De Boeier Friso

Fries Statenjacht 1894 - 1954 - 1994

In 1974 heeft het Provinciaal Bestuur van Friesland een brochure onder de titel 'Het Statenjacht Friso' het licht doen zien. Deze brochure was geschreven door de heren H.G. van Slooten en A.J. Wijnsma en bedoeld als relatiegeschenkje voor gasten op de Friso (ook in de handel gebracht door P. N. van Kampen en Zn. B.V. te Amsterdam). Al geruime tijd is dit twintig jaar oude werkje niet meer verkrijgbaar. Met de sterk gegroeide belangstelling voor ronde en platbodemschepen en de nationale bekendheid van de Friso als Statenjacht van Friesland deed zich langzamerhand de behoefte gevoelen een nieuwe aan dit schip gewijde monografie te doen verschijnen. De viering van de beide jubilea van de Friso, te weten de honderdste geboortedag en veertigjarige hoedanigheid van Statenjacht, bleek de perfecte aanleiding om daartoe over te gaan.

Natuurlijk mag in dit boek "De Boeier 'Friso', Fries Statenjacht 1894 - 1954 - 1994" de geschiedenis van de 'Friso' niet ontbreken, zij het thans vanuit een wat andere invalshoek belicht dan in de brochure. Anders dan daarin, zou voorts het accent wat meer moeten liggen op de technische aspecten van het schip, de mens achter het Statenjacht en vooral ook het veertigjarig gebruik als Statenjacht. De auteurs zijn er bijzonder erkentelijk voor dat zij ruimhartig gebruik konden maken van het archief van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin, waaronder de uitgebreide gastenboeken van de Friso. Daarmee werd een ware 'Fundgrube' aangeboord zonder welke het schrijven van dit werkje aanmerkelijk minder gemakkelijk verlopen zou zijn.

In dit verband is wel speciaal een woord van dank op zijn plaats aan Jhr. Drs. G. Sandberg van Oudshoorn, werkzaam bij het Kabinet, die met onverflauwd enthousiasme telkens opnieuw zijn medewerking verstrekte.

Verder gaat onze welgemeende dank uit naar allen die als vraagbaak hebben willen fungeren en/of illustratiemateriaal hebben willen aandragen. Meer in het bijzonder danken wij de beide oud-commissarissen Mr H. Rijpstra en H. Wiegel en hun echtgenotes, de heer H.G. van Slooten te Leeuwarden, Ing. A. Hamstra te Weesp, de heer D. Kramer, secretaris van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo te Uitwellingerga, de heer J. Kuipers van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, de heer F.G. Spits te Haren Gr., Ing. P. Bijstra, districtshoofd Zuid-West van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de Provincie en last but not least de oud-schippers van de boeier de heren B. Tjerkstra, A. Tjerkstra en J. de Vries.

De inhoud van dit boekje is in plezierige samenwerking tussen de beide auteurs tot stand gekomen, waarbij uiteraard een zekere werkverdeling is afgesproken. De eerste negen hoofdstukken zijn van de hand van de heer Sleeswyk, terwijl de heer Wijnsma voor de volgende negen hoofdstukken tekent.

Auteurs

Rienk Wegener Sleeswijk en Arend Jan Wijnsma

Uitgeverij Hedeby Publishing, Leeuwarden

Hardcover gebonden, 1974, 85 pagina's
ISBN 90-7454-105-4

Terug naar vorige pagina