De Groene Draeck

De Groene Draeck

Het Comité, zich noemende "Varend Nederland",

Vier afgevaardigden van het Comité, zich noemende "Varend Nederland", t.w. de heer Mr. K. P. van der Mandele, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Ernst Crone, schrijver dezes als Amsterdammer en voorzitter van het Comité en verder - zoals de Prinses had gewenscht - twee jeugdige watersportbeoefenaren, t.w. de heer H. Hietink, secretaris van het Comité en de heer C. H. Guepin uit Bussum, mochten op 31 Januari 1956 aan de Prinses, die op het Paleis Soestdijk deputaties ontving, door het aanbieden van een oorkonde Haar symbolisch het jacht aanbieden. De Prinses was verrast en hoogst verheugd, klapte van blijdschap in de handen en noemde het aanbod "een droom". 

Spoedig daarop zijn enkele leden van het Comité, die tezamen een technische commissie vormden, voor een onderhoud door de Prinses ontvangen, teneinde met Haar de plannen nader te bespreken en de smaak der Prinses te leeren kennen. Waar het aanbod luidde een jacht geschikt om ermede de binnenwateren van ons land te bevaren, met inbegrip van Waddenzee, Zuiderzee, Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen, is de keuze gevallen op een schip van nationaal type, een rond vaartuig. Teneinde het onderhoud niet te bezwarend te maken werd besloten tot een stalen schip. De Lemsteraak bleek het beste aan de verlangens te voldoen, waarom de keuze op dit scheepstype werd gesteld, een keuze die zonder twijfel tot velen in den lande sprak.

Een gelukkige omstandigheid was, dat Lemmer, de bakermat van dit soort vaartuig, een bij uitstek deskundige op het gebied van Lemsteraken bezit. Het is de heer Ary de Boer. Aan hem stelde het Comité de vraag lijnen en tuigteekening te ontwerpen voor een Lemsteraak van vijftien meter lengte, fraai van lijn, snel en uitstekend manoeuvreerbaar. De heer De Boer voldeed naar het oordeel van het Comite aan deze opdracht. Meer algemeene plannen werden door de Technische Commissie uitgewerkt. Een opdracht werd gegeven aan de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. en in overleg met haar werd langdurig en met groote zorgvuldigheid gewerkt aan het op papier voorbereiden van de bouw en het overleggen van alle details. Het heeft lang geduurd alvorens deze papieren bouw tot tevredenheid was voltooid. Overhaasting zou hier uit den booze zijn geweest. Wijzigingen tijdens den bouw behooren bij jachtbouw, althans op essentiëele punten, tot de opgaven, die vermeden dienen te worden.

"De Groene Draeck" en de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Dat H.K.H. Prinses Beatrix Haar keuze bepaalde op een Lemsteraak, heeft ieder verheugd, die in zijn hart een warm plekje heeft voor de typisch Nederlandse scheepsvormen, zoals deze in eeuwen zijn ontwikkeld en als het ware zijn vergroeid met ons water land in al zijn verscheidenheid. Wie zou er meer verheugd mogen zijn over deze keus dan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en haar groeiend aantal vrienden? Deze Stichting, in oktober 1955 gegroeid uit de door het Friesch Scheepvaart Museum in april 1952 ingestelde Cornmissie Stamboek voor Friese Ronde Jachten, stelt zich ten doel de bevordering van de belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht.
In het "Stamboek" zijn thans meer dan 250 Ronde en Platbodemjachten ingeschreven, terwijl reeds vele gegevens zijn verzameld betreffende de historie, de traditie, de bouw en de bouwers van deze schepen. In de watersportwereld neemt de Stichting haar eigen plaats in. Een watersportvereniging in de gewone betekenis van het woord, is zij niet. Zij organiseert ook geen wedstrijden, doch verleent wel medewerking aan watersportverenigingen, die wedstrijden voor Ronde en Platbodemjachten willen organiseren en vooral bij speciale watersportevenementen, welke een geschikte achtergrond vormen voor een reünie van Ronde en Platbodemjachten. Het aloude zeilen in admiraalschap vormt daarbij een vast nummer op het programma. Wie zo de boeiers en Friese jachten, de Botters en Blazers, Schokkers en Hoogaarzen, de Lemsteraken, Tjalken, Schouwen en Staverse jollen in admiraalschap verenigd ziet, zoveel mogelijk soortgewijs gerangschikt in eskaders, beseft eerst goed, hoe nodig het is, dat Nederland niet alleen waakt over zijn natuur- en architectonische monumenten, doch ook over zijn "varende monumenten".
Het is juist daarom zo bijzonder verheugend, dat het Oranjehuis in de persoon van onze Kroonprinses een voorbeeld heeft gesteld, dat aan de gelukkig weer groeiende belangstelling voor onze ronde en platbodemschepen die aanmoediging moge geven, welke deze vaderlandse schepen zo ten volle verdienen. Deze aanmoediging is niet alleen gegeven door de keuze van een oud-Nederlands rond jacht, maar vooral ook door het aanvaarden van de functie van Beschermvrouwe van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten op 15 juni, de dag, waarop "De Groene Draeck" aan Haar werd overgedragen.

C.J.W. Van Waning

H.M. de Koningin aan het roer van de Groene Draeck (© RVD 01-01-1960)
H.M. de Koningin aan het roer van de Groene Draeck (© RVD 01-01-1960)

Eigenschappen

Plaquette nummer:1 Zeil nummer: VA18
Categorie:D Tekening nummer:
Type:Lemsteraak

Bouw

Bouwjaar:1957 Ontwerper:A. de Boer / G. de Vries Lentsch
Werf:G. de Vries Lentsch jr. Werf plaats:Amsterdam
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip:Rond Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:15,00 m Breedte berghout:4,70 m
Diepgang:1,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:71,00 m2 Oppervlakte fok:30,00 m2
Oppervlakte botterfok:47,00 m2 Oppervlakte kluiver:27,00 m2
Oppervlakte totaal:175,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1957 – Nu (laatst bekend) H.K.H. Prinses Beatrix - Beschermvrouwe SSRP, 's Gravenhage ( De Groene Draeck)

Geschiedenis

1956

oktober 1956

oktober 1956: Waterkampioen 1956: De Groene Draeck Lemsteraak jacht, bestemd voor H.K.H. Prinses Beatrix

De voorbereiding van de bouw van een groot jacht kost altijd veel hoofdbrekens. Voor een bijzonder schip als dit Prinsesse-jacht geldt dat wel zeer bijzonder. Begonnen moet worden de eisen vast te stellen, waaraan moet worden voldaan. In dit geval moesten de opdrachtgevers, in welke functie de technische commis¬sie (samengesteld uit het „Comité Varend Nederland") optrad, natuurlijk overleg plegen met de toekomstige eigenaresse, H.K.H. Prinses Beatrix. Het eerste onderhoud op het Paleis Soestdijk vond een der eerste dagen van maart plaats, terwijl heel ons land nog onder de sneeuw lag. Maar dit winterse weer deed niets af aan het enthousiasme, dat onze Kroonprinses voor de plannen toonde. Wie gedacht zou hebben, dat Z.K.H. Prins Bernhard bij een dergelijk onderhoud aanwezig zou zijn, heeft het mis - de Prinses had zelf te beslissen en H.K.H. wist zeer goed waar haar wensen naar uitgingen. Van enige twijfel was geen sprake. Het bleek, dat de Prinses niet alleen dacht aan dit jacht voor het maken van tochten in de Nederlandse wateren, maar dat 'De Groene Draeck' ook zou moeten dienen als moederschip, wanneer de Prinses met enige vriendinnen en vrienden met een aantal kleine zeilboten in een waterrijk gebied als b.v. Friesland enige weken de zeilsport beoefent, zoals dat reeds deze zomer is geschied, een vakantie waarover de Prinses opgetogen weet te vertellen.

Het bleek, dat Prinses Beatrix haar zinnen gezet had op een rond of platbodemjacht en dat het type Lemsteraak het beste aan haar wensen kon voldoen. Voor het vrij uitgebreide gezelschap, dat aan boord moest kunnen overnachten, was een jacht van het oud-Nederlandse type zonder twijfel de oplossing. Bovendien voldeed dit type het beste aan de wens, dat er mee gevaren zou kunnen worden op zoveel mogelijk van onze vaderlandse wateren tussen Dollard en Schelde.

Het Lijnenplan

Bijzonder belangwekkend is de lijnen-tekening van deze Lemsteraak. In zijn artikel over dit jacht-type in het april-nummer, blz. 185, schreef de voorzitter van het Stamboek van ronde en platbodemjachten, de heer Van Waning, dat de Lemsteraak een rond vaartuig is, „dat nergens stilstaat". Wat hiermee bedoeld wordt: dat nergens in de lijnen een recht gedeelte is te vinden, wordt door deze tekening goed geïllustreerd. Andere kenmerken: lang gerekte eivormige waterlijnen met de stompe kant naar voren, een breedte-lengte verhouding van 1:3 tot 1:3,3, de kop als van een boeier maar hoger, vloeiend overgaan van de lijnen der stevens in de kiellijn, beneden het berghout uitvallende spantvorm met ronde kimmen overgaand in een lichtgebogen vlak, al deze kenmerken zijn in deze tekening terug te vinden.
Bijzonder opvallend is de zeer weke ronding van de kimmen en de enigszins V-vormige aansnijding van de spanten op stevens en kiel. Zeer opvallend is ook het sterk geveegde achterschip met slechts flauw gebogen spantvorm. Hierdoor hebben de verticalen in het achterschip een prachtig verloop en wijzen ook de waterlijnen op een gemakkelijk afvloeien van het water. Alles geeft aan, dat een behoorlijke snelheid verwacht kan worden.

Het hele verhaal in Waterkampioen nummer 979 van Oktober 1956

pdf Waterkampioen oktober 1956 nr979 - De Groene Draeck.pdf

Gezicht op de Lemsteraak De Groene Draeck, zeilend voor de wind met het grootzeil over stuurboord en de fok te loevert over bakboord. Aantekening van Dijk: 'Illustr. v.d. Groene Draeck' (ook tekenaar logo SSRP).
Gezicht op de Lemsteraak De Groene Draeck, zeilend voor de wind met het grootzeil over stuurboord en de fok te loevert over bakboord. Aantekening van Dijk: 'Illustr. v.d. Groene Draeck' (ook tekenaar logo SSRP).

1957

16 januari 1957

16 januari 1957: Kiellegging 'De Groene Draeck'

Op 16 januari 1957 werd op de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. de kiel gelegd van het voor H.K.H. Prinses Beatrix bestemde Lemsteraak jacht 'De Groene Draeck'.De bouw-op-papier en de voorbereidingen voor de uitvoering hebben bijna een jaar geduurd. De werkelijke bouwtijd vergde slechts ongeveer vijf maanden.

Eén van de ontwerpers die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verfijnen van het ontwerp van 'De Groene Draeck' is Jachtontwerper Henk Lunstroo geweest. Na zijn werkzame periode bij de Vries Lentsch heeft Henk Lunstroo zich als zelfstandig ontwerper gevestid en volgenden nog vele fraaie ontwerpen en verbeteringen aan onze Ronde en Platbodemjachten.

Rechts vier opeenvolgende stadia in de bouw van De Groene Draeck.

Van boven naar onderen: De huidbeplating is gedeeltelijk op de spanten aangebracht, zo ook een deel van het U-ijzer voor het berghout. De huid is gereed en geklonken, de dekbalken en de opbouwwanden zijn aangebracht. Het ijzerwerk is gereed, en de houten dekken zijn gelegd, het berghout zit om het schip. Het voornaamste houtwerk aan dek is aangebracht, de dekken worden geschaafd, de schilders zijn begonnen aan het afwerken van de huid.

4 juni 1957

4 juni 1957: De tewaterlating van de Lemsteraak 'De Groene Draeck'

15 juni 1957

15 juni 1957: Vlootschouw ter ere van de overdracht van 'De Groene Draeck'

Film: Tewaterlating en Overdracht 'De Groene Draeck': Beatrix ontvangt schip voor verjaardag

Film: Tewaterlating en Overdracht 'De Groene Draeck': Beatrix ontvangt schip voor verjaardag
 Overdracht van de Lemsteraak 'De Groene Draeck' aan H.K.H. Prinses Beatrix bij de Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roei Vereeniging te Muiden (foto  G.L.W. Oppenheim)
Overdracht van de Lemsteraak 'De Groene Draeck' aan H.K.H. Prinses Beatrix bij de Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roei Vereeniging te Muiden (foto G.L.W. Oppenheim)
Vlootschouw ter ere van de overdracht van 'De Groene Draeck'
Vlootschouw ter ere van de overdracht van 'De Groene Draeck'
Houtsnijwerk op het achterschot van de kajuit (foto G.L.W. Oppenheim)
Houtsnijwerk op het achterschot van de kajuit (foto G.L.W. Oppenheim)
Het beeldje op het roer (foto G.L.W. Oppenheim)
Het beeldje op het roer (foto G.L.W. Oppenheim)
Overdracht van het de lemsteraak "De Groene Draeck" aan HKH Prinses Beatrix (foto Nationaal Fotopersbureau Stevens & Magielsen)
Overdracht van het de lemsteraak "De Groene Draeck" aan HKH Prinses Beatrix (foto Nationaal Fotopersbureau Stevens & Magielsen)
'De Groene Daeck' tijdens de proeftocht op 12 juni 1957, nog met de werf-vlag in top
'De Groene Daeck' tijdens de proeftocht op 12 juni 1957, nog met de werf-vlag in top

17 juni 1957

17 juni 1957: Nieuwe Leidsche Courant: Vlootschouw voor 'Groene Draeck'

14 december 1957

14 december 1957: Het Boek "Prinsessejacht de Groene Draeck"

Een uniek geschenk voor relaties en familie overzee!
Een uniek geschenk voor relaties en familie overzee!

Slechts uiterst zelden verschijnt er een uitgave die een zo uitvoerig beeld geeft - in tekst en vooral ook wat de illustratie betreft - van het ontwerp, de bouw, de inrichting en de historie van een echt Nederlands jacht-type, En wanneer dit dan geschiedt, zoals in dit boek, aan de hand van het tot stand komen van een dergelijk jacht bestemd voor onze Kroonprinses, dan mag men niet alleen een bijzonder verzorgd boek verwachten, maar ook een boek dat een indruk geeft van de zo persoonlijke keuze van Prinses Beatrix, die mede gestalte heeft gegeven aan "De Groene Draeck". Daarmee is dit boek meer dan een gelegenheidsuitgave. Het is mede een soort standaard-uitgave geworden die de lezer niet een keer, maar vele malen ter hand zal nemen.

31 december 1957

31 december 1957: Samenvatting artikelen over 'De Groene Draeck' in de Waterkampioen

Woensdag 16 januari 1957 te circa 11 uur vond op de N.V. Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. de officiële kiellegging plaats van het jacht voor H.K.H. Prinses Beatrix, hetwelk haar op haar achttiende verjaardag door varend Nederland werd aangeboden.
Op 4 juni 1957 te 15 uur doopte H.K.H. Prinses Beatrix het voor haar bestemde Lemsteraak jacht, waarna dit vlot te water werd gelaten. ....de geboorte van een nieuw jacht. En welk een schoon jacht is deze Lemsteraak. H.K.H. Prinses Beatrix heeft zelf het voor haar bestemde schip gedoopt. Zij sprak de woorden: „Ik doop u 'De Groene Draeck' en wens u behouden vaart". Dat wensten met haar zeker alle aanwezigen uit de grond van hun hart. Een fles champagne sloeg stuk tegen het anker voor de boeg, schuim vloog over de steven en het schip begon de helling af te lopen.... 
Welk een feestdag voor de watersport was 15 juni 1957!
Vele honderden jachten lagen in de Muider haven en langs de geul tot halverwege Fort Pampus en duizenden, vele duizenden vlaggen wapperden in de noord-oostelijke koelte. Het was een verrukkelijk gezicht, al die schepen en scheepjes vol vrolijke mensen en daarboven die vloed van fleurige en kleurige vlaggen en wimpels tegen de stralend blauwe lucht. Het was prachtig en hartverwarmend.
Bijzonder boek over 'De Groene Draeck': De meesten onzer zullen wel nooit een uitnodiging in de brievenbus vinden, het lemmeraakjacht 'De Groene Draeck' van prinses Beatrix, dat zij van een deel van ons volk ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag cadeau kreeg, te komen bezichtigen. Dat gaat nu eenmaal niet, maar als u toch graag zou willen zien hoe dat prachtige jacht er van binnen en van buiten uit ziet, dat kunt u zich naar uw dichtstbijzijnde boekwinkel begeven en vragen naar Prinsessejacht de Groene Draeck dat de N.V. Koninklijke Nederlandsche Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam heeft uitgegeven. 

pdf 'De Groene Draeck' in de Waterkampioenen van 1957

1966

februari 1966

februari 1966: Staatsiewimpel voor 'De Groene Draeck'

Een deputatie van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten, bestaande uit voorzitter C. J. W. van Waning en zijn echtgenote en de heren mr. H. P. Linthorst Homan, drs. H. G. van Slooten en O.D. Osinga, heeft prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg op zaterdag 26 februari op paleis Soestdijk een huwelijksgeschenk aangeboden. Dit geschenk bestond uit een zeventien meter lange staatsiewimpel in de nationale kleuren, die bestemd is voor het jacht van de prinses, 'De Groene Draeck'. De versiering van de wimpel werd ontworpen door de heer O.D. Osinga te Leeuwarden en vervaardigd door de firma T. Molenaar te Grouw. De heer Osinga ontwierp in 1954 ook de staatsiewimpel voor het Friese statenjacht.
De versiering van de wimpel voor 'De Groene Draeck' ziet er als volgt uit: om het embleem van de stichting slingert zich een groene draak met rode tong en goudkleurige klauwen, die zijn goudgeschubde staart meterslang over de witte baan laat zwaaien. Er volgen dan nog groepen vissen en andere waterdieren, waaronder ook zeesterren, in licht rood en blauw. Deze motieven ontleende de heer Osinga aan de door prinses Beatrix in 1956 persoonlijk getekende versiering van de kajuit-rand van haar schip. Bij de staatsiewimpel behoort een met fraaie vergulde knoppen voorziene wimpelstok, die eveneens werd aangeboden.
Voor de aanbieding hield de heer Van Waning een toespraak, waarin hij het bruidspaar mede namens de meer dan 650 vrienden van het ronde- en platbodemjacht en hun familieleden gelukwenste. Hij herinnerde er tevens aan dat prinses Beatrix sinds de feestelijke overdracht van 'De Groene Draeck' op 15 juni 1957 beschermvrouwe is van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. De prinses en de heer von Amsberg toonden zich zeer ingenomen met het geschenk van de stichting.
De Koninklijke Marine Jachtclub bood een lange oranje wimpel aan van gelijke afmetingen en met dezelfde wimpel-stok als die van de stichting, zodat 'De Groene Draeck' nu voorzien is van een volledig stel wimpels. Tijdens een gesprek met de leden van de deputatie deelde de heer von Amsberg mee dat hij, evenals prinses Beatrix, een liefhebber is van de zeilsport.

Winterreünie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

...... De voorzitter had een aantal belangrijke mededelingen voor de aanwezigen. Allereerst kondigde de heer Van Waning aan dat hij in verband met zijn leeftijd en zijn gezondheidstoestand besloten heeft het voorzitterschap van de Stichting neer te leggen en dit ter gelegenheid van de komende zomerreünie aan een nog te benoemen opvolger over te dragen. Voorts deelde hij mede dat de Stichting de vererende uitnodiging heeft ontvangen het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix, die beschermvrouwe van de Stichting is, met een viertal bestuursleden in de Westerkerk bij te wonen. Daar inmiddels was gebleken dat 'De Groene Draeck' geen lange wimpels aan boord heeft, heeft het Stichtingsbestuur besloten het bruidspaar een zeventien meter lange rood-wit-blauwe wimpel te schenken, met in de witte baan een beschildering zoals bij onze oude traditie past......

1976

juni 1976

juni 1976: Tijdschrift "Watersport": 'De Groene Draeck' groot schip

Bij een van de nautische puzzels in Watersport werd bij de oplossing - een klein schip moet uitwijken voor een groot schip - medegedeeld, dat een groot schip een vaartuig is met een tonnage hoger dan 15 ton. Daarbij nog de opmerking dat 'De Groene Draeck' een klein vaartuig is, omdat de waterverplaatsing minder is dan 15 ton. Deze wetenschap was geput uit het boekje: „Het vaarreglement in vraag en antwoord" van E. Bakker. Op de vraag: is 'De Groene Draeck' van H.K.H. Prinses Beatrix een „klein" vaartuig?, luidt het antwoord:

„Naar uit betrouwbare bron werd vernomen heeft H.K.H. te bevoegder plaatse geïnformeerd of Haar vaartuig in
aanmerking zou kunnen komen als gewoon vaartuig te worden beschouwd. Hoewel de meting uitwees, dat de „Groene Draeck" een verplaatsing heeft van minder dan 15 m3, derhalve als „klein" vaartiug moest worden aangemerkt, was er bereidheid voor dit jacht „een uitzondering op de regel" toe te passen. Prinses Beatrix moet dit aanbod hebben afgewezen. De „Groene Draeck" is derhalve als een klein vaartuig te beschouwen." Het Duitse tijdschrift Boote nam deze mededeling over en bracht het met een foto in haar rubriek: „Kitty's Kiisten-klatsch".


Een Nederlandse eigenaar van een Lemmeraak, de heer L. Vrijenhoek, op vakantie in Oostenrijk, las dit en schreef de redactie van het blad Boote, dat het artikel niet klopte want 'De Groene Draeck' zou veel meer waterverplaatsing hebben dan 15 ton. Boote nam hierover contact op met de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
De Stichting kon de juiste tonnage niet onmiddellijk geven, maar door informatie gelukte het toch de bruto en netto register tonnage te achterhalen. Van de zijde van het Koninklijk Huis werd medegedeeld dat de exacte tonnage van de Groene Draeck bedraagt: 28.61 bruto reg. ton en 18.57 netto reg. ton. 'De Groene Draeck' dient dus wel degelijk tot de grote schepen gerekend te worden.

Het antwoord in het boekje van E. Bakker is dus niet juist.

1990

april 1990

april 1990: Spiegel der Zeilvaart april 1990 nummer 3 - De Onrust als model voor De Groene Draeck

A. Blussé van Oud-Alblas vertelt in dit atikel het volgende

De „Onrust" als model voor „De Groene Draeck" - Daarover kan wat meer worden verteld.
 ..... Op een winterse avond werd ik opgebeld door P.J. van der Giessen, toen voorzitter van „de Maas" en lid van de commissie, die de bouw van het prinsesselijk jacht begeleidde. P.J. zei: „Zeg, die `Orion' van jou is toch een aakje van De Boer?" Op mijn ja-woord kwam de vraag of ik dan eens naar mijn schip wilde gaan kijken. De bouwcommissie stond voor een probleem. De Boer had de lijnen- en spantentekening voor het te bouwen jacht ingediend en die vertoonde in het achterschip een duidelijk V-spant. Dat begreep de commissie niet. Haar leden meenden, dat een lemsteraak uit-sluitend ronde spanten had en in die impasse was P.J. op de gedachte gekomen eens te onderzoeken hoe het bij mijn schip zat.....

..... En dus ben ik linea recta naar Dordt, naar de „Onrust" gereden. Met de kont naar de wal gaf ze helder het antwoord: een wijd openstaande V-spant in het achterschip's Avonds rapporteerde ik aan P.J. Ik had in Dordt de „Onrust" van W. H. de Vos bekeken, de mooiste aak van De Boer die ik kende en die nog aan de maat was ook. Die had overduidelijk het V-spant......

pdf SdZ 1990 nr03 april - De Onrust als model voor De Groene Draeck.pdf

2005

5 augustus 2005

5 augustus 2005: Jubileum Reünie 2005 in Grouw

H.M. Koningin Beatrix was admiraal bij het Admiraal zeilen tijdens het 50-jarig jubileum van de SSRP in 2005.

H.M. Koningin Beatrix als Admiraal
H.M. Koningin Beatrix als Admiraal

2015

20 juni 2015

20 juni 2015: SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn in Lemmer

HKH Prinses Beatrix was met haar Lemsteraak 'De Groene Draeck' de hele dag in Lemmer aanwezig. Zij trad daar op als Admiraal bij zowel de Vlootschouw 's morgens in het centrum van Lemmer als het Admiraalzeilen 's middags in de baai van het IJsselmeer voor Lemmer. Het hoogtepunt van het feestelijk programma op zaterdag bestond uit drie onderdelen, die exact op elkaar aan moesten sluiten. Eerst de Vlootschouw door het centrum, daarna de ruim 100 schepen geordend door de sluis en daarna het Admiraalzeilen in de baai. De sluis was in het programma het kritische punt met zes schuttingen van de schepen na de Vlootschouw. Het werd een groot feest.

Vertrek van het clubgebouw van de Zevenwolden

De Vlootschouw

De Sluis

Het Admiraalzeilen

2020

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht