Jaarverslag 1968

Ook temidden van de talrijke Stamboekschepen met een eerbiedwaardige leeftijd is het bereiken van 100 jaar een memorabele gebeurtenis. Dit jaar waren er echter niet minder dan twee en misschien zelfs vier sche­pen, die deze leeftijd bereikten en het waren bovendien alle vier schepen gebouwd op de oude werf in Joure van Eeltje Holtrop van der Zee. Vandaar dat begin augustus de Friese jachten "Mercurius" en "Dolphijn", de tjotter "Tsjits" en het boeiertje "Maaike" in het centrum van de be­langstelling stonden bij de regionale Friese Reünie in Heeg.

Behoud? - Daarom!

De Stichtingsfilm "Van Klik tot Kluiver" veroverde op het internationale festival van sportfilms te Cortina d'Ampezzo een eerste prijs en een lood­zware plaquette van het Italiaans Olympisch Comité.

Het Stamboek breidt zich nog steeds uit. Een nieuwe schepenlijst met vele nieuwe inschrijvingen is in voorbereiding. De uitvoerige korrespondentie, die vorig jaar na de publikatie van de ont­werp-inschrijvingscriteria werd ontvangen, toonde aan hoe moeilijk het is een goede omschrijving te geven van hetgeen onder ronde en platbodemjachten wordt verstaan. Enerzijds willen we immers de traditie eren en respecteren, anderzijds stelt het gebruik van de oude schepen als jacht in de huidige tijd bepaalde eisen.

Het bestuur van de Stichting is van oordeel dat de Stichting krachtens haar doelstelling dient te streven naar behoud van het oude en van het traditio­nele. Daarvan uitgaande zal opnieuw worden getracht een aantal ruim ge­formuleerde richtlijnen op te stellen, die bij inschrijving in het Stamboek zullen worden gehanteerd. Richtlijnen, die naar wij hopen, ook door ont­werpers van nieuwe schepen zullen worden geraadpleegd. Aldus moet het mogelijk zijn onze mooie vloot van oud-vaderlandse schepen in zo goed mogelijke vorm te bewaren en te behouden.

pdf Jaarverslag 1968

Terug naar vorige pagina