Uitgelichte Publicaties

Belangrijke, Interessante of Recente Publicaties op de SSRP-website die de aandacht meer dan waard zijn

Eén van de belangrijkste doelen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is het stimuleren en archiveren van de geschiedschrijving. Er wordt op vele fronten gepubliceerd over onze Ronde en Platbodemjachten. Als er publicaties in de SSRP-gelederen ontstaan, tonen wij ze direct. Daarnaast krijgen we regelmatig interessante artikelen aangeboden. Een deel daarvan publiceren we ook, of we maken bekend dat ze bestaan (bijv. boeken). Op deze pagina een interessante selectie van gepubliceerde publicaties.


Kalender: Evenementen voor Ronde en Platbodemjachten

>>> Kalender
Op vele plaatsen in Nederland en daarbuiten vinden evenementen plaats, waaraan onze Ronde en Platbodemjachten of de eigenaren daarvan meedoen. Wij besteden aandacht aan de evenementen, die voor de SSRP belangrijk zijn. 


Diverse Overzichten en Schepenlijsten vanaf 1890 en "Papieren" Schepenlijsten vanaf 1952 -

>>> Oude "papieren" Schepenlijsten
In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Middels publicaties op de website proberen wij daar ook zoveel mogelijk verslag van te doen. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP.


Index Spiegel der Zeilvaart nummers juli 1977 nr 1 t/m december 2019 (en januari 2020) nr 10

>>> Spiegel der Zeilvaart
De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. Veel artikelen in de Spiegel hebben betrekking op Ronde en Platbodemjachten. Diverse schepen, die in het Stamboek staan ingeschreven, worden in deze artikelen uitgebreid beschreven.

Het Stamboek stelt al jaren een eigen index samen van alle artikelen die sinds 1977 in de Spiegel zijn verschenen. De index, bijgewerkt van juli 1977 nr 1 t/m december 2019 (en januari 2020) nr 10, is beschikbaar in PDF-formaat. Met behulp van de functietoetsen <CTRL>-F kan men eenvoudig zoeken in de informatie in de index.

pdf Index Spiegel der Zeilvaart nummers juli 1977 nr 1 t/m december 2019 (en januari 2020) nr 10

"Goed" gebundeld

>>> "Goed" gebundeld

In deze rubriek zijn diverse verhalen en reacties gebundeld:
- De Nieuwsbrief "Beretanden" met daarin de meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP;
- Het maandelijks vlugschrift "Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede" (Gerard ten Cate);
- Verhaaltjes over maritieme zaken uit het dagelijks leven (Dirk Huizinga);
- Stamboekbijdrages in de Spiegel der Zeilvaart (Jan Eissens);
Aanvullingen en reacties op informatie, geplaatst op deze website (Opgemerkt).


Gezocht: Nieuwe Eigenaar

>>> Gezocht: Nieuwe Eigenaar
Soms moeten eigenaren echt besluiten de zorg voor hun schip over te dragen aan een nieuwe, nog onbekende eigenaar. Omdat deze zorg voor vooral ook de monumentale schepen in ons bestand door de SSRP wordt gedeeld, bieden wij deze eigenaren de mogelijkheid om op deze pagina kenbaar te maken dat er voor het schip een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Korter geformuleerd: het schip staat te koop.


Opgemerkt: Aanvullingen en Vragen

>>> Opgemerkt: Aanvullingen en Vragen
Veel van de korte reacties op de schepen, die (ooit) in het Stamboek zijn opgenomen of geregistreerd, plaatsen we in chronologische volgorde bij deze schepen. Maar er zijn ook reacties die die veel uitgebreider zijn of niet rechtstreeks aan vermelde schepen zijn te "linken". Daarbij zijn ook voor het Stamboek interessante aanvullingen en reacties, die we u niet willen onthouden. Daarom plaatsen we deze reacties in deze rubriek "Opgemerkt".


Alle grote Evenementen van de SSRP sinds 1953 op een rij

>>> Evenementen Historie: Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen
Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van Reünies, Wedstrijden van en het Admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. In 1953 werd door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten met veel succes de eerste reünie georganiseerd in Grouw. 


De Waterkampioen

>>> De Waterkampioen
1927: „De Waterkampioen" staat hier voor u. Misschien is zijn naam niet geheel vrij van zelfoverschatting, maar hij hoopt zich dien waardig te maken. Het is trouwens zijn „familienaam"; vader „Kampioen" en broertje „Motorkampioen" waren hem voor. „De Waterkampioen" zal u op de hoogte houden van de watersport in al haar vormen. Hij zal u lectuur geven over wedstrijden en toerisme ; hij zal u inlichten over belangrijke gebeurtenissen op het gebied der zeil-, roei- en motorbootsport in en buiten onze grenzen. De laatste aflevering van De waterkampioen is in 2019 verschenen.


De Digitale Versie van het boek "Maritieme Geschiedenis der Nederlanden"

>>> Maritieme Geschiedenis der Nederlanden: Digitale versie van de vier delen Maritieme Geschiedenis van Nederland.

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk werd gepubliceerd door Uitgeverij De Boer Maritiem in Bussum.
De delen:

  1. Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw;
  2. Zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680;
  3. Achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1860:
  4. Tweede helft negentiende eeuw en twintigste eeuw, van 1850-1870 tot ca. 1970.

Het Huygens ING – KNAW acht het van groot belang dat de oude vierdelige Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (MGN) voor onderzoekers en belangstellenden beschikbaar en toegankelijk blijft.

Een stukje inleiding:
..... Is de tijd rijp voor een samenvattende studie over een zo veelzijdig onderwerp als het maritieme verleden van de Nederlanden? Dat deze vraag bevestigend beantwoord is. blijkt uit het verschijnen van dit boek. Het is het eerste deel van een verzamelwerk dat vier delen zal omvatten. Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken. dat onlangs inderdaad het moment werd bereikt. waarop alles of vrijwel alles over de scheepvaart van de Nederlanden bekend was geworden. Niets is minder waar en bovendien zal een dergelijk moment ook nimmer komen.....
..... In de loop der eeuwen namen de schepen voortdurend in afmeting toe en evolueerden zij in vorm en bouwwijze als gevolg van onderlinge beïnvloeding. Andere factoren& speelden eveneens een rol. zoals de uitvinding van het stevenroer dat een betere besturing van grotere schepen mogelijk maakte. De uitvinding van het buskruit en het gebruik van geschut aan boord van schepen had tot gevolg dat deze daaraan werden aangepast. Aanvankelijk speelde het in gebruik nemen van klein geschut nauwelijks een rol. maar stilaan moest men toch schikkingen gaan treffen om het toenemende belang van dit nieuwe wapen op te vangen. Behalve voor de zware stukken zelf had men ook meer ruimte nodig voor de ammunitie de kanonniers en de grotere hoeveelheid Ieeftocht. De invoering van het kompas en de betere kennis van de zee werkten de vergroting van schepen onrechtstreeks in de hand. Men ging grotere reizen ondernemen, waarvoor men grotere schepen ging bouwen. Met de karveelbouw werd deze groei technisch mogelijk en kwam men de beperkingen van de overnaadse bouwwijze te boven .....

Terug naar vorige pagina