Visie SSRP bestuur

13 september 2014

Gezien de recente publicaties en afscheidingsacties door enkele leden van het bestuur van de Vereniging Vrienden Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten (verder VSRP te noemen) treft u hierbij de visie van het bestuur van de SSRP aan.

Voorgeschiedenis

Volgend jaar vieren wij samen met u ons 60-jarig bestaan in het weekend van 20 juni in Lemmer in combinatie met Watersportvereniging “De Zevenwolden” (dan 150 jaar) en staan we nog eens stil bij de doelstelling van onze Stichting:

  1. Het historisch behoud van ronde en platbodemjachten.
  2. Vaststellen van de criteria van inschrijving.
  3. Registratie van schepen en eigenaren in het Stamboek.
  4. Stimuleren en archiveren van de geschiedschrijving.

Doelstelling SSRP

Deze doelstelling is nog steeds uiterst relevant en er wordt hard gewerkt om deze uit te voeren met moderne middelen. De website www.ssrp.nl wordt zeer frequent geraadpleegd door vele geïnteresseerden in ronde en platbodemjachten en hun geschiedenis (ruim 1000 bezoekers bekijken ruim 3000 pagina’s per week!). De geschiedenissen van alle 2477 ooit geregistreerde schepen, waaronder natuurlijk de 837 ‘actieve’, worden doorlopend aangevuld met beschikbare foto’s en documenten en het aantal geregistreerde schepen en eigenaren groeit maandelijks! 
Ook worden andere Nederlandse klassieke scheepsvormen in dit Stamboek toegelaten zoals zompen, pramen en andere scheeptypes die aan onze Criteria voldoen.
De veelheid van scheepstypen binnen het Stamboek rechtvaardigt volgens het bestuur van SSRP de Stichtingsvorm, waarbij binnen de Behoudsorganisatie voor Ronde en Platbodemjachten geheel onafhankelijk criteria vastgesteld en bewaakt worden. Hiermee wordt voorkomen dat het vaststellen van criteria verwatert door het stemgedrag van een algemene ledenvergadering van een eventuele vereniging. Bij het verwerven van restauratiefondsen zal door de verstrekker ook naar evenwichtige criteria worden gevraagd, hetgeen onpartijdige criteria rechtvaardigt. Dus het overlaten hiervan aan een individuele schippers zal fondsen van derden in de weg staan.
Het feit dat we een Behoudsorganisatie zijn, geeft ons ook het recht om deel te nemen in de FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) en in het verlengde daarvan de NRVE (Nationaal Register Varend Erfgoed) en bijvoorbeeld de mogelijkheid van deelname aan een evenement als Sail Amsterdam vloeit hier ook uit voort. Voor het verkrijgen van een Meetbrief van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond is het voldoen aan de criteria en inschrijving in het Stamboek een vereiste.

De eigenaren van de schepen zijn ‘donateur’ van de SSRP en dragen op die manier bij aan de instandhouding en organisatie van SSRP. Vanzelfsprekend staat het bestuur van SSRP open voor suggesties ten aanzien van beleid en criteria.

Oprichting VSRP

In 1988 is er vanuit de eigenaren van schepen in het Stamboek de Vereniging Vrienden Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - VSRP - opgericht. De leden van de VSRP wilden op die manier een eigen inbreng in de organisatie van de SSRP en met elkaar bijeenkomsten en festiviteiten organiseren.

Statutair is vastgesteld dat men lid kan worden van de VSRP met een in het Stamboek ingeschreven schip. Recent is de mogelijkheid gerealiseerd om zonder ingeschreven schip ook donateur (zonder stemrecht) te kunnen worden. De VSRP kan voorstellen doen voor 2 bestuursleden in de SSRP.

In 1998 is er verschil van mening ontstaan over taak en handelen van beide organisaties maar door enkele bestuurswisselingen, organisatorische aspecten anders te verdelen en administraties te koppelen is dit opgelost. Jaarlijks werden er gezamenlijke eigenaren/ledenbijeenkomsten georganiseerd en prijzen uitgereikt voor specifieke inzet of onderzoek.

Conflict van heden

In 2012 ontstaat er na een redelijk rustige tijd opnieuw een meningsverschil tussen de beide besturen. 
Aanleidingen zijn de verschillen in inzicht omtrent digitale communicatie, aanname leden VSRP, onverenigbaarheid van karakters, aandringen vanuit het VSRP bestuur om criteria en organisatievorm op te rekken en een andere visie op monumenten/erfgoed beleid.
Eind 2012 resulteert dit in een eenzijdige breuk tussen de beide besturen en wordt binnen één maand eenzijdig door de VSRP het beheer schepen en de administratie van SSRP via de gezamenlijke website geblokkeerd. Pogingen om tot een gezamenlijke aanvaardbare oplossing te komen, liepen op niets uit.
Sindsdien heeft de SSRP, met respect voor ieders speelveld en de statuten, veel tijd en geld besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe website met een compleet geïntegreerd administratief systeem voor schepen en eigenaren. Hierop was naar de oprechte mening van het bestuur van SSRP overeenstemming bereikt.

Oplossing?

In de Voorjaarsbijeenkomst 2013 in Sneek hebben de eigenaren/leden VSRP te kennen gegeven dat de breuk moest worden gelijmd, voortaan weer als eenheid moest communiceren en samenwerken. Het bestuur van de SSRP heeft het voortouw genomen om in een aantal bijeenkomsten de beide voorzitters, ondersteund door respectievelijk de penningmeester en de secretaris, te laten bezien hoe we uit de problemen konden komen.
We hebben gezamenlijk een “brainstormbijeenkomst” in Lelystad georganiseerd om de eigenaren/leden meer te betrekken bij de toekomst van de Vereniging en de Stichting. Er zijn zeer bruikbare suggesties voor de toekomst gedaan voor beide partijen. 
In de VSRP-voorjaarsvergadering 2014 krijgt het bestuur van SSRP nog eens de gelegenheid haar standpunt kenbaar te maken: samenwerken heel graag, zeker toe bereid, echter met behoud van de stichtingsvorm van SSRP. Na deze vergadering zijn enkele VSRP-bestuursleden afgetreden, waaronder de voorzitter. 

Binnen de SSRP dachten we gezamenlijk op de goede weg te zitten om met behoud van ieders eigen doelstelling goed samen te werken. Vanwege de onderbezetting van het bestuur van de VSRP hebben we aangeboden om tijdelijk samen als één bestuur de knelpunten op te lossen. 

Dat vertrouwen in gezamenlijke samenwerking is plotseling weggenomen door de opstelling van enkele leden van het (rest)bestuur van de VSRP. De recente enquête onder de leden, hoe verder te gaan, leverde als resultaat op dat twee derde van de 174 respondenten één bestuur voor de VSRP en SSRP voorstond, maar desalniettemin besloot het resterende bestuur van de Vereniging toch een eigen weg in te slaan.

Hoe verder?

Binnenkort wordt door VSRP het voorstel aan de leden voorgelegd om de Vereniging om te bouwen tot een algemene zeilvereniging en aparte behoudsorganisatie, los van SSRP. De VSRP kan echter niet zelfstandig verder gaan, daar zij statutair met de SSRP verbonden is. Als een groep leden zich wil afscheiden van VSRP, zal er dus een andere vereniging moeten worden opgericht, terwijl de VSRP blijft bestaan. Daarbij komt dat de bestaande financiële reserve van de VSRP niet zomaar “vervreemd” kan worden.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur van SSRP het voorstel van VSRP absoluut afraadt. Daarom roepen wij u op om de komende ledenvergadering op 8 november a.s. te bezoeken, opdat er tenminste democratische besluitvorming over dit voorstel kan plaatsvinden.

We willen duidelijk uitdragen dat de SSRP sinds 1955 haar taken zeer zorgvuldig vervult ten aanzien van de schepen en hun eigenaren (donateurs), daarbij geholpen door de leden van de VSRP (volgens de statuten tevens donateurs van de SSRP) op grond van de statuten van de Vereniging.

Mocht u meer informatie willen, dan geven wij die graag.

Met vriendelijke groet, bestuur SSRP,

Maarten van Hezik, voorzitter
Rita Eissens-van Goor, secretaris
Olav Loeber, penningmeester
Marion Levasier
Koos van den Heuvel
Jan Eissens, stamboekbeheerder

Contactformulier
  • ?
  • (jpg, zip, rar)
  • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

Terug naar overzicht