Verslag 1956 van de secretaris over de periode 8 October 1955 tot 1 November 1956

Nadat op 8 October 1955 de Stichtingsacte ten overstaan van Notaris A.van der Laan te Amsterdam was verleden en de Stichting haar werkzaamheden officieel kon aanvangen, vond op 22 October daaraan volgend de eerste Bestuursvergadering plaats in Rotterdam. Overeenkomstig art. 5 en 6 der statuten werd daarin de onderlinge verdeling der bestuursfuncties en een rooster van aftreding voor de bestuursleden vastgesteld.

Stamboekcommissie van het Fries Scheepvaartmuseum

De eerste taak der Stichting was de uitbreiding van het reeds door de Stamboekcommissie van het Fries Scheepvaartmuseum opgezette Stamboek van ronde jachten, tot platbodemjachten. Dank zij de werkelijke grote belangstelling voor de doelstelling der Stichting werd de medewerking van velen verkregen, met als resultaat dat thans 237 schepen zijn ingeschreven. Aan de aangesloten "Vrienden" werd 2 maal een lijst der ingeschreven schepen toegezonden, terwijl aan deze lijsten tevens dank zij publicatie in de Waterkampioen, algemene bekendheid kon worden gegeven. Behalve de 237 eigenaren van ingeschreven 'jachten zijn 26 "Vrienden niet eigenaren" bij de Stichting aangesloten.
Telkens weer bleek hoeveel belangstelling en liefde voor het oude vaderlandse jachttype nog bij vele Nederlanders leeft. Niet alleen uit zich dit in een met zorg in stand houden van de bestaande jachten, maar ook werden verschillende jachten in de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en hersteld, terwijl bovendien enkele nieuwe schepen aan de bestaande vloot werden toegevoegd.
En vreesde men nog niet zo vele jaren geleden dat deze oude schepen spoedig geheel van de Nederlandse wateren zou zijn verdwenen, thans blijkt gelukkig dat deze vrees ongegrond is en dat in tegendeel de oude ronde en platbodemjachten met hun mooie robuuste lijnen en goede zeileigenschappen zich op de eenmaal ingenomen plaats met ere weten te handhaven.

pdf Verslag van de secretaris over de periode 8 October 1955 tot 1 November 1956

Terug naar vorige pagina