Baron Romeo van der Borch tot Verwolde van Vorden Erebestuurslid van de SSRP

30 december 2015

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, zijnde oud bestuursleden, te benoemen tot Erebestuurder op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van februari 2015 unaniem besloten om Baron Romeo van der Borch tot Verwolde van Vorden te benoemen tot EREBESTUURDER van de SSRP

En wel op de volgende gronden

  • Dat zijn grote liefde voor het zeilen met een van de Ronde- en Platbodemjacht hem vanaf zijn jeugd is bijgebracht hetgeen o.a. op wat latere leeftijd geresulteerd heeft in de aankoop in 1991 van het Lemsteraakjacht ‘Tramontaan’ gebouwd bij de skipshelling Blom in Hindeloopen en geregistreerd met Plaquettenummer 1612;
  • Dat Romeo daarmee veel heeft gezeild op de Nederlandse wateren, maar ook op het Duitse wad, aan wedstrijden heeft deelgenomen en de aanbrengtochten en andere toertochten heeft gevaren;
  • Dat Romeo na een bestuurscrisis binnen de SSRP en een daarmee gepaard gaande grote onenigheid met de Vereniging Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten zich heeft opgeworpen als trekker van een geheel nieuw te vormen interim bestuur in 1997;
  • Dat hij dit bestuur met grote zorgvuldigheid en gevoel voor verhoudingen mede heeft samengesteld en vervolgens daaraan gedurende een groot aantal jaren, van 1997 - 2006, leiding heeft gegeven;
  • Dat hij in die hoedanigheid tijdens het 50-jarig jubileum van de SSRP in Grouw in 2005 als boegbeeld van de SSRP een belangrijke rol heeft gespeeld;
  • Dat hij er in die tijd voor heeft gezorgd, dat de communicatie tussen de Stichting en de Vereniging sterk is verbeterd, zodat later van een goede samenwerking gesproken kon worden tussen beide organisaties, mede het gevolg van het door hem ingestelde maandelijkse voorzittersoverleg ;
  • Dat ook het initiatief dat daar uit voort vloeide, om jaarlijks met de leden van beide besturen een gezamenlijke maaltijd te gebruiken, daaraan in sterke mate heeft bijgedragen;
  • Dat hij zijn vertegenwoordigende taken namens de Stichting onder meer naar het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, naar de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (nu FVEN), de oprichtende Verenigingen en Musea op een voortreffelijke manier heeft uitgevoerd en daarmee de Stichting verder heeft weten te doen ontwikkelen;
  • Dat zijn communicatie met de donateurs van de Stichting en leden van de Vereniging steeds zorgvuldig en volledig was, waarbij hij zijn rol ten onrechte uit bescheidenheid kleiner maakte dan deze was;
  • Dat hij altijd bereid is zijn enthousiasme voor de ronde en platbodemjachten uit te dragen en daarmee een bijzondere pleitbezorger is van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Terug naar vorige pagina