Kroosduiker

Kroosduiker Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eigenschappen

Plaquette nummer:105 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1898 Ontwerper:
Werf:J. Nijdam Werf plaats:Woudsend
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,67 m Breedte berghout:1,67 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:6,38 m
Oppervlakte grootzeil:16,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:16,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1957 – 1999 C.A. Meester , Joure ( Kroosduiker)
1999 – onbekend K.R. Plaatje , Goëngarijp ( Kroosduiker)

Geschiedenis

1957

1957

1957: Inschrijving Tjotter 'Kroosduiker' in 1957

1997

1997

1997: De 'Kroosduiker' in het boek 'Tjotters en Boatsjes' van Dr. Ir. J. Vermeer

Jelle Luitzens Nijdam, Woudsend - Scbeepsbouwers in bet geslacht Nijdam

Jelle Luitzens Nijdam, aanvankelijk evenals zijn vader werkzaam in IJlst, vertrok van daar omstreeks 1890 naar Wartena en korte tijd later naar Woudsend. Daar vestigde hij zich zelfstandig door een reeds lang bestaande werf over te nernen. De reeds eerder aangehaalde brief uit 1941 aan notaris Ottema te Leeuwarden van de hand van J.A.S.R. Bonga, huisarts te Woudsend, weet hierover ondermeer het volgende te rnelden:

"Jelle Nijdam (1848-1925) kwam hier vanuit IJlst en nam in 1896 (dit moet 1895 zijn) de werf over van een zekere Jan Bekkema, die nog enige tijd lang als knecht bij hem werkte. Op deze werf werd v.n.l. herstelwerk gedaan, er is een enkele praam gebouwd maar geen grootere scbepen. Oorspronkelijk was de werf grooter geweest en kocht Nijdam een gedeelte .... Door vermindering in werkzaambeden is de werf opgeheven, het terrein is aangekocht door de Gereformeerde Gemeente die er haar kerk opricbtte. De zoon van deze Jelle Nijdam was tot zijn 18e jaar leerling bij zijn vader, maar beeft toen de werf vaarwel gezegd en is nu rnanufacturier alhier. Van hem heb ik ook deze gegevens en de ansichtkaart benevens foto van de oude Jelle Nijdam. Teekeningen, rnallen en boeken zijn niet meer aanwezig."

De zoon waarvan hier sprake is werd bij werkzaamheden op de werf zodanig gewond door een ongeval, dat hem een been moest worden geamputeerd; daarom moest hij het vak van scheepsbouwer vaarwel zeggen. Een andere zoon Wiebe, vertrok naar Lemmer, waar hij in 1902 voor zichzelf begon. Voor ons onderwerp is deze verder niet van belang. Jelle Nijdam begon zijn zelfstandig bedrijf in een voor de kleinere scheepstimmerman slechte tijd. De ijzerbouw kwam op en de behoefte aan kleine houten binnenvaartuigen nam af. We hebben gezien, dat verschillende werven in het Friese waterland gedeeltelijk overschakelden op het bouwen van plezierjachtjes. Ook Jelle Nijdam moet behalve kleinere bedrijfsschepen ook enkele pleziervaartuigen hebben gebouwd. Doordat, zoals uit de aangehaalde brief blijkt, er geen werfboeken e.d. bewaard gebleven zijn, is daarover niets meer met zekerheid te achterhalen.

Slechts van een enkele kleinere tjotter is bekend dat deze in 1898 in Woudsend bij Nijdam te water liep. Hierboven wordt deze boot met de naam "Kroosduiker" besproken. De opdrachtgever is onbekend.

2014

6 februari 2014

6 februari 2014: Reactie van Hessel Bosma op onze gegevens in het SSRP-archief

We nemen wel aan dat Nijdam de bouwer is van de Kroosduiker, maar niet het bouwjaar 1890 zoals de destijdse eigenaar dhr. Meesters toen opgaf. Ik meen dat we dat wel mogen doen, want Nijdam was in 1890 zelfstandig scheepsbouwer in Wartena. Dat dhr Meesters toen Woudsend opgaf lijkt mij niet vreemd, want in de tijd van dhr. Meesters was de helling van Nijdam – die hij vanaf het begin huurde van de Gereformeerde kerk – al in Woudsend. Hier heb ik ook wel met dhr. Vermeer over gesproken maar toen was zijn boek al geschreven.!
Voor eventuele verdere gegevens betreffende de hellingen van de Nijdam’s verwijs ik naar het boek "De scheepsbouwmeesters Nijdam en hun Familie".

2019

2 november 2019

2 november 2019: De 'Kroosduiker' ligt te verkommeren in Heeg

(foto's Robin van Son)
(foto's Robin van Son)

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht