Jaarverslag 1997

Het jaar 1997 heeft in het teken van bestuurlijke veranderingen voor SSRP en VSRP gestaan. Door het aftreden van de leden van beide besturen, zoals aangekondigd in het voorgaande verslagjaar, was het noodzakelijk nieuwe besturen te formeren. In de ledenvergadering van 11 januari 1997 is een nieuw bestuur van de VSRP aangetreden om de bestuurstaak voor de VSRP in samenhang met de SSRP op zich te nemen. Op 23 september 1997 zijn de laatste leden van het oude bestuur van de SSRP afgetreden. Op 9 december 1997 is het nieuwe bestuur van de SSRP voltallig tot stand gekomen.

Bestuurswisseling

Alle per 1 januari 1997 nog in functie zijnde bestuurs­leden waren aftredend en niet herkiesbaar. Er moest dus intensief naar opvolgers worden gezocht. Op 20 maart namen mevrouw H. Witteman en de heren R. baron van der Borch tot Verwolde, P. van Drongelen en Th. Vos voor het eerst als kandidaatlid van het bestuur deel aan de vergade­ringen; zij werden, nadat zij daarin hadden toegestemd en nadat daarover met de oprichtende verenigingen overeenstemming was bereikt, als bestuurslid geïnstalleerd. Op 26 augustus maakten H. de Graaf en P. Tolsma hun entree in het bestuur, op 9 december gevolgd door mevrouw M. Levasier.

Op 23 september vond de bestuurswisseling plaats. De nieuwe voorzitter benadrukte in zijn dankwoord aan de scheidende bestuursleden, dat het nieuwe bestuur beslist geen vooroordelen en pijnlijke herin­neringen met zich mee draagt maar wel continuïteit mist, wat als een grote handicap wordt beschouwd.

De omstandigheden, waaronder het oude bestuur gedurende een deel van hun zittingsperiode heeft moeten werken, kunnen worden gekenschetst als tropenjaren; wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun niet aflatende inspanningen, om de SSRP in die moeilijke periode op koers te houden.

pdf Jaarverslag 1997

Terug naar vorige pagina