Jaarverslag 2000

In het begin van het verslagjaar waren de primaire gegevens van alle ingeschreven jachten, zowel die van de donateurs als die uit het "slapende bestand" ingebracht in de databank van het Stamboek. In maart ontvingen alle donateurs een uitdraai van de op hun jacht betrekking hebbende gegevens met het verzoek, die te willen controleren en, waar nodig, correcties en aanvullingen aan te geven. Er kwamen meer dan 600 mutaties terug. Ook deze zijn voortvarend verwerkt zodat de tekst voor de Schepenlijst eind mei beschikbaar was.

Jaarverslag 2000

Het besluit om van nu af aan de Criteria voor inschrijving in het Stamboek, de Schepenlijst en de ledenlijst van de VSRP in een losbladig systeem te bundelen heeft zich in dit verslagjaar tegen ons gekeerd. Door verschillende oorzaken ontstonden dusdanige vertragingen dat het klappertje aan het eind van het verslagjaar nog steeds niet was rondgestuurd. Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste. Naar het zich laat aanzien zal het complete boekje met op dat moment actuele gegevens in het komende voorjaar beschikbaar zijn. Omdat jaarlijks in beide lijsten een groot aantal mutaties tot stand komt is besloten om de inhoud elk jaar voor de aanvang van het vaarseizoen te actualiseren en gezien de ervaringen met de databank lijkt het onvermijdelijk om tevoren een mutatieformulier rond te sturen, omdat wijzigingen in de gegevens kennelijk lang niet allemaal spontaan aan de secretariaten worden doorgegeven.

Op dit moment beschikt de SSRP over een databank met de primaire gegevens van 1894 ingeschreven jachten, zowel die van de donateurs als die uit het slapende bestand.

pdf SSRP Jaarverslag 2000

Terug naar vorige pagina