Geen moed vist ook

Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij

Peter Dorleijn schrijft in zijn voorwoord:
Sinds het toeval mij zeventien jaar geleden in aanraking bracht met het kwijnende restant van een uniek stuk maritieme historie als de Zuiderzeevisserij, ben ik in steeds toenemende mate gefascineerd geraakt. Door de contacten met de mensen van de werf, de vissers en het oude ambacht zelf groeide een affectie die bepalend is geweest voor mijn doen en laten in de daaropvolgende jaren. Van een van deze activiteiten - het verzamelen van documentatie over de verdwenen visserij - vindt u in dit boek het een en ander weergegeven. Zoals de ondertitel al suggereert: fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. Derhalve moet de lezer geen totaaloverzicht verwachten van al datgene wat zich op het gebied van de visserij en aanverwante zaken op deze binnenzee heeft afgespeeld. Enige jaren geleden ben ik zo te hooi en te gras begonnen wat gegevens die ik van vissers hoorde, vast te leggen.

Opnieuw blijkt weer dat, naarmate men dieper in zo'n onderwerp gaat graven, er meer schakels dan aanvankelijk aangenomen blijken te ontbreken. Tegelijk weet men dat er verder erg weinig onderzoek gedaan wordt, zodat het jammer is dat men, naast het werk van alledag en het in de vaart houden van de eigen botter, niet meer tijd aan documentatie kan besteden. Van huis uit ben ik tekenaar, geen schrijver, maar omdat bij het doel dat ik voor ogen heb het eerste niet zonder het tweede kan, vindt u hier van beide bezigheden het resultaat. Betreffende de Zuiderzeevisserij zijn voor mij zowel de 'schilderachtige' kant als die van de documentatie even belangrijk. Het is zelfs zo dat, omdat ik slechts het allerlaatste restje visserij (1960-1966) uit eigen aanschouwen ken, ik over alle andere vormen van visserij eerst uit mondelinge gegevens een gedetailleerde documentatie moet opbouwen, voor ik een tekening kan gaan maken. Toch is het jarenlange zwerven en leven met een botter die ik zelf in de oude staat heb gerestaureerd, het weer beoefenen en reconstrueren van oude visserijtechnieken en de hieruit voortkomende contacten met oud-vissers, al met al de voornaamste inspiratiebron die aan dit alles ten grondslag ligt. Om, vooral ook bij een breder publiek, de interesse voor een zo gespecialiseerd onderwerp op te wekken, is uit de tot nu toe verzamelde gegevens een keuze gedaan. Door her en der een bepaalde visserij wat diepgaander te beschrijven, aangevuld met andere voor de zeilende visserman belangrijke zaken als het weer, het schip, tuigage en leefomstandigheden, hoop ik iets van het gevarieerde beeld op te roepen dat hoorde bij dit verdwenen bedrijf.

Het boek

Auteur en illustraties: Peter Dorleijn
Lay-out: Richards Studio, Ron van den Bos
Gezet en gedrukt bij MacDonald, Nijmegen
Gebonden bij Callenbach, Nijkerk
ISBN 90 228 19760
© 1977 Unieboek by, Bussum

Terug naar vorige pagina