Jaarverslag 1975

Een wel heel bijzonder jaar, dit vierde lustrumjaar. Een jaar zo vol met gebeurtenissen en evenementen, die elkaar in belangrijkheid naar de kroon lijken te steken, dat het moeilijk is een keus te maken waarmee dit verslag te beginnen. Voor de Stichting, en met name voor het door haar nagestreefde doel op langere termijn, is wellicht van de meeste betekenis de samenwerking die tot stand gekomen is met de Vereniging Botterbehoud en de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig.

Stichting Federatie Oud-Nederlandse Zeilschepen

Gezamenlijk hebben de drie organisaties namelijk opgericht de Stichting Federatie Oud-Nederlandse Zeilschepen, die zich krachtens haar Ontwerp Statuten ten doel stelt „de bevordering van het behoud van het oud-Ne­derlandse zeilschip." Aan deze oprichting is uiteraard heel wat voorafgegaan. De Stichting zo­wel als ieder der beide genoemde verenigingen trachtte op eigen wijze aan de scheepseigenaren steun te verlenen bij het dikwijls zo kostbare on­derhoud van de schepen. Daarbij bleek al spoedig dat subsidieverkrijging hoog in het vaandel van ons aller activiteiten stond en we als gevolg daar­van allen bij dezelfde instanties aanklopten. Op initiatief van de directeur van het Zuiderzee Museum vond daarop over­leg plaats om tot een coördinatie van deze activiteiten te komen.

pdf Jaarverslag 1975

Terug naar vorige pagina