Verslag Brainstormdag SSRP en VSRP op 11 januari 2014 in de Kubus in Lelystad

15 januari 2014

Thema: Platbodem zeilen in 2030

Gehouden tussen 11.00 en 16.00 uur.
Opgetekend door Gerard ten Cate.

De dag startte met twee inleidingen. De eerste Stamboek georiënteerd, door Gerard ten Cate en de tweede VSRP gericht door Marc Elvery. Oluf van Oosterom was dagvoorzitter. Na deze inleidingen werd er in groepjes van gedachten gewisseld over een paar thema’s. Het laatste uur werd gebruikt voor het gezamenlijk bespreken van de ideeën die bij de groepjes naar voren kwamen. Er waren volgens de presentielijst 52 leden en donateurs aanwezig, waarvan een aantal onaangekondigd, maar zeker welkom.

De inleiders en dagvoorzitter

Gerard ten Cate is eigenaar van Hoogaars De Zeeuw - Stamboeknummer 2079 en het Friese jacht Aeolus - Stamboeknummer 1445 en heeft diverse artikelen op zijn naam staan. Zie daarvoor onze rubrieken Uit het Stamboek, Bijzondere Beelden en Er*varingen.

Marc Elvery is eigenaar van de Vollenhovense bol Die Groene Haeringh - Stamboeknummer 1054 en is onder andere actief op het Platbodemforum.nl, een discussieplatform voor en door liefhebbers van ronde en platbodemjachten.

Dagvoorzitter Oluf van Oosterom is voorzitter FONV.

Begeleidende stukken

In de begeleidende programma map zaten een tweetal beschouwingen. Eén van Meine Dijkstra en een van Jan Paul Loeff. Meine Dijkstra (voorzitter van KWV de Kaag) brengt met name het jeugdzeilen onder de aandacht. Jan Paul Loeff schrijft over beperkingen van het vaargebied in Zeeland. Daarnaast brengt de heer Loeff onder de aandacht dat de belangstelling voor historische schepen tanende is. Hij pleit voor meer stimulans voor deze schepen in praktische zin hij geeft hier suggesties voor.

Voordracht Platbodemzeilen in 2030 door Gerard ten Cate

Door Olav Loeber, penningmeester van de SSRP, was ik gevraagd deze voordracht te houden. Na aanvankelijke twijfel heb ik toegestemd. In de opdracht werd gevraagd aandacht te besteden aan maatschappelijke standpunten, politieke standpunten en hoe staan professionals tegenover het Platbodemzeilen in 2030. Met de nodige kanttekeningen durf ik me nog deskundig te noemen. Politiek inzicht heb ik helemaal niet en hoewel ik onderdeel uitmaak van de maatschappij waarin we leven durf ik me die jas evenmin aan te meten. 

Het leek me wel realistisch een verhaal te vertellen, waarin ik uitleg wat mijn ervaringen met het platbodemzeilen vanaf 1974 zijn geweest, wat ik daarnaast gedaan heb in relatie tot deze schepen. Verder heb ik verteld wat mijn contacten met het Stamboek en de VSRP zijn geweest. Vanaf 1978 ben ik begunstiger van Het Stamboek en van af 1988 lid van de VSRP. Sinds 1988 ben ik slechts vier keer op een VSRP reünie geweest. Niet vaak in 25 jaar. Ook heb ik verteld wat naar mijn idee de invloed van Het Stamboek is geweest. In Nederland is ze waarschijnlijk de oudste maritieme behoudsorganisatie, misschien wel wereldwijd. Ze heeft aan het begin gestaan van gedegen museale presentaties, ze heeft aan het begin gestaan van veel publicaties en ze heeft een basis neergelegd voor veel maritieme festivals. Met reünies heeft zij een voorbeeld gegeven voor een veelvoud aan festivals tegenwoordig.

In de eerste achtentwintig jaar van haar bestaan organiseerde het Stamboek zelf jaarlijks een reünie. Toen dit te bezwaarlijk werd heeft ze de VSRP (Vereniging van Vrienden van de Stichting Ronde en Platbodemjachten)  opgericht. Deze vereniging was bedoeld om in ieder geval een jaarlijkse reünie te organiseren.

De hele voordracht was doorspekt met vragen, voorstellen en suggesties voor zowel SSRP en VSRP. Over wat wel en wat niet, over waarom en waarom niet. Over wat ik recent vernomen heb van Het Stamboek als archief en wat ik er zelf uitgehaald en aan bijgedragen heb. Een en ander had ik in een PowerPoint presentatie gevat. 

pdf PowerPoint Platbodemzeilen in 2030 door Gerard ten Cate

Voordracht Platbodemzeilen in 2030 door Marc Elvery

Marc Elvery is eigenaar van een Vollenhovense bol en heeft vanuit Scouting veel ervaring met het verenigingzeilen, onderhoud van boten en hoe contact met leden te onderhouden.

Er wordt bij scouting vooral gevaren met de bekende Lelyvlet, maar nog altijd zijn er een aantal Lelyschouwen in gebruik. De Lelyvletten worden vooral gebruikt voor het jeugdzeilen. De Lelyschouwen worden als “zwaar” ervaren. Een aantal groepen hebben naast de vletten ook nog grotere schepen waar vooral door de oudere leden mee wordt gevaren. Zo zijn er uit de binnenvaart afkomstige schepen die als moederschip gebruikt worden, maar er zijn ook grotere platbodems in gebruik. Denk hierbij aan een zeeschouw en een westlander.

De Lelyvlet is een succesnummer geworden. In de loop der jaren is het ontwerp telkens een beetje aangepast en verbeterd. Ze kunnen als bouwpakket worden gekocht.

Marc kwam met het voorstel om samenwerking te zoeken met andere verenigingen zoals scouting om belangstelling voor het varen en Ronde en Platbodemjachten levend te houden. Hij benadrukte de jeugd betrokken te laten zijn.

Het gezamenlijk onderhouden van schepen en het in groepsverband zeilen staat hoog aangeschreven bij scouting.

pdf PowerPoint Platbodemzeilen in 2030 door Marc Elvery

Middagprogramma

Na de middaglunch werden de aanwezigen in zes groepjes verdeeld waarbij er vier thema’s aangegeven waren waar over van gedachten gewisseld  mocht worden. Iedere groep kreeg een voorkeurthema mee zodat alle onderwerpen in ieder geval aandacht kregen.

Onderwerpen voor de discussies

De onderwerpen waren: Inhoud van de SSRP, Inhoud van de VSRP, Samenwerking intern en extern, Binding met de jeugd. Onder leiding van Oluf van Oosterom, voorzitter FONV,  werden de flipovers waar de opmerkingen door de groepjes opgezet waren besproken. Hij wil op basis van de suggesties die door de leden en begunstigers zijn gedaan verslag uitbrengen aan de beide besturen van SSRP en VSRP. Er is veel genoemd en opgeschreven. Ik ben benieuwd naar de toekomstvisie van Niek Sonneveld, Secretaris VSRP, die hij op op grond van datgene wat opgemerkt is gaat formuleren.

Het is moeilijk om een sluitend oordeel over deze bijeenkomst te hebben

In het gesprekssgroepje  waaraan ik deelnam werd gesproken over in- en externe samenwerking. Mijn indruk is dat er verspreid over het jaar veel evenementen zijn waar je met een rond of platbodemjacht aan deel kunt nemen. Een “Stamboekreünie” is niet meer zo uniek als ze vroeger was. Misschien is het doel waarvoor de VSRP ooit opgericht is voorbij gestreefd. Ze is ooit opgericht door de SSRP om de jaarlijkse reünie weekenden te organiseren.

Het lijkt alsof deze reünie noodzaak minder is geworden. Misschien moet de VSRP zich meer richten op de presentatie van het Rond en Platbodemjacht en zorgen bij lokale evenementen aanwezig te zijn.

Misschien kan ze een coördinerende rol spelen in het veld van festivals. In Zeeland hebben zo’n 75 platbodemeigenaren elkaar gevonden en organiseren gezamenlijk dingen. In Friesland gebeurd iets soortgelijks bij de Regionale Friese Reünie. Op de Westeinder en de Kaag zijn aan het einde van het zeilseizoen twee aaneengesloten weekenden platbodemwedstrijden. Zo zijn er in ruime mate mogelijkheden  om elkaar te ontmoeten. Eén keer in de vijf jaar een eigen lustrumreünie zou dan voldoende kunnen zijn. Er werd geopperd dat het begrip “Reünie” oubollig zou zijn. Een meer eigentijds begrip of naam spreekt misschien meer tot de verbeelding.

Naar mijn idee moet de SSRP zich vooral als behoudsorganisatie blijven profileren. 

Gerard ten Cate

 


 

Bijlage: Een beschouwing door Ir Jan Paul Loeff, eigenaar Vollenhovense Bol Goetzee

In onderstaand verhaal wordt de term platbodem gebezigd voor zowel ronde als platbodemjachten, met excuses aan de eigenaren van ronde jachten.

We zien een neergang in de belangstelling voor onze platbodems. Dat is betreurenswaardig en in dit stuk wil ik proberen te analyseren waarom die het geval is. Eventuele oplossingen of oplossingsrichtingen zal ik noemen.

pdf Een beschouwing door Ir Jan Paul Loeff

Bijlage: Bijdrage Meine Dijkstra eigenaar van een boeier/lid VSRP en voorzitter van KWV de Kaag

Ik ben op de 11de verhinderd, maar zou toch graag enkele opmerkingen maken. Ik doe dat als eigenaar van een boeier/lid van VSRP-SSRP maar ook als voorzitter van KWV de Kaag: veel van de problematiek waarvan uw agenda blijk geeft, speelt zich ook in andere watersport af dan alleen R & P.

pdf Bijdrage Brainstormdag door Meine Dijkstra

 

Terug naar vorige pagina