W.H. de Vosprijs 2019 toegekend aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland

23 maart 2019

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren
model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een plaquette, die blijvend in het Statenjacht 'Friso' kan worden bevestigd.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2019 tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam uit te reiken aan: 

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND

Op grond van de volgende overwegingen

  • Een der bekendste ronde jachten van Nederland is de boeier 'Friso', die in Friesland in de vaart is als Statenjacht. Het Statenjacht draagt de naam van de stamvader der Friezen. Met recht, want het is een puur Fries schip. In 1893 gebouwd op een Friese werf in opdracht van Baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin van de provincie Friesland. Deze heeft tot 1937 zorg gedragen voor de boeier. Het schip werd verkocht en later in 1944 werd ze "slachtoffer" van een brand, die bijna het definitieve einde van de 'Friso' betekende. Maar gelukkig ontfermden de Gebr. Kok in Muiden zich over de restanten en zij zorgden er voor dat de 'Friso' in al haar glorie na een aantal jaren een nieuwe eigenaar kreeg.
    Intussen was de belangstelling voor het ronde jacht sterk toegenomen, mede door de instelling van de Stamboekcommissie voor Friese Ronde Jachten van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. Dit resulteerde erin dat onder auspiciën van de Kon. Zeilvereniging Oostergoo in 1953 een reünie werd belegd van Friese Ronde Jachten. Bij die reünie keerde het Commissarisjacht voor het eerst sedert jaren weer naar Friesland terug. Van de verzamelde schepen was het de grootste en het trok aller belangstelling.
    Omdat geruchten de ronde deden dat de boeier mogelijk naar het buitenland verkocht zou worden, werd de zogenoemde Boeiercommissie in het leven geroepen, die tot taak kreeg te trachten de 'Friso' weer naar Friesland terug te halen als Statenjacht.
    Dat is nu 65 jaar geleden en de rest van de geschiedenis is wijd en zijd bekend. De 'Friso' werd op 22 mei 1954 aan de provincie geschonken en sindsdien toont deze zich een waardig eigenaar van dit prachtig Fries Erfgoed. Het schip wordt perfect onderhouden en presenteert zich bij vele gelegenheden in Friesland, maar ook daarbuiten. Veel gasten hebben al van haar genoten. Een fraaie vertegenwoordiger en groot ambassadeur van onze nog bestaande vloot van houten Ronde en Platbodemjachten. Dit alles mogelijk gemaakt door een betrokken College van Gedeputeerde Staten van Friesland.

Het Statenjacht is een uniek bezit. Geen andere provincie kan bogen op het bezit van zo'n prachtig schip. De provincie Friesland levert met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis en draagt hiermee zichtbaar bij aan de doelstellingen van het Stamboek en de promotie van de vloot van Ronde en Platbodemjachten. Daarvoor is het bestuur de Provincie zeer erkentelijk en benadrukt op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Amersfoort 29 januari 2019.

Amsterdam, zaterdag 23 maart 2019

Tentoonstelling Statenjacht 'Friso' 125 jaar - 26 april - 1 september 2019

Vanwege de festiviteiten in 2019 rond het Statenjacht 'Friso' organiseert het Fries Scheepvaart Museum van 26 april tot 1 september de tentoonstelling "Statenjacht 'Friso' 125 jaar". Bij de opening van deze tentoonstelling op 26 april overhandigt de vicevoorzitter van de SSRP de W.H. de Vosprijs met het bijbehorend Certificaat aan de Commissaris van de Koning in Friesland. Aansluitend zal het prachtige zilveren model van het schip deel uit gaan maken van deze tentoonstelling. Een unieke mogelijkheid voor veel bezoekers om de W.H. de Vosprijs in het echt te kunnen bewonderen!

Uitreiking W.H. de Vosprijs tijdens opening Tentoonstelling 'Friso' in het Fries Scheepvaart Museum

Het overzicht van alle winnaars van de W.H. de Vosprijs vanaf 1954

We hebben het overzicht van alle winnaars van de W.H. de Vosprijs vanaf 1954 in een aparte publicatie gebundeld. 
Deze kunt u vinden op De Boekenplank.

 

Terug naar vorige pagina