Verslag 1965 van het Bestuur

Aan het einde van zijn verslag over de eerste reunie van Ronde Jachten te Grouw in 1953 stelde de toenmalige hoofdredacteur van de Waterkampioen de vraag: "Wanneer weer?" en zijn eigen antwoord luidde, "als het moet om de 10 jaar, als het kan om de vijf, maar liever om de drie jaar." Nu we tien jaar verder zijn, en de stichting het tweede lustrum viert, kunnen we met een zekere trots en tevredenheid zeggen dat de ontwikkeling in die jaren onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Niet alleen heeft ieder jaar een reunie plaats gevonden, maar bovendien is het aantal deelnemende jachten telkenjare gestegen, is de kennis van en de belangstelling voor het ronde- en platbodemjacht voortdurend toegenomen, vertonen restauraties van oude schepen en de bouw van nieuwe jachten, zowel in hout als in staal, een stijgende lijn, is "het Stamboek" in de watersportwereld een begrip geworden.

De heer van Waning krijgt de Zilveren Anjer door Z.K.H. Prins Bernhard uitgereikt

Op 1 juli vonden het initiatief en de vele verdiensten van de voorzitter der Stichting hun beloning in de uitreiking aan hem van de Zilveren Anjer door Z.K.H. Prins Bernhard "als waardering voor zijn uitstekende verdiensten voor de Nederlandse cultuur." De gronden voor deze verlening aan de heer van Waning waren als volgt geformuleerd:

  • Zijn zo gelukkig en verrassend geslaagd initiatief tot behoud van de oer-"Nederlandse scheepstypen, de zogenaamde ronde- en platbodemjachten.
  • Praktisch op het punt van verdwijnen gekomen leidde zijn snel, bekwaam en on­verdroten ijveren tot het behoud en de restauratie van nog bestaande schepen van deze typen.
  • Door het onverdroten enthousiasmeren van steeds groter kring in woord en geschrift, als ook door het tot nieuw leven wekken van spectaculaire demonstra­ties in de vorm van vlootschouw en admiraalzeilen, kan zelfs van een werke­lijke herleving van deze scheepstypen door middel van nieuwbouw worden gespro­ken. Door de instelling van het "Stamboek Ronde- en Platbodemjachten" is voorts een hechte, normatieve basis voor dit herstel en deze herleving gegeven.

pdf Verslag van het Bestuur 1965

Terug naar vorige pagina