Brief aan donateurs SSRP

16 december 2012

Geachte donateur SSRP - Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en lid VSRP - Vereniging van Vrienden Stichting Ronde en Platbodemjachten

Dit bericht is naar aanleiding van besluit door Bestuur VSRP om de komende tijd de gezamenlijke acties op een laag pitje te zetten en de administraties ook te scheiden.

Aanleiding

De afgelopen jaren is met veel inzet van alle betrokkenen hard gewerkt om zoveel mogelijk een gezamenlijk gezicht te geven aan de samenwerking en complementariteit van beide structuren SSRP en VSRP. Dit zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken had naast de ontstaansoorzaak van de VSRP ook een aantal praktische voordelen, w.o., paraplu website en automatisering, elkaar regelmatig ontmoeten op reünies en andere bijeenkomsten, gezamenlijk factureren, etc. 

Historie

De oprichting van de VSRP in 1988 werd ingegeven door het scheiden van de activiteiten rondom evenementen, reünies en bijeenkomsten door de VSRP. Dit ter ondersteuning van de taken van de SSRP, i.c. het beheer van het Stamboek, de criteria, jaarprijzen, publicaties, etc.
Hierbij is afgesproken dat de VSRP geen invloed uitoefent op de taken van de behoudsorganisatie. De gekozen juridische vorm van de SSRP waarborgt het onafhankelijk functioneren. De SSRP was en is autonoom in het uitoefenen van haar taken. Alleen eigenaren van schepen ingeschreven in het Stamboek konden volgens de oorspronkelijke statuten, lid van de VSRP worden, maar waren daartoe niet verplicht. Alleen lid van de VSRP, zonder donateur van de SSRP te zijn, was nooit de bedoeling. De SSRP is er voor het Stamboek met haar schepen en hun eigenaren en de VSRP voor het organiseren van de daarbij behorende evenementen.

Steeds vaker bleek dat de gekozen “paraplu”-structuur een beperking in het functioneren van het SSRP inhield. Dit stond het onafhankelijk uitvoering van de taken van de SSRP in de weg.
Door het plotseling wegvallen van onze Stamboekbeheerder Thom Vos ruim 2 jaar geleden, werden we direct geconfronteerd met de kwetsbaarheid en persoonsafhankelijkheid in beheer en bewaken van het archief. Daarnaast is het Bestuur van de SSRP zich bewust van haar verantwoordelijkheid om een verbindende factor te zijn tussen eigenaren, werven, bouwers, ontwerpers, overheid, musea, restauratiefondsen, FONV en het SVM. 

Toekomst

Het Bestuur van de SSRP heeft besloten weer over te gaan op een eigen onafhankelijk platform voor haar website, om haar activiteiten optimaal te ondersteunen en de relatie met haar donateurs, netwerk en tevens leden van de VSRP transparant te maken.

De hierboven uiteengezette structuur en de aanscherping van de onafhankelijke positie van het Stamboek heeft geenszins de bedoeling samenwerking en ontwikkelingen met de VSRP te hinderen, maar deze in tegendeel te bevorderen. We gaan ervan uit dat de “Vrienden” zich als vrienden opstellen en de SSRP ondersteunen in haar taken. Daarin hebben wij alle vertrouwen. In de komende maanden komen wij hierop in detail bij u terug. 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen over uw schip, adresmutaties enzovoorts graag direct aan SSRP doorgeven. Wijzingen via formulieren op de oude website worden niet meer door de SSRP ontvangen.

Spiegel der Zeilvaart

Het is ook zo dat u van het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart gebruik kan blijven maken bij alleen het donateurschap van de SSRP. Uw abonnement op de Spiegel der Zeilvaart blijft op de afgesproken condities bestaan.

Hartelijke groet,

Namens Bestuur SSRP
Rita Eissens - van Goor, Secretaris

Voor inlichtingen en vragen:
Secretariaat Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
Regattaweg 100, 9731 NA Groningen
tel. 050-4094094;
e-mail: secretariaat@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina