Sneek: Koninklijke Watersport Vereniging Sneek

Sneek kreeg in 1851 een zeilvereniging omdat de veranderende omstandigheden voor het hardzeilen problematisch werden en een aantal zeilende notabelen de noodzaak inzagen de handen ineen te slaan. Zo waren er zomers waarin cholera uitbrak en massabijeenkomsten als zeilwedstrijden voor lange of korte tijd waren verboden. Ook lieten de kasteleins van voorheen het afweten. De popularisering van het wedstrijdzeilen vroeg om meer en betere wedstrijdorganisatie, arbitrage, accommodatie voor het publiek en bovenal solide inkomsten. Initiatiefnemende Snekers lieten een aspirant-Iedenlijst rondgaan, belegden een eerste informele bijeenkomst en vervolgens een oprichtingsvergadering.

Het eerbiedwaardig verleden van de Sneeker Hardzeildag

H. Halbertsma van het Fries Scheepvaart Museum schrijft in zijn boekje "Sneeker Hardzeildag":
Er vallen wel weinig gebeurtenissen te vermelden welke zo diep in het Friese volksleven verankerd liggen, en op zulk een eerbiedwaardig verleden kunnen bogen als Sneeker Hardzeildag. Zeker, het aantal gelegenheden dat de Friezen binnen hun gewest gelegenheid bood hun krachten op het water te meten is altijd legio geweest, waarbij wij niet alleen denken aan de daartoe door ondernemende herbergiers uitgeloofde prijzen doch ook aan de onderlinge wedijver, iedere dinsdag en vrijdag ten toon gespreid door de tientallen veerschippers bij het verlaten van Sneek en Leeuwarden na afloop van de weekmarkten. Daarnaast leidde de omstandigheid, dat zo vele Friese boeren en kooplieden voor hun affairen bij voorkeur van een eigen zeilschip gebruik maakten en daarbij het nuttige met het aangename wisten te verenigen tot een algemeen verbreid streven, deze vaartuigen zo snel en wendbaar te maken als de omstandigheden het toelieten. Niet het minst met de bedoeling de voldoening te smaken, een meeloper in te halen en achter zich te laten. Het Friese volkskarakter, zo gekenmerkt door genoegen te scheppen in onderlinge krachtmetingen, waarbij lichamelijke behendigheid niet minder telt dan wiskundig overleg, kwam bij het hardzeilen bovendien zeer tot zijn recht.
Op het eerste gezicht zou men wellicht geneigd zijn Sneeker Hardzeildag geen grotere betekenis toe te kennen dan andere hoogtijdagen op dit gebied en daarbij zelfs met recht kunnen wijzen op het feit, dat de zeilvereniging `Oostergoo', gevestigd te Leeuwarden, reeds in het jaar 1848 werd opgericht, de zeilvereniging Sneek daarentegen eerst in het jaar 1851. Zonder twijfel is de eerste gebeurtenis niet zonder invloed op de tweede gebleven doch men houde hierbij wel in het oog dat de daad van de oprichtingen louter een vorm was, waarin een reeds veel eerder bestaand gebruik werd gegoten. Veeleer was het namelijk zo gesteld, dat de tijd tegen het midden van de 19de eeuw rijp werd voor een nieuwe vorm van maatschappelijk verkeer, waarbij bepaalde kringen zich los wensten te maken van de kasteleins, die tot dusverre de meeste zeilpartijen hadden plegen te regelen - met het uiteindelijk oogmerk uiteraard, daar stoffelijk beter van te worden. 

Het schilderij "Sneeker Hardzeildag", schilder Gerrit jan Veenstra, collectie Fries Scheepvaart Museum
Het schilderij "Sneeker Hardzeildag", schilder Gerrit jan Veenstra, collectie Fries Scheepvaart Museum

Beknopte geschiedenis van de Koninklijke Watersport Vereniging Sneek

De KWS is opgericht op 1 juni 1851 als Zeil Vereniging Sneek. Het clubgebouw van de KWS stond in de beginjaren op de Roekepolle, het startschip van de KWS is hiernaar vernoemd. In de periode 1914-1918 heeft de verhuizing plaats gevonden van de Roekepolle naar het Kolmeersland.

De KWS kreeg in 1925 het predicaat Koninklijk. Konigin Beatrix heeft het predicaat in 2010 met 25 jaar verlengd.

Het clubgebouw van de KWS is De Kajuit in De Domp. Op 18 april 2009 heeft de KWS het Kielboot Trainingscentrum Sneek in gebruik genomen. Het clubblad van de KWS heet het KWS Journaal, dat circa twee maandelijks verschijnt. De vlag van de KWS bestaat uit vier gelijke vlakken, rechtsboven geel, linksboven zwart, rechtsonder zwart en linksonder geel. Hierop staat een blauw kruis met in het middel een gekroond wapenschild met een afbeelding van een zeilschip.

De Sneekweek is het grootste evenement op binnenwater in Europa. De KWS is de organisator van de Sneekweek, die sinds 1935 wordt gehouden. De Sneekweek begint op de vrijdag voor de eerste zaterdag in augustus en duurt tot en met de donderdag daarna. 

Terug naar vorige pagina