Inschrijven

De Inschrijving of "activering" van een jacht in het Stamboek voor Ronde & Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de Criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten. Lees daarvoor de laatste versie van de CriteriaU kunt uw Ronde of Platbodemjacht aanmelden voor Inschrijving in het Stamboek. U kunt u ook aanmelden als Donateur van de SSRP zonder schip. Eigenaren van "actief" ingeschreven schepen in het Stamboek zijn automatisch donateur van de SSRP.=

De meerwaarde van "actief" ingeschreven schepen in het Stamboek

Het Stamboek is ingericht om de geschiedenis van de Ronde en Platbodemjachten vast te leggen en te volgen. Er zijn veel mensen bezig met onderzoek en vastleggen van geschiedenis. We kunnen dit natuurlijk niet doen zonder de hulp en ondersteuning van de eigenaren.

SSRP is een Behoudsorganisatie (BO) en aangesloten bij de FVEN – Federatie Varend Erfgoed Nederland. In FVEN verband is er overleg met overheid en gemeentes over wet– en regelgeving.

"Actief" ingeschreven staan heeft voor de eigenaar natuurlijk ook meerwaarde:

 • Het schip voldoet aan de eigenschappen zoals bedoeld in en volgens de gestelde criteria.
 • De geschiedenis wordt bijgehouden in een uitgebreid archief (met het Fries Scheepvaart Museum op de achtergrond) en gepresenteerd op deze website. Daarnaast wordt er veel informatie verzameld en gepresenteerd over het verleden, maar ook het heden van onze Ronde en Platbodemvloot.
 • "Actief" ingeschreven schepen in BO kunnen deelnemen aan grote officiële evenementen, bv Sail Amsterdam, Harlingen, Delfzijl.
 • Deelname SSRP evenementen.
 • 2 x per maand verzorgen we een mailing.
 • Jaarlijks organiseren we een dag op locatie met educatief onderdeel.
 • Als eigenaar van een 'actief' in het Stamboek ingeschreven Rond of Platbodem jacht kunt u gebruik maken van collectieve afspraken van de SSRP met Spiegel der Zeilvaart en een Verzekeraar. Bij de inschrijfformulieren en de uitleg van de kosten staat e.e.a. nader uitgelegd.

Al met al bieden we voor weinig geld natuurlijk best veel. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar diverse zaken en ook de website kosten veel geld. We hopen dat dit voor u genoeg motivatie is om mee te gaan doen in het Stamboek!

De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie!

Aan de "actieve" Inschrijving van een schip in het Stamboek zijn kosten verbonden

Het in stand houden van het Stamboek kost veel tijd van vrijwilligers, maar ook geld. Daarvoor vragen we een jaarlijkse bijdrage om de "actieve" inschrijving van het schip te kunnen continueren. Daarnaast zijn er éénmalige inschrijvingskosten.

Met een aantal rekenvoorbeelden maken we de kosten inzichtelijk.


 

Het Stamboek kent 3 mogelijke situaties voor de "Actieve" (her)inschrijving van een jacht

We hebben de meeste formulieren digitaal beschikbaar op de website. Snel en makkelijk. Ze zijn overigens ook als PDF beschikbaar om in te vullen, eventueel te scannen en op te sturen. Daarnaast zijn er een paar formulieren uitsluitend als PDF beschikbaar.

 1. "Activeren" Her-Inschrijven BESTAAND jacht (eerder ingeschreven)
  Vereist:
  - formulier "activeren eerder ingeschreven schip"

 2. Inschrijven BESTAAND jacht (nog niet eerder ingeschreven geweest)
  Vereist:
  - formulier "inschrijven onbekend jacht"

 3. Inschrijven NIEUW GEBOUWD jacht
  Vereist:
  - formulier "inschrijven nieuw gebouwd jacht"
  - Werfverklaring nieuw gebouwd schip (uitsluitend PDF)

In alle gevallen vereist: Een aantal recente en duidelijke foto's waarop schip en tuigage goed te herkennen zijn.

Naast Inschrijving ("Actief") ook Registratie en Ver-nieuwbouw (Categorie R)

Door de jaren heen worden er schepen nieuw gebouwd, gerestaureerd of (ver)nieuwbouwd (oorspronkelijk schip niet meer te redden en staat er als voorbeeld naast). Ook worden er prachtige replica's gebouwd op basis van oude tekeningen en met oude modellen en schilderijen als voorbeeld. Het schip is (ooit) ingeschreven in het Stamboek of het schip is onbekend.
Er zit vaak een lange tijd tussen de aanvang van de werkzaamheden en de afronding daarvan. De Criterium Commissie volgt in deze gevallen de werkzaamheden als het "project" bij het Stamboek wordt aangemeld, maar pas bij afronding is duidelijk in welke "actieve" Categorie van het Stamboek het schip echt kan worden ingeschreven. In dergelijke gevallen gaan we in overleg met de eigenaar en wordt het schip tijdelijk in de Categorie R(estauratie en Ver-nieuwbouw) ondergebracht en staat op dat moment in het Stamboek in Categorie R GEREGISTEERD.

Overdracht "actief" schip binnen de Familie

Door overlijden of overdracht binnen families blijven veel ronde en platbodemjachten in familiebezit. Daar zijn binnen het Stamboek meerdere voorbeelden van. Op het moment dat dit binnen en familie het geval is, is de procedure heel eenvoudig. Wil u dan het formulier Wijziging Gegevens BEKENDE Eigenaar invullen? Voor een dergelijke mutatie in familie-sfeer zijn GEEN kosten verschuldigd.
Wilt u tegelijkertijd ook even de informatie controleren zoals die in de Schepenlijst is opgenomen. Aanvullingen en mogelijk nieuwe foto's zijn zeer gewenst.

Fysiek schouwen door de Criterium Commissie

Voor het fysiek schouw van schepen door de Criterium Commissie geldt:

 • VA-schepen moeten altijd fysiek worden geschouwd
 • In gevallen waarbij de Criterium Commissie op basis van aangeleverde documenten en foto's twijfel heeft, wordt er ook met de eigenaar een afspraak gemaakt voor fysieke schouw.

Donateur worden (zonder schip)?

Wanneer u helemaal geen schip (meer) bezit of er één bezit die niet aan de spelregels van het Stamboek voldoet, verwelkomen wij u toch graag als Donateur. U kunt dan volstaan met het invullen van het formulier "Aanmelding als Donateur van de SSRP (zonder een schip in het Stamboek in te schrijven)". We verwelkomen uw steun!


 

Plaquette 'nagelvast' in het schip

Als een schip wordt ingeschreven in het Stamboek, dient de EERSTE eigenaar een Plaquette van de Stichting aan te schaffen met een uniek nummer. Dit is het nummer het schip altijd is terug te vinden in de documentatie en het Stamboekarchief. Tevens wordt het schip met dit nummer op de website getoond. Mocht een schip worden aangeschaft dat eerder in het Stamboek is ingeschreven, maar waarin de Plaquette ontbreekt, dan wordt er tegen betaling een nieuwe Plaquette verstrekt met daarin het oorspronkelijke nummer (met toevoeging) gegraveerd.

De plaquette dient 'nagelvast' aan het schip te worden bevestigd en het is de bedoeling dat deze NIET wordt verwijderd bij verkoop van het schip. Als er een Plaquette van de SSRP in een schip is bevestigd, mag men aannemen dat het schip ooit door de Criteirum Commissie van de SSRP is goedgekeurd en op dat moment aan de geldende Criteria voldeed. De aanwezigheid van een Plaquette wil NIET zeggen dat het schip 'actief in het Stamboek is ingeschreven.

In combinatie met de bestaling van de jaarlijkse bijdrage aan de SSRP wordt het schip in het 'actieve' bestand van de SSRP opgenomen. Als deze betaling op enig moment achterwege blijft, verhuist het schip naar Categorie X en is dan voor het Stamboek 'inactief'. Voor het Stamboekbeheer is dan onduidelijk waar het schip zich bevindt en of het nog voldoet aan de geldende Criteria. Daarom is een goede communicatie tussen Stamboekbeheer en Eigenaar onontbeerlijk. Overigens is het ook niet mogelijk voor een 'inactief' schip met plaquette een meetbrief aan te vragen.


 

Digitaal inschrijven of registreren

De SSRP biedt u de mogelijkheid om uw schip via formulieren op deze website aan te melden voor Inschrijving in het Stamboek. De digitale procedure bestaat uit 2 stappen:

 1. U vult het formulier in (lees de laatste zinnen voor de verzendknop even aandachtig) en u klikt op de verzendknop.
 2. Direct daarna ontvangt u een mail op het door u, in het formulier, aangegeven e-mailadres, met daarin vraag om uw aanmelding te bevestigen. Dit dient tot doel om de inschrijvingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Als de aanvraag volledig door de Administratie van de SSRP is ontvangen, wordt ze naar de Criterium Commissie gestuurd en gaat de inschrijvingsprocedure van start.

Belangrijk:

 • Voor een nieuw gebouwd schip is een werfverklaring noodzakelijk (PDF-formulier in te vullen door de werf)
 • Een aanvraag dient vergezeld te gaan van duidelijke foto's van onder- en bovenwaterschip, ook getuigd om een goede beoordeling van het schip door de Criterium Commissie mogelijk te maken.

Wanneer u formulieren via de post stuurt

Administratie SSRP
Regattaweg 100
9731 NA Groningen

E administratie@ssrp.nl (Administratie)
E stamboek@ssrp.nl (Stamboekbeheer)

T +31 (0)50 4094094

Betaling

De kosten voor het aanmaken, verzenden en verwerken van een factuur worden steeds hoger. Ons verzoek aan u is daarom gebruik te maken van de machtiging tot automatische incasso. U kunt uw machtiging ten alle tijde opzeggen.

Als u schip wordt toegelaten in het Stamboek krijgt u van ons:

 • Een bevestiging van aanname
 • Een gespecificeerd kosten overzicht
 • Een verzoek om betaling middels incasso (machtiging) of factuur

Zodra het verschuldigde bedrag is betaald, sturen wij alle bescheiden inclusief de eventueel noodzakelijke plaquette.

 

Uitschrijven, beëindigen van de relatie met het Stamboek

Wanneer u uw relatie met de SSRP wilt verbreken, bijvoorbeeld na de verkoop van uw schip, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aan onze Administratie laten weten?
Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Verkoop van een schip, zonder het aan de SSRP te melden of na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de eigenaar niet van het betalen van de bijdrage voor het lopende jaar. Restitutie is niet mogelijk.

Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP)


Wanneer u eigenaar bent of gerechtigd bent tot langdurig gebruik van een schip dat 'actief' is ingeschreven in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten en de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, kunt u lid worden van de VSRP.
U kunt u bij de VSRP aanmelden op hun website.

 


 

Voor alle duidelijkheid

Alles wat NIET in deze criteria omschreven staat is NIET toegestaan.
De criteria zijn een zgn. gesloten verband en niet zoals kennelijk nog velen denken, een open systeem.

Nieuw ingeschreven jacht (geldt ook voor V/VA-klasse)

Nadat het schip door het Stamboek is geaccepteerd, wordt het schip ingeschreven en ontvangt de eigenaar een factuur van de kosten van de Plaquette en eventuele schouw (V/VA-klasse). Zodra de betaling is verwerkt, ontvangt de aanvrager het Certificaat van Inschrijving en de Plaquette, die in het schip dient te worden bevestigd.

Eerder ingeschreven jacht

Een jacht dat eerder in het Stamboek is ingeschreven kan in beginsel altijd weer worden heringeschreven, tenzij na de vorige inschrijving wijzigingen aan het jacht zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de criteria van inschrijving. Hiervoor dient de naar waarheid ingevulde en ondertekende Eigenaarsverklaring van de laatste eigenaar, of als dat absoluut niet mogelijk is de nieuwe eigenaar, die de herinschrijving aanvraagt.
Wel behoudt de stichting zich het recht voor om, na een eventuele schouw, bij herinschrijving het jacht in een andere categorie in te delen of een aanhangsel af te geven, e.e.a. in overeenstemming met de op het moment van herinschrijving geldende criteria. Nadat het schip door het Stamboek is geaccepteerd, wordt het schip heringeschreven en ontvangt de eigenaar het Certificaat van Inschrijving.

Verkrijgen Meetbrieven

Een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' schip (Categorie A-D) in het bestand van het Stamboek en dus in de Schepenlijst opgenomen. Voor het aanvragen en verkrijgen van een Meetbrief bij het KNWV ten behoeve van het wedstrijdzeilen is, naast het voldoen op alle punten aan de criteria van het Stamboek, vereist dat een schip als zodanig 'actief' staat ingeschreven. De jaarlijkse donatie is daar dus voor verplicht!

De in te sturen gegevens verlangen wij om een tweetal redenen

 • Wij willen als behoudsorganisatie niet alleen bij eerste inschrijving informatie over het jacht in het Stamboek vastleggen, maar ook door de jaren heen een ingeschreven jacht blijven documenteren;
 • Wij willen nagaan of in de afgelopen periode wijzigingen aan het jacht zijn aangebracht, die niet in overeenstemming zijn met onze Criteria voor Inschrijving.

Privacystatement Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.
Hoe de SSRP daar mee omgaat, kunt u lezen op de pagina Privacy.

Terug naar vorige pagina