Jaarverslag 1960

Vergeleken bij de leeftijd van vele der ingeschreven jachten is onze Stichting zelve nog bijzonder jeugdig, ook al heeft zij dan dit jaa: haar eerste lustrum mogen vieren. In deze 5 jaar is echter heel wat gebeurd en is de belangstelling voor de oud-nederlandse schepen voortdurend op treffende wijze toe­genomen.

Waterkampioen 1939

De gedachte om deze belangstelling voor het, tot verdwijnen gedoemd geachte, oud-nederlandse scheepstype door middel van een speciale vereniging of organisatie aan te moedigen, dateert overigens reeds van 1939. In de Waterkampioen van 25 maart van dat jaar verscheen een oproep om een boeierclub in het leven te roepen. Twee alinea's uit deze oproep moge ik hier herhalen:

"Het plan is misschien zeer idealistisch, doch is onze schoone nationale boottype niet een dosis idealisme waard? En tenslotte, zijn boeiervaarders, vreemde vogelen reeds op onze wateren (ze sparen immers kosten noch moeite om een schoone tra­ditie te handhaven) geen idealisten?"

Helaas dit enthousiasme vond bij de "vreemde vogelen" nog geen weerklank. Maar dezelfde gedachte kwam in 1948 opnieuw naar voren, toen via de Waterkampioen de oprichting van een Platbodemclub werd ge­suggereerd.

pdf Jaarverslag 1960

Terug naar vorige pagina