Jaarverslag 2013

Voorwoord Jaarverslag 2013

De in 2012 ingezette koersverandering om de doelstellingen van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten nog beter te realiseren door de inzet van moderne technieken is dit verslagjaar doorgezet. Er is zeer veel tijd en geld geïnvesteerd in de nieuwe website www.ssrp.nl waardoor iedere geïnteresseerde direct informatie over bestaande schepen en scheepstypen kan vinden. Samen met de eigenaren van de ingeschreven rond- en platbodemjachten proberen we de geschiedenis van ieder schip compleet vast te leggen met foto’s, tekeningen, film en videobeelden. Gezien het toenemende aantal bezoekers van onze website en de complimenten daarover kunnen we van een geslaagde stap voorwaarts spreken.

Het Jaarverslag van 2013

In 2015 zullen we ons 60-jarig feest gaan vieren in Lemmer, waarbij we zullen uitstralen hoe sterk en jong we als organisatie zijn. In de tussentijd zullen we de banden met onze oprichters weer aanhalen. Tijdens de vergadering van de Vrienden van het Stamboek Ronden Platbodemjachten (VSRP) op 23 maart in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek werd door het overgrote deel van de aanwezigen duidelijk gesteld dat de voorgestelde zelfstandige koers van de VSRP niet geaccepteerd werd. De besturen van de SSRP en de VSRP kregen de opdracht mee om de gelederen weer te sluiten met behoud van ieders eigen rol. 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van het Stamboek Ronden Platbodemjachten daarom veel aandacht aan dit onderwerp besteed. De gepleegde analyse van de bestaande statuten en huishoudelijke reglementen leverde op dat daar geen problemen in zaten en dat er betere afstemmingsafspraken inzake aanmelding, facturering en externe communicatie moeten komen. De eerste stappen daartoe worden nu gezet en zullen naar verwachting in 2014 tot resultaten gaan leiden. 
Om de hoofddoelstelling van onze Stichting ’het bevorderen van de belangstelling voor de ronde en platbodemjachten’ verdere invulling te kunnen geven, combineert het bestuur haar vergaderingen met werkbezoeken aan relevante organisaties en bedrijven.
Zo werd de historische Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel van Alexander de Vos in Warmond bezocht, maar ook het bedrijf dat onze nieuwe website heeft ontwikkeld, iWink te Groningen. Uitwisseling van kennis en ervaring op dit niveau leidt tot betere oplossingen om de doelstellingen waar te kunnen maken. 
Om ook schepen te kunnen behouden die anders mogelijk verloren dreigen te raken heeft het bestuur geïnvesteerd in een studie naar de mogelijkheden om, samen met andere partners, fondsen en erkenning te ontwikkelen. De opgeleverde studie geeft aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om op dit terrein voortgang te boeken en dat betekent dat wij ons initiatief de komende periode met andere organisaties gaan verbreden. 

Op de voorplaat van het Jaarverslag de Steekhengst 'Boreas' in een wat ongemakklijke positie. Aan deze situatie is overigens de afgelopen jaren veel gedaan!

pdf SSRP Jaarverslag 2013

Terug naar vorige pagina