Varend Erfgoed

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorische beeld van Nederland en worden pas de laatste jaren tot het Nederlands erfgoed gerekend. Wat de omvang van het gehele maritieme erfgoed is, is zowel voor de kenners als voor de overheid nog onduidelijk. Wel is een ieder er van overtuigd dat dit deel van het mobiele erfgoed ook voor de toekomst behouden moet blijven. Om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed is, in samenwerking met het Ministerie OCW, in 1993 het Nationaal Register Varende Monumenten opgezet. In 2015 is deze naam veranderd in Register Varend Erfgoed Nederland.

Welke schepen kunnen in het Register worden ingeschreven?

Als aan de basis voorwaarden voor Inschrijving in het RVEN wordt voldaan, kan elk "actief" schip in het Stamboek, met de leeftijd van 50 jaar of ouder, in het Register worden ingeschreven als "Varend Erfgoed" of als "Varend Monument®". 

Varend Erfgoed

Met de FVEN zijn voor wat betreft de toelatingscriteria voor schepen die zijn ingeschreven in het Stamboek van de SSRP de volgende toelatingseisen afgesproken:

  • Het schip is in het huidig jaar 50 jaar of ouder;
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie C, D of M.

"Actieve" Schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Varend Monument®

  • Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie, is leidend in deze procedure).
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.

"Actieve" Schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Alle informatie over het FVEN en de Inschrijvingsprocedure voor het Register kunt u vinden op onze pagina "Register Varend Erfgoed Nederland".

Varende Monumenten en Varend Erfgoed in het Stamboek

Stamboek schepen die in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) staan ingeschreven

Alle schepen 50 jaar of ouder

Schepen in het Stamboek die in aanmerking komen voor inschrijving in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) heeft, met ingang van 2013, besloten geen gelden meer beschikbaar te stellen aan het Restauratiefonds

Door het PBCF werden restauraties van historische vaartuigen ondersteund sinds 1975, het jaar dat de Federatie Oud Nederlandse Zeilvaartuigen (FONZ) werd opgericht, in 1985 verder ging als FONV en in 2015 omgedoopt als FVEN. In deze 37 jaar werden honderden restauratieprojecten met financiële steun van het PBCF mogelijk gemaakt. In 2013 is helaas besloten de bijdrageregeling voor particuliere eigenaren van historische schepen voorlopig te bevriezen.

Subsidie voor historische schepen die in een stichting zijn ondergebracht kan direct worden aangevraagd bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Ook blijft het mogelijk om voor restauratie van historische schepen gebruik te maken van de Varend Monument Lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Voor alle informatie: zie de website van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

European Maritime Heritage

De "European Maritime Heritage" streeft naar een Europese erkenning van het Varend Erfgoed. Daarnaast zet zij zich in voor een eenduidige Europese regelgeving op het gebied van behoud (sloopregeling), cultuurbeleid en veiligheid. Op dat gebied worden internationaal diverse onderwerpen behandeld. Vermeldenswaardig in relatie tot restauratie en conservering van onze schepen is, dat in 2010 het boekwerk “Understanding Historic Vessels, Volume 3, Conserving Historic Vessels” is verschenen. In deze uitgave van National Historic Ships wordt de lezer bewust gemaakt van de ethiek rond het beheer van varend erfgoed. Het helpt om de waarde van het object te analyseren, de consequenties van conserverings- en restauratieactiviteiten te begrijpen en op basis daarvan verantwoorde keuzes te maken. Dit sluit aan op het voortschrijdend inzicht op het gebied van het in stand houden van erfgoed in bredere zin, waar een verschuiving plaatsvindt van ingrijpend restaureren naar “slow conservation” (zo min mogelijk ingrijpen).

Restauraties in Jaarverslagen SSRP

Tot 2013 werd er er in het Jaarverslag van de SSRP verslag gedaan van de uitgevoerde restauraties, waarvoor een beroep is gedaan op het restauratiefonds van de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen. Omdat het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) met ingang van 2013 besloten heeft geen gelden meer beschikbaar te stellen aan het Restauratiefonds, doen wij in de huidige jaarverslagen verslag van belangrijke restauraties van de in het Stamboek ingeschreven schepen, als wij daarvan door de eigenaren op de hoogte worden gesteld.

Terug naar vorige pagina