Journaal van een zeiltocht in Friesland met de Boeier 'De Luië Dirk' in 1927

Het verhaal is aangevuld met foto's van een tocht met de boeier 'Flieussen' (1904) in het jaar 1911

In de 18e, 19e en 20e eeuw leefde in Zuidlaren (noord Drenthe) de familie Van Heiden in de havezathe “Laarwoud”. Later werd de familienaam De Milly van Heiden Reinenstein. In het Drents Archief is veel documentatie over de familie te vinden. De familie ging in het begin van de 20ste eeuw regelmatig zeilen in Friesland met een verhuur boeier van Wester uit Grouw. In 1927 maakte de familie weer een tocht met de boeier 'De Luië Dirk". Daarvan is het Journaal bewaard gebleven in het Drents Archief. Van de boeier 'De Luië Dirk' hebben we geen informatie beschikbaar. 

Fotoalbum van de boeier 'Flieussen' (anno 1904)

Onlangs werd ook een oud fotoalbum aangetroffen, met daarin foto's van een tocht met de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' in 1911. De foto's spreken voor zichzelf en geven eenzelfde sfeerbeeld, uit dezelfde jaren, als het verhaal van 'De Luië Dirk' in 1927. Daarom hebben we het Journaal geïllustreerd met de foto's uit dit album. Ook van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' is behalve de foto's, verder geen informatie beschikbaar.

1911 - Uit het fotoalbum van de boeier 'Flieussen' (anno 1904)
1911 - Uit het fotoalbum van de boeier 'Flieussen' (anno 1904)

Het Journaal

Drents Archief 1722/129

JOURNAAL van de zeiltocht door Friesland met “De Luië Dirk

Aan boord:

  • Mevrouw de Milly van Heiden Reinenstein;
  • Mejuffrouw  Hükeriede;
  • L.M. de Milly van Heiden Reinenstein;
  • Cornelis Fangman;
  • Hugo Huysen van Kattendyk;
  • J.W. van de Wal Rake;
  • F. de Willy van Heiden Reinenstein.

Schipper: Roelof van der Meulen

Woensdag 20 juli 1927

Ten 11.05 ure per Protos auto vertrokken van huize “Weldam” (waarschijnlijk Warnsveld). De wagen is vrywel volgeladen. Lout, Pim, Corle, Hugo, Uffie en ik, verder vele bagage, en ik; verder vele bagage, koffer, dekens, tenten, beugels enz. enz. Arriveren zonder ongevallen spoedig te Zwolle, alwaar een kleintje koffie en jongelui spuitwater.
Uffie gaat van hier met trein, waarin Moeder te treffen. We ryden door tot door Meppel naar hotel van Mej. Wed. H. Kwint. Hier dejeuneeren we met ham, gebakken eiëren en kaas, waarna doorgegaan naar Grouw. Geen byzonderheden onderweg.
Ten 4 ure aankomst op de kade, “De Luië Dirk" ligt ter reede. Na een, kort bezoek by Wester wordt de boot bezocht en met vreugde geconstateerd, dat alles by het oude is gebleven. Spoedig worden de kooien verdeeld, de bagage aan boord gebracht en uitgepakt.
Het is mooi weer en belooft wat voor de toekomst. Wy gaan echter na kennismaking met schipper Roelof v.d. Meulen, welke heel geschikt lykt, eerst nog met de auto naar het station, alwaar Moeder en Uffie prompt arriveeren.
Ryden hen naar botel Oostergoo van Jan Dokter, om na de auto te hebben gestald aan den oever van Pikmeer op terras van Dokter thee te gebruiken. Na een lekker maal by Dokter gaan jongelui ‘s avonds de eerste inkoopen doen, waarna aan boord om het schip wat te verhalen naar open water ter overnachting.
Eerst nog even met jongens in de byboot, dewelke niet nieuw meer, doch gemakkelijk te roeien.
Hugo en Lout toonen hun zwemprestaties door flink eind te zwemmen, terwyl Pim na een kort bad weer in de boot kruipt. Moeder en Uffie hebben ons aan boord gebracht, doch vertrokken ter overnachting in hotel.
Om 10 liggen wy eindelyk in kooi, waar de eerste nacht steeds is om te wennen aan ruimte.
Toch komen allen in slaap, noodig om kracht op te doen voor komende dagen,....

Donderdag 21 juli

Wind Oost, betrokken lucht met iets licht in het oosten. Zyn tydig uit kooi, halen Moeder en Uffie, Lout neemt enkele foto’s, waarna de zeilen geheschen om te trachten Sneek te bereiken via Wyde Ee, Birstumer rak, Zylroede, Akkrum, Meine Sloot, Terhornster poelen, Terhorn sluis, Sneekermeer, Sneek.
Wy hebben een zacht briesje schuin tegen, doch blykt wind te krimpen, zoodat heelen dag, tegenwind. Hierdoor zoo nu en dan in de lyn. Eerst Roelof met Pim, dan met Uffie, die het schipperen ook wil leeren. Hugo vindt dit nog niet erg prettig, waarom die later eens in ‘t lyntje.
Op het Sneekermeer een bons, schuit zit vast op z.g. Gravinneweg, een bank dwars door Friesland volgens Roelof.
Na eenig gemanoeuvreer schip weer los en laveeren verder. Wind byna geheel weg, zoodat R. en ik aan de boomen, doch laatste eind tot Sneek weer goed en kunnen by de wind zeilen.
By Akkrum zagen wy nog by de werf van Wester een schuitenhuis vol mooie jachten.
Na aankomst te Sneek diner: biefstuk, aardappelen en sla. Corle en Lout goede koks. Hugo en Pim stuurlui.
In Akkrum wist Hugo de spinakkerboom te doen bezwyken en zelf buiten boord te glyden; bleef gelukkig op armen hangen, zoodat alleen natte beenen, wat gemakkelyk te verhelpen.
Te Sneek boodschappen gedaan, thee gedronken en jongelui kattekwaad uitgehaald ( "die Nase'). Daarna om 10 ½ ure ter kooi voor welverdiende rust. Moeder en Uffie in hotel te Sneek.

1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)
1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)

Vrydag 22 juli

Wind West, lucht betrokken met zoo nu en dan opklaren. Staan om 7 uur op, ontbyten, inkoopen brood enz. Besluiten te gaan naar Echtenerbrug, waar ook hotel, zoodat ,Moeder en Uffier niet te zeer hoeven te behelpen. Kunnen by blyvenden wind geheel zeilen. Om 8.45 ure komen dames aan boord. Moeten by Waterpoort wachten wegens gesloten brug.
Na water ingenomen te hebben nog even, aan de boomen en door de brug de Woudsloot in, waarna de zeilen omhoog en kunnen wy aan de wind aan stuurboord voor gemakkelyk bezeilen. Passeeren de Brekken en het oude kerkhof, de Langweerder Wielen en gaan daarna in de …. Om +/- 11uur een kommetje koffie drinken, gooien daar liet vry stevig waait de zeilen. neer en leggen langs den wal. De jongens die ’s avonds op veel zuurtjes en ander snoep goed zuigen en daardoor laat gaan slapen ondanks vaderlyke vermaning (zelfs een dreigement met een pak voor de broek is soms nodig) zien er eerst wat moe uit, zyn nog stil en zullen van avond vroeg in de kooi geduwd worden. Als het weer wat wil, gaan we van middag nog zwemmen ook. Lout probeert ons in de kajuit by de koffie te fotografeeren. Pim neemt een tjalk. Na 1/4 uur gepauseerd, doorgezeild. Passeeren Scharsterbrug en kunnen doorzeilen tot waar de Scharster Ryp naar het Zuiden buigt. Hier wind pal tegen, leggen aan wal om te gaan trekken tot het Tjeuken meer, doch wordt met motorsleepbootje accoord getroffen voor f. 1,50 ons te slepen tot op de meer (eerst werd f. 3,- gevraagd). Bij het baken voor in de meer tros los gegooid en anker uit. Lout en Corle weer aan boord, die op sleepboot gestuurd hadden en zulks “fyn".
Vergeet te vertellen, Hugo kans zag om toen wij met sleepen begonnen, overboord te springen, zoodat klets nat. Kleeren uit en in t want gehangen ter droging en andere kleeren aan.
Op de Tjeuke Meer voor anker; koffiemaal. gebruikt, waarna zeilen omhoog en tegen Z.W. wind in gelaveerd.
Eerst richting Echtenenbrug, besluiten echter te trachten nog te Sloten te komen, wat zeilend gaat tot Follega (brug), daarna boomend tot spoorbrug, waar wind naar het Westen geloopen, zoodat pal tegen. Stryken mast en zullen trekken. Lout en Corle met bootje aan het roeien en kunnen niet Meer meekomen.
Roelof in de lyn; ik geef roer over aan een der jongens. spring dan wal om Lout en Corle te helpen en weet hen weer voor we aan de groote Brekken zyn aan boord terug te brengen.
Groote Brekken mast weer op, zeilen omhoog en na enig geploeter om open water te krygen, zeilen we tegen wind in over, de Kromme EE van Brekken tot Brandmeer wordt, door my met Lout aan de lyn getrokken. Corle tracht ons ook te helpen.
De Brandmeer wordt veer overgezeild waarna nog een eindje aan de boomen en Sloten zeilend bereikt wordt. Hier wegens late uur, 8 uur ruim, maal, bestaand uit spiegeleiëren met ham. Pim en Hugo nemen nog gauw een bad. Ik deed het op het Tjeukemeer met Uffie, zoodat Lout en Corle heden niet te water.
Na thee gedronken om 9.45 uur Moeder en Uffie naar hotel, wat primitief en om 10 uur alles stil na vaderlyke vermaning. Als nachtdronk nog eenige fleschjes champagne-cider.

Zaterdag 23 Juli

7.45 uur ontwaken, lucht blykt by opening van de kajuitdeur zwaar betrokken, terwyl erg buiig. Wind West-Zuid-West.
Nadat Moeder en Uffie uit hotelletje zyn gekomen, wordt eerst een auto genomen om naar Wychel te gaan, alwaar in kleine kerk zeer mooi grafmonument van Menno van Coehoorn, hetwelk door Fransche soldaten geschonden. Na terugkeer wordt aan boord les gegeven in zingen en rekenen aan Slotensche jongens. Na de ontbytboel opgeruimd, wordt Zeilklaar gemaakt en gaan we onder zeil naar Heeg.
Op Slotermeer is wind zeer hard, zoo niet een storm, die nog steeds toeneemt. Schuit danst lekker op de golven, doop blykt geen beste zeiler. Na het passeeren van Slotermeer, hetwelk lekkere golven had, naar Woudsend hier de brug door en krygen het nu in den wind. Schuit kan in het nauwe vaarwater niet kruisen, zoodat toen weer een erge bui kwam schuit aan den wal en zeilen neer.
Juist in tyd wand harde rukken en regen. Wind blyft toenemen eten daarom maar om 11 uur enige kadetjes met koffie. Gaan om 11 ½ uur koffiedrinken trachten tusschendoor een vischje te vangen, hetwelk niet wil lukken.
Het weer wordt slechter en slechter zoodat nu de Heeger over te gaan te gewaagd is met 'De Luië Dirk'.
Blyven dus voorloopig liggen wachten op beter weer. Jongens stoeien, spelen ambulance en wandelen naar Woudsend. Een der knapen en wel Hugo weet voor de derde keer gedeeltelyk te water te gaan en wel nu alleen een paar natte benen.
Op het oogenblik zitten allen in kajuit. Roelof heeft aangekondigd dat thee "bruin" is.
Lout en Corle die naar Woudsend waren, hadden idealistische plannen om te kiezen tusschen allerlei jachten. Corle zou altyd een "vrybuiter" kiezen. Lout of en jachtje of tjotter.
We gaan weer door na, dit op verzoek geschreven Intermezzo. Allen thee on drabbelkoeken, tractatie van Moeder die schipper, Uffie en my vanmorgen op port tracteerde. Alle bedden zyn weer eens opgeschud en opgemaakt nadat van te voren Moeder, Uffie en ik getracht hebben een tukkie te doen. Alles vliegt naar buiten, daar voor den wind een boeier passeert en wel de 'Nyord', geheel dichtgereefd zeil in de gei met klein stormfokje.
Met zang enz. wordt in en buiten cockpit de tyd verkort. Pim, die achter op schip staat springt voor de variatie op het gezegde dit niet te durven pardoes van het schip in het water en komt natuurlyk onder luid gebrul en groot gejuich even later kletsnat en druipend weer aan boord. Hy wordt in de cockpit ontkleed en kreeg reep  kwatta (evenals de rest). Zyn kleeren worden overal in het want gehangen ter droging. De wind blyft op het randje van storm, zoodat we stil blyven liggen.
We gaan nog wat zwemmen nl. Uffie die er vanwege de diepte, stroom en nattigheid maar even 3/4 in gaat, Hugo,  Lout en ik.
Daarna wat spelen via waarna het diner bestaande uit biefstuk, andyvie, aardappelen, gekookte eiëren en meloen, met zeer veel smaak wordt verorberd. Uffie krygt het op haar maag; koude en nattigheid van het Water. Een goede remedie blykt een glaasje genever met suiker.
Na een uurtje gaan Moeder en Uffie naar Woudsend, waar een zeer primitief hotelletje. Lout zet daar Roelof naar Woudsend is om melk, boter enz. te halen en om zich voor den Zondag, de baard te laten krabben, een bakje thee, wat er heerlyk invalt en wordt geapprecieerd.
Gaan +/- 10 uur ter kooie. Waar Pim "zeer" beangst over lot van Roelof, die nog niet terug en die de door Corle niet vastgelegde boot, die was weggedreven, zal terugbrengen. Om onrust van Pim te verdryven gaat Hugo telkens in pyama in cockpit de duisternis inturen, hetgeen niets helpt. Eindelyk wordt geplas van roeiriemen vernomen en Pim weer gerust, zodat we kunnen gaan slapen.

1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)
1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)

Zondag 24 juli

Om 8 uur begint er leven in de kooien te komen en gaan Corle, Lout en ik ons één voor één voor gen aankleeden. Ter eere van den Zondag worden alle tanden gepoetst en de gezichten gewasschen. Roelf heef lekkere thee gezet en gaan wy ontbyten. Hugo is intusschen by Pim in de kooi gekropen en vermaken deze zich met gyntjes over Brummen, Vorden en meerdere geestigheden, terwyl het Groningsche Volkslied "t Peerd van Ome Loeks is dood " luide in de koot wordt uitgegalmd, hetgeen mooi klinkt, daar het orgaan van Pim lichtelyk door schorrigheid is aangedaan.
Moeder en Uffie verschynen intusschen aan boord, waar nog steeds twee knapen ter kooië, welke door Uffie worden "ontdekt".
Het blykt dat het hotel in Woudsend do Scheveningsche hotels kan evenaren. Na door gelagkamer en feestschuur te zyn gegaan werden 2 kleine kamertjes gevonden met houten ledikantjes en smerige handdoeken.
Moeder en Uffie waren door een dun schotje gescheiden. Toen ze naar W.C. moesten, moesten ze het hele hotel weer door om buiten in den tuin een p.p.doos te vinden. Het ontbyt maakte veel goed. Intussen zyn allen weer goed en wel levend en gezond aan boord.
De wind is W.Z.W., een weinig kalmer dan gisteren terwyl ook de regen niet meer is. Verder begint een enkele zonnestraal door de wolken te breken en denken we straks onder zeil te gaan.
Moeder en Uffie maken de kajuit en bedden in orde waarvoor dank verschuldigd en Pim en Hugo scheppen de byboot uit.
Om 10 1/2 uur onder zeil; trachten het Heeger-meer te bereiken doch recht in den wind; boot verliest in het nauwe water, zoodat na vergeefs eenigen tyd gewurmd te hebben, eerder achter- dan vooruit, besluiten terug te zeilen via Woudsend en zoo Heeg binnendoor te bereiken. Tot de vaart naar Heeg gaat alles goed, doch daar weer hetzelfde spelletje; boot kan het in den wind niet halen. Bovendien knapt de gaffel finaal af, zoodat aan den wal en zeilen neer. Kopje koffie en koek. Even gevischt en vangt Corle een witvischje van 3 cm., wat hy  met een edelmoedig gebaar weer teruggooit in het water.
Hierna Lout met my aan de lyn, later bygestaan door Hugo.die de weiden erg vuil en hobbelig vindt.
Kunnen zoo tot dicht bij Heeg komen. Hierna Roelf en ik aan de boomen en gaan via Heeg tot begin van de meer, waar boot aan wal en koffietafel aangericht. Hierna nog getracht een vischje te verschalken, doch zonder het minste succes.
Een roeitochtje met Lout en Pim de meer op, loopt af zonder ongelukken. Hierna met Corle, Uffie en Hugo. Deze laatste voor op de boot. Enige golfjes bespoelen zyn achterkwartier, zoodat dit geheel doorweekt. Na behouden terugkeer weet Hugo nog een paar natte voeten op te loopen, zoodat deze nu weer in het want zullen. moeten tegelyk met zyn broek. Gelukkig de andere weer droog.
Lout gaat met Pim per boot eiëren halen, 15 stuks voor 7 cent. Hierna thee.
Jongens één voor één naar W.C. hetgeen aanleiding tot aardig spel, hetgeen Moeder benauwdheid bezorgt, zoodat Corle van zyn zetel wordt verjaagd om Moeder te verlichten. Kousen van Hugo te drogen, over boord gewaaid, doch gelukkig één meer opgepikt.
Corle wil gaan roeien, maar Lout maakt boot los en Corle beangst, springt weer aan boord. De boot dryft weg met wind naar overkant. Gelukkig dadelyk gemerkt.
Hugo, Lout en Plm Wedyveren om hun kleeren uit te gooien om boot zwemmend terug te halen. Lout kon zyn zwempak niet vinden, springt daarom in natura te water en zwemt naar boot. Pim volgt gedost in badpak, terwyl Hugo te land rondspringt in rose pak no. 45. Na met een puts water te zyn overgoten, gaat ook Hugo geheel te water en zwemmen de knapen lustig. Hugo speelt een aardige commedie en roept: “O lieve Moeder". Corle is nog steeds verkouden en zwemt alleen op het droge. Straks gaan we aan tafel; ‘t zal wel smaken! Menu : Worstjes, eiëren, slaboontjes, aardappelen en meloen toe.
Na tafel een spelletje op de weide, waarna we met ons allen naar Heeg gaan ter besichtiging stadje. Hier blykt het succes der jongelui overtuigend. Een schare van jeugdige schoonen, geheel onder bekoring van zoveel mannelyke schoonheid, volgt onze jongelingen eerst met bewonderende oogen en daarna in eigen persoon, zoodat de wandeling door Heeg gelykt op een grootschen optocht.
Hugo heeft succes met zijn geleende schoenen. Opmerkingen als : “die zwartkop” enz. bereiken onze Ooren. Heelaas wordt niet alles verstaan. Begeven ons naar hotel, waar waard, welke behalve boer ook nog organist. In hotel kopje thee, bier, spuitwater en muziek door de waard op half vergane piano gemaakt, hetwelk zeer gewaardeerd.
Corle geeft teekenen van ongesteldheid; het blykt zyn buik soms pijn doet en drinkt hy dan altyd warme thee, 't welk probaat middel moet zyn. Hebben dus goede hoop. Keeren 9.15 ure naar boord terug, Moeder blyft in hotel, Uffie gaat even mee om taschje te halen enz., daarna door Roelf naar hotel gebracht, alwaar naar lands gebruik het gemak in tuin. Jongens spoedig uitgekleed en in kooi.
Corle gauw in slaap, 't welk. met thee goed zal werken. Pim en Hugo kletsen nog watt, daarna algeheele rust.

Maandag 25 juli

Wind West-Noord-West. Jongens beginnen te 8 uur te ontwaken. Corle weder hersteld, zoodat de proef op de som en hulde aan den uitvinder van de thee. Ten 9 ure Moeder en Uffie aan boord, die zeer primitief genachtrust met gezelschap van gemeenschappelyke vloo en verder boven kwalyk riekende meststal. Overigens alles goed en menschen welwillend.
Jongens gaan inkoopon doen en nadat Roelf naar stad is geweest, welke terug met vakkundig gerepareerde gaffel, hetwelk slechte f.2,50 kost, wordt zeil geheschen en laveren de Heegermeer op. Het weer wordt allengs beter en is spoedig op de hoogte van een mooie warme zonnige zomersche dag. Misschien de eerste dit Jaar. Wind kalm doch voldoende, zoodat Lout en Corle veel een het roer. Pim en Hugo hangen meer in de byboot met beenen of hoofden in het water.
Zyn na een paar uur laveeren by de Kruispolle, vlak by wrakboel en besluiten daar voor anker koffie te drinken. Op het eilandje veel steentjes en vinden meerdere nesten net 1-,2- en 3 eiëren. Pim fotografeert een nest. Na koffiemaal zeilen weer omboog en schuin voor den wind via Heeg naar Ylst, door Wymersloot en daarna naar Sneek.
Jongens willen nog zwemmen, doch vinden het beneden hun waardigheid om aan een lyntje, wyl boot blyfft doorzeilen. daarom zwemmen verboden zonder lyn wegens gevaar. Kort voor Sneek zelf aan de lyn even een bad genomen, waarna weer vlug in de kleeren en Sneek binnengezeild. Hugo krygt nog een nat been. Leggen by Waterpoort aan.  +/- 8 uur diner : Ossenhaas, sla, aardappelen en bananen. Smaakt verukkelyk. Na opruiming naar stad, waar kopje koffie en thee en glaasje bier.
Pim en Hugo komen later, daar met boot er tusschenuit. Om 13.15 uur terug naar boot, Moeder en Uffie naar hotel en allen ter kooië.
Hier breekt eenigzins een scheepoproer uit onder de opvarenden, hetwelk met moeite onderdrukt, doch hetwelk zich ‘s nachts herhaalt en dat eerst door een schoenworp tegen het hoofd van een der leden van het gezelschap geheel wordt overwonnen, Hierna korte rust daar marktdag.

1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)
1911 - Uit het fotoalbum van de boeier / het Fries jacht 'Flieussen' (anno 1904)

Dinsdag 28 juli

Reeds vroeg vele stoom- en motorbooten beladen met kaas, vee en groenten ons wekken. Moeten bovendien verhalen naar overzyde. Wind N.W. Zeilen de Sneekermeer op, waar heerlyk weer en licht briesje. Doen een slagje naar het Oosten, alwaar op mooie plek anker uit en gaan zwemmen en koffie drinken. Ook Corle te water.
Hyschen de zeilen. Pim neemt een foto van 'De Luië Dirk’, wordt weer opgepikt om gaan door schuin achter via Terhornstersluis naar Irnsum. Hier wind vrywel weg, zoodat aan de boomen.
Bereiken +/- 7 uur Grouw, alwaar aan kade aangelegd en gegeten. Lekker: vry taaie biefstuk met aardappelen en bloemkool en fruit toe. Hierna de plaats in en thee en limonades by Dokter, waarby prachtig weer op terras tot 10.15 uur.
Jongens zien mooie boeier de "Kampioen" welke in huur door den Heer Arriens met gezelschap. Hierna ter kooië.

Woensdag 27 juli

7.3/4 uur op na goede nachtrust. Mooi weer, doch weinig wind. Na komst van Moeder en Uffie nog eenige inkoopen gedaan, waarna onder zeil. Jongelui nog wat suf, doch zy worden na een verfrisschend bad op Wyde Ee levendiger.
Gaan na lekker koffie te hebben gedronken en jongens in weide te hebben gespeeld weer onder zeil; kruisen op Wyde Ee zoodanig, dat we ieder tydstip zonder laveren terug kunnen, daar lucht is gaan werken en in ‘t Zuiden donderbui zit en ook in het, Westen bui komt en lucht aan alle kanten dik wordt.
Plotseling tusschen Wyde Ee en Dikmeer komt bui los, rukwinden enz. Zeilen vliegend verder. Plotseling huik grootzeil overboord, gevolgd door Moeders hoed. Dondert en bliksemt. Alles vlucht onder den wal, waar zeilen neer en Roelf met my in boot om te trachten huik te vinden, ‘ welk niet gelukt; wel de hoed. Het begint te gietregenen, terwyl het blyft hard te donderen en aa alle kanten lichten. Zitten in kajuit thee te drinken en ik journaal by te houden.
Zullen straks naar Grouw gaan. Eten nog aan boord, zien op 6 of 7 plaatsen brand door bliksem. Nadat regen wat minder, gaan Roelf, Lout en ik nogmaals trachten huik op te visschen. Moeten ook nu na vergeefsche pogingen terug naar boord.
Halen de zeilen weer omhoog en dryven Grouw-waarts,  krijgen een nieuwe donderbui, zodat alles kletsnat te Grouw gemeerd.
Hier wordt aan boord gegeten, galgenmaal. Jongens zullen met my nog aan boord slapen. Intusschen is begonnen met pakken. Na tafel wandeling door Grouw. Bezoek aan vrouw van Roelf, alwaar kopje thee. Jongens maken tochtje over Pikmeer met motorboot van Wester en sturen beurtelings. Lout ziet een mooi toerjacht van binnen.
‘s Avonds tot 10.1/4 uur by Dokter op terras, thee, spuitwater en bier. Weer mooi en zacht. Daarna ter kooië.

 ‘s Morgens 8 uur 28 Juli op

Pakken koffers en zullen Hugo en Lout zien of auto gehaald kan worden. Hugo smoesjes waarin gesteund door Pim, zoodat Lout en Corle er op uit. Auto wordt na terugkeer gehaald, benzine en olie ingenomen en wagen bepakt. Moeder en Uffie verschynen, gaan daarna allen samen ontbyten in hotel.
Reken af met hotel, garage, met schipper en met verhuurder schip, waarna allen ingestapt en naar Heerenveen, waar bezoekje huize de Kempenaer. Daarna door naar Meppel, waar koffie gedronken. Toen in eene door naar Warnsveld. 
Om 4.15 Hugo gehaald en Pim per tram vertrokken. Moeder en Uffie komen hetzelfde moment aan per trein en tram. Corle by huis afgezet.
 

Het huis van jhr. W.R.L. van Andringa de Kempenaer (1878 - 1931) en zijn vrouw M.A.W.L. de Milly van Heiden Reinestein (geboren 1878) (Fries Archief)
Het huis van jhr. W.R.L. van Andringa de Kempenaer (1878 - 1931) en zijn vrouw M.A.W.L. de Milly van Heiden Reinestein (geboren 1878) (Fries Archief)

Het Drents Archief: Journaal van de zeiltocht Friesland met 'De Luië Dirk' in 1927

pdf Journaal van de zeiltocht Friesland met 'De Luië Dirk' in 1927

Vragen

Diverse leden van de familie hebben functies in het openbaar bestuur bekleed, de rechterlijke- en militaire macht. Misschien de bekendste was Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (1773 – 1850). Hij bracht het tot admiraal bij Russische vloot.  Hij was overwinnaar bij de slag van Navarino. Volgens overlevering was hij degene die symbool stond voor het bekende kinderliedje “Berend Botje ging uit varen …….”.
Voor zijn militaire verdiensten kreeg hij in 1832 de Militaire Willemsorde. Voor de uitreiking ervan reisde hij vanuit Rusland terug naar Nederland. Hierbij bracht hij een bezoek aan het familiehuis “Laarwoud”. Curieus was toen ook zijn bezoek aan de Groninger hoogleraar Sibrandus Stratingh die op dat moment net een elektrische auto ontwikkeld had. De eerste!

Een paar opmerkingen over de foto's van de de Boeier / het Fries jacht 'Flieussen':
- Wellicht ten overvloede: De Leeghwater is het gemaal van de Haarlemmermeer op BuitenKaag, dus aan de noordkant van de Kager plassen. De huisjes aan de kade, zouden wel eens langs Oude Wetering kunnen staan.
- Het is een interessant jacht. Ze lijkt me van ijzer gebouwd; geen dikken spanten zichtbaar, boeisel is te glad. voor hout en kijk ook eens naar het mast luik - metaal. Flieussen is oude spelling.
- De 'Flieussen' is zeker van ijzer/staal, let maar eens op het (opgeklonken) halfrond naast de elleboog van de roerganger.
- In het Stadsarchief van Rotterdam vinden we bij het onderwerp jachtregistratie van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging "De Maas"
288 "Certificaat", akte waarbij het bestuur der vereniging verklaart dat R. Verloren Themaat en P. Futein Nolthenius als lid der vereniging en eigenaars van de boeier "Flieussen" het recht hebben op dit jacht de vlag en standaard der vereniging te voeren

 
Wie weet meer over de Boeiers 'De Luië Dirk' en de Boeier / het Fries jacht 'Flieussen' uit begin vorige eeuw? 

Terug naar vorige pagina