Schepen die verdwijnen

Bewerkt door H.C.A. van Kampen

De titel, die voor dit boek is gekozen, zou mogelijk het vermoeden kunnen wekken, dat erin gehandeld zal worden over schepen, die uitvaren, door storm en noodweer beloopen worden, langer uitblijven dan normaal is, waarvan dan met spanning nadere berichten worden afgewacht, totdat tenslotte door opvisschen of aanspoelen van lijken en wrakstukken de treurige werkelijkheid komt vast te staan: "met man en muis vergaan". Van dergelijke aangrijpende tragiek, die bijwijlen een zeevarend volk in beroering brengt, zal de inhoud evenwel niet zijn.
Wij hebben met deze verhandeling op het oog de oude houten schepen, die eens onze zeegaten, binnenwateren en zeeën bevoeren, die het grootste deel van het transport bezorgden, waarmee onze visschers ter vangst togen, die dus een niet geringe rol gespeeld hebben in het volksbestaan en bedrijf, maar die tevens niet weinig bijdroegen tot een schilderachtige stoffeering onzer waterwegen en havens.

Ook deze schepen verdwijnen, zijn reeds meerendeels verdwenen. Van de eens zoo bonte verscheidenheid, die in de Nederlandsche gewesten thuis waren, ziet men nog enkele exemplaren varende; vele ervan, soms door onooglijke vertimmeringen misvormd en door slecht gekozen kleuren ontsierd, dienen nog als woonschepen, walkantoortjes, opslagplaatsen, uitleggers, enz., hun laatste levensdagen uit, totdat ze straks uitgeteerd en afgeleefd hun laatste reis gaan ondernemen ... naar den slooper. De tragiek ontbreekt ook hier niet, want hoeveel en of beter hoe weinigen bekommeren zich er om. Men ijvert tegenwoordig voor het behoud van den Hollandschen molen, oude gebouwen worden gerestaureerd of voor afbraak behoed, landschapsschoon en buitenverblijven vinden hun beschermers. Dit is alles zeer prijzenswaardig, ook in die richting is de waakzaamheid dringend geboden.

Maar hoevelen bekreunen zich om de oude schepen?
Ik verwacht de wedervraag: Waren die schepen dan zoo mooi?

Ja, waarde lezer, ze waren mooi, zeer mooi zelfs.

Auteur

P.J.V.M. Sopers, Bewerkt door H.C.A. van Kampen

Uitgeverij Hollandia

Nederlands, 162 pagina's, oktober 2000
280x274x198 mm, druk  4
ISBN10  9064103003
ISBN13  9789064103001

Terug naar vorige pagina