Raad van Advies

Op 19 april 2016 heeft de SSRP een Raad van Advies geïnstalleerd, bestaande uit:

  • Koos van den Heuvel (voorzitter)
  • Baron Romeo van der Borch tot Verwolde van Vorden
  • Gerard ten Cate
  • Peter Hamer
  • Elisabeth Spits.

Dit in het kader van moderne governance. 

Daarmee verplicht het bestuur zich alvorens de hierna vermelde besluiten te nemen, ten aanzien van die voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de Raad van Advies ten aanzien van:

  1. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de raad van advies; 
  2. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; 
  3. statutenwijziging, ontbinding van de stichting, splitsing en fusie; 
  4. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen. 

Het niet inwinnen van advies als in lid 1 vermeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. 

De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de raad van advies. De Raad van Advies vergadert tenminste eenmaal per jaar samen met het bestuur. De Raad van Advies adviseert het bestuur in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van hetgeen ter advisering is voorbehouden aan de Criteriumcommissie. De leden worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie jaar. De leden zijn na hun aftreden eenmalig terstond herkiesbaar. 
Aan de leden van de Raad van Advies komt geen loon toe, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De werkwijze van de Raad van Advies, alsmede het gewenste profiel van de leden, worden door het bestuur vastgelegd. 

Terug naar vorige pagina