Evenementen verslagen

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen

Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van reünies, wedstrijden van en het admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. In 1953 werd door de Comissie Stamboek Friese Ronde Jachten met veel succes de eerste reünie georganiseerd in Grouw. 

1953: Twee jaar voor de oprichting van de SSRP - Het feest der Ronde Jachten in Grouw

Ja, een feest, een waar feest is het geweest daar in Grouw op 4 en 5 Juli. Een feest voor het oog van de duizenden, die de bijeenkomst van Ronde Friese Jachten gadesloegen en een waar feest voor allen, die de jachten bemanden. Hoe dankbaar moeten wij hun zijn, die het aandurfden deze prachtige schepen bijeen te brengen: de Commissie van het Stamboek der Friese Ronde Jachten, het Bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging "Oostergoo" en zijn ijverige en enthousiaste secretaris, H. G. van Slooten, maar voor alles Admiraal van Waning, die het initiatief nam voor het Stamboek èn voor deze Reünie van Friese Ronde Jachten. 

pdf Waterkampioen half juni 1953 nr923 - Het feest der Ronde Jachten

Na de oprichting van de SSRP in 1955 zouden er nog vele reünies en bijeenkomsten volgen

Vanaf de oprichting werden eigenaren van in het Stamboek ingeschreven jachten automatisch "Vriend" van de SSRP. In 1988 is dit geformaliseerd door de oprichting van de Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP). Bij de oprichting van de VSRP is afgesproken, dat zij zich voornamelijk zal richten op evenementen van de Ronde en Platbodemjachten. De jaarlijkse zomerreünies zijn vanaf 1988 dan ook door de Vereniging georganiseerd. In de Lustrumjaren doet ze dat samen met de SSRP. De Regionale Friese Reünie in Heeg is in deze Lustrumjaren ook onderdeel van dit Evenement, dat volgens afspraak altijd ergens in Friesland wordt gehouden. 

Een aantal belangrijke evenementen lichten we eruit. Voor de rest verwijzen we u naar de Jaarverslagen vanaf 1955, waarin nauwgezet alle activiteiten van de Stichting en de aanverwante organisaties in opgetekend staan.


 

SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn

Met de slogans “Behoud(t) het Goede” van de SSRP en “150 jaar Foar de Wyn” van de Zevenwolden vierden beide verenigingen van 19 tm 21 juni gezamenlijk hun Jubileumweekend in Lemmer. Het is natuurlijk het hele jaar feest en er gebeurt dit jaar nog van alles, maar Lemmer was zaterdag 20 juni toch even het centrum van de wereld. De aanwezigheid van de Beschermvrouwe van de SSRP, HKH Prinses Beatrix, maakte het feest compleet. En een feest werd het!

2015: SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn2010: 11e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Galamadammen

In de haven van Galamadammen stond een grote tent op de wal en een ieder die kwam aanvaren heeft ongetwijfeld gedacht dat dit iets overdreven was. Maar niets was minder waar toen aan het eind van de dag alle 120 schepen in de haven laggen en de meer dan 350 bemanningsleden zich voor de opening in de tent hadden begeven. De jeugd vermaakte zich op de zeepbaan die buiten was opgeblazen. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 20102005: 10e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

In 2005 is het 50 jaar geleden dat de SSRP is opgericht. Dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Voor het bestuur was het zonneklaar dat Grouw de plaats moet zijn, waar het jubileum gevierd moet gaan worden. Gelukkig deelden gemeentebestuur en middenstand die mening. Er is door het lustrumcomité, samengesteld uit de SSRP, VSRP en RFR, ruim een jaar gewerkt aan een groot feest wat zich grotendeels rond hotel Oostergoo, zeg maar de bakermat, moest gaan afspelen.

2005: Het 50 jarig jubileum van de Stichting Ronde & Platbodemjachten in Grou2000: 9e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Heeg

Honderdvijfendertig schepen, driehonderdvijfentachtig dinergasten, een Heegermeer en Fluessen vol varende Ronde en Platbodemjachten, stralend zeilweer en de gastvrije voor de gelegenheid extra opgeruimde en schone loods van Pier Piersma; de belangrijkste ingrediënten voor een weekend klassiek zeilvertier. Met deze ingrediënten kon de lustrumreünie van houten en stalen Ronde en Platbodems niet mislukken. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 2000


1995: 8e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Lemmer

Zoals het een lustrumreünie betaamt wordt deze gehouden in Friesland, de bakermat van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Zo gingen we dit jaar, het 40-jarig bestaan van de Stichting, op zoek naar een geschikte locatie in deze mooie provincie. Als bestuur van de Vereniging hadden we onszelf, naast de normale voorwaarden die je aan een locatie voor een reünie stelt, ten doel gesteld dit jaar de reünie aan "groot" water te organiseren om na jaren van "binnenwater" het ook voor de grotere schepen weer eens wat aantrekkelijker te maken om mee te doen. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1995


1990: 7e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Heeg

Traditioneel vond de lustrumreünie voor de zevende maal plaats in Friesland. Als plaats van samenkomst was deze keer de keuze gevallen op Heeg, het vroegere centrum van de palinghandel. Diverse zaken in het dorp houden de herinnering aan het eens zo belangrijke verleden levendig. De palinghandel mag dan verdwenen zijn, de band met het water thans in de vorm van watersport is gebleven. Kortom een plaats de lustrumreünie waardig.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1990


1985: 6e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

Voor de zomerreünie verzamelden zich in een zomerse sfeer op woensdag 17 juli al de eerste van de 150 deelnemende jachten bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Dit alles deed het beste verwachten. Helaas, in de loop van donderdag betrok het weer en kort voor de aanvang van de officiële ontvangst door het gemeentebestuur in de Harmonie, brak een eerste bui over de deelnemers los. Tijdens het diner wees de voorzitter op het belang van de continuïteit van het werk van de Stichting. Het doel is bereikt: er is belangstelling voor het ronde en platbodemjacht. Het Stamboek telt bijna 1500 ingeschreven jachten. Nog veel meer varen er op onze wateren. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1985


1980: 5e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

Onze 5e lustrumreünie werd wederom gehouden in Friesland. Bijna 6 dagen met 230 schepen en prachtig weer. Om hier een min of meer volledig verslag van te schrijven is niet wel doenlijk en zou gewoon veel te veel worden. Ter bekorting worden dan ook de bijvoegelijke naamwoorden maar weggelaten, het zouden toch allemaal herhalingen zijn van prachtig, fraai, schitterend, uitstekend enzovoorts. Zij die deelnamen weten het wel. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen deze bijvoegsels gerust overal bij denken. Het begon woensdag 23 juli in Leeuwarden. Het weekeinde leek het even of het ontstellende weer de boel letterlijk in het water zou laten vallen. Dinsdag verbeterde dit en woensdag zon.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1980

1955-1980: Een overzicht van 25 jaar Stamboek

Geheel in stijl werd het sein tot oprichting van onze Stichting gegeven met een bootmansfluitje. En Dr. Ernst Crone blies daar zeer bekwaam op toen tijdens de maaltijd in de taveerne van het Zuiderzee Museum op 27 augustus 1955 de heer Van Wanlng mededeelde dat de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten zou worden omgevormd tot een landelijke Stichting die ook de platbodemjachten zou gaan omvatten. Vanaf 1955 werd er jaarlijks een zomerreünie georganiseerd, met elke vijf jaar een grote lustrumreünie.

1955-1980: 25 jaar Stamboek - een idee verwezenlijkt1977: Zomerreünie SSRP in Groningen/Zoutkamp

In Groningen begon het. Wel wat oponthoud en zelfs averij in sluizen en bij bruggen en dan die doordringende regen op die vrijdagavond 1 juli. Toch kon dit alles nauwelijks spelbreker zijn bij het verzamelen van de vloot en de onderlinge ontmoetingen van de vrienden op de ligplaats voor het station midden in de stad. Het stralende weer op de vroege zaterdagmorgen maakte de afvaart uit Groningen naar Zoutkamp tot een prettige belevenis. Duidelijk was nog waar te nemen aan oude gedeelten van de kade dat Groningen tot voor honderd jaar nog een zeehaven was.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1977

1977: SSRP Zomerreünie Groningen - Zoutkamp 1, 2 en 3 juli (Boekje Bureau Voorlichting Provincie Groningen)

De Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten hield op 1, 2 en 3 juli 1977 haar traditionele zomerreünie in de provincie Groningen. Ondanks het slechte weer was het schitterend om de meer dan 100 oude zeilschepen te zien liggen tegenover het hoofdstation te Groningen, waar een vlootschouw gehouden werd. De volgende dag ging men in alle vroegte op weg naar Zoutkamp, waarbij nog een stop in Garnwerd op het programma stond. Aan het eind van de middag bereikte de vloot Zoutkamp.

Bureau Voorlichting Provincie Groningen over de SSRP Zomerreünie 19771975: 4e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten op het Snekermeer

Dat in de stad Sneek zelf geen ligplaats te vinden zou zijn voor alle deelnemers was vanaf het begin duidelijk. Daarorn werd besloten de gehele reünie te concentreren op en om het Kolmeersland, dat daartoe geheel voor de reünie werd gereserveerd. Het was daar op het Sneekermeer een .Jrnposant gebeuren" zoals een krant schreef. En de Friese kranten schreven heel wat over de reunie. Imposant was het inderdaad. Een vloot van niet minder dan 240 schepen met daartussen onze beschermvrouwe aan boord van de Groene Oraeck. Het weer was uitstekend, het Friese land op zijn mooist en de stemming onder de deelnemers voortreffelijk.

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1975


 

Waterkampioen augustus 1973 nr17 - Ronde en Platbodemjachten in 17e eeuws decor

Het is gemakkelijk voor te stellen dat een oude Monnickendam¬mer met een enigszins schorre stem zei, per slot van rekening was er al twee weken feest, "t is net of ik weer als jongetje op de haven terug kijk, al die oude schepen weer terug, gelukkig dat ze niet allemaal verrot zijn'. Waarschijnlijk zijn er maar weinig stadjes in Nederland die van oudsher de natuurlijke achtergrond kunnen vormen voor een vloot oude vissers- en vrachtschepen. De 184 ronde en platbodems die meededen aan de jaarlijkse reünie op 20, 21 en 22 juli van de Stichting waren dan ook weer thuis, terwijl het feestelijk gewoel buiten de haven meehielp om de stemming aan de steigers er in te brengen. Tijdens het waterfeest dat vrijdagavond werd gehouden, bleek duidelijk dat de twee tijdsbeelden, dat van de zeventiende eeuwse feest en een bedrijvige haven van zo'n honderd jaar geleden, wonderwel met elkaar konden bestaan. De eigenaars en bemanningen van de schepen tooiden zich in oude kostuums en knalden er lustig op los.

pdf Waterkampioen augustus 1973 nr17 - Ronde en Platbodemjachten in 17e eeuws decor

1973: Tijdschrift "De Watersport": SSRP Reünie Monnickendam

Er komt heel wat kijken om zo'n kleine 200 ronde en platbodemjachten bij elkaar te krijgen. Er zijn wel zo'n duizend jachten ingeschreven bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, maar ze liggen over heel Nederland en zelfs daar buiten verspreid. Toch lukte het de organisatoren om 170 klassieke jachten naar Monnickendam te krijgen. De deelnemers kwamen niet alleen voor hun reünie, maar ook om samen met de Monnickendammers feest te vieren. Anno 1973 werd de slag op de Zuiderzee anno 1573 herdacht! 
Elk jaar komen er weer nieuwe jachten naar klassiek model bij. Andere oudere jachten hebben een verjongingskuur ondergaan, maar we mogen wel zeggen dat de eigenaars van deze jachten - zonder uitzondering - al het mogelijke in het werk stellen om hun jacht zo fraai mogelijk te maken en te houden. Dat is niet altijd een kwestie van geld, maar meer een zaak van persoonlijke inzet.

pdf Tijdschrift "De Watersport" 1973: SSRP Reünie Monnickendam 1973

Vereniging Stadsfeesten IJlst organiseert in 1973 een Stadsfeest met als hoogtepunt een Vlootschouw

Op 6 september 1973 vierde H.M. Koningin Juliana haar 25 jarig jubileum als vorstin. Daarom organiseerde IJlst in september 1973 een stadsfeest met als hoogtepunt op zaterdag 8 september een Vlootschouw voor Ronde en Platbodemschepen.

Uitnodiging
"Van 5 tot 8 september zullen er dit jaar weer stadsfeesten zijn in het stedeke IJlst. Deze datum houdt verband met de viering van het Regeringsjubileum van H.M. Koningin Juliana. De Vereniging Stadsfeesten IJlst stelt zich voor op zaterdag  8 september een Vlootschouw te organiseren van ronde en platbodemjachten net als enige jaren geleden. De schepen zullen op vrijdagavond 7 september IJlst binnen kunnen lopen; de vlootschouw zal dan op zaterdagochtend om ongegeveer 10.00 uur plaats vinden. Wij hopen dat ook dit jaar de Commissaris van de Koningin in staat zal zijn de vlootschouw op het Friese Statenjacht af te nemen. Het bestuur van de Vereniging Stadsfeesten Wist hoopt dat vele kapiteins hun steven richting IJlst zullen wenden op 7 september, ondanks de vergevorderde tijd in het jaar."

pdf Uitnodiging Vlootschouw in het kader van de Stadsfeesten IJlst 1973 en de deelnemerslijst

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1973


1970: 3e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in de Lemmer

Op 10, 11 en 12 juli de zomerreünie in De Lemmer. Een formidabele vloot van 216 schepen, zo groot als we nog nimmer bijeen hadden gezien, zocht een ligplaats of trachtte die te improviseren in de verschillende havens. Door de aanhoudende straffe westenwind kon namelijk de Riensluis niet open blijven staan en daardoor verviel de mogelijkheid de deelnemers in de Oude Binnenhaven af te meren. Een onverwachte tegenslag voor de organisatie die extra problemen schiep. Ter gelegenheid van deze reünie is een bijzonder programmaboekje uitgegeven met de titel "Bijna Bevrijd - Dolle Vrijdag in Lemmer". De Stichting Stamboek voerde bij verscheidene zomer-reünieën een waterspel op met als achtergrond een gebeurtenis uit de lokale historie. Zulk een waterspel zal ook te Lemmer worden gehouden en wel aan de vooravond van de Admiraalzeildag.

pdf Programmaboekje Zomereünie Lemmer 1970 - Bijna Bevrijd - Dolle Vrijdag in Lemmer

Tijdschrift "De Watersport" 1970: 3e Lustrumreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Voor deelnemers en toeschouwers had het soms net zo goed het jaar 1800 kunnen zijn. Wat dat betreft kan gezegd worden dat het de organisatoren gelukt is om - mede dankzij de voortreffelijke costuums - een sfeer uit de oude tijden op te halen en die nu opnieuw te laten proeven aan hen die met hun klassieke jacht - of het bouwjaar nu anno 1870 of 1970 is - meededen aan het waterspel, het admiraalzeilen of het hardzeilen. Op vrijdag 10 juli begon het feest. Toen bleef een stroom van oud-Hollandse jachten aankomen in de Lemmer. Meer dan 200 liepen er binnen! De fraaie aanlegplaatsen, die de gemeente snel had aangelegd in de Rienhaven - met overal aanduidingen van de deelnemer-nummers - werden helaas maar door weinigen benut. Velen vonden het gemakkelijker om buiten te blijven liggen, in de Vluchthaven. Dit had dan wel tot gevolg dat daar rijen van 12 schepen dik ontstonden en bovendien bleef er maar zeer weinig ruimte over voor schepen die wel naar hun aangegeven ligplaats gingen zoeken. Na eenmaal een plaats te hebben veroverd, staken de bemanningen zich in een 18e eeuws costuum. Er moest onderscheid blijven; men zag plotseling overal kapiteins en „kapiteinses" rondlopen, in de flanken bijgestaan door burgers, burgeressen en natuurlijk matrozen en scheepsjongens. 

pdf Tijdschrift "De Watersport" 1970: 3e Lustrumreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1970

1969: 14e Zomerreünie in Willemstad

Het was op 11 juli dat zich niet minder dan 132 ronde en platbodemschepen in de haven van Willemstad verzamelden voor deelneming aan de zomerreünie. De reünie werd een enorm succes. Het admiraalzeilen slaagde ditmaal beter dan ooit. Uiterst belangrijk was daarbij, dat ieder eskader zich kon verzamelen aan speciale, genummerde meerboeien, die door de goede zorgen van het Loodswezen waren neergelegd. Een regeling, die men voortaan, zo enigszins mogelijk, steeds hoopt toe te passen.
Als „Admiraal" fungeerde de Minister van Verkeer en Waterstaat, aan boord van de hoogaars „De Coene Haan", die speciaal voor die gelegenheid met zorg en liefde was opgepoetst. De Minister opende daarna de nieuwe jachthaven officiëel door het gebruikelijke doorvaren van een lint. Vervolgens toespraken vanaf de meest ideale plaats, die men zich denken kon: de zwikstelling van d'Orange molen. De beide havens boden met al de gepavoiseerde ronde en platbodemjachten een schilderachtige aanblik. Van de zijde van de stichting werd tijdens de reünie het contact met de Minister gebruik gemaakt om nogmaals te wijzen op de hoge onderhoudskosten van de oude schepen. Men vroeg aan de Minister of het niet mogelijk was dat de onderhoudskosten voor deze schepen, die als „varende monument" zijn te beschouwen, niet als aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting in aanmerking kunnen komen. 

pdf Tijdschrift "De Watersport" 1969: Mijmeringen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Admiraalzeilen tijdens de Reünie in Willemstad met op de voorgrond de hoogaars "De Coene Haan"
Admiraalzeilen tijdens de Reünie in Willemstad met op de voorgrond de hoogaars "De Coene Haan"

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1969


1967: Winterreünie - Van "klik tot kluiver" documentaire over Ronde en Platbodemjachten

Tijdens de winterreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Plat-bodemjachten, die op 18 februari 1967 te Amsterdam werd gehouden, is de door de filmdienst van de Nederlandse Sportfederatie in opdracht van de Stichting vervaardigde film over deze schepen in première gegaan. Het is een 16 mm kleurenfilm met de aardig gevonden titel „Van klik tot kluiver" en een speelduur van ongeveer 25 minuten. De begeleidende tekst wordt uitgesproken door Bert Garthoff.
De film laat eerst een aantal thans nog varende typen zien, zoals punters, boeiers, Friese jachten, botters, schokkers enzovoort, vervolgens een groot aantal scheepsversieringen als roerklikken en -leeuwen, -beren e.d., mastschilden en mastwortels, beretanden, bedelbalken enzovoort; hierna komen het admiraalzeilen en de daarbij plaatsvindende waterfeesten aan de beurt en de film eindigt met opnamen van het bouwen en herstellen van deze schepen, het vervaardigen van de versieringen, kortom het eeuwenoude scheepsbouw-ambacht. Het slotbeeld is een „shot" van de varende 'Friso', het Friese statenjacht.

Winterreünie 1967: Van "klik tot kluiver" documentaire over Ronde en Platbodemjachten

1967: Zomerreünie Ronde en Platbodemjachten in Hellevoetsluis

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft het dit jaar bijzonder met het weer getroffen tijdens haar zomerreünie, die op 14, 15 en 16 juli te Hellevoetsluis gehouden werd. Het waren stralende dagen met een frisse, stevige bries, die zeilmanoeuvres mogelijk maakte en bovendien verkoeling bracht. Het feest begon vrijdagavond met het waterspel „De tocht naar Chatham". Als „strijdtoneel" fungeerde de werkhaven van Hellevoetsluis.
Indrukken van de reünie van ronde en platwijde schepen in Hellevoetsluis door Matzer van Blooijs:
Daar liggen ze dan, de ruim 100 schepen. Zachtjes kreunen de landvasten om meerpalen en bolders. Zoals een hond hoorbaar ademhaalt als teken van diepe en tevreden rust. En even later een wat ander geluid in de touwen: de hond, die droomt dat z'n baas met hein gaat jagen. Dan liggen ze, met de stootwillen ertussen, omdat ze anders van genoeglijkheid en kameraadschap hun berghouten tegen elkaar gaan schuren. Als dieren, want deze schepen leven. De wat moederlijke tjalken met hun volle boezem, de botters en bollen en pluten met hun gezellige wangen. Je zou ze zoenen! 

pdf Waterkampioen nr1203 augustus 1967: Zomerreünie Ronde en Platbodemjachten in Hellevoetsluis

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1967

1966: Waterkampioen nummer 1180: Reünie Ronde en Platbodemjachten in Monnickendam

De jaarlijkse reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem-jachten werd deze keer in Monnickendam gehouden. Op 7 juli begonnen de jachten van reünisten en belangstellenden de haven binnen te lopen, hetzij van buitenaf over het IJsselmeer, het-zij over de binnenwateren via de sluis, en vrijdagmorgen 8 juli lagen de havenkommen vol met wat eigenlijk wel een nationaal bezit genoemd mag warden. De bevolking, die van harte meeleefde, had de vlaggen uitgestoken en de feestverlichting opgehangen. Ook hadden velen zichzelf alvast in zestiende- en zeventiende-eeuwse kostuums gestoken om 's avonds mee te kunnen doen aan de historische optocht ter herdenking van de Slag op de Zuiderzee in 1573.

Een aantal botters op de Gouwzee in 1966
Een aantal botters op de Gouwzee in 1966

pdf Waterkampioen 1966 nr1180 augustus - Reünie Ronde en Platbodemjachten 1966 in Monnickendam

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1966

1965: 2e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Sloten/Sneek

Op maandag 16 augustus verzamelde zich een prachtige vloot van een 130-tal ronde- en platbodemjachten te Sloten, van waaruit ze de volgende ochtend, getooid met de speciale Iustrumwimpel, in een wat grijze ochtendnevel weg zeilden naar Heeg. Daarna ging de vloot verder naar IJlst en velen zullen zich het uniek gezicht herinneren dat dit groot aantal schepen bood, toen ze in een niet eindigende rij door de Wijmerts zeilden op weg naar Sneek.

1965: Bioscoopjournaal met beelden van de demonstratie admiraalzeilen tijdens de Sneekweek op het Sneekermeer.

 

Bioscoopjournaal demonstratie admiraalzeilen

1965: Waterkampioen nr1157- Viering 2e lustrum Stamboek een groot succes

Terwijl we dit schrijven ligt ons het kostelijke schouwspel, dat de aan de reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten deelnemende schepen in Friesland hebben opgevoerd, nog vers in het geheugen. De viering van het tienjarig bestaan van het Stamboek is dank zij een perfecte organisatie, een deelneming als nimmer tevoren en uitgelezen weersomstandigheden een succes geworden, dat velen in verrukking heeft gebracht. Talrijke liefhebbers zullen de vloot van prachtige schepen in en rondom het stedeke Sloten hebben zien liggen, de jachten in admiraalschap op het Sneekermeer hebben zien varen of de sfeervolle tocht van de ronde schepen door de Sneker grachten hebben bijgewoond.

pdf Waterkampioen september 1965 nr1157- Viering 2e lustrum Stamboek een groot succes

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1965

1965: Grootse viering 100-jarig bestaan „De Zevenwolden" in Lemmer

De zeilvereniging „De Zevenwolden" te Lemmer bestaat 1 augustus honderd jaar. Het bestuur heeft besloten dit belangrijke jubileum op een grootse wijze te vieren. Woensdagmorgen wordt er admiraalzeilen gehouden voor ronde en platbodemjachten. De commissaris der Koningin in Fries-land, mr. H. P. Linthorst Homan, zal daarbij als admiraal fungeren. De voorzitter van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de heer C. J. W. van Waning, is de vice-admiraal. Aan alle deelnemers aan de wedstrijden zal als aandenken aan de jubileumviering van „De Zevenwolden" een tegeltje van Makkumer aardewerk worden uitgereikt.

pdf Jubileum Zeilweek Zeilvereniging "De Zevenwolden 100 jaar 24-31 juli 1965

1965: 75-Jarig bestaan van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen op de Westeinder

De admiraalzeilende vloot werd aangevoerd door prinses Beatrix, die zelf aan het stuurrad van haar fraaie 'Groene Draeck' stond. De eskaders naderden het kanaal tussen de ten anker liggende jachten in kiellinie, waarna zij overgingen in frontlinie (zes jachten naast elkaar). Met ruime wind voeren zij langs de 'Piet Hein', waarbij zij het generaal saluut brachten aan koningin Juliana, die als admiraal der vloot fungeerde. De bemanning van de jachten stond aangetreden aan bakboord met het gezicht naar de 'Piet Hein', de kapiteins salueerden, terwijl de bemanningsleden de houding aannamen.

pdf Waterkampioen juni 1965 nr1151 - 75-Jarig bestaan van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen

Evenementen in 1964, 1963, 1962 en 1961

1964: Jaarverslag 1964: Verslag zomerreünie in Medemblik

Vele watertoeristen kennen dit markante beeld; het is een bekend punt in het karakteristieke Zierikzee, dat als watersportcentrum een goede toekomst heeft. Admiraalzeilen voor ronde en platbodem-jachten op het Veerse Meer. Op de achtergrond het bekende torentje van het kostelijke stadje Veere, dat voor jachthaven-accommodatie geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft.

1962: Jaarverslag 1962: Verslag zomerreünie in Aalsmeer
1961: Jaarverslag 1961: Verslag zomerreünie in Kampen

1960: 1e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Grouw

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft haar eerste lustrum op een luisterrijke wijze en, zo zou men kunnen zeggen, in een sfeer van culturele tradities, gevierd. De grootse reünie in Grouw op zaterdag 9 en zondag 10 juli vormde een indrukwekkende bekroning van het werk dat het nijvere bestuur van „het stamboek" nu vijf jaar in het belang van de karakteristieke, oud-Nederlandse ronde en platbodem-jachten heeft verricht. Ongeveer tachtig schepen waren die dagen namelijk op het Pikmeer en de Wijde Ee bijeen, zaterdag bij het admiraalzeilen en zondag in een wedstrijd van de Kon. Z.V. „Oostergoo". Beide keren zorgden zij samen voor een kostelijk schouwspel, dat een imponerend cachet aan deze lustrumviering verleende.

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1960

pdf Waterkampioen 1960: 1e Lustrum-Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Grouw


1957: 600 jaar stad Hoorn en Reünie Stamboek

De stad Hoorn heeft uitbundig feest gevierd, nota bene van 26 juni tot 13 juli. Slechts drie van al deze dagen waren aan het water gewijd, maar ik heb daarvoor graag de Dag der lange messen, de Dag van de turners, de Marine-, Leger- en Luchtmachtdagen, de Hippische dagen en wat voor dagen niet meer, ja zelfs de Dag van het bier, aan mij voorbij laten gaan. Waarmee ik maar wil zeggen, dat van al deze feesten het watersportfestijn het schoonste moet zijn geweest. Dat was wel vooral zo, omdat onze mooie oud-Nederlandse jachten bij alles wat op het water geschiedde het werkzame deel hadden. Zeker, er waren talrijke scherpe jachten en motorboten naar Hoorn gekomen, er was zelfs voor allen een Stertocht, maar zij waren de toekijkers.' Het geheel was een kostelijk spel, waarin het Stamboek van Ronde en Platbodem-jachten de leiding had. De bijeenkomst van deze jachten was bijzonder demonstratief. Zij lagen alle bijeen in de Vluchthaven, waar de stad .nieuwe steigers voor jachten heeft laten maken, die een blijvende jachthaven zullen vormen. Ook het Houten Hoofd, bij de haventoren, is gelukkig eindelijk hersteld.

pdf Waterkampioen 1957 augustus nr992 - Reunie Stamboek en 600 jaar stad Hoorn

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Verslag van de secretaris 1957


1955: Nog voor de oprichtingsdatum van de SSRP - De Enkhuizer Zeildagen

Hoog woei de driekleur van de Drommedaris en geheel Enkhuizen was in feestgewaad en in feestelijke stemming 8 dagen en 8 nachten lang ter ere van de 600e verjaardag van deze vermaarde Zuiderzeestad. Wij zullen ons niet verdiepen in het overige, zeer gevarieerde programma van deze feestweek, doch willen hier slechts memoreren, hoe onze vaderlandse jachtvloot deelde in de hulde aan de mooie oude stad en haar gastvrije haven. Tot dit doel waren de „Enkhuizer Zeildagen 1955" voorbereid in verheugende samenwerking tussen de Enkhuizer Watersportvereniging „Almere", de Stichting „Enkhuizen 600 jaar Stad", de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en de Commissie Westeinder Zeilwedstrijden.

pdf Waterkampioen 1955 nummer 961: Enkhuizer zeildagen met diverse eskaders Ronde en Platbodems

Terug naar vorige pagina