Jaarverslag 1982

In het najaar van 1981 werd de snik afgebouwd. Het Prins Bernhard Fonds stelde de Stichting in staat met een genereuse subsidie een replica van een trekschuit te laten bouwen naar een wrak van een oude snik. Daardoor is een scheepstype voor het nageslacht bewaard, dat in onze toenmalige economie mede een beslissende rol heeft gespeeld. Met de subsidie van het Prins Bernhard Fonds waren de totale kosten van de bouw nog niet gedekt. Het gat kon worden gestopt door een subsidie van de Internationale Tuinbouw Tentoonstelling Floriade, die als tegenprestatie de snik tijdens de Floriade in bruikleen kreeg (zie foto op de omslag), en door de bijdragen van de Vrienden van het Stamboek, aangevuld met een bedrag uit de kas van de Stichting.

Jaarlijkse uitgave

Als bijlage van het jaarverslag 1981 smaakte het bestuur het genoegen de Vrienden van het Stamboek de monographie 'Lemsteraken, van Visserman tot Jacht' te kunnen toezenden. De auteur, ons erebestuurslid Mr. Dr. T. Huitema is er met deze lustrumuitgave, immers de 5e in successie, in geslaagd een uiterst belangwekkend en conserverend werk tot stand te brengen, geheel in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. De monographieën, in de loop der jaren onder redactie van het erebestuurslid H.G. van Slooten uitgegeven, zijn een mooie aanvulling op het standaardwerk, 'Ronde en Platbodemjachten', van Mr. Dr. T. Huitema, eveneens een uitgave van de Stichting Stamboek.

pdf Jaarverslag 1982

Terug naar vorige pagina