Evenementen 1961-1970

Reünieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 1961- 1970

Als plaats voor de zomerreünie was in 1961 Kampen gekozen. Een vijftigtal schepen had zich aangemeld en deze vijftig waren ondanks de ongunstige weersomstandigheden tijdens de voorafgaande dagen praktisch al op de reünie aanwezig. Slechts een paar schepen moesten ten gevolge van een gebroken mast of gescheurde zeilen verstek laten gaan. Tijdens de reünie zelf was het weer evenwel uitstekend zodat het admiraalzeilen tegen de achtergrond van de oude Hanzestad en de wedstrijden op het Ketelmeer in alle opzichten een succes werden.

Evenementen in 1970

1970: 3e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in de Lemmer

Op 10, 11 en 12 juli de zomerreünie in De Lemmer. Een formidabele vloot van 216 schepen, zo groot als we nog nimmer bijeen hadden gezien, zocht een ligplaats of trachtte die te improviseren in de verschillende havens. Door de aanhoudende straffe westenwind kon namelijk de Riensluis niet open blijven staan en daardoor verviel de mogelijkheid de deelnemers in de Oude Binnenhaven af te meren. Een onverwachte tegenslag voor de organisatie die extra problemen schiep. Ter gelegenheid van deze reünie is een bijzonder programmaboekje uitgegeven met de titel "Bijna Bevrijd - Dolle Vrijdag in Lemmer". De Stichting Stamboek voerde bij verscheidene zomer-reünieën een waterspel op met als achtergrond een gebeurtenis uit de lokale historie. Zulk een waterspel zal ook te Lemmer worden gehouden en wel aan de vooravond van de Admiraalzeildag.

De LE50 zat nog in de visserij (coll frits Loomeijer)
De LE50 zat nog in de visserij (coll frits Loomeijer)

pdf Programmaboekje Zomereünie Lemmer 1970 - Bijna Bevrijd - Dolle Vrijdag in Lemmer

Tijdschrift "Watersport" 1970: 3e Lustrumreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Voor deelnemers en toeschouwers had het soms net zo goed het jaar 1800 kunnen zijn. Wat dat betreft kan gezegd worden dat het de organisatoren gelukt is om - mede dankzij de voortreffelijke costuums - een sfeer uit de oude tijden op te halen en die nu opnieuw te laten proeven aan hen die met hun klassieke jacht - of het bouwjaar nu anno 1870 of 1970 is - meededen aan het waterspel, het admiraalzeilen of het hardzeilen. Op vrijdag 10 juli begon het feest. Toen bleef een stroom van oud-Hollandse jachten aankomen in de Lemmer. Meer dan 200 liepen er binnen! De fraaie aanlegplaatsen, die de gemeente snel had aangelegd in de Rienhaven - met overal aanduidingen van de deelnemer-nummers - werden helaas maar door weinigen benut. Velen vonden het gemakkelijker om buiten te blijven liggen, in de Vluchthaven. Dit had dan wel tot gevolg dat daar rijen van 12 schepen dik ontstonden en bovendien bleef er maar zeer weinig ruimte over voor schepen die wel naar hun aangegeven ligplaats gingen zoeken. Na eenmaal een plaats te hebben veroverd, staken de bemanningen zich in een 18e eeuws costuum. Er moest onderscheid blijven; men zag plotseling overal kapiteins en „kapiteinses" rondlopen, in de flanken bijgestaan door burgers, burgeressen en natuurlijk matrozen en scheepsjongens. 

pdf Tijdschrift "Watersport" 1970: 3e Lustrumreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1970

Evenementen in 1969

1969: 14e Zomerreünie in Willemstad

Het was op 11 juli dat zich niet minder dan 132 ronde en platbodemschepen in de haven van Willemstad verzamelden voor deelneming aan de zomerreünie. De reünie werd een enorm succes. Het admiraalzeilen slaagde ditmaal beter dan ooit. Uiterst belangrijk was daarbij, dat ieder eskader zich kon verzamelen aan speciale, genummerde meerboeien, die door de goede zorgen van het Loodswezen waren neergelegd. Een regeling, die men voortaan, zo enigszins mogelijk, steeds hoopt toe te passen.
Als „Admiraal" fungeerde de Minister van Verkeer en Waterstaat, aan boord van de hoogaars „De Coene Haan", die speciaal voor die gelegenheid met zorg en liefde was opgepoetst. De Minister opende daarna de nieuwe jachthaven officiëel door het gebruikelijke doorvaren van een lint. Vervolgens toespraken vanaf de meest ideale plaats, die men zich denken kon: de zwikstelling van d'Orange molen. De beide havens boden met al de gepavoiseerde ronde en platbodemjachten een schilderachtige aanblik. Van de zijde van de stichting werd tijdens de reünie het contact met de Minister gebruik gemaakt om nogmaals te wijzen op de hoge onderhoudskosten van de oude schepen. Men vroeg aan de Minister of het niet mogelijk was dat de onderhoudskosten voor deze schepen, die als „varende monument" zijn te beschouwen, niet als aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting in aanmerking kunnen komen. 

pdf Tijdschrift "Watersport" 1969: Mijmeringen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Admiraalzeilen tijdens de Reünie in Willemstad met op de voorgrond de hoogaars "De Coene Haan"
Admiraalzeilen tijdens de Reünie in Willemstad met op de voorgrond de hoogaars "De Coene Haan"

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1969


Evenementen in 1967

1967: Winterreünie - Van "klik tot kluiver" documentaire over Ronde en Platbodemjachten

Tijdens de winterreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Plat-bodemjachten, die op 18 februari 1967 te Amsterdam werd gehouden, is de door de filmdienst van de Nederlandse Sportfederatie in opdracht van de Stichting vervaardigde film over deze schepen in première gegaan. Het is een 16 mm kleurenfilm met de aardig gevonden titel „Van klik tot kluiver" en een speelduur van ongeveer 25 minuten. De begeleidende tekst wordt uitgesproken door Bert Garthoff.
De film laat eerst een aantal thans nog varende typen zien, zoals punters, boeiers, Friese jachten, botters, schokkers enzovoort, vervolgens een groot aantal scheepsversieringen als roerklikken en -leeuwen, -beren e.d., mastschilden en mastwortels, beretanden, bedelbalken enzovoort; hierna komen het admiraalzeilen en de daarbij plaatsvindende waterfeesten aan de beurt en de film eindigt met opnamen van het bouwen en herstellen van deze schepen, het vervaardigen van de versieringen, kortom het eeuwenoude scheepsbouw-ambacht. Het slotbeeld is een „shot" van de varende 'Friso', het Friese statenjacht.

Winterreünie 1967: Van "klik tot kluiver" documentaire over Ronde en Platbodemjachten

1967: Zomerreünie Ronde en Platbodemjachten in Hellevoetsluis

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft het dit jaar bijzonder met het weer getroffen tijdens haar zomerreünie, die op 14, 15 en 16 juli te Hellevoetsluis gehouden werd. Het waren stralende dagen met een frisse, stevige bries, die zeilmanoeuvres mogelijk maakte en bovendien verkoeling bracht. Het feest begon vrijdagavond met het waterspel „De tocht naar Chatham". Als „strijdtoneel" fungeerde de werkhaven van Hellevoetsluis.
Indrukken van de reünie van ronde en platwijde schepen in Hellevoetsluis door Matzer van Blooijs:
Daar liggen ze dan, de ruim 100 schepen. Zachtjes kreunen de landvasten om meerpalen en bolders. Zoals een hond hoorbaar ademhaalt als teken van diepe en tevreden rust. En even later een wat ander geluid in de touwen: de hond, die droomt dat z'n baas met hein gaat jagen. Dan liggen ze, met de stootwillen ertussen, omdat ze anders van genoeglijkheid en kameraadschap hun berghouten tegen elkaar gaan schuren. Als dieren, want deze schepen leven. De wat moederlijke tjalken met hun volle boezem, de botters en bollen en pluten met hun gezellige wangen. Je zou ze zoenen! 

pdf Waterkampioen nr1203 augustus 1967: Zomerreünie Ronde en Platbodemjachten in Hellevoetsluis

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1967

Evenementen in 1966

1966: Waterkampioen nummer 1180: Reünie Ronde en Platbodemjachten in Monnickendam

De jaarlijkse reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem-jachten werd deze keer in Monnickendam gehouden. Op 7 juli begonnen de jachten van reünisten en belangstellenden de haven binnen te lopen, hetzij van buitenaf over het IJsselmeer, het-zij over de binnenwateren via de sluis, en vrijdagmorgen 8 juli lagen de havenkommen vol met wat eigenlijk wel een nationaal bezit genoemd mag warden. De bevolking, die van harte meeleefde, had de vlaggen uitgestoken en de feestverlichting opgehangen. Ook hadden velen zichzelf alvast in zestiende- en zeventiende-eeuwse kostuums gestoken om 's avonds mee te kunnen doen aan de historische optocht ter herdenking van de Slag op de Zuiderzee in 1573.

Een aantal botters op de Gouwzee in 1966
Een aantal botters op de Gouwzee in 1966

pdf Waterkampioen 1966 nr1180 augustus - Reünie Ronde en Platbodemjachten 1966 in Monnickendam

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1966

Evenementen in 1965

1965: 2e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Sloten/Sneek

Op maandag 16 augustus verzamelde zich een prachtige vloot van een 130-tal ronde- en platbodemjachten te Sloten, van waaruit ze de volgende ochtend, getooid met de speciale Iustrumwimpel, in een wat grijze ochtendnevel weg zeilden naar Heeg. Daarna ging de vloot verder naar IJlst en velen zullen zich het uniek gezicht herinneren dat dit groot aantal schepen bood, toen ze in een niet eindigende rij door de Wijmerts zeilden op weg naar Sneek.

(coll Frits Loomeijer)
(coll Frits Loomeijer)

1965: Bioscoopjournaal met beelden van de demonstratie admiraalzeilen tijdens de Sneekweek op het Sneekermeer

 

Bioscoopjournaal demonstratie admiraalzeilen

 

Foto's van de vader van Arjan Postma uit Sneek

Van Arjen Postma ontvingen we 5 foto's, gemaakt door zijn vader in de kolk in Sneek op 19 augustus 1965. Hij schrijft: "Mijn vader woonde op de Lemmerweg en wastafel fotohobbyist. Ik heb vele jaren later al zijn negatieven ingescand.  Hij had vroeger het geld niet om ze af te drukken". 

1965: Waterkampioen nr1157- Viering 2e lustrum Stamboek een groot succes

Terwijl we dit schrijven ligt ons het kostelijke schouwspel, dat de aan de reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten deelnemende schepen in Friesland hebben opgevoerd, nog vers in het geheugen. De viering van het tienjarig bestaan van het Stamboek is dank zij een perfecte organisatie, een deelneming als nimmer tevoren en uitgelezen weersomstandigheden een succes geworden, dat velen in verrukking heeft gebracht. Talrijke liefhebbers zullen de vloot van prachtige schepen in en rondom het stedeke Sloten hebben zien liggen, de jachten in admiraalschap op het Sneekermeer hebben zien varen of de sfeervolle tocht van de ronde schepen door de Sneker grachten hebben bijgewoond.

pdf Waterkampioen september 1965 nr1157- Viering 2e lustrum Stamboek een groot succes

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1965

1965: Grootse viering 100-jarig bestaan „De Zevenwolden" in Lemmer

De zeilvereniging „De Zevenwolden" te Lemmer bestaat 1 augustus honderd jaar. Het bestuur heeft besloten dit belangrijke jubileum op een grootse wijze te vieren. Woensdagmorgen wordt er admiraalzeilen gehouden voor ronde en platbodemjachten. De commissaris der Koningin in Friesland, mr. H. P. Linthorst Homan, zal daarbij als admiraal fungeren. De voorzitter van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de heer C. J. W. van Waning, is de vice-admiraal. Aan alle deelnemers aan de wedstrijden zal als aandenken aan de jubileumviering van „De Zevenwolden" een tegeltje van Makkumer aardewerk worden uitgereikt.

pdf Jubileum Zeilweek Zeilvereniging "De Zevenwolden 100 jaar 24-31 juli 1965

1965: 75-Jarig bestaan van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen op de Westeinder

De admiraalzeilende vloot werd aangevoerd door prinses Beatrix, die zelf aan het stuurrad van haar fraaie 'Groene Draeck' stond. De eskaders naderden het kanaal tussen de ten anker liggende jachten in kiellinie, waarna zij overgingen in frontlinie (zes jachten naast elkaar). Met ruime wind voeren zij langs de 'Piet Hein', waarbij zij het generaal saluut brachten aan koningin Juliana, die als admiraal der vloot fungeerde. De bemanning van de jachten stond aangetreden aan bakboord met het gezicht naar de 'Piet Hein', de kapiteins salueerden, terwijl de bemanningsleden de houding aannamen.

pdf Waterkampioen juni 1965 nr1151 - 75-Jarig bestaan van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen

Evenementen in 1964, 1963, 1962 en 1961

1964: Jaarverslag 1964: Verslag zomerreünie in Medemblik

Vele watertoeristen kennen dit markante beeld; het is een bekend punt in het karakteristieke Zierikzee, dat als watersportcentrum een goede toekomst heeft. Admiraalzeilen voor ronde en platbodem-jachten op het Veerse Meer. Op de achtergrond het bekende torentje van het kostelijke stadje Veere, dat voor jachthaven-accommodatie geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft.

1962: Jaarverslag 1962: Verslag zomerreünie in Aalsmeer
1961: Jaarverslag 1961: Verslag zomerreünie in Kampen
Terug naar vorige pagina