.

17-07-1857 een veerschip te koop, 18à 19 ton, in zeer goede staat, bij O.L.Lantinga scheepsbouwmeester te Ylst

08-09-1857 uit de hand te koop een halfsleten overdekte snik, te bevragen bij A.W.Post in’t Moddergat of bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas bij Dockum

11-09-1857 Op de scheepswerf te Deinum is te bekomen een halfsleten trekschip, geschikt tot eene woning. Brieven franco naar R.Kuiken, Mr.Smid aldaar

25-09-1857 Uit de hand te koop of te huur een royale scheepstimmerwerf Te bevragen bij den eigenaar Meindert G.Palsma

06-10-1857 Vier scheepstimmerknechten kunnen terstond werk bekomen bij Jan Alkema te Makkum

16-12-1857 Aan de scheepstimmerwerf te Deinum ligt te koop een tjalkschip in goede staat

23-10-1857 Een nieuw potschip te koop, metende 10 ton bij K.P.Schuitmaker te Menaldum

17-11-1857 Bij geslotene briefjes te huur eene royale scheepstimmerwerf, gelegen in het dorp Heeg. Briefjes moeten worden ingeleverd voor 1 dec. 1857 bij H.Bokma.

24-11-1857 Te Heeg eene florissante scheepstimmerwerf te huur thans bewoond door Rienk Boxum Te bevragen bij E.Vlink te Sneek [op 18-12 tevens ook zeer geschikt voor Zeilmakerij en taandrij, liggende aan het Heegemer Var]

01-12-1857 Verkoping van een nieuw overdekt potschip liggende bij K.Schuitmaker te Menaldum. Geboden f 380

25-12-1857 S.A.Nieuwland te Deinum vraagt 4 scheepstimmerknechten

29-12-1857 te koop aangeboden een overdekte praam, [40 voet] goed onderhouden, bij Eeltje van der Wal, scheepstimmerman te Grouw

1858

01-01-1858 Te Heeg: Ene Scheepstimmerwerf te huur; thans in gebruik bij Rienk Boxum; tevens ook zeer geschikt voor zeilmakerij en grote Taanderij, liggend aan het Heegumer Var bij Heeg. Te bevragen bij E.Vlink te Sneek

01-01-1858 te koop goed onderhouden praam bij Eeltje T.van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw

01-01-1858 Drie scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij D.D.van der Veen, mr.scheepstimmerman te Franeker

08-01-1858 uit de hand te koop hektjalkschip 50 ton met inventaris liggend aan de werf van W.T.Kamp op Schilkampen bij Leeuwarden

08-01-1858 twee à drie scheepstimmerknechten gevraagd bij W.T.Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampne bij Leeuwarden

15-01-1858 uit de hand te koop een nieuw schip lang 15 el 392 streep (52 voet) wijd 3 el 552 streep (12 voet), hol 1 el 480 streep (5 voet) en ene oude prasam met luiken bij P.W.Boorsma te Oostermeer

29-01-1858 twee scheepstimmerknechten gevraagd bij D.J.de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward

09-02-1858 veiling van goed onderhouden praamschip liggend aan de werf van Van der Veen en Bakker te Makkum

12-02-1858 Tjeerd H.Visser te Workum vraagt twee scheepstimmerknechten

19-02-1858 te huur voor 3 jaren: Een huizinge en scheepstimmerwerf c.a. staande en gelegen op het Zuidvliet te Leeuwarden. Laatstelijk bij wijlen Bauke Bakker in huur. Conditien te vernemen bij de wed.Reitsma op Irnsumerzijl onder Friens

23-02-1858 veiling van nieuw kofscheepje laatste bevaren door wijlen G.A.Fennema, liggend a/d werf van L.W.Werksma te Akkrum

23-02-1858 uit de hand te koop een tjalkschip, 35 ton, gebouwd in 1846 te bevragen bij scheepstimmerman J.de Jong, Potmarge, Leeuwarden

23-02-1858 uit de hand te koop een nieuw schip lang 15 el 392 streep (of 52 voet) wijd 3 el 552 streep (12 voet), hol 1 el 480 streep (5 voet), bij L.O.Hoekstra te Rohel

16-03-1858 uit de hand te koop: Het halve schip, varende in de vaste beurt van Oosterlittens op Franeker, Sneek, Bolsward en Leeuwarden v.v.; te bevragen bij S.R.Kamstra, Oosterlittens

02-04-1858 te koop twee schepen, 21 ton en 15 ton, alles knap en goed bij O.L.Lantinga scheepsbouwmeester te Ylst

16-04-1858 Notaris J.Albarda Hz. te Leeuwarden zal publiek verkopen: Een sterke en ruime Scheepstimmerschuur en verdere annexen, zeer geschikt aan het water gelegen te Wartena, thans bij A.en P.H.Westerhuis, scheepstimmerlieden, in eigen gebruik.

20-04-1858 Notaris G.S.Zijlstra te Heeg zal ten huize van Roelof Durks Noorderwerf, Scheepstimmerman te Woudsend, presenteren te verkopen: Een nieuw scheepshol naar gissing groot 16 ton, 6 pramen, waaronder één nieuwe, 1 nieuwe boot, 1 jagt met 2 stel zeilen; voorts ene grote partij scheepstuigagie; enige meubelen en huisgeraden

23-04-1858 te koop potschip, laatst bevaren door [..], liggende aan de werf van L.W.Werksma te Akkrum

23-04-1858 te koop aangeboden; overdekte praam, 17 ton, in 1852 nieuw uitgehaald. Bij Eeltje F.van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw

27-04-1858 Uit de hand te koop: twee schepen, ieder 21 ton, aan de scheepswerf te Deinum

30-04-1858 te koop een nieuw schip lang 14 el (of 50 vt), te bevragen bij W.T.Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden

07-05-1858 te koop wel onderhouden kofke, 10 ton , bij S.Zwat te Grouw

11-06-1858 te koop een nieuw schip [55 vt] bij J.Boorsma, scheepstimmerbaas te Sneek

18-06-1858 te koop veerschip, 11 ton, aan de scheepstimmerwerf van v.d.Slujis en Posthuma te Gorredijk

18-06-1858 twee knechten gevraagd bij Westerhuis, scheepstimmerman op ‘t Zuidvliet te Leeuwarden

02-07-1858 te koop best onderhouden tjalkschip bij S.Nieuwland te Deinum

20-07-1858 Verkoping van voor korte jaren nieuwgebouwd kofscheepje 28 ton [...] liggend aan de Scheepstimmerwerf van Bakker en Van der Veen te Makkum

17-08-1858 Finale verkoping van een best ongewegerd vaartuig, 25 ton, liggend aan de werf bij T.Kamp te Dragten

20-08-1858 te koop veerschip 21 ton, dito 15 ton, veersnik met lange roef, 9 ton, alle nog goed in staat bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst

10-09-1858 Gisteren werd de kiel gelegd op de werf Welgelegen van de scheepsbouwmeesters D.en L.Alta van een schoonerschip groot plm. 120 gemeten lasten

10-09-1858 Veerschip, 15 ton, te koop bij O.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst

01-10-1858 te koop welonderhouden veerschip, 26 ton, en jagtscheepshol, 32 ton bij J.J.Croles, scheepsbouwmeester te Ylst

15-10-1858 Te koop een op stapel staand Schuiteschip, geheel geboeid, lang 13 el 15 dm. (46 vt), wijd 3 el 15 dm. (11 vt), hol 1 el 15 dm (4 vt); alsmede een pramshol groot 17 ton bij Eeltje F.van der Wal te Grouw

13-11-1858 Te koop bij K.v.d.Werff te Birdaard een goed overdekte schuit groot 17 ton

03-12-1858 uit de hand te koop een hecht halfsleten tjalkje, groot 24 ton en idem kofke, bij W.P.Boorsma te Rohel

10-12-1858 uit de hand te koop een best onderhouden schuiteschip, lang 40 en ongerveer wijd 10 voet, uitmuntend geschikt tot modder varen. Te bevragen bij Jan de Jong, Scheepstimmerman op Olde Galileeén te Leeuwarden

10-12-1858 De Notaris W.A.Evertsz te Oldeboorn zal verkopen: Ene Burgerhuizinge met daarbij staande grote Scheepstimmerschuur met ruime Erven, op het eind van de Kruissteeg te Joure, benevens ene daarbij staande afzonderlijke woning te samen groot 17 r. 12 el. In de schuur is vroeger, door de Heren Geerts met het beste gevolg ene scheepsbouwerij gedreven en wordt daarin thans ene wagenmakerij uitgeoefend.

14-12-1858 Notaris A.Witholt te Sexbierum zal verkopen: 2. Een woonhuis en scheepstimmerwerf, met en kleine sleedhelling en Draaispillen, schuur en verdere toe- en aanbehoren, aan de Franekertrekvaart onder Harlingen; thans bij Dirk Rommerts van der Zee in huur voor f 150 per jaar

17-12-1858 De notaris Waubert de Puiseau in de Lemmer zal veilen en verkopen: Ene sedert onheugelijke jaren met succes gedrevene en bijzonder gunstig gesitueerde Scheepstimmerwerf, voorzien van twee sleephellingen, met woon, 2 schuren, bleekveld, ruim erf enz. allen naast elkander staande en gelegen aan het einde der Benedenschans en het vaarwater de Rien binnen de Lemmer, te zamen groot 13 r. 42 el, thans nog bij den eigenaar W.J.Reijenga in gebruik

21-12-1858 Een scheepstimmerman kan dadelijk of maart e.k. vast werk bekomen bij J.B.van Manen, scheepstimmerbaas te Berlikum

24-12-1858 uit de hand te koop: een nieuw schuitje met roef en platte luiken, ongeveer 20 ton. Te bevragen bij scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema

24-12-1858 Notaris Evertsz zal verkopen: Ene welingerichte Burgerhuizinge met daarbij staande Scheepstimmerschuur en afzonderlijke wonming, met ruime erven te samen groot 17 roede 12 el, aan de Kolk te Joure

31-12-1858 te koop een best halfsleten Turfschip, groot 23 ton bij E.H.van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure

31-12-1858 te koop welonderhouden hektjalk, aan de werf van S.Zwat te Grouw

1859

07-01-1859 te koop eene hechte wel onderhouden hektjalk, met inventaris, groot 52 ton, te bevragen bij K.Keimpema, aan de werf van S.Zwat te Grouw

07-01-1859 te koop een turftjalk met mast, groot 46 ton, liggende aan de werf van T.A.Visser te Workum

07-01-1859 te koop een best hlafsleten turfschip, groot 23 ton, bij E.H.van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure

07-01-1859 te koop een nieuwe praam, staande op stapel, [maten] ongeveer 13 ton; benevens een wel onderhouden veerschip, 11 ton, bij K.Prins, scheepstimmerbaas te Woudsend

07-01-1859 De finale verkoop der scheepstimmerwerf, met huizinge en aanbehoren, in de Benedenschans in de Lemmer, bij den eigenaar W.J.Reijenga in gebruik, is uitgesteld tot en bepaald op Maandag den 10 Januarij 1859; zijnde hierop slechts geboden f 1200

14-01-1859 te koop een nieuw schuitschip met Eiken Wegering, ongeveer 21 ton, alsmede eene beste somp, bij Eeltje T.van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw

21-01-1859 te koop tjalkschip, nieuw gewegerd, groot 80 ton, met inventaris bij Cats, scheepstimmerman te Heerenveen

28-01-1859 te koop: een nieuw schuiteschip, lang 13? el (of 48 voet), wijd 3? el (of 11? voet), hol 1 el 32 duim (of 4? voet) bij B.v.d.Kolk, scheepstimmerbaas te Wartena

28-01-1859 te koop een overdekt praamschip, groot 22 ton, in zeer besten staat; te bevragen bij Arjen van Balen, scheepstimmerman te Irnsum

01-02-1859 Vier à vijf scheepstimmerknechten gevraagd bij B.P.Cats, scheepstimmerbaas te Nijehaske

04-02-1859 te koop een nog hecht hek-tjalkschip, groot 44 ton, met inventaris bij S.Zwat te Grouw

04-02-1859 te koop een nieuw gebouwd schip, groot 22 ton, liggende aan de Werf te Deinum

11-02-1859 Te huur op Mei, een scheepstimmerwerf, met huizing, groote timmerschuur en drie sleephellings, en te koop: een nieuw schuitje, scheepshol met roef en luiken, groot ongeveer zestien ton, bij den Scheepsbouwmeester R.D.Noorderwerff te Woudsend

11-02-1859 Te koop voor een zeer billijken prijs: een bevaren tjalkschip, groot 40 tonnen, met of zonder inventarris; ter bezichtiging aan de Scheepstimmerwerf aan de Engelenvaart bij Heerenveen

18-02-1859 verkoping van een overdekt tjalkschip, groot 21 ton, met inventaris liggend aan de Scheepstimmerwerf van J.H.Alkema te Makkum

25-02-1859 Te koop: een nieuw schip, van binnen met eiken wegering, liggende te water lang 13 el 1 palm 4 duim (46 voet), wijd 3 el 1 palm 4 duim (11 voet), hol 1 el 1 palm 4 duim (4 voet); benevens een beste somp en eene praam, 6 à 7 ton; bij Eeltje T. van der Wal te Grouw

04-03-1859 te koop een veerschip met Zeil en Treil, groot 15 ton alles nog hecht en sterk bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst

04-03-1859 Een schip te koop, liggende aan de werf bij Pieter Willems Boorsma te Oostermeer

04-03-1859 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij K.F.Prins, scheepstimmerbaas te Woudsend

04-03-1859 Verkooping van [..] 2. Een tot velerlei gebruik zeer geschikt overdekt tjalkschip [..] groot 21 ton, met deszelfs volledigen Scheeps-Inventaris, liggende aan de Scheepstimmerwerf van J.H.Alkema te Makkum; waarop geboden de zeer geringe som van f 186

08-03-1859 Te koop: Eene nieuwe snik, groot 14 ton. Te bevragen bij Klaas P.Schuitmaker te Menaldum

11-03-1859 Een fraai ijsschuitje met toebehooren uit de hand te koop, aan de Werf van C.D.van der Werff te Dockum

18-03-1859 te koop of te huur eene nieuwe praam, groot 8 ton, voor overdekt, bijzonder geschikt tot moddervaren. Te bevragen bij A.van Balen, scheepstimmerbaas te Irnsum

18-03-1859 te koop een praamschip groot 17 ton, met Zeil en Treil, hecht en goed, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst

01-04-1859 Te koop: Eene groote nieuwe praam, voor overdekt, geschikt tot moddervaren, aan de Werf te Langweer

08-04-1859 Uit de hand te koop te Deinum: Een nieuw gemaakt schip, lang 13,70 el, wijd 3,16 el en 1,17 el hol, liggend aan de scheepswerf aldaar

19-04-1859 Een of twee scheepstimmermansknechten, ongehuwd, kunnen voor een jaar dadelijk vast werk bekomen bij H.K.Slager te Tjallebert

03-05-1859 Uit de hand te koop: een voor weinige jaren nieuw uitgehaald en best onderhouden snikschip, gemeten op 10 ton, met Zeil en Treil, te bevragen bij Klaas P.Schuitemaker te Menaldum en bij de eigenaar Hidde Wytzes de Vries te Sneek

20-05-1859 Te koop : Twee snelzeilende schepen met Zeil en treil, alles volledig en in besten staat, zijnde een Jagt of Veerschip, groot 23 ton, een Jagt of Boot, groot 5 ton, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst. Alsmede een hecht en sterk veerschip, met Zeil en Treil, groot 15 ton.

20-05-1859 Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 61 tonnen, liggende aan de scheepstimmerwerf van T.A.Visser te Workum

03-06-1859 Uit de hand te koop: Twee hechte overdekte schepen, het eene groot 25 ton en het ander 13 ton, met Zeil en Treil, bij H.de Jong, scheepstimmerman te Heeg

07-06-1859 Een bekwame scheepsttimmerknecht kan vast werk bekomen bij B.S.van der Werff te Birdaard

10-06-1859 Faillissement van Binnert Spoelstra, scheepstimmerman te Nijehaske

17-06-1859 Uit de hand te koop; een best, oud tjalkscheepje, groot 19 ton; te bevragen bij S.Nieuwland te Deinum

21-06-1859 Te koop een overdekte en gewegerde praam groot 13 ton met mast en zeilen; liggende bij de werf van M.T.Boontje te Oldeboorn

21-06-1859 Te koop 2 veerschepen, een 23 en een 15 tonnen, volledig met zeil en treil enz. alles in besten staat bij O.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst

21-06-1859 Uit de hand te koop eene in 1856 nieuw gebbouwde Praam, met Roef en platte luiken, groot 9 ton, met den Inventaris; liggende aan de scheepswerf van Jan H.Alkema te Makkum

21-06-1859 Publieke verkoping van een in 1858 nieuw gebouwd Praamschip, groot 13 tonnen, liggend aan de werf van J.B.Cats te Echtenerbrug

08-07-1859 Twee schepen te koop, zijnde een zeer net Praamschip, met Roef, Bollestal en tuigagie, groot 16 ton, en een dito Praamschipshol, met Roef en Bollestal, nog sterk en goed, bij J.J.Croles, Scheepsbouwmeester te Ylst

08-07-1859 Drie vaartuigen uit de hand te kop. Een turfschip, groot 23 ton, een Praam met luiken, groot 11 ton, en een oud Veerschip; te bevragen bij E.Holtrop v.d.Zee te Joure

09-08-1859 Huizinge en scheepstimmerwerf. De Notaris A.Binnerts te Heerenveen zal, als Curator in het faillissement van B.Spoelstra te Nijehaske [..] provisioneel verkopen: 1. Eene burgerhuizinge 2. Eene ruime scheepstimmerwerf met twee geheel vernieuwde schuren, sleephelling en verder toebehoren staande en liggende aan den Heerenwal te Nijehaske

30-08-1859 Notaris A.R.van Voorst te Heerenveen zal, ten verzoekean den Heer Mr.J.C.Bergsma, procureur aldaar, als Curator in het faillissement van Binnert Spoelstra,[..] verkopen: Eene in aanbouw zijnde Tjalk, 3 pramen, groot 7,6en 3 tonnen, 2 Bokvaartuigen, 1 schouw en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.

16-09-1859 Uit de hand te koop: Een nieuw schip, lang 12 el 750 str. (of 45 vt.), wijd 2 el 975 str. (of 10 vt. 6 dm.), hol 1 el 130 str. (of 4 vt.); bij W.T.Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen te Leeuwarden [advertentie idem op 04-02-, 11-02- en 26-04-1859]

27-09-1859 Uit de hand te koop: Een best kofscheepje met volledigen Inventaris, groot 16 ton, bij Dirk J.de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward

30-09-1859 Uit de hand te koop: een Veerschip, groot 16 ton, [..] te bevragen bij S.Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw.

04-10-1859 Heden morgen overleed na eene korte maar hevige ziekte, mijn geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragenden Vader Cornelis Poppes Bakker, scheepsbouwmeester alhier, in den ouderdom van 47 en na eene allergenoegelijkste echtvereeniging van ruim 21 jaren. Lemmer, 29 Sept. 1859 D.S.Visser, Wed. C.P.Bakker

25-10-1859 Uit de hand te koop : een tjalkschip, groot 23 tonnen, met zeil en treil, haken en boomen, anker en tros, staand en loopend wand en verder aanbehooren, liggende bij de scheepstimmerwerf aan de Buren te Heeg; te bevragen bij notaris Zijlstra aldaar

28-10-1859 Notaris P.Boltjes te Grouw verkoopt provisioneel: [..] een welonderhouden snikschip, dienende tot Veerschip tusschen Britswerd, Leeuwarden en Sneek vice versa., groot 7 ton, en [..] [LC 04-11, 11-11 en 18-11-1859

04-11-1859 te koop wel onderhouden Hek Tjalk Schip met compleeten Inventaris, groot volgens meetbrief 64 ton alsmede een nieuw op stapel staand Tjalkschip, groot 30 ton Te bevragen bij de Scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Woudsend

04-11-1859 Aan de Scheepswerf te Deinum is uit de hand te koop: Een best Oud T jalkschip, groot 19 ton, liggende aldaar

08-11-1859 Op den 29 October 1859 overleed, aan verval van krachten, mijn geliefde Broeder R.D.Noorderwerf, in den ouderdom van c.a. 74 jaren, in leven scheepstimmerbaas te Woudsend. De wed. R.T.Nolles

11-11-1859 Aan de Scheepswerf te Deinum is uit de hand te koop: Een best Oud Tjalkschip, grpoot 19 ton, liggende alkdaar. Tevens een of twee scheepstimmerknechten gevraagd

11-11-1859 Te huur eene huizinge en scheepstimmerwerf. Door sterfgeval wordt te huur gepresenteerd: Eene huizinge met Erf en Grond, met eene bijna nieuwe scheepstimmerschuur en twee hellingen, alles staande en gelegen in het Meer, aande zogenaamde Veersluis nabij Heerenveen; - te aanvaarden wat betreft de schuur en hellingen, op den 5 maart a.s. of, des verkiezende, dadelijk, op getauxeerde waarde worden overgenomen.

18-11-1859 Verkoop van beurtveer van Sneek op Meppel met ‘wel onderhouden en in 1858 op de werf van J.Croles te Ylst net gebouwd Kajuitschip, de “Drie Gezusters”genaamd, groot 33 tonnen, met deszelfs uitmuntende inventaris

22-11-1859 Te Heeg scheepstimmerwerf te huur, liggend aan de Heegumervaart. [zelfde bericht als 27-12-1859]

22-11-1859 Door sterfgeval uit de hand te huur een nieuwe behuizing met een scheepstimmerwerf, staande en gelegen te Stroobos. Nadere inlichtingen bij Ids Klazes Woudstra te Stroobos

09-12-1859 uit de hand te koop: het geadmitteerde Veer en Schip, varende in de vaste beurt van Britswerd op Leeuwarden en Sneek en v.-v. Nadere informatien te bekomen bij K.J.Fopma te Britswerd en F.J.Fopma te Wommels

13-09-1859 verkoop van scheepstimmerschuur te Wartena, aan het vaarwater aan de Buren, bij Bote H.van de Kolk in eigen gebruik. [16-12-1859 verkoop uitgesteld tot begin volgende maand]

16-12-1859 verkoping van een schilschip, 14 ton, liggend aan de scheepstimmerwerf van Bakker en Van der Veen te Makkum

27-12-1859 te Heeg scheepstimmerwerf te huur aan de Heegumervaart. Gereedschappen kunnen op taxatie worden overgenomen. Ook geschikt voor zeilmakerij en taanderij. Te bevragen bij E.G.Vlink te Sneek

30-12-1859 Notaris Z.S.de Haan, Leeuwarden, verkoopt op verzoek van mr.W.W.Kutch, advocaat te L’warden een huis, no 58, scheepstimmerschuur en helling aan het vaarwater aan de Buren te Wartena, sectie B no 271 en no 272, bij Bote H.v.d.Kolk in eigen gebruik; te aanvaarden op 12-05-1860

30-12-1859 J.de Jong, scheepstimmerman bij de Potmarge vraagt twee scheepstimmerknechten

30-12-1859 Verkoping van huizing en scheepstimmerwerf, schuur en verder aanbehoren, met onvrije stede en grond, aan de ‘groote Middel-turfvaart’onder Echten, eigen aan R.K.Slager [idem 03-01-1860]

1860

03-01-1860 Te Heeg Scheepstimmerwerf te huur, op mei e.k. en ook terstond te aanvaarden liggende aan de Heegumervaart. De gereedschappen kunnen op tauxatie overgenomen worden. Dezelve is ook zeer geschikt voor Zeilmakerij en Taanderij. Te bevragen bij E.G.Vlink [idem 24/1, 31/1, 7/2]

06-01-1860 Verkoop van een huis, scheepstimmerschuur en helling c.a. te Wartena De notaris Z.S.de Haan te Leeuwarden zal verkopen: een huis no 58, scheepstimmerschuur en Helling en Erf, staande en gelegen aan het Vaarwater aan de Buren te Wartena, sectie B no 271, groot 21 roede 90 el en no 272 groot 8 roede 50 el; bij Bote H.v.d.Kolk in eigen gebruik

06-01-1860 Twee scheepstimmerknechten die hun werk verstaan. kunnen met maart 1860 vast werk bekomen bij J.de Jong, scheepstimmerman bij de Potmarge te Leeuwarden

06-01-1860 Bij geslotene briefjes te huur, voor den tijd van 3 of 5 jaren: Een huizinge en Scheepstimmerwerf, met nieuwe Schuur en twee sleephellingen, staande en liggende gunstig gelegen aan den Compagnons- en 16 roeden vaart bij de Veensluis, in het meer bij Heerenveen. Aanvaarding 5 maart 1860

10-01-1860 Verkoping te Woudsend: De notaris G.Zandstra te Balk zal veilen: 1- Ene welonderhouden Huizinge met timmerschuur, Bleek en Erf, benevens ene bij uitnemendheid zeer geschikt gelegen en van ouds met veel succes gedreven Scheepstimmerwerf, waarop 3 Hellingen, 1 touwhok, 1 hok tot berging van diverse goederen en waarbij tevens een Jagthuis, alles staande op het Noordeinde van het vaarwater de Ee te Woudsend Alles nagelaten door Roelof Durks Noorderwerf, in leven te Woudsend 2- Een nieuw overdekt schuitje, staande op voormelde Scheepstimmerwerf, lang ong 10 el, wijd plm. 2¾ el en hol 1 ¼ el, zijnde hetzelve nog niet afgewerkt en zonder mast of enige Tuigagie 3- een jagt met zeil en treil [etc] 4- een best onderhouden Tjalkschip [etc]

13-01-1860 Uit de hand te koop: Een hecht en welonderhouden tjalkscheepje, lang 13 616 el (46 voet0 wijd 3.330 el (11 ¼ voet) hol 1-332 el (4 ½ voet) des verkiezende met den gehelen inventaris; alles 6 jaar oud; - liggende ter bezigtiging aan ‘t Oosteinde te Sneek, bij den eigenaar Pieter Westra Verder te bevragen bij Jan Cats Scheepstimmerman te Echtenerbrug

13-01-1860 Uit de hand te koop: Een tjalkschip, groot 23 tonnen, met zeil, treil, haken, bomen, anker, tros, staand en lopend want en verder aanbehoren liggende bij de Scheepstimmerwerf aan de Buren te Heeg. Te bevragen bij de Notaris G.S.Zijlstra

20-01-1860 Te koop: Eene nette en sterke overdekte Snik, groot 8 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij C.Katje, op de Nieuweburen te Leeuwarden [deze naam is al een paar keer eerder gevallen; handelaar?]

20-01-1860 Uit de hand te koop: Een welonderhouden kofscheepje, groot 18 ton, met volledigen Inventaris. Te bevragen bij W.J.Reyinga, scheepstimmerman te Lemmer

24-01-1860 Uit de hand te koop: Een nog hecht Vaartuig met zeil en treil, Ankers en Touwen, en eene Schelppraam, alles ingerigt tot de Schelpvangst, groot 21 ton. Te bevragen bij H.H.Vlink, op de streek bij Dokkum

27-01-1860 Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij D.D. van der Veen te Franeker

27-01-1860 Te koop: Een nieuw schip, staande op de werf te Nijehaske, lang 21-608 el (73 voet), wijd 5-180 el (17 ½ vt) en hol naar rato, in staat op April te worden geleverd. Te bevragen bij Van der Sluis enTuymelaar te Heerenveen

27-01-1860 te koop Een nieuw Schip, lang 17-020 (57 voet en 6 duim), wijd 3-747 (12 voet en 2 duim), hol 1-527 (5 voet en 2 duim) bij P.W.Boomsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer

07-02-1860 S.Nieuwland te Deinum verlangt 4 Huis- en 2 Scheepstimmerknechten. Is mede uit de hand te koop: een oud schip, groot 21 ton, à contant, heel goed koop

14-02-1860 2 Scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen vast werk bekomen bij D.J.de Boer, scheepsbouwer te Bolsward, bij wien te koop is: Een zeer sterk beurtschip, groot 29 ton, geschikt tot alle gebruik, zeeer goedkoop

17-02-1860 Te koop: Een nieuw schip, lang 12 el 750 str (of 45 voet), wijd 2 el 975 str (of 10 vt 6 duim) hol 1 el 130 str (of 4 voet) bij W.T.Kamp Scheepstimmerbaas te Leeuwarden

24-02-1860 Schepen te koop: zijnde een Tjalkje, met mast enz.26 ton Een jagt of veerschip, met zeil en treil, groot 23 ton. Een welingerigt Potschip, met tuig, 26 ton. Een boot of Jagt, met losse roef, twee stel zeilen, 5 ton; alle nog zeer hecht en sterk bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst

24-02-1860 te koop voor een civielen prijs Een welonderhouden Veerschip, groot 16 ton, met of zonder inventaris, bij S.Zwat te Grouw

24-02-1860 De notaris G.S.Zijlstra te Heeg zal verkopen: een tjalkschip, groot 23 tonnen, met zeil en treil, ankers en tros, staand en lopend want liggende bij de scheepstimmerwerf in de Buren te Heeg

09-03-1860 Bij E.v.d.Wal te Grouw is uit de hand te koop: een overdekt schuiteschipshol, groot 15 ton, oud 10 jaar, sterk en best, alsmede twee pramen, groot 5 tonnen

23-03-1860 een scheepstimmerknecht kan van stonden aan werk bekomen bij O.L.Lantinga te IJlst

17-04-1860 Een of twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij M.M.v.d.Werf te Kootstertille

24-04-1860 te koop een sterk suitelschip met zeil en toebehoren, groot 8 ton. Te bevragen bij J.Boorsma, scheepstimmerman te Sneek

27-04-1860 notaris Douma te Gorredijk verkoopt een wel onderhouden schuiteschip, lang 13 el 50 dm (48 vt), wijd 3 el 36 dm (12 vt) en hol 1 el 54 dm ( 4 ½ vt) groot 27 ton, liggend bij de werf van T.W.Kamp [Drachten]

27-04-1860 deurwaarder Bargsma verkoopt tjalkscheepshol, groot 24 tonnen, laatst bevaren doot Jacobus Hoekstra, thans liggende aan de werf van Ype de Jong bij de Gorredijk

01-05-1860 Bij vonnis van de Arr. Regtbank te Heerenveen van den 26 April 1860 is in staat van faillissement verklaard Bartele Pieters Cats, scheepstimmerman, wonende te Nijehaske, ingegaan den 26 april 1860 en zijn in dit faillissement benoemd tot Regter-commissaris de Edel Achtb.Heer Mr. Johannes Casparus Bergsma en tot Curator Mr Philippus van Blom, procureur wonnende te Nijehaske

04-05-1860 Verkoping van schuiteschip met mast, 25 ton, benevens 10 bollepramen in verschillende grootte , van 6 tot 10 ton, liggende bij de werf van T.W. Kamp te Dragten

04-05-1860 Een snik met roef en inventaris. alles nog best, 5 à 6 ton, E.Holtrop v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure

11-05-1860 gevraagd een of twee scheepstimmerknechten bij M.M.van der Werf te Kootstertille.

18-05-1860 Aan de scheepswerf te Deinum te koop een best en sterk oud potschip, 9 ton; verder gevraagd 1 à 2 scheepstimmerknechten. S.A.Nieuwland

29-05-1860 uit de hand te koop een veerschip met zeil en treil groot 16 ton, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst

01-06-1860 Verkoop van schepen [..] een overdekt kofschip, groot 13 ton, liggend aan de helling van Hoekstra te Rohel

08-06-1860 Hardzeilpartij op woensdag den 20 juny 1860 bij Eeltje van der Wal, door boten van 6 el 4 palm en daar beneden

12-06-1860 uit de hand te koop: eene onoverdekte praam, zoo goed als nieuw, groot 7 ton, met zeil en treil en completen inventaris. Te bevragen bij G.H.Dorenveld, scheepstimmerbaas te Hommerts

15-06-1860 3 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.H.van der Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker

06-07-1860 notaris G.Boschloo te Heerenveen zal verkopen: 1- een in aanbouw zijnde kleine tjalk en 6 pramen of bokken; 2- scheepstimmergreedschappen; 3- scheepstimmerhout; 4-meubelen en huisraad. Faillissement van Bartele Pieter Cats te Nijehaske

03-08-1860 te koop een beste aardappelsnik, groot 11 ton, liggend aan de werf bij T.Bergsma te Makkum

17-08-1860 Uit de hand te koop: enige scheepstimmermansgereedschappen, als eene groote helling, zijnde zo goed als nieuw, ene dito, verder woelkettingen, stjoenhaken, ene dito en zetbeugels, 1 beste takel met blokken, grootte hellinghaken met ketting en blokken, schijven koevoeten en alles wat tot ene welgestelde Scheepstimmerwerf behoort. Te bevragen bij Age Wiebes van den Berg, scheepstimmerman ter Heeg

17-08-1860 te koop een hecht schip, groot 24 ton, te bevragen bij P.W.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer

24-08-1860 verkoping ener scheepstimmerwerf en huizen bij Heerenveen. De notaris A.R.van Voorst te Heerenveen zal [...] verkopen: A-1 zekere scheepstimmerwerf met 2 hellingen en 2 slepen “de Morgenstond” genaamd, Timmerschuur, 2 Spaanhokken, Touwhok, Stede en grond, c.a. bijzonder gunstig staande en gelegen aan de Heerensloot te Nijehaske bij Heerenveen, welke Fabriek zeer vele jaren door Bartele Pieters Cats en zijne voorouders is uitgeoefend. 2 eene in 1829 nieuw gestichte dwarshuizinge no’s 69 en 70 met tuinen en vruchtbomen, staande en gelegen onmiddelijk naast het vorige perceel, zoals thans door Bartele P.Cats en Egbert W.de Boer wordt bewoond. B. Voorts [..] curator in den faillieten boedel van Bartele P.Cats

28-08-1860 uit de hand te koop een hecht welonderhouden schuiteschip, groot 17 ton, met inventaris, zeer geschikt te schilvissen, alsmede tot vervoer van granen, turf enz. Te bevragen bij den Scheepstimmerman Vink te Dockum

21-09-1860 te koop een hecht praamscheepje met roef, 13 ton; een dito grootte boot, groot 3 ton, beide voorzien van zeil en treil, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerman ter Ylst

21-09-1860 te koop 2 hechte kofscheepjes, groot 24 en 21 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij H.M. de Jong scheepstimmerman te Heeg [idem 07-09-1860

28-09-1860 uit de hand te koop een welonderhouden tjalkschip, groot 38 tonnen, met inventaris. Te bevragen bij H.Schotsman te Workum

05-10-1860 uit de hand te koop ene nieuwe praam, geheel klaar [maten] te bevragen bij de Wed.F.J.Prins aan de Nieuwe Brug

09-10-1860 verkoping aan de Scheepstimmerwerf te Staveren van scheepsgoederen en sloophout afkomstig van het in de maand july j.l. in de haven van Staveren gezonken tjalkschip.

12-10-1860 te koop een hecht praamschuitshol, groot 74 ton, liggende aan de werf van T.A.Visser te Workum

16-10-1860 te koop een hechte tjalkschuit, groot 21 ton. Te bevragen bij W.Nijdam, scheepstimmerman te Bolsward

23-11-1860 te koop eene hektjalk, groot 49 ton, met mast, giek, anker, staag en want. Te bevragen bij Eeltje T.van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw

1861

01-01-1861 Te Heeg: Eene scheepstimmerwerf, met erf en huizinge en zes nieuwe woningen voor de knechts te huur op 12 mei a.s., ook uit de hand te koop, daar 2 a 3000 guldens kan onder blijvend berustende op eerste hypotheek. Te bevragen bij E.G.Vlink te Sneek

01-01-1861 Eerlang zullen publiek worden verkocht: De Houtzaagmolen en Scheepstimmerwerf te Sneek, bij de firma Erven B.J.Feenstra in gebruik

25-01-1861 Uit de hand te koop: Een nieuw schip, lang 14 el of 50 voeten, wijd 3 el en 5 palm of 12½ voeten en hol 1 el en 4 palm of 5 voeten, groot zijnde 32 tonnen, staande zo goed als klaar in het Timmerhuis ter bezigtiging bij T.W.Kamp, scheepstimmerbaas te Dragten

29-01-1861 2 schepen te koop, zijnde een thans nieuw gemaakt, overdekt PRAAMSCHIP, met Roef enz, groot 11 à 12 ton, met of zonder tuig, en een halfsleten TJALKSCHIP, groot 26 ton, bij O.L.LANTINGA, Scheepsbouwmeester te Ylst [idem 1/2]

22-02-1861 Te koop: Een nieuw schip, lang 16,470 el (58 voet), wijd 3,640 el (12 voet 10 duim), hol 1,490 el (5 voet 3 duim) bij P.W.Boorsma, Scheepstimmerman te Oostermeer [idem 15/2, 8/2

22-02-1861 Uit de hand te koop: Een in bewerking zijnd Tjalkschip, lang 11,212 el (43 voet), wijd 3,124 el (11 voet) bij E.Holtrop van der Zee, scheepstimmerman te Joure [idem 15/2, 8/2 lengte 12,212]

01-03-1861 Uit de hand te koop: de 3 Gebroeders, groot 76 tonnen of 27 lasten, met Zeil en Treil, Ankers, Touwen en verdere Inventaris, liggende bij de Scheepstimmerwerf van de Wed.Fokke J.Prins aan de Nieuwe Brug onder Nijehaske bij wie het met franco brieven is te bevragen

22-03-1861 Notaris Haagsma [veilt] Eene hechte overdekte Tjalkschuit, de Jonge Albert, groot 24 ton, met bijbehorende goederen, eigen aan J.P.v.d.Sluis, dadelijk te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij Jetze de Jong aan de Potmarge

29-03-1861 Uit de hand te koop: Een wel onderhouden, hecht en sterk Tjalkschip, groot 44 ton, met besten en compleeten Inventaris, aan de Werf van S.Zwat te Grouw [idem 1/3/61]

05-04-1861 Door sterfgeval uit de hand te koop of te Huur: Eene florissante in werking zijnde Scheepstimmer-werf, gelegen te Deinum aan de Harlinger Trekvaart. Te koop: een nieuw groot schip, groot 26 ton, eene beste oude overdekte Praam. Te bevragen Bij Andries Nieuwland te Marssum

05-04-1861 Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Tjalkschip, met zeil en treil, groot 23 ton, alsmede een nieuwe praam, groot 6 ton. Met franco brieven te bevragen bij den Scheepsbouwmeester Johs C.Sjollema te Woudsend

05-04-1861 De Notaris A.R.van Voorst te Heerenveen zal [..] als Curator in het Faillissement van B.P.Cats [...] verkoopen [...]: Een nog niet voltooid Scheepshol, lang over de steven ongeveer 21 ellen en 6 palm en wijd 5 ellen 1 palm en 7 duimen, staande op de Werf de Morgenstond te Nijehaske [idem 19/3]

09-04-1861 Door sterfgeval uit de hand te kop: Een in 1859 geheel nieuw uitgehaald Tjalkschip, met compleeten Inventaris, groot 35 tonnen, liggende en te bevragen bij den Scheepstimmerbaas Jacob Boorsma te Sneek

19-04-1861 Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Kofscheepje, met compleeten Inventaris, groot 17 tonnen. Te bevragen bij G.P.Dijkstra te Hantumhuizen en bij H.H.Vink, Scheepstimmerbaas op de Streek bij Dockum

19-04-1861 [Verkoping van] Een Tjalkschip, genaamde de Welvaart, gemeten op 27 ton, met daarbij zijnd Zeil, Treil, Anker, staand en loopend Want en verder Scheepstoebehooren, zoodanig hetzelve nu is liggende in de Trekvaart bij de Werf van D.R.van der Zee te Harlingen

26-04-1861 Verkoop van 1 Schip, Gereedschappen enz. R.Bloembergen Santee te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de Heer G.Posthuma, Notaris te Dockum, op Dingsdag den 30 April 1861, des voordemiddags 11 uur, ten huize van Klaas v.d. Werf te Birdaard, verkoopen: Een in aanbouw zijnd Schuitje, lang over steven ruim 13 el (47 voet), wijd 3 el (11 voet), Eiken, Planken, Krom en ander Hout, 7 Dommekrachten, 2 Vijzels, Hellingtouw, 5 Hellingkettingen, losse dito, 3 Sleephaken, Zagen, Boren, Brandijzers enz., Kabinet en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden

03-05-1861 Te koop: Eene hechte Tjalkschuit groot 21 ton, bij W.Nijdam, Scheepstimmerman te Bolsward

10-05-1861 Schepen te koop, als: Een knap en glad Tjalkschip, 26 ton; - een aanmerkelijk vernieuwd rond endig Snikschip, 7 ton; een Dito met lange Roef tot aan de Mast (zeer geschikt tot woning), 12 ton; eene grote sterke Boot met Zeil en Treil 3 ton bij O.L.Lantinga Scheepmaker te Ylst

28-05-1861 Twee Scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij S.K.Nijdam te Sneek

25-06-1861 Uit de hand te koop: Een best halfsleten schip, groot 21 ton, met Mast en Wigt. Te bevragen bij Jan de Jong, Scheepstimmerman te Leeuwarden

25-06-1861 Uit de hand te koop: Eene hechte Tjalkschuit met hare toebehooren, groot p.m. 26 ton. Te bevragen bij W.Nijdam, Scheepstimmerman te Bolsward

25-06-1861 Te koop bij Age W.v.d.Berg Scheepstimmerman te Heeg: Een wel onderhouden Veerschip, lang 11.329 (38 voet0, wijd 3,427 (11 ½ voet), groot 18 ton; vroeger in gebruik geweest bij den Schipper B.G.Hobma, Beurtschipper van Workum op Sneek [idem 21/6

02-08-1861 Uit de hand te koop: Eene wel onderhouden, sterk betimmerd, overdekt gewegerd Snikschip, met Masten en Gewigt, groot 17 Ton; alsmede eene bijkans nieuwe zeer mooije snelzeilende Boot met Bezaantuig, lang 44 voet, wijd 1.82 el en hol 72 Ned.duim, bij O.L.Lantinga, Scheepsbouwmeester te Ylst [idem 19/7]

02-08-1861 Te koop: Een nieuw schip, lang 16.472 el (58 voet), wijd 3,645 el (12voet 10 duim), hol 1.538 el (5 voet 3 duim) bij P.W.Boorsma te Oostermeer.[idem 19/7, 23/7, 26/7]

30-08-1861 Verkoop van een overdekt schuitje: [..] Het in goeden saat zijnde overdekte Schuitje, genaamd de Twee Gezusters, groot volgens meetbrief 33 tonnen, zoodanig hetzelve twee dagen vóór en op den verkoopdag ter bezigtiging zal zijn liggende bij Douwe van der Werf, Scheeps-timmerman, op Schilkampen bij Leeuwarden

06-09-1861 Uit de hand te koop: Eene overdekte Praam, groot 20 ton, met Zeil en Treil, zoo als zij bevaren is, zijnde een jaar oud, en sterk betimmerd, met ruim Vooronder en Roef. Te bevragen en te bezigtigen bij K.R.Slager, Scheepstimmerman te Luinjeberd bij het Heerenveen en ook te bevragen bij R.K.Slager, Scheepstimmerman te Lippenhuizen [ook 16/8, 5/7

06-09-1861 De Notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op Woensdag den 18 september 1861, des avonds 7 uur, ten huize van de Groot in Benthem, finaal verkopen: Eene bijzonder gunstig gelegen scheepstimmerwerf, met 1 Langshelling en 2 dwarshellingen, Timmerschuur, Pikhok en verder toebehooren, staande en gelegen aan de Trekvaart van Harlingen onder Almenum bij Harlingen, sectie A no 1055, groot 24 roeden 59 ellen; thans in gebruik bij de eigenaar N.Pronk; waarop is geboden f 1133.- Te aanvaarden den 12 November 1861 [idem 30/8]

24-09-1861 Te koop: Een Turfschip, groot 19 à 20 ton. Te bezien bij Baas Sijbe Nijdam te Sneek

27-09-1861 Uit de hand te koop: Tegen eenen billijken prijs: Een hecht betimmerd Tjalkje, groot 20 ton, met Zeil, Fok, Tonwerk enz. liggende aan de Timmerwerf van M.R.de Jong te Oldeboorn en aldaar te bevragen

27-09-1861 Te Koop: Een in aanbouw zijnd Nieuw Schip, lang 18 el 70 duim (of 66 voet) wijd el 36 duim (of 15 voet 5 duim), hol 1 el 84 duim (of 6 voet 6 duim) bij W.T.Kamp, Scheepstimmerbaas op de Schilkampen bij Leeuwarden [ook op 20-09-1861]

29-10-1861 Verkoping van een overdekt snikschip, groot 10 ton, [etc.] liggende aan de werf van Bakker te Makkum

29-11-1861 Uit de hand te koop of te huur: Eene in volle werking zijnde Scheepsmakerij met Hellingen, eene ruime Schuur, nette woonhuizinge en alle toe- en aanbehoren, staande en gelegen bij de Pauwbrug te Leeuwarden; bij den eigenaar D.T. van der Slot in gebruik en bij deze eigenaar te bevragen

1862

07-01-1862 2 overdekte gewegerde schepen te koop, zijnde: Een van binnen bij uitstek best betimmerd, sterk en gaaf Sulkschip, met Mast, Wigt enz. groot 17 ton; Een oudachtig veerschip met Zeil en Treil, groot 16 ton; bij O.L.Lantinga, scheepmaker te Ylst

10-01-1862 Uit de hand te koop: tegen aannemelijke voorwaarden: Een best onderhoudene zeventons Praam, bij den Mr.Scheepstimmerman te Franeker. !7-01-1862: bij den Mr.Scheepstimmerman Douwe D.v.d.Veen te Franeker

10-01-1862 Uit de hand te koop: een Hektjalk, groot 60 ton, met compleeten Inventaris, liggende en te bevragen bij B.Spoelstra, Scheepstimmerman te Heerenwal. Brieven franco.

10-01-1862 Uit de hand te koop [..] en bij v.d.Sluis en Posthuma te Gorredijk te koop: Een Nieuw Scheepshol, lang 20,732 el (73 voet), wijd 4,615 el (16¼ voet) en hol 2,059 el (7¼ voet)

10-01-1862 Te koop: Een Schuitje van 27 ton; te bevragen bij den Scheepstimmerman A.S.de Jong te Ylst

17-01-1862 De Debiteuren van K.S.van der Werff vroeger Scheepstimmerbaas te Birdaard, worden verzocht betaling te doen vóór 15 Februari e.k. ten kantore van den Notaris G.Posthuma te Dockum

24-01-1862 3 overdekte gew. schepen te koop, zijnde: een nog jong, gaaf, alles in besten staat, vlug varend kofscheepje, groot 19 ton; - een dito snikschip, groot 17 ton, beide met mast, ijzeren wigt, giek enz: - een oudachtig Veerschip, met Zeil en Treil, groot 16 ton; bij O.L.Lantinga, scheepmaker te Ylst

07-02-1862 Uit de hand te koop: Een hecht en welonderhouden Hek-Tjalkschip, groot volgens meetbrief 87 ton, ligt aan de werf bij Z.W.Zwat te Grouw; te bevragen bij R.J.Brouwer op het Vliet te Leeuwarden

11-02-1862 Twee Scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij J.Boorsma te Sneek

21-02-1862 Publieke verkooping van: Een hecht en goed onderhouden Tjalkschip,’De Goede Verwachting’met zeil, tuigagie en verder aan- en bijbehooren, groot 28 tonnen; liggende ter bezigtiging in de Stadsgracht bij de Scheepstimmerwerf van W.Abma Nijdam te Bolsward

07-03-1862 te koop: een best wel onderhouden schip, groot 19 ton, met mast bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum. N.B. Dezelfde verlangt 2 Scheepstimmerknechten die dadelijk werk kunnen bekomen

14-03-1862 Verkooping van eene Scheepstimmerwerf te Langweer. De Notaris T.S.van der Ley te Langweer gedenkt op Donderdag den 20 Maart 1862, des namiddags 2 uur, ten huize van J.S.van Solkema, Kastelein te Langweer, publiek onder uitloving van strijk- en verhooggelden, provisioneel te verkoopen: Eene florissante Scheepstimmerwerf, staande op eene uitmuntende geschikte plaats te Langweer, bestaande in eene ruime kamer, dubbele Timmerschuur en twee Hellingen, kadastraal bekend gemeente Langweer, sectie A nos. 1016, Weiland, 15 roede, 252, Scheepstimmerwerf 90 el. en 1015, Huis en Erf, 30 el, belast met eene jaarlijkse grondpacht ad f 15; vrij te aanvaarden 8 dagen na de finale toewijzing. [LC 18-03-1862: belast met eene jaarlijksche grondpacht ad f 22,85]

18-03-1862 te koop: een tjalkschip, groot 28 ton, met zeil, fokken en verderen inventaris, liggende aan de werf van B.Spoelstra te Nijehaske, bij wien tevens inlichtingen te bekomen zijn

25-03-1862 Finale Verkooping van eene Scheepstimmerwerf. De Notaris T.S.van der Ley te Langweer gedenkt op Donderdag den 3 April 1862, des nademiddags ten 2 uur, ten huize van J.S.van Solkema, kastelein te Langweer, finaal, onder uitloving van verhooggelden, te verkoopen: De op den 20 Maart 1862 provisioneel geveilde en bij vorige advertentie breeder omschreven Scheepstimmerwerf c.a.; te Langweer, waarop is geboden f 1000.

04-04-1862 Verkoping van een wel onderhouden Tjalkschuit, groot 27 tonnen, zoodanig dezelve is liggende voor de Werf van A.S.de Jong te Ylst

04-04-1862 Verkoop van een overdekt Tjalkschip, groot 20 ton, met compleeten inventaris. Liggende bij de Werf te Joure

08-04-1862 Een ieder, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de Boedels en Nalatenschappen van wln. Klaas Douwes Henstra, in leven Scheepstimmerman, en Ruurdtje Roukes van der Hoek, in der tijd Echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Langweer, worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen aan den Notaris T.S.van der Ley te Langweer, vóór den 15 April 1862

29-04-1862 Uit de hand te koop: Een nieuw in aanbouw zijnd Tjalkschip, lang 19 el en 5 palm (of 51 voet), wijd 3½ el (of 12½ voet), hol 1 el en 4 palm (of 5 voet), bijna klaar. Te bevragen bij den eigenaar H.M.de Jong, Scheepstimmerman te Heeg

06-05-1862 Verkooping te Woudsend. Ten verzoeke van den Scheepsbouwmeester Johs.C.Sjollema te Woudsend zal op Zaturdag den 10 Mei 1862, ‘s morgens om 9 uur, aan de Werf aldaar, bij boelgoed, tegen gereed geld, worden verkocht: Scheepstimmergereedschappen, waaronder: Vijzels, Kettingen, Brandijzers, Dommekrachten, Jijnen, Bokken, Schagen, Takels enz. Gezaagde en ongezaagde Houtwaren, als: eiken Planken, van onderscheidene lengte en zwaarte, Kromhouten, Bogten, Dekhoutstukken, IJzerwaren, Pik; voorts 1 bevaren Schuitje, groot 23 ton, met zeil en tuig, 1 nieuwe Boot, lang 4,544 el (16 voet), wijd 1,704 el (6 voet), 1 eiken Schouw en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.

09-05-1862 G.Beeksma, scheepstimmerman te Poppingawier, verlangt spoedig voor een jaar een ongehuwde Knecht

09-05-1862 Te huur of te koop: Een Scheepstimmerwerf met woonhuizing, van drie kamers, Timmerloots, twee kapitale Sleephellingen, met al de daarbij behoorende werktuigen; gunstig gelegen aan het Vaarwater te Woudsend; thans bewoond en gebruikt door Johannes C.Sjollema

16-05-1862 Verkoop van een schip en scheepstimmergereedschappen. R.Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op Woensdag 21 Mei 1862, des voormiddags 10 uur, ten huize en verzoeke van D.v.d.Slot, bij de Pauwbrug op het Vliet aldaar, verkoopen: Een nieuw Schuiteschip, groot ongeveer 28 tonnen; voorts Scheepstimmer-gereedschappen, waarbij Dommekrachten, Vijzels, Hellingtouwen, Kettingen, Bouten, Schragen, Zagen, partij eiken en vuren Planken, Schrooten, Kromhout, 2 schouwen en hetgeen meer tot zoodanige affaire behoort

18-05-1862 Schepen te koop: Een 5 jaren oud, knap, en gaaf, overdekt gewegerde Kof, met bollestal, groot 9 ton, met Tuig en al, geen Zeil; een nieuwe Zeilboot, lang 4,544 (16 voet), 1,704 (6 voet) met Basaantuig: bij L.O.Lantinga, Scheepmaker te Ylst

23-05-1862 Uit de hand te koop 1 nieuwe halfoverdekte Praam, met Roer Zwaarden, lossen Boeizels, groot p.m. 9 ton; 1 Tjalkschuitje, met roef en platte luiken, Mast, Zeil en Tuig, groot 23 ton. Te bevragen bij Johs.C.Sjollema te Woudsend of bij den Heer P.Visser te Hindeloopen tot den 25 Mei 1862

20-06-1862 Uit de hand te koop: Een best Veerschip, met besten Inventaris, liggende aan de Scheepstimmerwerf te Deinum

27-06-1862 Uit de hand te koop: Eene nieuwe, half overdekte Praam, met losse boordsels, Roer en Zwaarden groot 9 ton, en een bevaren Tjalkschip met Roef, platte Luiken, Mast, Zeil en Tuig groot 23 ton. Te bevragen bij Johs.C.Sjollema te Woudsend tot den 15 July e.k.

08-07-1862 De Curator in den faillieten Boedel van Bartele Pieters Cats, vroeger scheepstimmerman te Nijehaske, maakt aan belanghebbenden bekend, dat de in dezen opgemaakt algemeene rangschikking, met de daarbij behorende bewijzen, ter griffie ter Arrondissements Regtbank te Heerenveen is nedergelegd. De Curator voornoemd J.A.Willinge Prins

15-07-1862 Van den 14den. Heden is alhier op de werf Welgelegen, van de scheepsbouwmeesters D.en L.Alta,voor rekening van den heer P.Rodenhuis Az. de kiel gelegd van een brikschip, groot p.m. 150 roggelasten

22-07-1862 Men meldt ons uit Workum dat de heer Hidde Heeres Schotsman, scheepstimmerman aldaar, zijn aandeel van ruim f 400 in de bekende tegen het Burgerweeshuis te dier stede gevoerde en bij het provinciaal Geregtshof gewonnen procedure over den eigendom eener zathe en landen te Dedgum, die bij verkoop ongeveer f 35,000 heeft opgebragt, aan heren regenten van dat gesticht heeft afgestaan. Aangezien dit gesticht door die procedure niet alleen van eene hoopvolle toekomst werd verstoken, maar daarenboven eene belangrijke som tot verwering heeft moeten opofferen, ware het te wenschen, dat genoemd voorbeeld door meer belanghebbenden werd gevolgd, daar de behoeften der wezen vele en dringend zijn.

15-08-1862 Verkoping van een snelzeilend en goed onderhouden snikschip, groot 8 ton, liggende aan de Scheepstimmerwerf van Bakker te Makkum

09-09-1862 Te koop: Eene nieuwe rondeindige Snik, metende 12 ton. Te bevragen bij Klaas P.Schuitmaker te Menaldum

23-09-1862 Uit de hand te koop, dadelijk te aanvaarden: Eene Snik, groot 10 ton, met compleeten Inventarris; te bevragen bij J.Miedema, schuitmaker te Wijns

03-10-1862 Schepen te koop. Zijnde een knap, welonderhouden Kofscheepje met Mast enz. groot 18 à 19 ton; eene nieuwe zeilboot, lang 4,544 el (16 vt), wijd 1,704 el (6 vt) met Bezaantuig, bij O.L.Lantinga, Scheepsmaker te Ylst

03-10-1862 Uit de hand te koop: Een best halfsleten in orde getimmerd schip groot 18 ton met kompleten Inventaris. Te bevragen bij Jan de Jong, Scheepstimmerman op Olde Galileën te Leeuwarden

03-10-1862 Uit de hand te koop: Een nieuw schip, lang 13,60 el of 48 voet, wijd 3,33 el of 11¾ voet, staande in het Timmerhuis bij T.W.Kamp te Dragten

03-10-1862 De Notarissen A.R.van Voorst en J.S.Bokma [verkopen] Een in goede staat van onderhoud zijnde overdekt Kajuitschip, genaamd de Leeuw van Heerenveen en Akkrum, lang 7 el 6 pal 5 duim, wijd 2 el 8 palm en hol 1 el 3 palm en 3 duim, geijkt op 28 tonnen, gebouwd op de werf van Eeltje Tjitzes van der Wal te Grouw, met Zeil; en Treil, Haken, Boomen en verder Inventaris [provisioneel bod f 850]

10-10-1862 Verkooping te Veenwouden. Dezelfde Notarissen (J.van Leeeuwen en Mr.Horat. Alberda te Leeuwarden) zullen, ten verzoeke als boven (K.Tjebbes, Notaris te Workum), {..] publiek verkoopen: 1 Eene Scheepstimmerwerf, met Schuur en Grond, aan de Vaart te Veenwouden, kadastraal bekend sectie B nos 380 en 380a, groot 10 roede 10 el; in huur bij Berend A.van der Werf en te aanvaarden 12 Mei 1863

31-10-1862 Te Koop: Een hecht en sterk, van boven geheel vernieuwd Snikschip, met Mast en Giek; alsmede een veerschipshol, bij S.Zwat te Grouw

14-11-1862 Scheepstimmerwerf te Bolsward. Uit de hand te koop: Een gunstig gesitueerde in werking zijnde Scheepstimmerwerf, met twee Hellingen, Huizing, groote Schuur en Erve c.a. aan de Sneeker en Workummer Vaarten, buiten de Zandsterpoort te Bolsward; den 12 Mei 1863 te aanvaarden. Informatien te bekomen bij den eigenaar en gebruiker Wijtze Abma Nijdam en ten Kantore van den Notaris Kuiper

25-11-1862 Uit de hand te koop: Een open Praamschip, volgens metbrief groot 36 ton, met Inventaris. Te zien en te bevragen bij J.de Jong, Scheepstimmerman te Leeuwarden

19-12-1862 Uit de hand te koop of te huur: Een scheepstimmerwerf met woonhuis te Birdaard. Te aanvaarden 12 Mei e.k.; in koop op gemakkelijke termijnen; te bevragen ten kantore van Notaris Posthuma te Dockum. Brieven franco

23-12-1862 Uit de hand te koop: Een tot velerlei vervoer geschikt en goed betuigd Schip, groot 16 tonnen. Te bevragen en te bezigtigen bij den Scheepstimmerbaas H.Vink, bij Dockum

23-12-1862 te koop: Een hecht en wel onderhouden Tjalkschip, groot 24 tonnen, met of zonder inventaris. Te bevragen bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum

26-12-1862 De Notaris Jorritsma te Sneek zal Vrijdag 2 January a.s. ‘s avonds 7 uur, in de Stadsherberg aldaar, provisioneel verkopen: Een grote plek Gronds, met daarop staande de Scheepstimmerwerf, Woonkamers en wijdere annexen, bij Sym L.Bootsma en anderen in gebruik, de Cementpolle genaamd, zeer gunstig gelegen buiten de voormalige Noorderpoort, aan de Franekervaart te Sneek, groot volgens kadaster 18 roeden 95 el; aanvaarding 12 Mei 1863; te veilen in 3 perceelen

1863

02-01-1863 Te koop: aan de werf van Spoelstra, bij Heerenveen, een tjalkje, lang 13,341 el (47 voet), hol en wijd na rato, zijnde bijna klaar en spoedig te aanvaarden.

02-01-1863 Uit de hand te koop: een tot velerlei vervoer geschikt en goed betuigd schip, groot 16 tonnen. Te bevragen en te bezigtigen bij den scheepstimmerbaas H.Vink bij Dockum

09-01-1863 Te koop: een uitmuntend onderhouden tjalkschip met roef en platte luiken, lang 12,780 el (46 voet), wijd 2,840 el (10¾ voet) met schilsnik en volledigen inventaris; zeer geschikt tot turfschip in een dorp, zijnde het schip ook buiten de schelpvissersgereedschappen te koop. Te bevragen bij G.A.Bakker te Makkum

09-01-1863 Verkooping Te Notaris E.T.Kuipers zal, met uitloving van strijk- en verhooggeld, presenteren te verkoopen: 1. [..] 2. Een gunstig gesitueerde en goed beklante scheepstimmerwerf met 2 hellingen, groote timmerschuur, hecht woonhuis en erve c.a buiten de Zandsterpoort aan de Sneeker en Workumer Vaarten te Bolsward; bij den eigenaar W.A.Nijdam in gebruik; den 12 Mei 1863 te aanvaarden.
[in de advertentie d.d. 30-01-1863 met de toevoeging: staande op f 2178]

20-01-1863 Te koop: een wel onderhouden jagtscheepje, met roef en platte luiken en compleeten inventaris, liggende aan de werf en te bevragen bij I.J.Crolis, scheepsbouwmeester te Ylst.

23-01-1863 te koop: een nieuw scheepje, bijna klaar, lang 14,20 el (50 voet), hol en wijd naar rato. Te bevragen bij Jan J.Moedt, scheepstimmerbaas aan de Nieuwe Brug nabij Heerenveen

27-01-1863 Twee schepen te koop: een nieuw lang 14 el 73 duim (of 52 voet), wijd 3 el 50 duim (0f 12 voet), hol 1 el 42 duim (of 5 voet). Een goed en wel onderhouden hektjalk, groot 50 ton, zonder tuig, bij W.T.Kamp, scheepstimmerbaas op de Schilkampen bij Leeuwarden

30-01-1863 Verkooping te Grouw en te Irnsum. De notaris P.Boltjes, residerende te Grouw, zal [..] op Woensdag den 4 Februarij 1863, des namiddags 2 uur [..] finaal verkoopen: [...] 17. Eene voor korte jaren nieuw gebouwde huizinge, herberg en scheepstimmerwerf te Grouw; bij E.T.van der Wal in gebruik; te aanvaarden 12 Mei 1863; prijs f 951.

30-01-1863 Schepen te koop: zijnde een wel onderhouden gaaf en sterk vlug varend turf-kofscheepje, met mast, wigt, enz, groot 18 ton; eene bijkans nieuwe 4,544 el (16 voet) zeilboot met bazaantuig, bij O.L.Lantinga, scheepmaker te Ylst.

06-02-1863 Scheepstimmerwerf -- te huur, met compleete materialen, twee sleephellings en huizinge met 2 kamers; thans gebruikt en bewoond door Johannes Sjollema te Woudsend, op aannemelijke voorwaarden; adres A.H.Tromp aldaar.

13-02-1863 Uit de hand te koop: een nieuw zoo gebouwd tjalkschip, lang 14 el en 6 palm of 51 ½ voet, wijd 3 el en 5 palm 0f 12 ¼ voet, hol 1 el en 5 palm of 5 voet, ongeveer 30 ton, zoo goed als klaar, bij H.de Jong te Heeg.

13-02-1863 Te koop bij v.d.Sluis & Posthuma te Gorredijk: Een nieuw scheepshol, lang 20,80 el 73 st., wijd 4,65 el 16 ¼ st. en hol 2,05 el 7 ¼ st; Een in aanbouw dito, lang 18,50 el 65 st., wijd 4,28 el 15 st. en hol 1,78 el 6 ¼ st.; en een in aanbouw dito, lang 12,60 el 44 st., wijd 3,13 el 11 st. en hol 1,14 el 4 st.

03-03-1863 Uit de hand te koop: een partij goed onderhouden scheepstimmermans-gereedschappen als: 2 takels of hellingtouwen, 2 groote en 2 kleine blokken met ijzeren schijven, 1 kleine handtakel met blokken, 1 groote en 1 kleine sleep, 3 dommekrachten, 2 nieuwe vijzels, 4 hellingkettings, 3 brand-ijzers, slijpsteen, raamt- en kraanzagen enz; alsmede eenig hout, als: zwaar krom- en zeeghout, eiken planken, 2 à 3 duims, dennen posten, Berri-Blokken etc. Tot 15 April 1863 te bevragen bij Wijtze Abma Nijdam, scheepstimmerman te Bolsward.

06-03-1863 Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij R.K.Slager te Lippenhuizen, bij de Gorredijk

13-03-1863 te koop: een nieuwe snik met tuig, groot 10 à 11 ton, bij J.Boorsma te Sneek

20-03-1863 Te koop: een best wel onderhouden tjalkschip, groot 24 tonnen. Te bevragen bij de Wed. S.A.Nieuwland, Deinum

20-03-1863 Scheepstimmerwerf enz De Notaris Evertsz te Oldeboorn zal op Maandag den 30 Maart 1863, ‘s avonds 7 uur verkoopen: eene hechte huizinge, timmerschuur, hok en twee sleephellingen, met uitgestrekt erf, te zamen groot 9 roeden 50 ellen, zeer gunstig staande en gelegen ten oosten van en onder Oldeboorn, aan de scheepvaartrijke rivier de Boorn; laatst in gebruik bij nu wijlen Hendrik Pieters van der Werf. Dadelijk te aanvaarden. Betaling 1 November 1863 en 1 Mei 1864, telkens de helft.
Voorschreven erf is ook zeer geschikt tot daarstelling van eene fabriek.

27-03-1863 Verkoop van een tjalkschip te Friesch Stroobos. Eeen overdekt, gewegerd tjalkschip, genaamd tde Twee Gebroeders, geijkt op 41 tonnen, met volledigen inventaris, liggend in het vaarwater, bij de helling van Barkmeijer te Stroobos

03-04-1863 Boelgoed van scheepstimmerhout enz. De Notaris Evertsz te Oldeboorn zal aldaar op de werf van wijlen Hendrik P. van der Werf, op Vrijdag 10 April 1863, ‘s morgens half negen ure, bij boelgoed tegen gereed geld verkoopen: 29 beste eiken planken, 9 platen eiken kromhout, 11 kleine dito, 12 eiken woudboomen, 11 zware krommers, 27 zeegstukken, 23 oude eiken planken, eene partij nieuwe schroten, 32 oplangerstukken, 60 vuren planken, eene partij best sloop- en brandhout, palen, blokken, schammels, enz; voorts 2 pramen, waaronder 1 beste, 1 roeibootje, 1 schouw, een nieuw vlak van een praam, over de stevens lang 11 el 10 duim, 1 zwaar best nieuw hellingtouw, 3 dito mindere, 4 dommekrachten, 1 groote zware takel met toebehooren, 1 kleinere dito, 4 vijzels, 2 zware hellinghaken, 3 schulp- en 4 handzagen, 25 schaven, 15 beitels, 15 boren, 13 kleine en groote kettingen, 3 groote knijptangen, koevoeten en breekijzers, 4 brouw- en andere hamers, groote en kleine bijlen, dissels, 11 nogerboren, 4 mokers, eene partij nieuwe en oude ijzeren bouten, eenige pakken spijkers, eene partij ijzerwerk, 125 bos best riet, 60 bos mooi werk en wat overigens tot eene werf behoort; - eindelijk 3 bedden met peluwen, kussens en dekens, 5 tafels, 12 stoelen, 2 klokken, pulpitum, spinde,, 2 spiegels, kanarievogel met kooi, koper, tin, ijzer, blik en aardewerk, benevens eenige winkelbussen, laden, bakken enz.

07-04-1863 Vaartuigen te koop, zijnde een aanmerkelijk vertimmerd, tot alle vervoer zeer geschikt, overdekt praamschip, zonder roef, groot 12 ton; een nieuw praamke, groot 3 ton; bij O.L.Lantinga, scheepstimmerman te IJlst

14-04-1863 Te huur te Oldeboorn om dadelijk of 12 Mei e.k. te aanvaarden: eene geschikte scheepstimmerwerf, op gemakkelijke voorwaarden. Te bevragen bij E.G.Veldman

17-04-1863 Uit de hand te koop, bij J.W.Kamp, scheepstimmerbaas te Dragten: een nieuw overdekt schip lang 11,98 el (of 48 voet, wijd 3,26 el 9of 11 ½ voet) en hol 1,42 (of 5 voet) en twee nieuwe onoverdekte praamen, ieder praam van 12 à 13 ton groot

17-04-1863 Een scheepstimmermansknecht, ongehuwd, zijn werk verstaande, kan voor een jaar vast werk bekomen bij H.K.Slager te Tjalleberd

08-05-1863 te koop:een tjalkscheepje, groot 23 ton, oud tien jaar, liggende aan de werf van Fokke F.Prins te Nieuwebrug en aldaar te bevragen

15-05-1863 Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 18 ton, met zeil en treil, haken en boomen. Te bevragen bij den scheepstimmerman J.Boorsma te Sneek, alwaar genoemd vaartuig ligt

15-05-1863 Uit de hand te koop: een hecht en in korte jaren veel vertimmerd tjalkscheepje, groot 26 ton, liggende aan de werf bij Sipke Drijver, scheepstimmerman op de Schilkampen bij Leeuwarden en aldaar te bevragen.

29-05-1863 Te koop: een nieuw scheepje, lang 14.200 (50 voet), hol en wijd naar rato. Te bevragen bij Jan J.Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken.

12-06-1863 Te koop: een nieuwe aardappelsnik met tuig, groot 10 ton. Bij J.Boorsma te Sneek

12-06-1863 Te koop: een sterk scheepshol, lang 11.360 (40 voet) en wijd 3.337 (11¾ voet), met platte roef en ronde luiken; zijnde het dek nog uitmuntend. Het is zeer geschikt tot woning en berging van goederen bij groote werken. Te bevragen bij Gerben A.Bakker te Makkum

26-06-1863 Te koop: een nieuw schip, lang 13.306 el (46½voet), wijd 3,124 el (ruim 11 voet), hol 1,136 el (ruim 4 voet 3 duim) bij P.W.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.

24-07-1863 Door sterfgeval wordt uit de hand te koop aangeboden: een wel onderhouden veerschip, groot 15 tonnen, gebouwd bij O.L.Lanting te Ylst, met dubbele zeilen, kluiffok, vier stagfokken, kleeden, looden wigt, koperen pompen, anker, boomen en haken,, koks-, teer-, harpuis- en schrabbergereedschappen, alles zodanig het in leven in gebruik geweest is bij Johs.H.Visser

11-08-1863 Te koop: twee snikken en eene praam, een best overdekt snikje met zeil en treil en kleed, groot 3 ton; een beste onoverdekte snik met mast, groot 9 ton, en eene beste praam, groot 6 ton, bij J.B.van Manen te Berlikum

25-08-1863 te koop: een tjalkscheepje, groot 23 ton, oud 10 jaar, liggend aan de werf van Fokke F.Prins te Nieuwebrug en aldaar te bevragen.

25-08-1863 Uit de hand te koop: een hecht tjalkschip, groot 34 ton, in 1861 uitgehaald op de werf van J.I.Bakker te Sloten

02-10-1863 Uit de hand te koop: een best, sterk schuitje, groot 15 ton, met compleeten inventaris, alles zoo goed als nieuw. Te bevragen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Olde Galileën te Leeuwarden

16-10-1863 Uit de hand te koop: eene sterke zeilboot, lang 3.26 el, wijd 1.46 el, met compleeten inventaris. Te bevragen bij F.Bakker te Kollum

16-10-1863 Uit de hand te koop: een nieuw tjalkschip, lang 15,386 el (54 voet), wijd 3,692 el (15 voet) en hol 1,491 el (5¼ voet), bijkans klaar en met of zonder inventaris, te bevragen bij Jan Alkema te Makkum.

23-10-1863 te koop: eene oude 7-tons praam, nog sterk met groote voortent (eene beste woning), bij J.de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward

1864

08-01-1864 Te koop: een tjalkscheepje, groot 23 ton, oud tien jaar, liggende aan de werf van Fokke F.Prins te Nieuwebrug en aldaar te bevragen.

12-01-1864 Uit de hand te koop, voor een aannemelijke prijs: een veel vernieuwd en verbeterd zesjarig kofschip, groot 25 roggelasten, met gedeeltelijken inventaris. Te bevragen bij H.Schotsman, scheepsbouwmeester te Workum.

12-01-1864 Een scheepstimmerknecht, zijn werk grondig verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij J.J.Hulshof te Balk

22-01-1864 [verkoping van een] hektjalk [in 1848 te Nijehaske gebouwd, de Vrouw Johanna genaamd, lang 12,11 el, wijd 3,64 en hol 1,75 en gemeten op 77 ton. Laatst bevaren door wijlen Ruurd Tjeerds de Jong] liggend aan de werf van Fokke F.Prins, aan de Nieuwebrug onder Nijehaske

22-01-1864 Een nieuw schip in aanbouw te koop, lang 12,496 el (54 voet) wijd ruim 3,408 el (12 voet 8 duim), hol 1,420 (5 voet); benevens een nieuwe snik, bij J.Boorsma te Sneek

29-01-1864 3 schepen te koop. Zijnde: een wel onderhouden gewoon turfscheepje, met zeil en treil, groot 18 ton; een kanp praamscheepje met roef, bollestal enz, groot 12 ton, en een praamscheepje, met roef en achterdek, groot 10 ton, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerman te IJlst

12-02-1864 Uit de hand te koop: een zeer hecht tjalkschip, lang 14,60 el, hol 1,40 el, wijd 3,12 el (of 52 voet lang, 5 voet hol en 11 ½ voet wijd); alsmede twee nieuwe open bollepramen, een van 13 ton en een van 12 ton groot, bij T.W.Kamp te Dragten; liggende aldaar ter bezigtiging.

08-03-1864 Uit de hand te koop: twee halfsleten overdekte pramen, van 10 en 12 ton groot. Te bevragen bij J.D.v.d.Werf, scheepstimmerbaas te Veenwoudsterwal

25-03-1864 Uit de hand te huur, voor een of meer jaren: eene huizinge en scheepstimmerwerf, zeer geschikt staande en gelegen aan de rivier de Boorn te Oldeboorn. Te bevragen bij de Diaconie der Hervormde Gemeente aldaar.

08-04-1864 Twee schuitmakersknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum, bij wie ook 2 beurtschepen te koop zijn, het eene groot 10 ton, met zeil en treil, en het andere groot 16 ton.

08-04-1864 Notaris A.W.Nauta te Ylst zal op Maandag den 18 April 1864, des morgens ten 10 uren, ten huize van Bernardus Holtrop, scheepstimmerman te IJlst, publiek, bij boelgoed, tegen gereede betaling, presenteren te verkoopen: 6 welonderhouden 5 à 6 tons pramen, waaronder eene met tent, 1 nieuw boot, lang 4 el 3 palm, wijd 2 el; scheepstimmergereedschappen, 1 nieuwe jien, 2 halfsleten dito, 6 dommekrachten, zagen, etc.; eidelijk eene partij 1½ en 1 duims eiken hout en hetgeen meer zal worden aangeboden.

15-04-1864 Gebruikte pramen en scheepjes, uit de hand te koop, bij C.D.van der Werff, scheepstimmerbaas te Dockum.

22-04-1864 Kofscheepshhol met eenige rondhouten. Uit de hand te koop: het kofschip “Tweelingen”, in 1852 gebouwd te Veendam, thans zwaar vertimmerd en in zeer hecten en voldoenden stat gebragt voor klassificatie bij Veritas, p.m. 50 last. Te bezien en bevragen bij S. en T.Zwanenburg, op de scheepswerf te Harlingen.

22-04-1864 Berlikum. Uit de hand te koop: Een welonderhouden roefschuitje, groot 14 ton, met mast en wigt, geschikt om alles te vervoeren. Te bevragen bij de hellingbaas J.Bielsma te Berlikum.

03-05-1864 Eenige scheepstimmerknechten, hun werk geheel of gedeeltelijk verstaande, kunnen terstond werk bekomen. Adres in persoon, of franco brieven, bij de Wed.C.P.Bakker.

10-05-1864 Verkoop van een schip te Berlikum. De notaris Alma te Menaldum [verkoopt roefschuitje van 14 ton liggende aan] de werf van Johs. Bijlsma, scheepstimmerman te Berlikum.

31-05-1864 Te koop, dadelijk te aanvaarden: een goed onderhouden tjalkschip, groot 58 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester T.A.Visser te Workum.

03-06-1864 Uit de hand te koop, bij L.C.Hoekstra op de Rohel: Een nieuw scheepshol. lang 13 el en 20 duim (50 voet), wijd 3 el en 29 duim (12 voet), hol 1 el en 71 duim (5 voet).

21-06-1864 Een ongehuwde scheepstimmermansknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan voor een jaar vast werk bekomen bij H.K.Slager te Tjalleberd.

08-07-1864 Te koop: een best welonderhouden kofscheepje, met roef, platte luiken en geheele tuigagie, groot 13 ton. Te bevragen bij J.D.de Boer, mr.scheepstimmerman te Bolsward.

08-07-1864 Uit de hand te koop: een potschip of woningschip. Te bevragen bij P.H.Westerhuis, scheepstimmer-man op het Vliet te Leeuwarden.

15-07-1864 Uit de hand te koop, op aannemelijke voorwarden: een nieuw scheepshol, groot dertig ton, en een bevaren schip, met zeil en treil, groot drie en twintig ton. Te bezigtigen aan de scheepstimmerwerf van Willem Pieters Boorsma te Rohel, onder Harkema-Opeinde.

02-09-1864 Te koop: 1 bunder 60 roede beste haver, aan het vaarwater. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas te Ureterp.

02-09-1864 Te koop: Eene nieuw overdekte roefpraam, groot 26 à 27 ton, dito in aanbouw, groot 15 à 16 ton, beide in de loots van Jan J.Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken.

27-09-1864 Uit de hand te koop: een welonderhouden veerschip, groot 18 ton, tuig zoo goed als nieuw, liggende aan de werf bij de Wed.L.W.Werksma te Akkrum en aldaar te bevragen en bij R.P.Brouwer te Wolvega.

30-09-1864 Uit de hand te koop: een door het Rijk sterk gebouwd platbodem scheepshol, in der tijd gediend hebbende als Rijks Abtlegger en laatstelijk als scheepskielligter, lang 20.448 el (72vt0, wijd 6.248 el (22vt) en binnen scheepshol 1.846 el (6 ½ vt). Alsmede een zeer hecht en sterk en goed geclassificeerd kofschipshol. Franco te bevragen bij S. en Th.Zwanenburg te Harlingen.

02-12-1864 Te huur: een scheepstimmerwerf te Nijehaske. Te bevragen, met franco brieven, bij J.L.Mooi te Heerenveen. [Op 17-01-1865: Te huur: eene vanouds gerenommeerde scheepstimmerwef met woonhuis te Nijehaske; te bevragen bij J.L.Mooi aldaar]

02-12-1864 Uit de hand te koop: een sterk snikschip met roef en tuigagie, groot 8 ton. Te bevragen bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

23-12-1864 Te koop: een hecht oud schip, 23 ton. Te bevragen bij P.W.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.

1865

06-01-1865 Een nieuw schuitje te koop bij Sjibbele Wietzes Kamp te Dragten, lang 14.70 el of 52 vt, wijd 3.50 el 12½ vt. en hol 1.40 el of 5 vt, groot ongeveer 33 ton.

06-01-1865 Uit de hand te koop: een nieuw schuitje-schip, groot ongeveer 22 ton. Te bekomen bij Jacobus D. v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Veenwoudsterwal.

06-01-1865 De Ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Begunstigers bekend, dat hij bij zijne scheepstimmerwerf eene mastmakerij heeft opgerigt, belovende, even als in den scheepsbouw, eene nette en civiele bediening.
E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.
N.B. Door bovengenoemden wordt uit de hand te koop aangeboden: eene nieuwe overdekte praam, geschikt voor velerhande gebruik.

31-01-1865 Oproeping van schuldeischers. Ieder, die iets te vorderen heeft van, verschuldigd is aan of goederen en papieren in bewaring heeft, behoorende tot de nalatenschap van den Heer Tjeerd Alles Visser, in leven scheepsbouwmeester te Workum, aldaar overleden den 24 dezer, wordt verzocht daarvan vóór of uiterlijk op Vrijdag den 10 Februarij e.k. opgave of betaling te doen ten kantore van den notaris R.Tjebbes te Workum.

24-02-1865 Verkoop te Workum. Scheepstimmerwerf en smederij c.a. te Workum. [Notaris Tjebbes te Workum verkoopt] Eene sedert meer dan 48 jaren zeer beklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf, met langs- en dwarshelling voor schepen van 19.028 el (68 voet), ruime schuren en smederij, alles met de noodige gereedschappen; eene onlangs bijna geheel vernieuwde woonhuizinge met 3 kamers, keuken, regenbak en verdere gerijfelijkhgeden, en knechtswoning. Alles staande en gelegen zeer geschikt nabij de Zeesluis te Workum, bekend ten Kadaster Sectie A nos. 674, 676, 1251, 1443 en 1444.
Nagelaten door wijlen den Heer Tjeerd A.Visser, in leven scheepsbouwmeester te Workum.
Te aanvaarden: de werf c.a. en smederij dadelijk na de finale toewijzing, de woonhuizinge op 12 Mei 1865 en de knechtswoning op 12 Mei 1866. [Op 21-03-1865 een provisioneel bod op de scheepstimmerwerf van de geringe som van f 2700.]
[Op 21-03-1865 toegevoegd:]
2. Eene naast het vorige perceel staande grof- en hoefsmederij, met een voor-noodstal, kolenhok en bleek c.a.; staande slechts op f 650.
3. Eene knechtswoning, met erf c.a. aldaar; waarop is geboden f 395.

28-02-1865 Een scheepstimmerknecht, zijn werk grondig verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij J.J.Hulshoff te Balk.

03-03-1865 Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij H.P.v.d.Werff, aan het Buitenst Vallaat, bij Drachten. Brieven franco.

07-03-1865 Te koop: 2 nieuwe schepen, genoegzaam klaar, ongeveer 35 en 25 ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman, op het Vliet te Leeuwarden.

10-03-1865 Uit de hand te koop: een extra wel bezeild tjalkschip, groot 90 ton, lang 21 el (75 voet), breed 4.544 el (16 voet) en hol 2.130 el (7½ voet), gevoerd geweest door nu wijlen schipper S.Post, thans liggende aan de scheepstimmerwerf van de Heeren D.&L.Alta, in de Zuiderhaven te Harlingen. - Conditien te dier plaatse te vernemen bij schipper W.Post.

24-03-1865 2 overdekte pramen te koop, van 13 en 9 ton, met zeilagie en tuigagie, alles in goeden staat. Te bevragen bij H.H.Schotsman te Workum.

24-03-1865 Vijf scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij J.T.Kamp, scheepstimmerbaas bij de Nieuwebrug onder Nieuwehaske. Gegadigden vervoegen zich in persoon, of met franco brieven, te Dragten bij T.W.Kamp.

31-03-1865 2 scheepstimmerknechten kunnen voor een jaar vast werk bekomen bij de Wed.S.A.Nieuwland te Deinum.

04-04-1865 Uit de hand te koop of te huur, op zeer aannemelijke voorwaarden: Eene sedert vele jaren zeer beklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf en grof- en hoefsmederij, met de daarbij behoorende gereedschappen; benevens woonhuizinge c.a., alles staande en gelegen zeer geschikt nabij de Zeesluis te Workum. Te aanvaarden 12 Mei of eerder. Te bevragen bij de eigenaarsche Mejufvr. de Wed. T.A.Visser aldaar.

07-04-1865 Uit de hand te koop: een nieuw schuitje, zoo goed als klaar, lang over stevens 13.44 el of (48 voet), wijd 3.22 el of (11½ voet) en hol 1.28 el of (4½ voet); bij H.P. van der Werff, scheepstimmerbaas op het buitenst Verlaat bij Dragten.

14-04-1865 Bokvaartuigen. De Notaris A.Binnerts te Heerenveen [verkoopt publiek op 22 April 1865 op de werf] tien beste bokvaartuigen, waarvan 2 nog nieuw en de anderen in de laatste vier jaren gebouwd zijn; benevens een nieuw praamtje en 3 nieuwe scheepjes. Alle liggende aan den Werf, laatst door B.Spoelstra gedreven, aan den Heerenwal te Nijehaske.

14-04-1865 Schepen te koop, zijnde twee overd. gew. jagt-veerschepen, groot 21 ton; - een dito kof-turfscheepje, groot 18 ton, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst. Brieven franco.

18-04-1865 [Op het gemeentehuis van Leeuwarden heeft plaats gehad de aanbesteding] van het maken van een walmuur, voorlangs de scheepshelling op het Zuidvliet [waarvan aannemer is geworden de timmerman Jan Camphuyzen voor f 1288].

21-04-1865 De eigenaren van onmiddelijk aan de Bolswarder-Workumer Trekvaart, loopende van af den Rolpaal op den Hoek van het Lange Vliet nabij Workum tot aan het oosteinde der Scheepstimmerwerf van J.D.de Boer en dus tot aan de Stadsgracht te Bolsward, gelegen Erven en Gronden [worden uitgenodigd om te overleggen met Commissarissen uit Gedeputeerde Staten van Friesland over te verlenen schadeloosstellingen in verband met het slatten van bovengenoemde vaart].

28-04-1865 Te koop: een snikschip, groot 9 ton, met tuig; alsmede een 6-tons praam, bij J.Boorsma, scheepstimmerbaas te Sneek.

28-04-1865 Te koop: Vier stuks ijzeren waterkisten met deksels, inhoudende ieder 1400 à 1500 Nederl. kannen, uitmuntend in staat. Te bevragen bij de Heeren D.& L.Alta te Harlingen.

12-05-1865 Een goede scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan dadelijk in dienst komen bij O.L.Lantinga te IJlst.

16-05-1865 Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij Johs.S.Bijlsma, scheepstimmerman te Berlikum.

19-05-1865 Uit de hand te koop: een best woonschip, met behangen kamer, voorportaal en andere gerijfelijkheden. Te bevragen bij Simon G.van der Werf, scheepstimmerman op Kromwal.

19-05-1865 Siemen Visser te Workum maakt aan de Schipperij bekend dat hij de Werf van zijn Oom Tjeerd Alles Visser heeft opgevat; verzoekende vriendelijk een ieders gunst en recommandatie.
Het op stapel staande tjalkschip, groot 80 ton (zegge tachtig), wordt door hem afgewerkt en verkocht, belovende eene civiele behandeling.

19-05-1865 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij E.J.Kapper te Wartena.

19-05-1865 2 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij P.H.Westerhuis te Leeuwarden.

26-05-1865 Uit de hand te koop: eene beste halfsletene snik, met mast en zeil; te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

23-06-1865 [Notaris Goslings te Harlingen verkoopt] Een extra snelzeilende, hechte en in dit jaar nieuw vertimmerde kotter, van binnen geschilderd, groot 7 ton, liggende aan de Werf van T.en S.Zwanenburg, in de Zuiderhaven, voorzien van een looden kiel en lood ballast, met nagenoeg drie stel zeilen, een zoo goed als nieuw, twee koperen draaibussen en wat verder tot een completen inventaris behoort. Inmiddels uit de hand te koop.

27-06-1865 Al wie iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan wln.Age Wiebes van den Berg, in leven scheepstimmerman te Heeg, gelieve zijne pretentie in te dienen bij, of betaling te doen aan Notaris Tadema te Heeg, vóór den 1 Julij 1865. Brieven etc. franco.

28-07-1865 Publieke verkoping te Heeg. Notaris Tadema te Heeg [verkoopt finaal op 5 Augustus 1865]:
1. Ene huizinge en erf met groot timmerhuis, massale steeg, plaats, put en bleek, benevens eigen achtererf c.a. te Heeg, waarin sedert onheugelijke jaren eene scheepstimmermans-affaire is uitgeoefend, door Age Wiebes van den Berg met den dood ontruimd; geboden f 1200.

04-08-1865 Uit de hand te koop: eene beste overdekte praam met roef, groot 12 ton. Te bevragen bij F.J.Bergsma, scheepstimmerman te Makkum.

25-08-1865 Uit de hand te koop: een, nog bijna nieuw, snelzeilend jagt, lang 5,99 el, met één, of desverkiezende, met twee compleete stel zeilen. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

25-08-1865 Een zeer hecht scheepshol te koop bij J.W.Kamp te Dragten, bijna negen jaar oud, lang 15 el (of 50 vt), wijd 3,25 el (of 11½ vt.), en hol 1,26 el (of 4½ vt). Ter bezigtiging aan de Werf aldaar.

08-09-1865 {Notaris J.T.de Haan te Wolvega houdt op 12 Sept.1865 boelgoed van]
3 bokken, eene aanzienlijke partij kromhout, bomen, nieuwe planken en bokmakersgereedschappen
[en veilt daarna provisioneel]
Een huis met schuur en erf, benevens afzonderlijke hellingen, gunstig aan de Scheene aan de Oudetrijne gelegen, kad.gem.Oudetrijne, Sectie B nummer 982, groot 4 roede, bezwaard met f 8 grondpacht, door H.K.Mast als eigenaar bewoond, en, na de finale toewijzing, dadelijk te aanvaarden.

15-09-1865 Te koop: een nieuw schip, ongeveer 40 ton, Lijsendammer wijdte, genoegzaam klaar. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

29-09-1865 Door eenige liefhebbers van hardzeilen wordt ons het volgende medegedeeld:
Als eene bijzonderheid behoort te worden vermeld, dat, bij gelegenheid der in dit jaar gehouden zeilwedstrijden: te Oudeschouw 6, Sneek 6, Langweer 6, Workum 4 en Grouw 8, door den scheepsbouwmeester Eeltje Holtrop van der Zee te Joure vervaardigde vaartuigen, prijzen en premiën hebben gewonnen.
Werden aan dien scheepsbouwmeester op gehouden tentoonstellingen meer dan eens medailles en eervolle vermeldingen toegekend, wegens fraaiheid en soliditeit der door hem ingezonden vaartuigen, ook uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat zijne bekwaamheid in bedoeld vak kan en behoort te worden aanbevolen bij allen, die zich vaartuigen wenschen aan te schaffen, bestemd tot deelneming aan zeilwedstrijden.

10-11-1865 Te koop: een best in staat zijnde roeftjalks-hol, groot 20 ton, bij S.Zwat te Grouw.

21-11-1865 Verkoop van een smederij en een praamschip te Workum.
[Notaris K.Tjebbes te Workum verkoopt]
2. Een overdekt praamschip, de Twee Gebroeders, groot 13 ton, voor korte jaren nieuw gebouwd, met zeil en treil en verderen volledigen inventaris, laatst bevaren geweest door G.H.Lippes en thans liggende aan de Scheepstimmerwerf van wijlen T.A.Visser te Workum; waarop geboden is slechts f 405.

22-12-1865 Twee scheepstimmerknechten, hun vak verstaande, kunnen werk bekomen bij J.de Jong, scheepstimmerman, op het Vliet te Leeuwarden.

26-12-1865 Te koop: eene sterke en geschikte praam, groot 18 ton, met luiken, bij J.J.Moedt te Haskerdijken, alwaar ook twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, dadelijk vast werk kunnen bekomen.

1866

05-01-1866 Te koop: een nieuw schip, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.266 el (11½ voet), hol 1.278 (4½ voet), bij S.P.Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.

05-01-1866 Finale verkoop te Sneek. [Notaris K.de Jong te Wommels verkoopt finaal op 15 Januari 1865]
1. De zogenaamde Cementpolle met daarop aanwezige gebouwen, scheepstimmerwerf, schuur, ruim erf en verder toebehooren, zeer geschikt aan de Franeker Vaart buiten de voormalige Noorderpoort te Sneek, in gebruik bij verschillenden voor f 400 in het jaar, kadastraal 18 roede 95 el, geveild wordende in vijf perceelen, met regt van zamenvoeging; staande op: a f 2080, b f 453, c f 350, d f 892, e f 705, zamen f 4570

09-01-1866 Uit de hand te koop: een goed onderhouden schelpschip, met zeil en treil, ankers en touwen, groot 22 ton, zooals hetzelve is liggende aan de Werf van W.P.Boorsma te Rohel.

12-01-1866 Te koop: een hek-tjalkschip, met compleeten inventaris, groot 60 ton, liggende bij de Werf van W.T.Kamp op Schilkampen bij Leeuwarden.

26-01-1866 Uit de hand te koop: een nieuw tjalkscheepje, lang over steven 15.336 el (54 voet), wijd 3.692 el (13 voet) en hol naar rato, bij den Scheepstimmerbaas J.I.Bakker te Sloten.

26-01-1866 Te koop: een best tjalkje met geheelen inventaris, groot 16 ton, bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouw-meester te Joure.

30-01-1866 [Notaris Verwer te Makkum verkoopt] een schilschip met snik, genaamd de Eendragt, liggende aan de Werf van Bakker te Makkum, bevaren door Arjen Tevis, dadelijk te aanvaarden.

09-02-1866 Een ongehuwde scheepstimmerknecht, die voor zijn vak bekwaam is, kan dadelijk vast werk bekomen bij L.Wildschut te Gaastmeer.

13-02-1866 Twee scheepstimmerknechten, die goed kunnen werken, kunnen vast werk bekomen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Olde Galileën te Leeuwarden.

13-02-1866 Kofscheepje. [Notaris A.Binnerts te Heerenveen veilt] Een overdekt en gewegerd kofscheepje, in 1865 bijna geheel vernieuwd, de Jonge Hendrik genaamd, groot 13 ton [etc] Laatst bevaren door Th.Lenos en liggende aan de Werf van W.O.v.d.Werf te Nijehaske.

16-02-1866 [?] Uit de hand te koop: 3 overdekte tjalkschepen, ieder groot 30 ton, met compleeten inventaris, en des verkiezende met bijbehoorende zaken tot de schelpvangst, des verlangende ook zonder inventaris, en dus het hol alleen. Deze vaartuigen zijn bijzonder geschikt voor turfschepen. Met franco brieven informatiën te verkrijgen bij Wiebe Tjalkes van der Veen te Makkum.

16-02-1866 Te koop: een nieuw schip, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.266 el (11½ voet), hol ruim 2.556 el (9voet en 9 duim), bij J.T.Kamp, scheepstimmerbaas op de Nieuwe brug, bij het Heerenveen.

02-03-1866 Te koop: een tjalkschip, groot 28 ton, en een snelzeilend jagt met tuig, groot 5 ton, bij Sijbe Nijdam, scheepstimmerbaas te Sneek.

16-03-1866 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijnd nieuw tjalkschip, nagenoeg gereed, lang 18.744 el (66 voet), wijd 3.976 el (14 voet), hol ruim 1.420 el (5 voet 9 duim). Te bevragen bij W.Leijenaar onder Midlum bij Harlingen.

16-03-1866 2 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum.

16-03-1866 Een ongehuwde scheepstimmerknecht kan terstond werk bekomen bij de Wed. S.Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden, - waar tevens twee nieuwe bootjes te koop zijn.

20-03-1866 Te koop: een halfsleten tjalkschip, groot 28 ton. Te bevragen bij H.P.v.d.Werff, aan het Buitenstverlaat te Dragten.

23-03-1866 Een of twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk geplaatst worden. Men vervoege zich in persoon bij v.d.Sluis & Posthuma te Gorredijk.

23-03-1866 Verkoping te Grouw. De Notaris P.Boltjes te Grouw [verkoopt op 4 April 1866] Eene scheepstim-merwerf, met woonhuizingen en aanbehooren, staande zeer geschikt aan de Baai te Grouw, thans bij A.en R.van der Werf in gebruik en zulks in vier perceelen, breeder bij billetten omschreven. [Op 06-04-1866: geboden op 1) f 476, 2) f 510, 3) f 455,25, 4) f 150, 5) f 141]

23-03-1866 Uit de hand te koop: Twee schepen, een oud zes jaar, groot 15 ton, en een dito, groot 22 ton, met geheel tuig, beide nog best, bij E.H.v.d.Zee te Joure.

03-04-1866 Uit de hand te koop: een nieuwe schipwoning of ark, gebouwd op eene groote schouw, lang 9.372 el 9 (33 voet), voorzien van kamer, keuken en winkelplaats, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

20-04-1866 Een schuiteschip, groot 13 ton, met zeil en treil, benevens een koekkraam en disch, uit de hand te koop. Te bevragen bij C.D.van der Werff, scheepstimmerbaas te Dockum.

20-04-1866 P.H.W.Kleinschmitt, deurwaarder te Harlingen [verkoopt op 2 Mei 1866] op de Werf van de Heeren S. & T.Zwanenburg aldaar, in het openbaar, op 3 maanden crediet: Eene lading gladde Zeeuwse ijpen stammen, waaronder vrij zware van 18 à 19 duim in het midden.

22-05-1866 Praamschip te koop: zijnde geheel overdekt, zeer hecht en best onderhouden, groot 35 ton. Te bevragen bij R.de Boer Dz., scheepsbouwmeester te Bolsward.

25-05-1866 Aan de Werf van S.J.Visser te Workum ligt te koop: het sterk en welonderhouden scheepshol, laatst bevaren door J.van Eijken Hz., groot volgens meetbrief 77 ton.

25-05-1866 Te koop, bij E.H.v.d.Zee te Joure: 4 schepen, een groot 21 ton, een groot 15 ton, een praam, groot 8 ton, zeer geschikt tot vervoer van aarde, een boot, lang 5.680 el (20 voet), allen zoo goed als nieuw, met volledig tuig.

01-06-1866 Te koop: een nieuw schip, lang 16 el 71 duim, of 60 voet, wijd 3 el 71 duim, of 13 voet 1 duim, hol 1 el 55 duim, of 5½ voet, bij de Weduwe L.O.Hoekstra te Rohel.

05-06-1866 [?] Uit de hand te koop: eene beste onoverdekte praam, groot 5 à 6 ton, bij Johs.Spoelstra, buiten de Noorderpoort te Sneek.

22-06-1866 Uit de hand te koop: eene halfsletene modderpraam, groot 6 ton, met mast, zwaarden en losse boeisels, geschikt voor eene tent of woning. Te bevragen bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

03-08-1866 Na eene kortstondige hevige ziekte overleed heden, in den ouderdom van 40 jaren, onze geliefde Broeder Douwe IJntjes Wijbrands, scheepstimmerbaas te dezer stede, nalatende eene diep bedroefde Weduwe en twee nog zeer jeugdige Kinderen.
Hindeloopen, den 29 Julij 1866 Sjoerd IJ. Wijbrands Tjalke IJ. Wijbrands
N.B. De onder leiding van den Overledene voor onze gemeenschappelijke rekening gedreven zijnde Affaire zal op denzelfden voet door ons worden voortgezet.

10-08-1866 Uit de hand te koop: drie schepen, een groot 20 ton, dito 15 ton, met geheele tuig, oud 6 jaar, en eene beste boot, lang 5.964 el (21 voet); te bevragen bij E.H.v.d.Zee te Joure.

17-08-1866 [Notaris Boltjes te Grouw verkoopt op 29 Augustus 1866 provivioneel] Een wel onderhouden tjalkschip met aanbehooren, genaamd de Vrouwe Annigje, bevaren geweest bij B.J.Hof, gebouwd op de Werf van S.Zwat, in 1856, groot 56 ton, ingerigt om door den Leidschen Dam te varen op ‘s Gravenhage, liggende thans bij de Werf van genoemden Zwat te Grouw, provincie Friesland.

31-08-1866 [?] Uit de hand te koop: Eene overdekte praam, met zeil en fok, groot 12 ton, en eene open praam, groot 8 ton, geschikt tot woning, bij F.Bergsma te Makkum.

04-09-1866 Te koop: een hecht en sterk tjalkscheepje, zijnde met roef, vast dek en platte luiken, groot 14 ton, en voorzien met eene best tuigagie; liggende aan de Werf en te bevragen bij I.J.Croles te IJlst.

04-09-1866 Te koop: Eene overdekte praam, groot 13 ton, met zeil en treil, oud 1½ jaar, bij K.Slager te Tjalleberd.

02-10-1866 Te koop: Een nieuw schip, lang 14,200 el (50 voet), wijd 3,261 el (11½ voet), hol 1,270 el (4 voet en 8 duim), bij J.T.Kamp, Scheepstimmerbaas te Nijehaske.

09-10-1866 Te koop: een hecht en sterk tjalkscheepje, groot 20 ton, en voorzien met beste tuigagie, en eene beste boot, lang 5,964 el (21 voet), bij E.H.v.d.Zee te Joure.

16-10-1866 Heden is door Gods goedheid zeer voorspoedig bevallen van eene welgeschapene Dochter Klaarke A. Sijperda, geliefde echtgenoot van
J.J.Croles IJlst, den 13 October 1866.Eenige kennisgeving.

19-10-1866 Te koop: een tjalkscheepje met eene beste tuigagie, zijnde met roef en vast dek, groot in meting 14 ton, alsmede eene halfsletene aardappel-snik, groot 12 ton, zijnde met en ook zonder tuigagie te koop, liggende aan de Werf en te bevragen bij J.J.Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.

19-10-1866 Bij S.J.Visser te Workum is te koop het nieuwe binnenschuitje, ongeveer groot 17 ton.

23-10-1866 De Afdeling IJlst van de Kiesvereeniging STEUNENDE OP DE BIJBEL, VERDEDIGEN WIJ DE VRIJHEID, in het kiesdistrict Sneek, beveelt dringend hare Mede-Kiezers aan tot Kandidaten voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op den 20 October a.s. de heeren
W.M.Oppedijk te IJlst,
Lid der Provinciale Staten, en
Mr.M.W. du Tour van Bellinclave
te ‘s Gravenhage, Fries van geboorte en in Friesland opgevoed.
Bedenk Kiezers dat er thans in het Vaderland veel op het spel staat, daarom verzoeken wij u getrouw op te komen naar de stembus, met de heilige gedachte, met God voor Nederland en Oranje.
Namens de afdeling te IJlst,
L.Huisman
J.Croles

16-11-1866 Te koop: een hecht tjalkschip, groot 30 ton, bij S.Nijdam, scheepsbouwmeester te Sneek.

25-12-1866 Te Workum, bij S.J.Visser,ligt aan de Werf te koop: Eene hektjalk, genaamd Twee Zusters, groot volgens meetbrief 80 ton, met een compleeten inventaris.

1867

04-01-1867 Uit de hand te koop: Een nog hecht hektjalkschip, groot 53 ton, met inventaris, en een veerscheep-je, groot 7 ton, met besten inventaris, bij H.P.v.d.Werff te Dragten, bij wien twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk verstande, dadelijk of 5 Maart vast werk kunnen bekomen.

11-01-1867 Te koop: een nieuw overdekt tjalkschip, lang 16 el 86 dm. (60 voet), wijd 3 el 66 dm. (13 voet) en hol 1 el 54 dm. (5½ voet). Te bevragen bij de Wed. H.Hoekstra, op Rohel, - bij wien tevens, op den 5 Maart aanstaande, een scheepstimmerknecht, die zijn werk verstaat, vast werk kan bekomen. Brieven franco.

15-01-1867 Twee ongehuwde scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen voor een jaar vast werk bekomen, met kost en inwoning, tegen goed loon, bij H.K.Slager, scheepstimmerman te Tjalleberd.

25-01-1867 Uit de hand te koop: Een wel onderhouden en in besten staat overdekt tjalkscheepje, groot 25 ton, met inventaris; - alsmede een nieuwe en sterk opgeboeide praam, groot p.m. 11 ton, liggende aan de scheepstimmerwerf van en te bevragen bij H.Schotsman te Workum.

01-02-1867 Uit de hand te koop: een huizinge met twee woonkamers, keuken met put, bak, tuin en bleekveld, met twee daarnaast staande groote scheepstimerschuren, de eene lang p.m. 20.860 el (70 vt), breed 8.344 el (28 vt), de andere lang 16.688 el (56 vt), breed 3.874 (13 vt), met eene groote plek grond, zeer geschikt voot vele andere affaires, staande en gelegen aan het Oostvliet te Franeker. Te bevragen bij Douwe Jans van der Zee aldaar.

01-02-1867 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijnd schuitje, wijd 16.632 (48 voet), wijd 3.337 (11¾ voet) en hol 1.278 (4½ voet); tevens twee oude overdekte snikken, groot 14 ton. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Dragten.

01-02-1867 Te koop: een nieuw schip, lang 14.93 el of (50½ vt), wijd 3.57 el of (12½ vt), diep 1.40 el of (5 vt). Een overdekte hekschuit, groot 49 ton. Een wel onderhouden beurtschip, groot 23 ton.

01-02-1867 4 à 6 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij D. & L.Alta te Harlingen.

08-02-1867 Te koop: Een hecht en sterk tjalkscheepje, groot 20 ton, voorzien van eene beste tuigagie, en eene nieuwe praam, groot 7 à 8 ton. Brieven franco bij E.H.v.d. Zee te Joure.

08-02-1867 Acht 7 tons open pramen, waaronder een nieuwe, tegen billijke prijzen te bekomen bij J.H.Alkema te Makkum. Brieven Franco.

15-02-1867 [Mr.G.Schot verkoopt provisioneel op 4 Maart 1867] Eene hechte, wel onderhoudene huizing en erf met scheepstimmerschuur en werf, op het eind van het Oostvliet, aan de Harlingervaart bij en onder franeker, waarin het bedrijf van scheepstimmerman gedurende eene reeks van jaren is en nog wordt uitgeoefend, bij D.J.van der Zee in eigen gebruik; 12 Mei 1867 te aanvaarden, en zulks in twee perceelen.

15-02-1867 Een schip te koop, zijnde een mooi lang, niet hol, hecht sterk betimmerd overdekt praamschip, met roef en bollestal, groot 14 à 15 ton, met fiks tuig en al, vaarbaar klaar, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

15-02-1867 Te koop: Een best scheepshol, groot 17 ton; te bevragen bij S.M.de Jong, scheepstimmerman te Heeg.

19-02-1867 Heden overleed, na eene genoeglijke echtvereeniging van 52 jaren en 8 maanden, aan de gevolgen van een langzaam verval van krachten, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen en Behuwdkinderen, mijn geliefde Echtgenoot Johs. Clazes Sjollema, oud scheepsbouwmeester, in den ouderdom van ruim 75 jaren.
Woudsend, den 14 Februarij 1867 Doetje Ae.Boonstra, Wed. Johs.C.Sjollema.
Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen.

05-03-1867 Heden avond ontsliep zacht en kalm, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen, zijne hoog-bejaarde Moeder en verdere Betrekkingen, mijn geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader Jappe Ippes Bakker, in leven Mr.Scheepstimmerman alhier. Hij bereikte den ouderdom van 59 jare en 10 maanden, waarvan ik 27 jaren en 10 maanden door den echt met hem verbonden mocht zijn.
Sloten, 1 Maart 1867 G.I.Broers, Wed. J.S.Bakker

08-03-1867 Uit de hand te koop: een nieuw schip, ruim 30 ton groot, genoegzaam klaar; te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman te Leeuwarden, op het Vliet.

15-03-1867 Eenige kennisgeving. Heden avond overleed, in den ouderdom van 50 jaar, mijn geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader Jacob van Maanen, in leven Scheepstimmerman alhier.
Berlikum, 9 Maart 1867 A.Zeil, Wed. J.van Maanen, mede uit naam mijner Kinderen.
N.B. De Affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet.

02-04-1867 Te koop: Voor uiterst billijke prijzen liggen aan de scheepstimmerwerf te Sloten, te bevragen bij de Wed. J.I.Bakker aldaar: een hektjalkschip, groot 37 ton, benevens een tjalkschip, groot 27 ton.

09-04-1867 Een ongehuwde scheepstimmermansknecht kan voor een jaar vast werk bekomen, tegen goed loon, kost en inwoning, bij H.K.Slager te Tjalleberd.

12-04-1867 Uit de hand te koop: Een nieuw tjalkje, lang 14.56 el (52 voet), wijd 3.36 el (12 voet) en hol 1.40 el (5 voet), nagenoeg klaar, en twee halfsleten, een schuite van 18 ton en een veerscheepje van 7 ton, beiden met inventaris, bij H.P.van der Werff, Scheepstimmerbaas bij het Buitenste Vallaat bij Dragten.

03-05-1867 Te koop: drie schepen, als: 1 nieuwe beste praam, groot 7 ton, 1 halfsleten veerschip, groot 12 ton, en 1 best tjalkscheepje, groot 14 ton, met tuigagie, bij E.H.v.d.Zee te Joure.

07-05-1867 [veiling te Gorredijk door notaris H.Douma van] Een overdekt gewegerd hek tjalkscchip, met 1 zeil, 4 fokken, 3 ankers met 60 vademen ketting en verderen completen inventaris, groot 62 ton of 22 last, in 1864 nieuw uitgehaald van de Werf van v.d.Sluis & Posthuma te Gorredijk, door Albert Jans Mulder, thans door den eigenaar T.van Berkum Vegter wordende bevaren.
Te bezigtigen [etc] aan de Werf van v.d.Sluis & Posthuma te Gorredijk.

10-05-1867 Te koop: een flinke mooije zeilboot, zijnde voor enige weken nieuw gebouwd, puik best en vlug varend, lang 4 el 40 dm (15½ voet), wijd 1 el 82 dm. (6½ voet), hol 70 dm. (2½ voet), met ferm spriettuig, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

17-05-1867 Te koop: Eene nieuwe boere praam, groot 5 à 6 ton, en eene nieuwe boot. Te bevragen bij Gebr.Drijver, op Schilkampen onder Leeuwarden.

28-05-1867 Uit de hand te koop: Een deugdzaam tjalkschip, groot 30 ton, en een hcht kofscheepje, groot 14 ton, met tuig, bij S.C.Nijdam, scheepstimmerbaas te Sneek.

28-05-1867 Te koop: een talkschip, groot 34 ton, met toebehooren. Te bevragen bij den Scheepstimmerman Jacob Boorsma te Sneek.

28-05-1867 Te koop: Twee overdekte pramen, met zeil en treil, één groot 9 ton en één groot 8 ton; alsmede eene zeilboot, lang 5.112 el (18 voet), wijd 1.988 el (7 voet) en hol 0.852 el (3 voet). Te bevragen bij A.S.de Jong, scheepstimmerman te IJlst.

28-05-1867 Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan dadelijk werk bekomen bij Johs.v.d.Schaaf te Grouw.

07-06-1867 1 à 2 scheepstimmerknechten kunnen terstond werk bekomen bij D.Schuitmaker & K.Draaisma & Comp., Oostvliet te Franeker.

18-06-1867 Pleizier-Boot. Voor spotprijs uit de hand te koop: een gerenommeerde hardzeiler, met zeer completen en goed onderhouden inventaris, liggende in een der Jachthuizen te Sneek. Te bevragen aan de Werf van Sijbe Nijdam, alsmede bij de firma G.Houwink aldaar. Brieven franco.

21-06-1867 Praam. Uit de hand te koop: eene in besten staat zijnde praam, groot p.m. 8 ton. Te bevragen bij Jan van der Zee, scheepstimmerman aan de Trekvaart te Harlingen.

21-06-1867 Te koop: een best overdekt praamschip, groot elf ton, met inventaris, bij S.Zwat te Grouw.

05-07-1867 Een nieuw schip te koop, lang 11,76 el of 42 vt., wijd 2,94 el of 10½ vt., hol 1,12 el of 4 vt.; bij den scheepstimmerbaas P.H.v.d.Werff te Dragten.

30-07-1867 Te Workum, bij S.J.Visser, staat te koop: het nagenoeg voltooide en sterk betimmerde binnen tjalkje, ongeveer 24 ton groot.

02-08-1867 Te koop, een nieuw schip, groot ongeveer 30 ton, en een best bevaren schip, groot 34 ton, benevens een roefschuitje, groot 16 ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

09-08-1867 Kiesvereeniging Endragt maakt Magt te Warga. Genoemde Vereeniging heeft in hare vergadering van 5 Augustus jl. besloten, bij de aanstaande verkiezing van een lid voor de Gemeenteraad van Idaarderadeel, als kandidaat te stellen: S.Zwat te Grouw. Namens het Bestuur, Klaas Hoekstra, Secr.

09-08-1867 Idaarderadeel. Voor een nieuw Lid van den Gemeenteraad wordt bij de aanstaande stemming aanbevolen de Heer Sipke W.Zwat, van Grouw. Eenige kiezers.

16-08-1867 Uit de hand te koop: een best halfsleten veerschip, groot 13 ton, en eene beste nieuwe praam, zeer geschikt tot moddervaren. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee te Joure.
Tevens kunnen bij bovengenoemde terstond werk bekomen twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande.

23-08-1867 De Kiesvereeniging Eendragt maakt Magt te Warga blijft bij de aanstaande Herstemming van een Lid voor den Gemeenteraad haren candidaat S.Zwat te Grouw aanbevelen. Het Bestuur.

23-08-1867 Te koop: een nieuw schip, lang 14,30 el of 50½ voet, wijd 3,60 el of 12½ voet, diep 1,40 el of 5 voet; en ook een wel onderhouden hektjalk, groot 49 ton. Te bevragen bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum.

30-08-1867 [Executoriale verkoop] aan de scheepstimmerwerf te Deinum, ten laste van Marten Sakema, schipper, gedomicilieerd te Achlum [van] een overdekt tjalkscheepje, groot 25 ton, met losse boeisels, mast met gwigt, roer, zwaarden, losse schoorsteen met broek, loopplank, vier loefgangen, boom, haak en stokdweil, zoo als een en ander aan voormelde Werf is liggende.

13-09-1867 Uit de hand te huur, voor vijf of meer jaren, in te gaan den 12 November of den 5 Maart e.k.:
Eene in volle werking zijnde en beklante scheepstimmerwerf, met nieuw woonhuis, twee knechtswoningen en ruime timmerschuur, alsmede hoving en tuin, staande en zeer gunstig gelegen aan het Kolonelsdiep te Kootstertille, thans in gebruik bij den eigenaar Molle M.van der Werf.
Nadere inlichtingen, per franco brieven of in persoon, bij den eigenaar voornoemd, vóór den eersten October a.s.

20-09-1867 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 13,632 el (48 vt.), wijd 3,501 el ( 11¾ vt.) en hol 1,278 el (4½ vt.), zijnde ongeveer 26 ton, eigen aan en te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerman te Dragten.

04-10-1867 Uit de hand te koop: een in besten staat zijnd tjalkscheepje, groot 25 ton, met zeilagie en tuigagie; te bevragen bij H.Schotsman, scheepsbouwmeester te Workum

18-10-1867 [verkoping van] het tjalkschip de Vriendschap, metende 26 ton, liggende te Berlikum; waarop door J.Bijlsma, scheepstimmerman aldaar, is geboden de zeer geringe som van ? 265.

18-10-1867 Uit de hand te koop: een op nieuw overgedekt snikschip, groot 12 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerman G.N.Ronner te Dockum.

29-10-1867 Bij vonnis van den Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden [van 22-10-1867 is] ten verzoeke van Rinske Freerks Hoekstra, zonder beroep, huisvrouw en gesterkt met haren man Antoon Roodbergen, scheepstimmermansknecht te Grouw, het regt hebbende om kosteloos te procederen bij [vonnis van 02-10-1866] de persoon van Grietje Freerks Hoekstra, dienstbode te Grouw, gesteld onder curatele ter oorzake van krankzinnigheid.

01-11-1867 Uit de hand te koop: een best nieuw schip, lang 13,632 el (48 voet), wijd 3,337 el (11¾ voet), hol 1,278 el (4½ voet) of ongeveer 26 ton. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerman te Dragten.

01-11-1867 Uit de hand te koop: Een nieuw woonschip, lang 6,816 el (24 voet), breed 2,840 el (10 voet) en hoog 1,704 el (6 voet), liggende aan de helling van Johs.Bijlsma te Berlikum.

19-11-1867 Uit de hand te koop: een scheepshol, groot ongeveer 40 last, zoo als het zich bevindt op de scheepstimmerwerf van de Heeren Zwanenburg te Harlingen. Te bevragen bij den Heer R.de Jong aldaar.

26-11-1867 Te Workum, bij S.J.Visser, is te koop: een hektjalk met completen inventaris, groot volgens meetbrief 52 ton, en een nieuw roefschuitje, ongeveer groot 24 ton, uitmuntend sterk betimmerd.

13-12-1867 Uit de hand te koop: een best nieuw schip, lang 13,632 e. (48 voet), wijd 3.337 e. (11¾ voet) en hol 1.341 e. (4½ voet) of ongeveer 26 ton. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerman te Dragten.

17-12-1867 Een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan voor een jaar vast werk bekomen, tegen goed loon, kost en inwoning, bij H.K.Slager te Tjalleberd.

27-12-1867 W. & A. Visser zonen te Heeg vragen voor 1 Januarij e.k. zes flinke, bevaren schippersknechten, van goede getuigschriften voorzien. - Men vervoege zich in persoon te hunnen kantore aldaar.

27-12-1867 Publieke verkoping te Woudsend. [Notaris Tadema te Heeg verkoopt provisioneel op 30 December 1867] Eene beste, sterke en gunstig gelegen woonhuizinge en groote timmerschuur, met uitgestrekt erf, bleekveld, hellingen, bergplaats enz., waarin met veel succes eene timmermans-, molenmakers- en scheepstimmermans-affaire is en wordt uitgeoefend, zeer geschikt staande en gelegen aan het vaarwater de Ee en in de Buren te Woudsend, behoorende aan de Wed. en Erven Jurjen Jans de Jong; en zulks in 3 perceelen, met regt van zamenvoeging, als:
1. De geheele woonhuizinge met erf en bleek c.a.;
2. De timmerschuur met keukentje en groot erf, beiden 12 Mei 1868 vrij te aanvaarden;
3. De hellingen met groot erf en bergplaats etc., in huur bij J.C.Bekema en C.J.de Rijk voor ? 55 ‘s jaars; den 14 Februarij 1870 te aanvaarden; de huur ten voordele des kopers.

1868

10-01-1868 Te koop: een oud veerschip, groot 20 ton, en eene beste praam met luiken, groot 8 ton, bij S.P.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.

17-01-1868 2 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen tot de 5 Maart bij de Wed. S.A.Nieuwland te Deinum.

24-01-1868 Te koop: een wel onderhouden knap tjalkshol, groot 25 ton. Te bevragen bij S.Zwat te Grouw.

31-01-1868 Een of twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen, liefst dadelijk of met den 5 Maart e.k., werk bekomen bij R.de Boer Dz., scheepsbouwmeester te Bolsward.

14-02-1868 2 à 3 scheepstimmerknechten kunnen den 5 Maart of Mei a.s. vast werk bekomen bij P.H.van der Wefff te Dragten.

18-02-1868 Uit de hand te huur, voor 3 of 5 jaar: De scheepstimmerwerf c.a., met daarbij staande 2 woningen, aan het algemeen vaarwater bij de Buren te Wartena. Laatst in gebruik bij E.J.Kapper. Dadelijk of op 12 Mei 1868 te aanvaarden. Te bevragen bij den notaris A.Wiersma te Roordahuizum.

28-02-1868 Te koop: 2 beste halfsleten schepen: 1 veerschip, groot 22 ton, geschikt voor een schilschuit, en 1 schuitje, groot 20 ton; te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op Oud-Galileën te Leeuwarden. Dezelfde vraagt een scheepstimmerknecht, die goed kan werken; kan vast werk bekomen.

28-02-1868 Uit de hand te koop: Een nog jeugdig, hecht en sterk roefschip, groot à 22 ton; te bevragen bij den eigenaar S.J.Hoekstra, scheepsbouwmeester te Sloten.

28-02-1868 2 à 3 scheepstimmerknechten, die hun werk geheel of ten deele verstaan, kunnen dadelijk werk bekomen bij L.J.Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.

03-03-1868 Te koop: een overdekte praam, groot 13 ton, oud 3 jaar, met zeil en treil. Te bevragen bij H.Slager en R.Slager te Tjalleberd.

10-03-1868 Uit de hand te koop: een nog knap halfsleten turfschuitje, groot 17 ton, met geheelen inventaris; alsmede eene praam, met roef en luiken, gebruikt voor een potschip, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

10-03-1868 Een schip te koop gevraagd, à contant, en wel een hechte in sterke hektjalk of paviljoenschip, in Friesland gebouwd, groot circa 70 ton, geschikt voor beurtschip op Holland, door C.D.van der Werff, scheeps-timmerman te Dockum. Brieven franco.

13-03-1868 [Notarissen Binnerts en Boschloo te Heerenveen veilen op 24 Maart 1868]
Voor de Erven Wed. F.J.Prins
1. Eene welgelegene scheepstimmerwerf, met grote schuur, lang 23.840 el (80 voet), vuur- en turfhok en 2 lange hellingen, aan de Heerensloot, bij de Nieuwebrug, onder Nijehaske.
2. Eene ruime huizinge, bevattende 2 kamers, kantoor, keuken, 3 kelders, besten zolder en regenwatersbak, benevens daarbij liggende 3 tuinen met vruchtboomen; zoomeede eene afzonderlijke woning, mede aldaar, en
3. Eenig hooi-, rietland en water, tusschen den Straatweg en de Heerensloot aldaar.

27-03-1868 Te Workum, bij S.J.Visser, staan te koop: twee nieuwe roefschuitjes, groot 24 en 28 ton; een bevaren hektjalk met inventaris; een 7 tons praam, waarop een beste en nette woning is gebouwd.

27-03-1868 S.G.v.d.Werf te Britswerd verlangt op’t spoedigst een scheepstimmerknecht, een goede werker, bij voorkeur ongehuwd. Men vervoege zich in persoon, of franco brieven.

03-04-1868 Uit de hand te koop: een best onderhouden roefscheepje, groot 20 ton, benevens 2 oude snikken. Te bevragen bij den scheepstimmerman A.P.v.d.Werf te Dragten.

14-04-1868 Te koop: een nieuw tjalkscheepje, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.408 el (12 voet), hol 1.420 el (5 voet), bij J.Moedt, scheepsbouwmeester te Nieuwebrug onder Haskerdijken.

14-04-1868 Uit de hand te koop: een zoo goed als nieuw woonschip, met ruime kamer en twee bedsteden, lang 6.816 el (24 voet), wijd 2.840 el (10 voet) en hol 1.704 (6 voet), liggende aan de scheepstimmerwerf van J.S.Bijlsma te Berlikum.

17-04-1868 Eene nieuwe tjalk te koop: lang 14 el of 50 voet, wijd 3.32 el of 10½ voet en hol 1.26 el of 4½ voet; te bevragen bij H.P.van der Werf, scheepstimmerbaas te Dragten.

28-04-1868 Te koop: Een nieuw kofscheepje, lang 12 el 56 dm (44 voet), wijd 3 el (10½ voet), hol naar rato. Te bevragen bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas op de Streek bij Dokkum.

29-05-1868 Voor een civiele prijs te koop, bij J.J.Hulshoff te Balk: Een groot beurtschip, van twee beste woningen voorzien.

29-05-1868 Een of twee ongehuwde scheepstimmermansknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen dadelijk voor een jaar vast werk bekomen, met of zonder inwoning, bij H.K.Slager te Tjalleberd.

12-06-1868 Uit de hand te koop: een overdekt praamschip, groot 22 ton. Te bevragen bij K.Draaisma, scheepstimmerman op het Vliet te Franeker.

19-06-1868 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij Ate A.Sjollema te Menaldum.

03-07-1868 IJzeren stoombooten en zeilschepen. De Ondergeteekende maakt aan belanghebbenden bekend, dat zijne Fabriek tot het maken van nieuwe ijzeren stoombooten en zeilschepen thans door middel eener nieuwe sleephelling ook is ingerigt voor de volledige reparatie dezer vaartuigen.
Hoogezand, 1 Julij 1868 C.J.Boon

17-07-1868 [verkoping door T.T.de Jong, deurwaarder te Heerenveen, van] een wel onderhouden, overdekt, snelzeilend tjalkschip, groot 18 ton met zeil, fokken en verdere inventaris, liggende aan de scheepstimmerwerf van K.S.Fabriek aldaar.

17-07-1868 Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 23 ton, met zeil en treil en verdere toe- en aanbehooren, benevens: een kof- of roefscheepje, met mast en wigt, beide liggende aan de Werf van en te bevragen bij den Scheepsbouwmeester Hendrik M.de Jong te Heeg.

17-07-1868 Twee scheepstimmermansknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Sijbe Nijdam te Sneek.

24-07-1868 Een schip, groot 14 ton, gediend als veerschip, met tuig en al, vaarbaar klaar, alles in goeden staat. Te bevragen bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

24-07-1868 Twee scheepstimmerknechten, flink hun werk verstaande, benevens een bootjemaker, zeer ervaren in dit vak, kunnen dadelijk en voor eenen geruimen tijd, tegen genot van hoog loon, vast werk bekomen. Gegadigden, hierop reflecterende, vervoegen zich (liefst in persoon) bij Hendrik M.de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg.

24-07-1868 Een scheepstimmerknecht, om als meesterknecht werkzaam te zijn, kan geplaatst worden aan de Werf van Van der Sluis & Posthuma te Gorredijk.

31-07-1868 Uit de hand te koop: een halfsleten moddervaarders-praam, groot 6 ton, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

31-07-1868 Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Jan H.Alkema, mr.scheepstimmerman te Makkum.

18-08-1868 Heeg. Eene scheepstimmerwerf te huur, op 12 November aanstaande, bewoond en met goed succes gedreven door S.M.de Jong.

28-08-1868 Uit de hand te koop, voor een civielen prijs: eene voor 2 jaren veel vertimmerde tjalk, Haagsvaarder, met completen inventaris, groot volgens meting 49 ton; leggende en te bevragen, met franco brieven, bij J.J.Hulshoff te Balk.

23-10-1868 Echtenerbrug. Uit de hand te koop: De zeer wel gelegene en beklante scheepstimmerwerf, bestaande uit eene groote Timmerschuur, Bergplaats en twee Hellingen, alsmede: Eene burgerhuizinge en drie knechtswoningen, alles in besten staat van onderhoud verkeerende. Te bevragen bij den Eigenaar Jan B.Cats
P.S. Des verkiezende met alle de gereedschappen.

06-11-1868 Te koop: een hechte boerepraam, groot 5 ton. Te bevragen bij L.de Roos, scheepstimmerbaas bij de Paauwbrug te Leeuwarden.

06-11-1868 [verkoping te Workum door notaris Tjebbes van] een hechte en zeer goed onderhoudene huizinge en groote timmerschuur, stalling en erf, zeer geschikt tot velerlei affaires, maar bovenal voor eene scheepstimmerwerf, gelegen aan de Diepe Dolte te Workum, wijk G no 26, sectie A no 1552 en 1553.

27-11-1868 3 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.H.v.d.Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen onder Franeker.

18-12-1868 Boelgoed te Heeg. Deurwaarder J.J.van Akkeren te Sneek zal op [21 December 1868] verkoopen: Een in aanbouw zijnd schip, gezaagde planken, kromhouten, leggers, hellingtouwen, dito blokken, haken, kettingen, dommekrachten enz. Voorts een kabinet en verdere huisgeraden. Wie gading maakt, kome op bovengenoemden dag ten huize van Sietze Machiels de Jong, scheepstimmerman aan het Var, nabij Heeg.

25-12-1868 Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

25-12-1868 Een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond werk bekomen bij J.J.Hulshoff te Balk.

29-12-1868 Scheepstimmerwerf te huur te Heeg. op Mei, of ook dadelijk te aanvaarden; te bevragen bij E.G.Vlink aldaar.

29-12-1868 Uit de hand te koop: Twee nieuwe schepen, een lang 13.916 (49 voet), wijd 3.124 (11 ¾ voet), hol 1.136 (4 ¾ voet), en een lang 11.928 (42 voet), wijd 2.982 (10 ½ voet) en hol 0.852 (3 ¾ voet). Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas Dragten, December 1868

1869

01-01-1869 Een ongehuwde Scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond werk bekomen bij J.J.Hulshoff te Balk

01-01-1869 Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward

08-01-1869 Uit de hand te koop: een overdekt tjalkschuitje, zoo goed als nieuw, groot 22 ton, met volledigen scheeps-inventaris, liggende bij de Werf van P.H.van der Werff te Dragten en aldaar te bevragen bij de Eigenaarsche de weduwe Sierd J.v.d.Wit

12-01-1869 Uit de hand te koop: Een nieuw tjalkschip, lang 17.284 (58 voet), wijd 3.934 (13 voet 6 duim), hol 1.550 (5 voet 6 duim); benevens een snikschip (met inventaris), vier jaren oud, groot 13 ton. Te bevragen bij W.J.Leijenaar op de Koningsbuurt bij Harlingen

15-01-1869 Een hecht tjalkje, 8 jaar oud, 23 ton groot, bij H.P.van der Werff, scheepstimmerbaas bij het Buitenst Verlaat bij Dragten. Bij hem kunnen twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, met 5 maart e.k. vast werk bekomen

29-01-1869 Uit de hand te koop: 2 nieuwe schepen, een lang 13.916 (49 voet), wijd 3.408 (11¾ voet), hol 1.420 (4¾ voet), en een lang 11.928 (42 voet), wijd 2.982 (10½ voet ), hol 1.136 (3¾ voet) Te bevragen bij A.P.van der Werff, scheepstimmerbaas te Dragten

29-01-1869 Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 23 ton, benevens een veerschip groot 10 ton, beiden in besten staat, met zeil en treil en verder aan- en toebehooren, liggende en te bervagen bij Hendrik M. de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg

02-02-1869 G.van der Werf te Britswerd verlangt ten spoedigste een Scheepstimmerknecht, vast werk, bij voorkeur ongehuwd.

02-02-1869 De schuldeischers in het faillissement van Eeltje Jacobus Kapper, Huis- en Scheepstimmerman te Wartena, worden [..] opgeroepen [..] bij L.Harmenzon, Curator

05-02-1869 Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond of op 5 maart vast werk bekomen bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward

12-02-1869 te koop: een kofscheepje, groot 13 ton, met compleeten inventaris, is vroeger altijd gebruikt geweest tot een potschip en laatst tot aardappelen. Te bevragen bij den Scheepsbouwmeester S.J.Hoekstra te Sloten

19-02-1869 2 scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk voor een jaar bekomen bij H.O.van der Hoop te Terhorne

26-06-1869 Uit de hand te koop: een nieuw schip, ongeveer 35 ton, genoegzaam klaar, en twee bevaren schepen, het eene 28 en het andere 20 ton; te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden

26-02-1869 Uit de hand te koop: Twee schuitjes, een van 23 ton, 8 jaar oud, en een van 17 ton, bij H.P.van der Werff, Scheepstimmerman op het Buitenst Verlaat bij Dragten

26-02-1869 Vier schepen te koop; zijnde 1- sterk en aanzienlijk vertimmerd tjalkje, 28 ton, 2 - eene opboede praam, groot 14 ton 3 een roefsnikje, nog hect en sterk, en niet ongeschikt om voor woning te dienen 4 - een nog jeugdig roeftjalkje, groot 19 ton Ter bezigtiging aan de werf van J.J.Croles, Scheepsbouwmeester te Ylst

26-02-1869 Bij S.J.Visser te Workum staan te koop: twee uitmuntend sterk betimmerde roefschuitjes, groot 23 en 27 ton

27-04-1869 Uit de hand te koop of te huur: 4 beste nieuwe bok-vaartuigen bij J.Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken

23-04-1869 Te koop - Echtenerbrug: Een best onderhouden tjalkschipshol, uitmuntend geschikt tot vervoer van turf enz. aan Fabrijken, groot volgens meetbrief 48 ton, ter bezigtiging liggende aan de werf van Jan B.Cats en aldaar te informeren

30-04-1869 Door sterfgeval uit de hand te koop: een best halfsleten tjalkje, groot 18 ton, met zeil en treil, bij E.H.van der Zee, Scheepsbouwmeester te Joure

14-05-1869 Te koop: Een best overdekt Praamschip met Roef en volledig tuig, groot 10 ton, bij S.Zwat te Grouw

04-06-1869 Te koop voor f 600: Een Jacht met toebehooren, van voren overdekt, bevattende eene Slaapplaats en Kachel, in ‘t midden een Beun, zer geschikt om mee te visschen. Het tuig bestaat uit: Zeil, Fok en Stormfok. Te bevragen met franco brieven en te bezigtigen bij E.H.van der Zee, Scheepstimmerman te Joure

29-06-1869 Te koop: Een roefschuitje met Zeil en Treil, laatst bevaren door Hilke de Jong; alsmede een nieuw van ongeveer 30 ton, staande in de schuur te Workum. Te bevragen bij S.J.Visser, scheepstimmerbaas aldaar.

29-06-1869 Uit de hand te koop: Een overdekt gewegerd Praamschip of Bok, goed onderhouden, groot 13 ton, met zijn toebehoren, liggende ter bezigtiging aan de Helling van Jan Miedema te Wijns. Te bevragen bij Romke B.Kooistra te Oenkerk

09-07-1869 Te koop: een sterk veerscheepje, oud 10 jaar, met roef en ronde luiken, groot in meting 9 ton, met volledig tuigagie. Te bevragen en te bezigtigen bij J.J.Croles, Scheepsbouwmeester te IJlst, bij wien tevens nog te bevragen is eene opgeboeide Praam met Roef en platte Luiken, groot 8 ton

09-07-1869 te koop: een roefschip met platte luiken en completen inventaris, groot 18 ton, bij S.Nijdam, Scheepsbouwmeester te Sneek

25-07-1869 Te koop: Een best tjalkschip met uitmuntenden inventaris, geschikt tot het vervoer van Granen, groot 32 ton, bij S.Zwat te Grouw

30-07-1869 Uit de hand te koop: Eene sterke Moddervaarderspraam, groot 7 ton, twee jaar oud, bij J.D.de Boer, Scheepstimmerman te Bolsward

03-09-1869 Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Tjalkschip, groot 24 ton, met besten Inventaris. Te bevragen bij J.H.van der Zee te Zevenhuizen bij Franeker

07-09-1869 Uit de hand te koop: een Snik, groot 7 ton, liggende en te bevragen bij F.v.d.Werf

17-09-1869 Verkoop, tengevolge van Overlijden. De Notaris A.Binnerts te Heerenveen zal op Maandag den 20 September 1869, des namiddags te 5 ure, ten huize van G.L.Moedt, aan de Nieuwe Brug onder Haskerdijken finaal verkoopen: Eeen welgelegene en beklante Scheepstimmerwerf, met groote schuur en twee langshellingen, benevens eene Huizinge met grond en tuin, staande en liggende aan het Afvoerkanaal van den Turf uit Engwirden, bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken, gedreven en bewoond geweest door wijlen Jan Jans Moedt c.u.; geboden is: op de Werf c.a. de geringe som van f 1650 en op het Huis f 975

17-09-1869 Uit de hand te koop: Een nieuw Kofschuitje, lang 12-212 el (43 voet), wijd 3-853 el (10¾ voet), wijd 3-853 el (10¾ voet) en hol 1-065 el (3¾ voet) ongeveer 15 ton, en bijna klaar; benevens een gebruikt, in besten staat, met vaste dekken en groot volgens meeting 22 ton, liggende en te bevragen bij A.P.van der Werff, Scheepstimmerbaas te Dragten aan de Langewijk

08-10-1869 De Notaris Sickler te Augustinusga zal op Zaterdagen den 23 October en 6 November 1869, telkens des avonds te 6 ure, in de herberg bij v.d.Vliet te Stroobos, provisioneel en finaal verkoopen: 1. Eene Scheepstimmerwerf met hecht woonhuis, twee Knechtswoningen en ruime Timmerschuur c.a. zeer gunstig gelegen aan het Groot Vaarwater te Stroobos, kadaster sectie B no 722, groot 19 roede 52 el, in eigen gebruik bij K.F.Prins en 2. Een huis, no 36, met Erf c.a. aan de Weg aldaar, sectie A no 250, bewoond door Durk Hijles Kootstra. Te aanvaarden op Sint-Petri en 12 Mei 1870; zijnde aan gemelde Scheepstimmerwerf uit de hand te koop een schip, groot 18 ton, en een potschip, groot 14 ton, benevens 6 Vijzels en een Jien, lang 84 vaam en dik 18 duim, te bevragen bij den Eigenaar K.F.Prins

22-10-1869 Uit de hand te koop: Eene zo goed als nieuwe Modderpraam, oud 2 jaar, groot 7 ton, met zwaarden, boeisels, voortent, mast, enz; als ook een sterk wel onderhouden snikschip, met lange roef, mast zeil en verder aanbehooren. Te bevragen bij J.en R.de Boer, Scheepsbouwmeesters te Bolsward

26-11-1869 Uit de hand te koop: Een nieuw schuitje, lang over steven 13.86 el (of nagenoeg 50 voet), wijd 3.22 el (of 11½ voet) en hol 1.28 el (of 4½ voet), bij H.P.van der Werff, Scheepstimmerbaas, bij het Buitenste Verlaat bij Dragten

19-12-1869 De storm, welke hier heden morgen woedde, heeft verbazend veel schade veroorzaakt. Behalve het gewone verschijnsel van afgewaaide schoorsteenen, dakpannen, enz. is het voor eenige jaren nieuw gebouwde hellinghuis van den scheepstimmerman van der Werf te Nijehaske ingestort. In de onmiddelijke nabijheid lag een bok met turf geladen, welke door het vallende puin is gezonken, zoodat de vaart met drijvende turven als bezaaid was

1870

07-01-1870 Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd roefschuitje, lang 19.1348 (47 voet) wijd 3.124 (11 voet) en hol 1.278 (4½ voet) Vrijdag te bevragen bij den scheepstimmerbaas AE. I.Sjollema te Woudsend. Brieven franco

14-01-1870 scheepstimmerknechten, flinke werkers, kunnen van stonden af aan of op 5 maart a.s. vast werk bekomen bij J.H.van der Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen, bij Franeker

21-01-1870 2 scheepstimmerknechten, hun werk grondig verstaande, kunnen dadelijk of op 5 maart, vast werk bekomen bij S.J.Hoekstra, scheepsbouwmeester te Sloten

21-01-1870 Uit de hand te koop eene beste, nieuwe praam, met roef en luiken, groot 12 à 13 ton; een nieuw boere melkbootje; een mooi en best halfsleten boot, lang 4.260 (13 voet) met gaffelzeil, bij E.Holtrop van de Zee, scheepsbouwmeester te Joure

21-01-1870 Twee schepen te koop: een nieuw tjalkschip, lang over stevens 15 el 3 palm (54 voet), wijdte 8 el 6 palm (12 ¾ voet, holte 1 el 4 palm (bijna 5 voet), bijna gereed, en een nog in besten staat verkeerend halfsleten tjalkschip, van bijna dezelfde grootte, ter bezigtiging liggende te Echten aan de werf bij Jan.B. Cats

28-01-1870 Uit de hand te koop een snelzeilend nieuw pleiziervaartuig, zijnde een zeilboot lang 8 meter wijd 3 meter; eene beste nieuwe praam, met roef en luiken, groot 12 à 13 ton; een nieuw boere melkbootje; eene mooije en best halfsleten boot lang 4.260 (15 voet) met gaffelzeil, bij E.Holtrop van de Zee, scheepsbouwmees-ter te Joure. Brieven franco. Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen bij bovengenoemden terstond werk bekomen.

28-01-1870 Een scheepstimmerknecht kan terstond geplaatst worden bij L.Wildschut te Gaastmeer

06-02-1870 Te koop een best halfsleten schip, groot 25 ton bij S.P.Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer

06-02-1870 4 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of den 5 maart, goede werkers zijnde, vast werk bekomen bij R.de Boer Dz, scheepsbouwmeester te Bolsward

11-02-1870 Uit de hand te koop: een nieuw schuitje, lang over steven 14,200 el (50 voet), wijd 3, 266 el (11½ voet) en hol 1,278 el (4½ voet) bij H.P.van der Werff, scheepstimmerbaas te Buitenste Verlaat bij Dragten

11-02-1870 Uit de hand te koop 3 nieuwe schepen, groot ongeveer 30, 36 en 24 ton; te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester op het Vliet te Leeuwarden

11-02-1870 Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan met den 5 maart of eerder voor een jaar vast werk bekomen bij J.C.Bekema te Woudsend

18-02-1870 Te koop: een hecht en sterk roefschip, met wijde waringe en platte luiken, met eene zeer soliede tuigagie, zijnde wel geschikt om te dienen als veerschip, is in meeting 13 ton. Te bezigtigen aan de werf van J.J.Croles, scheepsbouwmeester te Ylst.

20-02-1870 Een scheepstimmerknecht, goede werker zijnde, kan dadelijk vast werk bekomen bij M.de Jong te Oldeboorn. Men vervoege zich liefst in persoon.

01-03-1870 Een scheepstimmerknecht, goede werker kan vast werk bekomen bij Gebr.v.d.Werff, Birdaard.

01-03-1870 Twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.S.Bijlsma, scheepstimmerbaas te Berlikum.

04-03-1870 Eenige scheepstimmerknechten worden van stonden aan gevraagd door de weduwe C.P.Bakker te Lemmer, provincie Friesland, voorzien van goede getuigschriften. Liefst in persoon te komen, of per franco brieven.

11-03-1870 [te Lemmer] De scheepstimmerlieden, die voor een veertiental dagen zijn gaan ‘bollen’, zijn, naar wij vernemen, op hun verzoek, weder op hun gewoon loon, aan den arbeid gegaan.

18-03-1870 Wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een scheepstimmerman, om als baas te ageren, op de scheepstimmerwerf van de wed. C.P.Bakker, geboren Visser, te Lemmer; goed bekend met den eikenhouthandel en voorzien van goede getuigschriften.

25-03-1870 Een mast- en blokmakersknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan direkt vast werk bekomen bij Wopke de Vries, mast- en blokmaker te Heeg.

15-04-1870 Een à twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij M.v.d.Werf te Kootstertille.

10-05-1870 Deurwaarder Eisma te Bolsward zal op Donderdag 19 Mei 1870 n./m/ 3 uur, bij den kastelein H.Tuininga, op het Zand te Bolsward publiek verkoopen; I. Een welonderhouden roefschip, groot 17 tonnen, met completen inventaris, en II. Een dito snikschip, groot 10 tonnen, met beste tuigagie. In middels uit de hand te koop. Liggende beiden ter bezigtiging aan de werf van Jan de Boer.

10-05-1870 Te koop te Workum, aan de werf van Siemon Visser: Een welonderhouden roefschuitje, groot 24 ton, met roer en zwaarden.

20-05-1870 Uit de hand te koop: Een nieuw schuitje, lang 13,94 meter of nagenoeg (50 voet), wijd 3,22 meter (11½ voet) en hol 1,28 meter of (4½ voet) bij H.P.van der Werff, scheepstimmerbaas aan ‘t Buitenste verlaat bij Dragten.

20-05-1870 Te koop: een sterke en welonderhouden zeilboot, ter lengte van nagenoeg zes meters, met een flink bezaantuig. Te bevragen bij J.J.Croles, scheepsbouwmeester te Ylst.

20-05-1870 Te koop: een zoo goed als nieuwe schouw, met zeil en treil. Te bevragen bij J.J.Croles, scheepsbouwmeester te Ylst.

24-05-1870 Te koop: een beste snik met zeil en treil, groot 8 ton, ter bezichtiging te Sneek, bij Baas J.Boorsma, buiten het Hoogend.

12-06-1870 Een scheepstimmerknecht kan terstond werk bekomen bij J.Miedema Te Wijns.

14-06-1870 Uit de hand te koop: eene nieuwe 6-tons praam, eene halfsleten 5-tons en een nieuw bootje; te bevragen bij Gebr.Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden.

28-06-1870 Verkoop van een schip, J.J.van Noord te Bolsward gedenkt publiek te verkoopen: Eene wel onderhouden overdekte praam, zeer geschikt voor fabrieksvaart, groot 34 ton, met al het staand en lopend want, zeilen, haken, boomen en verderen inventaris, liggende in de Bolswarder-Sneekervaart, nabij de scheepswerf van de heer R.de Boer te Bolsward.

10-07-1870 Te koop: een best halfsleten schip, groot 25 ton, bij S.P.Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.

05-08-1870 Uit de hand te koop: een, voor 3 jaren nieuw gebouwd, scheepje, groot 10 ton, met zeil en treil, alles in een goeden staat en zeer geschikt tot allerlei gebruik, tegen een zeer billijken prijs. Te bevragen bij J.H.Alkema, mr.scheepstimmerman te Makkum. Brieven franco.

12-08-1870 Twee bekwame scheepstimmerlieden, vast werk verlangende, kunnen geplaatst worden. Men vervoege zich daartoe met franco berigt of in persoon, bij J.Sjollema, Oudewetering, bij de Haarlemmermeer.

21-08-1870 Uit de hand te koop: Een praamschip, 4 jaar oud, groot 10 ton, met zeil en treil, liggende aan de werf van en te bevragen bij de gebroeders Wijbrands, scheepstimmerlieden te Hindeloopen.

06-09-1870 Boelgoed te Hommerts. A.Heringa, deurwaarder en candt.-notaris te Sneek, zal, op Saturdag den 10 September 1870, ‘s morgens 10 uur, mede ten verzoeke van den Heer D.P.Oppedijk te Hommerts, ten sterfhuize van Gerke Hotzes Dorenveld aldaar, bij boelgoed, tegen gereede betaling, verkoopen: scheepstimmermansgeredschappen, waaronder: takels, blokken, dommekrachten, brandijzers, zagen, bijtels, hamers en mokers; voorts eiken ijpen, populieren en vuren hout, boomen, palen, eene partij oude steen, benevens twee pramen, 2 booten, 1 schouw, ladders, slijpsteen en kruiwagen en hetgeen meer zal worden aangeboden.
Uit de hand te huur, om zoo spoedig mogelijk te aanvaarden: eene scheepstimmerwerf te Hommerts. Conditiën te vernemen bij de heer D.P.Oppedijk aldaar.

13-09-1870 Te koop: een best roef-tjalkschip, met inventaris, groot 18 ton, bij S.Zwat te Grouw

04-10-1870 Te koop: een sterk veerschip, een volledig potschip en een beste zeilboot met tuig, groot 5 ton, bij S.Nijdam te Sneek.

14-10-1870 Te koop een best roeftjalkschip met inventaris, groot 18 ton bij S.Zwat te Grouw.

21-10-1870 Te koop: een best halfsleten schip, groot 27 ton, thans in goeden staat liggende aan de Werf en te bevragen bij A.van der Werf te Dragten.

18-11-1870 Schepen te koop. Een best onderhouden tjalkschip met completen inventaris, groot 29 tonnen en oud 10 jaar, bevaren door den schipper Uilke H.Woudhuizen te Workum. Een dito met inventaris, bevaren door den schipper Andries v.d.Zande te Echten (groot 15 tonnen). Een praam groot 6 tonnen, oud 7 jaar, met inventaris. Informatie bij Jan B.Cats, scheepsbouwer te Echten.

25-11-1870 Uit de hand te koop: een best roefschuitje, zonder tuigagie, 20 ton groot. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas H.P.v.d.Werff, aan het Buitenste Verlaat bij Dragten.

29-11-1870 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond vast werk bekomen bij Jan van der Zee, scheepsbouwmeester te Zevenhuizen bij Franeker.

02-12-1870 Een goede scheepstimmerknecht kan dadelijk vast werk bekomen bij J.B.van Manen te Berlikum.

06-12-1870 Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan dadelijk, of later, vast werk bekomen bij de Gebr. v.d.Werff te Birdaard.

09-12-1870 [notaris A.T.Haagsma te Leeuwarden verkoopt op 21-12-1870] een hecht en sterk gebouw, bevattende zestien nette en gerijfelijke woningen met voorgelegen groote bleeken en bijbehoorende grond, waarvan een gedeelte thans als scheepshelling gebezigd wordt, staande en gelegen zeer geschikt aan de Potmarge en den Spoorweg, aan het eind van de Romkelaan te Leeuwarden, kadaster sectie F nos. 3350 tot en met 3365, zamen groot 15 are 89 centiare, verhuurd aan diverse personen, zamen voor f 709,80 per jaar, tot 12 Mei 1871, en alsdan te aanvaarden.

09-12-1870 Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen op Maart of eerder vast werk bekomen bij W.T.Kamp te Leeuwarden.

1871

06-01-1871 Roefschuitje: Een in aanbouw zijnd roefschuitje, lang 13.348 (47 voet) wijd 3,124 el (11 voet) en hol 1,278 el (4½ voet). Te bevragen bij den scheepstimmerman Ae. J.Sjollema te Woudsend.

06-01-1871 Te koop een overdekt roefscheepjen met geheelen inventaris, groot 12 ton, goed 2 jaar oud [liggend in Dronrijp] te bevragen bij A.v.Balen, scheepsbouwer te Irnsum.

13-01-1871 Uit de hand te koop: 2 nieuwe schepen, genoegzaam klaar, 1 van ruim 50 ton, Leidschendammer wijdte, en 1 ruim 20 ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

27-01-1871 Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk of op den 5 Maart eerstkomende, vast werk bekomen bij S.J.Visser, scheepstimmerbaas te Workum. Adres met franco brieven of in persoon.

03-02-1871 Te koop: een roefschip, groot 17 ton, zich in een besten staat bevindende, zeer geschikt voor kleiaarde, met volledigen inventaris. Een in aanbouw zijnd scheepshol, lang 13,652 el (48 voet) wijd 2,982 el (11½voet), hol 1,13 el (4 voet), ongeveer 22 à 23 ton. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

10-02-1871 Verhuring: scheepstimmerschuur met helling, woonhuis enz. te Langweer. Dezelfde notaris [R.Barends te Langweer] zal nog op tijd en plaats boven aangeduid [23-02-1871], voor de tijd van drie jaren, van 12 Mei 1871 tot dien tijd in 1874, in het openbaart ter verhuring aanbieden: voor Jhr. Mr. A.E.van Boelens van Eisinga: Eene scheepstimmerschuur met helling, woonhuis en twee schapenweiden te Langweer, thans gebruikt en bewoond wordende door den scheepstimmerman R.K.Henstra. Meer dan 40 jaren is in de te verhuren gebouwen, die in 1870 grotendeels zijn vernieuwd, het scheepstimmermans-bedrijf gevestigd geweest en, vóór dien tijd, werd ook te Langweer eene soortgelijke zaak gedreven. Bij biljetten omschreven.

17-02-1871 Wordt gevraagd, om dadelijk, of zoo spoedig mogelijk in dienst te treden: een flinke scheepstim-merknecht, geheel of ten deele zijn werk verstaande, bij S.M.Westra te Sneek.

17-02-1871 Scheepstimmerwerf te Makkum. Notaris Verwer te Bolsward zal [op 27-02-1871 etc] veilen: 1. Eene sedert jaren zeer beklante en nog in werking zijnde scheepstimmerwerf met al de daarbij behoorende toestellen en gereedschappen, schuren, nette woonhuizing, grond en verdere annexen, staande zeer geschikt nabij de kleine Zijlroede en de Krommesloot te Makkum, nu laatstelijk bij wln. Gerben Annes Bakker in eigen gebruik, de werf dadelijk te aanvaarden, en zulks in 2 perceelen, met regt tot samenvoeging.

17-02-1871 Tjalkschip te koop gevraagd, groot 27 à 32 ton, met of zonder inventaris, niet ouder dan 6 à 8 jaar, om dadelijk te aanvaarden. Reflecterenden brieven franco bij K.v.d.Werf, scheepsbouwmeester te Dockum.

19-02-1871 J.Miedema te Wijns vraagt terstond een scheepstimmerknecht; alsmede eene huishoudster, niet beneden de 30 jaren oud.

24-02-1871 2 schepen te koop: een nog vrij hecht schip, het hol met toebehooren, wijde warings, platte luiken, roef en bollestal, groot ton, gediend tot veerschip Kuinre - Sneek; een nog sterke 7 tons modderpraam met toebehooren, mast, giek, enz bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

28-02-1871 Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij K.Prins, aan de Nieuwebrug bij Heerenveen, bij wien te koop is: een in aanbouw zijnd nieuw schip, groot 50 ton, en eene op stapel staande nieuwe praam, groot 9 à 10 ton.

28-02-1871 Een ongehuwde scheepstimmermansknecht, zijn werk verstaande, kan op Maart vast werk bekomen tegen hoog loon te Langweer. Men vervoege zich in persoon, of franco brieven bij Wiebe K.Slager, scheepstimmerman te Luinjebert.

03-03-1871 2 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij P.H.van der Werff te Dragten.

03-03-1871 Een schuitmakersknecht, die het bootjemaken verstaat, wordt, tegen hoog loon en voor vast werk, gevraagd bij Laurens Wildschut te Gaastmeer.

03-03-1871 Een à twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij A.Sjollema te Menaldum. Brieven franco.

05-03-1871 Twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij R.de Boer Dz., scheepsbouwer te Bolsward.

10-03-1871 [verkoping van een tjalkschip. De notaris Tromp te Bergum [verkoopt] een overdekt tjalkschip, de Twee Gebroeders genaamd, in 1861 gebouwd op de werf van Sipke Swart te Grouw, groot 30 ton, met volledigen inventaris. Inlichtingen te bekomen bij den scheepstimmerman A.v.d.Werf te Bergumerdam.

17-03-1871 Hout en pramen - Makkum. Notaris Verwer [zal] aan de scheepstimmerwerf van wln. Gerben A.Bakker te Makkum, bij boelgoed verkopen: eene groote hoeveelheid eiken, beuke, greenen en vuren balken, planken, battings, schalen en schrooten en andere houtwaren, dienende tot het bedrijf van scheepsbouwmeester; voorts touw, pek, teer, werk, staafijzer, boorijzers en spijkers. Onderscheidene pramen en 3 eiken roeden.

17-03-1871 te koop: een veerschip met volledigen inventaris, groot 17 ton, zich in een beste staat bevindende; een scheepshol in aanbouw, ongeveer 22 à 23 ton. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

19-03-1871 Worden gevraagd 4 à 5 scheepstimmerknechten, bij J.B.Uil te Martenshoek.

24-03-1871 Notaris Tromp te Bergum zal [etc] finaal verkoopen: een overdekt tjalkschip, de Twee Gebroeders genaamd, in 1861 gebouwd op de werf van Sipke Swart te Grouw, groot 30 ton, met volledigen inventaris; geboden f 500. Inlichtingen te bekomen bij den scheepstimmerman A.v.d.Werf te Bergumerdam.

24-03-1871 Vier scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond werk bekomen bij E.H.v.d.Zee te Joure.

07-04-1871 Uit de hand koop: een in aanbouw zynd nieuw roefschuitje, lang 13.348 meter of (47 vt), wijd 3.124 meter 0f (11 vt) en hol 1.207 meter of (4¼ vt), bijna afgetimmerd. Te bevragen bij L.J.Sjollema, scheepstimmerbaas te Woudsend. Brieven franco.

05-05-1871 Schepen te koop. Een overdekt praamschip met roef en bollestal, groot 16 ton en een roefschuitje, groot 18 ton, bij S.Zwat te Grouw.

09-05-1871 Schip te koop, zijnde een knap, nog vrij hecht schip, met wijde warings, platte luiken, roef en bollestal, lang 11½ el (40½vt), wijd buijtenwerk 3¼ el (nabij 11½ vt), 17 ton, zonder tuig, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwer te IJlst.

09-06-1871 Uit de hand te koop: een schip, zijnde een overdekte praam, groot 19 ton, met completen inventa-ris. Liggende bij W.T.Kamp. scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden.

16-06-1871 Uit de hand te koop een sterk en welonderhouden woonschip met alle desselfs gerijfelijkheden, zoo als: groote woonkamers, drie bedsteden, negentien kasten en ruime berging voor turf, enz. , liggende ter bezig-itiging in de Krommesloot te Makkum en te bevragen bij J.H.Alkema, mr.scheepstimmerman aldaar. Brieven franco.

11-07-1871 Te koop: een goed onderhouden roefschip, groot 5,396 el (19 ton), met gedeeltelijken inventaris. Te bevragen bij A.van Balen, scheepsbouwer te Irnsum.

14-07-1871 Uit de hand te koop: een roefschuitje, groot 4,260 el (15 ton), met volledigen inventaris. Te bevragen bij Jan C.Bekema, scheepstimmerbaas te Woudsend. Brieven franco.

01-08-1871 Te koop: een veerschip, groot 17 ton, met inventaris, zich nog in een besten staat bevindende. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

11-08-1871 Verkoop van een kofschip [provisionele veiling op 26-08-1871 van] een overdekt gewegerd kofschip, groot 23tonnen, met deszelfs volldigen inventaris, bevaren door O.F.Jansen; thans liggende aan de werf van den scheepsbouwmeester J.L.Hoekstra te Roohel, onder Harkema-Opeinde.

11-08-1871 1 of 2 scheepstimmerknechten worden ten spoedigste verlangd bij D.Schuitmaker, aan de Stadsgracht te Franeker.

01-09-1871 Twee of drie scheepstimmerknechten, flinke werkers, kunnen dadelijk of op den 5 October e.k. vast werk bekomen, tegen goed loon. Adres, met franco berigt, doch liefst persoonlijk, bij Hendrik de Jong, scheepsbouwer te Heeg.

22-09-1871 3 à 4 bekwame scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.T.Kamp, scheepstimmerbaas op de Nijebrug onder Haskerdijken.

29-09-1871 Uit de hand te koop: eene in besten staat zijnde overdekte snik, groot p.m. 9 ton, met volledigen inventaris, en bijzonder geschikt voor onderscheidene zaken, benevens: een overdekt schuitje, groot 24 ton, zeer geschikt tot turfvaren, en een in aanbouw zijnd nieuw schip, lang 13,064 el en wijd 3,266 el (46 en 11½ voet). Alles te bevragen bij den scheepstimmerman Ate P.v.d.Werf, naast het Kalkfabriek te Dragten.

15-10-1871 Een goede scheepstimmerknecht kan dadelijk werk bekomen bij A.S.de Jong te IJlst.

22-10-1871 1 scheepstimmerknecht, goede werker, kan dadelijk vast werk bekomen bij M.de Jong te Oldeboorn.

17-11-1871 Twee scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Simon Visser, scheepstimmerman te Workum.

17-11-1871 Uit de hand te koop: een snik, groot 10 ton, met zeil en treil. Te bevragen K.Draisma, scheepstimmerbaas op het Vliet te Franeker.

21-11-1871 3 scheepstimmerknechten, flinke werkers, kunnen terstond vast werk bekomen bij J.H.v.d. Zee, scheepsbouwmeester te Zevenhuizen bij Franeker.

24-11-1871 Uit de hand te koop: een welonderhouden best overdekt praamschip met luiken, groot 24 ton, met mast en gewicht, doch overigens zonder inventaris, bij H.P.v.d.Werff, scheepstimmerman op’t Buitenst Vallaat bij Dragten, bij wien twee scheepstimmerknechten, goede werkers, vast werk kunnen bekomen.

15-12-1871 Uit de hand te koop: een nieuw schip, bijna afgewerkt, lang 13.064 el (46 voet), wijd 3,266 el (11½ voet) en hol 1,136 el (4 voet) benevens een gebruikt schip, groot 24 ton, bij A.P.v.d.Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

29-12-1871 Uit de hand te koop: een sterk hekschip met tuigagie, ruim veertig ton, en een overdekte praam, met tuigagie, groot tien ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester op het Vliet te Leeuwarden.

29-12-1871 SCHEEPSTIMMERWERF! Bij gesloten briefjes te huur, te aanvaarden 12 Mei 1872: Eene florissante scheepstimmerwerf, staande en gelegen aan de Franekervaart te Sneek, bij S.Westra in gebruik. Gelanghebbenden gelieven zich te adresseeren aan de Wed.P.E.Jorwerda te Terhorne, voor den 10 Januari 1872. N.B.Inmiddels uit de hand te huur!

1872

05-01-1872 Uit de hand te koop: een overdekt praamschip, groot 16 ton. Te bevragen bij A.Roodbergen, scheepstimmerman te Grouw.

07-01-1872 2 of 3 scheepstimmerknechts kunnen dadelijk werk bekomen bij den scheepsbouwmeester H.Schotsman te Workum.

12-01-1872 2 ongehuwde scheepstimmermansknechten, hun werk gedeeltelijk verstaande, kunnen op den 1 of 5 Maart vast werk bekomen bij W.K.Slager, scheepstimmerman te Langweer.

12-01-1872 Te koop: en nieuw schip, lang 13.064 el (46 vt), wijd 3.124 el (11 vt) en hol 1.136 en 3 dm (4 vt en 3 dm), bij J.F.Kamp, scheepstimmerbaas te Nieuwebrug.

16-01-1872 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijn tjalkschip, lang 17.040 el (60 voet), wijd 3.946 el (14 voet), hol 1.562 el (5½ voet), p.m. 50 ton, nagenoeg gereed: te bevragen, met franco brieven, bij W.J.Leijenaar, scheepstimmerman te Midlum, nabij Harlingen.

19-01-1872 Een ongehuwde scheepstimmerknecht wordt gevraagd op Maart e.k., bij Gebr.Drijver, scheepstimmerlieden, op Schilkampen bij Leeuwarden.

26-01-1872 Een ongehuwde scheepstimmerknecht (goede werker) kan op 1 of 5 Maart a.s. vast werk bekomen bij de Wed. J.B. van Manen te Berlikum.

16-02-1872 Bij toeval uit de hand te koop: een nieuw schuitje, geheel klaar, lang 13.20 meter (47 voet), wijd 3.20 meter (11¼ voet) en hol 1.28 meter (4½ voet), en een half versleten praam, 16 ton, met roef en luiken, bij H.P.v.d.Werff, scheepstimmerman aan het Buitenst Verlaat bij Dragten.

23-02-1872 Te koop: een roefschuitje, groot 14 ton, met inventaris, alsmede een open praam met woning, groot 7 ton, bij J.C.Bekema te Woudsend, die ten spoedigste een scheepstimmerknecht verlangt, voor een jaar vast werk.

23-02-1872 Uit de hand te koop: een in aanbouw en zoo goed als gereed zijnd roefschuitje, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.408 el (12 voet), hol 1.278 el (4½ voet), alles van zuiver droog hout en uit de pen gemaakt; alsmede een halfsleten schuitje, groot 25 ton, met volledigen inventaris. Te bevragen bij J.J.Hulshoff, scheepstimmerman te Balk.

01-03-1872 Te koop: een potschip en eene beste modderpraam, groot 7 ton, bij S.Nijdam te Sneek; dezelve vraagt een goeden scheepstimmerknecht.

08-03-1872 Franeker, 24 Februarij 1872. Heden trof ons kinderhart een zeer gevoeligen slag, daar onze sorgdragende en hartelijk geliefde Vader Douwe Dirks van der Veen, in leven Mr.Scheepstimmerman alhier, op het onverwachtst ons door den dood ontrukt werd, in de ouderdom van ruim ruim vijftig jaren.
Allen, die den overledenen in zijn opregt, eerlijk, rond en openhartig karakter, gekend hebben, zullen met ons gevoelen, wat wij in hem verliezen.
Hij, die geen rekenschap geeft van Zijne daden, doch Wiens doen altijd wijsheid en liefde is, geve ons kracht met Christelijke onderwerping in Zijn wil te berusten.
Zijne kinderen, behuwdkinderen en eenige zuster.
N.B. Strekkende deze mede tot eenige kennisgeving aan de vele vrienden en begunstigers van den overledene.

08-03-1872 Uit de hand te koop: een best tjalkje, groot 17 ton. Te bezigtigen bij de Echtenerbrug en te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure. Bij dezelve kunnen terstond 5 scheepstimmerknechten vast werk bekomen.

08-03-1872 Te koop: een hecht welonderhouden overdekte snik, met mast en giek, groot 8 ton. Te bevragen bij de Wed.J.B.van Manen te Berlikum. Dezelve verlangt terstond 2 goede scheepstimmerknechten.

08-03-1872 Uit de hand te koop: een schuitje, lang 13.708 el (46 voet), wijd 3.422 el (11½ vt) en hol 1.192 (4 voet) met wijde waring, geheel klaar en te bevragen bij den scheepstimmerman A.P.v.d.Werff te Dragten.

15-03-1872 Mr.G.Schot, notaris te Franeker [verkoopt provisioneel op 18 Maart 1872] eene welbeklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf, met woonhuizing, teerhuis en helling, staande en gelegen bij de Stadsgracht aan de Dongjummervaart te Franeker, bij nu wijlen D.D.van der Veen in gebruik geweest; veertien dagen na de eindelijke toewijzing te aanvaarden.

22-03-1872 Oproeping. Schuldeischers en schuldenaren van Douwe Dirks van der Veen, in leven scheepstim-merman te Franeker, worden hiermede uitgenoodigd vóór den 1 April 1872 opgaaf hunner vordering en betaling te doen ten kantore van Mr.G.Schot, notaris te Franeker.

26-03-1872 2 scheepstimmerknechts worden gevraagd door de Wed. L.O.Hoekstra te Rohel.

26-03-1872 Te koop: een overdekt praamscheepje, met roef en bollestal, 9 ton, fiks hecht, met tuig en al, bij O.Lantinga, scheepsmaker te IJlst.

31-03-1872 Mr. G.Schot, notaris te Franeker [verkoopt op 5 April 1872]
1. schuitmakersgereedschappen, als: takels en blokken, schulp- en trekzagen, breek- en brandijzers, schaven, beitels, boren, mokers, dommekrachten; voorts eene partij eikenhout, vuren planken, kromhout, balkjes en eenige vaten teer.
2. meubelen en huisraad, als: secretaire, chifinnière, pulpitum, boekenkast, drie bedden met toebehooren, kolom- en kookkagchel, klok, tafels, stoelen, spiegels en schilderijen, koper, tin, ijzer, glas en aardewerk en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.

12-04-1872 2 scheepstimmerknechten kunnen terstond of op Mei vast werk bekomen bij J.D.de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward.

26-04-1872 Verkoop eener scheepstimmerwerf te Berlikum.
Notaris Alma te Berlikum [verkoopt provisioneel op 7 Mei 1872] Eene zeer beklante scheepstimmerwerf met erf, woonhuizing en knechtswoning, zeer geschikt gelegen aan het groot Scheepsvaarwater te Berlikum, door Johannes Siedzes Bijlsma met den dood ontruimd,bekend ten kadaster der Gemeente Berlikum in Sectie A nummers 1429, 1541 en 1540, te zamen ter grootte van 10 aren 30 centiaren, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Conditiën te vernemen ten kantore vam den Notaris voornoemd.
Ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen Johannes Siedzes Bijlsma, in leven scheepstimmerman, gewoond hebbende te Berlikum en aldaar 8 April laatstleden overleden, wordt verzocht daarvan opgave en betaling te doen aan Notaris Alma te Berlikum, vóór den 20 Mei 1872.

03-05-1872 Een overdekt praamschip, groot 12 ton, met zeil en treil, liggende aan de werf van de Gebroeders Wijbrands te Hindeloopen, uit de hand te koop. Te bevragen aan genoemde werf.

03-05-1872 Alle schuldeischers, pand- en hypotheekhebbenden daaronder begrepen, in het faillissement van Jan van der Zee, Mz., Scheepstimmerman, wonende te Harlingen, worden opgeroepen om op Maandag den 27 Mei
1872, des middags ten 12½ ure, te verschijnen in het Paleis van Justitie te Leeuwarden, ten einde hunne vorderingen ten laste van genoemden gefailleerde te doen verifiëeren. De Curator, A.Voet.

17-05-1872 Boelgoed te Berlikum.[Notaris Alma zal op 25 Mei 1872 om 10 uur] ten sterfhuize van Johannes Bijlsma te Berlikum, bij boelgoed en tegen contant betaling, presenteeren te verkoopen:
1. Meubelen en huisgeraden., bestaande hoofdzakelijk in: 2 kabinetten, tafel, spiegel, stoelen, kookkagchel, 2 klokken, chiffonnière, 3 bedden met toebehooren, gals, koper, tin, ijzer en aardewerk en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.
2. Scheepstimermansgereedschappen, als: 2 takels, 7 dommekrachten, ijzeren roeden, kettingen, blokken, touwen, schulpzagen, kraanzaag, 1 partij werk, pik, 3 schaafbanken en zoo voort.
3. Eene extra mooije partij eikenhouten gezaagde scheepsplanken en dito partij kromhout en 3 pramen.

24-05-1872 Een scheepstimmerknecht, goede werker, kan direct vast werk bekomen bij A.van Balen, scheepsbouwer te Irnsum.

31-05-1872 2 goede scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij de Wed. J.B.van Manen te Berlikum.

31-05-1872 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D.Schuitmaker, Stadsgracht te Franeker.

31-05-1872 Uit de hand te koop: een best sterk halfsleten veerschip, groot 18 ton; te bevragen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Oude Galileën te Leeuwarden.

07-06-1872 Te koop: een nieuwe mast, lang, geheel 14.900 el (50 voet), tusschen B.en H. 11.420 el (40 voet), zwaar in de koker, 12 duim. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee te Joure.

05-07-1872 Uit de hand te koop: een wel onderhouden hekschip, groot 30 ton, geschikt tot alle gebruik, met completen inventaris, staand en lopend want. Te bevragen bij W.Zwolsman, aan de werf te Makkum.

12-07-1872 Uit de hand te koop: een welonderhouden roefscheepje, met platte luiken, groot 9 ton, zeer geschikt tot velerlei gebruik; alsmede eenige 7 tons pramen. Te bevragen bij J.H.Alkema, mr.scheepstimmerman te Makkum.

16-07-1872 Er is te koop: een best betimmerd, niet op de koop gemaakt, schip, kant en klaar, groot 20 à 21 ton, lang 7.496 el (44 voet), wijd 3.124 el (11 voet 3 dm), hol 1.136 el (4 voet 3 dm), bij H.H.Postma, te Meer , bij Heerenveen.

02-08-1872 Uit de hand te koop: een hecht, sterk en wel onderhouden jagtschip, groot 22 ton, met deszelfs volledigen inventaris. Te bevragen bij J.G.Leijenaar, scheepstimmerbaas onder Midlum nabij Harlingen.

04-08-1872 Twee scheepstimmermansknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij Ate P.v.d.Werff, scheepstimmerman bij het Kalkfabriek te Dragten.

09-08-1872 Te koop: een zoo goed als nieuw hellingtouw, geschikt tot allerhande gebruik, met hellingblok met 5 schuiven en ijzeren beslag. Te bevragen bij W.K.Slager te Langweer.

06-09-1872 Door sterfgeval uit de hand te koop: een schuitje met toebehooren, groot 15 ton, laatst bevaren door P.Miedema. Te bevragen bij B.S.v.d.Werff te Birdaard.

13-09-1872 Vast werk aan twee scheepstimmerknechten, tegen 26 September aanstaande, loon naar bekwaamheid, bij Jan B.Cats, scheepsbouwmeester te Echten. Adres liefst in persoon.

13-10-1872 Uit de hand te koop: twee scheepjes, een van 20 ton met besten inventaris, en een van een en twintig ton zonder tuigagie, bij H.P.v.d.Werff, Buitenste Verlaat te Dragten.

13-10-1872 Rekening en verantwoording. Krachtens bevelschrift van den Edelen Agtbaren Heer Regter-Commissaris in het faillissement van Jan van der Zee Mz., te voren scheepstimmerman te Harlingen, worden de Crediteuren in gemeld faillissement opgeroepen, om op[26 October 1872 in het Paleis van Justitie te Leeuwarden rekening en verantwoording te komen afleggen.] A.Voet, Curator.

22-10-1872 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond vast werk bekomen bij Jan v.d.Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker.

08-11-1872 Te koop een nieuw schip, bijna gereed, groot pl.m. 21 à 22 ton, bij J.Boorsma te Sneek.

08-11-1872 Een nieuw schip te koop, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.124 el (11 voet 9 duim), hol 1.136 el (4 voet 9 duim), bij W.Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden.

12-11-1872 Uit de hand te koop: een visschers-aak, 3 jaar oud, lang 6.556 (22 voet), wijd 2.384 (8 voet), met geheele tuigagie, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward

15-11-1872 Uit de hand te koop: een best onderhouden schip met volledigen inventaris, groot volgens meting 17 tonnen. Te bevragen bij W.O.van der Werf, scheepstimmerman, in de Schans te Nijehaske bij Heerenveen.

24-11-1872 2 à 3 scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij A.J.v.d.Meij te Berlikum.

10-12-1872 Scheepstimmerwerf te Dockum. Uit de hand te koop: eene welbeklante scheepstimmerwerf met woonhuis, 2 sleephellingen, 2 schuren, aan het Grootdiep te Dockum, te aanvaarden dadelijk of later, met overname van de gereedschappen en materialen, op zeer gemakkelikjke conditiën, bij Notaris Posthuma te Dockum.

13-12-1872 Uit de hand te koop: een wel onderhouden overdekt roefscheepje, groot 10 ton, met kompleten inventaris. Te bevragen aan de werf bij W.Zwolsman te Makkum.

31-12-1872 Te Workum, bij S.J.Visser, is te koop een nieuw gebouwd roefschuitje, groot 18 ton.

1873

03-01-1873 Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij Hulshoff te Balk.

07-01-1873 Uit de hand te koop: 3 nieuwe schepen, groot ongeveer, 37, 27 en 20 ton, genoegzaam klaar, met wijde warings en sterk gebouwd; ook kunnen er terstond of met Maart twee scheepstimmerknechten, die goed kunnen werken, vast werk bekomen. Te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester op het Vliet.

10-01-1873 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of op den 5 Maart vast werk bekomen, tegen goed loon, bij Jan de Jong, scheepstimmerman, op Olde Galileën te Leeuwarden.

10-01-1873 Een nieuw schip bij toeval te koop, lang over steven 14 meter 56 centimeter, wijd 3 meter 36 centimeter, hol 1 meter 26 centimeter, of (52 voet lang, 12 voet wijd, 4½ voet hol), zoo goed als klaar, zittende op de Werf bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas bij het Kalkfabriek te Dragten.

17-01-1873 Te koop: een nieuw schuitje, lang 15,30 meter (54 voet), wijd 3,50 meter (12¼ voet) en hol 1,40 meter (5 voet), ter groote van p.m. 35 ton. Te bevragen bij B.S.v.d.Werff, scheepstimmerman te Birdaard. Brieven franco.

17-01-1873 S.K.Nijdam te Sneek vraagt ten spoedigste twee of drie scheepstimmerknechten hun werk geheel of ten deele verstaande.

19-01-1873 Lees dit. Eeen tjalkschip te koop, groot 26 ton, met compleeten inventaris en toebehoren. Te bezigtigen te Rohel bij de Weduwe L.O.Hoekstra.
Zoomede een schip te koop, groot 16 ton, grootendeels met inventaris, bij J.Hoekstra, scheepstimmerman te Rohel.

21-01-1873 Een schip, groot 26 ton, te koop bij P.H.v.d.Werf te Dragten, bij wien twee scheepstimmerknechten vast werk kunnen bekomen.

24-01-1873 Uit de hand te koop: Een hecht 15 tons roefscheepje met inventaris. Te bevragen bij B.A.v.d.Werf, scheepstimmerman te Veenwouden.

31-01-1873 Scheepstimmerknechten kunnen terstond, of op Maart, vast werk bekomen bij J.D.de Boer, scheepsbouwmeester, Bolsward.

11-02-1873 Te koop: een praamschip. met volledigen inventaris, groot 14 ton, bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

14-02-1873 Te koop een nieuw schip, lang 13.632 el (48 voet), wijd 3.266 el ( 11½ voet), hol 1.148 (4 voet en 3 duim), bij J.F.Kamp, scheepstimmerbaas, Nieuwebrug bij Heerenveeen.

18-02-1873 Een flinke scheepstimmerknecht kan van stonden af aan, of met 5 Maart e.k., voor vast werk bekomen bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

18-02-1873 Een gehuwde scheepstimmerkencht zijn werk verstaande, kan dadelijk of op 5 Maart e.k., voor een jaar vast werk bekomen bij Jan J.Bos te Delfstrahuizen.

21-02-1873 2 à 3 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen, tegen hoog loon, geplaatst worden bij W.Leyenaar, onder Midlum nabij Harlingen.

21-02-1873 Door verandering van woonplaats wordt te koop aangeboden: eene nagenoeg nieuw snelzeilende boot, lang 4 - 3 palm, wijd 2 - 1½ palm, gemaakt op de Werf van E.H.v.d.Zee te Joure, met 1, 2 à 3 stel zeilen, naar verkiezing. Te bevragen bij den eigenaar A.H.Braak te Grouw.

21-02-1873 Regt boven Alles. De Kiesvereniging Regt Boven Alles in Haskerland heeft met algemeene stemmen tot kandidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld Mr.L.W.C.Keuchenius te Batavia, welke zij hunne mede-kiezers dringend aanbevelen. Het Bestuur, E.Holtrop van der Zee, R.R.Dijkstra, U.J.Romkema

02-03-1873 Wordt gevraagd, voor vast werk, een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande. Men vervoege zich in persoon, of per franco brief, bij H.van der Meulen te Terkaple.

04-03-1873 De Wed. L.O.Hoekstra te Rohel vraagt 3 scheepstimmerknechten.

14-03-1873 Uit de hand te koop: Een overdekt en welonderhouden praamschip, groot 12 ton, met goeden inventaris,bij K.J.Draaisma, scheepstimmerman op het Vliet te Franeker. Dezelfde vraagt dadelijk 2 scheepstimmerknechten.

14-03-1873 Uit de hand te koop: eene overdekte praam, grrot 9 ton, met inventaris. Te bevragen bij A.van Balen, scheepsbouwer te Irnsum.

28-03-1873 Te koop: een tjalkschip, met compleeten inventaris, groot 21 ton. Te bevragen bij J.L.Hoekstra, scheepstimmerbaas op Rohel.

01-04-1873 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen dadelijk, tegen hoog loon, vast werk bekomen bij W.Zwolsman, scheepstimmerman te Makkum.

04-04-1873 Te koop: bij Arend J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure, eene overdekte, best onderhoudene praam, groot 12 ton, met compleeten inventaris.

04-04-1873 Uit de hand te koop: een hecht en welonderhouden schuitje, groot 24 ton. Te bevragen bij Gebr.Drijver, scheepstimmerlieden op Schilkampen bij Leeuwarden.

04-04-1873 Uit de hand te koop, om dadelijk te aanvaarden: een best onderhouden schip, met deszelfs toebehooren, groot 19 tonnen. Te bevragen bij de Weduwe Kornelis v.d.Werff te Dockum.

08-04-1873 Te koop: een knap en hecht overdekt snikschip, met roef en bollestal,groot 9 ton, met mast en wicht, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

18-04-1873 Te koop, op 12 Mei 1873: Een hecht en welonderhouden woonschip, van boven zoo goed als nieuw. Te bevragen bij A.van der Wal, scheepstimmerman te Warga.

20-04-1873 Verkoop van een schuite-schip. [Deurwaarder Oostingh te Buitenpost zal] ten huize van de Wed.L.O.Hoekstra, kasteleinsche te Rohel onder Harkema-Opeinde, publiek, à contant, verkoopen: een overdekt, welonderhouden gewegerd schuite-schip, in 1868 gebouwd, met zeil en treil, haken en boomen, staand want, benevens watervat en verdere scheepstoebehooren, groot 17 tonnen, liggende thans in het Vaarwater te Rohel.

25-04-1873 Te koop: een goed onderhouden schuitje met toebehooren, groot 20 ton; te bevragen bij F.S.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Birdaard.

29-04-1873 Te koop: een net en hecht woonschip, liggende te Dijksterhuizen bij Beetgumermolen, en te bevragen bij A.Sjollema te Menaldum; waar ook twee ongehuwde scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen.

02-05-1873 [Verkoping door not.Douma te Gorredijk van] 1. een beste hektjalk, groot 51 ton [etc] bevaren geweest door wijlen Ate Feddes Lageveen en thans is liggende bij de Scheepstimmerwerf van de H.H.v.d.Sluis en Posthuma te Gorredijk.

02-05-1873 Een nieuw schip te koop, liggende te water, groot pl.m. 2-00-21 ton. Te bevragen bij J.Boorsma te Sneek.

16-05-1873 Te koop: een overdekt praamschip, groot 9 ton, met roef en inventaris. Te bevragen bij J.Bekema te Woudsend.

16-05-1873 Uit de hand te koop: het voormalig beurtschip van Hindeloopen op Amsterdam, liggende te
Workum. Te bevragen bij den Heer S.Visser, scheepstimmerbaas aldaar, of bij den eigenaar C.de Vreeze te Hindeloopen.

23-05-1873 Door sterfgeval te koop: een goed onderhouden tjalkschip, groot 25 ton, met volledigen inventaris, bij S.Zwat te Grouw.

23-05-1873 Uit de hand te koop: een best onderhouden schip, groot 24 ton, met completen inventaris, bij de Wed.L.O.Hoekstra. [geen plaats vermeld]

30-05-1873 Uit de hand te koop: een snik met roef, mast en giek. Te bevragen bij D.Schuitmaker te Franeker. Dezelfde vraagt twee scheepstimmerknechten.

06-06-1873 De Kiesvereeniging Regt boven alles in Haskerland, heeft [tot kandidaten voor de Tweede Kamer benoemd Mr.L.W.C.Keuchenius, thans te Batavia, en J.Wolbers te Utrecht en bevelen dezen aan hun medekiezers ten zeerste aan] Namens de Vereniging E.Holtrop van der Zee, R.R.Dijkstra, V.J.Romkema.

10-06-1873 Tot onze diepe droefheid ontsliep heden avond ons veelgeliefd jongst dochtertje Anskje,. Slechts 10 maanden mogten wij ons in haar bezit verheugen. IJlst, 2 Junij 1873. J.J.Croles. K.A.Sijperda, Eenige kennisgeeving.

13-06-1873 Uit de hand te koop: eene overdekte praam, groot 14 tonnen, met mast, wigt, zeil en fok en verder aanbehooren; het bovengedeelte nieuw. Te bevragen bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas bij Dokkum en bij P.Fopma te Marssum.

13-06-1873 Eene snelzeilende boot, wel onderhouden, groot 5 ton, met completen inventaris, wordt te koop aangeboden. Te bevragen bij J.Boorsma, scheepsbouwmeester te Sneek.

17-06-1873 Tegen hoog loon worden voor een geruimen tijd gevraagd, 4 scheepstimmerlieden en 4 molenmakers. Adres, liefst in persoon, bij A.L.van der Werff, Dockum.

20-06-1873 B.A.v.d. Werf te Veenwouden vraagt, om terstond in dienst te treden, twee scheepstimmerknechten, liefst ongehuwd. Desverkiezende kunnen ze voor één jaar vast werk bekomen. In persoon of brieven franco.

20-06-1873 Uit de hand te koop: 2 best onderhouden schepen, beiden groot 24 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij de Wed.L.O.Hoekstra, Rohel.

27-06-1873 De Wed.J.B.van Manen te Berlikum vraagt ten spoedigsten 2 scheepstimmerknechten.

01-07-1873 Uit de hand te koop: twee beste opene pramen, groot 6 en 7 ton, een jacht met completen inventaris, lang 6.854 el (23 voet), wijd 2.980 el (10 voet), groot 5 ton, benevens een ijsboot en een helling met takels, touwen en toebehoren. Te bevragen bij R.Wijmenga te Bergumerdam.

11-07-1873 Oproeping. De debiteuren van de scheepstimmerwerf te Dockum, vroeger gedreven ten name van C.D.van der Werff, worden verzocht betaling te doen ten kantore van den notaris G.Posthuma te Dockum, voor het einde dezer maand, tot voorkoming van kosten.

13-07-1873 Te koop: eene overdekte gewegerde praam, groot 12 ton, met inventaris. Te bevragen bij J.L.Hoekstra, scheepsbouwmeester te Rohel.

08-08-1873 Uit de hand te koop: een best halfsleten schip, zonder roef, met volledig tuig, groot 15 ton. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

22-08-1873 Twee scheepstimmerlieden, hun werk flink verstaande, kunnen van stonden af aan, tegen 14 cents per uur, voor een geruimen tijd, of bij overeenkomst, vast werk bekomen bij F.Bergsma te Makkum. Adres liefst in persoon.

24-08-1873 Oproeping. Een ieder, die nog iets verschuldigd is aan den boedel van wijlen Johannes Sijdses Bijlsma, in leven scheepstimmerman te Berlikum, wordt verzocht daarvan betaling te doen ten kantore van notaris Alma te Berlikum, voor 1 September 1873, ter wijl een ieder, die iets van dien boedel te vorderen heeft, vóór dien tijd betaling ten zelfden kantore zal kunnen erlangen.

29-08-1873 Te koop: een nieuw schip, lang 13.632 el (48 voet), wijd 3.266 el (11 ½ voet) en hol 4 st. en 3 dm. Te bevragen bij J.Kamp, scheepstimmerbaas, Nieuwebrug bij Heerenveen.

02-09-1873 Bij S.J.Visser, bij de zeesluis te Workum, is te koop een nieuw sterk betimmerd roefschuitje, groot 18 ton, staande in de schuur.

05-09-1873 Uit de hand te koop: een halfsleten overdekt tjalkscheepje, groot 27 ton, alsmede een oude snik, groot 15 ton. Te bevragen bij Ate P.van der Werff, scheepstimmerman bij het Kalk-Fabriek te Dragten.

05-09-1873 Te koop: een wel onderhouden overdekt kofscheepje, groot 15 ton, liggende bij de Scheepstimmerwerf van E.J.Kapper te Wartena.

09-09-1873 Drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk, tegen goed loon, vast werk bekomen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerman te Sloten.

12-09-1873 Te koop: een overdekt praamschip met roef, groot 9 ton, met inventaris, zeer geschikt voor aardappelhandel. Te bevragen bij J.Bekema te Woudsend.

19-09-1873 Een trouwe, goede scheepstimmerknecht, de kleine nieuwe scheepsbouw gewend, kan vast werk bekomen bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

03-10-1873 [verkoping door notaris R.Barends te Langweer van] een in 1872 aanmerkelijk vertimmerd roef- of potschip, groot 7 ton,, liggende aan de scheepstimmerwerf te Langweer [etc]

21-10-1873 Twee vlugge scheepsbouwersknechten kunnen vast werk bekomen bij W.Dijk te Dockum, tegen hoog loon.

28-11-1873 Verkooping te Grouw. De Notaris P.Boltjes te Grouw zal [op 08-12-1873 etc.] provisioneel veilen: Eene huizinge, scheepstimmerschuur en werf te Grouw, in gebruik bij A.Roodbergen tot 12 Mei 1874, en zulks in drie perceelen. Breeder bij biljetten omschreven [etc] Inmiddels uit de hand te koop.
[Finale verkoping op 22 December 1873. Bod perc. 1 ? 454, perc 2 ? 703, perc.3 ? 350.]

16-12-1873 R.L.van Noord, deurwaarder te Rauwerd [verkoopt]: eene hechte, sterk gebouwde, overdekte en met roef voorziene praam, groot p.m. acht ton, met zeilen, blokken, touwen, mast, boomen, haken en verderen completen inventaris, zoo als dezelve thans is liggende aan de scheepstimmerwerf van A.van Balen te Irnsum.

19-12-1873 2 scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen dadelijk of 5 Maart e.k. vast werk bekomen bij O.H.v.d.Werff, scheepsbouwmeester bij het Buitenst Vallaat te Dragten.

19-12-1873 1 à 2 scheepstimmerknechten kunnen terstond of op 5 Maart vast werk bekomen bij de Wed.L.O.Hoekstra, Rohel.

26-12-1873 Uit de hand te koop: 1. een overdekt schuitje, met roef, groot 14 ton met zeil en treil. 2. een dito, groot 16 ton met zeil en treil, en 3. een roeftjalkje, groot 20 ton, met completen inventaris. Deze vaartuigen zijn in goeden staat van onderhoud en te bevragen bij den scheepsbouwmeester H.de Boer, aan de Franeker Trekvaart te Sneek. No.3 alsmede bij den eigenaar J.Elsinga te Wommels.

26-12-1873 Te koop: een nieuw schip, groot 25 à 26 ton, zoo goed als gereed, bij den scheepstimmermansbaas F.Hoekstra te Rohel.

30-12-1873 Te koop: een welonderhouden roefscheepje, groot volgens meetbrief 12 ton, met een besten inventaris, bij S.K.Nijdam, scheepsbouwmeester te Sneek.

30-12-1873 Verkoop te Hommerts. De Notaris A.Haagsma te Sneek [veilt provisioneel]: Eene scheepstimmerwerf met erf, timmerschuur en huizen, in huur bij Hinne Pool en anderen, staande en gelegen te Hommerts, nabij de kerk, samen groot 5 are 15 ventiare; werdende geveild in 2 perceelen met regt van samenvoeging. Aanvaarding 12 Mei 1874.
[09-01-1874: voor de finale verkoping op 17 Januari 1874 is er een bod op perc.1 van f 1033 en op perc.2 van f 745.]

1874

09-01-1874 Verkoop van en hektjalkschip. R.Bloembergen Santee te Leeuwarden [verkoopt] een hektjalkschip, genaamd de Zes Gebroeders, groot 61 ton, met desselfs inventaris, zooals het reeds en ook op de verkoopdagen bij de scheepstimmerwerf van W.T.Kamp op Schilkampen bij Leeuwarden ter bezigtiging is liggende, dadelijk te aanvaarden.

09-01-1874 Door sterfgeval. Uit de hand te koop: eene hechte en sterke hektjalk, groot 46 tonnen, met zoo goed als nieuwen inventaris. Te bevragen bij F.J.Bergsma te Makkum.

16-01-1874 Te koop: een wel onderhouden hecht en sterk roefschuitje, groot 20 ton, met een besten volledigen inventaris. Te Bevragen bij H.O. van der Hoop, scheepstimmerman te Terhorne.

16-01-1874 Door verandering uit de hand te koop: een wel onderhouden kofschip, groot 28 tonnen, met zeil en treil en completen inventaris, oud tien jaar. Te bevragen bij J.H.Alkema, scheepsbouwmeester te Makkum.

16-01-1874 Uit de hand te koop: 2 nieuwe schepen, genoegzaam klaar, ongeveer 18 en 25 ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester, Vliet te Leeuwarden.

16-01-1874 Te koop: een halfsleten schip, groot 25 ton. Te bevragen bij S.P.Boorsma te Oostermeer.

16-01-1874 Te koop: eene beste overdekte praam, groot 13 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

20-01-1874 2 à 3 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of op Maart vast werk bekomen bij W.T.Kamp. scheepsbouwmeester op Schilkampen te Leeuwarden.

23-01-1874 Schepen. Te koop: een wel onderhouden potschip met toebehooren en een wel onderhouden snik, groot 8 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij A.J.v.d..Meij te Berlikum. Tevens kunnen 3 à 4 scheepstimmerknechten, dadelijk of op den 1 Maart a.s., vast werk begeerende, geplaatst worden.

23-01-1874 Te koop: een hecht woonschip. Te bevragen bij den scheepstimmerman L.Brandsma te Franeker.

23-01-1874 Turfscheepjes. 2 turfscheepjes, groot 14 en 17 ton, in goeden staat zijnde, worden met eenig tuig te koop aangeboden, à contant, tegen billijken prijs, bij M.de Jong te Oldeboorn.

23-01-1874 Uit de hand te koop: bij Herre v.d.Werf te Grouw: eene groote zeilschouw, met bezaanszeil en twee fokken, en eene kleine schouw met 4 riemen.

27-01-1874 Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan dadelijk werk bekomen bij D.Schuitmaker te Franeker.

27-01-1874 1 à 2 scheepstimmerknechten kunnen met primo Maart a.s. werk bekomen bij L.de Roos, bij de Poppebrug te Leeuwarden.

30-01-1874 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijnd schuiteschip, lang 14,200 el (50 vt), wijd 3,408 (12 vt) en hol 1,278 (4 ½ vt), ongeveer 28 ton, half klaar; benevens een oude snik, 18 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas A.P.v.d.Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

01-02-1874 Deurwaarder Eisma [uit Bolsward verkoopt in Sneek] 1. Een best tjalkschip, groot 17 ton, met zeil, fok, mast, ankers, touwen, planken, boomen, haak en een kruiwagen. 2. Een roefschuit, groot 14 ton, met inventaris. Beide te bezigtigen bij de werf van de Boer, aan de Franeker Vaart aldaar.

03-02-1874 1 of 2 goede scheepstimmerknechten kunnen van stonden aan, of met 5 Maart e.k., vast werk bekomen bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

06-02-1874 1 scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen, loon 12 cts. per uur, bij M.de Jong te Oldeboorn.

17-02-1874 Te koop: een best overdekt praamshol, groot 12 ton, bij S.Zwat te Grouw.

20-02-1874 Uit de hand te koop: een flink onderhouden schuitje, groot 16 ton, met kompleeten inventaris. Te bevragen bij A.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

20-02-1874 Te koop: een roefschuitje, groot 13 ton, met gedeeltelijken inventaris. Te bevragen bij H.O.van der Hoop, scheepstimmerman ter Terhorne.

22-02-1874 Uit de hand te koop: een best halfsleten roefschuitje, groot 21 ton, bij J.J.Hulshoff te Balk.

24-02-1874 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 13,608 el (46 voet), 3,361½ el (11¼ voet) en hol 1,192 (4 voet, sterk en zwaar betimmerd, nagenoeg klaar. Te bevragen bij Gebroeders Drijver, scheepstimmerlieden op Schilkampen bij Leeuwarden.

27-02-1874 Drie à vier scheepstimmerknechten, kunnen, tegen hoog loon, dadelijk vast werk bekomen bij H.de Boer, aan de Franeker Vaart te Sneek.

27-02-1874 Uit de hand te koop: een voor twee jaren zwaar vertimmerde praam, met completen inventaris, groot 12 ton, bij K.Prins, scheepstimmerbaas te Nieuwebrug.

27-02-1874 Te koop: een beste schouw met bezaan-zeil en fok, prijs 46 Gld. Te bevragen bij H.v.d.Werf, scheepstimmerman te Grouw.

27-02-1874 Uit de hand te koop: een overdekt schuitje, geheel klaar, lang 50 vt., wijd 12 vt., hol 4½ vt.; benevens een oude snik, groot 18 ton. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

03-03-1874 1 of 2 goede scheepstimmerknechten kunnen van stonden af aan, of met 5 Maart e.k., vast werk bekomen, loon 12 ½ cent per uur, bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

03-03-1874 Scheepstimmerknechten, vast werk begeerende en goede werkers zijnde, kunnen dadelijk geplaatst worden bij R.de Boer Dz. te Bolsward.

06-03-1874 [?] Uit de hand te koop: een hecht overdekt roefschuitje, met completen inventaris, groot 20 ton. Te bevragen bij Hendrik Mietes te Lemmer.

20-03-1874 Te koop: een welonderhouden boot, groot 4 ton, met zeil en treil en verder completen inventaris. Te bevragen bij Louw Wildschut, scheepstimmerman te Gaastmeer.

27-03-1874 Een nieuw schip, geheel klaar, groot 21 à 22 ton, te koop. Te bevragen bij Sjollema te Menaldum, bij wien ook twee scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen. Brieven franco.

03-04-1874 Te koop een nieuw tjalkje, groot 36 à 37 tonnen en een halfsleten, groot 19 tonnen. Te bevragen bij B.S.v.d.Werff, scheepstimmerman te Birdaard.

07-04-1874 Uit de hand te koop: een beste overdekte snik, groot 12 ton, bij B.A.v.d.Werf te Veenwouden.

10-04-1874 Uit de hand te koop: een sterk en welonderhouden tjalkschip, groot 18 ton, met kompleten inventaris. Te bevragen bij W.Zwolsman te Makkum.

10-04-1874 [verkoping te Workum door not.Rjebbes van een grof-, hoef-, en scheepssmederij, aan het Zijlspad en de Diepe Dolte, bij de zeesluis, wijk F No. 37, kad. sectie A nos 650 en 651]

17-04-1874 Te koop: een overdekte snik, groot 9 ton. Te bevragen en te zien bij J.Bijlsma te Wartena.

17-04-1874 Uit de hand te koop: een beste nieuwe overdekte praam, groot 15 á 16 ton, bij E.Holtrop van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure; waar ook drie à vier scheepstimmerknechten werk kunnen bekomen.

24-04-1874 Scheepstimmerwerf, Veenwoudsterwal. De Notaris Oosterbaan te Hardegarijp [verkoopt] De beklante scheepstimmerwerf met de daarbij staande schuur en woonhuis te Veenwoudsterwal onder Veenwouden, gedreven door wln. Douwe J.van der Werff c.s. Aanvaarding terstond na de toewijzing.
[Op 01-05-1874 met de toevoeging: kadastraal 11 roede, 80 el]
[Op 15-05-1874 met de toevoeging: met daarbij staande schuur en woonhuis met veestalling. En verder: geboden de matige som van ? 1125]

24-04-1874 Te koop: een best onderhouden tjalkschip, groot 23 ton, bij S.P.Boorsma te Oostermeer.

24-04-1874 Te koop: een best overdekt praamschip, groot 12 ton, bij S.Zwat te Grouw.

28-04-1874 Te koop: eene wel onderhoudene snik, geheel nieuw overdekt, groot 8 ton, met zeil en treil en verder completen inventaris. Te bevragen bij de Wed. J.B.van Manen te Berlikum.

28-04-1874 [?] Uit de hand te koop: Een hecht overdekt tjalkschip, groot 30 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij Wouter Waning te Lemmer.

05-05-1874 [verkoop te Drachten door Notaris Attema van] een overdekt gewegerd tjalkschip, groot 23 ton, met goeden inventaris, laatst door E.Meijer bevaren, en thans liggende bij de Werf van v.d.Werff te Dragten.

08-05-1874 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 13.064 el (46 voet), wijd 3.145 el (11 ¼ voet) en hol 1.136 el (4 vt), zwaar betimmerd, 21 à 22 ton groot. Te bevragen bij Gebr.Drijver, scheepstimmerlieden, op Schilkampen bij Leeuwarden.

12-05-1874 [?] Uit de hand te koop: een beste visschers-aak, met zeil en fok, nieuwe koperen beun, alles in den besten staat onderhouden. Te bevragen bij A.Posthumus te Terwispel.

15-05-1874 Uit de hand te koop: een roefschip, goed onderhouden, met geheelen inventaris, groot 20 ton; liggend en te bevragen bij H.de Boer, scheepstimmerman te Sneek.

15-05-1874 [?] Uit de hand te koop: Een schip met zeil en treil, groot 13 ton. Te bevragen bij J.K.de Groote te Terhorne.

19-05-1874 Te koop een nog sterke 7 tons modderpraam met tuig en bijbehooren, bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

19-05-1874 Te koop: een overdekt snikje, groot 6 ton. Te bevragen bij J.van der Zee, scheepstimmerman te Zevenhuizen bij Franeker; bij wien tevens 2 à 3 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, dadelijk, tegen goed loon, vast werk kunnen bekomen.

22-05-1874 Uit de hand te koop: een wel onderhouden potschip met groote woning. Te bevragen bij W.Zwolsman te Makkum.

29-05-1874 [?] Te koop voor f 150: Een overdekte praam met roef, nieuwe mast, zeil, haak, boomen en touwwerk, groot 10 ton. Te bevragen bij T.van der Heide te Rauwerd. Brieven franco.

05-06-1874 Uit de hand te koop: Een best schuitje, groot 26 ton, zonder tuigage, 7 jaar oud, bij O.H.v.d.Werff aan het Buitenst Vallaat, bij Dragten, bij wien dadelijk 2 à 3 scheepstimmerknechten vast werk kunnen bekomen.

12-06-1874 Uit de hand te koop: A. Een jagtje, nagenoeg nieuw, met lange roef, en daarbij behoorenden inventaris, alsmede desverkiezende op afbraak het jagthuis, waarin het jagtje thans is liggende. B. Een nieuw schuitje, lang 12.496 el (44 voet), wijd 2.982 el (10 ½ voet) en hol 1.136 el (4 voet), ongeveer 20 ton. Te bevragen bij Jan de Jong, scheepsbouwmeester te Leeuwarden.

12-06-1874 Lees hier. Te koop: Een in 1871 nieuw gebouwd roeftjalkje, zijnde een best schip, met geheelen inventaris, lang 13.064 el (46 voet), wijd 3.124 el (11 voet), hol 1.136 el (4 voet), groot volgens meetbrief 19 ton, bevaren door P.F.de Boer. Te bevragen bij J.Bekema, scheepstimmerman te Woudsend.

12-06-1874 De Ondergeteekende berigt aan H.H.Schippers, dat hij zich alhier heeft gevestigd als scheepstimmerman, weshalve beveelt hij zich minzaam aan, en hoopt zich door eene soliede behandeling een ieders gunst waardig te maken. Haskerdijken bij de Nieuwe Brug. J.L.Moedt.

12-06-1874 Een scheepstimmerknecht, die zijn werk goed verstaat, kan dadelijk werk bekomen bij L.J.v.d.Werff te Veenwoudsterwal, tegen een goede belooning.

28-06-1874 Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan aanstonds tegen goed loon, vast werk bekomen bij J.Miedema te Wijns.

17-07-1874 Uit de hand te koop: een onoverdekte praam, groot 9 ton, met tuigagie enz. alsmede eene 5.112 el (18 voet) nieuwe visschersboot. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas A.S.de Jong te IJlst. Brieven franco.

17-07-1874 Uit de hand te koop: een nog best schuitje, groot 25 à 26 ton, met best volledigen inventaris. Te bevragen bij O.H.v.d.Werff, op het Buitenst Verlaat bij Dragten en bij H.Tuinenga te Bolsward.

24-07-1874 Uit de hand te koop: twee nieuwe in aanbouw zijnde schepen, een van 15.198 el (51 voet) lang en een van 11.920 el (40 voet) lang, benevens een best onderhouden scheepje van 20 ton en een oude snik van 18 ton. Te bevragen bij Ate P.v.d.Werff, scheepstimmerman bij de Kalkfabriek te Dragten.

02-08-1874 Uit de hand te koop: twee nog hechte en sterke schepen, het eene groot 16 ton, het andere groot 15 ton, beide met daarbij behoorenden compleeten inventaris. Te bevragen bij H.de Boer, scheepstimmerman aan de Franeker Vaart te Sneek, bij wien ook twee scheepstimmerknechten vast werk kunnen bekomen.

11-08-1874 Uit de hand te koop: Een jacht, met compleeten inventaris, lang 3.692 el (13 voet), wijd 2.840 el (10 voet), alsook 2 pramen, groot 7 ton, benevens een ijsschip en eene helling, alles met toebehooren. Te bevragen bij R.K.Wijmenga, logementhouder te Bergumerdam.

14-08-1874 Pleizierboot. Te koop: Een snelzeilende boot, zoo goed als nieuw, met volledigen en zeer netten inventaris, lang 4 el 4 palm, wijd 2 el 2 palm, gebouwd bij E.H.van der Zee te Joure. Te bevragen bij H.M.de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg.

21-08-1874 Te koop: een hecht en best tjalkshol, groot 24 ton, bij S.Zwat te Grouw.

04-09-1874 Twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk, tegen hoog loon, vast werk bekomen bij J.W.Leijenaar onder Midlum nabij Harlingen.

25-09-1874 Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen, tegen hoog loon, bij J.Kamp, scheepstimmerbaas te Nieuwebrug bij Heerenveen.

02-10-1874 Blokmakersknecht wordt gevraagd, bekwaam in zijn werk, om dadelijk in dienst te treden, bij Jan H.Alkema te Makkum.

16-10-1874 Twee of drie smidsknechten [etc] liefst met het scheepswerk bekend [etc] kunnen dadelijk, tegen hoog loon, werk bekomen bij P.C.Hamstra, bij de Groote Werf te Harlingen.

16-10-1874 Uit de hand te koop: een nieuw kajuitschip, genoegzaam klaar, 65 voet lang, bijna 15 voet wijd, ruim 6 voet hol op de uitwatering. Te bevragen bij J.de Jong, op het Vliet te Leeuwarden.

30-10-1874 Vischaak. Uit de hand te koop: een beste halfsleten groote vischaak. Te bevragen bij Hendrik M.de Jong te Heeg.

08-11-1874 Te koop: eene herstelde halfsleten open praam, groot 9 ton. Te bevragen bij de Wed.J.B.van Manen te Berlikum.

08-12-1874 [Op Vrijdag 27 November 1874 om 13.30 uur stiet het tjalkschip de Drie Gebroeders, schipper H.B.Dijkstra, geladen met rapen en wortelen, komend van Berlikum, bestemd voor Amsterdam op de punt van het voormalige havenhoofd, zodat het op ongeveer 150 meter van de haven zonk. De schipper, zijn vrouw, 5 kinderen en de knecht konden behouden aan wal worden gebracht. De wind was Oost-Zuid-Oost en de zee rustig. De schipper had maar enkele guldens, nodig voor vrouw en kinderen. Hij had geen geld voor de sjouwerlieden die hun hulp aanboden, maar hij beloofde hen ƒ150 als ze het schip binnen de sluis konden brengen en bij mislukking niets. Geholpen door de schipper van een lege tjalk die in de haven lag en voor het gezonken schip werd gehaald, lukte het om na 24 uur ’t gezonken schip binnen de sluis en voor de scheepstimmerwerf alhier te krijgen. De scheepstimmerbaas wilde echter ‘t schip niet op de werf nemen, ten zij iemand voor de betaling der kosten zich verbond. Dit was natuurlijk van niemand te vergen. [Dit wekte het medelijden van velen.] Bijna iedere werkman zonder onderscheid liet voor eene wijle eigen arbeid rusten en toog met een emmer of iets anders naar ’t perceeltje land, aan welks zoom het gezonken vaartuig getrokken was. Een soort van ‘sleep’ werd gemaakt van oude dijkpalen, het vaartuig zonder eenig windwerktuig er op getrokken en daarna leeggepompt. Toen dit gedaan was, gingen de bekwaamsten aan ‘t repareren. ’t Was een lust om te zien hoe bijl en hamer en breeuwijzer door deze geïmproviseerde scheepstimmerlieden gehanteerd werden. Gisteren middag was ’t schip in zoverre dicht, dat ’t weer te water geladen kon worden en dit geschiedde met de vlag in top en onder een luid ‘hoera’. [Er is aan Dijkstra toestemming verleend om in het arrondissement Sneek een collecte te houden voor de ƒ500 die hij nodig heeft.]

11-12-1874 Door verandering te koop een overdekte praam, groot 27 ton, met aan en toebehooren, liggende aan de helling te Bolsward. Te bevragen bij D.Bangma.

11-12-1874 Gevraagd: 3 scheepstimmerknechten, voor een jaar vast werk, bij D.Schuitmaker te Franeker.

22-12-1874 Uit de hand te koop: eene snelzeilende boot, welke vele prijzen en premiën heeft gewonnen, met 2 stel zeilen en completen inventaris, lengte 5 el 3 palm, wijd 2 el 75 dm; te bevragen bij Douwe Douwes v.d.Werf, buiten de Oosterpoort te Sneek.

1875

01-01-1875 Uit de hand te koop: een best overdekt gewegerd nieuw schip, lang 14.59 meter of 51 voet, wijd 3.37 meter of 12 vt., hol 1.31 meter of 4 ½ vt, zo goed als klaar. Te bevragen bij den scheepstimmerman Ate P.v.d.Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

12-01-1875 Uit de hand te koop: een best onderhouden hektjalk met of zonder tuig, groot 67 tonnen, liggende ter bezichtiging en te bevragen bij den scheepsbouwmeester J.T.Kamp te Haskerdijken bij Heerenveen.

15-01-1875 Tjalkscheepje. [T.de Jong Tz. Deurwaarder te Heerenveen veilt te in de Schans te Nijehaske] een goed onderhouden tjalkscheepje, groot 35 à 40 ton, met geheelen inventaris, liggende aan de werf van den scheepsbouwmeester W.O.van der Werf, in de Schans te Nijehaske.

24-01-1875 Uit de hand te koop: een halfsleten schuitje, groot 19 ton, met volledigen inventaris. Liggende op Schilkampen bij Leeuwarden en aldaar te bevragen bij Gebrs. Drijver, scheepstimmerlieden.

29-01-1875 S.G.v.d.Werf te Britswerd verlangt ten spoedigste een à twee scheepstimmerknechten, voor een jaar vast werk; voorts een wel onderhouden praam te koop met roef en luiken, groot 9 à 10 tonnen, met zeil en treil.

29-01-1875 Attentie. Schip. Te koop wordt gepresenteerd: een in aanbouw zijnd nieuw kofschip, nog niet geheel voltooid en deswege goed ter bezigtiging; wegens omstandigheden door den besteller niet zullende worden aanvaard. Lang 50, wijd 12 en hol 4 ½ voet; staande in het scheepsbouw-lokaal van Hendrik de Jong, scheepsbouwer te Heeg.
[Op 02-02-1875 wordt een publieke verkoping aangekondigd van het uitmuntend onderhouden geoctroijeerde veerschip van Heeg op Sneek, Workum, Balk en Joure, vise versa, door notaris Tadema, vanwege de voortdurende ongesteldheid van de eigenaar Lipke Sijbrens Reijenga. Het schip heet Sjuck Gerrold en meet 19 ton]

05-02-1875 Te koop: een schip, oud zes jaar, groot 22 ton en een dito, groot 16 ton, beide met daarbij behoorenden inventaris. Te bevragen bij den scheepstimmerman H.de Boer, Franekervaart, Sneek.

05-02-1875 Te koop: Een wel onderhouden tjalkje, groot 23 ton en een snelzeilende boot met completen inventaris. Te bevragen bij A.J.v.d.Meij te Berlikum.

05-02-1875 Uit de hand te koop: een roefschip, groot 20 ton. Te bevragen bij A.IJ.v d.Werf, scheepstimmerman te Bergum.

12-02-1875 Een ongehuwde scheepstimmerknecht kan met 5 Maart vast werk bekomen bij A.v.d.Wal te Warga.

12-02-1875 Te koop: een best woonschip, een tjalkje, groot 24 ton, en een beste snik, bij J.T.Kamp, scheepstimmerman op de Nieuwebrug bij’t Heerenveen.

12-02-1875 Uit de hand te koop: een nieuw overdekt schuitje, lang 14 ½ meter of 51 voet , wijd 3 ½ meter of 12 voet, hol 1.30 meter of 4 ½ voet, geheel klaar. Te bevragen en zittende op de werf van Ate P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Dragten.

19-02-1875 3 scheepstimmerknechten kunnen terstond of met 5 Maart vast werk bekomen bij J.v.d.Meulen te Langweer.

19-02-1875 Een scheepstimmerknecht wordt met 5 Maart gevraagd bij Gebr.Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden.

19-02-1875 Twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, bij voorkeur ongehuwd, kunnen dadelijk of op den 5 Maart a.s. werk bekomen bij den scheepstimmerman L.Werksma te Akkrum.

26-02-1875 Tjalkschip. Uit de hand te koop: een voor drie jaren nieuw uitgehaald tjalkschip, genaamd de Twee Gezusters, groot 64 tonnen, met completen inventaris, zoo als hetzelve is liggende aan de scheepswerf van E.H.van der Zee te Joure. Te bevragen bij K.Hoekstra te Warga. Brieven franko.

26-02-1875 Te koop: een nieuw, sterk gebouwd kofscheepje lang 12. 496 el (44 voet), wijd 2.982 el (10 ½ voet), hol 1.278 el (4 ½ voet); te bevragen bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas bij Dokkum.

26-02-1875 Te huur: een plek grond, geschikt tot berging van puin, steen, hout enz. Te bevragen bij P.H.Westerhuis, scheepstimmerman op Camsterburen te Leeuwarden. Bij wien tevens twee nieuwe pramen zijn te koop, een van 6 en een van 5 ton.

05-03-1875 D.Schuitemaker te Franeker vraagt twee of drie scheepstimmerknechten, tegen vast werk.

09-03-1875 Te Workum bij S.J.Visser, scheepstimmerbaas, zijn te koop twee overdekte pramen, groot 12 en 13 ton, met completen inventaris, waarvan een zo goed als nieuw en laatst bevaren door Wiebe Wietsma, de andere door Anne Duif, van Hindeloopen.

16-03-1875 Drie scheepstimmerknechten, goede werkers zijnde, kunnen dadelijk geplaatst worden, tegen goed loon, bij R.de Boer Dz. te Bolsward.

19-03-1875 Te koop: een welonderhouden tjalkje, groot 23 ton, met of zonder inventaris. Tevens kunnen voor geruime tijd dadelijk werk bekomen 4 à 5 timmer- en metselaarsknechten bij A.J.v.d.Meij te Berlikum.

19-03-1875 [verkoping te Bolsward door notaris Peereboom van] een nieuw gebouwd overdekt praamschip, bevaren wordende door Ruurd Spoelstra, groot 10 tonnen, met zeil, fok, watervat, boomen, haken, anker en verderen completen inventaris, liggende bij de helling van den heer R.de Boer Dzn. te Bolsward.

26-03-1875 Uit de hand te koop: eene beste modderpraam met zeil en treil, groot 8 ton, voor 3 jaar nieuw gemaakt. Met franco brieven te bevragen bij den scheepstimmerbaas A.S.de Jong te IJlst,.bij wien nog een goede scheepstimmerknecht vast werk bekomen kan.
[Op 02-04-1875 is de modderpraam 7 ton en verder is toegevoegd:] alsmede een snik van denzelfden tonneninhoud

26-03-1875 Uit de hand te koop: twee halfsleten schepen, groot 24 en 19 ton, en een nieuwe 6 à 7 tons praam, te bevragen bij Gebr.Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden.

02-04-1875 Uit de hand te koop, om met Mei te aanvaarden: een nog sterk tjalkscheepje, groot 21 ton, met zeil en fok; te bevragen bij O.H.v.d.Werff, op het Buiten-Verlaat bij Dragten.

09-04-1875 Uit de hand te koop: een hecht tjalkship, groot 33 ton, met volledigen goeden inventaris, gebezigd zijnde voor de schelpenvangst, en een overdekt modderschip met roef, groot 13 ton, met mast en wigt, eenig touwwerk en blokken. Te bevragen bij F.J.Bergsma te Makkum.

16-04-1875 Te koop: een nieuw tjalkschip, groot 30 ton, bij J.L.Hoekstra, scheepsbouwmeester te Rohel.

23-04-1875 [?] Door sterfgeval te koop: een oud schip, groot 25 ton, met tuigagie, bij P.W.Boorsma te Oostermeer.

23-04-1875 Te koop: een solied woonschip (schouw) met 2 bedsteden, 2 kasten enz oud 5 jaar. Te bevragen bij R.de Boer Dz. scheepsbouwmeester te Bolsward.

27-04-1875 Uit de hand te koop: een sterk en wel onderhouden tjalkschip, groot 33 ton, met schilsnik en verders completen inventaris. Zeil en mast zijn nieuw. Te bevragen bij W.Zwolsman, scheepstimmerman te Makkum.

30-04-1875 Te koop: een beste aardappelsnik, met volledig tuig, en een overdekt praamschip, groot 13 ton, bij E.Holtrop v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

14-05-1875 Heden morgen overleed onze beminde vader Berend Alberts van der Werf, scheepstimmerbaas en kerkvoogd alhier, in den gezegenden ouderdom van ruim 80 jaren. Slechts vier weken was zijn dierbare gade, onze geliefde moeder, hem in den dood voorgegaan. Veenwouden, 4 Mei, 1875. Namens allen, A.B.v.d.Werf

14-05-1875 Tjalkschip. [Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn verkoopt] een hektjalkschip, genaamd de Vriendschap, groot 83 ton, met staand en lopend want, zeil en treil en completen inventaris, liggende aan de werf van de Gebroeders Albertsma te Oldeboorn. Voorschreven vaartuig is zeer gunstig bekend om zijn deugdzaam en gaaf hout, en is dezer dagen aan voormelde werf nog vertimmerd.

14-05-1875 [?] Te koop: een open praam , groot 28 tonnen, bij Van der Sluis & Zonen te Gorredijk.

18-05-1875 Pleizierboot. Te koop: een snelzeilende boot, zoo goed als nieuw, met volledigen en zeer netten inventaris, lang 4 M. 4 d.M., wijd 2 M. en 2 d.M., gebouwd bij E.H.van der Zee te Joure. Te bevragen bij H.M.de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg.

18-05-1875 Scheepstimmerhout en gereedschappen. [Notaris Nauta te IJlst zal op 27 Mei] ten sterfhuize van Wijtze Hoekstra, op het Zuid-end te IJlst, publiek à contant verkoopen: een partij gezaagd eikenhout, kromhouten, een nieuw praamsvlak, een beste boot, lang 4.25, wijd 1.55 meter, met 2 tuigen, 1 visschersboot, 4 takels, 3 dommekrachten, 2 tonnen met teer, trek en schulpzagen, kettingen en verdere scheepstimmergereedschappen.

21-05-1875 Uit de hand te koop: een snikschip, groot 10 ton, met zeil en fok. Te bevragen bij Jan Miedema te Wijns.

30-05-1875 Te koop: 2 flinke 6-tons pramen, bij J.Boorsma, scheepstimmerman te Sneek.

04-06-1875 Veenwouden. Ondergeteekende, de scheepstimmerwerf van wijlen zijn vader Berend Alberts v.d.Werf te Veenwouden overgenomen en reeds de affaire van scheepstimmerbaas aanvaard hebbende, beveelt zich alszoodanig beleefdelijk aan, belovende eene prompte en solide bediening. Veenwouden, 26 Mei 1875. Sjirk B.v.d.Werf

04-06-1875 Uit de hand te koop: een nieuw roefschip met wijde warings, ongeveer 20 ton, genoegzaam klaar, en een schip in aanbouw, ruim 40 ton, Leidschendammer wijdte. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman, op het Vliet te Leeuwarden.

06-06-1875 De kiesvereeniging ‘Regt boven alles’ in Haskerland [beveelt kandidaten aan voor de verkiezingen] Het bestuur, E.Holtrop v.d.Zee, R.R.Dijkstra, U.J.Romkema

06-06-1875 Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij A.Sjollema te Menaldum.

06-06-1875 Te koop: een gerepareerd schildschip, 26 ton, zonder tuig, benevens een bijna nieuwe roefsnik, 13 ton, met den geheelen inventaris, bij W.Dijk, scheepsbouwer te Dockum.

11-06-1875 Uit de hand te koop: een nog sterk tjalkscheepje, groot 21 ton, met zeil en fok, bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerman op het Buitenstvallaat bij Dragten.

11-06-1875 [?] Uit de hand te koop: een hecht overdekt tjalkschip, groot 23 ton, met inventaris. Te bevragen bij J.Draaijsma, op het Oostvliet te Franeker.

18-06-1875 Te koop: een best onderhouden roeftjalk, groot 18 ton, bij S.Zwat te Grouw.

18-06-1875 Te koop: een hechte sterke 6-tons praam, bij J.Boorsma, scheepstimmerman te Sneek.

22-06-1875 Uit de hand te koop: een best onderhouden boot, groot 4 ton, met tuig. Te bevragen bij S.Nijdam, scheepsbouwmeester te Sneek.

25-06-1875 [?] Tjalkscheepje – Oldeboorn. [Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn veilt] een wel onderhouden overdekt gewegerd tjalkscheepje, groot 24 tonnen, de Twee Gebroeders, met zeil en treil, haken, boomen en verderen completen inventaris, liggende bij de timmerschuur van Hotze de Roos te Oldeboorn.

06-07-1875 Te koop: een best onderhouden overdekt praamschip, groot 10 ton, met volledigen inventaris, zoomede een dito roef tjalks hol, groot 18 ton, bij S.Zwat te Grouw.

09-07-1875 Twee schepen te koop. Het eene een tjalkscheepje, groot 16 ton, het andere eene beste aardappelsnik met inventaris en eene groote woonschouw met 2 kamers en gang, in besten staat. Te bevragen bij H.de Boer, scheepstimmerman, Franekervaart, Sneek.

11-07-1875 De Kiesvereeniging Grouw [beveelt kandidaten aan voor de gemeenteraad van Idaarderadeel] Het Bestuur, T. IJ. Kingma Boltjes, Pres., S.Zwat, H.Dijkstra, A.Bouma, W.Nieuwenhuis, Secr.

20-07-1875 Uit den hand te koop: een turfschuit, groot 33 ton; te bevragen en te bezigtigen bij den scheepstimmerman Westerhuis, op Camstraburen, te Leeuwarden.

20-07-1875 Uit de hand te koop: een hektjalk met compleeten inventaris, alles in een uitmuntenden staat, groot
81 ton, in 1864 nieuw gebouwd; te bevragen bij D.Schuitmaker, scheepstimmerman te Franeker; op Woensdagen te bezigtigen.

23-07-1875 Uit de hand te koop: een hekpraamschip met inventaris, groot 78 tonnen, genaamd de Twee Gebroeders, liggende aan de werf van Prins, bij de Nieuwebrug. Te bevragen bij de eigenaren P.en J.Otter te Tjalleberd.

27-07-1875 2 à 3 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond of met October a.s. vast werk bekomen bij J.H. van der Zee, scheepstimmerman te Zevenhuizen nabij Franeker.

27-07-1875 Te koop: een overdekt bokschip, groot ongeveer 12 à 13 ton met mast en giek. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

06-08-1875 Uit de hand te koop: een best tjalkschip met inventaris, groot 19 ton, geschikt om alles te vervoeren, bij J.Bijlsma, scheepsbouwmeester te Wartena.

06-08-1875 [?] Uit de hand te koop: een hecht en welonderhouden tjalkschip, groot 23 ton, met inventaris. Te bevragen bij J.Draisma, op het Oostvliet te Franeker.

06-08-1875 Uit de hand te koop: een extra mooije nieuwe visschersboot met een tuig, boot lang 4.544 el (16 voet); te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure.

08-08-1875 [Verslag van den toestand der provincie Friesland] Het getal werven voor den scheepsbouw was 118, dat van de den 1 Januarij op stapel staande schepen 81 met 851 tonnen inhoud. In de loop des jaars liepen van stapel 186 schepen met 1973 tonnen inhoud; op 31 December stonden op stapel 31 schepen met 675 tonnen inhoud, en waren in de provincie in gebruik 18 stoomboten.

13-08-1875 Drie scheepstimmerknechten worden terstond gevraagd bij J.H.Alkema te Makkum.

27-08-1875 Uit de hand te koop: een goed onderhouden kofschip, groot 9 ton, met ronde luiken. Te bevragen bij B.Boonstra, scheepstimmerman, Camstraburen, Leeuwarden, en G.Hoekstra, Wirdum.

29-08-1875 Uit de hand te koop: een overdekt gewegerd tjalkschip, groot 26 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij de wed. L.O.Hoekstra te Rohel.

07-09-1875 Een scheepstimmerknecht, de kleine scheepsbouw gewend, kan van stonden aan vast werk bekomen bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

10-09-1875 IJlst, 7 September. In de heden gehouden vergadering van den raad dezer gemeente is de heer J.J.Croles benoemd tot wethouder en ambtenaar van den burg.stand.

12-09-1875 Te koop: twee schepen, een groot 16 ton en een van 11 ton, bij H.de Boer, aan de Franekervaart te Sneek. N.B. Drie à vier flinke scheepstimmerknechten kunnen van stonden aan vast werk bekomen.

21-09-1875 Een goede scheepstimmermansknecht kan dadelijk vast werk bekomen bij A.S.de Jong, scheepstimmerbaas te IJlst.

21-09-1875 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen met October a.s. vast werk bekomen bij J.H.van der Zee, scheepstimmerman te Zevenhuizen bij Franeker.

01-10-1875 Hektjalk te koop, zoo goed als nieuw, met inventaris, groot 49 ton, liggende te Franeker, bij Schuitemaker. Te bevragen bij R.de With, St.Jacobi Parochie.

05-10-1875 Uit de hand te koop: een snelzeilend tentjacht, genaamd Argo, in 1868 gebouwd te Joure, lang 6 meter, thans ter bezichtiging zittende op de helling van De Roos, bij de Poppebrug te Leeuwarden, en aldaar te bevragen, met volledigen inventaris, bij navraag te specificeren.

05-10-1875 Te koop: een roefschip, groot 16 ton, met alle bijbehoorende goederen, liggende aan de werf van R.de Boer Dz. te Bolsward, bij wien twee scheepstimmerknechten, goede werkers zijnde, vast werk kunnen bekomen.

08-10-1875 Uit de hand te koop: twee halfsleten schepen, een à 21 ton met inventaris, en een à 28 ton, bij O.H.v.d.Werff, op Buitenst Verlaat, bij Dragten, bij wien twee scheepstimmerknechten vast werk kunnen bekomen.

15-10-1875 Uit de hand te koop: een hecht en best onderhouden schuitje, groot 26 ton, met completen inventaris; laatst bevaren door wijlen Roef Bates Halbetsma, vroeger turfschipper op Holwerd en thans ter bezigtiging bij de weduwe Halbetsma te Bakkeveen; tevens te bevragen bij W.Kamp, scheepsbouwmeester te Leeuwarden.

29-10-1875 Twee à drie scheepstimmerknechten, bij voorkeur ongehuwd, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij W.Kamp, scheepsbouwmeester te Leeuwarden.

29-10-1875 Te koop: een best onderhouden vischaak, te bevragen bij F.S.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Birdaard.

10-12-1875 B.van der Werff te Birdaard vraagt op den 5 Maart 1876 twee scheepstimmerknechten.

14-12-1875 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijnd scheepje, lang 13,72 el of 49 voet,wijd 3,36 el of 12 voet, hol 1,34 el of 4¾ vt, met vaste dekken. Te bevragen bij Ate P.v.d.Werff, scheepstimmerman bij de Kalkfabriek te Dragten, die met Maart e.k. twee knechten vraagt, vast werk en hoog loon naar bekwaamheid.

24-12-1875 Scheepstimmerlieden. Eenige scheepstimmerknechten kunnen terstond werk bekomen, tegen goed loon, bij P.C.Bakker, scheepsbouwmeester te Lemmer.

31-12-1875 1 à 2 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij L.de Roos, Noordvliet te Leeuwarden. Loon naar bekwaamheid.

31-12-1875 Uit de hand te koop: Twee nieuwe schepen, een groot ongeveer 50 ton, Leidschendammer wijdte, en een ter grootte van ongeveer dertig ton, beide met wijde warings en sterk gebouwd. Te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester, op het Vliet te Leeuwarden.

1876

07-01-1876 Uit de hand te koop: een hecht en welonderhouden tjalkschip, groot 23 ton, met inventaris. Te bevragen bij D.Schuitemaker, bij de Noorderpoort te Franeker.

14-01-1876 [verkoping te Lemmer van] een tjalkschip liggende in de Zijlroede nabij de werf [etc]

14-01-1876 Uit de hand te koop: een overdekt, gewegerd tjalkje, lang 13.916 (49vt), wijd 3.408 (12vt), hol 1.278 (4½vt), zoo goed als klaar, met wijde warings en vaste dekken. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerbaas bij de Kalkfabriek te Dragten.

14-01-1876 Uit de hand te koop: een welonderhouden overdekt tjalkschip met inventaris, groot 46 ton, zeer geschikt tot vervoer van turf; te bevragen bij W.Zwolsman, scheepstimmerman te Makkum.

14-01-1876 Een scheepstimmerknecht kan met 5 Maart e.k. vast werk bekomen bij A.v.d.Wal te Warga.

21-01-1876 Uit de hand te koop: een nog goed tjalkscheepje, groot 28 ton, bij O.H.v.d.Werff, op’t Buitenst Verlaat bij Dragten, bij wien twee scheepstimmerknechten dadelijk of 5 Maart vast werk kunnen bekomen.

28-01-1876 Uit de hand te koop; een tjalkschip, groot 49 ton, met inventaris, bij D.Schuitmaker, scheepstimmerman te Franeker.

30-01-1876 Te koop: een nieuwe, in aanbouw zijnde roefpraam, lang 11.923 el (42 voet), wijd 3.124 el (11vt), hol 0.994 el (3½vt), groot pl.m. 17 à 18 ton, met opgebrand vlak, bij J.L.Moedt, scheepstimmerman te Haskerdijken.

11-02-1876 Wegens verandering van affaire uit de hand te koop: een sterk, best, in 1874 nieuw gebouwd potschip, met zeil en treil en verder aanbehooren, zoo als het thans nog wordt gebruikt, 12 Mei 1876 te aanvaarden, groot 14 ton. Eene overdekte snik, met zeil en treil, groot 9 ton. Een en ander te bevragen bij A.J.v.d.Meij, scheepstimmerman te Berlikum.

11-02-1876 Roefscheepje. Door bizondere omstandigheden uit de hand te koop: een net overdekt roefscheepje, groot 9 ton, met zeil, treil, haak, boomen enz., alles nog jeugdig en wel onderhouden, zeer geschikt om in de beurt of anderzins te varen. Te bevragen bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker. N.B. Mede is bij hem te bekomen een nog hecht en welingericht woonschip.

15-02-1876 Uit de hand te koop: eene niet overdekte praam, groot 22 ton, liggende bij P.H.v.d.Werff, scheepstimmerman te Dragten.

22-02-1876 Een goede scheepstimmerknecht, de kleine scheepsbouw gewend, kan met 5 Maart e.k. vast werk bekomen bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

22-02-1876 Scheeptimmerlieden. Tegen hoog loon en vast werk worden dadelijk gevraagd 4 scheepstimmerknechten, die hun werk verstaan, door J.H.van der Zee te Zevenhuizen bij Franeker.

25-02-1876 2 scheepstimmerknechten kunnen tegen 5 Maart vast werk bekomen bij J.Boosma te Sneek.

03-03-1876 Te koop: een roefschip, lang 13.632 el (48 voet), wijd 3.266 el ( 11½ voet), hol 1.207 el (4¼ voet), ongeveer 22 ton, zoo goed als gereed, bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

07-03-1876 2 flinke scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen, tegen hoog loon, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

17-03-1876 [P.Oudsburg, deurwaarder en kandidaat-notaris te Holwerd verkoopt] een overdekt schuitje, groot 13 tonnen met zeil en verderen inventaris, zoodanig hetzelve ter bezigtiging ligt aan de scheepstimmerwerf van F.v.d.Werff te Birdaard.

17-03-1876 Uit de hand te koop: een kofschip, groot 12 ton. Te bevragen bij J.Boorsma, scheepstimmerman te Sneek.

31-03-1876 Te koop: een sterke zes tons praam, bij J.Boorsma, scheepstimmerman te Sneek.

04-04-1876 Te koop: een overdekte roefpraam, groot elf ton, met inventaris. Te bevragen bij J.Bekema, Woudsend.

07-04-1876 [G.Acker, deurwaarder te Leeuwarden verkoopt] een goed onderhouden overdekt roefschuitje, groot 17 ton, met deszelfs inventaris, zooals hetzelve thans op de scheepstimmerwerf bij Pier Westerhuis te Leeuwarden [is liggende]

07-04-1876 [?] Te koop: een best onderhouden roefschuitje, groot 15 ton, met mast en giek, luiwagen enz.: alsmede een nieuwe 6-tons praam, bij J.B. Steenekes te Eernewoude.

07-04-1876 [Notaris Verwer te Bolsward verkoopt] een goed onderhouden praamschip met roef, Hoop op Zegen genaamd, groot 14 tonnen, met best zeil en fok, boom en haak en verderen inventaris, zeer geschikt tot vervoer van aarde, laatst bevaren door Sjoerd Gatzes Veenstra, liggende aan de werf van Jan de Boer te Bolsward.

11-04-1876 Te koop: een best van vele gerijfelijkheden voorzien ruim woonschip, in 1870 geheel nieuw gebouwd; een best en sterk hektjalkshol, groot 66 ton; zoomede een geschikt turftjalkshol, groot 18 ton. Te bevragen bij S.Zwat te Grouw.

11-04-1876 Te koop: een net onderhouden woonschip, bevattende kamer, portaal en 3 bedsteden. Te bevragen bij K.Toornstra, scheepstimmerman te Dokkum.

14-04-1876 Te koop: een praam, groot 8 stère (ton), met inventaris. Te bevragen 17 en 18 April bij S.Nijdam, scheepsbouwmeester te Sneek.

14-04-1876 Te koop: een best onderhouden schip, groot 9 ton, zeer geschikt voor potschip. Te bevragen bij H.de Boer, scheepstimmerbaas aan de Franekervaart te Sneek.

21-04-1876 Uit de hand te koop: een halfsleten schuitje, groot 22 ton, met completen inventaris, liggende en te bevragen bij G.J.Boonstra te Sneek en bij den scheepstimmerbaas O.H.v.d.Werff te Dragten.

21-04-1876 Uit de hand te koop: een beste, zoo goed als nieuwe modderpraam, groot 7 tonnen, met zeil en treil enz. Met franco brieven te bevragen en inlichtingen in persoon te bekomen bij A.S.de Jong, scheepstimmerbaas te IJlst.

25-04-1876 Te koop een flink woonschip. Te bevragen bij S.M.Westra, scheepstimmerman te Sneek.

28-04-1876 Te koop: een in alle vakken geschikt en sterk schip, groot 18 ton. Te bevragen bij F.S.v.d.Werf, scheepstimmerbaas te Birdaard.

12-05-1876 Te koop: eene snelzeilende kijlboot, zoo goed als nieuw, lang 8 meter, alsmede een snelzeilende Friesche tjotter met losse roef, lang 5 meter 2 decimeter, beide met tuig, alsmede een in aanbouw zijnde boeijer, lang 8 meter; te bevragen bij E.H.v.d.Zee, scheepsbouwmeester, Joure.

26-05-1876 Te koop: een hecht en sterk bokschip, groot 11 ton, met vooronder, boomen en tuig. Te bevragen bij de scheepsbouwer A.S.v.Balen te Irnsum.

30-05-1876 Te koop: een tjalkje, groot 26 ton, met zeil en treil, en een praam, zoo goed als nieuw, met zeil en treil; groot 12 ton. Te bevragen bij H.de Boer, scheepstimmerbaas, aan de Franeker Vaart te Sneek.

13-06-1876 Uit de hand te koop: een 7-tons praam, met eene flinke woning er op. Te bevragen bij S.Westra, scheepstimmerman aan de Franekervaart te Sneek.

13-06-1876 Gevraagd terstond, of in den loop van den zomer, een gehuwde en ongehuwde scheeptimmerknecht, vast werk, flink loon, bij H.Postma te Warga.

23-06-1876 Door het in de vaart brengen eener stoomboot wordt te koop aangeboden: een veerschip, groot 12 ton, met kompleten inventaris, zoomede een snelzeilend jagt, groot 5 ton. Te bevragen bij J.Boorsma te Sneek.

23-06-1876 Te koop: een nieuw kofscheepje, lang 12.780 el (45 voet), wijd 3.456 el (10 voet 9 duim), hol 1.278 el (4½ voet). Te bevragen bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas op de Streek bij Dokkum.

27-06-1876 Te koop: een bijna gereed zijnd nieuw roeftjalkje, lang 11.978 meter (42 voet), wijd 3.124 meter (11 voet), hol 1.42 meter (3½ voet), groot plm. 16 tonnen. Te bevragen bij J.L.Moedt, scheepstimmerman te Haskerdijken bij de Nieuwebrug.

14-07-1876 4 scheepstimmerknechten kunnen terstond werk bekomen bij J.H.Alkema te Makkum.

21-07-1876 Uit de hand te koop: een beste halfsleten praam, groot 8 stère of ton, met zeil en treil en verderen completen inventaris; te bevragen bij J.J.Hulshoff te Balk.

25-07-1876 Te koop: een goed onderhouden roefsnik, gemeten 8 ton, overdekt en gewegerd, te bezien aan de scheepstimmerwerf binnen Dockum; te bevragen bij den scheepsbouwmeester W.Dijk daar ter plaatse.

28-07-1876 Uit de hand te koop: twee schepen, een groot 18 ton en een groot 23 ton, best onderhouden, voor alles geschikt, als mattenschip in gebruik geweest. Te bevragen bij Ate P.van der Werf, scheepstimmerbaas bij het Kalk-Fabriek te Dragten.

28-07-1876 Uit de hand te koop: een overdekt snikschip, te bezien en te bevragen aan de scheepstimmerwerf van den Heer A.J.v.d.Meij te Berlikum.

01-08-1876 Gevraagd: 4 scheepstimmerknechten, terstond, gehuwde of ongehuwde, vast werk, hoog loon; voorts een schip te koop, 15 ton, bij H.H.Postma, Warga.

11-08-1876 D.R.Schuitemaker te Franeker vraagt terstond 2 of 3 scheepstimmerknechten, een jaar vast werk.

11-08-1876 [Deurwaarder Eisma te Bolsward verkoopt] 1. een wel onderhouden snikschip, groot 6 tonnen, met completen inventaris. 2. een sterke vischaak met ruime woning en tuig. Beide te bezigtigen bij de werf van B.de Boer te Bolsward.

18-08-1876 De scheepstimmerknecht W.J.de Vries en vrouw in het Meer, gem. Schoterland, spaarden van hunne verdiensten een gedeelte op. Gepasseerden winter vermisten ze daarvan ƒ 20. Zij bewaarden het geld in een zak die in een tabakspot gelegd werd en deze werd in een kleerkast in het woonvertrek geborgen, terwijl zij met kruisjes op het deksel schreven, hoeveel geld in de tabakspot was. Het bleek dat de dader uit het achterhuis door het zolderluik in dat woonvertrek moet zijn gekomen en daarom werd sedert een schotel aan dat zolderluik gemaakt.
Den 27 April j.l. was de vrouw ‘s middags uit theedrinken en de man op de werf, doch toen zij terugkwam bleek haar, dat op dezelfde manier weer iemand zich van dat geldzakje bediend had. Het zolderluik was nu met geweld opengerukt, want de schotel was geheel verwrongen. De vrouw liep schreijend naar haar man en deze ging ogenblikkelijk naar den rijksveldwachter Godschalk, die er in slaagde den dader en het ontvreemde, vijf rijksdaalders, terug te vinden. Het was een buurjongen, een zestienjarige knaap.

18-08-1876 Verkoop te Warga, op morgen Saturdag 19 Augustus, ‘s morgens 10 uur, bij de Groote Scheepshelling aldaar: de afbraak van een schip, groot 52 ton, waaronder eiken en vuren planken van 5.680 à 8.580 el (20 à 30 voet) en eiken damleggers.

15-09-1876 Eenige scheepstimmerknechten kunnen terstond, tegen hoog loon, vast werk bekomen bij W.J.Leijenaar te Midlum nabij Harlingen.

17-09-1876 O.Lantinga te IJlst verlangt gaarne zoo spoedig mogelijk een goede scheeptimmerknecht.

22-09-1876 Een scheepstimmerknecht kan dadelijk voor den geheelen winter vast werk bekomen bij de Wed. J.B.van Manen te Berlikum.

24-09-1876 Scheepstimmerlieden. Eenige scheepstimmerlieden kunnen dadelijk, tegen goed loon, vast werk bekomen bij P.C.Bakker, scheepsbouwmeester te Lemmer.

29-09-1876 Uit de hand te koop: een wel onderhouden snikschip, groot 10 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij S.Westra, scheepstimmerbaas aan de Franekervaart te Sneek.

06-10-1876 Te koop: een geheel overdekte praam, met zeil en treil, groot ongeveer 9 ton. Te bevragen bij de Wed. J.B.van Manen te Berlikum.

13-10-1876 Te koop: een schip, groot 20 ton, zeer geschikt tot vervoer van turf. Te bevragen bij F.S.v.d.Werf, scheepstimmerman te Birdaard.

31-10-1876 [Notaris Haagsma te Sneek veilt provisioneel te Gaastmeer] eene woning met scheepshelling, timmerschuur, steeg en omgelegen grond, in huur bij L.Wildschut. [Finale verkoping op 22-11-1876, bod f 1051]

03-11-1876 Te koop: een nieuw woonschip (ark) en een nieuwe 7 à 8 tons praam. Te bevragen bij A.J.v.d.Meij te Berlikum.

17-11-1876 Scheepstimmerwerf. Op 12 Mei bij gesloten briefje te huur: eene florissante huizinge en timmerwerf, met of zonder daarbij behoorende 4 woningen, te Berlikum. De conditiën liggen ter inzage bij A.J.v.d.Meij aldaar.

24-11-1876 Te koop: een gereed zijnd nieuw roeftjalkje, lang 11.928 el (42 voet), wijd 3.124 el (11 voet), hol 0.994 el (3½ voet), groot p.m. 16 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerman J.L.Moedt te Echten.

28-11-1876 Een schip. Uit de hand te koop: een roefschuitje, groot 11 ton, met zeil en fok en verderen inventaris. Te bevragen bij A.J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

05-12-1876 2 scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij S.P.Boorsma te Oostermeer.

12-12-1876 Scheepstimmerwerf te Berlikum. Bij gesloten briefjes te huur, voor den tijd van 5 of 7 jaar: eene scheepstimmerwerf, gelegen op de Kamp te Berlikum, waarin sedert onheugelijke jaren een uitmuntend bestaan is gevonden. Te aanvaarden met 12 Mei e.k. Conditiën liggen ter inzage bij den herbergier K.B.Osinga, terwijl de briefjes vóór of op Vrijdag den 22 Dec. e.k. moeten worden ingeleverd bij J.Hacquebart, administrerend diaken der Herv. gemeente te Berlikum.

15-12-1876 Eenige scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of op 5 Maart a.s vast werk bekomen bij Jan Cats, scheepsbouwmeester te Echten.

22-12-1876 Scheepstimmerknechten kunnen dadelijk, of op 5 Maart, vast werk bekomen bij W.Kamp, scheepsbouwmeester, Schilkampen, Leeuwarden.

1877

05-01-1877 Scheepstimmerlieden. Eenige scheepstimmerlieden kunnen direct of met 5 Maart e.k. vast werk bekomen bij den scheepsbouwmeester P.C.Bakker te Lemmer.

05-01-1877 Verkoop van een scheepstimmerwerf te Berlikum. [Notaris Alma te Berlikum verkoopt provisioneel] eene huizinge met timmerschuur, erf en verder toe- en aanbehooren, staande en gelegen aan het Scheepsvaarwater nabij de zogenaamde Kamp te Berlikum, bij de Wed. van Maanen in huur, die aldaar het scheepstimmermansbedrijf uitoefent kadastraal bekend gemeente Berlikum, sectie A nos. 1926, groot 62 centiaren, en 1927, groot 4 aren 98 centiaren. Te aanvaarden 12 Mei 1877. Conditiën te vernemen ten kantore van den Notaris voornoemd.
[op 12-01-1877 toegevoegd;] De betaling van den koopprijs moet geschieden in 2 termijnen, als: den 12 Mei 1877 een derde en den 12 Mei 1878 de resterende twee derde gedeelten, met 5% rente van het onbetaalde sedert 12 Mei 1877.
[op 19-01-1877 toegevoegd bij de aankondiging van de finale verkoping op 22-01-1877:] Waarop provisioneel geboden is f 2157.

12-01-1877 2 scheepstimmerknechten kunnen direct werk bekomen bij Hidde Schotsman te Workum; adres in persoon of per franco brief.

14-01-1877 Drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk of 5 Maart vast werk bekomen, tegen 12 à 13 cent per uur, bij O.H.v.d.Werff, op het Buitenst-Vallaat bij Dragten.

14-01-1877 Uit de hand te koop: een best veerschip zonder tuigage bij J.Kamp te Nieuwebrug, bij Heerenveen.

16-01-1877 Twee scheepstimmerknechten worden, tegen hoog loon, gevraagd, tegen 5 Maart of eerder, bij P.H.Westerhuis, Camstraburen, Leeuwarden; bij wien een nieuwe zes tons praam te koop.

16-01-1877 Drie scheepstimmerknechten kunnen terstond of met 5 Maart vast werk bekomen bij den scheepstimmerbaas S.J.Hoekstra te Sloten.

19-01-1877 Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen, liefst dadelijk of 5 Maart, bij R.de Boer Dz. te Bolsward. Loon 13 cent per uur of hooger, naar bekwaamheid.

23-01-1877 Te koop gevraagd een tjalkschip, groot 60 ton, met tuig en toebehooren. Aanbiedingen bij Wiegersma en v.d.Werf, scheepmakers nabij Heerenveen (Haskerland).

26-01-1877 Uit de hand te koop een nieuw schip, groot ongeveer veertig ton (Leidschendammer wijdte), wijde warings en sterk gebouwd. Te bevragen bij J.de Jong, scheepsbouwmeester op het Vliet, Leeuwarden.

28-01-1877 Te koop, bij den scheepstimmerbaas S.Nijdam te Sneek: een wel onderhouden schip, groot 15 tonnen.

02-02-1877 Een ongehuwde scheepstimmerknecht kan met den 5 Maart of eerder, en een gehuwde kan met 12 Mei vast werk bekomen bij den Gebroeders van Manen te Berlikum.

02-02-1877 Bij toeval uit de hand te koop: een nieuw tjalkscheepje, lang 14.200 meter (50 voet), wijd 3.124 meter 9 centimeter (11 voet 9 duim), hol 1.278 meter (4¼ voet). Te bevragen bij Molle van der Werf, scheepstimmerman te Kootstertille.

13-02-1877 Te koop: een net en ruim woonschip; te bevragen aan de helling van Westerhuis, op Camstraburen te Leeuwarden.

20-02-1877 Twee scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten deele verstaande, kunnen direct of zoo spoedig mogelijk, vast werk bekomen bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

02-03-1877 Een scheepstimmerknecht kan terstond vast werk bekomen voor 13 cent per uur of hooger, naar bekwaamheid, bij J.D.de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

13-03-1877 Een scheepstimmerknecht gevraagd, om dadelijk in dienst te treden, tegen goed loon en vast werk, bij voorkeur ongehuwd, bij Jacob Feitzes van Zwol, aan de Mugweg te Terwispel.

23-03-1877 Boelgoed te Heeg, op Woensdag 11 April 1877, ‘s morgens 10 uur, van meubelen, lijfdragt, goud- en zilverwerken, ten sterfhuize van de Wed. Sikke G.Palsma te Heeg, bij volgende advertentiën meer te specificeeren. De Jong, Notaris.

27-03-1877 Uit de hand te koop: een welonderhouden schuitje, groot 17 ton, liggende op Schilkampen bij Leeuwarden en aldaar te bevragen bij Gebr. Drijver.

27-03-1877 Tjalkschip. [Deurwaarder Eisma te Bolsward verkoopt op 31 Maart 1877] een voor weinige jaren gebouwd wel onderhouden overdekt gewegerd tjalkschuitje, groot 17 tonnen, met zeil en treil, zoo als het bevaren wordt door Ruurd Spoelstra. Aanvaarding en betaling dadelijk na de toewijzing. Te bezigtigen op den verkoopdag, bij de Werf van R.de Boer.

30-03-1877 Boelgoed te Heeg, op Woensdag 11 April 1877. [Notaris de Jong te Sneek zal] ten sterfhuize van de Wed. Sikke G.Palsma te Heeg, publijk, bij boelgoed à contant verkoopen: 1. Meubelen en huisgeraden, waaronder: 1 kabinet, kasten, hoekbuffet, 2 klokken, 3 bedden met toebehooren, 1 kolom- en kookkagchel, thee-, wasch- en andere tafels, stoelen, waaronder met zittingen en feauteuil, 1 bronzen standaard, boekenhangers, koffers, spiegels, kleeden, matten, porcelein, koper, tin glas en aardewerk. 2. Lijfdragt en linnengoed. 3. Goud- en zilverwerken, als: Goud: 1 oorijzer met breeden beugel, slot met kettingen, dito met bloedkoralen, streng gitten in goud, kettingtje, doekspeld, 2 paar mutsspelden en 2 vingerringen. Zilver: 1 beugel met haak, knipje, reuk- en pepermuntdoos, slot met ketting, lepels en lepeltjes, uitpluizer, breidschede, naairing, sluifje, chaar met zilver, mes met zilver.

30-03-1877 Finale verkooping van eene burgerhuizinge en erf te Heeg. [Notaris de Jong te Sneek zal finaal te Heeg verkopen] eene nieuw gebouwde flinke burgerhuizinge met erf, vrije steeg, loods met regenwatersbak en put met pomp en verder toebehooren, aan de Schatting te Heeg, Sectie F No 719, groot 1 are 19 centiare; geboden f 1976. Laatst in gebruik geweest bij nu wijlen de Wed. Sikke G.Palsma. Aanvaarding dadelijk na de toewijzing.

30-03-1877 Te koop: een beste halfsleten, goed onderhouden zeventons modderpraam, met zeil en treil. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee, Joure.

06-04-1877 Uit de hand te koop: een vrij wat vertimmerd tjalkschip, groot 20 à 21 ton, zonder tuigagie. Te bevragen bij A.IJ.v.d.Werf, scheepstimmerman te Bergum.

06-04-1877 Snikschip. Uit de hand te koop: een best snikschip, groot 9 scheepstonnen. Te bevragen bij den scheepstimmerman W.J.Leijenaar, op de Koningsbuurt onder Midlum.

08-04-1877 Uit de hand te koop, door verandering van affaire: een overdekte roefpraam, groot 14 ton, oud 4 jaar, met completen inventaris, liggende en te bezigtigen bij Jacob Langenberg, scheepstimmerman, aan het Stobbegat nabij Heerenveen.

10-04-1877 Tjalkscheepje, groot 21 ton, te koop, in besten staat, met volledigen inventaris, slechts twee jaar oud. Te bevragen bij M.K.de Jong te Oldeboorn.

17-04-1877 Schepen te koop: een nieuw roefschip met completen inventaris, groot 14 ton. Een overdekte praam met roef, groot 12 ton, bij R.de Boer Dz, scheepsbouwmeester te Bolsward.

27-04-1877 Uit de hand te koop: ongeveer 40 duizend bos berken- en 30 duizend bos eiken takken, zittende aan het water. Te bevragen bij Ate P.v.d.Werff, houtkooper te Dragten.

27-04-1877 Te koop: een praamschip, groot 10 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij S.Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw.

27-04-1877 Te koop: een wel onderhoudene snik, groot 9 ton, met zeil en treil, en een nieuwe 5-tons en een 4-tons praam. Te bevragen bij A.J.v.d.Meij te Berlikum.

04-05-1877 Te koop: een in besten staat zijnd schuitje, groot 23 ton; te bevragen bij F.S.van der Werf, scheepstimmerbaas te Birdaard.

04-05-1877 De Kiesvereeniging “Regt boven Alles” [stelt kandidaten voor voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Ondertekend:] E.Holtrop van der Zee, U.J.Romkema, R.R.Dijkstra

04-05-1877 Uit de hand te koop: twee schepen, een met volledigen inventaris, groot 29 ton,en 1 groot 19 ton, bij de Wed.L.O.Hoekstra te Rohel.

11-05-1877 Te koop: een best onderhouden boot, lang 5,38 M.(17 voet), wijd 1,95 M.(7 voet), hol 88 c.M. (3 voet), benevens een snikschip, groot volgens meetbrief 7 ton, beide met completen invetaris en franco te bevragen bij A.S.de Jong, scheepstimmerman te IJlst.

20-05-1877 Te koop, voor billijken prijs: een beste, gebruikte, zoo goed als nieuwe overdekte roefbok, groot 14 ton, met best zeil en fok en verderen completen inventaris, bij Van der Werf en Wiegersma, scheepsbouwmeesters te Terband bij Heerenveen.

22-05-1877 Te koop: eene overdekte praam, groot 12 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij S.P.Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.

05-06-1877 Gevraagd: een gehuwde en ongehuwde scheepstimmerknecht, voor vast werk en flink loon, bij H.Postma, scheepstimmerman te Warga.

05-06-1877 Tjalkschip te koop, groot 28 tonnen, nog bevaren wordende door schipper Bouwe Steensma. Aanvaarding 1 Julij a.s. Informatiën bij Jan Cats te Echten.

10-06-1877 Uit de hand te koop: een roefschip, ronde luiken, laatst bevaren door Gebr. C.en A.de Boer, van Terschelling, liggende bij D.Schuitmaker, scheepstimmerman te Franeker.

12-06-1877 [Notaris de Gavere te Groningen verkoopt] een scheepstimmerwerf, met woonhuis, knechtswoningen en eenig land, te zamen 14 A. 60 C., gelegen te Stroobos, in eigendom toebehoorende aan K.T.Westerdijk.

15-06-1877 Te koop: een goed onderhouden jagt met compleet tuig, lang 5 el 7 palm, wijd 2 el 3 palm, voor een billijken prijs. Te bevragen bij H.v.d.Werf, scheepstimmerman te Grouw.

22-06-1877 2 schepen. 1 overdekte, welonderhouden praam, groot 9 ton, en 1 tjalkje, groot 30 ton, met inventaris uit de hand te koop. Te bevragen bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

17-07-1877 Uit de hand te koop: een best onderhouden roefpraam met compleeten inventaris groot 10 ton (Jouster model), liggende aan de werf bij Jacob Langenberg, scheepstimmerbaas te Stobbegat, bij Nieuwebrug.

20-07-1877 Uit de hand te koop: een beste, onoverdekte modderpraam, groot 9 ton. Te bevragen bij A.S.de Jong, scheepstimmerman ten IJlst.

27-07-1877 Heden overleed mijn zeer geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader Siebe Kornelus Nijdam, scheepsbouwer alhier, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Wat we in hem verliezen, weten allen, die den geliefden doode hebben gekend. Zwaar valt ons deze slag, maar wij vertrouwen dat zijn sterven gewin is, daar zijne eenige hoop Christus was. Sneek, 23 Juli 1877. Namens mijne kinderen, F.B.Groenveld, Wed.S.K.Nijdam. Kennisgeving aan familie, vrienden en begunstigers.

26-08-1877 Uit de hand te koop: een best onderhouden kofscheepje met completen inventaris, groot 10 ton; alle dagen, behalve des Zondags te bevragen of te bezichtigen bij den scheepstimmerman L.D.Albesma te Oldeboorn.

16-10-1877 Een scheepstimmerknecht, flinke werker, kan van stonden af aan werk bekomen tegen flink loon, bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

19-10-1877 Scheepstimmerwerf – Gardeniersland. Leeuwarden. [Notaris Haagsma veilt provisioneel op 29 October 1877] 1. Eene scheepstimmerwerf met huis, P 299, timmerschuur en grond, gelegen achter Olde Galileën en aan de Ee te Leeuwarden, kadastraal groot met bij te voegen grond, 3 roede 25 el [verder percelen gardeniersland aan de Ee] Zijnde verhuurd: perc.1 grootendeels aan Laverman, voor f 117 per jaar, tot 12 Mei 1878.

21-10-1877 Uit de hand te koop: een in den besten staat zijnd jeugdig jachtschip, groot 32 ton, met anker, ketting en verderen besten inventaris. Te bevragen bij W.J.Leijenaar, scheepstimmerman onder Midlum bij Harlingen.

20-11-1877 [Deurwaarder H.Kamstra te Sneek verkoopt publiek] een overdekt gewegerd tjalkschip, groot 28 tonnen, thans ter bezigtiging liggende aan de scheepstimmerwerf van B.Smeding te Sneek.

23-11-1877 S.B.v.d.Werf te Veenwouden vraagt 2 bekwame scheepstimmerknechten; loon naar bekwaamheid.

09-12-1877 Door onvoorziene omstandigheden te koop een volbouwd tjalkscheepje, groot 30 ton, bij W.Dijk, scheepsbouwer te Dockum.

11-12-1877 Lemmer. Verkoop Tjalkschip. (Wegens verandering van affaire) [Notaris Ledeboer te Makkum verkoopt] Een in 1872 nieuw gebouwd en in uitmuntenden staat onderhouden tjalkschip, de Vijf Gezusters, geijkt op 99 tonnen, met deszelfs staand en loopend wand, ankers, touwen, kettingen en verderen scheepsinventaris, alles zoodanig het is aanwezig op de scheepstimmerwerf van den Heer Bakker te Lemmer.

14-12-1877 2 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen terstond vast werk bekomen bij de Gebroeders van Manen te Berlikum.

28-12-1877 Uit de hand te koop: een in het vorige jaar bijna geheel nieuw vertimmerd veerschip, met compleeten inventaris. Te bevragen bij F.Bergsma, scheepstimmerman te Makkum.

28-12-1877 Uit de hand te koop, wegens verandering: een in 1873 te IJlst nieuw gebouwd roefschuitje, groot 14 ton, met completen en zeer besten inventaris. Te bevragen bij A.S.de Jong, scheepstimmerbaas te IJlst, en bij Uiltje O.Plantinga, schipper te Blaauwhuis.

1878

01-01-1878 [Notaris C.C.Ledeboer te Makkum verkoopt] Een in 1872 nieuw gebouwd en in uitmuntenden staat onderhouden tjalkschip, de Lichtstraal, geijkt op 99 tonnen, met deszelfs staand en loopend want, ankers, touwen, kettingen en verderen scheepsinventaris, alles zoodanig het is aanwezig op de scheepstimerwerf van den Heer Bakker te Lemmer. Aanvaarding 8 dagen na den palmslag. Bod f 4002.

04-01-1878 Heden avond overleed, na eene kortstondige, doch hevige ziekte, in den ouderdom van ruim 66 jaren, mijn dierbare echtgenoot en der kinderen liefdevolle vader, Luitzen de Roos, in leven scheepstimmerman alhier.
Wij meenen op goede gronden redenen te hebben, dat zijn heengaan vrede is geweest, daar hij veelmalen betuigd heeft dat hij alleen door Jezus Christus uit genade zalig hoopte te worden.
Leeuwarden, 1 Januari 1878. Mede namens mijn kinderen en behuwdkinderen. S.Visser, Wed. L.de Roos.
De affaire wordt door mij, gesteund door mijn zoons, op denzelfden voet voortgezet.
Strekkende deze tot kennisgeving aan vrienden, begunstigers en familie.

11-01-1878 Te koop: een in goeden staat zijnd roeftjalkje, met inventaris, groot 19 ton. Te bevragen bij J.Bekema te Woudsend.

11-01-1878 Uit de hand te koop: een overdekt tjalkje, groot 25 ton, aan de werf bij J.Draaisma op het Vliet te Franeker, bevaren door J.Drijfhout.

15-01-1878 Schip. Uit de hand te koop: een beste overdekte bok, groot 13 ton, bij A.J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

18-01-1878 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 14,768 M. (52 voet), hol 1.226 M. (4 voet 9 dm), wijd 4.184 M. (11 voet dm), bij J.T.Kamp te Nieuwebrug bij Heerenveen.

25-01-1878 Vaartuig. Een hecht en wel onderhouden vaartuig, met inventaris, groot 22 ton, geschikt voor alle vervoer, en twee pramen, groot 3 à 4 ton, uit de hand te koop, bij R.Brandsma, scheepstimerman te Franeker.
NB. Twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen met 5 Maart of eerder, voor 1 jaar vast werk bekomen.

25-01-1878 Te koop: een zuiver, best, uit de pen gemaakt roefschip, lang 14,200 M. (50 voet), wijd 3,408 M. (12 voet), hol 1,278 M. (4½ voet). Te bevragen bij J.J.Hulshoff te Balk.

29-01-1878 Huis en scheepstimmerwerf. [Notaris Boschloo veilt te Nijehaske] voor de Wed. en Erven K.F.Prins: eene ruime huizinge en scheepstimmerwerf met twee groote hellings, flinke schuur, zoo goed als nieuw, groot erf en tuin, zamen groot 56 are 60 cent., zeer geschikt gelegen aan de Heerensloot bij de Nieuwebrug onder Nijehaske, sedert jaren als uitmuntende scheepstimmerwerf bekend. [Op 12-02-1878: Geboden de geringe som van f 3520]

03-02-1878 Een schip uit de hand te koop, groot 25 ton, met Drentsche fok, stagfok en verderen inventaris, geschikt tot vervoer van turf. Informatiën bij A.J.Bloemberg te Joure.

12-02-1878 Uit de hand te koop: Een in aanbouw zijnd nieuw roefschip, lang over steven 14.304 el (48 voet), wijd 3.362 el (11¼ voet) en hol 1.266 el (4¼ voet). Wijders nog: Een dito best halfsleten roefschip, groot 16 ton, met zeil en treil en verderen inventaris; beide te bezigtigen aan de werf van den scheepsbouwmeester Hendrik M.de Jong te Heeg. [Nog steeds te koop op 01-03-1878]

15-02-1878 [Notarissen Haagsma en Albarda te Leeuwarden veilen provisioneel] A. eene zeer geschikt gelegen en ruime scheepshelling, met nieuw woonhuis c.a., aan het Westeind der Ee-straat en aan de Dokkumer Ee, egenover Camstraburen te Leeuwarden, sectie F no. 1334, groot 6 roede 90 el; te aanvaarden 8 dagen na de toewijzing. [finaal op 11 Maart 1878 /LC 08-03-1878]

15-02-1878 Te koop: een halfsleten trekschip, groot 2 ton, bij J.Boorsma, scheepstimmerbaas te Sneek.

15-02-1878 Te koop: een in aanbouw zijnd tjalkschip, lang 21 meter 43 centimeter (of 75 voet), wijd 4 meter 53 centimeter (of 16 voet), hol 1 meter 89 centimeter (of 6 voet 8 duim), bij W.T.Kamp, scheepsbouwmeester te Leeuwarden.

22-02-1878 Scheepstimmerman – Lemsterhop. Gevraagd, bij het werk aan het Lemsterhop te Lemmer, een bekwaam scheepstimmerman, vrij van sterken drank, 18 à 20 cent per uur, naar bekwaamheid. Adres in persoon.

22-02-1878 Verkoop van een tjalkschip te Berlikum. Door verandering van affaire. [Deurwaarder C.W.Eisma te Bolsward verkoopt] een in 1875 op de werf van Ate v.d.Werf te Dragten gebouwd uitmuntend sterk, overdekt, gewegerd tjalkschip, genaamd de jonge Jan, groot 29 scheepstonnen, met completen inventaris, als: staand en loopend want, anker, mast, zeil, fok, klufok, nieuwe tros, boomen, haken, touwen, enz.; alsmede een watervat en kagchel.

22-02-1878 Bij S.J.Visser, scheepstimmerbaas te Workum, is te koop een uitmuntend sterk en wel onderhouden roefscheepje met completen inventaris, groot volgens meetbrief 18 ton.

22-02-1878 Door sterfgeval uit de hand te koop: een uitmuntend best tjalkschip, 4 jaar oud, met inventaris, groot 18 ton, nog bevaren wordende door de wed. J.de Wit. Te bevragen bij J.L.Hoekstra te Rohel.

26-02-1878 5 scheepstimmerknechten kunnen terstond of 5 Maart a.s. vast werk bekomen bij P.R.de Boer te
Lemmer.

26-02-1878 Een scheepstimmerknecht, de kleine scheepsbouw gewend, kan van stonden af aan vast werk bekomen bij O.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

26-02-1878 Te koop: een zeer hecht tjalkje, groot 36 ton, met besten volledigen inventaris; benevens een beste, overdekte snik, groot 10 ton. Te bevragen bij den schipper L.Onsinga of J.van der Zee, scheepstimmerman, beiden te Franeker, door wien tevens een scheepstimmerknecht wordt gevraagd.

03-03-1878 2 scheepstimmerknechten kunnen direct vast werk bekomen bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

08-03-1878 Uit de hand te koop: een in aanbouw zijnd schuitje, lang over steven 14 M. 40 C. of 50 voet, wijd 3 M. 52 C. of 12 voet 4 duim, hol 1 M. 35 C. of 4¾ voet; te bevragen bij Gebr.Drijver, scheepstimmerlieden, op Schilkampen bij Leeuwaden.

12-03-1878 Notaris Gatsonides [verkoopt te Gorredijk] eene snelzeilende boot, oud 3 jaren, bekend als hardzeiler, gebouwd bij E.v.d.Zee te Joure, lang 4 el 8 palm, wijd 9 voet of 2 el 7 palm, met 3 zeilen, 4 fokken, 3 masten, 2 gieken en verder completen inventaris, alles net en goed onderhouden.

12-03-1878 Uit de hand te koop: een schuitje, groot 16 ton. Te bevragen bij Sjirk v.d.Werff te Veenwouden.

15-03-1878 Te koop: een bijna gereed zijnde sterk gebouwde roefpraam, groot pl. m. 16 à 17 ton, bij J.L.Moedt, scheepstimmerman, Haskerdijken.

15-03-1878 Uit de hand te koop: een wel onderhouden hekpraam, 6 ton, met nieuwen inventaris, aan de werf bij het Buitenst Vallaat bij Dragten. O.W.v.d.Pal

19-03-1878 2 à 3 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen direct vast werk bekomen bij K.de Jongh, in de Schrans bij Leeuwarden.

19-03-1878 Te koop: een overdekte roefsnik met zeil en fok, groot 1 ton, bij W.Dijke, scheepsbouwmeester te Dokkum.

22-03-1878 Een hektjalk te koop, groot 58 ton, met vollen inventaris; te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten; des Zondags niet te spreken.

22-03-1878 Uit de hand te koop: twee nieuwe schepen, genoegzaam klaar, een groot ongeveer zes en veertig ton, Leidschendammer wijdte, en een ongeveer 30 ton, met wijde warings en sterk gebouwd, en twee nieuwe zeven tons pramen; te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op Vliet te Leeuwarden.

26-03-1878 Te koop: een hecht en sterk roeftjalkschip, groot 20 ton, met of zonder tuig. Te bevragen bij S.Zwat, Grouw

26-03-1878 Roefschip, pramen, hout, scheepstimmergereedschappen enz. Boelgoed te Bolsward, Donderdag 4 April 1878. [Notaris Peereboom te Bolsward verkoopt]: een sterk en veel vertimmerd roefschip, groot p.m. 20 tonnen, met inventaris, drie beste 6 tons pramen (waarvan 1 nieuw), een 7 tons praam, een nieuw vlak van een praam, 2 booten en 1 schouw. Sprietzeil, bezaanzeil, fokkezeil, touwwerk, blokken, boomen, enz. Eene groote partij eiken planken, posten, enz., van verschillende afmetingen, bovenlandsch kromhout, vuren en dennen planken, eiken palen, strooken, stukken, stokken, enz. Een lange zware takel (jien) met blokken, 2 ligte takels met blokken, dommekrachten, 2 sleepen, kettingen, hellingblokken, hellinghaken, brandijzers, bandijzer, boutijzer, stevenhaken, zethaak, 2 slijpsteenen, ladders, schragen, schammels, kraan- en schulpzagen, nijptangen, nogers, mokers, schoppen en andere gereedschappen. Hars, teer, pek, werk; eene partij nieuwe spijkers, draadnagels, veel oud ijzerwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden. Wie gading maken komen op Donderdag 4 April 1878, ‘s voormiddags 10 uur, ten sterfhuize van Jan Dirks de Boer te Bolsward.

12-04-1878 Uit de hand te koop: een opgeboeide praam met vooronder, groot 11 ton, met tuig en bijbehooren. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester A.S.van Balen te Irnsum.

12-04-1878 Uit de hand te koop. Er wordt uit de hand te koop aangeboden een zeer hecht tjalkje, groot 36 ton, met flinken, volledigen inventaris. Te bevragen bij den schipper L.Ozinga of den scheepstimmerman J.van der Zee, beiden te Franeker. N.B. Vrijdag ligt het schip ter bezigtiging bij de Vischmarkt te Leeuwarden.

19-04-1878 Uit de hand te koop: een hecht en sterk veerschip, met completen inventaris; alsmede een nieuwe sterke 7-tons praam. Te bevragen bij F.J.Bergsma te Makkum.

03-05-1878 Uit de hand te koop: 2 schepen, 25 en 18 ton en een beste 8-tons praam met luiken. Te bevragen bij de wed. L.O.Hoekstra te Rohel.

05-05-1878 [verkoping te Harlingen van] een goed onderhouden hektjalkschip, genaamd de Vrouw Hermanna, groot 58 tonnen, met toe- en aanbehooren, zooals het is liggende in de Noordergracht te Franeker. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij Jan J.van der Veen, op het plat te Franeker, en de Firma Zwanenburg, scheepsbouwmeester te Harlingen.

10-05-1878 Uit de hand te koop: een open praam met vóóronder voorop, bij S.B.v.d.Werf te Veenwouden.

10-05-1878 Te koop: eene nog hechte en sterke en welvertimmerde hektjalk, groot 58 ton, met volledigen inventaris; te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

14-05-1878 Een scheepstimmerknecht, die zijn werk goed verstaat, kan dadelijk werk bekomen bij L.J.v.d.Werff te Veenwoudsterwal.

17-05-1878 Uit de hand te koop, bij J.J.Hulshoff te Balk: een in aanbouw zijnd en zoo goed als afgewerkt roefscheepje, lang 14,200 M. (50 voet), wijd 3,408 M. (12 voet) , hol 1,278 M. (4½ voet), alles van zuiver en droog hout en naar de eischen des tijds gemaakt; alsmede een fraai pleziervaartuigje, lang 5,396 M. (19 voet), wijd 1,988 M. (7 voet binnewerks), desverkiezende met dubbel tuig, en een 8-tons praam, 1 jaar oud.

24-05-1878 Te koop: een gereed zijnde nieuwe roefpraam, groot pl. m. 16 à 17 ton, alsmede een nog hechte en sterke roefpraam, groot 11 ton, bij J.L.Moedt, scheepstimmerman te Nieuwebrug.

31-05-1878 Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij S.P.Boorsma te Oostermeer.

04-06-1878 [Verkoop door not. Zaal Stroband te Harlingen van] eene thans buiten de vaart zijnde hektjalk, de Jonge Jan genaamd, laatst bevaren door den Heer Foppe Scheltema, met den daartoe behoorenden inventaris, zoodanig als het thans ligt in de Trekvaart te Harlingen, bij de werf van van der Zee, alwaar en bij wien hetzelve, op aanvrage, dagelijks is te bezichtigen.

07-06-1878 Uit de hand te koop: een welonderhouden groote zeilboot met zeer groot tuig. Te bevragen bij K.Toornstra, scheepstimmerman, Dokkum.

09-06-1878 Te koop: een potschip en een oud schuitje. Twee à drie scheepstimmerknechts kunnen van stonden aan vast werk bekomen. H.de Boer. Sneek.

09-06-1878 Te koop een roefschip, groot 15 ton, eigen aan H.J.Bergsma te Terhorne, en liggende aan de Helling aldaar, met completen inventaris, kagchel, kruiwagens, planken enz., zooals het is bevaren.

16-06-1878 Uit de hand te koop: een goed onderhouden tjalkschip, met roef, groot 22 ton, met mast, giek en zeilen; te bevragen bij F.Bergsma te Makkum.

05-07-1878 Een hardzeiler onder de groote sprietbooten te koop, lang 4,4,, wijd 1,65, 3 jaar oud, met een spriet- en bazaantuig, spat- en zetzetborden, bij de Wed. S.K.Nijdam te Sneek.

09-07-1878 Te koop: een groote boot en een kleine praam, geschikt om met te venten of op een dorp te varen, met of zonder tuig, bij O.L.Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

12-07-1878 Te koop: een in besten staat zijnd schip met toebehooren, groot 15 ton. Te bevragen bij F.S.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Birdaard.

19-07-1878 Uit de hand te koop: een hecht en welonderhouden vaartuig, zonder inventaris, volgens meetbrief groot 26 ton, voor alle vervoer geschikt; alsmede een halfsleten praam van 5 ton en eene in Februari van dit jaar nieuw gebouwde praam, groot 3 à 4 ton, bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

21-07-1878 3 bekwame scheepstimmerknechten, kunnen tegen 15 cent per uur dadelijk werk bekomen bij Jan H.Alkema te Makkum.

26-07-1878 Te koop: een zeer hechte snik, groot 10 ton, met inventaris. Te bevragen bij J.van der Zee te Zevenhuizen bij Franeker.

26-07-1878 Te koop: een nog hecht en sterk tjalkschip, groot 58 ton, met inventaris. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

26-07-1878 Grond! Spoed!! Wegens directe afgraving door vergroting van het Vaarwater te Bolsward, bij de helling van wijlen de Boer, wordt beste aarde te koop aangeboden, voor den spotprijs van 20cts. per scheepston.
Te bevragen bij F.R.Feenstra, Koemarkt, Bolsward.

02-08-1878 Te koop: een hecht en sterk tjalkschip, groot 58 ton, met inventaris. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Bij denzelfde kan een knecht terstond werk bekomen, loon naar bekwaamheid. Des Zondags niet te spreken.

11-08-1878 Verkoop van snikschepen bi Dockum. [P.Oudsburg, kandidaat-notaris te Holwerd verkoopt in de herberg de Altena op de Streek bij Dockum] 1. Eene onlangs geheel vertimmerd snikschip met roef, groot elf tonnen, met mast, zeil, ra en touwwerk, en 2. een snikschip, groot 7 tonnen, met mast en giek. Terbezichtiging liggende aan de werf van H.H.Vink bij Dockum.

11-08-1878 Verkoop van een boeijer. [P.Oudsburg, kandidaat-notaris te Holwerd verkoopt in de herberg de Altena op de Streek bij Dockum] een boeijer, groot 22 tonnen, met completen inventaris, geschikt om naar eilanden te varen en voor schelpschippers, enz. Ter bezichtiging liggende aan de werf van H.H.Vink bij Dockum.

23-08-1878 Uit de hand te koop: een best, halfsleten schip, groot 21 ton. Te bevragen bij de Wed. A.IJ.v.d.Werf te Bergumerdam.

23-08-1878 Te koop: drie pramen, groot ieder elf tonnen, liggende aan de scheepstimmerwerf van Douwe Schuitemaker te Franeker en aldaar te bevragen.

06-09-1878 Uit de hand te koop: een nog best roefschuitje, groot 17 ton, met volledigen inventaris, bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerbaas bij het Buitenst Verlaat te Dragten.

10-09-1878 Gevonden in het water een eiken balk, lang pl.m. 8 meter, 50 centimeter dik. Die den balk vermist, kan hem tegen bewijs van eigendom en betaling der kosten terug bekomen bij H.Laverman, scheepstimmer-man, Olde Galileën te Leeuwarden.

13-09-1878 Uit de hand te koop: een nieuw, bijna gereed scheepje, met vaste dekken, lang 14 M.(of 50 vt), wijd 3½ M. (of 12 vt), hol 1,30 M. (of 4½ vt). Te bevragen bij Ate P.v.d.Werff, scheepstimmerman te Dragten, bij de Kalkfabriek.

04-10-1878 Wegens sterfgeval wordt te koop aangeboden: een ten vorigen jare bijna geheel vernieuwd roefscheepje, groot 22 tonnen, met inventaris, liggende aan de werf te Irnsum en te bevragen bij den scheepsbouwer A.S.van Balen aldaar.

18-10-1878 Verkoop te Heeg. [Publieke verkoping van] eene florissante, in volle werking zijne mast-, blok- en pompmakerij, met ruime en hechte woonhuizinge en uitgestrekt erf, groot bijna 23 are, zeer geschikt voor oprichting van eenig fabriek, scheepstimmerwerf enz., aan het vaarwater het Var te Heeg, benevens vier daarbij staande woonkamers. In gebruik bij W.S.de Vries, den eigenaar E.G.Vlink en anderen. Alles te aanvaarden 12 Mei 1879. de Jong, notaris.

01-11-1878 Te koop: een sterk, volbouwd tjalkscheepje, 29 ton, bij W.Dijk, scheepsbouwer aan het Grootdiep te Dockum.

08-11-1878 Finale verkoping van een mast, blok- en pompmakerij en verdere vastigheden te Heeg. [Notaris de Jong te Sneek verkoopt finaal] eene florissante, in volle werking zijnde mast, blok en pompmakerij, met roijale woonhuizinge en ruim erf of weiland, bijna groot 23 are, bij uitnemendheid geschikt voor scheepstimmerwerf (vroeger daartoe gebezigd), als ook tot oprichting van eenig fabriek enz. Staande en gelegen op de z.g. ‘hellingen’ aan het vaarwater te Heeg, benevens vier daarbij afzonderlijk staande woonkamers. In gebruik bij W.S.de Vries, den eigenaar E.G.Vlink en anderen.

22-11-1878 Schip uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 13 M. 68 C. (0f 50 voet), wijd 3½ M. 4 D. (of 12 voet), hol 1 M. 45 C. (of 4¾ voet), bijna geheel klaar. Te bevragen bij Gebrs. Drijver, scheepstimmerlieden op Schilkampen, Leeuwarden.

03-12-1878 Uit de hand te koop: een nieuw gebouwd schip, geheel klaar, lang 14 M., wijd 3,3 M., diep 1,23 M. Te bevragen op werkdagen bij L.D.Albertsma, scheepstimmerman te Oldeboorn.

06-12-1878 S.G.v.d.Werf, scheepstimmerman te Britswerd, verlangt om dadelijk in dienst te treden, eene meid-huishoudster. Men vervoege zich in persoon. Tevens biedt hij uit de hand te koop aan een hecht roefschuitje, groot 13 ton, met zeil en treil.

24-12-1878 Bij toeval uit de hand te koop: een nieuw in aanbouw zijnd tjalkschip, tot dusver secuur op bestel gemaakt, lang over steven 14.768 M. (52 voet), wijd 3.408 M. (12 voet) en hol 1.278 M. (4½ voet). Ter bezigtiging staande en te bevragen bij H.M.de Jong, scheepsbouwer te Heeg.

27-12-1878 Uit de hand te koop: een zeer geschikt overdekt praamschip, groot 18 tonnen, met volledigen inventaris, liggende aan de Nieuwebrug onder Terband en te bevragen bij Klaas Moedt aldaar.

31-12-1878 Uit de hand te koop: een nieuw overdekt schuitje, lang 14.200 M. (50 voet), wijd 2.982 M (11½ voet), hol 1.278 M. (4½ voet), geheel klaar, zittende op de werf; benevens 1500 dubbele bossen best vlas en 1000 bos best bezemrijs, voor een civielen pijs. Te bevragen bij Ate P.v.d.Werf, bij de Kalkfabriek te Dragten.

1879

03-01-1879 Uit de hand te koop: een nog best roefschuitje, met completen inventaris; te bevragen bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerman bij het Buitenst verlaat bij Dragten.

03-01-1879 Uit de hand te koop: een zeer geschikt, overdekt praamschip, groot 18 ton, met zeil, treil en verder aanbehooren, liggende aan de Nieuwebrug onder Terband. Te bevragen bij Klaas Moedt aldaar.

04-01-1879 Scheepstimmerwerf te Lemmer. Voorloopig berigt. In den loop der maand Januarij zal publiek worden geveild: de scheepstimmerwerf met woonhuis, woningen en aanbehooren, in eigendom behoorende aan de Erven den Heer C.P.Bakker te Lemmer. Bij advertentie en billetten breeder te omschrijven. Schaafsma, Notaris.

08-01-1879 Te koop: een sterke hektjalk, groot 58 ton, met inventaris, en een in aanbouw zijnd roefschip, groot 20 à 22 ton, bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerman te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

14-01-1879 Scheepstimmerwerf, huizen en schip te Bergum. [Notaris Sickler verkoopt finaal op 6 Februari 1879]
1. Een huis met erf, scheepstimmerwerf, schuur en twee hokken c.a., aan de Haven te Bergumerdam onder Bergum, kad. sectie B nos. 1242 en 544a, groot 10 A. 70 C., eigen aan de Erven Abraham IJ.v.d.Werf. [28-01-1879: bod f 2050]
2. Een overdekt gewegerd schuitje, de Jonge IJmkje aldaar, groot 21 tonnen, met inventaris [etc][28-01-1879: bod slechts f 401]

14-01-1879 Openbare verkoping van eene scheepstimmerwerf en Heerenhuizinge te Lemmer. [Notaris Schaafsma te Lemmer verkoopt provisioneel op 25 Januarij 1879]
1.Eene groote, zeer ruime, welbeklante scheepstimmerwerf, de Herstelling, met kant- en 2 sleephellingen en grond, staande en liggende op de Lange Streek, aan de Zijlroede te Lemmer, thans nog gedreven wordende door de Erven van C.P.Bakker.
2.Eene Heerenhuizinge, waarin onderscheidene vertrekken, onmiddelijk naast evengemelde scheepstimmerwerf, met tuin en grond, achter en naast de huizinge, thans in gebruik bij dezelfde Erven.
In het geheel groot 34 are 93 centiare.
Te veilen voorbehoudens regt van zamenvoeging in perceelen.
Aanvaarding: de scheepstimmerwerf en aanbehooren op den 1 Maart en de huizinge den 12 November 1879.
3. Drie pramen, 2 groot 10 tonnen en 1 groot 8 ton.

16-01-1879 Door toeval uit de hand te koop: Een in aanbouw zijnd nieuw schip, tot dusver solied en secuur gemaakt, lang over steven 14,768 meter (52 voet), wijd 3,408 meter (12 voet) en hol 1,270 meter (4½ voet). Ook nog: een best onderhouden en in eenen uitmuntenden staat zich bevindend roefschip, met zeil en treil en verderen completen inventaris, groot 18 ton, zeer geschikt voor alle gebruik, (laatst bevaren door wijlen Joh.F.van Netten) om dadelijk te aanvaarden. Alles te bezigtigen en te bevragen bij Hendrik M.de Jong, scheepsbouwer te Heeg.

20-01-1879 S.B.v.d.Werf te Veenwouden vraagt een bekwame scheepstimmerknecht, liefst ongehuwd. Aanbieding in persoon.

23-01-1879 Schepen. Uit de hand te koop: een beurtschip, in besten staat, met completen inventaris (zeil en drie fokken) 15 ton groot; alsmede een overdekte praam, zonder roef, 8 jaren oud, met completen inventaris, en een beste greenen mast met gewigt, 8.804 meter (31 voet); te bevragen bij A.J.Bloemberg te Joure.

30-01-1879 Openbare verkoping van eene scheepstimmerwerf en heerenhuizinge te Lemmer. [Notaris Schaafsma verkoopt finaal op 15 Februari 1879]
1. Eene groote, zeer ruime welbeklante scheepstimmerwerf, de Herstelling, met kant- en 2 sleephellingen en grond, staande en liggende op de Lange Streek, aan de Zijlroede te Lemmer, thans gedreven wordende door de erven van den heer C.P.Bakker; staande op f 6557.
Overname van gereedschappen en houtwaren f 2950.
Deze werf is zeer geschikt voor de herstelling van stoomboten.
2. Eene sleephelling tegenover genoemde werf; geboden f 2320.
3. Eene heerenhuizinge met tuin, onmiddelijk naast evengenoemde scheepstimmerwerf; staande op f 4057.
4. Eene flinke woning, door den meesterknecht bewoond, in het Waaigat te Lemmer; geboden f 1056.
In het geheel groot 34 are 93 centiare.
3. Drie pramen; staande op f 305, f 162, f 132.
Aanvaarding: perceelen 1 en 2 met aanbehoren op den 1 Maart, perceel 4 12 Mei en perceel 3 12 November 1879.

07-02-1879 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 14.200 meter (50 voet), wijd 3.408 meter (12 voet), hol 1.278 meter (4½ voet), geheel klaar, bij Ate v.d.Werff te Dragten, bij de Kalkfabriek.

08-02-1879 Te koop: nieuwe bokvaartuigen, liggende aan de werf en nog in aanbouw, bij W.J.Dragtstra te Terwispel.

11-02-1879 Uit de hand te koop: een nog best roefschuitje, groot 17 ton, met completen inventaris, bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerbaas bij het Buitenst-Vallaat bij Dragten; bij wien een ongehuwde scheepstimmerknecht dadelijk of op 5 Maart e.k. vast werk kan bekomen.

12-02-1879 Schepen. Uit de hand te koop: een vaartuig, groot 27 ton, een groot 11 ton, zeer geschikt om met manufacturen of iets dergelijks te varen; een nieuwe 7 tons praam, een dito groot 3 à 4 ton en een halfsleten groot 5 ton. Te bevragen bij K.Brandsma te Franeker. N.B. Twee scheepstimmerknechten gevraagd.

14-02-1879 Te koop: een overdekte praam, groot 12 ton, met volledigen inventaris, bij S.P.Boorsma te Oostermeer.

21-02-1879 S.G.v.d.Werf te Britswerd vraagt een scheepstimmerknecht, ongehuwd, vóór of op den 5 Maart.

25-02-1879 Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij J.Bijlsma te Wartena.

28-02-1879 Verkoop van een tjalkschip. [Deurwaarder Hoekstein te Leeuwarden verkoopt] Een overdekt, gewegerd tjalkschip, genaamd de Vrouw Anna, in 1871 nieuw gebouwd op de werf van den heer J.de Jong te Leeuwarden, groot 27 stères, met de daarbij behoorende inventaris, zooals hetzelve thans is liggende te zien bij de Noorderbrug te Leeuwarden [etc]

03-03-1879 Te koop: een welonderhouden praamschip, met zeil en treil, staand en loopend want, geschikt tot vervoer van turf. Te bevragen bij H.de Boer, Sneek.

06-03-1879 Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij R.Brandsma te Franeker. N.B.Woning disponibel.

07-03-1879 Uit de hand te koop: een nieuw schip, ongeveer 30 ton, 2 in aanbouw, ongeveer 50 en 20 ton, en een best praamschip met tuig, 14 ton. Te bevragen bij J.de Jongh, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

11-03-1879 Uit de hand te koop: een nieuw schip, p.m. 20 ton, een best halfsleten schip, p.m. 12 ton, een nieuwe en een halfsleten boerepraam, beiden p.m. 6 ton. Te bevragen aan de scheepstimmerwerf van de wed. L.J.de Roos, Noordvliet te Leeuwarden.

17-03-1879 [Notaris A.A.Lans te Franeker verkoopt te Dokkum][....] 5. Eene huizinge en scheepstimmerwerf, met een groote plek gronds, aan het Grootdiep en het Bolwerk te Dockum, sectie A nos. 1303, groot 2 are 68 centiare, 1139, groot 50 centiare, 1081, groot 5 are 80 centiare, 1963, groot 32 centiare. In gebruik bij Willem Dijk. Aanvaarding 12 Mei 1880. [...]

19-03-1879 4 à 5 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk werk bekomen tegen 15 cent per uur. Adres franco, liefst in persoon, ook des Zondags, bij Sijbrandij & Postra te Makkum.

20-03-1879 Uit de hand te koop: een overdekt tjalkscheepje met roef, groot 22 ton, met mast en eenige tuigage, zittende op de werf en te bevragen bij F.J.Bergsma te Makkum.

21-03-1879 Te koop: een nieuw roefschip, in aanbouw, groot 20 à 22 ton, bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

26-03-1879 Scheepstimmerwerf. Uit de hand te koop: eene zeer ruime scheepstimmerwerf (kant- en sleephellingen met gereedschappen en materiaal) en heerenhuizinge te Lemmer. Te bevragen bij de erven C.P.Bakker aldaar.

31-03-1879 Te koop: een overdekt schuitje, groot 20 ton, een overdekt roefschuitje, groot 13 ton, en een beste open praam, groot 7 ton, bij W.Dijk, scheepsbouwer te Dockum.

10-04-1879 Uit de hand te koop: een nieuw roefscheepje, lang 13,916 meter (49 voet), wijd 3,408 meter (12 voet), hol 1,378 meter (4½ voet). Benevens een nieuwe praam en turfbok en een flink woonschip, bij P.de Boer, scheepstimmerman te Lemmer.

11-04-1879 [Notaris Oosterbaan te Hardegarijp verkoopt] een overdekt, welonderhouden schuiteschip, de Jonge Maria, geijkt op 19 ton, [met annexen] liggende aan de scheepstimmerwerf te Veenwoudsterwal, laatst bevaren door Jacob T.van der Veen.

14-04-1879 Schip te koop, zijnde een nog in goeden staat mooi snik-beurtscheepje, groot 6 ton, met lange roef, tot aan de mast, met tuig, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

16-04-1879 Uit de hand te koop: een beste overdekte praam, groot 15 ton, met inventaris. Te bevragen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Oldegalileën te Leeuwarden.

22-04-1879 Te koop: 3 pramen, van verschillende grootte, aan de helling bij de Gebr. van der Kolk te Leeuwarden, aan de Dockumer-Ee.

29-04-1879 Een scheepstimerknecht, goede werker in den nieuwen kleinen scheepsbouw, wordt, om spoedig in dienst te treden, gevraagd door O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

02-05-1879 Te koop: een hechte, overdekte snik, met zeil en verder toebehooren, benevens een nieuwe 7 à 8 ton praam. Te bevragen bij J.van der Zee, scheepstimmerman te Franker.

07-05-1879 Uit de hand te koop: een geheel vernieuwde nette boeijer, groot 6 ton, roef voor 10 personen, slaapplaatsen, drijvende tafel, banken met paardeharen zittingen enz. enz.; verder zuiver mooi tuig, als: zeil, 4 fokken, koperen pomp, alsmede alles wat tot een welingerigte pleizierboeijer behoort. Eene nieuwe melk- of zeilboot, lang 4,544 M. (16 voet) hol en wijd naar evenredigheid, met roer en zwaarden en met of zonder tuig. Alsmede een puike partij zwaar en ligt kromhout, in alle afmetingen, prijzen zeer solied. Informatiën bij J.J.Hulshoff te Balk.

09-05-1879 Uit de hand te koop: een halfsleten roefschuitje, groot 17 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerbaas op het Buitenst-Vallaat bij Dragten.

13-05-1879 Uit de hand te koop: een best onderhouden hektjalkschip, groot 67 ton, met of zonder inventaris, bij de Wed. L.O.Hoekstra te Rohel.

13-05-1879 Gevraagd. Een scheepstimmerknecht, goede werker, kan van stonden aan, tegen hoog loon. vast werk bekomen bij H.Laverman, Oldegalileën, Leeuwarden.

17-05-1879 Te koop: een nieuw schip, groot 21 ton, bij J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Rohel.

21-05-1879 Een hecht en welonderhouden vaartuig, groot p.m. 28 ton, op nieuw vertimmerd en nagezien, uit de hand te koop, bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

21-05-1879 Een bekwame scheepstimmerknecht wordt ten spoedigste bevraagd door E.L.Hoekstra, scheepstim-merbaas te Bergum.

21-05-1879 Te koop: een nieuw kofscheepje, lang 12,780 el (45 voet), wijd 3,030 el (10¾ voet), hol 1,278 el (4½ voet); zomede een gebruikt kofscheepje, groot 22 tonnen; te bevragen bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas op de Streek bij Dokkum.

22-05-1879 Te koop, door sterfgeval: een goed onderhouden boot, lang 4,473 meter (15¾ voet), wijd 1,846 meter (6½ voet), met twee beste bijbehoorende tuigen. Te bevragen bij J.C.Bekema te Woudsend.

22-05-1879 Te koop of te huur: een nieuwe open praam, groot 12 ton. Te bevragen bij D.Roosjen te Stavoren.

23-05-1879 Te koop gevraggd, door F.S.v.d.Werff te Birdaard: een best woonschip, of een praam voor dat doel geschikt, met opgaaf van prijs; bij wien tevens te koop is een schuitje, groot 16 ton.

30-05-1879 Te koop: een nieuw schip, 19 à 20 ton, een best gebruikt schip, 25 ton, en een halfsleten 6-tons praam, bij A.Sjollema te Menaldum.

30-05-1879 Te koop: een schip, groot 19 ton, met completen inventaris, acht jaar oud. Te bevragen en te bezig-tigen bij den hellingbaas A.J.Bloemberg en bij den eigenaar H.Lemstra, schipper van Joure op Groningen.

04-06-1879 Te koop: een nieuw schip, 19 à 20 ton, een best gebruikt schip, 25 ton, en een halfsleten 6-tons praam, bij A.Sjollema te Menaldum.

04-06-1879 Te koop: een sterke praam, groot 12 tonnen, met luiken, flink zeil, boomen enz, en een praam, 4 à 5 tonnen, overdekt met luiken, bij S.G.v.d.Werf, scheepstimmerbaas te Britswerd.

06-06-1879 Een scheepstimmerknecht, liefst ongehuwd, kan terstond werk bekomen bij de Gebroeders van Manen te Berlikum.

11-06-1879 Uit de hand te koop: een bijna half vernieuwd roeftjalkschip, groot 22 ton, met mast en eenige tuigage. Te bevragen bij F.J.Bergsma, te Makkum.

11-06-1879 Uit de hand te koop: een uitmuntend beste, flink onderhouden overdekte praam, groot 12 à 13 ton, met tuigage en compleeten inventaris, liggende aan de werf van en te bevragen bij A.S.de Jong, IJlst.

12-06-1879 Pramen. Te koop: in 1878 nieuw gemaakte bokken, weinig gebruikt. Te bevragen bij L.v.d.Zaag te Leeuwarden of bij Drijver, scheepstimmerwerf bij Schilkampen.

20-06-1879 Uit de hand te koop: een solied potschip en een snik met roef, luiken en inventaris, beide in een besten staat, bij D.Schuitmaker, scheepstimmerman te Franeker.

28-06-1879 Te koop: een veerschip met tuig, liggende aan de scheepswerf van de Wed.S.K.Nijdam te Sneek.

01-07-1879 Te koop: een beste greenen mast met gewigt, lang tusschen bout en hommer 9 meter of 31 voet, zwaar 28 centim. of 12 duim; een paar zwaarden, zoo goed als nieuw, lang 3 meter 45 centim. of 12 voet 4 duim. Te bevragen bij E.Holtrop v.d.Zee, scheepsbouwmeester te Joure; bij wien drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, terstond kunnen geplaatst worden.

19-07-1879 Te koop: een welonderhouden veerscheepje, groot 9 ton. Een uitmuntend ingerigt potschip. Een nagenoeg nieuwe 7 tons praam, benevens een dito 6 en een 4 ton. Te bevragen bij Sijbrandij & Polstra, scheepstimmerlieden te Makkum.

25-07-1879 Drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond werk bekomen bij E.H.v.d.Zee te Joure.

01-08-1879 Uit de hand te koop: twee nieuwe schepen, een van ongeveer 30 ton en een van 20, met wijde warings en sterk gebouwd. Te bevragen bij J.de Jongh, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

22 -08-1879 Oproeping. De bekende en onbekende schuldeischers van de onder voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van Eeltje Jacobus Kapper, in leven timmerman en scheepstimmerman te Wartena en aldaar in deze maand Augustus overleden, worden verzocht van het aan hem verschuldigde opgave te doen aan den notaris A.Wiersma te Roordahuizum, terwijl zij, die aan den boedel verschuldigd zijn, van het door hen verschuldigde bedrag betaling moeten doen ten kantore van genoemden notaris, beide vóór of op den 1 September 1879.

29-08-1879 [verkoping te Bolsward door deurwaarder Eisma van] 1. een gewegerd, overdekt, welonderhouden veerschip, groot 9 tonnen met completen inventaris. 2. Twee beste pramen, van 4 en 6 tonnen. [ter bezichtiging vanaf 29 Augustus te Bolsward in de Gracht bij het Kruiswater] Inmiddels te bezichtigen aan de scheepstimmer-werf van Sijbrandij en Polstra te Makkum.

05-09-1879 Te koop: een flinke boot, Hardzeiler, met zeil en fok, lang 4.40 M., wijd 1.94 M., en een 12-tons praam, met zeil en luiken, sterk gebouwd en in goeden staat, bij Siemen G.v.d.Werf, scheepstimmerbaas te Kromwal onder Britswerd.

05-09-1879 Uit de hand te koop: een halfsleten roefschuitje, groot 18 ton, met mast en gewicht, bij O.H. v.d. Werff, scheepstimmerbaas aan het Buitenst-Vallaat bij Dragten.

26-09-1879 Te koop: eene beste halfsleten praam met zeil en treil, groot zeven ton. Te bevragen bij E.H. v.d. Zee.

26-09-1879 Te koop één 7-tons en één 6-tons praam. Te bevragen bij Sijbrandij en Polstra, scheepstimmer-lieden te Makkum.

27-09-1879 Uit de hand te koop: een wel onderhouden scheepshol, groot 35 tonnen, genaamd de Drie Gezusters. Te bevragen bij A.W.Hijlkema te Tjummarum en A.P.v.d.Werf te Dragten.

03-10-1879 Te koop een goed onderhouden kajuitschip met inventaris, groot 50 ton, bij den scheepsbouwmees-ter J.Hoekstra te Rohel onder Drogeham.

21-10-1879 [verkoping te Bolsward van] een overdekt, gewegerd, fraai en vlugzeilend beurtschip, 18 tonnen, met completen inventaris. Het schip is in 1878 gebouwd op de werf van Croles in IJlst en wordt bevaren door den eigenaar Huite Tuininga van Bolsward op Leeuwarden en op Sneek v.-v. [etc] De verkoop geschiedt door dien Tuininga beurtschipper op Amsterdam zal zijn.

24-10-1879 Uit de hand te koop: een dekschip, groot 23 ton, met of zonder inventaris. Te bevragen bij den scheepstimmerman A.L.Hoekstra, Rohel.

24-10-1879 Scheepstimmerwerf en woonhuis te Terhorne. [Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn verkoopt provisioneel] De sedert jaren bestaan hebbende en druk bezochte scheepstimmerwerf, met in 1876 nieuw gebouwde, welingerigte, nette woonhuizinge, met erf en grond, zeer gunstig staande en gelegen aan het vaarwater de Meershorne te Terhorne, bij wijlen Hendrik Otte van der Hoop in eigen gebruik geweest, een en ander volgens kadaster groot 11 are 49 centiare; te veilen in twee percelen, behoudens zamenvoeging. Aanvaarding veertien dagen na de finale toewijzing. [Op 18-11-1879 voor de finale verkoop op 22-11-1879 geboden: op I f 825 en op II f 1100]

04-11-1879 Verkoop. Scheepstimmerwerf met schuur, Grond, Woonhuizen, benevens een jagt, te Sneek. [Notaris Haagsma te Sneek veilt provisioneel] 1. een scheepstimmerwerf met erf, 3 vaste hellingen met sleepen, groote timmerschuur en woonhuis met bleek, staande en gelegen aan het Zomerrak, bij de Oppenhuisterbrug te Sneek, groot ongeveer 9 are 10 centiare. 2. Een woonhuis met erf en timmerschuur, grenzende aan het vorige perceel. groot ongeveer 1 are. 3. Een welonderhouden overdekt jagt, groot 5 ton, met roef voor 6 à 8 personen, benevens zeil, 4 fokken, touwwerk, blokken enz., op de verkoopdag te bezigtigen op voormelde werf.
Alles behoorende aan de Erven van S.K.Nijdam en Vrouw. [Op 18-11-1879 voor de finale verkoop op 26-11-1879 geboden: op 1: f 3439. Op 2: f 1189. Op 3: f 165]

04-11-1879 [verkoping door deurwaarder Eisma te Bolsward van] een overdekte, gewegerde roeftjalk, genaamd de Dolphijn, groot 18 tonnen, met completen inventaris, zoo als het thans bevaren wordt door den eigenaar Jelle van der Wal. In 1876 gebouwd op de werf van Croles te IJlst. Te bezigtigen bij v.d.Wal te Oudega H.O.

07-11-1879 Uit de hand te koop: een geheel vertimmerd en in orde zijnd schuitje, groot 22 ton. Te bevragen bij Gebr. Drijver Schilkampen bij Leeuwarden.

13-11-1879 Verkoop scheepshol etc. [G.Acker te Leeuwarden zal] aan de scheepshelling van Westerhuis, bij de Dockumer Ee aldaar, à contant verkoopen: Het op die helling aanwezige scheepshol, behoord hebbende aan schipper A.Fokkens, groot p.m. 28 ton, in de Harlinger vaart onder Deinum gezonken geweest, en zulks met eenige bijbehoorende goederen.

19-11-1879 Schepen uit de hand te koop. Eene in aanbouw nieuwe tjalk, groot pl.m. 110 ton; een beste tjalk, zonder tuig, groot 83 ton; een hektjalk met volledigen inventaris, groot 47 ton, en eenige nieuwe bok-vaartuigen, groot 8 ton, bij J.T.Kamp, Nieuwebrug bij Heerenveen.

25-11-1879 Boelgoed van houtwaren enz. te Terhorne. [Notaris Themmen de Lang verkoopt] op de werf van de Erven Hendrik O.van der Hoop te Terhorne, publiek, à contant [etc] A. eene zeer aanzienlijke partij 1e kwamliteit, uitmuntend en droog gezaagd en ongezaagd eiken, esschen- en beukenhout, benevens enig vuren dito, alles bij uitstek geschikt voor scheeps- en andere timmerlieden, wagen- en molenmakers en kuipers, bestaande o.a. in: Ongeveer 400 stuks eiken planken, van af 17 m. lengte en 12 c. dikte, ongeveer 250 krom-, zeeg-, legger-, hek- en stekpalen. Eenige zaagboomen, waaronder 1 geschikt oor extra zware molen-as. 1 zware esch en 1 dito beuk, eene partij afval en brandhout. B. Gereedschappen, als: 6 beste dommekrachten, 3 vijzels, 1 zware takel, 1 zwaar hellingtouw, kettingen en hellinghaken en velerhande andere gereedschappen, tot eene complete scheepstimmeraffaire behoorende. C. Vaartuigen enz., als: eene nieuwe 7-tons praam, eene gebruikte praam, 1 hellingschouw, tonnen, eenig breeuwwerk, eene partij riet, oud ijzer etc. D. Welonderhouden meubelen en huisgeraden, als: soliede brandkast, kabinet, kastje, klok, 2 bedden met toebehooren, tafels, stoelen, kolom- en kookkagchel, koper, ijzer, blik- en aardewerk en wat meer ter verkoop zal worden aangeboden. Nota. De houtwaren zullen 7 dagen vóór den verkoop in perceelen op de werf te bezigtigen zijn.

11-12-1879 Te koop: een flink, sterk gebouwd roeftjalkje, lang 14,632 M. (48 voet), wijd 3,266 M. (11½ voet), hol 1,207 M. (4¼ voet), bij J.L.Moedt, scheepstimmerman te Gorredijk.

12-12-1879 Die iets verschuldigd is aan, of te vorderen heeft van de nalatenschap van wijlen Hendrik Ottes van der Hoop, in leven scheepstimmerman te Terhorne, wordt verzocht daarvan betaling en opgave te doen ten kantore van den notaris Themmen de Lange te Oldeboorn of aan Durk Hendriks van der Hoop te Terhorne, vóór of op den 13 December 1879.

19-12-1879 Te koop: een roefschip, zoo goed als gereed, groot 20 à 22 ton, bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

22-12-1879 Te koop: een nieuw roefschip, bijna klaar, groot p.m. 18 ton. Te bevragen bij Sijbrandij en Polstra, scheepstimmerlieden te Makkum.

1880

06-01-1880 Te koop: een nieuw, sterk gebouwd roefschip, groot p.m. 18 ton, benevens eenige praamen en melkbooten, bij Sijbrandij en Polstra, scheepstimmerlieden te Makkum.

09-01-1880 Uit de hand te koop: een schuitje, 18 ton, met completen inventaris; alsmede een in aanbouw, lang 13,632 meter (48 voet), bij A.J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

10-01-1880 Kof- en snikscheepje te koop, groot 12 en 9 ton, met zeilen en verder aanbehooren, in goeden staat van onderhoud. Te bevragen bij M.K.de Jong te Oldeboorn.

13-01-1880 Voorloopig. De scheepstimmerwerf en schuur met woonhuis en grond te Akkrum, van W.L.Werksma aldaar, zullen eerstdaags publiek worden geveild, door het ministerie van Themmen de Lang, Notaris.

13-01-1880 Te koop: een in besten staat zijnde tjalkschuit, groot 37 ton, met inventaris, ingericht voor de buitenvaart. Te bevragen bij Johs. Draaisma, scheepstimmerman te Franeker. (Des Zondags niet te spreken).

14-01-1880 Sijbrandij & Polstra, scheepstimmerwerf en handel in kromhout enz. te Makkum berigten de ontvangst van 2 scheepsladingen 1e soort eiken hout, waaronder prachtige zware bogten, knie’s en stoothouten, tot welks levering, benevens alles wat tot hun vak behoort, zij zich vriendelijk aanbevelen. Bij hun te bekomen een p.m. 18 tons sterk gebouwd roefschip, benevens eenige pramen, melkbooten enz. Prijzen zeer billijk. Toegang tot de werf Zuider Zeedijk over de Nieuwe Brug.

16-01-1880 Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn [verkoopt provisioneel op 29 Januari] de scheepstimmer-werf met grond, nieuwe woonhuizinge en wijders toebehooren, staande en gelegen te Akkrum, eigen aan W.L. Werksma, te veilen in perceelen, bij billetten breedere te omschrijven. Aanvaarding 12 Mei 1880 of bij over-eenkomst eerder. [Op 20-01-1880 met de toevoeging vanaf woonhuizinge: met bleek, regenbak en wijders toe- en aanbehooren, een en ander zeer gunstig staande en gelegen aan de Boorn en den straatweg te Akkrum, bij W.L.Werksma in eigen gebruik, met regt van zamenvoeging, te veilen in 5 percelen]

16-01-1880 Uit de hand te koop: een nieuwe tjalk, groot p.m. 110 ton, een oude tjalk, groot 83 ton; een tjalkje groot 30 ton, met completen inventaris, en eenige bokken (vaartuigen). Te bevragen bij J.T. Kamp, Nieuwebrug bij Heerenveen.

20-01-1880 R.Brandsma te Franeker vraagt 2 scheepstimmerknechten, goede werkers.

20-01-1880 Dankbetuiging en Aanbeveling. De Ondergeteekende betuigt door deze zijnen dank aan al de begunstigers van wijlen zijnen vader H.O. v.d. Hoop, in leven scheepstimmerman te Terhorne, die het volste vertrouwen van zijne begunstigers mogt genieten. Hij verzoekt bij deze een ieders gunst, daar hij genoemd vak zal voortzetten, belovende eene soliede behandeling aan alle bekende en onbekende begunstigers. D.H. van der Hoop. scheepstimmerman en houthandel te Terhorne.

27-01-1880 Uit de hand te koop: een bijna gereed roefschuitje, zwaar betimmerd, ongeveer 20 ton; voorts een best onderhouden oud dito, zeer geschikt tot alle vervoer, 36 ton, en een dito van 20 ton; benevens duizend vandels bezemrijs, voor geringen prijs. Te bevragen bij Ate P.v.d. Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

03-02-1880 Te koop: een nieuw volbouwd tjalkscheepje, 26 ton; een bijna volbouwd roefscheepje, 18 ton; een halfsleten turfschuitje 20 ton; een beste woonschouw, benevens een 8 tons praam, 3 jaar oud; bij den eigenaar W. Dijke te Dockum.

03-02-1880 Scheepstimmerwerf, woonhuis en bouwterreinen te Akkrum. De Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn [verkoopt finaal op 12-02-1880] De sedert onheugelijke jaren bestaan hebbende, van ouds zeer beklante scheepstimmerwerf met erf en grond, timmerschuur en nieuwe woonhuizinge met bleek, regenbak en wijders toe- en aanbehooren, een en ander zeer gunstig staand en gelegen aan de Boorn, het Staatsspoor en den Straatweg te Akkrum, bij W.L.Werksma in eigen gebruik, groot volgens kadaster 7 are 34 centiare, met regt van zamenvoeging, te veilen in 5 perceelen. Wegens derzelver bijzondere gunstige ligging aan het Vaarwater en het Spoorweg-Station, is dit terrein uitmuntend geschikt tot oprigting eener Fabriek. [Aanvaarding 12 Mei e.k. of eerder. Bod op I f 2400, II f 350, III f 375, IV f 1500, V f 1100.]

06-02-1880 Boelgoed te Akkrum. De Notaris Themmen de Lang te Oldeboorn [veilt] op de werf van Wiltje Lieuwes Werksma te Akkrum [op verzoek van J.M. van Beijma thoe Kingma te Heerenveen, als curator in het faillissement van genoemden Werksma] scheepstimmergereedschappen, houtwaren, vaartuigen, meubelen en huisgeraden en eenig goud en zilverwerk, als: 5 dommekrachten, 6 vijzels, 2 takels, 1 best zwaar hellingtouw, 1 ligt dito met blokken, kettingen, haken, 3 ijzeren schammels, slijpsteen, velerhande kleine gereedschappen, tonnen, eenig teer en breeuwwerk; ongeveer 40 eiken- en 20 vuren planken, eenig kromhout, 5 zeegstukken, 1 zwaar stoothoutstuk, eenig afval enz.; 4 gebruikte pramen, 1 praam-woonschip, 4 schouwen met riemen, waarvan 2 nieuw en 1 hellingschouw; 2 bedden met toebehooren, secretaire, 2 tafels, 9 stoelen, spiegel, staartstukklok, kolom- en kookkagchel, koper, ijzer, verlak, fijn en grof aardewerk enz.; gouden oorijzer met smallen beugel en dito knoppen, dito halsslot met koralen en 2 dito mutsspelden, zilveren knipbeugel, reukdoosje, 6 kleine theelepeltjes, suikerschupje, 2 mutsspelden en wat meer zal worden aangeboden.

06-02-1880 Te koop: een bijna gereed roefschuitje, p.m. 20 ton, bij G.Barkmeijer te Stroobos.

12-02-1880 Nieuw gebouwd roefschip. [Notaris Bruinsma te Bolsward verkoopt provisioneel] een nieuw, sterk gebouwd roefschip, lang 13 meter, wijd 3 meter en hol 1.10 meter, aanwezig op de Werf van Sijbrandij en Polstra, scheepstimmerlieden te Makkum.

13-02-1880 Uit de hand te koop: drie nieuwe schepen, p.m. 50, 30 en 20 ton, met wijde warings en solied gebouwd. Te bevragen bij J .de Jongh, scheepstimmerman op’t Vliet te Leeuwarden.

20-02-1880 Schepen uit de hand te koop: 1 nieuwe tjalk, van p.m. 110 ton; 1 tjalkje, van 30 ton, met completen inventaris; 1 overdekte praam, van 17 ton, zes jaar oud, met inventaris, en eenige nieuwe bokken (vaartuigen); bij J.T.Kamp, Nieuwebrug bij Heerenveen.

20-02-1880 Uit de hand te koop: een bijna half vernieuwd roeftjalkscheepje met eenigen inventaris, groot 23 ton; alsmede eenige nieuwe en halfsleten 7 tons pramen. Te bevragen bij F.J. Bergsma te Makkum.

24-02-1880 Wordt gevraagd een ongehuwde scheepstimmerknecht, om dadelijk in dienst te treden, bij Jacob F.van Zwol, te Terwispel.

27-02-1880 Belangrijk boelgoed te Sneek, van houtwaren, hellinggereedschappen, vaartuigen, enz. Dingsdag 2 Maart a.s.: [Deurwaarder J. Rodenhuis te Sneek veilt] op de helling van de erven S.K. Nijdam, aan de Stads-gracht nabij de Oppenhuisterbrug te Sneek:
a. houtwaren, waaronder 110 stuks zwaar en ligt kromhout, 152 stuks zware en ligte oplangers en paalhout, 60 stuks zware leggerstukken, geschikt voor zaaghout, divers eiken- en wagenschot, als: eiken planken, lange eiken posten, eiken platen van verschillende afmetingen en dikte en verdere houtwaren.
b. hellinggereedschappen, waarbij zware hellingtouwen, takels, blokken met schijven, hellinghaken, eenige kettingen, 6 dommekrachten, brandijzers met krukken, brandpannen, schragen, schammels, slijpsteenen, bout-draaimachines, 1 beste draaibank, 1 nieuw stel beeldhouwersgereedschappen, schulpzagen, koevoeten, zetijzers, houtvasten, enz.
c. timmergereedschappen, als: zagen, beitels, boren, schaven, bijlen, dissels, ton pek, eene hoeveelheid oud ijzer, enz.
d. scheepstuigage, als: bootje, zeilen, fokken, jagtzeil, masten, gieken, etc.
e. vaartuigen, waarbij 2 nieuwe pramen, 1 oude dito, 2 nieuwe melkbooten met roer, zwaarden en riemen, 1 oude dito, 1 welonderhouden overdekt jagt met completen inventaris, 2 hellingschouwen, mast, gewigten, ankers, spitten en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.
Voorts eenige meubelen en huisgeraden, als: kabinet, chiffonnière, kastje, hoekkast, tafel, kagchel, porcelein, koper, tin, ijzer en aardewerk, en
Eindelijk goud en zilver, als: breed gouden oorijzer, gouden horologie met ketting, dito ringen, flacon, zilveren lepels en vorken, boeken met zilveren haken, enz enz.

01-03-1880 Sijbrandij & Polstra, scheepstimmerlieden, handel in kromhout, enz. te Makkum. berigten de ontvangst van prachtige knie’s, stoothouten en krommers, prijzen zeer billijk. Bij hun te bevragen een nieuw, sterk gebouwd roefschip, p.m. 18 ton, benevens enige pramen en booten.

02-03-1880 Verkoop van een roefschip. [P.Oudsburg, deurwaarder te Dokkum verkoopt] een in 1875 gebouwd, overdekt roefschip, genaamd Voorwaarts, groot 18 ton, met zeil en treil, liggende in het Grootdiep, bij de werf van W.Dijk te Dockum. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij W.Dijk voornoemd.

02-03-1880 Door verandering van affaire uit hand te koop: een best en welonderhouden roefschip, groot 21 ton, met volledigen inventaris. Het is voor den koper van belang in dezelfde zaak te blijven. Te bevragen bij R.de Boer Dz. te Bolsward, D.Schuitemaker te Franeker en bij den eigenaar W.Lijklema te Oosterbierum.

03-03-1880 Voorlopige aankondiging. Binnenkort zal publiek worden geveild: de vanouds bekende scheepstimmerwerf met timmerschuur en erf c.a., ten kadaster bekend gemeente Ee, sectie A, nos 983, groot 10 A. 20 C., 984, groot 4 A. 60 C., 985, groot 60 C. en 986, groot 60 C., alles zeer gunstig gelegen op de Streek onder Aalsum en uitkomende aan het Vaarwater de Ee, in eigen gebruik bij Hendrik Harmens Vink aldaar. J.Meijlink, notaris.

05-03-1880 Wegens sterfgeval wordt op 12 Mei of eerder te huur aangeboden: eene geschikt gelegen scheepstimmerwerf etc. Te bevragen bij de Firma Van der Sluis & Posthuma te Gorredijk.

09-03-1880 Gevraagd, twee of drie scheepstimmerlieden, hun werk verstaande, bij voorkeur ongehuwd, kunnen tegen goed loon werk bekomen bij H.v.d.Werf en J.Wiegersma te Nieuwebrug bij Heerenveen.

12-03-1880 Te koop: een overdekt tjalkschip, groot 29 tonnen, met tuig. Te bevragen bij S.J.Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

26-03-1880 Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 12.780 meter (45 voet), groot pl.m. 20 ton, en een nieuwe 6 à 7 tons praam, benevens een halfsleten scheepje, groot 16 ton; allen te bezien en te bevragen bij Gebr. Drijver, scheepstimmerlieden, Schilkampen te Leeuwarden.

27-03-1880 Scheepstimmerwerf. De ondergeteekende maakt bekend, dat de scheepstimmer-affaire, vroeger door zijn ouders gedreven, door hem op denzelfden voet zal worden voortgezet. Dankbaar, ook namens de familie, voor het vertrouwen, zoo ruimschoots aan wijlen zijn ouders geschonken, beveelt hij zich minzaam in diezelfde gunst aan. Sneek, Maart 1880. K.S.Nijdam

01-04-1880 Te koop: een nieuw schip, pl.m. 25 ton, sterk gebouwd, alsmede een beste halfsleten, overdekte bok, met zeil, fok en verderen inventaris, bij A.J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

02-04-1880 Te koop: een zeer best en goed onderhouden schip, groot twee en twintig ton, en een dito, groot 20 ton. Te bevragen en te bezichtigen bij F.S.v.d.Werff, scheepstimmerbaas te Birdaard.

07-04-1880 Scheepstimmerwerf nabij Dockum. J.Meijlink, notaris te Dockum [verkoopt provisioneel] eene in volle werking zijnde, goed beklante en roijale scheepstimmerwerf, woonhuis, open terrein c.a., zeer gunstig gelegen op de Streek nabij Dockum aan de Leeuwarder Ee; sedert jaren met het beste succes gedreven door den eigenaar H.H.Vink. De scheepstimmerwerf omvat een groot terrein geheel aan het water gelegen en is voorzien van 4 sleephellingen, 2 ruime timmerschuren, pekhok en verdere annexen; het huis bevat 2 woonvertrekken, keuken, kelder, waschhok, regenwaterbak en verdere gerijfelijkheden. Een en ander in besten staat van onder-houd. Gereedschappen en materieel kunnen worden overgenomen. Aanvaarding 1 Junij 1880. Betaling de helft van November 1880 en de wederhelft 1 Mei 1881.

09-04-1880 Boelgoed te Wartena. A.G.Orie te Leeuwarden [veilt] ten sterfhuize van E.J.Kapper te Wartena, tegen dadelijke betaling: 1. Meubelen en huisgeraden, als: kabinet, chiffonnière, kastje, tafels, stoelen, 2 klokken, 2 kagchels, koper, glas en aardewerk. 2. Bedden met toebehooren. 3. Lijfdragt. 4. Goud- en zilverwerken, waaronder: breed gouden oorijzer, dito horologie, zilveren tabaksdoos enz. 5. Differente scheepstimmergereedschappen, eiken hout, planken enz. 6. Nieuwe praam, schaap, enz. en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.

12-04-1880 Oproeping. Al degenen die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen S.K.Nijdam, in leven scheepsbouwmeester te Sneek en diens nu overleden weduwe, worden verzocht daarvan binnen 14 dagen opgave of betaling te doen aan den ondergeteekende. Sneek, 10 April 1880. J.Rodenhuis

13-04-1880 Uit de hand te koop: een zo goed als gereed roefscheepje, groot pl.m. 22 ton, bij A.J.Hoekstra.

16-04-1880 Te koop: een beste, nieuwe, opgeboeide 10-tons praam, met completen mooijen inventaris; alsmede een 4.544 M. (16-voets) melkboot, twee jaar oud, met net bazaantuig. Te bevragen bij J.J.Hulshoff te Balk.

01-05-1880 [verkoping van] een overdekt tjalkschip, genaamd Nooit Gedacht, groot 30 tonnen [met alle annexen, laatst bevaren door de eigenaar J.J.Visser] en thans liggende aan de scheepstimmerwerf te Sloten.

04-05-1880 Uit de hand te koop door toeval: een geschikt roefschuitje, groot 15 ton, met geheel completen inventaris, van tuigage, zeilen, enz. Te bezichtigen en te bevragen bij A.S.de Jong, scheepstimmerbaas te IJlst.

07-05-1880 Te huur: een scheepstimmerwerf met huis en schuur aan de Uilesprong te Terwispel. Te bevragen bij den eigenaar W. Dragstra aldaar, bij wien tevens een opgeboeide bok met luiken en tuig met zeil te koop of te huur is, dadelijk te aanvaarden.

12-05-1880 Uit de hand te koop: een best en welonderhouden woonschip, ook geschikt voor winkel-affaire. Te bevragen met franco brieven, of in persoon, bij Siemen v.d.Werf, scheepstimmerman te Britswerd.

19-05-1880 Boelgoed bij Dockum. J.Meijlink, notaris te Dockum, [verkoopt op 28 Mei a.s.] aan de scheepstim-merwerf van H.H.Vink, buiten de Hantumerpoort bij Dockum, publiek [etc]: scheepstimmergereedschap, hoofdzakelijk bestaande in: kettingen, dommekrachten, vijzels, zware en ligte helmtouwen, dito schijfblokken enz.; voorts eene partij krom en gezaagd hout, 4 of 5 pramen en hetgeen mee ter verkoop zal worden aangeboden.

20-05-1880 Uit de hand te koop: een veerschip met platte luiken en inventaris, groot 10 ton. Te bevragen bij H.T.v.d.Meulen, scheepsbouwmeester te Terkaple.

21-05-1880 Te koop: een wel onderhouden woonschip, zeer geschikt voor winkel. Te bevragen bij S. van Werf, scheepstimmerbaas te Britswerd.

24-05-1880 De Kiesvereeniging Regt boven Alles te Joure [draagt voor F.Sleeswijk Visser te Lemmer bij de herstemming voor de Provinciale Staten. Het Bestuur, E.H. van der Zee, U. Romkema, Jan M. Praamsma

25-05-1880 Te koop aangeboden: een snikschip, metende 8 ton, met compleeten inventaris. Te bevragen en te bezichtigen bij K.S. Nijdam, scheepsbouwmeester bij de Oppenhuisterbrug te Sneek.

27-05-1880 Scheepstimmerwerf. De Ondergeteekende bericht zijne geëerde cliëntèle, dat hij de werf (kant- en sleephelling) van de Erven Wed. C.P.Bakker heeft overgenomen, en, te beginnen op Maandag 31 Mei e.k., voor eigen rekening zal drijven. Tevens bericht hij, dat bij hem ook gelegenheid zal zijn tot het maken en repareeren van schepen en stoomboten. Lemmer, 25 Mei 1880. P.C.Bakker. N.B. Bekwame scheepstimmerknechten kunnen dadelijk geplaatst worden. Zij die bekend zijn met ijzerbouw, genieten de voorkeur.

28-05-1880 Uit de hand te koop: Een best onderhouden schuitje, groot 28 ton, en een nieuw in aanbouw zijnd schuitje, groot 24 à 25 ton. Te bevragen bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerman, Buitenst-Vallaat, bij Dragten.

28-05-1880 Uit de hand te koop: een best gebouwd nieuw schip, zoo goed als gereed, lang 13.632 el (48 voet), wijd 3.266 el (11½ voet) en hol 1.278 el (4½ voet), groot ongeveer 24 tonnen. Te bevragen bij T.A. van der Werf, scheepstimmerman te Gorredijk.

01-06-1880 Uit de hand te koop: een sterk bokvaartuig met completen inventaris en woning. Te bevragen bij den eigenaar J.T. Meinesz, op het Dokkumerend en bij den scheepstimmerman De Jong, op het Vliet te Leeuwarden.

01-06-1880 Door sterfgeval uit de hand te koop: een beste 7-tons modderpraam, met volledigen en besten inventaris. Te bevragen bij H.M. de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg. Bij wien tevens is te koop: een best roefschip, groot 19 ton, en een nieuwe praam, groot 6 ton.

04-06-1880 Uit de hand te koop: een welonderhouden, best halfsleten schuitje, groot 36 ton, bekwaam om alles te varen, benevens een nieuw roefschuitje, geheel gereed, ongeveer 20 ton; te bevragen bij Ate P. v.d.Werff te Dragten.

07-06-1880 Praam te koop. Een beste en geschikte boerepraam te koop, groot 6 à 7 ton, tegen billijken prijs, bij O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

14-06-1880 Te koop: een nieuw schip, 19 à 20 ton; een flink schip, 25 ton, een 10-ton snikschip met tuig en een schouw met tuig, bij A.Sjollema te Menaldum.

18-06-1880 Te koop: een tjalk, groot 37 ton, met tuig; het tuig tamelijk wel, het hol een slooper. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten; des Zondags niet te spreken.

21-06-1880 Uit de hand te koop: een nieuw roefscheepje, groot pl.m. 22 ton, bij A.L. Hoekstra, Rohel.

22-06-1880 Uit de hand te koop: 2 nieuwe schepen een groot ongeveer 50 ton, en een roefscheepje, groot ongeveer 20 ton, met wijde warings en sterk gebouwd; een best bevaren schip, groot 26 ton, en 2 roefscheepjes, groot 20 ton. Te bevragen bij J. de Jong, scheepstimmerman op ’t Vliet te Leeuwarden.

22-06-1880 Tjalkscheepje. Te koop een tjalkscheepje, in besten staat, geschikt voor alle vervoer, groot 22 ton; te bevragen aan de werf van M.K. de Jong te Oldeboorn.

03-07-1880 Uit de hand te koop: een snikschip, groot 10 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij den scheepstimmerman J.P. Boorsma, aan de Geeuw te Sneek.

09-07-1880 Door bizondere omstandigheden uitde hand te koop: een hecht en welonderhouden vaartuig, 10 jaar oud, groot 22 ton; alsmede een boot, p.m. 3.692 M. (13 voet) lang, met mast, zeil, roeiriemen enz., bij R.Brandsma, scheepstimmerman te Franeker.

31-07-1880 Te koop een best onderhouden snikscheepje, groot 8 ton, met inventaris, zeer geschikt voor aardappelhandel, liggende aan de werf van Sijbrandij en Polstra te Makkum en aldaar te bevragen.

03-08-1880 Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip met inventaris, groot 22 ton, liggende bij de Wed. L. de Roos, bij de Poppebrug op het Vliet te Leeuwarden en aldaar te bevragen. Dadelijk te aanvaarden.

06-08-1880 Te koop een tjalkschip, groot 30 ton en een veerschip, groot 19 ton, beide met zeil en treil. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

13-08-1880 Uit de hand te koop een best gemaakt in aanbouw zijnd schuitje, groot 23 à 24 ton; een best halfsleten schuitje, groot 25 ton, en een dito schuitje, groot 28 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas O.H. v.d.Werff, op het Buitenst Vallaat bij Dragten.

17-08-1880 Uit de hand te koop: twee nieuwe schepen, een van ongeveer 50 ton en een roefschip van ongeveer 20 ton, beide solied gebouwd, en drie goed onderhouden gebruikte schepen, van 17, 20 en 26 ton. Te bevragen bij J. de Jongh, scheepstimmerman, op ’t Vliet te Leeuwarden.

27-08-1880 Uit de hand te koop eene snelzeilende boot met zeil en treil, oud 5 jaar, lang 4,85 meter, alles in den besten staat, bij A. van der Wal, scheepstimmerman te Warga.

03-09-1880 Te koop een veerschip met tuig en zeilen, groot 9 ton, alles in besten staat onderhouden, en een schip, groot 30 ton, beide aan de werf bij W. Dragstra, Terwispel.

10-09-1880 Te koop een tjalkschip, groot 30 ton, een veerschip, groot 19 ton, beide met tuig. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

17-09-1880 Uit de hand te koop een nieuw, overdekt, geheel klaar roefscheepje, groot plm. 20 ton, benevens een best onderhouden oud dito, groot 35 ton, bekwaam om alles te varen, voor een civielen prijs. Liggende en te bevragen bij Ate P. v.d. Werff te Dragten.

17-09-1880 Te koop [een huis bij de brug te Echten, aan de Pier Christiaansloot] Te bevragen dagelijks, behalve Zondags, bij Luite Jans Jetten, nabij de werf van Jan B. Cats te Echten.

29-10-1880 Te koop een beste modderpraam met zeil en treil, groot 7 ton, bij E.H.van der Zee, Joure.

01-11-1880 Te koop een overdekt praamschip, groot 16 ton, koopsom p.m. f 200. Te bevragen bij J. en P.Kapper, scheepstimmerlieden te Wartena.

30-11-1880 Executoriale verkoop. Deurwaarder C.W.Eisma te Bolsward zal Woensdag 1 December 1880, v/m/ 10 uur, ten laste van Sipke Sijbrandij, scheepstimmerman te Makkum, bij executie verkoopen:
I. een groote van hout opgetrokken schuur met pannen gedekt, staande op gehuurden grond van den Heer Dros. II. een beste praam, 2 schouwen, een nieuwe boot met zeil, een gedeelte scheepshol en een vlak van een schip. III. dennenhouten planken, achterplanken, korte planken, aanstopstukken, p.m. 90 zware eiken bogten en leggers, p.m. 50 kromhouten, p.m. 20 gezaagde eiken planken en posten, Amerikaansche grenen planken, Dantziger eiken zeegplanken, schrooten, schalen en bosstukken. IV. 2 sleephellingen met toe- en aanbehooren, een draaibank, slijpsteen, trap, touw, tonnen, teer, ijzeren kettings enz.. Alles aan de Oost- en Westzijde van de Kleine Zijlroede te Makkum.

01-12-1880 Beurtveer IJlst – Sneek v.v. De Ondergeteekende, Lolke Ottes Lantinga, schipper, wonende te IJlst, brengt, ter voldoening aan artt. 2 en 3 der Wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67), door deze ter algemeene kennis, dat hij eigenaar is geworden van het veerschip de Jonge Sjoerd, tot 1 December 1880 gevaren hebbende in het beurtveer van Sneek op IJlst v.v.; dat hij voornemens is op Maandag 6 December 1880 het voormelde beurtveer te hervatten; dat de vaart zal geschieden langs de Geeuw; dat het hoofdkantoor zal zijn gevestigs ten zijnen woonhuize te IJlst; dat zijn schip is ingericht voor minstens 20 personen; dat de afvaart dagelijks, behalve des Zondags, zal plaats hebben van IJlst des voormiddags 10 uur en van Sneek des namiddags 2 uur; dat de passagiersvracht zal bedragen 8 cent. L.O.Lantinga

03-12-1880 Scheepstimmerwerf en woningen te Wartena. De Notaris A. van der Plaats te Leeuwarden verkoopt publiek op Zaterdag 11 December 1880] eene scheepstimmerwerf, vijf woningen en grond, op Midsburen aan het Wijd en den kunstweg onder Wartena, ten kadaster bekend gemeente Warga, sectie B nos. 376, 379, 377, 378 en gedeeltelijk nos. 1151 en 1152, vroeger 797 en 796, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 15 roeden 25 ellen, gedeeltelijk in eigen gebruik bij Johs. en Oeds Bijlsma en gedeeltelijk verhuurd aan H.Wartena en anderen voor f 90 ’s jaars, en zulks in 5 percelen, bij billetten te vermelden. Te aanvaarden: de werf met schuur c.a. 12 Februarij en de woning 12 Mei 1881. [Op 17-12-1880 bod perceel 1 f 1375, perc. 2 f 122, perc. 3 f 223, perc. 4 f 501, en perc. 5 f 341.]

06-12-1880 Verkoop van pramen. [Notaris Sickler te Bergum verkoopt finaal] drie nieuwe pramen, liggende aan de werf van den scheepstimmerman Hoekstra te Bergumerdam, respectievelijk groot 8, 6 en 10 scheepston.

15-12-1880 Verificatie. Krachtens bevelschrift van den EdelAchtb. Heer Regter-Commissaris in het faillissement van Sipke Sijbrandij, scheepstimmerman, wonende te Makkum, worden de crediteuren van dien gefailleerde opgeroepen om op Maandag den 27 December e.k., des voormiddags 10 uur, te verschijnen in het Paleis van Justitie te leeuwarden, ten einde alsdan hunne vorderingen ter verificatie in te dienen. De Curator, Mr. B. van Loon

15-12-1880 15-12-1880 Verificatie. Krachtens bevelschrift van den EdelAchtb. Heer Regter-Commissaris in het faillissement van Eibert Polstra, scheepstimmerman, wonende te Makkum, worden de crediteuren van dien gefailleerde opgeroepen om op Maandag den 27 December e.k., des voormiddags 11 uur, te verschijnen in het Paleis van Justitie te leeuwarden, ten einde alsdan hunne vorderingen ter verificatie in te dienen. De Curator, Mr. B. van Loon

31-12-1880 Scheepstimmerknechten. 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond of met Maart a.s. werk bekomen bij J. van der Zee. scheepstimmerman te Franeker.

31-12-1880 Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd sterk gemaakt schuitje van 25 à 26 ton, en een nog best halfsleten dito, groot 28 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas O.H. v.d. Werff, Buitenst Vallaat, bij Dragten.

1881

07-01-1881 Verkooping te Grouw. [Notaris A.Wiersma te Roordahuizum verkoopt provisioneel op 19-01-1881] […] 2. de huizinge en scheepstimmerwerf met erve en grond c.a., in de Buren te Grouw, aan het Vaarwater, kadaster sectie A nos. 1347, 1348, 1346, zamen groot 3 ares 37 centiares, bij Herre R. van der Werff en Vrouw in eigen gebruik. [Op 12 Mei 1881 vrij te aanvaarden]

07-01-1881 Verkooping van een schip. [J.Feenstra, notaris te Metslawier, verkoopt vanwege het faillissement van Dirk Weidenaar te Ezumazijl] een overdekt schelpschip, groot 36 tonnen, met nieuw zeil, 2 stagfokken, 3 kluiffokken, giek, tros, wand en touwwerk en verderen inventaris, benevens daarbij behoren schelppraamtje, liggende aan de werf van Bachmeijer [Barkmeijer] aan de Streek onder Aalzum

08-01-1881 Te koop een nieuw schip, p.m. 24 ton, en 2 nieuwe turfbokken. Te bevragen bij P.A.v.d.Werff, scheepstimmerman te Gorredijk. Aan genoemd adres worden met 5 Maart 3 scheepstimmerknechten gevraagd.

18-01-1881 Te koop een best, nieuw praamschip, groot 16 ton, alsmede een nieuwe boerepraam. Te bevragen bij E.H.v.d.Zee, Joure.

18-01-1881 Voor bilijken prijs uit de hand te koop een nieuw schip, met mast, blokken enz., groot pl.m. 28 ton, maar nog niet geheel afgewerkt en ook nog niet gemeten. Te bezichtigen aan de scheepstimmerwerf van S.Visser te Workum. Te bevragen bij A.Feenstra, Heidenschap.

25-01-1881 Uit de hand te koop een nieuw schuitje, groot 20 à 22 ton, zeer droog en sterk betimmerd en geheel gereed. Te bevragen bij Gebrs. Drijver, scheepstimmerlieden op Schilkampen bij Leeuwarden.

31-01-1881 Makkum. Boelgoed. [Notaris C.C.Ledeboer te Makkum verkoopt op 08-02-1881] op de scheepstimerwerf van Sijbrandij en Polstra 1. eene groote van hout opgetrokken scheepstimmerschuur 2. een beste praam, 2 schouwen, een nieuwe boot met zeil, een gedeelte scheepshol en een vlak van een schip. 3. dennenhouten planken, achterplanken, korte planken, aanstopstukken, p.m. 90 zware eiken bogten en leggers, p.m. 50 kromhouten, p.m. 20 gezaagde eiken planken en posten, Amerikaansche grenen planken, Dantziger eiken zeegplanken, schrooten, schalen en bogtstukken. 4. 2 scheepshellingen met toe- en aanbehooren, een draaibank, slijpsteen, trap, touw, tonnen, teer, ijzeren kettingen en verder scheepsbouwmeesters-gereedschapppen. Daarna ten huize van Sipke Sijbrandij: meubelen, huisgeraden en verderen inboedel en goud- en zilverwerken. Vervolgens ten huize van Eibert Palstra: meubelen, huisgeraden en verderen inboedel en goud- en zilverwerken [..]

02-02-1881 Te koop een nieuw scheepje, groot plus minus 14 ton, bij K.S.Nijdam, scheepstimmerman te Sneek.

08-02-1881 1 of 2 scheepstimmerknechten, hun vak verstaande, van goed gedrag, kunnen direct of met Maart werk bekomen bij H.H.Schotsman te Workum. Brieven franco.

11-02-1881 Te koop voor een billijken prijs een tjalkscheepje, groot 25 ton, met inventaris. Te bevragen bij S.Visser, scheepsbouwmeester te Workum.

18-02-1881 Uit de hand te koop een nieuw schip, p.m. 26 ton, en een in aanbouw, p.m. 20 ton, en drie nieuwe pramen, alles sterk gebouwd. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman, op ’t Vliet (Poppebrug), Leeuwarden.

25-02-1881 Scheepstimmerknechten. Eenige scheepstimmerknechten kunnen direct geplaatst worden bij P.C.Bakker, scheepsbouwmeester, Lemmer.

25-02-1881 Verkoop. Scheepstimmerwerf met woonhuis en schuur. [Notaris J.A.Zaal Stroband te Harlingen verkoopt, ten verzoeke van R.A.de Ruiter aldaar, provisioneel] eene uitmuntende scheepstimmerwerf met desselfs hellingen, het daarbij horende woonhuis en ruime schuur, alles zeer gunstig staande en gelegen aan de Trekvaart, onder en in de onmiddelijke nabijheid van Harlingen, het huis gekwoteerd wijk I no. 22, kadaster sectie A no. 4134, huis en erf, groot 8 aren 83 centiaren, en no. 4133, schuur en erf, groot 2 aren 12 centiaren, laatstelijk bij nu wijlen D.R.van der Zee, als eigenaar in gebruik geweest. De werf met schuur te aanvaarden 14 dagen na de toewijzing, het huis 12 Mei 1881.

26-02-1881 Schepen. Te koop een sterk veerschip, 18 ton, en een best schuitje met completen inventaris, 21 ton, acht jaar oud. Beide te bevragen bij A.J.Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.

04-03-1881 De ondergeteekende maakt door deze bekend, dat hij zijne scheepstimmerwerf op Olde-Galileën heeft overgedragen aan zijn neef Klaas de Jong. Dankbaar voor het vertrouwen zoo vele jaren ruimschoots genoten, beveelt hij zijn opvolger beleefdelijk aan. Leeuwarden, 3 Maart 1881.
Met verwijzing naar bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich minzaam aan bij oude en nieuwe begunstigers, belovende door eene vlugge en soliede bediening zich het vertrouwen waardig te maken. Leeuwarden (Olde-Galileën), 3 Maart 1881 K.de Jong

04-03-1881 Verkoop eener scheepstimmerwerf en 9 beste pramen. [Notaris Attema verkoopt provisioneel te Ureterp] een ruime hechte huizinge met timmerschuur, scheepstimmerwerf, alles in uitmuntende staat, met groot erf en besten tuin, circa 25 are, aan den zuidkant der Vaart te Ureterp. Meer dan 40 jaar is hier met succes de scheepstimmeraffaire door nu wijlen J.O.v.d.Werf uitgeoefend. Aanvaarding 14 dagen na de toewijzing. De kooper kan desverkiezende de gereedschappen overnemen. [Op 18-03-1881: geboden f 1404]
Eene daarnaast staande huizinge met besten tuin, groot circa 15 are, in huur bij L.Postmus tot Mei 1881.[Op 18-03-1881 geboden f 608]
Negen opgeboeide pramen en bokken met vaste vooronders en luiken, allen solied en zoo goed als nieuw, groot van 10 – 13 ton, zeer geschikt tot zeilvaartuigen in te richten. Liggende bij de werf. De pramen worden op crediet verkocht, mits borgstelling ten genoegen der verkoopers. [Op 18-03-1881: ook nog een nieuwe bok van 10 ton; geboden f 300, f 19, f 375, f 450, f 110, f 265, f 260, f 414, f 470, f 275]

12-03-1881 Te koop door sterfgeval een roefschuit, groot 21 ton, met inventaris, liggende te Woudsend. Te bevragen bij den scheepstimmerman K.de Rijs aldaar.

18-03-1881Te koop eene beste bovenlandsche aak, groot circa 100 tonnen, van binnen geheel nieuw bekleed en met luiken gedekt. Te bevragen bij J.van der Kamp, scheepstimmerman, op Schilkampen onder Leeuwarden.

25-03-1881 Uit de hand te koop een nieuw roefscheepje, groot p.m. 20 ton, geheel klaar; benevens 2 beste halfsleten, groot 36 en 26 ton, en een sterke nieuwe bok. Te bevragen bij A.P.v.d.Werff, scheepstimmerman bij de Kalkfabriek te Dragten.

29-03-1881 Uit de hand te koop een welonderhouden tjalkscheepje, met of zonder tuig, groot 35 ton, plus minus 10 jaar oud. Te bevragen bij W.Zwolsman, scheepstimmerman te Makkum.

01-04-1881 Te koop een sterk schip, groot 24 ton, bij F.S.v.d.Werff te Birdaard.

01-04-1881 Te koop een schip, groot 30 ton, met tuig, alsmede een in aanbouw, groot 20 à 22 ton, bij S.J. Hoek-stra, scheepstimmerbaas te Sloten. Des Zondags niet te spreken.

02-04-1881Woonschip. Een hecht woonschip, groot 12 ton, te koop bij B.Smeding, scheepstimmerman te Sneek.

08-04-1881 Te koop een nieuwe in aanbouw zijnde overdekte praam, groot p.m. 23 à 24 ton, uitmuntend gemaakt, bij J.Wiegersma en H.v.d.Werf, scheepstimmerlieden te Nieuwebrug.

08-04-1881 Scheepstimmerwerven en huizen te Kuinre. [Notarissen J.Meijlink te Dokkum, C.F.Kaempf te Zwolle en F.Gorter te Kuinre verkopen provisioneel][…] Een scheepstimmerwerf met huizinge en timmerschuur, staande en leggende ten Oosten van de Lende, aan de Lendedijk te Kuinre, te zamen groot 16 are 80 centiare.[Op 29-04-1881 bod van f 1053]
Een scheepstimmerwerf met 2 timmerschuren, staande en liggende op het Zuid-einde, ten Westen van de Lende te Kuinre, te zamen groot 13 are 40 centiare.[Op 29-04-1881 bod van f 999] [..]

09-04-1881 Te koop een best woonschip. Te bevragen bij Corns. de Rijk, scheepstimmerman te Woudsend.

15-04-1881 Te koop voor een billijken prijs een tjalkscheepje, groot 25 ton, met inventaris. Te bevragen bij S.Visser, scheepsbouwmeester te Workum.

15-04-1881 Uit de hand te koop een nieuw schip, geheel klaar, hecht en sterk gebouwd, groot 20 à 22 ton, en een nieuwe boerenpraam, 5 à 6 ton. Te bevragen bij Gebrs. Drijver, scheepstimmerlieden te Schilkampen bij Leeuwarden.

18-04-1881 2 scheepstimmerknechten kunnen werk bekomen bij H. de Boer, Franekervaart te Sneek.

22-04-1881 Te koop: een schip, 20 ton, met inventaris. Een beste nieuwe zestons praam. Gebroeders Kappers, scheepstimmerlieden te Wartena.

23-04-1881 Uit de hand te koop een nieuw schip, groot pl.m. 22 ton, en een halfsleten met inventaris, groot 17 ton, bij A.L.Hoekstra, Rohel.

25-04-1881 Tegen aannemelijke voorwaarden te koop een goed onderhouden Friesch tjalkscheepje, 27 ton, benevens een volbouwd roefschip, puik droog, 18 ton, bij W.Dijke, scheepsbouwmeester, Dockum.

29-04-1881 Te koop een beste, nieuwe zestons praam bij J.P.Kappers te Wartena

29-04-1881 Uit de hand te koop twee beste halfsleten schepen, van 36 en 26 ton, geschikt om alles te varen, geheel in orden en vertrouwd, zittende op de helling bij Ate P.v.d.Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

05-05-1881 Scheepstimmerwerf. Op 12 Mei uit de hand te huur, voor één of meer jaren, een zeer beklante scheepstimmerwerf, op de Cementspolle te Sneek. Te bevragen bij G.Jorwerda te Terhorne.

09-05-1881 2 scheepstimmerknechten, hun vak verstaande, kunnen terstond vast werk bekomen bij K.de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.

10-05-1881 Verkoop schip te Makkum. [Deurwaarder Eisma te Bolsward verkoopt] een best onderhouden en snelloopende blazer, groot 21 tonnen met completen inventaris. Te bezigtigen aan den Wal bij de helling van Jetse Kuipers aldaar.

13-05-1881 Gebr. van Manen te Berlikum vragen ten spoedigste voor een geruimen tijd een scheepstimmer-knecht.

13-05-1881 Boeijer te koop, groot 12 ton, sterk en geheel in orde. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester K.S.Nijdam te Sneek.

16-05-1881 Lees dit! De ondergeteekende beveelt zich bij voortduring aan als scheepstimmerman en berigt dat zijn zoon Lolke O.Lantinga, thans weer bij hem werkzaam, steeds te ontbieden en des Dingsdags te Sneek te spreken is in het Oud-Koffijhuis op de Schapenmarkt. Beleefdelijk zich aanbevelende. Otte L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

26-05-1881 Uit de hand te koop een geheel volbouwd roefscheepje, groot pl.m. 22 ton, bij A.L.Hoekstra te Rohel, bij wien tevens een bekwame scheepstimmerknecht vast werk kan bekomen.

26-05-1881 Uit de hand te koop het in September 1880 nieuw uitgehaald overdekt schuitje, genaamd te Jonge Jan, groot 46 tonnen, met inventaris, gevooerd geweest door schipper J.Toppen, thans liggende voor de werf van de scheepsbouwer B.Niestern te Martenshoek en aldaar te bevragen en te bezichtigen.

01-06-1881Wordt gevraagd een bekwame timmer- en metselaarsknecht, goed met het molenwerk bekend, kan terstond vast werk bekomen, tegen goed loon, bij Gebroeders Kappers te Wartena.

03-06-1881 Te koop: een schip, groot 29 ton, met inventaris; een praamschip, groot 14 ton, met inventaris; een grote eiken schouw met inventaris. Te bevragen bij de Gebroeders Kappers te Wartena.

03-06-1881 Schepen. Te koop een nog zeer hecht en goed onderhouden roefschuitje met completen inventaris, groot 22 ton; een dito met mast en giek, drie jaar oud, groot 15 ton, en een in aanbouw zijnd nieuw schip, groot plus minus 30 ton. Te bevragen bij W.T.Kamp, scheepsbouwmeester op Schilkampen bij Leeuwarden.

10-06-1881 Uit de hand te koop: een jachtschip, groot 26 ton, wijd 3,976 meter (14 voet), ruim 2 jaar oud, sterk gebouwd, geschikt om buiten en op Eilanden te varen. Een nieuw schip, p.m. 26 ton, en een best bevaren schip, 30 ton. Te bevragen bij J.de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

13-06-1881 Bij J.J.Hulshoff te Balk is een nieuwe, opgeboeide negentons praam met completen inventaris te koop en zijn twee achttons pramen te huur.

30-06-1881 1 à 2 scheepstimmerknechten gevraagd, bij voorkeur ongehuwd, door D.Schuitmaker te Franeker.

08-07-1881 1 à 2 scheepstimmerknechten worden gevraagd bij Laverman, Oldegalileën, Leeuwarden.

08-07-1881 Te koop een veerschip, groot 19 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij J.S.Hoekstra, scheepstimmer-baas te Sloten. Zondags niet te spreken.

08-07-1881 [Notaris Boltjes te Grouw verkoopt op verzoek van ] jhr.mr. W.A.R.Engelen, advocaat te Leeuwar-den, als curator in het faillissement van H.H.Postma te Warrega [etc] 1. eene voor korte jaren nieuw gestichte huizinge, waarin 3 woningen, met scheepstimmerwerf, schuur en spaanhok c.a., staande en gelegen aan het Vaarwater te Warrega, kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie A nummers 1563, 1564 en 1565, voor eene grootte van 12 roede 70 el, bij H.H.Postma in gebruik. 2. een in den jare 1880 nieuw gebouwd overdekt roef-tjalkschip, genaamd de Jonge Hendrik, groot 25 scheepstonnen, in gebruik bij Willem Thomas Verloop tot den 30 November 1890, in het geheel voor eene huursom van f 1275.
3. een nieuw tjalkschip, groot ongeveer 100 scheepstonnen, staande in de op bewuste werf aanwezige timmer-schuur, bijna afgewerkt. 4. een in aanbouw zijnd tjalkschip, groot ongeveer 23 ton, staande op dezelfde werf. 5. een oud tjalkschip, mede op bewuste werf aanwezig. [Alles breder bij billetten etc][Op 22-07-1881 bod op 1. f 1750. 3. f 2835 4. f 390. 5. f 36.]

09-07-1881 Door sterfgeval uit de hand te koop, voor weinig geld, een schip, groot 17 ton, met inventaris. Te bevragen bij Jan A.v.d.Werf, scheepstimmerman te Bergum.

14-07-1881 Scheepstimmerwerf. H.de Boer heeft zich gevestigd als scheepstimmerman te Scharsterbrug en beveelt zich aan tot het maken en herstellen van groote en kleine schepen. Hij belooft door eene uiterst soliede bediening zich het vertrouwen zijner begunstigers waardig te maken. Scharsterbrug. H.de Boer.
2 bekwame scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen.

23-07-1881 Te koop 3 schepen, een groot 24 ton, een groot 21 ton, beiden met inventaris, en 1 groot 14 ton. Te bevragen bij J.Hoekstra, scheepstimmerbaas, Rohel.

27-07-1881 [Notaris Boltjes te Grouw veilt op verzoek van de curator in het faillissement van] H.H.Postma te Warrega [etc] eenige meubelen en huisgeraden, waaronder: vurenhouten kabinet, dito kastje, dito tafel, 6 stoelen, bed, peluw, kussens en dekens, kook- en kolomkagchel, klein klokje, tobben en emmers, koperen gootling, dito ketels en aardewerk. Scheepstimmermansgereedschappen, als: hellingschouw, eenig pek en teer, eene aanzienlijke hoeveelheid nieuw hout, waaronder ruim 100 eiken planken; voorts eene partij kromhout, eiken stukken en zeegen, eenig vurenhout, hellingsleepen met blokken en touwen en verdere materialen, benevens een zeilschouw met tuigagie, alles aanwezig bij en op de scheepstimmerwerf, in gebruik bij Postma voornoemd, en hetgeen ten dage van het boelgoed meer te voorschijn zal worden gebracht.

05-08-1881 Schepen te koop. Tjalkschip, groot 35 ton, zonder tuig, en een praamscheepje, groot 10 ton, met roef en tuig, voor billijken prijs te koop bij J.H.Alkema te Makkum.

06-08-1881 W.Zwolsman te Makkum vraagt, om dadelijk in dienst te treden, 2 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, 15 cent per uur.

08-08-1881 Pleizierjagt. Te koop wordt aangeboden een puik best, extra mooi, snelzeilend, nieuw pleizierjagt, lang 4.85 M. (17 voet), wijd 2.10 M. (of 7? voet), met doelmatig, best, fraai nieuw tuig enz., door O.L.Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst. Aldaar dagelijks te bezigtigen.

26-08-1881 [verkoping te Oudkerk door notaris Posthumus te Giekerk van een huizinge met timmerwinkel, erf en opslag aan de Murk, onmiddellijk bij het vaarwater, kadastraal gemeente Giekerk, C 951 en 953. Bij het boelgoed door dezelfde notaris worden aan gereedschappen alleen timmermans- en molenmakersgereedschappen aangeboden. Van schuitmakersgereedschappen geen sprake.]

02-09-1881 Pleizier-sloep. [Deurwaarder Drijfhout te Sneek verkoopt] een snelzeilende pleizier-sloep, lang 7.40 meter en breed 2 meter, met completen inventaris. Dagelijks te bezigitigen bij den scheepstimmerman aan de Geeuw te Sneek.

02-09-1881 Te koop aangeboden een nieuw scheepje, groot 14 ton. Te bevragen bij K.S.Nijdam, scheepstimmerman te Sneek.

06-09-1881 Te koop een welonderhouden tjalkschip, groot 28 ton. Te bevragen bij Johs.Draaisma, scheepstimmerman aan het Oostvliet te Franeker.

09-09-1881 Verkoop van een tjalkschuitje te Franeker. [P.H.Roos, deurwaarder te Dronrijp verkoopt] een in zeer goeden staat van onderhoud zijnd overdekt gewegerd tjalkschuitje, genaamd de Drie Gebroeders, metende 22 ton, zoodanig het thans reeds ter bezigtiging aanwezig is op de helling van den scheepstimmerman J.van der Zee, op Zevenhuizen onder Franeker.

23-09-1881 Te koop 4 beste schepen, een groot 35 ton, een 20 ton, een 19 ton en een 17 ton, met en zonder tuig. Te bevragen bij P.A.v.d.Werff, scheepstimmerman te Gorredijk.

26-09-1881 Uit de hand te koop een geheel volbouwd roefscheepje, groot pl.m. 22 ton, bij A.L.Hoekstra, Rohel.

04-10-1881 De ondergeteekende maakt aan zijne geachte land- en dorpsgenooten en vooral aan de schipperij bekend, dat hij zich alhier heeft gevestigd als scheepstimmerman. Hij beveelt zich in ieders gunst aan en belooft eene alleszins flinke behandeling. Voorts is bij hem te koop een best in aanbouw zijnd roefscheepje, zeer geschikt voor mattenschip, groot p.m. 20 ton. Warga, 1 October 1881. T.A.v.d.Werff.

17-10-1881 Publieke verkoping door overlijden van den eigenaar van een scheepstimmerwerf en smederij met woningen te Workum. [Notaris Tjebbes verkoopt] 1. eene ruim 70 jaren bestaan hebbende, thans nog goed beklante scheepstimmerwerf met woning, staande aan de Diepe Dolte en de Bagijnestraat te Workum, sectie A nos 446 en 447, groot 7 A. 40 C. De woning in huur bij J.de Vries voor f 60. [2. eene in volle werking zijnde smederij met 2 ovens etc. sectie A nos 2311, 2312, 2313, 2314 etc][Op 01-11-1881 bod slechts f 1358]
Pramen. Op de dag van de finale toewijzing [worden publiek verkocht] 12 à 13 goed onderhouden pramen en andere goederen.

01-11-1881 Verkoop schepen. [Deurwaarder Drijfhout te Sneek verkoopt] 1. een in goeden staat verkeerend overdekt tjalkschip, groot 30 ton, genaamd de Jonge Cornelia, met completen inventaris, in gebruik geweest bij Sijbolt Stegenga te Workum. 2. een welonderhouden roefscheepje, groot p.m. 13 ton, met zoo goed als nieuwen, completen inventaris. Beide schepen liggen ter bezigtiging aan de werf van den scheepstimmerman S.Westra, aan de Franekervaart te Sneek.

04-11-1881 Praamschip. Te koop een in aanbouw zijnde praam met roef en luiken, lang 11.360 M. (40 voet), wijd 2.840 M. (10 voet) en hol 1.136 M. (4 voet). Te bevragen bij Jetze Kuipers, scheepstimmerman te Makkum.

25-11-1881 Gevraagd 3 scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, bij voorkeur vrijgezellen, voor één jaar, bij D.Schuitmaker te Franeker.

25-11-1881 Te koop twee nieuwe pramen, Buitendijker model, een van zes en een van zeven ton, alsmede een woonschip, zoo goed als nieuw. Te bevragen bij den scheepstimmerbaas P.Westerhuis te Leeuwarden.

12-12-1881 Huizinge en scheepstimmerwerf Oosterlittens. [Notaris van Assen te Jorwerd verkoopt ten verzoeke van H.Kleinschmitt te Harlingen, krachtens art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek] een hechte en ruime huizinge met erf en grond, benevens scheepshelling c.a., aan de Franeker – Sneeker Zeilvaart en de Bolswarder Trekvaart op Huilkenstein onder Oosterlittens, bij den m.-e. H.Pool in gebruik, kad. gem. Baard, sectie C no 649, groot 7 are 50 ca. Breder bij biljetten. Aanvaarding 12 Mei 1882. [Op 30-12-1881 bod f 1051]

23-12-1881 Scheepshelling c.a. te Menaldum. [Notaris Alma te Ferwerd verkoopt krachtens art. 1223 B.W.] eene scheepshelling met huizen, erf en grond, aan het scheepsvaarwater op Wanserburen te Menaldum, kad. gem Beetgum sectie C nos. 865, 866, 867, 979, 980, 981, te zamen groot 11 aren 80 centiaren, bij Ate And.Sjollema in gebruik. [Op 10-01-1882 voorlopig bod f 2135]

26-12-1881 Uit de hand te koop een best halfsleten potschip en een dito turfschip van 18 à 20 ton. Te bevragen bij O.H.v.d.Werff, scheepstimmerbaas aan het Buitenst Verlaat bij Dragten.

29-12-1881 Uit de hand te koop een goed en welonderhouden roefschip, groot 17 ton, met daarbij in gebruik zijnden inventaris. Te bevragen bij W.Zwolsman, scheepsbouwmeester te Makkum.

1882

03-01-1882 Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van ruim 63 jaren, onze innig geliefde moeder Margaretha Elisabeth van Lon, Wed. Johs. Jansen. Leeuwarden, 29 Dec. 1881. K. de Jong, scheepstimmerman. C.E. de Jong-Jansen. N.B. Op uitdrukkelijk verlangen van de overledene zullen geen uiterlijke tekenen van rouw worden gedragen.

06-01-1882 Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd roefscheepje, lang 13.348 M. (47 vt.), wijd 3.124 M. (11 vt.), hol 1.136 M. (4 vt.), sterk betimmerd; een overdekte praam, 15 ton, met mast. Te bevragen bij Ate P. v.d. Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

06-01-1882 Te koop 2 schepen, waarvan 1 nieuw, geheel gereed, groot pl.m. 30 ton, en een halfsleten, groot 30 ton, bij J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Rohel bij Augustinusga.

07-01-1882 De ondergeteekende, eigenaar geworden zijnde van de scheepstimmerwerf van wijlen zijn broeder H.H. Schotsman, beveelt zich hiermede beleefdelijk aan in de gunst en hetzelfde vertrouwen, dat zijn broeder zoo ruimschoots heeft mogen genieten. Workum. Simon H. Schotsman.

10-01-1882 Verkoop – Hektjalkschip [Notaris Schaafsma te Lemmer verkoopt het in 1877 gebouwde hektjalkschip, de 4 Gebroeders, 74 ton met annexen, laatst bevaren door wijlen Jelle A. Dijkstra] thans staande op de werf van den scheepsbouwmeester Bakker te Lemmer.

10-01-1882 Uit de hand te koop een best tjalkje, groot 27 ton, met completen inventaris; een hektjalk, groot 89 ton, zonder tuig; alsmede twee nieuwe schepen, een groot 16.472 M. (58 voet), en een groot 14.200 M. (50 voet). Te bevragen bij J.T. Kamp, scheepstimmerbaas, Nieuwebrug bij Heerenveen.

13-01-1882 Uit de hand te koop 2 nieuwe schepen, een van ongeveer 37 ton en een van ongeveer 20 ton, benevens 3 nieuwe pramen, 7 en 8 tons. Te bevragen bij J. de Jong, scheepstimmerman op ’t Vliet te Leewarden.

13-01-1882 Te koop een nieuw roefschip, lang 11,360 M. (40 voet), wijd 2,840 M. (10 voet en 9 duim), hol, 0,994 M. (3½ voet), benevens nieuwe pramen te koop en te huur, bij Gebrs. van der Kolk, scheepstimmerlieden, aan de Dockumer Ee te Leeuwarden.

13-01-1882 3 scheepstimmerknechten gevraagd,(flinke werkers) bij T.A. v.d. Werff, scheepstimmerman te Warga.

24-01-1882 Te koop een tjalkscheepje, groot 25 ton, en een veerschip, groot 20 ton, bij S.P. Boorsma, scheeps-timmerbaas te Oostermeer.

27-01-1882 Scheepstimmerknechten. Eenige scheepstimmerknechten kunnen terstond geplaatst worden bij P.C. Bakker, scheepsbouwmeester te Lemmer.

28-01-1882 2 à 3 bekwame scheepstimmerknechten kunnen terstond of met 5 Maart werk bekomen bij H. de Boer, scheepstimmerbaas te Scharsterbrug bij Joure.

03-02-1882 Te koop een in 1881 nieuw gebouwd woonschip met twee vertrekken, gebouwd op een bok. Te bevragen bij Johannes Bijlsma te Wartena.

03-02-1882 Veiling – schepen. Eerstdaags zal ondergeteekende publiek laten veilen: 1. een nieuw, zeer solied gebouwd schip, ter inhoudsgrootte van 14 à 15 ton. Voor alle gebruik geschikt. 2. een nieuwe, soliede praam, beneden de belasting, en 3. een nieuwe boot, lang 4.30 meter, wijd 1,70 meter en gemaakt op hardzeilen. Inmid-dels uit de hand te koop. Te bevragen bij K.S. Nijdam, scheepstimmerman te Sneek.

10-02-1882 Uit de hand te koop: 1. een nieuw tjalkje met roef, groot 20 ton. 2. een nieuwe, overdekte praam, ongeveer 16 ton. 3. een overdekte snik, groot 10 ton. Te bevragen bij B.S. v.d. Werff, scheepstimmerman te Birdaard.

17-02-1882 Uit de hand te koop een best roefscheepje, zoo goed als gereed, ongeveer 21 ton, en een halfsleten dito, 26 ton, alsmede een van 36 ton en een praam met luiken en mast, 14 ton, alles voor billijken prijs. Te bevragen bij Ate P. v.d. Werff, bij de Kalkfabriek te Dragten.

17-02-1882 Te koop een beste boot met zeil en fok. Te bevragen bij J. de Vries, scheepstimmerman te Oldeboorn.

21-02-1882 Uit de hand te koop een best onderhouden, gewegerd roefschip, groot 18 ton, met completen inventaris, kruiwagen, planken enz., en een scheepje, geschikt voor drijvende woning. Te bevragen bij J. Kuipers, scheepstimmerbaas te Makkum.

24-02-1882 Uit de hand te huur een woonkamer met hok, bleek etc., een flinke winkel, zeer geschikt voor timmermans-affaire. Te bevragen bij L.B. Wildschut te Gaastmeer.

24-02-1882 Te koop 2 beste schepen, groot 27 en 35 ton, één met tuig. Tevens gevraagd een scheepstimmer-knecht, ongehuwd, bij P.A. v.d.Werff, scheepstimmerman te Gorredijk.

27-02-1882 Uit de hand te koop een overdekt praamschip, groot 30 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij J.S. Alkema te Makkum.

07-03-1882 Een gehuwd scheepstimmerknecht, vlugge werker, kan dadelijk vast werk bekomen bij O.H. v.d.Werff, Buitenstverlaat bij Dragten, bij wien tevens uit de hand te koop twee halfsleet schuitjes, van 18 en 20 ton, waarvan één geschikt voor potschip of kermisschip.

07-03-1882 Uit de hand te koop een welonderhouden schuitje, groot 20 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij S.B. v.d.Werf te Veenwouden.

10-03-1882 Te koop een nieuw roefschuitje, groot 14 à 15 ton, benevens nieuwe pramen, groot 6 à 9 ton, ook te huur, bij Gebrs. van der Kolk, aan de Dockumer Ee te Leeuwarden.

13-03-1882 Uit de hand te koop een zwaar vertimmerd roeftjalkscheepje, zonder tuig, groot 22 ton; alsmede een best woonschip en onderscheidene nieuwe en halfs