2011-10: Klassieke Schepenbeurs

Spiegel der Zeilvaart december 2011 nummer 10

Het was alweer de 15e Beurs waar het Stamboek was vertegenwoordigd. Een geweldige plek voor het directe contact met donateurs van de Stich¬ting en de eigenaren van de schepen. Vanwege de huidige technische mogelijkheden en de directe Internetverbinding waren we in staat om veel eigenaren inzicht te geven in de informatie die in ons Stamboek aanwezig is. Dat leverde vaak ver-rassende inzichten op.
In de vorige Spiegel hebben we aangegeven dat we nog veel (huidige) eigenaren zoeken van zogenaamde in-actieve schepen. Schepen die vanaf 1955 ingeschreven zijn in het Stamboek in één van de Categorieën A t/m D, maar waarvan de huidige eigenaren het schip nog niet weer hebben aangemeld (nu dus Categorie X). Van deze schepen hebben we diverse eigenaren gesproken en met hen de beschikbare informatie over schip en eigenaren doorgenomen. Van een aantal hebben we de toezegging gekregen dat ze het schip zo spoedig mogelijk weer gaan "activeren" in het Stamboek.

"Onbekende" schepen

Ook kwamen eigenaren, van ons nog onbekende schepen, bij ons met de vraag of we misschien iets van de historie van hun schip wisten. Maar door veelvuldig wisselen van naam en eigenaar is het soms een onmogelijke puzzel. Maar een paar vragen hebben we toch kunnen beantwoorden of de eigenaren kunnen doorsturen naar een collega-behoudsorganisatie. Zo kregen we de eigenaar van een tjalk met de naam 'Nieuwe Zorg' met ligplaats vlakbij Parijs op bezoek. Wij kennen in het Stamboek vier schepen met die naam, maar de specificaties waren helaas totaal verschillend.
Ook kregen we de melding van een particulier die zelf een nieuw Fries jacht op stapel heeft gezet en in de afrondingsfase is aangeland. Spannend! Als het aanmeldingsformulier is geretourneerd zal onze Criterium Commissie een afspraak maken voor de beoordeling van het resultaat.
Bij het sluiten van de beurs kregen we een zeer geïnteresseerde Engelsman op bezoek die voor zijn organisatie op zoek was naar informatie en achtergronden van tjotters en mogelijk zelfs op termijn één wilde aanschaffen. Een voorbeeld van vaargebieden op grote afstand van Nederland, die onze Oud-Nederlandse vaartuigen soms hebben. We hebben met eigenaren uit Canada, Noorwegen, Finland en de ons omringende landen gesproken.

Criteria

Een belangrijk punt in de discussie met eigenaren zijn steeds weer de Criteria die de SSRP hanteert voor opname van een Ronde of Platbodemjacht in het Stamboek. Zoals bekend hanteert de SSRP daarbij het uitgangspunt dat schepen die authentiek zijn en die het karakter, het wezen van de soort van schepen waartoe ze behoren, belichamen, in aanmerking komen voor opname in het Stamboek. Historisch is door ons gekozen voor schepen van vóór 1950, de tijd waarin de overgang van zeil- naar motorvaart plaatsvond, en waarvan de authenticiteit kon worden vastgesteld. Na 1950 zijn er als afgeleide van deze authentieke schepen ook meerdere jachten getekend en gebouwd, die op belangrijke punten afwijken van de gestelde criteria. Daarnaast zijn er aan oudere schepen 'moderne' modificaties aan onder- en soms ook boven-waterschip aangebracht die onze criteria niet toestaan. Dat laatste is vaak niet bekend bij nieuwe eigenaren, het geen natuurlijk teleurstellingen met zich mee¬brengt. In de komende Spiegels willen daar dieper op ingaan.
Als we terug kijken, mogen we spreken van een zeer geslaagde beurs. We hebben veel contacten kunnen leggen, een duidelijke uitleg kunnen geven van het doel van het Stamboek en het werk dat wij daarvoor doen. Eigenaren die ons op de beurs een vraag hebben gesteld, die we niet direct hebben kunnen beantwoorden, krijgen deze zeer binnenkort via de digitale snelweg. We hopen ook een groot deel van de tientallen verstrekte aanmeldingsformulieren binnenkort weer ingevuld terug te zien.

Wim de Bruijn Ere-Donateur SSRP
Wim de Bruijn Ere-Donateur SSRP

Wim de Bruijn Ere-Donateur SSRP

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, niet zijnde oud bestuursleden te benoemen tot Ere Donateur op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van oktober 2011 unaniem besloten om Wim de Bruijn (winnaar WH de Vos prijs 2002) te benoemen tot Ere Donateur van de SSRP.
En wel op de volgende gronden:

  • omdat op 2 juli 1977 het eerste nummer van Spiegel Zeilvaart uitkwam, zodat tijdens de vijftiende Beurs Klassieke Schepen in november 2011 het 35-jarig bestaan van dit blad kan worden gevierd;
  • omdat Wim de Bruijn van het begin af aan bij de uitgave van Spiegel der Zeilvaart betrokken is geweest, eerst als redactielid, daarna als eindredacteur en nu al jaren als hoofdredacteur en uitgever;
  • omdat het blad zich ten doel stelt om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud van de varende monumenten; omdat de Spiegel der Zeilvaart zich door de inzet van een keur van deskundige medewerkers onder zijn bezielende leiding heeft ontwikkeld tot wat met recht het oudste, het beste, het meest veelzijdige en het meest illustere tijdschrift op het terrein van de traditionele scheepvaart in Europa, zo niet de hele wereld, genoemd mag worden;
  • omdat in de kolommen van de Spiegel der Zeilvaart door de jaren heen zeer veel aandacht is geschonken aan de ronde en platbodemjachten, in het bijzonder aan de historie, de bouwers, de behoudsaspecten, de specifieke vaareigenschappen en de technische ontwikkelingen van deze categorie van traditionele schepen;
  • omdat op zijn initiatief in 1989 een collectief abonnement voor alle donateurs en leden van het Stamboek tot stand is gekomen met de vaste rubriek Tuighpraet;
  • omdat hij in 2005 een grote bijdrage heeft geleverd in de bijzondere bijlage SSRP 50 jaar;
  • omdat hij zich bij voortduring inspant om een goed contact met zijn lezerskring te onderhouden en hen tevens aanmoedigt om door publicatie van specifieke kennis de waarde van de inhoud van het blad verder te vergroten;
  • omdat hij met dit alles een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

pdf SdZ december 2011 nummer 10 - Ronde en Platbodemjachten op de Klassieke Schepenbeurs

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina