Jaarverslag 1999

Zilveren Anjer voor dr.ir. J. Vermeer

Op 24 juni ontving dr. ir. J. Vermeer uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden in het Koninklijk Paleis te Amsterdam een Zilveren Anjer. Dit is de door het Prins Bernhardfonds in 1950 ingestelde onderscheiding als blijk van waardering voor personen van onbesproken vaderlands gedrag, die, zoals het bestuursbesluit van 23 maart 1953 luidt, in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze belangrijke onderscheiding kan jaarlijks aan ten hoogste vijf personen worden verleend.

Automatisering Stamboekarchief

Aan het begin van het verslagjaar is het besluit genomen om de ledenadministratie van de VSRP volledig los te koppelen van het schepenbestand van het Stamboek. Voor het eerste is een eenvoudig automatiserings-systeem gekozen met de mogelijkheid om via het plaquettenummer een koppeling met het schepenbestand tot stand te brengen.
Het inbrengen van de primaire gegevens van de jachten van alle donateurs, zoals die voorkomen op het thans gehanteerde aanmeldingsformulier, was aan het eind van het verslagjaar zo goed als voltooid. Vertraging trad op doordat in de documentatie van vele in het verleden ingeschreven jachten grote manco's bleken te bestaan. Getracht is om met behulp van alle sinds 1956 gepubliceerde schepenlijsten, de in het verleden gepubliceerde Stamboekmonografieën, de documentatie van de toegekende plaquettenummers en de boeken van Vermeer een deel hiervan te achterhalen.

pdf Jaarverslag 1999

Terug naar vorige pagina