Wisselprijzen

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten eert personen en organisaties met een drietal prijzen die jaarlijks of in het kader van een lustrum worden uitgereikt:

  • De W.H. de Vosprijs, jaarlijks
  • De Van Waningprijs, jaarlijks
  • De Aurelia prijs in lustrumjaren

De W.H. de Vosprijs bestaat uit een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust', de Van Waningprijs uit een prachtig tuigje, waarvan de grote mastwortel is gesneden door Heit Piersma. De Aureliaprijs bestaat uit een antiek houten zwaardje met daarop geschilderd het boatsje ‘Aurelia’.

Tussen 1989 en 1997 werd jaarlijks (behalve in 1996) de Waarderingsprijs uitgereikt. We hebben nog niet terug kunnen vinden waarom deze uitreiking is beëindigd.

In de beginjaren van de SSRP heeft de Stichting een Wisselprijs geschonken aan de „Sintrale Kommisje Skûtsjesilen".

W.H. de Vosprijs

Een zilveren model van de Lemsteraak de 'De Onrust' als wisselprijs en een daarnaast aandenken dat blijvend wordt uitgereikt. In 2019 is dat bijvoorbeeld een herinneringsplaquette.

Deze prijs werd in 1957 aangeboden door de erven van de heer W.H. de Vos ter uitreiking aan diegene die zich naar de mening van het Stichtingsbestuur in een bepaald jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, het behoud van onze traditionele ronde en platbodemjachten.
Historie: Op 23 december 1914 bestelde de heer W.H. de Vos te Dordrecht een "pleziervaartuig model Lemmerjacht" bij de scheepswerf Firma Gebr. de Boer te Lemmer.

Dit schip 'DE ONRUST' genaamd, werd in 1915 te water gelaten en bleef tot aan zijn dood in 1957 eigendom van de heer de Vos. Het prachtige schip, 15 meter lang, 4.50 meter breed en met een totale zeiloppervlakte van 150 m2, was een sieraad van de Nederlandse wateren en in menige wedstrijd een der snelste deelnemers.

Toen in 1956 werd besloten tot de bouw van een Prinsessejacht voor H.K.H. Prinses Beatrix, werd het ontwerpen daarvan toevertrouwd aan dezelfde werf, die de 'De Onrust' had gebouwd. Bovendien werd toen de 'De Onrust', die dezelfde hoofdafmetingen had als het te bouwen Prinsessejacht, opgemeten en in tekening gebracht en 'De Groene Draeck' tenslotte gebouwd naar de lijnen die hetzelfde karakter vertonen als 'De Onrust'.

De heer de Vos overleed op 15 juli 1957 te Dordrecht. Teneinde de nagedachtenis van hun vader te eren, boden zijn beide zoons aan de Stichting een wisselprijs aan, bestaande uit een zilveren model van 'De Onrust', nauwkeurig op schaal gemaakt door de zilverfabriek Hooykaas te Schoonhoven.

De Stichting aanvaarde deze wisselprijs in dankbaarheid. De uitreiking van de W.H. de Vos-prijs vormt telkenmale één der hoogtepunten op de jaarlijkse zomer/winterreünies.

Het overzicht van de prijswinnaars vanaf 1954

We hebben het overzicht van alle winnaars van de W.H. de Vosprijs vanaf 1954 in een aparte publicatie gebundeld. 
Deze kunt u vinden op De Boekenplank.

De Prijswinnaars vanaf 1954 uitgereikt tijdens Reünie in

1958 R. Buisman
1959 A. de Boer
1960 H.B. Halbertsma
1961 C.J.W. van Waning
1962 Commissie Westeinder Zeilwedstrijden
1963 Ir. J. Loeff
1964 Korps Rijkspolitie te Water
1965 P. (Heit) Piersma
1966 Thedo Fruithof
1967 Ds. J. Matzer van Bloois
1968 H. Voordewind
1969 Mw. J. Jansen - van Balen
1970 Mr. H.P. Linthorst Homan
1971 Janus Kok
1972 Dhr. en Mw. Sitzen
1973 Peter Dorleyn
1974 Mw. A. van Foreest - Stoutjesdijk
1975 Dhr. en Mw. Spits - de Rook
1976 Rijkswaterstaat
1977 Jules van Beylen
1978 A.M. Scholtes 
1979 Dhr. en Mw. Binkhorst
1980 Familie van Son
1981 Mr. Dr. T. Huitema
1982 Yge Blom
1983 Mr. A. Blussé van Oud-Alblas
1984 H.G. van Slooten
1985 H. de Ruig
1986 Th. H. de Meester
1987 Niet uitgereikt
1988 De Stichters van de SSRP
1989 Jan W. Kooijman
1990 Jan Hofstede
1991 Niet uitgereikt
1992 Jan Brilleman
1993 Scheeps- en Jachtwerf Fa. Stofberg en Zn.
1994 Huub M. van der Weele
1995 dr. Ir. Jaap Vermeer 
1996 Ir. R. van Yperen
1997 W. v.d. Sijp
1998 niet uitgereikt
1999 Zuiderzeemusum
2000 Wolter Huisman
2001 Cees Hos
2002 Wim de Bruijn
2003 Hennie Witteman
2004 Frank Lansen
2005 Martijn Perdijk
2006 Johannes v.d. Meulen
2007 Frans Botman
2008 Jan Zwaneveld
2009 R. Bringmann
2010 Bein Brandsma
2011 Pier Piersma
2012 Stichting de Enterse Zomp
2013 Peter Tolsma
2014 Niet uitgereikt
2015 Peter Schouten
2016 Alexander Vos
2017 Jan Paul Loeff
2018 Harmen Timmerman
2019 Het College van Gedeputeerde Staten van Friesland

Gorkum
Den Helder
Grouw
Kampen
Aalsmeer
Veere
Medemblik
Sloten/Sneek
Monnickendam
Hellevoetsluis
Wanneperveen
Willemstad
Lemmer
Enkhuizen
Zierikzee
Monnickendam
Den Helder
Sneek
Dordrecht
Zoutkamp
Medemblik
St. Annaland
Sneek
Harderwijk
Gorinchem
Willemstad
Harlingen
Leeuwarden
Zierikzee

Middelharnis
Medemblik
Heeg

Warmond
Brielle
Grou
Lemmer
Veere
Muiden

Enkhuizen
Vollenhove
Vlissingen
Den Helder
Giethoorn
Spakenburg
Dordracht
Naarden
Workum
Elburg
Rotterdam
Galamadammen
Stavoren
Amsterdam
Sneek

Broek op Langedijk
Huizen
Ravenstein
Rotterdam
Amsterdam / Sneek

Spiegel der zeilvaart april 2018 nummer 3: Werfbeurt voor zilverwerk WH de Vosprijs

Na een aantal jaren is ieder schip aan een grote beurt toe. Zo ook de Lemmeraak Onrust. Alleen betreft het hier een kleinood van zilver. Het zilveren scheepje staat beter bekend als de W.H. de Vosprijs van het Stamboek en belandde na ruim zes decennia bij de zilversmid.
Jan Paul Loeff schrijft:
De W.H. de Vosprijs is een wisselprijs die ieder jaar door de SSRP wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Ronde en Platbodemjacht. Vorig jaar viel mij die eer te beurt en ik heb het model in de glazenkast gezet waarin mijn vader hem in 1963 ook had staan. Hij was er toen trots op en ik ben dat afgelopen jaar ook geweest. 'Trots als een aap met twee staarten' zou hij zeggen. Maar in de loop der jaren is het model wel aan slijtage onderhevig geweest. Wat meteen opviel was de verbogen kluiverboom; zo'n kromme kluiverboom is natuurlijk geen gezicht bij een model onder vol tuig. Zeker niet omdat het model sinds 1959 het symbool is van zorg voor onze Stamboekschepen.
Direct nadat ik de zilveren Onrust overhandigd had gekregen had ik mij voorgenomen er wat aan te gaan doen. Nu is een goede vriend van me kundig edelsmid in Noordgouwe. Dus Pim de Graaf gebeld en bij hem op de werkbank eens goed gekeken naar het model.


Van Waningprijs

De Van Waningprijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons erebestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord. De Van Waningprijs bestaat uit een prachtig tuigje, waarvan de grote mastwortel is gesneden door Heit Piersma.

Foto collectie van Wim de Bruijn: C.J.W. (Jumbo) van Waning op het dak van zijn oude trekschuit. Ik heb het schip jaren geleden op de helling van Jachtwerf van Opzeeland in Haarlem zien staan. (Fotograaf Paul Vogt in Heeg tijdens een Reünie)
Foto collectie van Wim de Bruijn: C.J.W. (Jumbo) van Waning op het dak van zijn oude trekschuit. Ik heb het schip jaren geleden op de helling van Jachtwerf van Opzeeland in Haarlem zien staan. (Fotograaf Paul Vogt in Heeg tijdens een Reünie)

Aurelia prijs: Een antiek houten zwaardje met daarop geschilderd het boatsje ‘Aurelia’

Door de heer en mevrouw Van Slooten-Kaan, de Aurelia prijs ingesteld. genoemd naar het boatsje "Aurelia". Dit boatsje werd in 1883 gebouwd op de werf van E. H. van der Zee te Joure voor de toenmalige burgemeester van Haskerland, Jhr. Vegelin van Claerbergen, wonende op Herema State aldaar. De naamgeefster was Jkvr. Aurelia Vegelin van Claerbergen, geboren in Joure op 7 aug. 1865 en in het bouwjaar 18 jaar geworden. In 1953, na de eerste reünie van Friese Ronde jachten te Grouw, werd het aangekocht door de initiatiefnemer van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de heer C.J.W. van Waning samen met H.G. van Slooten, die het "boatsje" in 1955 overnam. 

Nadien vaart "Aurelia" op de Grouwster wateren. Volledig gerestaureerd en in uitstekende staat, is het volkomen uniek te noemen. Het werd een begrip in deze familie, de kinderen leerden er zeilen in, zodat gemeend werd dat de prijs deze naam moest dragen. De prijs bestaat uit een antiek houten zwaardje met daarop geschilderd het boatsje "Aurelia'. Het scheepje op het zwaardje is door mevrouw Van Slooten-Kaan zelf geschilderd.

Deze wisselprijs is bestemd voor de auteur van een boek, tijdschriftartikel of andere publicatie, al dan niet in stichtingsverband verschenen, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat een en ander 'Voldoet aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten'. Deze artikelen en publicaties kunnen zowel betrekking hebben op individuele schepen of bepaalde scheepstypes, als ook op scheepssier of historische werven. Ook kan deze prijs uitgereikt worden aan degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij het opmeten en in tekening brengen van Ronde en Platbodemjachten.

De prijs zal in de lustrumjaren van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten worden uitgereikt. Voor de eerste keer zal de uitreiking van de prijs plaats vinden tijdens de zomerreünie in 1991. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de Stichting. Zij kan zich laten bijstaan door een daartoe in het leven geroepen commissie.

 

De Prijswinnaars

1991 F. Jorissen
1995 J. van Beylen
2000 Ir J.J. Vermeer
2005 J. Kooijman
2010 G.J. Schutten
2015 Gerard ten Cate


De Waarderingsprijs (1989-1997)

Uitgaande van de doelstelling van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten ten aanzien van het behoud van de klassieke jachten is in 1989 door het Bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Plat-bodemjachten een nieuwe prijs ingesteld: de Waarderingsprijs. Deze prijs zal jaarlijks op de zomerreünie worden toegekend aan de eigenaar aan een der aanwezige schepen. De commissie van toewijzing zal bestaan uit de aanwezige bestuursleden. Met deze prijs beoogt het Stichtingsbestuur de eigenaar van een rond- of platbodemjacht te bedanken voor zijn/haar bijzondere inspanningen teneinde zijn/haar schip (weer) in een goede, oorspronkelijke staat te brengen/te houden. De kostbaarheid of omvang van deze inspanningen zijn hierbij niet in de eerste plaats doorslaggevend. Niet alleen de inspanningen van de kandidaat voor het eigen schip tellen mee bij de toekenning van de prijs. Er wordt tevens gekeken naar de mate van stimulans die hij of zij door enthousiasme en inzet bij andere scheepseigenaren veroorzaakt in de strijd tot behoud van het ronde en platbodemjacht.
De Waarderingsprijs bestaat uit een verguld breeuwijzer, dat „werk" tussen twee dekdelen slaat. De stoere, eenvoudige vormgeving wil een uitbeelding zijn van een karaktertrek die vaak gevonden wordt bij mensen die zich een taak stellen en deze dan zonder veel ophef vaak eigenhandig volbrengen.

De Prijswinnaars

1989 Dolf Dolfin van de Workumer Bol 'De Ouwe Amel'
1990 Nan Vos en Jetze Joustra van de hoogaars 'Amelia Prudentia'
1991 Joost Geise van de Lemsteraak 'De Wulp'
1992 Piet Zaaijer van de open schouw 'Vrouwe Maria'
1993 Martijn en Eelco van Schaik van de open schouw 'Puut'
1994 J. van Maren van de grundel 'Windekind'
1995 Fam. Rinkes van de hoogaars 'Banjaard'
1997 L.W.A. Verhaegen van de poon 'Ouderhoek'


In de beginjaren van de SSRP heeft de Stichting een Wisselprijs geschonken aan de „Sintrale Kommisje Skûtsjesilen". 

De Waterkampioen september 1963 nr1108 : De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten stelde indertijd een wisselprijs beschikbaar voor het skûtsjesilen. Deze prijs, een masttop, kwam verleden jaar definitief in het bezit van schipper Ulbe Zwaga van de 'Doarp Grou'. Dit jaar heeft het Stamboek een nieuwe wisselprijs beschikbaar gesteld, die bestaat uit een mastplank, waarop een zeilend skûtsje staat afgebeeld. Deze trofee moet evenals de vorige driemaal achtereen of vijf keer in totaal worden gewonnen. De eerste winnaar werd schipper Siep van Terwisga van de tjalk 'Gerben van Manen' uit Heerenveen. Hij neemt hier de wisselprijs in ontvangst van de heer A. de Groot (links), de voorzitter van de „Sintrale Kommisje Skûtsjesilen".

Terug naar vorige pagina