Wim de Bruijn Ere-Donateur SSRP

5 november 2011

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, niet zijnde oud bestuursleden te benoemen tot Ere Donateur op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.
Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van oktober 2011 unaniem besloten om Wim de Bruijn (winnaar WH de Vos prijs 2002) te benoemen tot Ere Donateur van de SSRP.

En wel op de volgende gronden:

  • omdat op 2 juli 1977 het eerste nummer van 'Spiegel Zeilvaart" uitkwam, zodat tijdens de vijftiende Beurs Klassieke Schepen in november 2011 het 35-jarig bestaan van dit blad kan worden gevierd;

  • omdat Wim de Bruijn van het begin af aan bij de uitgave van 'Spiegel der Zeilvaart" betrokken is geweest, eerst als redactielid, daarna als eindredacteur en nu al jaren als hoofdredacteur en uitgever;

  • omdat het blad zich ten doel stelt om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud van de varende monumenten;

  • omdat de "Spiegel der Zeilvaart" zich door de inzet van een keur van deskundige medewerkers onder zijn bezielende leiding heeft ontwikkeld tot wat met recht het oudste, het beste, het meest veelzijdige en het meest illustere tijdschrift op het terrein van de traditionele scheepvaart in Europa, zo niet de hele wereld, genoemd mag worden;

  • omdat in de kolommen van de "Spiegel der Zeilvaart" door de jaren heen zeer veel aandacht is geschonken aan de ronde en platbodemjachten, in het bijzonder aan de historie, de bouwers, de behoudsaspecten, de specifieke vaareigenschappen en de technische ontwikkelingen van deze categorie van traditionele schepen;

  • omdat op zijn initiatief in 1989 een collectief abonnement voor alle donateurs en leden van het Stamboek tot stand is gekomen met de vaste rubriek 'Tuighpraet";

  • omdat hij in 2005 een grote bijdrage heeft geleverd in de bijzondere bijlage SSRP 50 jaar;

  • omdat hij zich bij voortduring inspant om een goed contact met zijn lezerskring te onderhouden en hen tevens aanmoedigt om door publicatie van specifieke kennis de waarde van de inhoud van het blad verder te vergroten;

  • omdat hij met dit alles een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Het Bestuur van de SSRP

Terug naar vorige pagina